Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 6 Test 3

Passage 1: Timekeeper: Invention of Marine Chronometer

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

Timekeeper: Invention of Marine Chronometer

Sự phát minh của đồng hồ hàng hải

A

Up to the middle of the 18th century, navigators were still unable to exactly identify the position at sea, so they might face a great number of risks such as the shipwreck or running out of supplies before arriving at the destination. Knowing one’s position on the earth requires two simple but essential coordinates, one of which is the longitude.

Đến giữa thế kỷ 18, các nhà hàng hải vẫn chưa có thể xác định được chính xác vị trí trên biển, vì vậy họ có thể phải đối mặt với số lượng lớn rủi ro như đắm tàu hoặc hết nguồn cung cấp trước khi đến đích. Biết được vị trí của một người trên trái đất đòi hỏi hai tọa độ đơn giản nhưng cần thiết, một trong số đó là kinh độ.

Longitude is a term that can be used to measure the distance that one has covered from one’s home to another place around the world without the limitations of a naturally occurring baseline like the equator. To determine longitude, navigators had no choice but to measure the angle with the naval sextant between the Moon center and a specific star— lunar distance—along with the height of both heavenly bodies. Together with the nautical almanac, Greenwich Mean Time (GMT) was determined, which could be adopted to calculate longitude because one hour in GMT means 15 degrees longitude. Unfortunately, this approach laid great reliance on the weather conditions, which brought great inconvenience to the crew members. Therefore, another method was proposed, that is, the time difference between the home time and the local time served for the measurement. Theoretically, knowing the longitude position was quite simple, even for the people in the middle of the sea with no land in sight. The key element for calculating the distance traveled was to know, at the very moment, the accurate home time. But the greatest problem is: how can a sailor know the home time at sea?

Kinh độ là một thuật ngữ có thể được sử dụng để đo lường khoảng cách từ nhà của một người đến một nơi khác trên thế giới mà không có những hạn chế của đường cơ sở tự nhiên như đường xích đạo. Để xác định kinh độ, các nhà hàng hải đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc đo góc với kính lục phân hải quân giữa trung tâm mặt trăng và một ngôi sao cụ thể – khoảng cách mặt trăng – cùng với chiều cao của cả hai thiên thể. Cùng với niên giám hải lý, giờ chuẩn Greenwich (GMT) đã được xác định, có thể được áp dụng để tính toán kinh độ vì một giờ trong GMT nghĩa là kinh độ 15 độ. Thật không may, phương pháp này dẫn đến sự phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, điều này mang lại sự bất tiện lớn cho các thành viên thủy thủ trên tàu. Do đó, một phương pháp khác đã được đề xuất, đó là sự khác biệt về thời gian giữa thời gian tại nhà và giờ địa phương phục vụ cho việc đo lường. Về mặt lý thuyết, biết vị trí kinh độ khá đơn giản, ngay cả đối với những người ở giữa biển không nhìn thấy đất liền trong tầm mắt. Yếu tố quan trọng để tính quãng đường đi được biết, vào đúng lúc, thời gian chính xác về nhà. Nhưng vấn đề lớn nhất là: làm thế nào một thủy thủ có thể biết được thời gian nhà trên biển?

The simple and again obvious answer is that one takes an accurate clock with him, which he sets to the home time before leaving. A comparison with the local time (easily identified by checking the position of the Sun) would indicate the time difference between the home time and the local time, and thus the distance from home was obtained. The truth was that nobody in the 18th century had ever managed to create a clock that could endure the violent shaking of a ship and the fluctuating temperature while still maintaining the accuracy of time for navigation.

Câu trả lời đơn giản và một lần nữa rõ ràng là người ta lấy một chiếc đồng hồ chính xác với ông ấy, mà ông ấy đặt cho thời gian nhà trước khi rời khỏi. So sánh với thời gian địa phương (dễ dàng xác định bằng cách kiểm tra vị trí của Mặt trời) sẽ cho biết sự khác biệt về thời gian giữa thời gian nhà và giờ địa phương, và do đó thu được khoảng cách từ nhà. Sự thật là không ai trong thế kỷ 18 đã từng thành công tạo ra một chiếc đồng hồ có thể chịu đựng được sự rung chuyển dữ dội của một con tàu và nhiệt độ dao động trong khi vẫn duy trì độ chính xác của thời gian để điều hướng.

After 1714, as an attempt to find a solution to the problem, the British government offered a tremendous amount of £20,000, which was to be managed by the magnificently named ‘Board of Longitude’. If timekeeper was the answer (and there could be other proposed solutions, since the money wasn’t only offered for timekeeper), then the error of the required timekeeping for achieving this goal needed to be within 2.8 seconds a day, which was considered impossible for any clock or watch at sea, even when they were in their finest conditions.

Sau năm 1714, như một nỗ lực tìm ra một giải pháp cho vấn đề này, chính phủ Anh đã cung cấp một khoản tiền khổng lồ trị giá 20.000 bảng Anh, được quản lý bởi ‘Hội đồng kinh độ’ có danh tiếng cao quý. Nếu đồng hồ là câu trả lời (và có thể có các giải pháp được đề xuất khác, vì tiền không chỉ được cung cấp cho đồng hồ) thì độ sai lệch đối với thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu này là 2,8 giây mỗi ngày. cho bất kỳ dụng cụ đo và theo dõi nào trên biển, ngay cả khi chúng đang ở trong điều kiện tốt nhất của chúng.

This award, worth about £2 million today, inspired the self-taught Yorkshire carpenter John Harrison to attempt a design for a practical marine clock. In the later stage of his early career, he worked alongside his younger brother James. Their first big project of theirs was to build a turret clock for the stables at Brockelsby Park, which was revolutionary because it required no lubrication. Harrison designed a marine clock in 1730, and he traveled to London in search of financial aid. He explained his ideas to Edmond Halley, the Astronomer Royal, who then introduced him to George Graham, Britain’s first-class clockmaker. Graham provided him with financial aid for his early-stage work on sea clocks. It took Harrison five years to build Harrison Number One or HI. Later, he sought the improvement from alternate design and produced H4 with the giant clock appearance. Remarkable as it was, the Board of Longitude wouldn’t grant him the prize for some time until it was adequately satisfied.

Giải thưởng này trị giá khoảng 2 triệu bảng ngày hôm nay, đã truyền cảm hứng tự học cho người thợ mộc Yorkshire John Harrison đã cố gắng thiết kế cho một chiếc đồng hồ hàng hải thực tế. Trong giai đoạn sau của sự nghiệp đầu tiên của mình, ông đã làm việc bên cạnh em trai của mình James. Dự án lớn đầu tiên của họ là xây dựng một tháp đồng hồ cho trại huấn luyện ngựa đua tại Brockelsby Park, mà nó đã tạo ra sự thay đổi hoàn toàn mới vì nó không yêu cầu bôi trơn. Harrison đã thiết kế một chiếc đồng hồ hàng hải vào năm 1730, và ông đã đi đến London để tìm kiếm hỗ trợ tài chính. Ông giải thích ý tưởng của mình cho Edmond Halley, nhà thiên văn Hoàng Gia, người sau đó giới thiệu ông với George Graham, nhà sản xuất đồng hồ hạng nhất của Anh. Graham cung cấp cho ông viện trợ tài chính cho công trình đầu tiên của ông về đồng hồ hàng hải. Phải mất Harrison năm năm để xây dựng Harrison Number One hay H1. Sau đó, ông đã cố gắng cải tiến bằng sự thay đổi thiết kế và đã chế tạo ra H4 với bề ngoài đồng hồ khổng lồ. Đáng chú ý vì nó đã được, Hội đồng kinh độ sẽ không cấp cho ông giải thưởng trong một thời gian cho đến khi nó được thỏa mãn đầy đủ.

Harrison had a principal contestant for the tempting prize at that time, an English mathematician called John Hadley, who developed the sextant. The sextant is the tool that people adopt to measure angles, such as the one between the Sun and the horizon, for a calculation of the location of ships or planes. In addition, his invention is significant since it can help determine longitude.

Harrison đã có một đối thủ chính cho giải thưởng hấp dẫn tại thời điểm đó, một nhà toán học người Anh tên là John Hadley, người đã phát triển kính lục phân. Kính lục phân là công cụ mà mọi người áp dụng để đo góc, chẳng hạn như góc giữa mặt trời và đường chân trời, để tính toán vị trí của tàu hoặc những mặt phẳng. Mặt trời và đường chân trời, để tính toán vị trí của tàu hoặc máy bay. Ngoài ra, phát minh của ông rất có ý nghĩa vì nó có thể giúp xác định kinh độ.

G

Most chronometer forerunners of that particular generation were English, but that doesn’t mean every achievement was made by them. One wonderful figure in the history is the Lancastrian Thomas Earnshaw, who created the ultimate form of chronometer escapement—the spring detent escapement—and made the final decision on format and productions system for the marine chronometer, which turns it into a genuine modern commercial product, as well as a safe and pragmatic way of navigation at sea over the next century and half.

Hầu hết các nhà tiên phong về đồng hồ của thế hệ cụ thể đó là người Anh, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thành tựu đều được làm bởi họ. Một con số tuyệt vời trong lịch sử là Thomas Earnshaw người Lancaster, người đã tạo ra hình thức cuối cùng của bộ thoát của đồng hồ – khóa bộ thoát lò xo – và đưa ra quyết định cuối cùng về cấu trúc chung và hệ thống sản xuất cho đồng hồ hàng hải, biến nó thành sản phẩm thương mại hiện đại thực sự cũng như một cách điều hướng an toàn và thực dụng trên biển trong một thế kỷ rưỡi sắp tới.

2. Câu hỏi 

Questions 1-5

Reading Passage 1 has six paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

1. a description of Harrison’s background

2. problems caused by poor ocean navigation

3. the person who gave financial support to Harrison

4. an analysis of the long-term importance of sea clock invention

5. the practical usage of longitude

Questions 6-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1 ?

In boxes 6-8 on your answer sheet, write

 • TRUE             if the statement agrees with the information
 • FALSE           if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN If there is no information on this

6. In theory, sailors can easily calculate their longitude position at sea.

7. To determine longitude, the measurement of the distance from the Moon to a given star is essential.

8. Greenwich Mean Time was set up by the English navigators.

Questions 9-14

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-14 on your answer sheet.

9. Sailors were able to use the position of the Sun to calculate ……

10. An invention that could win the competition would lose no more than…… every day.

11. John and James Harrison’s clock worked accurately without …..

12. Harrison’s main competitor’s invention was known as…..

13. Hadley’s instrument can use …… to make a calculation of location of ships or planes.

14. The modem version of Harrison’s invention is called the……

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: description, Harrison’s background

Thông tin ở đoạn thứ E: “This award, ….. brother James”, nghĩa là Giải thưởng này, trị giá khoảng 2 triệu bảng Anh ngày nay, đã truyền cảm hứng cho người thợ mộc tự học John Harrison ở Yorkshire cố gắng thiết kế một chiếc đồng hồ hàng hải thực tế. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, ông ấy đã làm việc cùng với em trai mình là James

ĐÁP ÁN: E

Question 2: Keywords: problems, poor ocean navigation

Thông tin ở đoạn A: “Up to the middle of the 1…. destination”, nghĩa là Cho đến giữa thế kỷ 18, các nhà hàng hải vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí trên biển, vì vậy họ có thể gặp vô số rủi ro như đắm tàu hoặc hết nguồn cung cấp trước khi đến đích.

ĐÁP ÁN: A

Question 3: Keywords: person, gave financial support to Harrison

Thông tin ở đoạn E: “Harrison designed a …. clocks.” nghĩa là Harrison đã thiết kế một chiếc đồng hồ hàng hải vào năm 1730, và ông đã tới London để tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính. Ông giải thích ý tưởng của mình với Edmond Halley, Nhà thiên văn học Hoàng gia, người sau đó đã giới thiệu ông với George Graham, thợ đồng hồ hạng nhất của Anh. Graham đã hỗ trợ tài chính cho ông ấy cho công việc ban đầu của ông ấy về đồng hồ biển.

ĐÁP ÁN: E

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
financial support financial aid

Question 4: Keywords: analysis, long-term importance of sea clock

Thông tin ở đoạn G: “One wonderful figure …..well as a safe and pragmatic way of navigation at sea over the next century and half.” nghĩa là Một nhân vật tuyệt vời trong lịch sử là Lancastrian Thomas Earnshaw, người đã tạo ra dạng cuối cùng của bộ thoát đồng hồ bấm giờ—bộ thoát hãm lò xo—và đưa ra quyết định cuối cùng về định dạng và hệ thống sản xuất cho đồng hồ bấm giờ hàng hải, biến nó thành một sản phẩm thương mại hiện đại thực sự , cũng như một phương thức hàng hải an toàn và thiết thực trên biển trong thế kỷ rưỡi tới.

ĐÁP ÁN: G

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
sea clock marine chronometer
long-term over the next century and half

Question 5: Keywords: practical usage of longitude

Thông tin ở đoạn B: “The longitude is a term that can …. limitations of naturally occurring baseline like the equator.”, nghĩa là Kinh độ là một thuật ngữ có thể được sử dụng để đo khoảng cách mà một người đã đi từ nhà của mình đến một nơi khác trên thế giới mà không bị giới hạn bởi đường cơ sở xuất hiện tự nhiên như đường xích đạo.

ĐÁP ÁN: B

Question 6: Keywords: sailors, easily calculated, longitude position at sea.

Thông tin ở đoạn B: “Theoretically, knowing the longitude position was quite simple, even for the people in the middle of the sea with no land in sight.”, nghĩa là Về mặt lý thuyết, việc biết vị trí kinh độ khá đơn giản, ngay cả đối với những người ở giữa biển không có đất liền.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 7: Keywords: To determine longitude, measurement, distance from the Moon to a given star, essential.

Thông tin ở đoạn B: “To determine longitude, navigators …. distance – along with the height of both heavenly bodies.”. nghĩa là ‘Để xác định kinh độ, các nhà hàng hải không có lựa chọn nào khác ngoài việc đo góc bằng kính lục phân hải quân giữa tâm Mặt trăng và một ngôi sao cụ thể – khoảng cách mặt trăng – cùng với chiều cao của cả hai thiên thể.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 8: Keywords: Greenwich Mean Time , set up, English navigators.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 9: Keywords: Sailors, use, position of the Sun, calculate

Thông tin ở đoạn C: “‘A comparison with the …. the local time, and thus the distance from home was obtained.” nghĩa là So sánh với giờ địa phương (dễ dàng xác định bằng cách kiểm tra vị trí của Mặt trời) sẽ cho biết chênh lệch múi giờ giữa giờ quê hương và giờ địa phương, từ đó thu được khoảng cách từ nhà.

ĐÁP ÁN: local time

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
calculate identified

Question 10: Keywords: invention, win the competitioN, lose no more than 10 every day

Thông tin ở đoạn D: “If timekeeper was the ….  in their finest conditions.” nghĩa là Nếu máy chấm công là câu trả lời (và có thể có các giải pháp được đề xuất khác, vì tiền không chỉ được cung cấp cho máy chấm công), thì lỗi chấm công cần thiết để đạt được mục tiêu này cần phải trong vòng 2,8 giây mỗi ngày, điều này được coi là không thể cho bất kỳ đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ đeo tay nào trên biển, ngay cả khi chúng ở trong điều kiện tốt nhất.

ĐÁP ÁN: 2.8 seconds

Question 11: Keywords: John, James Harrison’s clock, accurately without

Thông tin ở đoạn E: “This award, worth …. at Brockelsby Park, which was revolutionary because it required no lubrication.”, nghĩa là Giải thưởng này, trị giá khoảng 2 triệu bảng Anh ngày nay, đã truyền cảm hứng cho người thợ mộc tự học John Harrison ở Yorkshire cố gắng thiết kế một chiếc đồng hồ hàng hải thực dụng. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, ông ấy đã làm việc cùng với em trai mình là James. Dự án lớn đầu tiên của họ là chế tạo đồng hồ tháp pháo cho chuồng ngựa ở Brockelsby Park, một dự án mang tính cách mạng vì nó không cần bôi trơn.

ĐÁP ÁN: lubrication

Question 12: Keywords: Harrison’s main competitor’s invention 

Thông tin ở đoạn F: “Harrison had a principal contestant for the tempting prize at that time, an English mathematician called John Hadley, who developed sextant.” nghĩa là Harrison có một ứng cử viên chính cho giải thưởng hấp dẫn vào thời điểm đó, một nhà toán học người Anh tên là John Hadley, người đã phát triển sextant.

ĐÁP ÁN:(a/the) sextant

Question 13: Keywords: Hadley’s instrument, make a calculation of location of ships or planes.

Thông tin ở đoạn F: “The sextant is the tool that …or planes.”, nghĩa là Máy lục phân là công cụ mà mọi người sử dụng để đo các góc, chẳng hạn như góc giữa Mặt trời và đường chân trời, để tính toán vị trí của tàu hoặc máy bay.

ĐÁP ÁN: angles

Question 14: Keywords: modem version of Harrison’s invention

Thông tin ở đoạn G: “the spring detent escapement…. navigation at sea over the next century and half.”, nghĩa là bộ thoát hãm lò xo—và đưa ra quyết định cuối cùng về định dạng và hệ thống sản xuất cho đồng hồ bấm giờ hàng hải, biến nó thành một sản phẩm thương mại hiện đại thực sự, cũng như một phương thức hàng hải an toàn và thực dụng trong thế kỷ rưỡi tới.

ĐÁP ÁN: marine chronometer

Passage 2: The Evolutionary Mystery: Crocodile Survives

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

Even though crocodiles have existed for 200 million years, they’re anything but primitive. As crocodiles’ ancestors, crocodilia came to adapt to an aquatic lifestyle. When most of the other contemporary reptiles went extinct, crocodiles were able to make it because their bodies changed and they adapted better to the climate. They witnessed the rise and fall of the dinosaurs, which once ruled the planet, and even the 65 million years of alleged mammalian dominance didn’t wipe them off. Nowadays, the crocodiles and alligators are not that different from their prehistoric ancestors, which proves that they were (and still are) incredibly adaptive.

Mặc dù cá sấu đã tồn tại khoảng 200 triệu năm, chúng chắc chắn không phải là nguyên thủy. Vì tổ tiên của cá sấu, cá sấu nguyên thủy đã trở nên thích nghi với lối sống dưới nước. Khi hầu hết những loài bò sát cùng thời kỳ khác đã tuyệt chủng, thì những con cá sấu đã có thể làm cho nó tồn tại vì cơ thể chúng đã thay đổi và chúng thích nghi tốt hơn với môi trường. Họ đưa ra bằng chứng về sự tăng và giảm của những con khủng long mà đã một thời thống trị trái đất và thậm chí trong 65 triệu năm bị cáo buộc là sự thống trị của động vật có vú đã không hủy diệt hoàn toàn chúng. Ngày nay, những con cá sấu và cá sấu Châu Mỹ không có sự khác nhau về tổ tiên thời tiền sử, điều đó đã chứng minh rằng chúng đã ( và vẫn tiếp tục) thích nghi một cách đáng kinh ngạc.

The first crocodile-like ancestors came into existence approximately 230 million years ago, and they had many of the features which make crocodiles natural and perfect stealth hunters: streamlined body, long tail, protective armor and long jaws. They are born with four short, webbed legs, but this does not mean that their capacity to move on the ground should ever be underestimated. When they move, they are so fast that you won’t even have any chance to try making the same mistake again by getting too close, especially when they’re hunting.

Những tổ tiên ban đầu giống cá sấu đã tồn tại khoảng 230 triệu năm trước và chúng có nhiều đặc điểm đặc trưng tạo nên bản chất của những con cá sấu như là những thợ săn lén lút hoàn hảo:cơ thể được tổ chức một cách hợp lý, cái đuôi dài, lớp da cứng bảo vệ và xương quai hàm dài. Chúng sinh ra với 4 chân ngắn và có màng, nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng di chuyển của chúng trên mặt đất nhất định chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Khi chúng di chuyển, nó nhanh đến nỗi bạn không thể có bất kỳ cơ hội để thử phạm sai lầm tương tự một lần nữa bằng cách đến gần chúng, đặc biệt khi chúng đang săn mồi.

Like other reptiles, crocodiles are poikilothermal animals (commonly known as coldblooded, whose body temperature changes with that of the surroundings) and consequently, require exposure to sunlight regularly to raise body temperature. When it is too hot, they would rather stay in water or shade. Compared with mammals and birds, crocodiles have a slower metabolism, which makes them less vulnerable to food shortage. In the most extreme case, a crocodile can slow its metabolism down even further, to the point that it would survive without food for a whole year, enabling them to outlive mammals in relatively volatile environments.

Cũng giống như các loài bò sát khác, cá sấu là động vật biến nhiệt (thường được biết đến như là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể của chúng thay đổi tùy thuộc điều kiện môi trường xung quanh ) và do đó, đòi hỏi sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thường xuyên để tăng nhiệt độ cơ thể. Khi môi trường quá nóng, chúng thích ngâm mình dưới nước hoặc ở trong bóng mát. Nó được so sánh với các động vật có vú hoặc và chim, cá sấu thì có một sự chuyển hóa chậm hơn, điều mà làm chúng ít bị tổn thương bởi sự thiếu hụt thức ăn. Trong trường hợp cực đoan nhất, một con cá sấu có thể làm chậm sự chuyển hóa của nó hơn nữa, đến mức nó có thể tồn tại mà không có thức ăn cho cả năm, điều đó cho phép chúng sống lâu hơn các động vật có vú trong môi trường không ổn định.

Crocodiles have a highly efficient way to prey catching. The prey rarely realizes there might be a crocodile under the water because the crocodile makes a move without any noise or great vibration when spotting its prey. It only keeps its eyes above the water level. As soon as it feels close enough to the victim, it jerks out of the water with its wide-open jaws. Crocodiles are successful because they are capable of switching feeding methods. It chases after fish and snatches birds at the water surface, hides in the waterside bushes in anticipation of a gazelle, and when the chance to ambush presents itself, the crocodile dashes forward, knocks the animal out with its powerful tail and then drags the prey into the water to drown.

Những con cá sấu có cách hiệu quả để bắt giữ con mồi.Con mồi hiếm khi nhận ra có thể có 1 con cá sấu dưới nước bởi vì cá sấu di chuyển không có bất cứ tiếng động hay rung động lớn khi phát hiện mục tiêu những con mồi. Nó chỉ giữ cho đôi mắt của chúng trên mực nước. Ngay khi nó cảm thấy đủ gần con mồi , nó đột ngột quẫy mạnh đẩy nước ra với hàm răng mở rộng. Những con cá sấu thành công bởi vì chúng có khả năng thay đổi cách thức ăn uống. Chúng săn bắt cá và vồ lấy chim trên mặt nước, ẩn mình dưới bụi cây ven bờ trong trạng thái rình rập những con linh dương và khi nào cơ hội phục kích xuất hiện, cá sấu lao về phía trước , đánh gục những con vật con mồi với cái đuôi đầy sức mạnh và sau đó kéo lê con mồi xuống nước để dìm chết.

In many crocodilian habitats, the hot season brings drought that dries up their hunting grounds, leaving it harder for them to regulate body temperatures. This actually allowed reptiles to rule. For instance, many crocodiles can protect themselves by digging holes and covering themselves in mud, waiting for months without consuming any food or water until the rains finally return. They transform into a quiescent state called aestivation.

Trong nhiều nơi cư ngụ của cá sấu nguyên thủy , mùa khô đem tới những cơn hạn hán mà đã làm khô cạn khu săn mồi của chúng, đã làm chúng trở nên khó để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Điều thực tế này đã chi phối những loài bò sát.. Ví dụ, nhiều con cá sấu có thể bảo vệ bản thân bằng cách đào những cái hố là lấp chúng dưới bùn, đợi chờ vài tháng mà không cần tiêu thụ bất cứ thức ăn hay nước cho đến khi mùa mưa quay trở lại. Chúng đi vào trạng thái không hoạt động được gọi là sự ngủ hè.

The majority of crocodilia are thought to go into aestivation during the dry season. In a six-year study by Kennett and Christian, the King Crocodiles, a species of Australian freshwater crocodiles, spent nearly four months a year underground without access to water resources. Doubly labeled water was applied to detect field metabolic rates and water flux, and during some years, plasma fluid samples were taken once a month to keep track of the effects of aestivation regarding the accumulation of nitrogenous wastes and electrolyte concentrations.

Phần lớn cá sấu nguyên thủy được xem như đi vào ngủ hè trong suốt mùa khô. Một nghiên cứu trong vòng 6 năm bởi Kennett và Christian, vua của cá sấu, một loài cá sấu nước ngọt thuộc Úc, đã giành gần 4 tháng trong 1 năm dưới mặt đất mà không cần tiếp cận với nguồn nước. Nước được dán nhãn kép đã được áp dụng để phát hiện ra tỷ lệ trao đổi chất và sự lưu thông chuyển động liên tục của nước, và trong suốt một vài năm những mẫu dịch huyết tương được lấy ra 1 lần 1 tháng để theo dõi ảnh hưởng của sự ngủ hè đối với sự tích tụ của chất thải nitơ và nồng độ chất điện giải.

G

The study discovered that the crocodiles’ metabolic engines function slowly, creating waste and exhausting water and fat reserves. Waste is stored in the urine, becoming more and more concentrated. Nevertheless, the concentration of waste products in blood doesn’t fluctuate much, allowing the crocodiles to carry on their normal functions. Besides, even though the crocodiles lost water reserves and body weight when underground, the losses were proportional; upon emerging, the aestivating animals had no dehydration and displayed no other harmful effects such as a slowed-down growth rate. The two researchers reckon that this capacity of crocodiles to get themselves through the harsh times and long starvation periods is sure to be the answer to the crocodilian line’s survival throughout history.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng chức năng chuyển hóa cả cá sấu hoạt động chậm, tạo ra chất thải, cạn kiệt nước và chất béo dự trữ. Chất thải được lưu trữ trong nước tiểu, ngày càng trở nên đậm đặc hơn. Tuy nhiên, sự tập trung của chất thải trong máu không dao động nhiều, cho phép cá sấu thực hiện chứng năng bình thường của chúng. Bên cạnh đó, mặc dù cá sấu mất đi lượng nước dự trữ và trọng lượng cơ thể khi ở dưới mặt đất, những sự mất đó là cân đối; khi nổi lên trên, những động vật ngủ hè không có biểu hiện mất nước hay không thể hiện những ảnh hưởng xấu khác như là tốc độ tăng trưởng chậm lại. Hai nhà nghiên cứu giả định rằng khả năng của những con cá sấu trải qua những thời gian khắc nghiệt và thời gian nhịn đói dài chắc chắn là câu trả lời cho việc cá sấu nguyên thủy tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử.

2. Câu hỏi 

Questions 15-21

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 15-21 on your answer sheet.

List of Headings

 • i           The favorable feature in the impact of a drought
 • ii          A unique finding that was recently achieved
 • iii         Slow metabolism which makes crocodile a unique reptile
 • iv         The perfectly designed body for a great land roamer
 • v          Shifting eating habits and food intake
 • vi         A project on a special mechanism
 • vii        Regulating body temperature by the surrounding environment
 • viii       Underwater aid in body structure offered to a successful predator
 • ix         A historical story for the supreme survivors
 • x          What makes the crocodile the fastest running animal on land
 • xi         The competition between the crocodiles and other animals

15. Paragraph A

16. Paragraph B

17. Paragraph C

18. Paragraph D

19. Paragraph E

20. Paragraph F

21. Paragraph G

Questions 22-27

Complete the summary below,

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 22-27 on your answer sheet.

Aestivation

In many places inhabited by crocodiles, most types of crocodiles have evolved a successful scheme to survive in the drought brought by a 22 ………………………. According to Kennett and Christian’s six-year study of Australian freshwater crocodiles’ aestivation, they found estivating crocodiles spent around 23 ………………………… of the year and had no access to 24 …………………… The amount of water in the body declined proportionately with 25………………………; thus there is no sign of 26 ………………………… and other health-damaging impact on the crocodiles even after an aestivation period. This super capacity helps crocodiles endure the tough drought without slowing their speed of 27………………………….

3. Phân tích đáp án 

Question 15: 

Thông tin ở đoạn A: “As crocodiles’ ancestors, …. and they adapted better to the climate.” nghĩa là Là tổ tiên của cá sấu, cá sấu đã thích nghi với lối sống dưới nước. Khi hầu hết các loài bò sát đương đại khác bị tuyệt chủng, cá sấu đã có thể làm điều đó vì cơ thể của chúng đã thay đổi và chúng thích nghi tốt hơn với khí hậu.

ĐÁP ÁN: ix

Question 16: 

Thông tin ở đoạn B: “The first crocodile-like ….. mean that their capacity to move on the ground shall ever be underestimated.” nghĩa là Tổ tiên giống cá sấu đầu tiên xuất hiện khoảng 230 triệu năm trước và chúng có nhiều đặc điểm khiến cá sấu trở thành những thợ săn tàng hình tự nhiên và hoàn hảo: cơ thể thuôn dài, đuôi dài, áo giáp bảo vệ và hàm dài. Chúng được sinh ra với bốn chân ngắn và có màng, nhưng điều này không có nghĩa là khả năng di chuyển trên mặt đất của chúng sẽ bị đánh giá thấp.

ĐÁP ÁN: iv

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
land roamer move on the ground

Question 17: 

Thông tin ở đoạn C: “Compared with mammals and …. volatile environments.”. Nghĩa là So với động vật có vú và chim, cá sấu có quá trình trao đổi chất chậm hơn, khiến chúng ít bị thiếu thức ăn hơn. Trong trường hợp cực đoan nhất, một con cá sấu có thể làm chậm sự chuyển hóa của nó hơn nữa, đến mức nó có thể tồn tại mà không có thức ăn cho cả năm, điều đó cho phép chúng sống lâu hơn các động vật có vú trong môi trường không ổn định.

ĐÁP ÁN: iii

Question 18: 

Thông tin ở đoạn D: “Crocodiles are successful …. the waterside bushes in anticipation of a gazelle,”, nghĩa là Cá sấu thành công vì chúng có khả năng chuyển đổi phương thức cho ăn. Nó đuổi theo cá và bắt chim trên mặt nước, trốn trong bụi cây ven sông đề phòng linh dương,

ĐÁP ÁN: v

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
shifting switching

Question 19: 

Thông tin ở đoạn E: “For instance, many crocodiles … aestivation.” nghĩa là Ví dụ, nhiều loài cá sấu có thể tự bảo vệ mình bằng cách đào hố và phủ bùn, đợi hàng tháng trời mà không ăn thức ăn hoặc nước uống cho đến khi mùa mưa cuối cùng quay trở lại. Chúng biến thành một trạng thái không hoạt động được gọi là sự ngủ hè.

ĐÁP ÁN: i

Question 20: 

Thông tin ở đoạn F: “In a six-year study …. regarding the accumulation of nitrogenous wastes and electrolyte concentrations.” nghĩa là Trong một nghiên cứu kéo dài sáu năm của Kennett và Christian, King Crocodiles, một loài cá sấu nước ngọt của Úc, đã dành gần bốn tháng một năm dưới lòng đất mà không được tiếp cận với nguồn nước. Nước được dán nhãn kép đã được áp dụng để phát hiện tốc độ trao đổi chất tại hiện trường và dòng nước, và trong một số năm, các mẫu chất lỏng huyết tương được lấy mỗi tháng một lần để theo dõi tác động của quá trình kích thích liên quan đến sự tích tụ chất thải nitơ và nồng độ chất điện phân.

ĐÁP ÁN: vi

Question 21: 

Thông tin ở đoạn G: “ The two researchers reckon …. answer to the crocodilian line’s survival throughout history.”. nghĩa là Hai nhà nghiên cứu cho rằng khả năng vượt qua thời kỳ khắc nghiệt và đói khát kéo dài của cá sấu chắc chắn là câu trả lời cho sự tồn tại của dòng cá sấu trong suốt lịch sử.

ĐÁP ÁN: ii

Question 22: Keywords: places inhabited by crocodiles, crocodiles, evolved a successful scheme, survive, drought 

Thông tin ở đoạn E: “In many crocodilian habitats, the hot season brings drought that dries up their hunting grounds, leaving it harder for them to regulate body temperatures.”. nghĩa là Ở nhiều môi trường sống của cá sấu, mùa nóng mang đến hạn hán làm khô bãi săn mồi của chúng, khiến chúng khó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hơn.

ĐÁP ÁN: hot season

Question 23, 24: Keywords: Kennett and Christian’s six-year study, Australian freshwater crocodiles’ aestivation, aestivating crocodiles, 23 of the year underground , no access

Thông tin ở đoạn F: “In a six-year study by Kennett and Christian, the King Crocodiles, a species of Australian freshwater crocodiles, spent nearly four months a year underground without access to water resources.”, nghĩa là Trong một nghiên cứu kéo dài sáu năm của Kennett và Christian, King Crocodiles, một loài cá sấu nước ngọt của Úc, đã dành gần bốn tháng một năm dưới lòng đất mà không được tiếp cận với nguồn nước.

ĐÁP ÁN: 

23. four months

24. water resources

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
around nearly

Question 25: Keywords: water, body declined proportionately, no sign

Thông tin ở đoạn G: “ Besides, even though the crocodiles… a slowed-down growth rate..”, nghĩa là Bên cạnh đó, mặc dù cá sấu mất đi lượng nước dự trữ và trọng lượng cơ thể khi ở dưới mặt đất, những sự mất đó là cân đối; khi nổi lên trên, những động vật ngủ hè không có biểu hiện mất nước hay không thể hiện những ảnh hưởng xấu khác như là tốc độ tăng trưởng chậm lại. 

ĐÁP ÁN: 

25. body weight

26. dehydration

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
declined lost

Question 27: Keywords: super capacity, crocodiles endure the tough drought without slowing their speed

Thông tin ở đoạn G: “Besides, even though the crocodiles lost water reserves and body weight when underground, the losses were proportional; upon emerging, the aestivating animals had no dehydration and displayed no other harmful effects such as a slowed-down growth rate.”, nghĩa là Bên cạnh đó, mặc dù cá sấu mất đi lượng nước dự trữ và trọng lượng cơ thể khi ở dưới mặt đất, những sự mất đó là cân đối; khi nổi lên trên, những động vật ngủ hè không có biểu hiện mất nước hay không thể hiện những ảnh hưởng xấu khác như là tốc độ tăng trưởng chậm lại.

ĐÁP ÁN: growth

Passage 3: Company Innovation

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

In a shabby office in downtown Manhattan, a group of 30 AI (artificial intelligence) programmers from Umagic are attempting to mimic the brains of a famous sexologist, a celebrated dietitian, a popular fitness coach and a bunch of other specialists, Umagic Systems is an up-and-coming firm, which sets up websites that enable their clients to seek advice from the virtual versions of those figures. The users put in all the information regarding themselves and their objectives; then it’s Umagic’s job to give advice that a star expert would give. Even though the neuroses of American consumers have always been a marketing focus, the future of Umagic is difficult to predict (who knows what it’ll be like in ten years? Asking a computer about your sex life might be either normal or crazy). However, companies such as Umagic are starting to intimidate major American firms, because these young companies regard the half-crazy ‘creative’ ideas as the portal to their triumph in the future.

Trong một văn phòng tồi tàn ở khu thương mại Manhattan, một nhóm gồm 30 lập trình viên AI (trí thông minh nhân tạo) từ Umagic đang thử bắt chước những bộ não của một chuyên gia về tình dục học nổi tiếng, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, một huấn luyện viên thể dục nổi tiếng và một loạt các chuyên gia khác, Umagic Systems là một công ty mới nổi, thiết lập các trang web cho phép khách hàng của họ tìm kiếm lời khuyên từ những phiên bản ảo của các nhân vật đó. Người dùng nhập vào tất cả các thông tin liên quan đến bản thân và mong muốn của họ; sau đó công việc của Umagic là đưa ra lời khuyên, điều mà một chuyên gia nổi tiếng sẽ đưa ra. Mặc dù bệnh rối loạn chức năng thần kinh của người Mỹ luôn là trọng tâm tiếp thị, nhưng khó dự đoán được tương lai của Umagic (ai biết nó sẽ như thế nào sau 10 năm? Hỏi máy tính về đời sống tình dục của bạn có thể là bình thường hay điên rồ). Tuy nhiên, những công ty này, như Umagic đang bắt đầu đe dọa những công ty lớn ở Mỹ, bởi vì những công ty trẻ này coi những ý tưởng ‘sáng tạo’ điên rồ như cánh cổng chính để giành chiến thắng trong tương lai.

B

Innovation has established itself as the catchword of American business management. Enterprises have realized that they are running out of things that can be outsourced or re-engineered (worryingly, by their competitors too). Winners of today’s American business tend to be companies with innovative powers such as Dell, Amazon and Wal-Mart, which have come up with concepts or goods that have reshaped their industries.

Đổi mới đã trở thành khẩu hiệu trong quản lý kinh doanh của Mỹ. Các doanh nghiệp đã nhận ra rằng họ đang cạn kiệt những thứ có thể thuê ngoài hoặc tái thiết kế (đáng lo ngại là các đối thủ cạnh tranh của họ cũng vậy). Những người chiến thắng trong kinh doanh ở Mỹ ngày nay có xu hướng trở thành những công ty có sức mạnh đổi mới như Dell, Amazon và Wal-Mart, những công ty đã đưa ra những ý tưởng hoặc hàng hóa đã định hình lại ngành công nghiệp của họ.

C

According to a new book by two consultants from Arthur D. Little, during the last 15 years, the top 20% of firms in Fortune magazine’s annual innovation survey have attained twice as much the shareholder returns as their peers. The desperate search for new ideas is the stimulus for a large part of today’s merger boom. The same goes for the money spent on licensing and purchasing others’ intellectual property. Based on the statistics from Pasadena-based Patent & Licence Exchange, trade volume in intangible assets in America has gone up from $15 billion in 1990 to $100 billion in 1998, with small firms and individuals taking up an increasing share of the rewards.

Theo một cuốn sách mới của hai chuyên gia tư vấn từ Arthur D. Little, trong 15 năm qua, 20% công ty hàng đầu trong cuộc khảo sát đổi mới hàng năm của tạp chí Fortune đã đạt được lợi nhuận cổ đông gấp đôi so với các công ty cùng ngành. Việc khao khát tìm kiếm những ý tưởng mới là tác nhân kích thích phần lớn sự bùng nổ sáp nhập ngày nay. Điều tương tự cũng xảy ra với số tiền chi cho việc cấp phép và mua tài sản trí tuệ của người khác. Dựa trên số liệu thống kê từ Sàn giao dịch bằng sáng chế và giấy phép có trụ sở tại Pasadena, khối lượng giao dịch tài sản vô hình ở Mỹ đã tăng từ 15 tỷ đô la năm 1990 lên 100 tỷ đô la năm 1998, với các công ty nhỏ và cá nhân chiếm phần thưởng ngày càng tăng.

D

And that terrifies big companies: it appears that innovative work is incompatible with them. Some major famous companies that are always known for ‘innovative ideas’, such as 3M, Procter & Gamble, and Rubbermaid, have recently had dry spells. Peter Chernin, who runs the Fox TV and film empire for News Corporation, points out that ‘In the management of creativity, size is your enemy.’ It’s impossible for someone who’s managing 20 movies to be as involved as someone doing 5. Therefore, he has tried to divide the studio into smaller parts, disregarding the risk of higher expenses.

Và điều đó khiến các công ty lớn khiếp sợ: có vẻ như công việc đổi mới không tương thích với họ. Một số công ty lớn nổi tiếng luôn được biết đến với ‘ý tưởng đổi mới’, chẳng hạn như 3M, Procter & Gamble và Rubbermaid, gần đây đã gặp phải tình trạng khô hạn. Peter Chernin, người điều hành đế chế điện ảnh và truyền hình Fox của News Corporation, chỉ ra rằng “Trong việc quản lý sự sáng tạo, quy mô là kẻ thù của bạn.” Không thể nào một người đang quản lý 20 bộ phim lại tham gia nhiều như một người đang làm 5 bộ phim. Do đó, ông ấy đã cố gắng chia studio thành các phần nhỏ hơn, bất chấp rủi ro về chi phí cao hơn.

E

Nowadays, ideas are more likely to prosper outside big companies. In the old days, when a brilliant scientist came up with an idea and wanted to make money out of it, he would take it to a big company first. But now, with all this cheap venture capital around, he would probably want to commercialize it by himself. So far, Umagic has already raised $5m and is on its way to another $25m. Even in the case of capital-intensive businesses like pharmaceuticals, entrepreneurs have the option to conduct early-stage research and sell out to the big firms when they’re faced with costly, risky clinical trials. Approximately 1/3 of drug firms’ total revenue is now from licensed-in technology.

Ngày nay, các ý tưởng có nhiều khả năng phát triển bên ngoài các công ty lớn. Ngày xưa, khi một nhà khoa học lỗi lạc nghĩ ra một ý tưởng và muốn kiếm tiền từ nó, trước tiên ông ta sẽ đưa nó đến một công ty lớn. Nhưng bây giờ, với tất cả những khoản đầu tư mạo hiểm rẻ tiền xung quanh, ông ấy có lẽ sẽ muốn tự mình thương mại hóa nó. Cho đến nay, Umagic đã huy động được 5 triệu đô la và đang trên đường đạt 25 triệu đô la khác. Ngay cả trong trường hợp kinh doanh thâm dụng vốn như dược phẩm, các doanh nhân có tùy chọn tiến hành nghiên cứu giai đoạn đầu và bán hết cho các công ty lớn khi họ phải đối mặt với các thử nghiệm lâm sàng tốn kém và rủi ro. Khoảng 1/3 tổng doanh thu của các công ty dược phẩm hiện nay là từ công nghệ được cấp phép.

F

Some of the major enterprises such as General Electric and Cisco have been impressively triumphant when it comes to snatching and incorporating small companies’ scores. However, other grants are concerned about the money they have to spend and the way to keep those geniuses who generated the idea. It is the dream of everyone to develop more ideas within their organizations. Procter & Gamble is currently switching their entire business focus from countries to products; one of the goals is to get the whole company to accept the innovations. In other places, the craving for innovation has caused ‘a frenzy for intrapreneurship’, transferring power and establishing internal idea-workshops and tracking inventory so that the talents will stay.

Một số doanh nghiệp lớn như General Electric và Cisco đã chiến thắng một cách ấn tượng khi giành giật và kết hợp điểm số của các công ty nhỏ. Tuy nhiên, các khoản tài trợ khác lo ngại về số tiền họ phải bỏ ra và cách để giữ chân những thiên tài đã tạo ra ý tưởng đó. Ước mơ của mọi người là phát triển nhiều ý tưởng hơn trong tổ chức của họ. Procter & Gamble hiện đang chuyển toàn bộ trọng tâm kinh doanh của họ từ quốc gia sang sản phẩm; một trong những mục tiêu là khiến toàn bộ công ty chấp nhận những đổi mới. Ở những nơi khác, khao khát đổi mới đã gây ra ‘cơn sốt cho doanh nghiệp nội bộ’, chuyển giao quyền lực và thành lập các hội thảo ý tưởng nội bộ và theo dõi hàng tồn kho để nhân tài ở lại.

G

Some people don’t believe that this kind of restructuring is sufficient. Clayton Christensen argues in their new book that big firms’ many advantages, such as taking care of their existing customers, can get in the way of innovative behavior that is necessary for handling disruptive technologies. That’s why there’s been the trend of cannibalisation, which brings about businesses that will confront and jeopardize the existing ones. For example, Bank One has set up Wingspan, which is an online bank that in fact competes with its actual branches.

Một số người không tin rằng kiểu tái cơ cấu này là đủ. Clayton Christensen lập luận trong cuốn sách mới của họ rằng nhiều lợi thế của các công ty lớn, chẳng hạn như cách họ chăm sóc khách hàng hiện tại, có thể cản trở hành vi đổi mới cần thiết để xử lý các công nghệ đột phá. Đó là lý do tại sao có xu hướng ăn thịt đồng loại, tức xu hướng các doanh nghiệp sẽ đối đầu và đe dọa các doanh nghiệp đang tồn tại. Ví dụ, Bank One đã thành lập Wingspan, một ngân hàng trực tuyến thực sự cạnh tranh với các chi nhánh thực tế của nó.

H

There’s no denying that innovation is a big deal. However, do major firms have to be this pessimistic? According to a recent survey of the top 50 innovations in America by Industry Week, ideas are equally likely to come from both big and small companies. Big companies can adopt new ideas when they are mature enough and the risks and rewards have become more quantifiable.

Không thể phủ nhận rằng sự đổi mới là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, các công ty lớn có phải bi quan như vậy không? Theo một cuộc khảo sát gần đây về 50 sáng kiến hàng đầu ở Mỹ của Tuần lễ Công nghiệp, các ý tưởng đều có khả năng đến từ các công ty lớn và nhỏ như nhau. Các công ty lớn có thể áp dụng những ý tưởng mới khi chúng đủ trưởng thành và rủi ro cũng như phần thưởng đã trở nên có định lượng hơn.

I

Can all the creative destruction, cannibalization and culture tweaking render the big firms more innovative? David Post, the founder of Umagic, cast doubt on this issue, “The only successful intrapreneurs are ones who leave and become entrepreneurs.” he also recalls with glee the look of incomprehension when he tried to convince the idea lab of a big corporation such as IBM of his “virtual experts” ide three years ago-though, he delightfully adds, “of course, they could have been right. Innovation, unlike sex, parenting, or fitness, is one area where a computer cannot tell people what to do.”

Tất cả sự phá hủy sáng tạo, sự ăn thịt đồng loại và điều chỉnh văn hóa có thể khiến các công ty lớn đổi mới hơn không? David Post, người sáng lập Umagic, nghi ngờ về vấn đề này, “Những người nội bộ thành công duy nhất là những người rời đi và trở thành doanh nhân.” ông ấy cũng vui mừng nhớ lại vẻ mặt khó hiểu khi ông ấy cố gắng thuyết phục phòng thí nghiệm ý tưởng của một tập đoàn lớn như IBM về ý tưởng “chuyên gia ảo” của ông ấy ba năm trước – mặc dù vậy, ông ấy vui vẻ nói thêm, “tất nhiên, họ có thể đúng. Đổi mới, không giống như tình dục, nuôi dạy con cái hay thể dục, là một lĩnh vực mà máy tính không thể nói cho mọi người biết phải làm gì.”

2. Câu hỏi 

Questions 28-33

Reading Passage 3 has nine paragraphs, A-I.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 28-33 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

28. an approach to retaining the best employees

29. increasing spending on attaining innovative ideas

30. a certain counter-effect produced by integrating outside firms

31. an example of three famous innovative American companies

32. an example of a company changing its focus

33. an example of a company resolving financial difficulties itself

Questions 34-37

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? 

In boxes 34-37 on your answer sheet, write

 • TRUE            if the statement agrees with the information
 • FALSE           if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN If there is no information on this

34. Umagic is the most successful innovative company in this new field.

35. Amazon and Wal-Mart exchanged their innovation experience.

36. In the past, the originators of new ideas took them to small companies

37. IBM failed to understand Umagic’s proposal of a new idea.

Questions 38-40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. What is the author’s opinion on innovation in paragraph C?

 • A It only works for big companies.
 • B Fortune magazine has a globally huge influence.
 • C It is becoming increasingly important.
 • D Its effects on American companies are more evident.

39. What is Peter Chemin’s point of view on innovation?

 • A Small companies are more innovative than big ones.
 • B Film industry needs more innovation than other industries.
 • C We need to cut the cost when risks occur.
 • D New ideas are more likely to go to big companies.

40. What is the author’s opinion on innovation at the end of this passage?

 • A Umagic’s success lies in the accidental ‘virtual expert’.
 • B Innovation is easy and straightforward.
 • C IBM sets a good example on innovation.
 • D The author’s attitude is uncertain on innovation.

3. Phân tích đáp án 

Question 28:  Keywords: approach, retaining the best employees

Thông tin ở đoạn F: “However, other grants…. so that the talents will stay.” nghĩa là Tuy nhiên, các khoản tài trợ khác lo ngại về số tiền họ phải chi tiêu và cách để giữ chân những thiên tài đã tạo ra ý tưởng đó. Ở những nơi khác, khao khát đổi mới đã gây ra sự chuyển giao quyền lực điên cuồng của doanh nhân nội bộ và thiết lập các hội thảo ý tưởng nội bộ và theo dõi hành trang để nhân tài ở lại.

ĐÁP ÁN: F

Question 29:  Keywords: increasing spending, attaining innovative ideas

Thông tin ở đoạn C: “The same goes for the money spent on licensing and purchasing others’ intellectual property.”, nghĩa là Điều tương tự cũng xảy ra với số tiền chi cho việc cấp phép và mua tài sản trí tuệ của người khác.

ĐÁP ÁN: C

Question 30:  Keywords: counter-effect produced, integrating outside firms

Thông tin ở đoạn G: “That’s why there’s been the … has set up Wingspan, which is an online bank that in fact compete, with its actual branches.” nghĩa là Đó là lý do tại sao có xu hướng ăn thịt người, tạo ra những doanh nghiệp sẽ đối đầu và gây nguy hiểm cho những doanh nghiệp hiện có. Ví dụ, Bank One đã thành lập Wingspan, một ngân hàng trực tuyến thực sự cạnh tranh với các chi nhánh thực tế của nó.

ĐÁP ÁN: G

Question 31:  Keywords: evidence of a scientific observation approach

Thông tin ở đoạn B: “Winners of today’s American …. or goods that have reshaped their industries.,” nghĩa là Những người chiến thắng trong kinh doanh ở Mỹ ngày nay có xu hướng trở thành những công ty có sức mạnh đổi mới như Dell, Amazon và Wal-Mart, những công ty đã đưa ra những ý tưởng hoặc hàng hóa đã định hình lại ngành công nghiệp của họ.

ĐÁP ÁN: B

Question 32: Keywords: example, company changing its focus

Thông tin ở đoạn F: “It is the dream … innovations.” nghĩa là Ước mơ của mọi người là phát triển nhiều ý tưởng hơn trong tổ chức của mình Procter & Gamble hiện đang chuyển toàn bộ trọng tâm kinh doanh của họ từ quốc gia sang sản phẩm; một trong những mục tiêu là khiến toàn bộ công ty chấp nhận những đổi mới.

ĐÁP ÁN: F

Question 33: Keywords: example, company resolving financial difficulties 

Thông tin ở đoạn E: “But now, with all … on its way to another $25m” nghĩa là Nhưng bây giờ, với tất cả những khoản đầu tư mạo hiểm rẻ tiền xung quanh, anh ấy có lẽ sẽ muốn tự mình thương mại hóa nó. Cho đến nay, Umagic đã huy động được 5 triệu đô la và đang trên đường đạt 25 triệu đô la khác

ĐÁP ÁN: E

Question 34: Keywords: Umagic, most successful innovative company

Thông tin ở đoạn E: “So far, Umagic has already raised $5m and is on its way to another $25m.” nghĩa là Cho đến nay, Umagic đã huy động được 5 triệu đô la và đang trên đường đạt 25 triệu đô la khác.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 35: Keywords: Amazon, Wal-Mart. exchanged,  innovation experience.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 36: Keywords: originators of new ideas, small companies.

Thông tin ở đoạn E:  “In the old days, when a …. big company first.,” nghĩa là Ngày xưa, khi một nhà khoa học lỗi lạc nghĩ ra một ý tưởng và muốn kiếm tiền từ nó, trước tiên anh ta sẽ đưa nó đến một công ty lớn.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 37: Keywords: IBM failed,  understand Umagic’s proposal of a new idea.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 38: Keywords: the author’s opinion, innovation, paragraph C

Thông tin ở đoạn C: “According to a new… new ideas is the stimulus for a large part of today’s merger boom” nghĩa là Theo một cuốn sách mới của hai chuyên gia tư vấn từ Arthur D. Little, trong 15 năm qua, 20% công ty hàng đầu trong cuộc khảo sát đổi mới hàng năm của tạp chí Fortune đã đạt được lợi nhuận cổ đông gấp đôi so với các công ty cùng ngành. Việc tuyệt vọng tìm kiếm những ý tưởng mới là tác nhân kích thích phần lớn sự bùng nổ sáp nhập ngày nay.

 • Câu cuối cùng đề cập đến “các công ty nhỏ và cá nhân” mà sự đổi mới ảnh hưởng đến, chứ không phải “các công ty lớn” như A đã đề cập. Vậy đáp án A sai.
 • Câu đầu tiên đề cập đến tạp chí Fortune, nhưng nó thể hiện số liệu thống kê từ một cuộc khảo sát, không nói về tạp chí Fortune có ảnh hưởng hay đổi mới lớn. Vậy đáp án B sai.
 • Câu cuối cùng đề cập đến các công ty Mỹ với số liệu thống kê rõ ràng, nhưng đó là về số tiền chi cho việc cấp phép và mua tài sản trí tuệ, không phải về quan điểm đổi mới.
 • Nhìn vào câu thứ ba, nó đề cập đến quan điểm của tác giả về đổi mới, đổi mới là “hóc môn cho phần lớn sự bùng nổ sáp nhập ngày nay”.

ĐÁP ÁN: C

Question 39: Keywords: Peter Chemin’s point of view on innovation

Thông tin ở đoạn D: “Peter Chernin, who runs the …. expenses.” nghĩa là Peter Chernin, người điều hành đế chế điện ảnh và truyền hình Fox của News Corporation, chỉ ra rằng “Trong việc quản lý sự sáng tạo, quy mô là kẻ thù của bạn.” Không thể nào một người đang quản lý 20 bộ phim lại tham gia nhiều như một người đang làm 5 bộ phim. Do đó, ông ấy đã cố gắng chia studio thành các phần nhỏ hơn, bất chấp rủi ro về chi phí cao hơn.

ĐÁP ÁN: A

Question 40: Keywords: the author’s opinion, innovation at the end of this passage

Thông tin ở đoạn H: “There’s no denying that ….and rewards have become more quantifiable.” nghĩa là Không thể phủ nhận rằng sự đổi mới là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, các công ty lớn có phải bi quan như vậy không? Theo một cuộc khảo sát gần đây về 50 đổi mới ở Mỹ của Tuần lễ Công nghiệp, các ý tưởng đều có khả năng đến từ cả công ty lớn và công ty nhỏ. Các công ty lớn có thể áp dụng những ý tưởng mới khi chúng đủ trưởng thành và rủi ro cũng như phần thưởng đã trở nên định lượng hơn.

ĐÁP ÁN: D

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng