Dịch & giải IELTS Reading trong IELTS Trainer 1 Test 3

SEED VAULT GUARDS RESOURCES FOR THE FUTURE

1. Bài đọc và bản dịch tiếng Việt

Fiona Harvey paid a visit to a building whose contents are very precious.

Fiona Harvey đã đến thăm một tòa nhà có nhiều thứ rất quý giá.

A

About 1,000 km from the North Pole, Svalbard is one of the most remote places on Earth. For this reason, it is the site of a vault that will safeguard a priceless component of our common heritage – the seeds of our staple crops. Here, seeds from the world’s most vital food crops will be locked away for hundreds or even thousands of years. If something goes wrong in the world, the vault will provide the means to restore farming. We, or our descendants, will not have to retread thousands of years of agriculture from scratch

 • retread (v) /ˌriːˈtred/: lặp lại
  ENG: to do something that has been done before, without adding any new ideas
 • from scratch (idiom): từ đầu
  ENG: from the beginning, without using anything that already exists

Cách Bắc Cực khoảng 1.000 km, Svalbard là một trong những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Vì lý do này, đây là địa điểm của một hầm chứa sẽ bảo vệ một thành phần vô giá trong di sản chung của chúng ta – hạt giống của các loại cây lương thực chính của chúng ta. Tại đây, hạt giống từ những cây lương thực quan trọng nhất thế giới sẽ bị khóa trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nếu có sự cố xảy ra trên thế giới, kho tiền sẽ cung cấp phương tiện để khôi phục hoạt động canh tác. Chúng ta hoặc con cháu của chúng ta sẽ không phải làm lại từ đầu nền nông nghiệp hàng ngàn năm.

B

Deep in the vault at the end of a long tunnel, are three storage vaults which are lined with insulated panels to help maintain the cold temperatures. Electronic transmitters linked to a satellite system monitor temperature, etc. and pass the information back to the appropriate authorities at Longyearbyen and the Nordic Gene Bank which provide the technical information for managing the seed vaults. The seeds are placed in sealed boxes and stored on shelves in the vaults. The minimal moisture level and low temperature ensure low metabolic activity (Q6). The remote location, as well as the rugged structure, provide unparalleled security for the world’s agricultural heritage. 

 • be lined with (v): lót
  ENG: to cover or fill the inner surface of something with some other material, substance, or objects.
 • insulate (v) /ˈɪn.sjə.leɪt/: cách nhiệt
  ENG: to cover and surround something with a material or substance in order to stop heat, sound, or electricity from escaping or entering
 • metabolic (adj) /met.əˈbɒl.ɪk/: thuộc trao đổi chất
  ENG: relating to metabolism (= the chemical processes within the body required for life)

Sâu trong hầm ở cuối một đường hầm dài, là ba hầm chứa được lót bằng các tấm cách nhiệt để giúp duy trì nhiệt độ lạnh. Các máy phát điện tử được liên kết với một hệ thống vệ tinh theo dõi nhiệt độ, v.v. và chuyển thông tin trở lại các cơ quan có thẩm quyền thích hợp tại Longyearbyen và Ngân hàng Gene Bắc Âu, nơi cung cấp thông tin kỹ thuật để quản lý các kho chứa hạt giống. Các hạt giống được đặt trong các hộp có khóa và được lưu trữ trên các giá trong hầm. Độ ẩm tối thiểu và nhiệt độ thấp đảm bảo hoạt động trao đổi chất thấp. Vị trí xa xôi, cũng như cấu trúc chắc chắn, mang lại sự an toàn vô song cho di sản nông nghiệp thế giới.

C

The three vaults are buried deep in the hillside. To reach them, it is necessary to proceed down a long and surprisingly large corridor. At 93.3 metres in length, it connects the 26-metre long entrance building to the three vaults, each of which extends a further 27 metres into the mountain (Q2). Towards the end of this tunnel, after about 80 metres, there are several small rooms on the right-hand side. One is a transformer room to which only the power company officials have access – this houses the equipment needed to transform the incoming electrical current down to 220 volts (Q4). A second is an electrical room housing control for the compressor and other equipment. The boiler room is an office which can be heated to provide comfortable working conditions for those who will make an inventory of the samples in and out of the vault (Q3)

Ba hầm chôn sâu trong sườn đồi. Để đến được chúng, cần phải đi xuống một hành lang dài và rộng đến kinh ngạc. Với chiều dài 93,3 mét, nó kết nối tòa nhà có lối vào dài 26 mét với ba hầm, mỗi hầm kéo dài thêm 27 mét vào trong núi. Ở cuối đường hầm này, sau khoảng 80 mét, có một số phòng nhỏ ở phía bên tay phải. Một là phòng máy biến thế mà chỉ các quan chức của công ty điện lực mới được vào – phòng này chứa các thiết bị cần thiết để biến đổi dòng điện đến xuống 220 vôn. Phòng thứ hai là bộ điều khiển vỏ phòng điện cho máy nén và các thiết bị khác. Phòng hơi là một văn phòng có thể được sưởi ấm để cung cấp điều kiện làm việc thoải mái cho những người sẽ kiểm kê các mẫu trong và ngoài kho.

D

Anyone seeking access to the seeds has to pass through four locked doors: the heavy steel entrance doors, a second door approximately 90 metres down the tunnel and finally the two keyed doors separated by an airlock, from which it is possible to proceed directly into the seed vaults (Q5). Keys are coded to allow access to different levels of the facility. A work of art will make the vault visible for miles with reflective sheets of steel and mirrors which form an installation acting as a beacon (Q1). It reflects polar light in the summer months, while in the winter, a network of 200 fibre-optic cables will give the piece a muted greenish-turquoise and white light. Cary Fowler, the mastermind behind the vault, stands inside the echoing cavern. For him, this is the culmination of nearly 30 years of work. ‘It’s an insurance policy,’ he explains, ‘a very cheap insurance policy when you consider what we’re insuring – the earth’s biological diversity.

 • beacon (n) /ˈbiː.kən/: ngọn lửa thắp sáng trên đỉnh đồi làm tín hiệu
  ENG: a light or fire in a place that is easy to see, such as on the top of a hill, that acts as a warning or signal
 • mastermind (n) /ˈmɑː.stə.maɪnd/: chủ mưu
  ENG: someone who plans a difficult activity, often a crime, in detail and makes certain that it happens successfully
 • culmination (n) /ˌkʌl.mɪˈneɪ.ʃən/: tột độ, đỉnh cao
  ENG: the point at which an event or series of events ends, having developed until it reaches this point

Bất kỳ ai muốn tiếp cận hạt giống đều phải đi qua bốn cánh cửa bị khóa: cửa ra vào bằng thép nặng, cánh cửa thứ hai cách đường hầm khoảng 90 mét và cuối cùng là hai cánh cửa có khóa được ngăn cách bởi một khóa khí, từ đó có thể đi thẳng vào trong hầm hạt giống. Các phím được mã hóa để cho phép truy cập vào các cấp độ khác nhau của cơ sở. Một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm cho hầm có thể nhìn thấy hàng dặm với các tấm thép và gương phản chiếu tạo thành một công trình sắp đặt hoạt động như một ngọn hải đăng. Nó phản chiếu ánh sáng vùng cực trong những tháng mùa hè, trong khi vào mùa đông, một mạng lưới gồm 200 sợi cáp quang sẽ mang lại cho mảnh ghép ánh sáng trắng và xanh lục nhạt. Cary Fowler, người vạch ra kế hoạch đằng sau kho trữ, đứng bên trong hang động vang vọng. Với ông, đây là đỉnh cao của gần 30 năm làm nghề. “Đó là một chính sách an ninh,” anh ấy giải thích, “một chính sách an ninh rất rẻ khi bạn xem xét những gì chúng tôi đang bảo hiểm – sự đa dạng sinh học của trái đất.”

E

Seeds are being brought here from all over the world, from seed banks created by governments, universities and private institutions. Soon, there will be seed varieties from at least 100 crops in the Svalbard vault – extending to examples of all of the 1.5 million known crop seed varieties in the world. If any more are unearthed, either in the wild or found in obscure collections, they can be added, too – the vault has room for at least 4.5 million samples (Q7). Inside the entrance area, it is more than 10 C below freezing, but in the chambers where the seeds are kept, refrigerators push down the temperature even further, to -18oC (Q8). At this temperature, which will be kept constant to stop the seeds from germinating or rotting, the wheat seeds will remain viable for an estimated 1.700 years. 

Các hạt giống đang được mang đến đây từ khắp nơi trên thế giới, từ các ngân hàng hạt giống do chính phủ, các trường đại học và các tổ chức tư nhân tạo ra. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có các loại hạt giống từ ít nhất 100 loại cây trồng trong hầm Svalbard – mở rộng thêm tất cả là 1,5 triệu mẫu các loại hạt giống cây trồng đã biết trên thế giới. Nếu thêm nhiều loại được tỉm ra, trong tự nhiên hoặc được tìm thấy trong các bộ sưu tập ít người biết đến, chúng cũng có thể được thêm vào – kho trữ có chỗ cho ít nhất 4,5 triệu mẫu. Bên trong khu vực lối vào, nhiệt độ thấp hơn mức đóng băng hơn 10°C, nhưng trong các ngăn chứa hạt giống, tủ lạnh đẩy nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, đến -18°C. Ở nhiệt độ này, được giữ không đổi để ngăn hạt nảy mầm hoặc thối rữa, hạt lúa mì sẽ tồn tại được khoảng 1.700 năm.

F

Svalbard’s Arctic conditions will keep the seeds cold. In order to maintain the temperature at a constant -10° C to -20°C, the cold Arctic air will be drawn into the vault during the winter, automatically and without human intervention (Q9). The surrounding rock will maintain the temperature requirements during the extremely cold season and, during warmer periods, refrigeration equipment will engage. Looking out across the snow-covered mountains of Svalbard, it is hard not to feel respect for the 2,300 or so people who live here, mainly in Longyearbyen, a village a few miles away. There are three months without light in winter. 

Điều kiện Bắc cực của Svalbard sẽ giữ cho hạt lạnh. Để duy trì nhiệt độ ở mức không đổi -10°C đến -20°C, không khí lạnh từ Bắc cực sẽ được hút vào hầm trong suốt mùa đông, một cách tự động và không có sự can thiệp của con người. Đá xung quanh sẽ duy trì các yêu cầu về nhiệt độ trong mùa cực lạnh và trong thời kỳ ấm hơn, thiết bị làm lạnh sẽ tham gia hoạt động. Nhìn ra những ngọn núi phủ đầy tuyết của Svalbard, thật khó để không cảm thấy tôn trọng khoảng 2.300 người sống ở đây, chủ yếu ở Longyearbyen, một ngôi làng cách đó vài dặm. Có ba tháng không có ánh sáng vào mùa đông.

G

Svalbard is intended as the seed bank of last resort. Each sample is made up of a few hundred seeds, sealed inside a watertight package which will never be tampered with while it is in the vault (Q12). The packages of seeds remain the property of the collections they have come from. Svalbard will disburse samples ‘only if all the other seeds in other collections around the world are gone,’ explains Fowler. If seeds do have to be given out, those who receive them are expected to germinate them and generate new samples, to be returned to the vault (Q13)

 • disburse (v) /dɪsˈbɜːs/: giải ngân
  ENG: to pay out money, usually from an amount that has been collected for a particular purpose
 • germinate (v) /ˈdʒɜː.mɪ.neɪt/: nảy mầm, nảy sinh
  ENG: to (cause a seed to) start growing

Svalbard được dự định là ngân hàng hạt giống cuối cùng. Mỗi mẫu được tạo thành từ vài trăm hạt, được niêm phong bên trong một gói kín nước sẽ không bao giờ bị làm xáo trộn khi ở trong hầm. Các gói hạt giống vẫn là tài sản của các bộ sưu tập mà chúng đến từ đó. Fowler giải thích rằng Svalbard sẽ xuất khi các mẫu ‘chỉ khi tất cả các hạt giống khác trong các bộ sưu tập khác trên khắp thế giới đã hết’. Nếu hạt giống thực sự cần phải cấp phát, những người nhận được chúng phải cho chúng nảy mầm và tạo ra các mẫu mới, để hoàn trả lại cho kho trữ.

2. Câu hỏi và Phân tích đáp án

Questions 1-6

Label the diagram below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER from the passage for each answer. 

Write your answers in boxes 1-6 on your answer sheet.

1. The installation in the entrance consists of 1……… and metal panels which maximise natural light.

Dịch câu hỏi:  Việc lắp đặt ở lối vào bao gồm 1……… và các tấm kim loại giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Thông tin liên quan: Đoạn D “A work of art will make the vault visible for miles with reflective sheets of steel and mirrors which form an installation acting as a beacon.”

Phân tích: Một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm cho mái vòm có thể nhìn thấy được từ xa hàng dặm bằng những tấm thép phản chiếu và những tấm gương tạo thành một tác phẩm sắp đặt đóng vai trò như một ngọn hải đăng.

Đáp án: mirrors

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
metal panel steel

2. A tunnel, which is 2………. long, connects the entrance building to the vault.

Dịch câu hỏi: Một đường hầm, đó là 2………. dài, nối lối vào tòa nhà với mái vòm.

Thông tin liên quan: Đoạn C “To reach them, it is necessary to proceed down a long and surprisingly large corridor. At 93.3 metres in length, it connects the 26-metre long entrance building to the three vaults, each of which extends a further 27 metres into the mountain.”

Phân tích: Đoạn C nói rằng Để tiếp cận họ, cần phải đi dọc theo một hành lang dài và rộng lớn đến bất ngờ. Với chiều dài 93,3 mét, nó kết nối tòa nhà lối vào dài 26 mét với ba mái vòm, mỗi mái vòm kéo dài thêm 27 mét vào trong núi. -> Nói về độ dài, cụ thể con số là 93.3 metres

Đáp án: 93.3 meters

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
tunnel corridor

3. Seeds are processed in the 3……… before they go into the vault.

Dịch câu hỏi: Hạt giống được xử lý trong 3……… trước khi đưa vào hầm

Thông tin liên quan: Đoạn C “The boiler room is an office which can be heated to provide comfortable working conditions for those who will make an inventory of the samples in and out of the vault.”

Phân tích:  Đoạn C nói Phòng nồi hơi là một văn phòng có thể được sưởi ấm để tạo điều kiện làm việc thoải mái cho những người sẽ kiểm kê các mẫu trong và ngoài hầm. => Samples được làm việc, xử lý trong office, sau đó go in and out of the vault.

Đáp án: boiler room

4. The 4……. is reduced as it enters the vault.

Dịch câu hỏi: 4……. được giảm đi khi nó đi vào hầm.

Thông tin liên quan: Đoạn C “One is a transformer room to which only the power company officials have access – this houses the equipment needed to transform the incoming electrical current down to 220 volts.”

Phân tích: Đoạn C nói Một là phòng biến áp mà chỉ có quan chức của công ty điện lực mới được vào – nơi này chứa thiết bị cần thiết để biến đổi dòng điện đến xuống 220 volt.

Đáp án: electrical current

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
reduced tranformed down

5. The entrance to the seed vault itself is protected with doors with 5………. between them.

Dịch câu hỏi: Lối vào hầm hạt giống được bảo vệ bằng cửa có 5………. giữa họ.

Thông tin liên quan: Đoạn D “ Anyone seeking access to the seeds has to pass through four locked doors: the heavy steel entrance doors, a second door approximately 90 metres down the tunnel and finally the two keyed doors separated by an airlock, from which it is possible to proceed directly into the seed vaults.”

Phân tích: Đoạn D nói là Những người muốn tiếp cận hạt giống phải đi qua những cánh cửa khóa được ngăn cách bằng một cửa gió.

Đáp án: an airlock

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
entrance to the seed vault access to the seeds

6. The seeds are conserved by the cold and lack of 6………

Dịch câu hỏi: Hạt giống được bảo quản lạnh và thiếu 6……..

Thông tin liên quan: Đoạn B “The minimal moisture level and low temperature ensure low metabolic activity.”

Phân tích: Đoạn B nói “Low metabolic activity” nghĩa là tốc độ trao đổi chất chậm, hay nói cách khác là seeds sẽ không dễ bị hỏng. => Hạt giống được bảo quản ở nhiệt độ thấp và độ ẩm tối thiểu.

Đáp án: moisture

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
the cold low temperature
lack of moisture minimal moisture

Questions 7-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1 ?

In boxes 7-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is True

FALSE             if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

7. The vault has the capacity to accommodate undiscovered types of seed at a later date.

Dịch câu hỏi: Hầm có khả năng chứa các loại hạt giống chưa được phát hiện sau này.

Thông tin liên quan: Đoạn E “If any more are unearthed, either in the wild or found in obscure collections, they can be added, too – the vault has room for at least 4.5 million samples. ”

Phân tích: Đoạn E nói rằng Hiện tại chưa có cái mới discovered nhưng nếu trong tương lai có thì sẽ được add thêm

=> Chứng tỏ the vault có khả năng (capacity) để chứa thêm (accommodate) seeds.

Đáp án: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
undiscovered types obscure collections

8. There are different levels of refrigeration according to the kinds of seeds stored.

Dịch câu hỏi: Có nhiều mức độ làm lạnh khác nhau tùy theo loại hạt được bảo quản.

Thông tin liên quan: Đoạn E “Inside the entrance area it is more than 10°C below freezing, but in the chambers where the seeds are kept, refrigerators push down the temperature even further, to -18oC.”

Phân tích: Thông tin trong bài: The refrigerators push down the temperature of where the seeds are kept to -18C

=> All the seeds are kept at the same temperature (-18C)

Câu hỏi: There are different levels of refrigeration according to the kinds of seeds stored.

=> Levels of refrigeration được hiểu là mức độ làm lạnh

=> Câu hiểu là: There are different temperatures according to the kinds of seeds stored

=> The temperatures change depending on the kinds of seeds stored.

Trong bài nói rõ nhiệt độ ở mức -18C cho tất cả các loại seeds, câu hỏi lại nói nhiệt độ sẽ thay đổi tuỳ loại seeds

-> Thông tin câu hỏi và bài đọc trái ngược nhau

Đáp án: FALSE

9. During winter, the flow of air entering the vault is regularly monitored by staff.

Dịch câu hỏi: Trong mùa đông, luồng không khí đi vào hầm được nhân viên theo dõi thường xuyên.

Thông tin liên quan: Đoạn F “In order to maintain the temperature at a constant -10° C to -20° C, the cold Arctic air will be drawn into the vault during the winter, automatically and without human intervention.”

Phân tích: 

Thông tin bài đọc: The air will be drawn into the vault during the winter without human intervention

=> No human needed to draw the air into the vault during winter.

Câu hỏi: During winter, the flow of air entering the vault is regularly monitored by staff.

Trong bài nói rõ là “no human” => Làm tự động, không cần con người

=> Trái hoàn toàn với ý “monitored by staff” (quản lý bởi nhân viên) trong câu hỏi

-> Thông tin câu hỏi và bài đọc trái ngược nhau

Đáp án: FALSE

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
entering the vault drawn into the vault

10. There is a back-up refrigeration system ready to be switched on if the present one fails.

Dịch câu hỏi: Có hệ thống làm lạnh dự phòng sẵn sàng bật nếu hệ thống hiện tại bị hỏng.

Đáp án: NOT GIVEN

11. The people who work at Svalbard are mainly locals.

Dịch câu hỏi: Những người làm việc tại Svalbard chủ yếu là người địa phương.

Đáp án: NOT GIVEN

12. Once a seed package Is In the vault, it remains unopened.

Dịch câu hỏi: Khi gói hạt giống đã ở trong kho, nó sẽ vẫn chưa được mở.

Thông tin liên quan: Đoạn G  “Each sample is made up of a few hundred seeds, sealed inside a watertight package which will never be tampered with while it is in the vault.”

Phân tích: Thông tin bài đọc: Seeds package will never be tampered with (bị đụng chạm tới) in the vault

Câu hỏi: Once a seed package Is In the vault, it remains unopened

(unopened = not be tampered with (Không bị đụng chạm tới thì dĩ nhiên là không mở được)

-> Thông tin câu hỏi trùng khớp với bài đọc

Đáp án: TRUE

13. If seeds are sent from Svalbard to other banks, there is an obligation for the recipient to send replacements back.

Dịch câu hỏi: Nếu hạt giống được gửi từ Svalbard đến các ngân hàng khác, người nhận có nghĩa vụ gửi lại hạt giống thay thế.

Thông tin liên quan: Đoạn G “If seeds do have to be given out, those who receive them are expected to germinate them and generate new samples, to be returned to the vault.”

Phân tích: Đoạn G nói là Nếu hạt giống phải được đưa ra ngoài, những người nhận được chúng phải làm nảy mầm chúng và tạo ra các mẫu mới, sau đó sẽ được đưa trở lại kho tiền.

Đáp án: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
send back return

WHAT COOKBOOK REALLY TEACH US?

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

A

Shelves bend under their weight of cookery books. Even a medium-sized bookshop contains many more recipes than one person could hope to cook in a lifetime. Although the recipes in one book are often similar to those in another, their presentation varies wildly, from an array of vegetarian cookbooks to instructions on cooking the food that historical figures might have eaten (Q14). The reason for this abundance is that cookbooks promise to bring about a land of domestic transformation for the user. The daily routine can be put to one side and they liberate the user, if only temporarily (Q15). To follow their instructions is to turn a task which has to be performed every day into an engaging, romantic process. Cookbooks also provide an opportunity to delve into distant cultures without having to turn up at an airport to get there (Q16).

Những chiếc kệ uốn cong dưới sức nặng của những cuốn sách dạy nấu ăn. Ngay cả một hiệu sách cỡ trung bình cũng có nhiều công thức nấu ăn hơn mức một người có thể nghĩ là nấu được cả đời. Mặc dù các công thức nấu ăn trong cuốn sách này thường giống với công thức trong cuốn sách khác, nhưng cách trình bày của chúng rất khác nhau, từ một loạt sách dạy nấu ăn chay cho đến hướng dẫn nấu những món ăn mà các nhân vật lịch sử có thể đã ăn. Sở dĩ có sự phong phú này là vì sách dạy nấu ăn hứa hẹn sẽ mang đến một bầu trời chuyển đổi đổi công việc nhà cho người dùng. Công việc hàng ngày có thể được đặt sang một bên và chúng giải phóng người dùng, dù chỉ là tạm thời. Làm theo hướng dẫn của những cuốn sách là để biến một công việc phải thực hiện hàng ngày thành một quá trình hấp dẫn và lãng mạn. Sách dạy nấu ăn cũng mang đến cơ hội tìm hiểu những nền văn hóa xa xôi mà không cần phải đến sân bay để đến đó.

B

The first Western cookbook appeared just over 1,600 years ago. De re coquinara (it means concerning cookery’) is attributed to a Roman gourmet named Apicius. It is probably a compilation of Roman and Greek recipes, some or all of them drawn from manuscripts that were later lost. The editor was sloppy, allowing several duplicated recipes to sneak in. Yet Apicius’s book set the tone of cookery advice in Europe for more than a thousand years. As a cookbook it is unsatisfactory with very basic instructions. Joseph Vehling, a chef who translated Apicius in the 1930s, suggested the author had been obscure on purpose, in case his secrets leaked out (Q23).

 • compilation (n) /ˌkɒm.pɪˈleɪ.ʃən/: sự biên soạn, sự sưu tập tài liệu
  ENG: a book, CD, etc. that has been made from several separate parts
 • sloppy (adj) /ˈslɒp.i/: cẩu thả
  ENG: not taking care or making an effort
 • set the tone (v): thiết lập tâm trạng hoặc tính chất của một cái gì đó.
  ENG:  to establish a particular mood or character for something

Cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của phương Tây xuất hiện cách đây hơn 1.600 năm. De re coquinara (có nghĩa là liên quan đến nấu ăn1) được cho là của một người La Mã sành ăn tên là Apicius. Nó có lẽ là sự tổng hợp các công thức nấu ăn của người La Mã và Hy Lạp, một số hoặc tất cả chúng được rút ra từ các bản thảo sau đó đã bị thất lạc. Người biên tập đã cẩu thả, để lọt vào một số công thức nấu ăn trùng lặp. Tuy nhiên, cuốn sách của Apicius đã đưa ra những lời khuyên nấu ăn ở châu Âu trong hơn một nghìn năm. Là một cuốn sách dạy nấu ăn, nó không đạt yêu cầu với những hướng dẫn rất cơ bản. Joseph Vehling, một đầu bếp đã dịch Apicius vào những năm 1930, cho rằng tác giả đã cố tình che giấu, đề phòng bí mật của ông bị lộ ra ngoài.

C

But a more likely reason is that Apicius’s recipes were written by and for professional cooks, who could follow their shorthand. This situation continued for hundreds of years. There was no order to cookbooks: a cake recipe might be followed by a mutton one. But then, they were not written for careful study. Before the 19th century few educated people cooked for themselves.

Nhưng một lý do có khả năng hơn là các công thức nấu ăn của Apicius được viết bởi các đầu bếp chuyên nghiệp và dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp những người có thể làm theo các công thức tốc ký. Tình trạng này kéo dài hàng trăm năm. Không có thứ tự nào trong sách dạy nấu ăn: công thức làm bánh có thể được theo sau bởi công thức nấu món thịt cừu. Nhưng lúc đó, chúng không được viết ra để nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước thế kỷ 19, rất ít người có học tự nấu ăn.

D

The wealthiest employed literate chefs; others presumably read recipes to their servants. Such cooks would have been capable of creating dishes from the vaguest of instructions (Q21). The invention of printing might have been expected to lead to greater clarity but at first the reverse was true (Q20). As words acquired commercial value, plagiarism exploded, recipes were distorted through reproduction (Q18). A recipe for boiled capon in The Good Huswives Jewell, printed in 1596 advised the cook to add three or four dates. By 1653, when the recipe was given by a different author in A Book of Fruits & Flowers, the cook was told to set the dish aside for three or four days.

 • distorted (v) /dɪˈstɔːt/: bóp méo, xuyên tạc
  ENG: to change something so that it is false or wrong, or no longer means what it was intended to mean
 • set sth aside (v): để sang một bên
  ENG: to ignore or not think about a particular fact or situation while considering a matter

Những người giàu có nhất tuyển dụng những đầu bếp biết chữ; những người khác có lẽ đọc công thức nấu ăn cho người hầu của họ. Những đầu bếp như vậy sẽ có khả năng chế biến các món ăn từ những chỉ dẫn mơ hồ nhất. Việc phát minh ra máy in có thể được kỳ vọng sẽ mang đến sự rõ ràng hơn trong sách nấu ăn nhưng lúc đầu điều ngược lại đã xảy ra. Khi các từ ngữ có giá trị thương mại, nạn đạo văn bùng nổ, các công thức nấu ăn bị làm sai lệch do sao chép. Một công thức nấu món capon luộc trong The Good Huswives Jewell, in vào năm 1596 khuyên người nấu công thêm ba hoặc bốn ngày. Đến năm 1653, khi công thức được đưa ra bởi một tác giả khác trong A Book of Fruits & Flowers, người đầu bếp được yêu cầu bỏ món ăn sang một bên trong ba hoặc bốn ngày.

E

The dominant theme in 16th and 17th-century cookbooks was order. Books combined recipes and household advice, on the assumption that a well-made dish, a well-ordered larder and well-disciplined children were equally important. Cookbooks thus became a symbol of dependability in chaotic times (Q17). They hardly seem to have been affected by the English Civil War or the revolutions in America and France.

Chủ đề chủ đạo trong sách dạy nấu ăn thế kỷ 16 và 17 là ngăn nắp. Sách đã kết hợp các công thức nấu ăn và lời khuyên nội trợ, với giả định rằng một món ăn được chế biến ngon, một tủ đựng đồ ăn ngăn nắp và những đứa trẻ có kỷ luật đều quan trọng như nhau. Sách dạy nấu ăn do đó đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy trong thời kỳ hỗn loạn. Chúng hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến ở Anh hay các cuộc cách mạng ở Mỹ và Pháp.

F

In the 1850s Isabella Beeton published The Book of Household Management. Like earlier cookery writers she plagiarised freely, lifting not just recipes but philosophical observations from other hooks. If Beetons recipes were not wholly new, though, the way in which she presented them certainly was. She explains when the chief ingredients are most likely to be in season, how long the dish will take to prepare and even how much it is likely to cost (Q25). Beetons recipes were well suited to her times. Two centuries earlier, an understanding of rural ways had been so widespread that one writer could advise cooks to heat water until it was a little hotter than milk comes from a cow. By the 1850s Britain was industrialising. The growing urban middle class needed details, and Beeton provided them in full (Q19).

Vào những năm 1850, Isabella Beeton đã xuất bản The Book of Household Management. Giống như những nhà văn viết về nấu ăn trước đó, cô ấy đã thoải mái đạo văn, không chỉ lấy các công thức nấu ăn mà còn cả những quan sát triết học từ những người khác. Tuy nhiên, nếu công thức nấu ăn của Beeton không hoàn toàn mới thì cách cô ấy trình bày chúng chắc chắn là như vậy. Cô ấy giải thích thời điểm các nguyên liệu chính có nhiều khả năng vào mùa nhất, món ăn sẽ mất bao lâu để chuẩn bị và thậm chí giá của nó có thể là bao nhiêu. Công thức nấu ăn của Beeton rất phù hợp với thời đại của cô. Hai thế kỷ trước, sự hiểu biết về cách sống ở nông thôn đã phổ biến đến mức một nhà văn có thể khuyên người đầu bếp đun nước cho đến khi nó nóng hơn sữa bò một chút. Đến những năm 1850 nước Anh đã công nghiệp hóa. Tầng lớp người dân ở thành thị đang phát triển cần thông tin chi tiết và Beeton đã cung cấp đầy đủ thông tin.

G

In France, cookbooks were last becoming even more systematic. Compared with Britain, France had produced few books written for the ordinary householder by the end of the 19th century. The most celebrated French cookbooks were written by superstar chefs who had a clear sense of codifying a unified approach to sophisticated French cooking. The 5,000 recipes in Auguste Escoffiers Le Guide Culinaire (The Culinary Guide), published in 1902, might as well have been written in stone, given the book’s reputation among French chefs, many of whom still consider it the definitive reference book (Q26).

 • systematic (adj) /ˌsɪs.təˈmæt.ɪk/: có hệ thống
  ENG: according to an agreed set of methods or organized plan
 • celebrated (adj) /ˈsel.ə.breɪ.tɪd/: nổi tiếng
  ENG: famous for some special quality or ability

Ở Pháp, sách dạy nấu ăn thậm chí còn trở nên có hệ thống hơn. So với Anh, Pháp đã sản xuất một vài cuốn sách viết cho gia đình bình thường vào cuối thế kỷ 19. Những cuốn sách dạy nấu ăn nổi tiếng nhất của Pháp được viết bởi những đầu bếp siêu sao, những người có ý thức rõ ràng về việc hệ thống hóa một cách tiếp cận thống nhất để nấu ăn phức tạp kiểu Pháp. 5.000 công thức nấu ăn trong Auguste Escoffiers Le Guide Culinaire (Hướng dẫn nấu ăn), xuất bản năm 1902, cũng có thể được viết trên đá, vì danh tiếng của cuốn sách trong giới đầu bếp Pháp, nhiều người trong số họ vẫn coi đây là cuốn sách tham khảo chính xác.

H

What Escoffier did for French cooking, Fannie Farmer did for American home cooking. She not only synthesised American cuisine; she elevated it to the status of science. ‘Progress in civilisation has been accompanied by progress in cookery,’ she breezily announced in The Boston Cooking-School Cook Book, before launching into a collection of recipes that sometimes resembles a book of chemistry experiments. She was occasionally over-fussy. She explained that currants should be picked between June 28th and July 3rd, but not when it is raining. But in the main, her book is reassuringly authoritative. Its recipes are short, with no unnecessary chat and no unnecessary spices (Q22).

Những gì Escoffier đã làm cho việc nấu ăn của người Pháp, thì Fannie Farmer đã làm được cho việc nấu ăn tại nhà của người Mỹ. Cô ấy không chỉ tổng hợp ẩm thực Mỹ; cô ấy đã nâng nó lên tầm của khoa học. “Sự tiến bộ trong nền văn minh đi đôi với sự tiến bộ trong nấu ăn”, cô vui vẻ tuyên bố trong The Boston Cooking-School Cook Book, trước khi tung ra bộ sưu tập các công thức nấu ăn đôi khi giống một cuốn sách thí nghiệm hóa học. Cô ấy thỉnh thoảng quá cầu kỳ. Cô giải thích rằng nên quả phúc bồn trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, nhưng không nên hái khi trời mưa. Nhưng về cơ bản, cuốn sách của cô ấy yên tâm là có thể tin được. Công thức nấu ăn ngắn gọn, không có cuộc trò chuyện không cần thiết và không có gia vị không cần thiết.

I

In 1950 Mediterranean Food by Elizabeth David launched a revolution in cooking advice in Britain. In some ways, Mediterranean Food recalled even older cookbooks but the smells and noises that filled David’s books were not mere decoration for her recipes. They were the point of her books. When she began to write, many ingredients were not widely available or affordable. She understood this, acknowledging in a later edition of one of her books that even if people could not very often make the dishes here described, it was stimulating to think about them.’ David’s books were not so much cooking manuals as guides to the kind of food people might well wish to eat (Q24).

Năm 1950, Mediterranean Food của Elizabeth David đã phát động một cuộc cách mạng về dạy nấu ăn ở Anh. Ở một khía cạnh nào đó, Mediterranean Food thậm chí còn gợi nhớ đến những cuốn sách dạy nấu ăn cũ hơn nhưng mùi và âm thanh tràn ngập những cuốn sách của David không chỉ đơn thuần là vật trang trí cho các công thức nấu ăn của cô. Chúng là điểm chính trong những cuốn sách của cô ấy. Khi cô bắt đầu viết, nhiều nguyên liệu không được phổ biến rộng rãi hoặc không thể mua được. Cô hiểu điều này, thừa nhận trong ấn bản sau này của một trong những cuốn sách của mình rằng ngay cả khi mọi người không thể thường xuyên làm những món ăn được mô tả ở đây, thì việc nghĩ về chúng vẫn rất kích thích.” Sách của David không phải là những sách hướng dẫn nấu ăn mà là những hướng dẫn về những món ăn đó. về những món ăn mà mọi người có thể muốn ăn.

2. Câu hỏi và Phân tích đáp án

Questions 14–16

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 114-16 on your answer sheet.

Why are there so many cookery books?

There are a great number more cookery books published than is really necessary and it is their 14…….. which makes them differ from each other. There are such large numbers because they offer people an escape from their 15….. and some give the user the chance to inform themselves about other 16……..

Có rất nhiều sách nấu ăn được xuất bản nhiều hơn mức thực sự cần thiết và chính 14…….. điều này khiến chúng khác biệt với nhau. Có những con số lớn như vậy bởi vì chúng mang đến cho mọi người một lối thoát khỏi 15….. và một số cho người dùng cơ hội tìm hiểu về 16……

14. There are a great number more cookery books published than is really necessary and it is their 14…….. which makes them differ from each other

Thông tin liên quan: Đoạn A “Although the recipes in one book are often similar to those in another, their presentation varies wildly, from an array of vegetarian cookbooks to instructions on cooking the food that historical figures might have eaten.”

Phân tích: Đoạn A nói là Mặc dù các công thức nấu ăn trong cuốn sách này thường giống với công thức trong cuốn sách khác, nhưng cách trình bày của chúng rất khác nhau, từ một loạt sách dạy nấu ăn chay cho đến hướng dẫn nấu những món ăn mà các nhân vật lịch sử có thể đã ăn.

Đáp án: presentations

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
make them differ  varies widly

15. There are such large numbers because they offer people an escape from their 15…..

Thông tin liên quan: Đoạn A “The reason for this abundance is that cookbooks promise to bring about a kind of domestic transformation for the user. The daily routine can be put on one side and they liberate the user, if only temporarily.”

Phân tích: Đoạn A nói là Lý do cho sự phong phú này là vì sách dạy nấu ăn hứa hẹn mang lại một kiểu chuyển đổi nội địa cho người dùng. Công việc hàng ngày có thể được đặt sang một bên và chúng giải phóng người dùng, dù chỉ là tạm thời

Đáp án: (daily) routine

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
large numbers abundance
escape liberate

16. and some give the user the chance to inform themselves about other 16……..

Thông tin liên quan: Đoạn A “Cookbooks also provide an opportunity to delve into distant cultures without having to turn up at an airport to get there.”

Phân tích: Đoạn A nói rằng Sách dạy nấu ăn cũng mang đến cơ hội tìm hiểu những nền văn hóa xa xôi mà không cần phải đến sân bay để đến đó.

Đáp án: (distant) cultures

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
give the chance provide an opportunity
inform about delve into

Questions 17-21

Reading Passage has nine paragraphs, A-I Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-I in boxes 17-21 on your answer sheet

NB: YOU MAY USE ANY LETTER MORE THAN ONCE

A. cookery books providing a sense of stability during periods of unrest
sách nấu ăn mang lại cảm giác ổn định trong thời kỳ bất ổn

B. details in recipes being altered as they were passed on
chi tiết trong công thức nấu ăn được thay đổi khi chúng được truyền lại

C. knowledge which was in danger of disappearing
kiến thức có nguy cơ biến mất

D. the negative effect on cookery books of a new development
tác động tiêu cực đến sách dạy nấu ăn của một sự phát triển mới

E. a period when there was no need for cookery books to be precise
thời kỳ không cần đến những cuốn sách dạy nấu ăn chính xác

17. cookery books providing a sense of stability during periods of unrest

Thông tin liên quan: Đoạn E “Cookbooks thus became a symbol of dependability in chaotic times.”

Phân tích: Đoạn E nói là Cookbooks là biểu tượng cho dependability in chaotic times. => Cookbooks khiến mọi người cảm thấy dependability in chaotic times.

Đáp án: E

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
cookery books cookbooks
stability  dependability
periods of unrest in chaotic times

18. details in recipes being altered as they were passed on

Thông tin liên quan: Đoạn D “Recipes were distorted through reproduction.”

Phân tích: Đoạn D nói là Recipes bị sai lệch khi tái xuất bản

Đáp án: D

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
altered distorted
passed on reproduction

19. knowledge which was in danger of disappearing

Thông tin liên quan: Đoạn F “Two centuries earlier, an understanding of rural ways had been so widespread that one writer could advise cooks to heat water until it was a little hotter than milk coming from a cow. By the 1850s Britain was industrializing. The growing urban middle class needed details, and Becton provided them in full.”

Phân tích: 

Có thể thấy, bài đọc đề cập tới 2 mốc thời gian: “two centuries earlier” và “By the 1850s”.

+ Two centuries earlier: Understanding of rural ways was widespread (hiểu biết về đời sống nông thôn rất phổ biến)

+ 1850s: Industrialising (công nghiệp hoá) => Công nghiệp hoá nghĩa là ít làm nông hơn => Hiểu biết sẽ mất đi => Need details (Cần phải có thêm kiến thức, thông tin)

=> Tóm lại: Because Britain was industrialising, the understanding of rural ways became less widespread and Beeton helped maintain it.

Đáp án: F

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
knowledge understanding

20. the negative effect on cookery books of a new development

Thông tin liên quan: Đoạn D “The invention of printing might have been expected to lead to greater clarity but at first the reverse was true. As words acquired commercial value, plagiarism exploded.”

Phân tích: 

Câu đầu nói rõ Invention of printing được kì vọng mang lại tác động tích cực nhưng kết quả thì ngược lại.

=> Câu 2 nói rõ hơn kết quả ngược lại như thế nào: mang lại tác động tiêu cực (plagiarism gia tăng)

=> Tóm lại: plagiarism xuất phát từ The invention of printing

Đáp án: D

21. a period when there was no need for cookery books to be precise

Thông tin liên quan: Đoạn C “Such cooks would have been capable of creating dishes from the vaguest of instructions.”

Phân tích: Đoạn C nói Những đầu bếp như vậy sẽ có khả năng chế biến các món ăn từ những chỉ dẫn mơ hồ nhất.

Đáp án: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trái nghĩa trong bài đọc
precise vaguest

Questions 22-26

Look at the following statements (Questions 22-26) and list of books (A-E) below. Match each statement with the correct book. Write the correct letter, A-E, m boxes 22-26 on your answer sheet.

List of cookery books

A. De re coquinara
B. The Book of Household Management
C. Le Guide Culinaire
D. The Boston Cooking-School Cook Book
E. Mediterranean Food

22. Its recipes were easy to follow despite the writer’s attention to detail.

Dịch câu hỏi: Công thức nấu ăn của nó rất dễ làm theo mặc dù người viết chú ý đến từng chi tiết.

Thông tin liên quan: Đoạn H “She was occasionally over-fussy. She explained that currants should be picked between June 28th and July 3rd, but not when it is raining. But in the main her book is reassuringly authoritative. Its recipes are short, with no unnecessary chat and no unnecessary spices.”

Phân tích: Đoạn H nói là Cô ấy thỉnh thoảng quá cầu kỳ…..Nhưng về cơ bản, cuốn sách của cô ấy có thẩm quyền đáng yên tâm. Công thức nấu ăn của nó rất ngắn gọn, không có cuộc trò chuyện không cần thiết và không có gia vị không cần thiết.”

Đáp án: D

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
easy to follow no unnecessary chat and no unnecessary spices
attention to detail over-fussy

23. Its writer may have deliberately avoided pawing on details.

Dịch câu hỏi: Người viết nó có thể đã cố tình tránh xem xét chi tiết.

Thông tin liên quan: Đoạn B “Joseph Vehling, a chef who translated Apicius in the 1930s, suggested the author had been obscure on purpose, in ease his secrets leaked out.”

Phân tích: Đoạn B nói là Joseph Vehling, một đầu bếp đã dịch Apicius vào những năm 1930, cho rằng tác giả đã cố tình che giấu để dễ dàng tiết lộ bí mật của mình.

Đáp án: A

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
deliberately on purpose
avoided pawing on details obscure

24. It appealed to ambitious ideas people have about cooking.

Dịch câu hỏi: Nó thu hút những ý tưởng đầy tham vọng của mọi người về nấu ăn.

Thông tin liên quan: Đoạn D “ David’s books were not so much cooking manuals as guides to the kind of food people might well wish to eat.”

Phân tích: Đoạn D nói là Sách của David không phải là sách hướng dẫn nấu ăn mà là hướng dẫn về các loại thực phẩm mà mọi người có thể muốn ăn.

Đáp án: E

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
ambitious well wish

25. Its writer used ideas from other books but added additional related information.

Dịch câu hỏi: Người viết nó đã sử dụng ý tưởng từ những cuốn sách khác nhưng bổ sung thêm thông tin liên quan.

Thông tin liên quan: Đoạn C “If Becton’s recipes were not wholly new. though, the way in which she presented them certainly was. She explains when the chief ingredients are most likely to be in season, how long the dish will take to prepare and even how much it is likely to cost.”

Phân tích: Thông tin bài đọc: Becton’s recipes không mới nghĩa là nó được kế thừa từ thông tin những quyển sách khác, Tuy nhiên Becton cung cấp thêm nhiều thông tin cụ thể hơn

=> Becton’s recipes were taken from other books but she added some more information.

Câu hỏi: Its writer used ideas from other books but added additional related information.

-> Trong câu hỏi chỉ nói chung chung là “additional related information” (thông tin phụ thêm), trong khi trong bài nói rõ thông tin này là thông tin gì (ingredients, how long, how much…)

Đáp án: B

26. It put into print ideas which are still respected today.

Dịch câu hỏi: Nó đưa vào những ý tưởng in ấn mà ngày nay vẫn được tôn trọng.

Thông tin liên quan: Đoạn G “The 5.000 recipes in Auguste Escoffiers Le Guide CuJinaire (The Culinary Guide), published in 1902, might as well have been written in stone, given the book’s reparation among French chefs, many of whom still consider it the definitive reference book.”

Phân tích: Thông tin bài đọc: Many chefs still consider the book the definitive reference book

=> Nhiều đầu bếp vẫn xem quyển sách này như sách “gối đầu giường”

=> Many chefs ngày nay vẫn respect quyển sách này

Câu hỏi: It put into print ideas which are still respected today.

-> Put into print ideas = được in thành sách

Đáp án: C

IS THERE MORE TO VIDEO GAMES THAN PEOPLE REALIZE?

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

A

Many people who spend a lot of time playing video games insist that they have helped them in areas like confidence-building, presentation skills, and debating. Yet this way of thinking about video games can be found almost nowhere within the mainstream media, which still tends to treat games as an odd mix of the slightly menacing and the alien (Q27, 37). This lack of awareness has become increasingly inappropriate, as video games and the culture that surrounds them have become very big business indeed.

Nhiều người dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử khẳng định rằng chúng đã giúp họ trong các lĩnh vực như xây dựng sự tự tin, kỹ năng thuyết trình và tranh luận. Tuy nhiên, hầu như không thể tìm thấy lối suy nghĩ này về trò chơi điện tử trên các phương tiện truyền thông chính thống, vốn vẫn có xu hướng coi trò chơi là sự pha trộn kỳ lạ giữa hơi đe dọa và xa lạ. Kiểu nhận thức thiếu sót này ngày càng trở nên không phù hợp, vì trò chơi điện tử và văn hóa xung quanh chúng thực sự đã trở thành ngành kinh doanh rất lớn.

B

Recently, the British government released the Byron report into the effects of electronic media on children. Its conclusions set out a clear, rational basis for exploring the regulation of video games. The ensuing debate, however, has descended into the same old squabbling between partisan factions: the preachers of mental and moral decline, and the innovative game designers. In between are the gamers, busily buying and playing while nonsense is talked over their heads.

 • squabbling (n) /ˈskwɒb.əl/: cuộc cãi vã ầm ĩ vì một chuyện nhỏ nhặt
  ENG: an argument over something that is not important
 • partisan (adj) /ˌpɑː.tɪˈzæn/: bè phái
  ENG: strongly supporting a person, principle, or political party, often without considering or judging the matter very carefully
 • preacher (n) /ˈpriː.tʃər/: người thuyết giáo, người thuyết pháp
  ENG: a person, usually a priest or minister, who gives a religious speech

Gần đây, chính phủ Anh đã công bố báo cáo Byron về ảnh hưởng của phương tiện điện tử đối với trẻ em. Kết luận của nó đặt ra một cơ sở rõ ràng, hợp lý để khám phá quy định của trò chơi điện tử. Tuy nhiên, cuộc tranh luận sau đó đã trở thành cuộc tranh cãi như cũ giữa các phe đảng phái: những người rao giảng về sự suy thoái tinh thần và đạo đức, và những nhà thiết kế trò chơi sáng tạo. Ở giữa là những người chơi game, bận rộn mua và chơi trong khi những điều vô nghĩa cứ ra rả trong đầu họ.

C

Susan Greenfield, a renowned neuroscientist, outlines her concerns in a new book. Every individual’s mind is the product of a brain that has been personalized by the sum total of their experiences; with an increasing quantity of our experiences from very early childhood taking place ‘on-screen’ rather than in the world, there is potentially a profound shift in the way children’s minds work (Q33). She suggests that the fast-paced, second-hand experiences created by video games and the Internet may inculcate a worldview that is less empathetic, more risk-taking and less contemplative than what we tend to think of as healthy.

Susan Greenfield, một nhà thần kinh học nổi tiếng tóm gọn mối quan tâm của mình trong một cuốn sách mới. Tâm trí của mỗi cá nhân là sản phẩm của bộ não đã được cá nhân hóa bằng tổng số trải nghiệm của họ; với ngày càng nhiều trải nghiệm diễn ra ‘trên màn hình’ từ thời thơ ấu thay vì trong thế giới, có khả năng sẽ có một sự thay đổi sâu sắc trong cách hoạt động của tâm trí trẻ em. Cô gợi ý rằng những trải nghiệm gián tiếp, nhịp độ nhanh được tạo ra bởi trò chơi điện tử và Internet có thể khắc sâu một thế giới quan ít đồng cảm hơn, mạo hiểm hơn và ít suy ngẫm hơn những gì chúng ta có xu hướng nghĩ là lành mạnh.

D

Greenfield’s prose is full of mixed metaphors and self-contradictions and is perhaps the worst enemy of her attempts to persuade. This is unfortunate, because however many technophiles may snort, she is articulating widely held fears that have a basis in fact. Unlike even their immediate antecedents, the latest electronic media are at once domestic and work-related, their mobility blurring the boundaries between these spaces, and video games are at their forefront. A generational divide has opened that is in many ways more profound than the equivalent shifts associated with radio or television, more alienating for those unfamiliar with new technologies, more absorbing for those who are. So how do our lawmakers regulate something that is too fluid to be fully comprehended or controlled? (Q34)

 • articulate (v) /ɑːˈtɪk.jə.lət/: hoạt ngôn, rõ ràng
  ENG: able to express thoughts and feelings easily and clearly, or showing this quality
 • alienate (v) /ˈeɪ.li.ə.neɪt/: làm cho xa lánh
  ENG: to cause someone or a group of people to stop supporting and agreeing with you

Bài viết của Greenfield chứa nhiều phép ẩn dụ khác nhau và sự tự mâu thuẫn với bản thân và có lẽ là kẻ thù lớn nhất trong nỗ lực thuyết phục của cô ấy. Điều này thật đáng tiếc, bởi vì cho dù nhiều người yêu công nghệ có thể khịt mũi như thế nào đi chăng nữa, cô ấy đang nói rõ những nỗi sợ hãi phổ biến có cơ sở trên thực tế. Không giống như những phương tiện truyền thông trực tiếp trước đó, các phương tiện điện tử mới nhất vừa liên quan đến gia đình vừa liên quan đến công việc, tính di động của chúng làm mờ ranh giới giữa các không gian này và trò chơi điện tử được ưu tiên hàng đầu. Theo nhiều cách, một sự phân chia thế hệ đã mở ra sâu sắc hơn so với những chuyển đổi tương đương liên quan đến đài phát thanh hoặc truyền hình, xa lạ hơn đối với những người chưa quen với ‘công nghệ mới’, hấp dẫn hơn đối với những người đã quen. Vậy làm thế nào để các nhà lập pháp của chúng ta điều chỉnh một thứ quá lỏng lẻo để có thể hiểu hoặc kiểm soát hoàn toàn?

E

Adam Martin, a lead programmer for an online games developer, says: ‘Computer games teach and people don’t even notice they’re being taught (Q35).’ But isn’t the kind of learning that goes on in games rather narrow? ‘A large part of the addictiveness of games does come from the fact that as you play you are mastering a set of challenges. But humanity’s larger understanding of the world comes primarily through communication and experimentation, through answering the question “What if?’ Games excel at teaching this too.’

Adam Martin, trưởng nhóm lập trình viên của một nhà phát triển trò chơi trực tuyến, nói: ‘Trò chơi trên máy tính dạy và mọi người thậm chí không nhận thấy rằng họ đang được dạy.’ Nhưng kiểu học trong trò chơi không phải là khá hạn hẹp sao? ‘Phần lớn sự gây nghiện của trò chơi xuất phát từ thực tế là khi bạn chơi, bạn đang làm chủ một loạt thử thách. Nhưng sự hiểu biết lớn hơn của nhân loại về thế giới chủ yếu đến từ giao tiếp và thử nghiệm, thông qua việc trả lời câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra nếu?’ Các trò chơi cũng xuất sắc trong việc dạy điều này.’

F

Steven Johnson’s thesis is not that electronic games constitute a great, popular art, but that the mean level of mass culture has been demanding steadily more intellectual engagement from consumers. Games, he points out, generate satisfaction via the complexity of their virtual worlds, not by their robotic predictability (Q36). Testing the nature and limits of the laws of such imaginary worlds has more in common with scientific methods than with a pointless addiction, while the complexity of the problems children encounter within games exceeds that of anything they might find at school.

Luận điểm của Steven Johnson không phải là trò chơi điện tử tạo thành một môn nghệ thuật đại chúng, vĩ đại, mà là mức độ trung bình của văn hóa đại chúng đang đòi hỏi sự tham gia trí tuệ đều đặn hơn từ người tiêu dùng. Ông chỉ ra rằng các trò chơi tạo ra sự hài lòng thông qua sự phức tạp của thế giới ảo của chúng, chứ không phải bởi khả năng dự đoán của người máy. Việc kiểm tra bản chất và giới hạn của các quy luật trong thế giới tưởng tượng như vậy có nhiều điểm chung với các phương pháp khoa học hơn là với chứng nghiện vô nghĩa, trong khi mức độ phức tạp của các vấn đề mà trẻ gặp phải trong trò chơi vượt quá bất kỳ điều gì chúng có thể gặp ở trường.

G

Greenfield argues that there are ways of thinking that playing video games simply cannot teach. She has a point. We should never forget, for instance, the unique ability of books to engage and expand the human imagination, and to give us the means of more fully expressing our situations in the world. Intriguingly, the video games industry is now growing in ways that have more in common with an old-fashioned world of companionable pastimes than with a cyber future of lonely, isolated obsessives. Games in which friends and relations gather round a console to compete at activities are growing in popularity (Q31). The agenda is increasingly being set by the concerns of mainstream consumers – what they consider acceptable for their children, what they want to play at parties and across generations.

Greenfield lập luận rằng có những cách suy nghĩ rằng việc chơi trò chơi điện tử đơn giản là không thể dạy được. Cô ấy có lý. Ví dụ, chúng ta đừng bao giờ quên khả năng độc đáo của sách trong việc thu hút và mở rộng trí tưởng tượng của con người, đồng thời cung cấp cho chúng ta phương tiện để bày tỏ đầy đủ hơn các tình huống của chúng ta trên thế giới. Thật thú vị, ngành công nghiệp trò chơi điện tử hiện đang phát triển theo những cách có nhiều điểm chung với thế giới cũ của những trò tiêu khiển thân thiện hơn là với một tương lai mạng của những kẻ ám ảnh cô đơn, bị cô lập. Các trò chơi trong đó bạn bè và người thân tụ tập quanh một bảng điều khiển để cạnh tranh trong các hoạt động đang ngày càng phổ biến. Chương trình nghị sự ngày càng được đặt ra bởi mối quan tâm của người tiêu dùng phổ thông – những gì họ cho là chấp nhận được đối với con cái của họ, những gì họ muốn chơi trong các bữa tiệc và giữa các thế hệ.

H

These trends embody a familiar but important truth: games are human products and lie within our control. This doesn’t mean we yet control or understand them fully, but it should remind us that there is nothing inevitable or incomprehensible about them. No matter how deeply it may be felt, instinctive fear is an inappropriate response to a technology of any kind (Q32). So far, the dire predictions many traditionalists have made about the ‘death’ of old-fashioned narratives and imaginative thought at the hands of video games cannot be upheld (Q38). Television and cinema may be suffering, economically, at the hands of interactive media. But literacy standards have failed to decline. Young people still enjoy sport, going out and listening to music. And most research – including a recent $1.5m study funded by the US government suggests that even pre-teens are not in the habit of blurring game worlds and real worlds (Q39).

 • embody (v) /ɪmˈbɒd.i/: là hiện thân của, biểu hiện, thể hiện
  ENG: to represent a quality or an idea exactly
 • instinctive (adj) /ɪnˈstɪŋk·tɪv/: bản năng, theo khuynh hướng bẩm sinh
  ENG: (of behavior or actions) not thought about, planned, or learned
 • at the hands of: do hành động của
  ENG: done or caused by

Những xu hướng này thể hiện một sự thật quen thuộc nhưng quan trọng: trò chơi là sản phẩm của con người và nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta chưa kiểm soát hoặc hiểu chúng một cách đầy đủ, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là chắc chắn hoặc không thể hiểu được về chúng. Cho dù nó có thể được cảm nhận sâu sắc đến đâu, nỗi sợ hãi bản năng là một phản ứng không phù hợp đối với bất kỳ công nghệ nào kiểu này. Cho đến nay, những dự đoán khủng khiếp mà nhiều người theo chủ nghĩa truyền thống đã đưa ra về “cái chết” của những câu chuyện cũ và tư duy giàu trí tưởng tượng dưới bàn tay của trò chơi điện tử là không thể chấp nhận được. Truyền hình và điện ảnh có thể bị thiệt hại về mặt kinh tế dưới bàn tay của các phương tiện truyền thông tương tác. Nhưng tiêu chuẩn đọc viết vẫn không giảm. Thanh niên vẫn thích thể thao, đi chơi và nghe nhạc. Và hầu hết các nghiên cứu – bao gồm cả nghiên cứu trị giá 1,5 triệu USD gần đây do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho thấy rằng ngay cả thanh thiếu niên cũng không có thói quen làm mờ thế giới trò chơi và thế giới thực.

I

The sheer pace and scale of the changes we face, however, leave little room for complacency. Richard Battle, a British writer and game researcher, says times change: accept it; embrace it.’ Just as, today, we have no living memories of a time before radio, we will soon live in a world in which no one living experienced growing up without computers (Q40). It is for this reason that we must try to examine what we stand to lose and gain before it is too late.

Tuy nhiên, tốc độ và quy mô của những thay đổi mà chúng ta phải đối mặt không có nhiều chỗ cho sự tự mãn. Richard Battle, một nhà văn và nhà nghiên cứu trò chơi người Anh, cho biết thời đại đã thay đổi: chấp nhận nó; hãy nắm lấy nó.’ Cũng giống như ngày nay, chúng ta không có ký ức sống động về thời kỳ chưa có radio, chúng ta sẽ sớm sống trong một thế giới mà không ai từng trải qua việc lớn lên mà không có máy tính. Chính vì lý do này mà chúng ta phải cố gắng xem xét xem chúng ta chấp nhận những gì mất và được trước khi quá muộn.

2. Câu hỏi và Phân tích đáp án

Questions 27–32

Do the following statements agree with the views of the writer In Reading Passage? In boxes 27-32 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the information

NO                   if the statement contradicts with the information

NOT GIVEN   if there is no information on this

27. Much media comment ignores the impact that video games can have on many people’s lives.

Dịch câu hỏi: Nhiều bình luận trên phương tiện truyền thông bỏ qua tác động mà trò chơi điện tử có thể gây ra đối với cuộc sống của nhiều người.

Thông tin liên quan: Đoạn A “Many people who spend a lot of time playing video games insist that they have helped them in areas like confidence-building, presentation skills and debating. Yet this way of thinking about video games can be found almost nowhere within the mainstream media, which still tend to treat games as an odd mix of the slightly menacing and the alien.”

Phân tích: 

“This way of thinking” chính là đề cập lại về lợi ích của video games trong câu 1 (helped them in areas)

=> 2 câu có thể tóm lại là: Video games have many benefits but these benefits cannot be found in mainstream media

=> Mainstream media do not pay attention to the benefits of video games.

Câu hỏi: Much media comment ignores the impact that video games can have on many people’s lives.

-> Much media comment không quan tâm đến ảnh hưởng của video games lên đời sống con người

-> Thông tin câu hỏi trùng khớp với bài đọc

Đáp án: YES

28. The publication of the Byron Report was followed by a worthwhile discussion between those for and against video games.

Dịch câu hỏi: Tiếp theo việc xuất bản Báo cáo Byron là một cuộc thảo luận đáng giá giữa những người ủng hộ và phản đối trò chơi điện tử.

Thông tin liên quan: Đoạn B “Recently, the British government released the Byron report into the effects of electronic media on children. Its conclusions set out a clear, rational basis for exploring the regulation of video games. The ensuing debate, however, has descended into the same old squabbling between partisan factions: the preachers of mental and moral decline, and the innovative game designers. In between are the gamers, busily buying and playing while nonsense is talked over their heads.”

Phân tích: “Nonsense” (vô lý) đề cập tới trong câu 2 chính là “debate” trong câu 1: Debate này rất vô lý

Câu hỏi: The publication of the Byron Report was followed by a worthwhile discussion between those for and against video games.

-> The publication of the Byron Report được ủng hộ bởi 1 discussion có giá trị giữa những người ủng hộ và không ủng hộ video games

-> Thông tin câu hỏi và bài đọc trái ngược nhau

Đáp án: NO

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
publication released
discussion debate
worthwhile >< nonsense

29. Susan Greenfield’s way of writing has become more complex over the years.

Dịch câu hỏi: Cách viết của Susan Greenfield đã trở nên phức tạp hơn theo năm tháng.

Đáp án: NOT GIVEN

30. It is likely that video games will take over the role of certain kinds of books in the future.

Dịch câu hỏi: Có khả năng trò chơi điện tử sẽ đảm nhận vai trò của một số loại sách trong tương lai.

Đáp án: NOT GIVEN

31. More sociable games are being brought out to satisfy the demands of the buying public.

Dịch câu hỏi: Nhiều trò chơi mang tính xã hội hơn đang được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng mua hàng.

Thông tin liên quan: Đoạn G “Games in which friends and relations gather round a console to compete at activities are growing in popularity.”

Phân tích: Đoạn G có nói Các trò chơi trong đó bạn bè và người thân tụ tập quanh một bảng điều khiển để cạnh tranh trong các hoạt động đang ngày càng phổ biến. => Nhiều trò chơi mang tính xã hội hơn đang được sản xuất vì mọi người muốn nó nhiều hơn.

Đáp án: YES

32. Being afraid of technological advances is a justifiable reaction.

Dịch câu hỏi: Sợ tiến bộ công nghệ là một phản ứng chính đáng.

Thông tin liên quan: Đoạn H “No matter how deeply it may be felt, instinctive fear is an inappropriate response to technology of any kind.”

Phân tích: Đoạn H có nói Cho dù nó có được cảm nhận sâu sắc đến đâu, nỗi sợ hãi bản năng là một phản ứng không phù hợp với bất kỳ loại công nghệ nào.

Đáp án: NO

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trái nghĩa trong bài đọc
afraid fair
technological advances technology of any kind
reaction  response

Questions 33–38

Choose the correct letter, A, B, C or D.

33. According to the writer, what view about video games does Susan Greenfield put forward in her new book?
Theo người viết, Susan Greenfield đưa ra quan điểm gì về trò chơi điện tử trong cuốn sách mới?

A. They are exposing a child to an adult view of the world too soon.
Họ đang cho đứa trẻ tiếp xúc với cái nhìn của người lớn về thế giới quá sớm.

B. Children become easily frightened by some of the situations in them.
Trẻ em dễ trở nên sợ hãi trước một số tình huống xảy ra với chúng.

C. They are changing the way children’s view of the world develops.
Họ đang thay đổi cách phát triển quan điểm của trẻ em về thế giới.

D. Children don’t learn from them because they are too repetitive.
Trẻ em không học được gì từ chúng vì chúng quá lặp đi lặp lại.

Thông tin liên quan: Đoạn C “Every individual’s mind is the product of a brain that has been personalized by the sum total of their experiences; with an increasing quantity of our experiences from very early childhood taking place ‘on screen’ rather than in the world, there is potentially a profound shift in the way children’s minds work.”

Phân tích:

Main idea:

(1) Experiences on screen change the way children’s minds work.

(2) Làm rõ sự thay đổi này: Thay đổi về worldview

=> Tóm lại: Experiences on screen (video games and Internet) change children’s worldview.

-> Những trải nghiệm màn hình (video games và Internet) thay đổi góc nhìn của bọn trẻ

Đáp án: C

34. According to the writer, what problems are faced when regulating video games?
Theo người viết, khi quản lý trò chơi điện tử gặp phải những vấn đề gì?

A. The widespread and ever-changing use of games makes it difficult for lawmakers to control them.
Việc sử dụng trò chơi một cách rộng rãi và luôn thay đổi khiến các nhà lập pháp gặp khó khăn trong việc kiểm soát chúng.

B. The appeal of the games to a younger generation isn’t really understood by many lawmakers.
Sự hấp dẫn của trò chơi đối với thế hệ trẻ không thực sự được nhiều nhà lập pháp hiểu rõ.

C. The lawmakers try to apply the same rules to the games as they did to radio and television.
Các nhà lập pháp cố gắng áp dụng các quy tắc tương tự cho các trò chơi giống như họ đã làm với đài phát thanh và truyền hình.

D. Many lawmakers feel it is too late for the regulations to have much effect on the use of games.
Nhiều nhà lập pháp cảm thấy đã quá muộn để các quy định có nhiều ảnh hưởng đến việc sử dụng trò chơi.

Thông tin liên quan: Đoạn D “So how do our lawmakers regulate something that is too fluid to be fully comprehended or controlled?”

Phân tích: Đoạn D nói rằng Vậy làm thế nào để các nhà lập pháp của chúng ta điều chỉnh một thứ gì đó quá lỏng lẻo để có thể hiểu hoặc kiểm soát đầy đủ?

Đáp án: A

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
ever-changing fluid

35. What main point does Adam Martin make about video games?
Adam Martin đưa ra quan điểm chính gì về trò chơi điện tử?

A. People are learning how to avoid becoming addicted to them.
Mọi người đang học cách tránh bị nghiện chúng.

B. They enable people to learn without being aware of it happening.
Chúng cho phép mọi người học hỏi mà không hề biết điều đó đang diễn ra.

C. They satisfy a need for people to compete with each other.
Chúng thỏa mãn nhu cầu mọi người cạnh tranh với nhau.

D. People learn a narrow range of skills but they are still useful.
Mọi người học được một phạm vi hẹp các kỹ năng nhưng chúng vẫn hữu ích.

Thông tin liên quan: Đoạn E “Adam Martin, a lead programmer for an online games developer, says:’ Computer games teach and people don’t even notice they’re being taught.”

Phân tích:  Đoạn E nói rằng Adam Martin, lập trình viên chính của một nhà phát triển trò chơi trực tuyến, nói: ‘Trò chơi máy tính dạy và mọi người thậm chí không nhận thấy rằng họ đang được dạy’ -> Mọi người không biết rằng họ học thông qua trò chơi điện tử.

Đáp án: B

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
learn being taught
without being aware of it happening don’t even notice

36. Which of the following does Steven Johnson disagree with?
Steven Johnson không đồng ý với điều nào sau đây?

A. the opinion that video games offer educational benefits to the user
ý kiến cho rằng trò chơi điện tử mang lại lợi ích giáo dục cho người dùng

B. the attitude that video games are often labelled as predictable and undemanding
thái độ cho rằng trò chơi điện tử thường được dán nhãn là có thể dự đoán được và không đòi hỏi

C. the idea that children’s logic is tested more by video games than at school
ý tưởng rằng logic của trẻ em được kiểm tra bằng trò chơi điện tử nhiều hơn ở trường

D. the suggestion that video games can be compared to scientific procedures
gợi ý rằng trò chơi điện tử có thể được so sánh với các quy trình khoa học

Thông tin liên quan: Đoạn F “Steven Johnson’s thesis is not that electronic games constitute a great, popular art, but that the mean level of mass culture has been demanding steadily more intellectual engagement from consumers. Games, he points out, generate satisfaction via the complexity of their virtual worlds, not by their robotic predictability.”

Phân tích: Đoạn F nói rằng Luận điểm của Steven Johnson không phải là trò chơi điện tử tạo thành một môn nghệ thuật đại chúng, vĩ đại, mà là mức độ trung bình của văn hóa đại chúng đang đòi hỏi sự tham gia trí tuệ đều đặn hơn từ người tiêu dùng. Ông chỉ ra rằng các trò chơi tạo ra sự hài lòng thông qua sự phức tạp của thế giới ảo chứ không phải bởi khả năng dự đoán của robot.

→ Chú ý: Câu hỏi hỏi đâu là ý kiến mà Steven disagree (không đồng ý), chứ không hỏi ông ấy đồng ý với ý kiến nào.

Đáp án: B

37. Which of the following is the most suitable subtitle for Reading Passage 3?
Phụ đề nào sau đây phù hợp nhất cho Reading Passage 3?

A. A debate about the effects of video games on other forms of technology.
Một cuộc tranh luận về tác động của trò chơi điện tử đối với các dạng công nghệ khác.

B. An examination of the opinions of young people about video games.
Khảo sát ý kiến của giới trẻ về trò chơi điện tử.

C. A discussion of whether attitudes towards video games are outdated.
Một cuộc thảo luận về việc liệu thái độ đối với trò chơi điện tử có lỗi thời hay không.

D. An analysis of the principles behind the historical development of video games.
Phân tích các nguyên tắc đằng sau sự phát triển lịch sử của trò chơi điện tử.

Phân tích

Paragraph 1: The media don’t report the benefits of video games

Paragraph 2: The impact of video games causes a nonsensical debate

Paragraph 3-4: Negative impact of video games (change children’s worldview; hard to regulate)

Paragraph 5-7: Positive impact of video games (teach children)

Paragraph 8-10: Old attitudes towards games are no longer suitable.

=> Có thể thấy, Passage 3 chủ yếu xoay quanh việc bàn luận về impact của games lên con người cũng như attitude đúng đắn với nó.

Đáp án:  C

Questions 38–40

Complete each sentence with the correct ending, A-E, below.

Write the correct letter, A-E.

List of Endings

A. young people have no problem separating their own lives from the ones they play on the screen.
những người trẻ tuổi không gặp vấn đề gì khi tách cuộc sống của chính họ khỏi cuộc sống họ đóng trên màn ảnh.

B. levels of reading ability will continue to drop significantly.
mức độ khả năng đọc sẽ tiếp tục giảm đáng kể.

C. new advances in technology have to be absorbed into our lives.
những tiến bộ mới trong công nghệ phải được hấp thụ vào cuộc sống của chúng ta.

D. games cannot provide preparation for the skills needed in real life.
trò chơi không thể chuẩn bị cho những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống thực.

E. young people will continue to play video games despite warnings
giới trẻ sẽ tiếp tục chơi trò chơi điện tử bất chấp cảnh báo

38. There is little evidence for the traditionalists’ prediction that……………………….

Dịch câu hỏi: Có rất ít bằng chứng cho dự đoán của những người theo chủ nghĩa truyền thống rằng………..

Thông tin liên quan: Đoạn H “So far, the dire predictions many traditionalists have made about the ‘death’ of old-fashioned narratives and imaginative thought at the hands of video games cannot be upheld.”

Phân tích

The predictions of traditionalists about the death of old-fashioned narratives cannot be supported

(khi nói một luận điểm được “upheld” nghĩa là luận điểm đó có chứng cứ để ủng hộ, để xác thực)

=> Thông tin trong bài cho thấy Predictions of traditionalists về việc video games dẫn tới “the death of narratives” là không có chứng cứ xác thực (cannot be upheld)

Đáp án: B

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
reading narrative
“death” of narratives reading ability drop
little evidence cannot be upheld

39. A recent study by the US government found that ……………………..

Dịch câu hỏi: Một nghiên cứu gần đây của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy rằng………..

Thông tin liên quan: Đoạn H “And most research – including a recent $1.5m study funded by the US government – suggests that even pre- teens are not in the habit of blurring game worlds and real worlds.”

Phân tích: Đoạn H nói Và hầu hết các nghiên cứu – bao gồm cả nghiên cứu trị giá 1,5 triệu USD gần đây do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ – cho thấy rằng ngay cả trẻ vị thành niên cũng không có thói quen làm mờ thế giới trò chơi và thế giới thực.

A recent study by the US government suggests that pre-teens do not blur game worlds and real worlds

(blur là làm mờ => câu này nghĩa là pre-teens không bị lẫn lộn giữa game worlds and real worlds)

Câu hỏi: A recent study by the US government found that young people have no problem separating their own lives from the ones they play on the screen.

Paraphrasing:

+ Game worlds = the ones they play on the screen (cuộc sống trên màn hình)

+ Real worlds = their own lives (cuộc sống thật)

=> Trong bài nói rõ là “do not blur game worlds and real worlds” (không bị lẫn lộn giữa game và đời thật)

=> Trùng với ý trong câu hỏi “have no problem separating their own lives from the ones the plan on the screen” (không có vấn đề gì trong việc phân biệt giữa hai cuộc sống)

Đáp án: A

40. Richard Battle suggests that it is important for people to accept the fact that ……………………..

Dịch câu hỏi: Richard Battle cho rằng điều quan trọng là mọi người phải chấp nhận sự thật rằng …………

Thông tin liên quan: Đoạn I “Richard Battle, a British writer and game researcher, says ‘Times change: accept it; embrace it.’ Just as, today, we have no living memories of a time before radio, we will soon live in a world in which no one living experienced growing up without computers.”

Phân tích: Đoạn I nói rằng Richard Battle, một nhà văn và nhà nghiên cứu trò chơi người Anh, nói ‘Thời thế thay đổi: chấp nhận nó; hãy nắm lấy nó.’ Cũng giống như ngày nay, chúng ta không còn ký ức sống động về thời kỳ chưa có radio, chúng ta sẽ sớm sống trong một thế giới mà không ai từng trải qua việc lớn lên mà không có máy tính.” => Richard Battle cho rằng điều quan trọng là mọi người phải chấp nhận thực tế rằng những tiến bộ mới trong công nghệ sẽ là một phần trong cuộc sống của chúng ta.

Đáp án: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng đồng nghĩa trong bài đọc
computers advances in technology
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng