Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 6 Test 2

Passage 1: The Innovation of Grocery Stores 

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

The Innovation of Grocery Stores

Sự đổi mới của cửa hàng tạp hóa

A

At the very beginning of the 20th century, the American grocery stores offered comprehensive services: the customers would ask help from the people behind the counters (called clerks) for the items they liked, and then the clerks would wrap the items up. For the purpose of saving time, customers had to ask delivery boys or go in person to send the lists of what they intended to buy to the stores in advance and then went to pay for the goods later. Generally speaking, these grocery stores sold only one brand for each item. Such early chain stores as A&P stores, although containing full services, were very time-consuming and inefficient for the purchase.

Vào đầu thế kỷ 20, các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ đã cung cấp các dịch vụ toàn diện: khách hàng sẽ nhờ những người đứng sau quầy (gọi là nhân viên bán hàng) trợ giúp về những món hàng họ thích, sau đó nhân viên bán hàng sẽ gói những món đồ đó lại. Để tiết kiệm thời gian, khách hàng phải nhờ người giao hàng hoặc đến tận nơi gửi trước danh sách những món hàng mình định mua cho cửa hàng rồi đi thanh toán tiền hàng sau. Nói chung, các cửa hàng tạp hóa này chỉ bán một nhãn hiệu cho mỗi mặt hàng. Những chuỗi cửa hàng ban đầu như cửa hàng A&P, mặc dù có đầy đủ các dịch vụ, nhưng việc mua hàng rất tốn thời gian và không hiệu quả.

Born in Virginia, Clarence Saunders left school at the age of 14 in 1895 to work first as a clerk in a grocery store. During his working in the store, he found that it was very inefficient for people to buy things there. Without the assistance of computers at that time, shopping was performed in a quite backward way. Having noticed that this inconvenient shopping mode could lead to tremendous consumption of time and money, Saunders, with great enthusiasm and innovation, proposed an unprecedented solution—let the consumers do self-service in the process of shopping—which might bring a thorough revolution to the whole industry.

Sinh ra ở Virginia, Clarence Saunders rời trường học ở tuổi 14 vào năm 1895 để làm nhân viên bán hàng đầu tiên trong một cửa hàng tạp hóa. Trong thời gian làm việc tại cửa hàng, anh ấy nhận thấy rằng việc mọi người mua đồ ở đó rất kém hiệu quả. Khi đó chưa có sự hỗ trợ của máy tính, việc mua sắm được thực hiện khá lạc hậu. Nhận thấy rằng phương thức mua sắm bất tiện này có thể dẫn đến việc tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, Saunders, với sự nhiệt tình và sáng tạo tuyệt vời, đã đề xuất một giải pháp chưa từng có—hãy để người tiêu dùng tự phục vụ trong quá trình mua sắm—điều này có thể mang lại một cuộc cách mạng triệt để cho toàn ngành.

In 1902, Saunders moved to Memphis to put his perspective into practice, that is, to establish a grocery wholesale cooperative. In his newly designed grocery store, he divided the store into three different areas: ‘A front lobby’ served as an entrance, an exit, as well as the checkouts at the front. ‘A sales department’ was deliberately designed to allow customers to wander around the aisle and select their needed groceries. In this way, the clerks would not do the unnecessary work but arrange more delicate aisle and shelves to display the goods and enable the customers to browse through all the items. In the gallery above the sales department, supervisors can monitor the customers without disturbing them. ‘Stockroom’, where large fridges were placed to maintain fresh products, is another section of his grocery store only for the staff to enter. Also, this new shopping design and layout could accommodate more customers to go shopping simultaneously and even lead to some unimaginable phenomena: impulse buying and later supermarkets.

Năm 1902, Saunders chuyển đến Memphis để thực hiện quan điểm của mình, đó là thành lập một hợp tác xã bán buôn hàng tạp hóa. Trong cửa hàng tạp hóa mới được thiết kế của mình, anh ấy đã chia cửa hàng thành ba khu vực khác nhau: ‘Sảnh trước’ đóng vai trò là lối vào, lối ra, cũng như quầy tính tiền ở phía trước. ‘Phòng bán hàng’ được thiết kế có chủ ý để cho phép khách hàng đi lang thang quanh lối đi và chọn cửa hàng tạp hóa mà họ cần. Bằng cách này, nhân viên sẽ không làm những công việc không cần thiết mà sắp xếp các lối đi và kệ tinh tế hơn để trưng bày hàng hóa và cho phép khách hàng xem qua tất cả các mặt hàng. Trong phòng trưng bày phía trên bộ phận bán hàng, người giám sát có thể theo dõi khách hàng mà không làm phiền họ. “Phòng chứa hàng”, nơi đặt những chiếc tủ lạnh lớn để bảo quản sản phẩm tươi sống, là một khu vực khác trong cửa hàng tạp hóa của anh chỉ dành cho nhân viên vào. Ngoài ra, thiết kế và bố cục mua sắm mới này có thể thu hút nhiều khách hàng hơn đến mua sắm đồng thời và thậm chí dẫn đến một số hiện tượng không thể tưởng tượng được: mua hàng bốc đồng và siêu thị sau này.

On September 6, 1916, Saunders performed the self-service revolution in the USA by opening the first Piggly Wiggly featured by the turnstile at the entrance store at 79 Jefferson Street in Memphis, Tennessee. Quite distinct from those in other grocery stores, customers in Piggly Wiggly chose the goods on the shelves and paid for the items all by themselves. Inside the Piggly Wiggly, shoppers were not at the mercy of staff. They were free to roam the store, check out the products and get what they needed by their own hands. There, the items were clearly priced, and no one forced customers to buy the things they did not need. As a matter of fact, the biggest benefit that the Piggly Wiggly brought to customers was the money-saving effect. Self-service was optimistic for the improvement. ‘It is good for both the consumer and retailer because it cuts costs,’ noted George T. Haley, a professor at the University of New Haven and director of the Centre for International Industry Competitiveness, ‘if you look at the way in which grocery stores (previous to Piggly Wiggly and Alpha Beta) were operated, what you can find is that there are a great number of workers involved, and labor is a major expense.’ Fortunately, chain stores such as Piggly Wiggly cut the fat.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 1916, Saunders đã thực hiện cuộc cách mạng tự phục vụ ở Hoa Kỳ bằng cách mở Piggly Wiggly đầu tiên có cửa quay tại cửa hàng lối vào ở 79 Phố Jefferson ở Memphis, Tennessee. Khá khác biệt so với những cửa hàng tạp hóa khác, khách hàng ở Piggly Wiggly tự chọn hàng hóa trên kệ và tự thanh toán. Bên trong Piggly Wiggly, người mua sắm không phụ lòng nhân viên. Họ được tự do dạo quanh cửa hàng, xem sản phẩm và tự tay lấy thứ mình cần. Ở đó, các mặt hàng đều được niêm yết giá rõ ràng, không ai ép khách mua những thứ họ không cần. Thực tế, lợi ích lớn nhất mà Piggly Wiggly mang lại cho khách hàng chính là hiệu quả tiết kiệm. Tự phục vụ là lạc quan cho sự cải thiện. George T. Haley, giáo sư tại Đại học New Haven và giám đốc Trung tâm Cạnh tranh Công nghiệp Quốc tế, lưu ý: “Điều đó tốt cho cả người tiêu dùng và nhà bán lẻ vì nó cắt giảm chi phí. cửa hàng (trước Piggly Wiggly và Alpha Beta) đã đi vào hoạt động, bạn có thể nhận thấy rằng có rất nhiều công nhân tham gia và nhân công là một chi phí lớn.’

Piggly Wiggly and this kind of self-service stores soared at that time. In the first year, Saunders opened nine branches in Memphis. Meanwhile, Saunders immediately applied a patent for the self-service concept and began franchising Piggly Wiggly stores. Thanks to the employment of self-service and franchising, the number of Piggly Wiggly had increased to nearly 1,300 by 1923. Piggly Wiggly sold $100 million (worth $1.3 billion today) in groceries, which made it the third-biggest grocery retailer in the nation. After that, this chain store experienced company listing on the New York Stock Exchange, with the stocks doubling from late 1922 to March 1923. Saunders contributed significantly to the perfect design and layout of grocery stores. In order to keep the flow rate smooth, Saunders even invented the turnstile to replace the common entrance mode.

Piggly Wiggly và loại cửa hàng tự phục vụ này đã tăng vọt vào thời điểm đó. Trong năm đầu tiên, Saunders đã mở chín chi nhánh ở Memphis. Trong khi đó, Saunders ngay lập tức đăng ký bằng sáng chế cho khái niệm tự phục vụ và bắt đầu nhượng quyền kinh doanh các cửa hàng Piggly Wiggly. Nhờ việc sử dụng dịch vụ tự phục vụ và nhượng quyền thương mại, số lượng Piggly Wiggly đã tăng lên gần 1.300 vào năm 1923. Piggly Wiggly đã bán được 100 triệu đô la (tương đương 1,3 tỷ đô la ngày nay) trong các cửa hàng tạp hóa, trở thành nhà bán lẻ tạp hóa lớn thứ ba trên toàn quốc . Sau đó, chuỗi cửa hàng này đã niêm yết công ty trên Sở giao dịch chứng khoán New York, với lượng cổ phiếu tăng gấp đôi từ cuối năm 1922 đến tháng 3 năm 1923. Saunders đã đóng góp đáng kể vào việc thiết kế và bố trí hoàn hảo các cửa hàng tạp hóa. Để giữ cho tốc độ dòng chảy trôi chảy, Saunders thậm chí còn phát minh ra cửa quay để thay thế chế độ lối vào thông thường.

Clarence Saunders died in 1953, leaving abundant legacies mainly symbolized  by Puggly Wiggly, the pattern of which spread extensively and lasted permanently

Clarence Saunders qua đời vào năm 1953, để lại nhiều di sản phong phú, chủ yếu được tượng trưng bởi Piggly Wiggly, mô hình lan rộng và tồn tại vĩnh viễn

2. Câu hỏi 

Questions 1-5

Reading Passage 1 has six paragraphs, A-F.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-F, in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

1. layout of Clarence Saunders’ store

2. a reference to a reduction by chain stores in labor costs

3. how Clarence Saunders’ idea had been carried out

4. how people used to shop before Clarence Saunders’ stores opened

5. a description of economic success brought by Clarence Saunders’s stores

Questions 6-10

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-10 on your answer sheet.

6. Clarence Saunders’ first job was as ….. in a grocery store.

7. In Clarence Saunders’ store, people should pay for goods in the ….

8. Customers would be under surveillance when shopping in the…

9. Another area in his store was called “…..”, which was only accessible to the internal staff.

10. In Clarence Saunders’ shopping design, much work was done by the ….

Questions 11-13

Choose the correct letter, A, B, C or D,

Write the correct letter in boxes 11-13 on your answer sheet.

11. Why did Clarence Saunders want to propel the improvement of grocery stores at his age?

 • A He wanted to transfer business to retailing.
 • B He thought it was profitable.
 • C He thought this could enable customers’ life to be more convenient.
 • D He wanted to create a new shop by himself.

12. The Piggly Wiggly store was

 • A located in Virginia.
 • B mainly featured self-service.
 • C initially very unpopular with customers.
 • D developed with a pessimistic future.

13. Today, the main thing associated with Clarence Saunders is that

 • A a fully automatic store system opened soon near his first store.
 • B his Piggly Wiggly store was very popular at that time.
 • C his name was usually connected with Piggly Wiggly stores.
 • D his name was printed together with that of his famous store.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: layout, Clarence Saunders’ store

Thông tin ở đoạn C: “In his newly designed grocery store, he divided the store into three different areas”, nghĩa là Trong cửa hàng tạp hóa mới được thiết kế của mình, anh chia cửa hàng thành ba khu vực khác nhau

ĐÁP ÁN: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
children did different types of work like adults children were as adults, with all the intellect and personality

Question 2: Keywords: a reference, reduction, chain stores in labor costs

Thông tin ở đoạn D: “if you look at the way in which ….great number of workers involved, and labour is a major expense”, nghĩa là nếu bạn nhìn vào cách thức hoạt động của các cửa hàng tạp hóa (trước Piggly Wiggly và Alpha Beta), bạn có thể thấy rằng có rất nhiều công nhân tham gia và nhân công là chi phí lớn

ĐÁP ÁN: D

Question 3: Keywords: how, Clarence Saunders’ idea, carried out

Thông tin ở đoạn C: “In 1902, Saunders moved to Memphis to …. grocery store, he divided the store into three different areas” nghĩa là Năm 1902, Saunders chuyển đến Memphis để thực hiện quan điểm của mình, đó là thành lập một hợp tác xã bán buôn hàng tạp hóa. Trong cửa hàng tạp hóa mới được thiết kế của mình, anh chia cửa hàng thành ba khu vực khác nhau

ĐÁP ÁN: C

Question 4: Keywords: how, shop before Clarence Saunders’ stores opened

Thông tin ở đoạn A: “the American grocery stores … the items they liked, and then the clerks would wrap the items up.” nghĩa là các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ cung cấp các dịch vụ toàn diện: khách hàng sẽ nhờ những người đứng sau quầy (được gọi là nhân viên bán hàng) trợ giúp về những món đồ họ thích, sau đó nhân viên bán hàng sẽ gói những món đồ đó lại.

ĐÁP ÁN: A

Question 5: Keywords: description of economic success,  Clarence Saunders’s stores

Thông tin ở đoạn E: “Thanks to the employment…. grocery retailer in the nation.”, nghĩa là Nhờ việc sử dụng dịch vụ tự phục vụ và nhượng quyền thương mại, số lượng Piggly Wiggly đã tăng lên gần 1.300 vào năm 1923. Piggly Wiggly đã bán được 100 triệu đô la (tương đương 1,3 tỷ đô la ngày nay) trong các cửa hàng tạp hóa, trở thành nhà bán lẻ tạp hóa lớn thứ ba trên toàn quốc .

ĐÁP ÁN: E

Question 6: Keywords: Clarence Saunders’ first job, a grocery store.

Thông tin ở đoạn A: “Clarence Saunders left school at the age of 14 in 1895 to work first as a clerk in a grocery store”, nghĩa là Clarence Saunders rời trường học ở tuổi 14 vào năm 1895 để làm nhân viên bán hàng đầu tiên trong một cửa hàng tạp hóa

ĐÁP ÁN: (a) clerk

Question 7: Keywords: In Clarence Saunders’ store, pay for goods

Thông tin ở đoạn C: “‘A front lobby’ served as an entrance, an exit, as well as the checkouts at the front”. nghĩa là Sảnh trước’ đóng vai trò là lối vào, lối ra, cũng như quầy thanh toán ở phía trước

ĐÁP ÁN: front lobby

Question 8: Keywords: Customer, under surveillance when shopping

Thông tin ở đoạn C: “In the gallery above the sales department, supervisors can monitor the customers without disturbing them.” nghĩa là Trong phòng trưng bày phía trên bộ phận bán hàng, người giám sát có thể theo dõi khách hàng mà không làm phiền họ.

ĐÁP ÁN: gallery

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
under surveillance monitor

Question 9: Keywords: Another area, only accessible to the internal staff.

Thông tin ở đoạn C: “‘Stockroom’, where large fridges were placed to maintain fresh products, is another section of his grocery store only for the staff to enter.” nghĩa là “Phòng chứa hàng”, nơi đặt những chiếc tủ lạnh lớn để bảo quản sản phẩm tươi sống, là một khu vực khác trong cửa hàng tạp hóa của anh chỉ dành cho nhân viên vào.

ĐÁP ÁN: stockroom

Question 10: Keywords: In Clarence Saunders’ shopping design, work, done

Thông tin ở đoạn D: “As a matter of fact… improvement.” nghĩa là Thực tế, lợi ích lớn nhất mà Piggly Wiggly mang lại cho khách hàng chính là hiệu quả tiết kiệm. Tự phục vụ là lạc quan cho sự cải thiện.

ĐÁP ÁN: customers

Question 11: Keywords: Clarence Saunders, propel the improvement of grocery stores, at his age

Thông tin ở đoạn B: “Having noticed that this …. industry.”, nghĩa là Nhận thấy rằng phương thức mua sắm bất tiện này có thể dẫn đến việc tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, Saunders, với sự nhiệt tình và sáng tạo tuyệt vời, đã đề xuất một giải pháp chưa từng có—hãy để người tiêu dùng tự phục vụ trong quá trình mua sắm—điều này có thể mang lại một cuộc cách mạng triệt để cho toàn ngành.

ĐÁP ÁN: C

Question 12: Keywords: Piggly Wiggly store

Thông tin ở đoạn D: “Saunders performed the self-service … Jefferson Street in Memphis, Tennessee.” nghĩa là Saunders đã thực hiện cuộc cách mạng tự phục vụ ở Hoa Kỳ bằng cách mở Piggly Wiggly đầu tiên có cửa quay tại cửa hàng lối vào ở 79 Phố Jefferson ở Memphis, Tennessee.

ĐÁP ÁN: B

Question 13: Keywords: main thing, associated with Clarence Saunders

Thông tin ở đoạn E: “Clarence Saunders died in 1… lasted permanently.”, nghĩa làClarence Saunders qua đời vào năm 1953, để lại nhiều di sản phong phú, chủ yếu được tượng trưng bởi Piggly Wiggly, mô hình lan rộng và tồn tại vĩnh viễn.

ĐÁP ÁN: C

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 2: The Study of Chimpanzee Culture

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

After studying the similarities between chimpanzees and humans for years, researchers have recognised these resemblances run much deeper than anyone first thought in the last decade. For instance, the nut cracking observed in the Tai Forest is not a simple chimpanzee behavior, but a separate adaptation found only in that particular part of Africa, as well as a trait which is considered to be an expression of chimpanzee culture by biologists. These researchers frequently quote the word ‘culture’ to describe elementary animal behaviors, like the regional dialects of different species of songbirds, but it turns out that the rich and varied cultural traditions chimpanzees enjoyed rank secondly in complexity only to human traditions.

Sau khi nghiên cứu sự giống nhau giữa tinh tinh và con người trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã nhận ra những điểm tương đồng này trở nên có nhiều điều bí ẩn hơn nhiều so với bất kỳ ai nghĩ đầu tiên trong thập kỷ gần đây nhất. Ví dụ, việc làm vỡ hạt được quan sát trong rừng Tai không phải là hành vi đơn giản của tinh tinh, mà là một sự thích nghi riêng biệt chỉ tìm thấy ở một phần cụ thể của châu Phi, cũng như một nét tiêu biểu được coi là biểu hiện của văn hóa tinh tinh bởi các nhà sinh vật học. Các nhà nghiên cứu này thường trích dẫn từ ‘văn hóa’ để mô tả những hành vi cơ bản của động vật, giống như tiếng địa phương của các loài chim biết hót khác nhau, nhưng hóa ra những truyền thống văn hóa phong phú và đa dạng mà những con tinh tinh được hưởng chỉ được xếp thứ hai trong độ phức tạp so với truyền thống của con người.

During the past two years, the major research group which studies chimpanzees collaborated unprecedentedly and documented some distinct cultural patterns, ranging from animals’ use of tools to their forms of communication and social customs. This emerging picture of chimpanzees affects how human beings ponder upon these amazing creatures. Also, it alters our conception of human uniqueness and shows us the extraordinary ability of our ancient ancestors to create cultures.

Trong hai năm qua, nhóm nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu sự hợp tác chưa từng thấy trước đó ở tinh tinh và đã chứng minh bằng tài liệu về một vài sự khác biệt trong mô hình văn hóa, trong phạm vi từ thói quen sử dụng các công cụ cho đến hình thức giao tiếp và phong tục xã hội của động vật. Hình ảnh mới mẻ này của tinh tinh này ảnh hưởng đến cách con người hiện nay suy nghĩ về những sinh vật tuyệt vời này. Đồng thời, nó làm thay đổi quan niệm của chúng ta về sự duy nhất của loài người và cho thấy khả năng phi thường của tổ tiên cổ xưa chúng ta đã sáng tạo ra nền văn hóa.

Although we know that Homo sapiens and Pan Troglodytes have coexisted for hundreds of millennia and their genetic similarities surpass 98 per cent, we still knew next to nothing about chimpanzee behavior in the wild until 40 years ago. All this began to change in the 1960s when Toshisada Nishida of Kyoto University in Japan and renowned British primatologist Jane Goodall launched their studies of wild chimpanzees at two field sites in Tanzania. (Goodall’s research station at Gombe—the first of its kind—is more famous, but Nishida’s site at Mahale is the second oldest chimpanzee research site in the world.)

Mặc dù chúng ta biết rằng giống người hiện đại và tinh tinh đã cùng tồn tại trong hàng trăm thiên niên kỷ và tương đồng di truyền của chúng vượt quá 98%, chúng ta vẫn gần như chưa biết gì về hành vi của tinh tinh trong tự nhiên cho đến 40 năm trước. Tất cả điều này bắt đầu thay đổi vào những năm 1960 khi Toshisada Nishida của Đại học Kyoto ở Nhật Bản và nhà nghiên cứu nổi tiếng người Anh Jane Goodall đã đưa ra những nghiên cứu về tinh tinh hoang dã tại hai khu vực ở Tanzania. (Trạm nghiên cứu của Goodall ở Gombe — nơi đầu tiên thuộc loại này — nổi tiếng hơn, nhưng địa điểm của Nishida tại Mahale là địa điểm nghiên cứu tinh tinh lâu đời thứ hai trên thế giới.)

During these primary studies, as the chimpanzees became more and more accustomed to close observation, the remarkable discoveries emerged. Researchers witnessed a variety of unexpected behaviors, ranging from fashioning and using tools, hunting, meat eating, food sharing to lethal fights between members of neighboring communities.

Trong suốt thời gian nghiên cứu những điều cơ bản, khi những con tinh tinh ngày càng trở nên quen thuộc với việc quan sát ở khoảng cách gần, những khám phá đáng chú ý đã xuất hiện. Các nhà nghiên cứu đã chứng kiến ​​một loạt các hành vi bất ngờ, từ việc tạo ra và sử dụng các công cụ, săn bắn, ăn thịt, chia sẻ thức ăn đến cuộc tử chiến giữa các thành viên của các cộng đồng lân cận.

In 1973, 13 forms of tool use and 8 social activities which appeared to differ between the Gombe chimpanzees and chimpanzee species elsewhere were recorded by Goodall. She speculated that some variations shared what she referred to as a ‘cultural origin’. But what exactly did Goodall mean by ‘culture’? According to the Oxford Encyclopedic English Dictionary, culture is defined as ‘the customs. . .and achievements of a particular time or people.’ The diversity of human cultures extends from technological variations to marriage rituals, from culinary habits to myths and legends. Of course, animals do not have myths and legends, but they do share the capacity to pass on behavioral traits from one generation to another, not through their genes but via learning. From biologists’ view, this is the fundamental criterion for a cultural trait—something can be learnt by observing the established skills of others and then passed on to following generations.

Vào năm 1973, 13 hình thức sử dụng công cụ và 8 hoạt động xã hội có vẻ khác biệt giữa các loài tinh tinh Gombe và các loài tinh tinh ở những nơi khác được ghi nhận bởi Goodall. Cô ấy đã suy đoán rằng có một số biến thể chung về những điều mà cô ấy gọi là ‘nguồn gốc văn hóa’. Nhưng chính xác ý Goodall là gì đối với ‘văn hóa’? Theo Từ điển tiếng Anh bách khoa toàn thư Oxford, văn hóa được định nghĩa là ‘phong tục’. . .và những thành tựu của một thời đại hoặc con người cụ thể.’ Sự đa dạng của nền văn hóa của con người kéo dài từ sự khác nhau của công nghệ đến nghi lễ kết hôn, từ thói quen nấu nướng đến những chuyện tưởng tượng và truyền thuyết. Tất nhiên, động vật không có chuyện tưởng tượng và truyền thuyết, nhưng chúng chia sẻ khả năng để truyền các đặc điểm hành vi từ thế hệ này sang thế hệ khác, không phải thông qua bộ gen của chúng mà theo đường học tập. Từ quan điểm của các nhà sinh vật học, đây là tiêu chuẩn cơ bản cho một đặc điểm văn hóa – một vài thứ có thể học được bằng cách quan sát các kỹ năng của người khác và sau đó được truyền lại cho các thế hệ sau.

What are the implications for chimpanzees themselves? We must place a high value upon the tragic loss of chimpanzees, who are decimated just when finally we are coming to appreciate these astonishing animals more completely. The population of chimpanzees has plummeted and continued to fall due to illegal trapping, logging and, most recently, the bushmeat trade within the past century. The latter is particularly alarming because logging has driven roadways, which are now used to ship wild animal meat—including chimpanzee meat to consumers as far afield as Europe, into forests. Such destruction threatens not only the animals themselves but also a host of fascinatingly different ape cultures.

Điều gì có hàm ý liên quan đến tinh tinh? Chúng ta phải xem xét ý nghĩa to lớn đối với sự mất mát bi thảm của tinh tinh, những con vật bị tàn sát chỉ khi đến cuối cùng chúng ta mới hiểu rõ giá trị của những con vật đáng kinh ngạc này hoàn toàn hơn. Số lượng tinh tinh đã giảm mạnh và tiếp tục giảm do bẫy bất hợp pháp, khai thác gỗ và gần đây nhất là buôn bán thịt động vật hoang dã diễn ra trong thế kỷ qua. Điều thứ hai là đặc biệt đáng báo động vì việc khai thác gỗ đã thúc đẩy các con đường, hiện đang được sử dụng để vận chuyển thịt động vật hoang dã – bao gồm cả thịt tinh tinh cho người tiêu thụ ở rất xa như Châu Âu, điều này đã làm thay đổi những khu rừng. Sự hủy diệt như vậy đe dọa không chỉ các loài động vật mà còn là một loạt các nền văn hóa hấp dẫn khác nhau của loài khỉ.

G

However, the cultural richness of the ape may contribute to its salvation. For example, the conservation efforts have already altered the attitudes of some local people. After several organizations showed videotapes illustrating the cognitive prowess of chimpanzees, one Zairian viewer was heard to exclaim, ‘Ah, this ape is so like me, I can no longer eat him.’

Tuy nhiên, sự phong phú về văn hóa của loài vượn có thể góp phần vào sự cứu rỗi của nó. Ví dụ, những nỗ lực bảo tồn đã thay đổi thái độ của một số người dân địa phương. Sau khi một số tổ chức chiếu băng video minh họa khả năng nhận thức của loài tinh tinh, người ta nghe thấy một người xem Zairian đã thốt lên: “Ôi, con vượn này giống tôi quá, tôi không thể ăn thịt nó được nữa”.

H

How did an international team of chimpanzee experts perform the most comprehensive survey of the animals ever attempted? Although scientists have been delving into chimpanzee culture for several decades, sometimes their studies contained a fatal defect. So far, most attempts to document cultural diversity among chimpanzees have solely relied upon officially published accounts of the behaviors reported at each research site. But this approach probably neglects a good deal of cultural variation for three reasons.

Làm thế nào mà một nhóm chuyên gia quốc tế về tinh tinh thực hiện cuộc khảo sát bao hàm toàn diện nhất về những động vật đã cố gắng hoàn thiện hơn từ trước tới giờ? Mặc dù các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu vào văn hóa tinh tinh trong nhiều thập kỷ, đôi khi các nghiên cứu của họ chứa đựng một khiếm khuyết chết người. Cho đến nay, hầu hết các nỗ lực để ghi lại bằng chứng về Sự đa dạng văn hóa giữa các con tinh tinh chỉ dựa vào duy nhất các tài khoản được công bố chính thức về các hành vi được báo cáo tại từng điểm nghiên cứu xác định. Nhưng cách tiếp cận này có lẽ bỏ qua rất nhiều biến thể văn hóa vì ba lý do.

I

First, scientists normally don’t publish an extensive list of all the activities they do not see at a particular location. Yet this is the very information we need to know—which behaviors were and were not observed at each site. Second, there are many reports describing chimpanzee behaviors without expressing how common they are; without this information, we can’t determine whether a particular action was a transient phenomenon or a routine event that should be considered part of its culture. Finally, researchers’ description of potentially significant chimpanzee behaviors often lacks sufficient detail, which makes it difficult for scientists from other spots to report the presence or absence of the activities.

Thứ nhất, các nhà khoa học thường không công bố số lượng lớn danh sách của tất cả các hoạt động mà họ không thấy ở một địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, đây là thông tin chúng ta cần biết — những hành vi nào được và không được quan sát tại mỗi địa điểm. Thứ hai, có nhiều báo cáo mô tả hành vi của tinh tinh mà không thể hiện mức độ phổ biến của chúng; khi không có thông tin này, chúng ta không thể xác định liệu một hành động cụ thể có phải là hiện tượng nhất thời hay một sự kiện thường lệ được coi là một phần của văn hóa của nó. Cuối cùng, mô tả của các nhà nghiên cứu về các hành vi tinh tinh có khả năng có ý nghĩa thường thiếu các chi tiết đầy đủ, điều này gây khó khăn cho các nhà khoa học từ những địa điểm khác khó báo cáo sự hiện diện hoặc vắng mặt của các hoạt động.

J

To tackle these problems, my colleague and I are determined to take a new approach. We asked field researchers at each site to list all the behaviors which they suspected were local traditions. With this information, we assembled a comprehensive list of 65 candidates for cultural behaviors.

để khắc phục những vấn đề này, đồng nghiệp của tôi và tôi quyết tâm thực hiện một cách tiếp cận mới. Chúng tôi yêu cầu các nhà nghiên cứu thực địa tại mỗi địa điểm liệt kê tất cả các hành vi mà họ nghi ngờ là phong tục thuộc về vùng đó. Với thông tin này, chúng tôi đã tập hợp một danh sách toàn diện gồm 65 ứng cử viên cho các hành vi văn hóa.

K

Then we distributed our list to team leaders at each site. They consulted with their colleagues and classified each behavior regarding its occurrence or absence in the chimpanzee community. The major brackets contained customary behavior (occurs in most or all of the able-bodied members of at least one age or sex class, such as all adult males), habitual (less common than customary but occurs repeatedly in several individuals), present (observed at the site but not habitual), absent (never seen), and unknown.

Sau đó, chúng tôi phân phối danh sách của chúng tôi cho các nhà lãnh đạo nhóm tại mỗi địa điểm. Họ đã hội ý với các đồng nghiệp của họ và phân loại từng hành vi liên quan đến sự xuất hiện hoặc vắng mặt của nó trong cộng đồng tinh tinh. Các nhóm chính bao gồm hành vi phong tục thông thường (xảy ra ở hầu hết hoặc tất cả các thành viên có thể ở ít nhất một độ tuổi hoặc giới tính, chẳng hạn như tất cả nam giới trưởng thành), thường xuyên (ít phổ biến hơn là phong tục thông thường nhưng xảy ra nhiều lần ở một số cá nhân), xuất hiện (quan sát tại địa điểm nhưng không thường xuyên), vắng mặt (không bao giờ nhìn thấy), và chưa biết.

2. Câu hỏi 

Questions 14-18

Reading Passage 2 has eleven paragraphs, A-K.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-K, in boxes 14-18 on your answer sheet.

14. an approach to research on chimpanzees’ culture that is only based on official sources

15. mention of a new system designed by two scientists who aim to solve the problem

16. reasons why previous research on ape culture is problematic

17. new classification of data observed or collected

18. an example showing that the cultural traits of chimpanzees can lead to a change in local people’s attitude towards their preservation

Questions 19-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 19-23 on your answer sheet, write

 • TRUE             if the statement agrees with the information
 • FALSE           if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN  if there is no information on this

19. The research found that scientists can make chimpanzees possess the same complex culture as human beings.

20. Humans and apes lived together a long time ago and shared most of their genetic substance.

21. Even Toshisada Nishida and Jane Goodall’s beginning studies observed many surprising features of civilized behaviors among chimpanzees.

22. Chimpanzees, like humans, have the ability to deliver cultural behaviors mostly from genetic inheritance.

23. For decades, researchers have investigated chimpanzees by data obtained from both unobserved and observed approaches.

Questions 24-27

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 24-27 on your answer sheet.

24. When did the unexpected discoveries of chimpanzee behavior start?

25. Which country is the researching site of Toshisada Nishida and Jane Goodall?

26. What did the chimpanzee have to get used to in the initial study?

27. What term did Jane Goodall suggest to describe chimpanzees in different regions using different tools in 1973?

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 14: Keywords: an approach to research on chimpanzees’ culture , based on official sources

Thông tin ở đoạn H: “most attempts to document …. reported at each research site.” nghĩa là hầu hết các nỗ lực ghi lại sự đa dạng văn hóa giữa các loài tinh tinh chỉ dựa vào các tài khoản được công bố chính thức về các hành vi được báo cáo tại mỗi địa điểm nghiên cứu.

ĐÁP ÁN: H

Question 15: Keywords: a new system, two scientists, solve the problem

Thông tin ở đoạn J: “To tackle these problems, my colleague and I determined to take a new approach. We asked field researchers at each site to list all the behaviours which they suspected were local traditions.” nghĩa là Để giải quyết những vấn đề này, tôi và đồng nghiệp quyết định thực hiện một cách tiếp cận mới. Chúng tôi đã yêu cầu các nhà nghiên cứu thực địa tại mỗi địa điểm liệt kê tất cả các hành vi mà họ nghi ngờ là truyền thống địa phương.

ĐÁP ÁN: J

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
solve tackle

Question 16: Keywords: reasons, previous research on ape culture, problematic

Thông tin ở đoạn I: “But this approach probably neglects a good deal of cultural variation for three reasons” nghĩa là Nhưng cách tiếp cận này có thể bỏ qua rất nhiều biến thể văn hóa vì ba lý do

ĐÁP ÁN: I

Question 17: Keywords: new classification of data 

Thông tin ở đoạn K: “They consulted with their colleagues and classified each behaviour regarding its occurrence or absence in the chimpanzee community.”. Nghĩa là Họ đã tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp và phân loại từng hành vi liên quan đến sự xuất hiện hoặc vắng mặt của nó trong cộng đồng tinh tinh.

ĐÁP ÁN: K

Question 18: Keywords: example, cultural traits of chimpanzees, change in local people’s attitude towards their preservation

Thông tin ở đoạn G: “For example, the conservation …. exclaim, ‘Ah, this ape is so like me, I can no longer eat him.’”, nghĩa là Ví dụ, những nỗ lực bảo tồn đã thay đổi thái độ của một số người dân địa phương. Sau khi một số tổ chức chiếu băng video minh họa khả năng nhận thức của loài tinh tinh, người ta nghe thấy một người xem Zairian đã thốt lên: “Ôi, con vượn này giống tôi quá, tôi không thể ăn thịt nó được nữa”.

ĐÁP ÁN: G

Question 19: Keywords: scientists, chimpanzees, possess the same complex culture as human beings.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 20: Keywords: Humans and apes, lived together, shared most of their genetic substance.

Thông tin ở đoạn C: “Although we know that … years ago.” nghĩa là Mặc dù chúng ta biết rằng Homo sapiens và Pan Troglodytes đã cùng tồn tại hàng trăm thiên niên kỷ và sự tương đồng về gen của chúng vượt quá 98%, nhưng chúng ta vẫn không biết gì về hành vi của tinh tinh trong tự nhiên cho đến 40 năm trước.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 21: Keywords: Toshisada Nishida. Jane Goodall’s beginning studies, surprising features of civilized behaviors, chimpanzees.

Thông tin ở đoạn D: “ Researchers witnessed …. fights between members of neighbouring communities.”. nghĩa là Các nhà nghiên cứu đã chứng kiến nhiều hành vi bất ngờ khác nhau, từ chế tạo và sử dụng công cụ, săn bắn, ăn thịt, chia sẻ thức ăn cho đến những trận đánh chết người giữa các thành viên của các cộng đồng lân cận.

ĐÁP ÁN: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
many surprising features unexpected behaviors

Question 22: Keywords: Chimpanzees, deliver cultural behaviors, genetic inheritance.

Thông tin ở đoạn E: “animals do not have myths and legends, but they do share the capacity to pass on behavioural traits from one generation to another, not through their genes but via learning.”. nghĩa là động vật không có thần thoại và truyền thuyết, nhưng chúng chia sẻ khả năng truyền các đặc điểm hành vi từ thế hệ này sang thế hệ khác, không phải thông qua gen của chúng mà thông qua học tập.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 23: Keywords: investigated chimpanzees, data, from unobserved and observed approaches.

Thông tin ở đoạn H: “most attempts to document cultural diversity among chimpanzees have solely relied upon officially published accounts of the behaviours reported at each research site.”, nghĩa là hầu hết các nỗ lực ghi lại sự đa dạng văn hóa giữa các loài tinh tinh chỉ dựa vào các tài khoản được công bố chính thức về các hành vi được báo cáo tại mỗi địa điểm nghiên cứu.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 24: Keywords: When, unexpected discoveries of chimpanzee behavior, start

Thông tin ở đoạn C: “During these primary ….Researchers witnessed a variety of unexpected behaviours”, nghĩa là Trong những nghiên cứu cơ bản này, khi tinh tinh ngày càng quen với việc quan sát chặt chẽ, những khám phá đáng chú ý đã xuất hiện. Các nhà nghiên cứu đã chứng kiến nhiều hành vi bất ngờ

ĐÁP ÁN: the 1960s

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
unexpected discoveries remarkable discoveries

Question 25: Keywords: Which country, researching site of Toshisada Nishida and Jane Goodall

Thông tin ở đoạn C: “ Toshisada Nishida of Kyoto University in Japan and renowned British primatologist Jane Goodall launched their studies of wild chimpanzees at two field sites in Tanzania.”, nghĩa là Toshisada Nishida của Đại học Kyoto ở Nhật Bản và nhà linh trưởng học nổi tiếng người Anh Jane Goodall đã bắt đầu nghiên cứu về loài tinh tinh hoang dã tại hai địa điểm thực địa ở Tanzania.

ĐÁP ÁN: Tanzania

Question 26: Keywords: What, chimpanzee, get used to in the initial study

Thông tin ở đoạn D: “During these primary studies, as the chimpanzees became more and more accustomed to close observation, the remarkable discoveries emerged.”, nghĩa là Trong những nghiên cứu cơ bản này, khi tinh tinh ngày càng quen với việc quan sát chặt chẽ, những khám phá đáng chú ý đã xuất hiện.

ĐÁP ÁN: close observation

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
the initial study primary studies
get used to became more and more accustomed

Question 27: Keywords: What term, Jane Goodall, describe chimpanzees, different tools, 1973

Thông tin ở đoạn E: “In 1973, 13 forms of … she referred to as a ‘cultural origin’”, nghĩa là Năm 1973, 13 hình thức sử dụng công cụ và 8 hoạt động xã hội dường như khác nhau giữa tinh tinh Gombe và các loài tinh tinh ở nơi khác đã được Goodall ghi lại. Cô ấy suy đoán rằng một số biến thể đã chia sẻ những gì cô ấy gọi là ‘nguồn gốc văn hóa’

ĐÁP ÁN: cultural origin

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 3: Quantitative Research in Education

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

Many education researchers used to work on the assumption that children experience different phases of development, and that they cannot execute the most advanced level of cognitive operation until they have reached the most advanced forms of cognitive process. For example, one researcher Piaget had a well-known experiment in which he asked the children to compare the amount of liquid in containers with different shapes. Those containers had the same capacity, but even when the young children demonstrated that the same amount of fluid could be poured between the containers, many of them still believed one was larger than the other. Piaget concluded that the children were incapable of performing the logical task in figuring out that the two containers were the same size even though they had different shapes, because their cognitive development had not reached the necessary phase. Critics on his work, such as Donaldson, have questioned this interpretation. They point out the possibility that the children were just unwilling to play the experimenter’s game, or that they did not quite understand the question asked by the experimenter. These criticisms surely do state the facts, but more importantly, it suggests that experiments are social situations where interpersonal interactions take place. The implication here is that Piaget’s investigation and his attempts to replicate it are not solely about measuring the children’s capabilities of logical thinking, but also the degree to which they could understand the directions for them, their willingness to comply with these requirements, how well the experimenters did in communicating the requirements and in motivating those children, etc.

Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã từng nghiên cứu dựa trên giả thiết rằng trẻ em trải qua những giai đoạn khác nhau của sự phát triển, và rằng chúng không thể thực hiện được cấp độ cao nhất của hoạt động nhận thức cho đến khi chúng đã đạt được hình thức cao cấp nhất của quá trình nhận thức. Ví dụ, một nhà nghiên cứu Piaget đã có một thí nghiệm nổi tiếng mà trong đó ông đã yêu cầu những đứa trẻ so sánh số lượng chất lỏng được đựng trong những bình chứa có hình dạng khác nhau. Những bình chứa đó đều có cùng dung tích, nhưng mặc dù khi những đứa trẻ đã được giải thích rằng giữa những bình chứa đó có thể được đổ một lượng chất lỏng tương đương nhau, nhiều đứa trẻ vẫn tiếp tục tin rằng có một cái lớn hơn những cái khác. Piaget đã kết luận rằng những đứa trẻ không thể thực hiện được các nhiệm vụ suy luận logic rằng giữa hai bình chứa có cùng kích thước mặc dù chúng có hình dạng khác nhau, vì sự phát triển nhận thức của chúng chưa đạt đến giai đoạn cần thiết. Những người chỉ trích tác phẩm của ông, chẳng hạn như Donaldson, đã đặt câu hỏi về cách giải thích này. Họ chỉ ra khả năng có thể rằng những đứa trẻ đã không muốn chơi trò chơi của người thí nghiệm hoặc là chúng đã không hoàn toàn hiểu câu hỏi được hỏi bởi người thực nghiệm. Những lời chỉ trích này chắc chắn sẽ làm rõ sự thật, nhưng quan trọng hơn, nó đề xuất rằng những thí nghiệm là các tình huống xã hội nơi mà diễn ra sự tác động giữa những cá nhân với nhau. Hàm ý ở đây là nghiên cứu của Piaget và sự cố gắng của ông để nhân rộng nó không những chỉ nói về sự đánh giá khả năng suy nghĩ logic của những đứa trẻ mà nó còn là mức độ mà họ có thể hiểu được là sự hướng dẫn cho họ, sự tự nguyện của họ tuân theo những yêu cầu này, các nhà thực nghiệm đã làm tốt như thế nào trong truyền đạt những yêu cầu và trong sự thúc đẩy những đứa trẻ đó. 

B

The same kinds of criticisms have been targeted to psychological and educational tests. For instance, Mehan argues that the subjects might interpret the test questions in a way different from that meant by the experimenter. In a language development test, researchers show children a picture of a medieval fortress, complete with moat, drawbridge, parapets and three initial consonants in it: D, C, and G. The children are required to circle the correct initial consonant for ‘castle’. The answer is C, but many kids choose D. When asked what the name of the building was, the children responded ‘Disneyland’. They adopted the reasoning line expected by the experimenter but got to the wrong substantive answer. The score sheet with the wrong answers does not include in it a child’s lack of reasoning capacity; it only records that the children gave a different answer rather than the one the tester expected.

Những lời chỉ trích tương tự đã được nhắm mục tiêu vào các bài kiểm tra tâm lý và giáo dục. Ví dụ, Mehan lập luận rằng các đối tượng có thể diễn giải các câu hỏi kiểm tra theo cách khác với ý định của người thực nghiệm. Trong thí nghiệm về sự phát triển ngôn ngữ, những nhà nghiên cứu đã đưa cho những đứa trẻ một bức tranh về pháo đài thời trung cổ, với hào hoàn toàn bao quanh, cây cầu kéo bắc qua hào, tường chắn và 3 phụ âm đầu tiên: D, C, G. Những đứa trẻ được yêu cầu khoanh vòng tròn phụ âm đầu tiên chính xác cho “ castle”. Đáp án là C, nhưng nhiều đứa trẻ chọn D. Khi được hỏi tên của tòa nhà là gì, những đứa trẻ đáp lại là “ Disneyland”. Họ chấp nhận những dòng lập luận được mong đợi bởi người thực nghiệm nhưng nhận được một câu trả lời không có thật. Phiếu trả lời với những câu trả lời không đúng không có nghĩa là những đứa trẻ thiếu khả năng lý luận; nó chỉ nói lên rằng, những đứa trẻ đã đưa ra những câu trả lời khác nhau hơn cả sự mong đợi của người thực nghiệm.

C

Here we are constantly getting questions about how valid the measures are where the findings of the quantitative research are usually based. Some scholars such as Donaldson consider these as technical issues, which can be resolved through more rigorous experimentation. In contrast, others like Mehan reckon that the problems are not merely with particular experiments or tests, but they might legitimately jeopardize the validity of all research of this type.

Tại đây chúng tôi liên tục nhận được về như thế nào là hợp lý với sự đánh giá nơi mà những nhà nghiên cứu về định lượng thường dựa vào. Một số học giả như Donaldson coi đây là những vấn đề kỹ thuật, có thể được giải quyết thông qua thử nghiệm nghiêm ngặt hơn. Ngược lại, những người khác như Mehan cho rằng vấn đề không chỉ với những thí nghiệm hoặc thực nghiệm cụ thể, mà chúng còn có thể gây nguy hiểm cho tính giá trị pháp lý của loại nghiên cứu này.

D

Meanwhile, there are also questions regarding the assumption in the logic of quantitative educational research that causes can be identified through physical and/or statistical manipulation of the variables. Critics argue that this does not take into consideration the nature of human social life by assuming it to be made up of static, mechanical causal relationships, while in reality, it includes complicated procedures of interpretation and negotiation, which do not come with determinate results. From this perspective, it is not clear that we can understand the pattern and mechanism behind people’s behaviors simply in terms of the casual relationships, which are the focus of quantitative research. It is implied that social life is much more contextually variable and complex.

Trong khi đó, cũng có những câu hỏi liên quan đến giả thiết về sự logic của nghiên cứu định lượng trong giáo dục mà nguyên nhân có thể nhận biết thông qua thí nghiệm vật lý và/ hoặc thống kê vận dụng của các biến. Các nhà phê bình cho rằng, điều này không suy xét đến bản chất của đời sống xã hội của con người bằng cách giả định nó được tạo ra từ những vật tĩnh, mối quan hệ được tạo ra từ máy móc, trong trong trên thực tế, nó bao gồm giải thích những thủ tục phức tạp và sự dàn xếp, mà làm nó không đưa đến kết quả xác định. Từ quan điểm này, không rõ ràng rằng chúng ta có thể hiểu được mô hình và cơ chế đằng sau những hành vi của con người chỉ đơn giản trong giới hạn bình thường của mối quan hệ mà nó là mục tiêu của nghiên cứu định lượng. Nó muốn nói rằng cuộc sống xã hội gồm nhiều hơn nữa biến ngữ cảnh có thể thay đổi và phức tạp.

E

Such criticisms of quantitative educational research have also inspired more and more educational researchers to adopt qualitative methodologies during the last three or four decades. These researchers have steered away from measuring and manipulating variables experimentally or statistically. There are many forms of qualitative research, which is loosely illustrated by terms like ‘ethnography’, ‘case study’, ‘participant observation’, ‘life history’, ‘unstructured interviewing’, ‘discourse analysis’ and so on. Generally speaking, though, it has characteristics as follows:

Những phê phán về nghiên cứu định lượng giáo dục đồng thời tạo cảm hứng ngày càng nhiều cho các nhà nghiên cứu giáo dục áp dụng phương pháp định tính diễn ra trong suốt 3 hoặc 4 thập kỷ. Các nhà nghiên cứu này đã tránh xa việc đo lường và thao túng các biến số bằng thực nghiệm hoặc thống kê. Có nhiều hình thức nghiên cứu định tính, được giải thích một cách mơ hồ bằng những thuật ngữ như:”dân tộc học”,” nghiên cứu trường hợp”,” quan sát người tham gia”,” lịch sử cuộc sống”, “phỏng vấn không có cấu trúc”, “phân tích diễn thuyết” và nhiều hơn nữa.

F

Qualitative research has an intensive focus on exploring the nature of certain phenomena in the field of education, instead of setting out to test hypotheses about them. It also inclines to deal with ‘unstructured data’, which refers to the kind of data that have not been coded during the collection process regarding a closed set of analytical categories. As a result, when engaging in observation, qualitative researchers use audio or video devices to record what happens or write in detail open-ended field notes, instead of coding behavior concerning a predetermined set of categories, which is what quantitative researchers typically would do when conducting ‘systematic observation’. Similarly, in an interview, interviewers will ask open-ended questions instead of ones that require specific predefined answers of the kind typical, like in a postal questionnaire. Actually, qualitative interviews are often designed to resemble casual conversations.

Các nhà nghiên cứu định tính tập trung chuyên sâu vào khám phá những bản chất của hiện tượng trong lĩnh vực giáo dục, thay vì đặt ra những giả thiết thực nghiệm về chúng. Nó đồng thời có khuynh hướng xử lý “ dữ liệu không có cấu trúc”,liên quan đến một dạng dữ liệu mà nó không được mã hóa trong suốt quá trình thu thập liên quan đến sự thành lập những danh sách phân tích đóng. Kết quả là, khi tham gia vào quan sát, những nhà nghiên cứu phân tích định tính sử dụng những thiết bị âm thanh và quay phim để ghi lại những sự việc xảy ra hoặc viết lại chi tiết trong các tờ ghi chú mở, thay vì mã hóa hành vi liên quan đã được xác định trước đó trong những danh mục, đó là những gì đặc trưng những nhà nghiên cứu định lượng sẽ làm khi tiến hành “quan sát có hệ thống”. Tương tự như vậy, trong cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ hỏi những câu hỏi mở thay cho những câu hỏi khác mà nó yêu cầu phải trả lời theo một dạng đặc trưng riêng biệt được xác định trước, giống như trong câu hỏi bưu chính. Trên thực tế, những cuộc phỏng vấn định tính thường được thiết kế giống như những cuộc trò chuyện bình thường.

G

The primary forms of data analysis include verbal description and explanations and involve explicit interpretations of both the meanings and functions of human behaviors. At most, quantification and statistical analysis only play a subordinate role. The sociology of education and evaluation studies were the two areas of educational research where-criticism of quantitative research and the development of qualitative methodologies initially emerged in the most intense way. A series of studies conducted by Lacey, Hargreaves and Lambert in a boys’ grammar school, a boys’ secondary modern school, and a girls’ grammar school in Britain in the 1960s marked the beginning of the trend towards qualitative research in the sociology of education. Researchers employed an ethnographic or participant observation approach, although they did also collect some quantitative data, for instance on friendship patterns among the students. These researchers observed lessons, interviewed both the teachers and the students, and made the most of school records. They studied the schools for a considerate amount of time and spent plenty of months gathering data and tracking changes over all these years.

Các hình thức phân tích dữ liệu chính bao gồm mô tả và giải thích bằng lời nói và liên quan đến các diễn giải rõ ràng về cả ý nghĩa và chức năng của các hành vi của con người. Cùng lắm là định lượng và phân tích thống kê chỉ đóng vai trò phụ. Xã hội học giáo dục và nghiên cứu đánh giá là hai lĩnh vực nghiên cứu giáo dục mà ở đó sự phê phán nghiên cứu định lượng và sự phát triển của các phương pháp luận định tính ban đầu nổi lên một cách gay gắt nhất. Một loạt các nghiên cứu được tiến hành bởi Lacey, Hargreaves và Lambert tại một trường trung học dành cho nam sinh, một trường trung học hiện đại dành cho nam sinh và một trường trung học dành cho nữ sinh ở Anh vào những năm 1960 đã đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng hướng tới nghiên cứu định tính trong xã hội học giáo dục. . Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp quan sát người tham gia hoặc dân tộc học, mặc dù họ cũng thu thập một số dữ liệu định lượng, chẳng hạn như về mô hình tình bạn giữa các sinh viên. Những nhà nghiên cứu này đã quan sát các bài học, phỏng vấn cả giáo viên và học sinh, và tận dụng tối đa hồ sơ của trường. Họ đã nghiên cứu các trường trong một khoảng thời gian đáng kể và dành nhiều tháng để thu thập dữ liệu và theo dõi các thay đổi trong suốt những năm qua.

2. Câu hỏi 

Questions 28-32

Look at the following statements or descriptions (Questions 28-32) and the list of people below.

Match each statement or description with the correct person or people, A, B, C or D

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 28-32 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

Lists of People

 • A Piaget
 • B Mehan
 • C Donaldson
 • D Lacey, Hargreaves and Lambert

28. A wrong answer indicates more of a child’s different perspective than incompetence in reasoning.

29. Logical reasoning involved in the experiment is beyond children’s cognitive development.

30. Children’s reluctance to comply with the game rules or miscommunication may be another explanation.

31. There is evidence of a scientific observation approach to research.

32. There is a flawed detail in experiments on children’s language development.

Questions 33-36

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

33. In Piaget’s experiment, he asked the children to distinguish the amount of ….. in different containers.

34. In response to Mehan’s question, subjects are more inclined to answer with the wrong answer “…..” instead of the correct

35. Some people criticized the result of Piaget experiment, but Donaldson thought the flaw could be rectified by ……

36. Most qualitative research conducted by Lacey, Hargreaves and Lambert was done in a ….

Questions 37-39

Choose THREE letters, A-F.

Write the correct letters in boxes 37-39 on your answer sheet.

The list below includes characteristics of the ‘qualitative research’.

Which THREE are mentioned by the writer of the passage?

 • A. Coding behavior in terms of a predefined set of categories
 • B. Designing an interview as an easy conversation
 • C. Working will well-organized data in a closed set of analytical categories
 • D. Full of details instead of loads of data in questionnaires
 • E. Asking to given open-ended answers in questionnaires
 • F. Recording the researching situation and applying note-taking

Questions 40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

40. What is the main idea of the passage?

 • A to prove that quantitative research is most applicable to children’s education
 • B to illustrate the society lacks of deep comprehension of educational approach
 • C to explain the ideas of quantitative research and the characteristics of the related criticisms
 • D to imply qualitative research is a flawless method compared with quantitative one

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 28:  Keywords: A wrong answer, child’s different perspective than incompetence in reasoning.

Thông tin ở đoạn B: “The score sheet with the wrong answers does not include in it a child’s lack of reasoning capacity; it only records that the children gave a different answer rather than the one the tester expected.” nghĩa là Bảng điểm với những câu trả lời sai không bao hàm trong đó sự thiếu năng lực suy luận của đứa trẻ; nó chỉ ghi lại rằng những đứa trẻ đã đưa ra một câu trả lời khác chứ không phải là câu trả lời mà người kiểm tra mong đợi.

ĐÁP ÁN: B

Question 29:  Keywords: Logical reasoning, experiment, beyond children’s cognitive development.

Thông tin ở đoạn A: “Piaget concluded that the children … different shapes, because their cognitive development had not reached the necessary phase.”, nghĩa là Piaget kết luận rằng những đứa trẻ không có khả năng thực hiện nhiệm vụ logic trong việc tìm ra hai thùng chứa có cùng kích thước mặc dù chúng có hình dạng khác nhau, bởi vì sự phát triển nhận thức của chúng chưa đạt đến giai đoạn cần thiết.

ĐÁP ÁN: A

Question 30:  Keywords: Children’s reluctance, comply with the game rules or miscommunication

Thông tin ở đoạn A: “Critics on his work, such as Donaldson,…. experimenter.” nghĩa là Những người chỉ trích tác phẩm của ông, chẳng hạn như Donaldson, đã đặt câu hỏi về cách giải thích này. Họ chỉ ra khả năng là bọn trẻ không muốn chơi trò chơi của người làm thí nghiệm, hoặc chúng không hiểu lắm câu hỏi mà người làm thí nghiệm đặt ra.

ĐÁP ÁN: iii

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
reluctance to comply with the game rules unwilling to play the experimenter’s game
miscommunication not quite understand the question asked by the experimenter

Question 31:  Keywords: evidence of a scientific observation approach

Thông tin ở đoạn G: “A series of studies conducted by Lacey, Hargreaves and Lambert … Researchers employed an ethnographic or participant observation approach,” nghĩa là Một loạt các nghiên cứu được tiến hành bởi Lacey, Hargreaves và Lambert… Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp quan sát người tham gia hoặc dân tộc học,

ĐÁP ÁN: D

Question 32: Keywords: a flawed detail in experiments, children’s language development.

Thông tin ở đoạn B: “In a language development test, researchers…D, C, and G” nghĩa là Trong một bài kiểm tra phát triển ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu cho trẻ xem bức tranh về một pháo đài thời trung cổ, hoàn chỉnh với hào nước, cầu rút, lan can và ba phụ âm đầu trong đó: D, C và G

ĐÁP ÁN: B

Question 33: Keywords: Piaget’s experiment, children, distinguish, different containers.

Thông tin ở đoạn A: “one researcher Piaget had a well-known experiment in which he asked the children to compare the amount of liquid in containers with different shapes.” nghĩa là một nhà nghiên cứu Piaget đã có một thí nghiệm nổi tiếng, trong đó ông yêu cầu bọn trẻ so sánh lượng chất lỏng trong các bình chứa có hình dạng khác nhau.

ĐÁP ÁN: liquid

Question 34: Keywords: Mehan’s question, subjects, inclined to answer, wrong answer 

Thông tin ở đoạn B: “The answer is C, …expected by the experimenter but got to the wrong substantive answer.” nghĩa là Câu trả lời là C, nhưng nhiều em chọn D. Khi được hỏi tên của tòa nhà là gì, các em trả lời là ‘Disneyland’. Họ đã áp dụng dòng lập luận mà người thí nghiệm mong đợi nhưng lại đưa ra câu trả lời sai về nội dung.

ĐÁP ÁN: Disneyland

Question 35: Keywords: criticized the result of Piaget experiment, Donaldson, thought the flaw could be rectified by

Thông tin ở đoạn C: “how valid the measures …. issues, which can be resolved through more rigorous experimentation.” nghĩa là mức độ hiệu lực của các biện pháp là nơi mà các phát hiện của nghiên cứu định lượng thường dựa vào. Một số học giả như Donaldson coi đây là những vấn đề kỹ thuật, có thể được giải quyết thông qua thử nghiệm nghiêm ngặt hơn.

ĐÁP ÁN: rigorous experimentation

Question 36: Keywords: qualitative research, Lacey, Hargreaves and Lambert

Thông tin ở đoạn B:  A series of studies conducted by Lacey, Hargreaves and Lambert … Researchers employed an ethnographic or participant observation approach,” nghĩa là Một loạt các nghiên cứu được tiến hành bởi Lacey, Hargreaves và Lambert tại trường ngữ pháp dành cho nam sinh, trường trung học hiện đại dành cho nam sinh và trường ngữ pháp dành cho nữ sinh ở Anh

ĐÁP ÁN: grammar school

Question 37: Keywords: tropical depression, organize and strengthen, calm central hub , hurricane spins.

Thông tin ở đoạn F: “Qualitative researches …. categories.”. Nghĩa là Các nghiên cứu định tính tập trung chuyên sâu vào việc khám phá bản chất của một số hiện tượng nhất định trong lĩnh vực giáo dục, thay vì đặt ra để kiểm tra các giả thuyết về chúng. Nó cũng có xu hướng xử lý ‘dữ liệu phi cấu trúc’, đề cập đến loại dữ liệu chưa được mã hóa trong quá trình thu thập liên quan đến một tập hợp kín các danh mục phân tích.

Thông tin ở đoạn F: : “qualitative researchers use audio … pre-determined set of categories.” nghĩa là các nhà nghiên cứu định tính sử dụng các thiết bị âm thanh hoặc video để ghi lại những gì xảy ra hoặc viết chi tiết các ghi chú trường kết thúc mở, thay vì mã hóa hành vi liên quan đến một tập hợp các danh mục được xác định trước.

Thông tin ở đoạn F : “interviewers will ask open-ended … qualitative interviews are often designed to resemble casual conversations.” nghĩa là người phỏng vấn sẽ hỏi những câu hỏi mở thay vì những câu hỏi yêu cầu câu trả lời cụ thể được xác định trước thuộc loại điển hình, như trong bảng câu hỏi gửi qua đường bưu điện. Trên thực tế, các cuộc phỏng vấn định tính thường được thiết kế giống với các cuộc trò chuyện thông thường.

ĐÁP ÁN: B, E, F

Question 40.  Keywords: Main idea

Sau khi đề cập đến thí nghiệm có phản biện, tác giả đề cập đến đặc điểm của một nghiên cứu định lượng như đã đề cập ở câu 37-39. Sau đó, đoạn văn chỉ ra cụ thể các dạng dữ liệu và các phản biện đang diễn ra. Tóm lại, ý chính của đoạn văn phải là giải thích các ý tưởng của nghiên cứu định lượng và đặc điểm của các phê bình liên quan.

ĐÁP ÁN: C

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng