Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 6 Test 1

Passage 1: The Concept of Childhood in Western Countries

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

The Concept of Childhood in Western Countries

Quan niệm về tuổi thơ ở các nước phương Tây

The history of childhood has been a heated topic in social history since the highly influential book Centuries of Childhood’, written by French historian Philippe Aries, emerged in 1960. He claimed that ‘childhood’ is a concept created by modern society.

Lịch sử thời thơ ấu đã trở thành một chủ đề nóng bỏng trong lịch sử xã hội kể từ khi cuốn sách có ảnh hưởng lớn ‘Thế Kỷ Thời Thơ Ấu’, được viết bởi nhà sử học người Pháp Philippe Aries, xuất hiện năm 1960. Ông cho rằng ‘thời thơ ấu’ là một khái niệm được tạo ra bởi xã hội hiện đại.

A

Whether childhood is itself a recent invention has been one of the most intensely debated issues in the history of childhood. Historian Philippe Aries asserted that children were regarded as miniature adults, with all the intellect and personality that this implies, in Western Europe during the Middle Ages (up to about the end of the 15th century). After scrutinizing medieval pictures and diaries, he concluded that there was no distinction between children and adults for they shared similar leisure activities and work; However, this does not mean children were neglected, forsaken or despised, he argued. The idea of childhood corresponds to awareness about the peculiar nature of childhood, which distinguishes the child from adults, even the young adults. Therefore, the concept of childhood is not to be confused with affection for children.

Thời thơ ấu bản thân nó có là một phát minh gần đây hay không, là một trong những vấn đề gây tranh luận mạnh mẽ nhất trong lịch sử thời thơ ấu. Sử gia Philippe Aries đã khẳng định rằng trẻ em được coi là người lớn thu nhỏ, điều này bao gồm tất cả sự hiểu biết và tính cách, trong suốt thời kỳ Trung Cổ ở Tây Âu (đến khoảng cuối thế kỷ 15). Sau khi nghiên cứu cẩn thận các hình ảnh và nhật ký thời trung cổ, ông đã kết luận rằng không có sự khác biệt giữa trẻ em và người lớn vì họ cùng tham gia các hoạt động tiêu khiển và công việc giống nhau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trẻ em bị lờ đi, bị bỏ rơi hoặc bị coi thường, ông lập luận. Ý tưởng về tuổi thơ tương ứng với nhận thức về bản chất đặc biệt của tuổi thơ, cái phân biệt trẻ em với người lớn, thậm chí cả thanh niên. Do đó, không nên nhầm lẫn khái niệm tuổi thơ với tình cảm dành cho trẻ em.

Traditionally, children played a functional role in contributing to the family income in history. Under this circumstance, children were considered to be useful. Back in the Middle Ages, children of 5 or 6 years old did necessary chores for their parents. During the 16th century, children of 9 or 10 years old were often encouraged or even forced to leave their family to work as servants for wealthier families or apprentices for a trade.

Theo truyền thống, trẻ em đóng một vai trò chức năng trong việc đóng góp vào thu nhập của gia đình trong lịch sử. Trong hoàn cảnh này, trẻ em được coi là hữu ích. Quay trở lại thời Trung cổ, trẻ em 5 hoặc 6 tuổi đã làm những công việc cần thiết cho cha mẹ. Trong thế kỷ 16, trẻ em 9 hoặc 10 tuổi thường được khuyến khích hoặc thậm chí bị buộc phải rời gia đình để làm người hầu cho các gia đình giàu có hơn hoặc học việc để buôn bán.

In the 18th and 19th centuries, industrialisation created a new demand for child labour; thus many children were forced to work for a long time in mines, workshops and factories. The issue of whether long hours of laboring would interfere with children’s growing bodies began to perplex social reformers. Some of them started to realize the potential of systematic studies to monitor how far these early deprivations might be influencing children’s development.

Trong thế kỷ 18 và 19, công nghiệp hóa đã tạo ra nhu cầu mới về lao động trẻ em; do đó, nhiều trẻ em bị buộc phải làm việc trong một thời gian dài trong hầm mỏ, xưởng và nhà máy. Vấn đề liệu lao động nhiều giờ có cản trở cơ thể đang phát triển của trẻ em bắt đầu làm rắc rối các nhà cải cách xã hội hay không. Một số người trong số họ bắt đầu nhận ra tiềm năng của các nghiên cứu có hệ thống để theo dõi mức độ ảnh hưởng của những thiếu thốn sớm này đến sự phát triển của trẻ em.

The concerns of reformers gradually had some impact on the working condition of children. For example, in Britain, the Factory Act of 1833 signified the emergence of the legal protection of children from exploitation and was also associated with the rise of schools for factory children. Due partly to factory reform, the worst forms of child exploitation were eliminated gradually. The influence of trade unions and economic changes also contributed to the evolution by leaving some forms of child labour redundant during the 19th century. Initiating children into work as ‘useful’ children was no longer a priority, and childhood was deemed to be a time for play and education for all children instead of a privileged minority. Childhood was increasingly understood as a more extended phase of dependency, development and learning with the delay of the age for starting full-time work- Even so, work continued to play a significant, if less essential, role in children’s lives in the later 19th and 20th centuries. Finally, the ‘useful child’ has become a controversial concept during the first decade of the 21st century, especially in the context of global concern about large numbers of children engaged in child labour.

Mối quan tâm của các nhà cải cách dần dần có một số tác động đến điều kiện làm việc của trẻ em. Ví dụ, ở Anh, Đạo luật Nhà máy năm 1833 biểu thị sự xuất hiện của sự bảo vệ hợp pháp đối với trẻ em khỏi bị bóc lột và cũng gắn liền với sự gia tăng của các trường học dành cho trẻ em trong nhà máy. Một phần nhờ cải cách nhà máy, các hình thức bóc lột trẻ em tồi tệ nhất đã dần bị loại bỏ. Ảnh hưởng của công đoàn và những thay đổi kinh tế cũng góp phần vào sự phát triển bằng cách để lại một số hình thức lao động trẻ em dư thừa trong thế kỷ 19. Việc bắt trẻ em đi làm với tư cách là những đứa trẻ ‘có ích’ không còn là ưu tiên hàng đầu nữa và thời thơ ấu được coi là thời gian vui chơi và giáo dục cho tất cả trẻ em thay vì một nhóm thiểu số có đặc quyền. Thời thơ ấu ngày càng được hiểu là một giai đoạn phụ thuộc, phát triển và học tập kéo dài hơn với độ tuổi bắt đầu làm việc toàn thời gian bị trì hoãn- Mặc dù vậy, công việc vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, nếu ít thiết yếu hơn, trong cuộc sống của trẻ em vào thế kỷ 19 sau này. và thế kỷ 20. Cuối cùng, “đứa trẻ có ích” đã trở thành một khái niệm gây tranh cãi trong suốt thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu đang có mối quan ngại về số lượng lớn trẻ em tham gia lao động trẻ em.

The half-time schools established upon the Factory Act of 1833 allowed children to work and attend school. However, a significant proportion of children never attended school in the 1840s, and even if they did, they dropped out by the age of 10 or 11. By the end of the 19th century in Britain, the situation changed dramatically, and schools became the core to the concept of a ‘normal’ childhood.

Các trường bán thời gian được thành lập theo Đạo luật Nhà máy năm 1833 cho phép trẻ em đi làm và đi học. Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể trẻ em chưa bao giờ đi học vào những năm 1840, và ngay cả khi có đi học, chúng cũng bỏ học ở tuổi 10 hoặc 11. Vào cuối thế kỷ 19 ở Anh, tình hình đã thay đổi đáng kể và trường học trở thành cốt lõi của khái niệm tuổi thơ ‘bình thường’.

It is no longer a privilege for children to attend school and all children are expected to spend a significant part of their day in a classroom. Once in school, children’s lives could be separated from domestic life and the adult world of work. In this way, school turns into an institution dedicated to shaping the minds, behavior and morals of the young. Besides, education dominated the management of children’s waking hours through the hours spent in the classroom, homework (the growth of ‘after school’ activities), and the importance attached to parental involvement.

Trẻ em đến trường không còn là một đặc ân nữa và tất cả trẻ em phải dành phần lớn thời gian trong ngày trong lớp học. Khi còn đi học, cuộc sống của trẻ em có thể tách biệt khỏi cuộc sống gia đình và thế giới công việc của người lớn. Bằng cách này, trường học biến thành một tổ chức dành riêng cho việc định hình tâm trí, hành vi và đạo đức của giới trẻ. Bên cạnh đó, giáo dục chiếm ưu thế trong việc quản lý thời gian thức của trẻ em thông qua số giờ dành cho lớp học, bài tập về nhà (sự phát triển của các hoạt động ‘sau giờ học’) và tầm quan trọng gắn liền với sự tham gia của phụ huynh.

Industrialisation, urbanization and mass schooling pose new challenges for those who are responsible for protecting children’s welfare, as well as promoting their learning. An increasing number of children are being treated as a group with unique needs, and are organized into groups in the light of their age. For instance, teachers need to know some information about what to expect of children in their classrooms, what kinds of instruction are appropriate for different age groups, and what is the best way to assess children’s progress. Also, they want tools enabling them to sort and select children according to their abilities and potential.

Công nghiệp hóa, đô thị hóa và trường học đại chúng đặt ra những thách thức mới cho những người chịu trách nhiệm bảo vệ phúc lợi của trẻ em, cũng như thúc đẩy việc học tập của chúng. Ngày càng có nhiều trẻ em được đối xử như một nhóm có những nhu cầu riêng biệt, và được tổ chức thành các nhóm theo độ tuổi của chúng. Ví dụ, giáo viên cần biết một số thông tin về những gì mong đợi ở trẻ em trong lớp học, loại hướng dẫn nào phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau và cách tốt nhất để đánh giá sự tiến bộ của trẻ. Ngoài ra, họ muốn các công cụ cho phép họ sắp xếp và lựa chọn trẻ em theo khả năng và tiềm năng của chúng.

2. Câu hỏi 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

 • TRUE               if the statement is true
 • FALSE              if the statement is false
 • NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

1. Aries pointed out that children did different types of work to adults during the Middle Ages.

2. Working children during the Middle Ages were generally unloved.

3. Some scientists thought that overwork might damage the health of young children.

4. The rise of trade unions majorly contributed to the protection of children from exploitation in the 19th century.

5. By the aid of half-time schools, most children went to school in the mid-19th century.

6. In the 20th century, almost all children needed to go to school with a full-time schedule.

7. Nowadays, children’s needs are much differentiated and categorized based on how old they are.

Questions 8-13

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer:

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

8. What had not become a hot topic until the French historian Philippe Aries’ book caused great attention?

9. According to Aries, what was the typical image of children in Western Europe during the Middle Ages?

10. What historical event generated the need for a large number of children to work for a long time in the 18th and 19th centuries?

11. What bill was enacted to protect children from exploitation in Britain in the 1800s?

12. Which activities were becoming regarded as preferable for almost all children in the 19th century?

13. In what place did children spend the majority of time during their day in school?

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: Aries , children, different types of work to adults, Middle Ages.

Thông tin ở đoạn thứ A: “Historian …., in Western Europe during the Middle Ages (up to about the end of the 15th century).”, nghĩa là Nhà sử học Philippe Aries khẳng định rằng trẻ em được coi là những người lớn thu nhỏ, với tất cả trí tuệ và tính cách mà điều này ngụ ý, ở Tây Âu trong thời Trung cổ (cho đến khoảng cuối thế kỷ 15).

ĐÁP ÁN: FALSE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
children did different types of work like adults children were as adults, with all the intellect and personality

Question 2: Keywords: Working children, Middle Ages, unloved.

Thông tin ở đoạn B: “Under this circumstance, …..parents.”, nghĩa là Trong hoàn cảnh này, trẻ em được coi là hữu ích. Quay trở lại thời Trung cổ, trẻ em 5 hoặc 6 tuổi đã làm những công việc cần thiết cho cha mẹ.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 3: Keywords: overwork, damage the health of young children.

Thông tin ở đoạn C: “The issue of whether …. deprivations might be influencing children’s development” nghĩa là Vấn đề liệu lao động nhiều giờ có cản trở cơ thể đang phát triển của trẻ em bắt đầu làm bối rối các nhà cải cách xã hội hay không. Một số người trong số họ bắt đầu nhận ra tiềm năng của các nghiên cứu có hệ thống để theo dõi mức độ ảnh hưởng của những thiếu thốn sớm này đến sự phát triển của trẻ em.

ĐÁP ÁN: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
overwork Long hours of laboring

Question 4: Keywords: rise of trade unions, contributed, protection of children from exploitation, 19th century.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 5: Keywords: aid of half-time schools, most children, went to school , mid-19th century.

Thông tin ở đoạn D: “The influence of trade …  the 19th century.”, nghĩa là Ảnh hưởng của công đoàn và những thay đổi kinh tế cũng góp phần vào sự phát triển bằng cách để lại một số hình thức lao động trẻ em dư thừa trong thế kỷ 19

ĐÁP ÁN: FALSE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
most children went to school forms of child labour redundant

Question 6: Keywords: 20th century, almost all children, go to school, a full-time schedule.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 7: Keywords: Nowadays, children’s needs, differentiated and categorized, how old they are.

Thông tin ở đoạn cuối: “Industrialisation, urbanisation …  in the light of their age.”. nghĩa là Công nghiệp hóa, đô thị hóa và trường học đại chúng đặt ra những thách thức mới cho những người chịu trách nhiệm bảo vệ phúc lợi của trẻ em, cũng như thúc đẩy việc học tập của chúng. Ngày càng có nhiều trẻ em được đối xử như một nhóm có những nhu cầu riêng biệt, và được tổ chức thành các nhóm theo độ tuổi của chúng.

ĐÁP ÁN: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Nowadays Industrialisation, urbanisation
categorized based on organised into
how old they are their age

Question 8: Keywords: What, not, a hot topic. until the French historian Philippe Aries’ book, great attention?

Thông tin ở đoạn đầu: “The history of childhood has been a heated topic in social history since the highly influential book Centuries of Childhood’, written by French historian Philippe Aries, emerged in 1960.” nghĩa là Lịch sử thời thơ ấu đã trở thành một chủ đề nóng bỏng trong lịch sử xã hội kể từ khi cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn Các thế kỷ thời thơ ấu’, được viết bởi nhà sử học người Pháp Philippe Aries, xuất hiện vào năm 1960.

ĐÁP ÁN: history of childhood

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
a hot topic heated topic

Question 9: Keywords: Aries, what,  typical image of children, Western Europe, Middle Ages

Thông tin ở đoạn A: “Historian Philippe Aries asserted …. the end of the 15th century).” nghĩa là Nhà sử học Philippe Aries khẳng định rằng trẻ em được coi là những người lớn thu nhỏ, với tất cả trí tuệ và tính cách mà điều này ngụ ý, ở Tây Âu trong thời Trung cổ (cho đến khoảng cuối thế kỷ 15).

ĐÁP ÁN: miniature adults

Question 10: Keywords: What historical event, need for a large number of children, work for a long time, 18th and 19th centuries

Thông tin ở đoạn C: “In the 18th and 19th centuries, …  mines, workshops and factories.” nghĩa là Trong thế kỷ 18 và 19, công nghiệp hóa đã tạo ra nhu cầu mới về lao động trẻ em; do đó, nhiều trẻ em bị buộc phải làm việc trong một thời gian dài trong hầm mỏ, xưởng và nhà máy.

ĐÁP ÁN: industrialisation/industrialization

Question 11: Keywords: bill, enacted to protect children from exploitation, Britain, 1800s

Thông tin ở đoạn D: “For example, in Britain, …. with the rise of schools for factory children.”, nghĩa là Ví dụ, ở Anh, Đạo luật Nhà máy năm 1833 biểu thị sự xuất hiện của sự bảo vệ hợp pháp đối với trẻ em khỏi bị bóc lột và cũng gắn liền với sự gia tăng của các trường học dành cho trẻ em trong nhà máy.

ĐÁP ÁN: The Factory Act

Question 12: Keywords: Which activities, preferable to almost all children , 19th century

Thông tin ở đoạn D: “Initiating children into work as … instead of a privileged minority.” nghĩa là Việc bắt trẻ em đi làm với tư cách là những đứa trẻ ‘có ích’ không còn là ưu tiên hàng đầu nữa và thời thơ ấu được coi là thời gian vui chơi và giáo dục cho tất cả trẻ em thay vì một nhóm thiểu số có đặc quyền.

ĐÁP ÁN: Coastal otters

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
regarded deemed

Question 13: Keywords: place, children spend the majority of time, day in school

Thông tin ở đoạn F: “It is no longer a privilege for children to attend school and all children are expected to spend a significant part of their day in a classroom.”, nghĩa là Trẻ em đến trường không còn là một đặc ân nữa và tất cả trẻ em phải dành phần lớn thời gian trong ngày trong lớp học.

ĐÁP ÁN: (a) classroom

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
the majority of time during their day a significant part of their day

Passage 2: Bestcom – Considerate Computing

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

‘Your battery is now fully charged,’ announced the laptop to its owner Donald A. Norman in a synthetic voice, with great enthusiasm and maybe even a hint of pride. For the record, humans are not at all unfamiliar with distractions and multitasking. ‘We are used to a complex life that gets constantly interrupted by computer’s attention-seeking requests, as much as we are familiar with procreation,’ laughs Ted Selker of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab,

“Pin của bạn hiện đã được sạc đầy”, chiếc máy tính xách tay thông báo tới chủ nhân của nó Donald A.Norman với một giọng tổng hợp, với sự nhiệt tình và thậm chí có một chút tự hào.  Đối với hồ sơ ghi chép, con người hoàn toàn không xa lạ chút nào với sự sao lãng và đa nhiệm. Chúng ta quen với một cuộc sống phức tạp liên tục bị gián đoạn bởi các yêu cầu tìm kiếm sự chú ý của máy tính, cũng nhiều như cách chúng ta quen thuộc với việc sinh sản,” Ted Selker thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Media Lab.

Humanity has been connected to approximately three billion networked telephones, computers, traffic lights and even fridges and picture frames since these things can facilitate our daily lives. That is why we do not typically turn off the phones, shut down the e-mail system, or close the office door even when we have a meeting coming or a stretch of concentrated work. We merely endure the consequences. Countless research reports have confirmed that if people are unexpectedly interrupted, they may suffer a drop in work efficiency, and they are more likely to make mistakes. According to Robert G. Picard from the University of Missouri, it appears to build up the feeling of frustration cumulatively, and that stress response makes it difficult to focus again. It is. not solely about productivity and the pace of life. For some professionals like pilots, drivers, soldiers and doctors, loss of focus can be downright disastrous. ‘If we could find a way to make our computers and phones realize the limits of human attention and memory, they may come off as more thoughtful and courteous,’ says Eric Horvitz of Microsoft Research. Horvitz, Selker and Picard are just a few of a small but prospering group of researchers who are attempting to make computers, phones, cars and other devices to function more like considerate colleagues instead of egocentric oafs.

Nhân loại đã được kết nối với khoảng ba tỷ mạng điện thoại, máy tính, đèn giao thông và thậm chí cả tủ lạnh và khung ảnh vì những thứ này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường không tắt điện thoại, tắt thông báo email, hoặc đóng cửa văn phòng ngay cả khi chúng ta sắp có một cuộc họp hoặc một công việc cần sự tập trung. Chúng ta chỉ đơn thuần chịu đựng hậu quả. Vô số báo cáo nghiên cứu đã xác nhận rằng nếu mọi người bị gián đoạn bất ngờ, họ có thể bị giảm hiệu quả công việc và dễ mắc sai lầm hơn. Theo Robert G. Picard từ Đại học Missouri, nó dường như tích tụ cảm giác thất vọng và phản ứng căng thẳng đó khiến bạn khó tập trung trở lại. Nó không chỉ về năng suất và nhịp sống. Đối với một số nghề nghiệp như phi công, lái xe, quân nhân và bác sĩ, việc mất tập trung có thể hết sức tai hại. Eric Horvitz của Microsoft Research cho biết: “Nếu chúng ta có thể tìm ra cách làm cho máy tính và điện thoại của mình nhận ra giới hạn của sự chú ý và trí nhớ của con người, thì chúng có thể trở nên chu đáo và lịch sự hơn. Horvitz, Selker và Picard chỉ là một vài trong số nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu đang làm ăn phát đạt, những người đang cố gắng làm cho máy tính, điện thoại, ô tô và các thiết bị khác hoạt động giống như những đồng nghiệp ân cần hơn thay vì những kẻ ngốc ích kỷ.

To do this, the machines need new skills of three kinds: sensing, reasoning and communicating. First, a system must: sense or infer where its owner is and what he or she is doing. Next, it must weigh the value of the messages it wants to convey against the cost of the disruption. Then it has to choose the best mode and time to interject: Each of these pushes the limits of computer science and raises issues of privacy, complexity or reliability. Nevertheless, ‘Attentive’ Computing Systems, have started to make an appearance in the latest Volvos, and IBM has designed and developed a communications software called WebSphere that comes with an underlying sense of busyness. Microsoft has been conducting extensive in-house tests of a way more sophisticated system since 2003. In a couple of years, companies might manage to provide each office employee with a software version of the personal receptionist which is only available to corner-suite executives today.

Để làm được điều này, máy móc cần có ba loại kỹ năng mới: cảm nhận, suy luận và giao tiếp. Đầu tiên, một hệ thống phải: cảm nhận hoặc suy ra chủ nhân của nó đang ở đâu và họ đang làm gì. Tiếp theo, nó phải cân nhắc giá trị của các thông điệp mà nó muốn truyền tải so với chi phí của sự gián đoạn. Sau đó, nó phải chọn chế độ và thời gian tốt nhất để chen ngang: Mỗi trong số này đẩy các giới hạn của khoa học máy tính và đặt ra các vấn đề về quyền riêng tư, độ phức tạp hoặc độ tin cậy. Tuy nhiên, Hệ thống Điện toán ‘Chú ý’ đã bắt đầu xuất hiện trên những chiếc Volvo mới nhất và IBM đã thiết kế và phát triển một phần mềm liên lạc có tên là WebSphere đi kèm với cảm giác bận rộn tiềm ẩn. Microsoft đã tiến hành các thử nghiệm nội bộ rộng rãi về một hệ thống phức tạp hơn nhiều kể từ năm 2003. Trong một vài năm tới, các công ty có thể quản lý để cung cấp cho mỗi nhân viên văn phòng một phiên bản phần mềm của lễ tân cá nhân mà ngày nay chỉ dành cho các giám đốc điều hành ở góc phòng. .

However, the truth is that most people are not as busy as they claim to be, which explains why we can often stand interruptions from our inconsiderate electronic paraphernalia. To find out the extent to which such disruption may claim people’s daily time, an IBM Research team led by Jennifer Lai from Carnegie Mellon University studied ten managers, researchers and interns at the workplace. They had the subjects on videotape, and within every period of a specific time, they asked the subjects to evaluate their ‘interruptibility’. The time a worker spent in leave-me-alone state varied from individual to individual and day to day, and the percentage ranged from 10 to 51. Generally, the employees wished to work without interruption for roughly 1/3 of the time. Similarly, by studying Microsoft workers, Horvitz also came to the discovery that they ordinarily spend over 65 percent of their day in a low-attention mode.

Tuy nhiên, sự thật là hầu hết mọi người không bận rộn như họ tuyên bố, điều này giải thích tại sao chúng ta thường có thể chịu được sự gián đoạn từ các thiết bị điện tử cá nhân vô tâm của mình. Để tìm hiểu mức độ mà sự gián đoạn như vậy có thể lấy đi thời gian hàng ngày của mọi người, một nhóm Nghiên cứu của IBM do Jennifer Lai từ Đại học Carnegie Mellon đứng đầu đã nghiên cứu mười nhà quản lý, nhà nghiên cứu và thực tập sinh tại nơi làm việc. Họ có các đối tượng trên băng video và trong mỗi khoảng thời gian cụ thể, họ yêu cầu các đối tượng đánh giá ‘sự gián đoạn’ của họ. Thời gian một công nhân dành cho trạng thái để tôi ở một mình thay đổi tùy theo từng cá nhân và từng ngày, và tỷ lệ phần trăm dao động từ 10 đến 51. Nói chung, các nhân viên muốn làm việc mà không bị gián đoạn trong khoảng 1/3 thời gian. Tương tự, bằng cách nghiên cứu các nhân viên của Microsoft, Horvitz cũng phát hiện ra rằng họ thường dành hơn 65% thời gian trong ngày ở chế độ ít chú ý.

Obviously, today’s phones and computers are probably correct about two-thirds of the time by assuming that their users are always available to answer a call, check an email, or click the ‘OK’ button on an alert box. But for the considerate systems to be functional and useful, their accuracy has to be above 65 in sending when their users are about to reach their cognitive limit.

Rõ ràng, điện thoại và máy tính ngày nay có thể đúng khoảng 2/3 thời gian khi cho rằng người dùng của họ luôn sẵn sàng trả lời cuộc gọi, kiểm tra email hoặc nhấp vào nút ‘OK’ trên hộp cảnh báo. Nhưng để các hệ thống chu đáo hoạt động và hữu ích, độ chính xác của chúng phải trên 65 khi gửi khi người dùng sắp đạt đến giới hạn nhận thức của họ.

Inspired by Horvitz’s work, Microsoft prototype Bestcom-Enhanced Telephony (Bestcom-ET) digs a bit deeper into every user’s computer to find clues about what they are dealing with. As I said earlier, Microsoft launched an internal beta test of the system in mid-2003. Horvitz points out that by the end of last October, nearly 3,800 people had been relying on the system to field their incoming calls.

Lấy cảm hứng từ công việc của Horvitz, nguyên mẫu Bestcom-Enhanced Telephony (Bestcom-ET) của Microsoft đào sâu hơn một chút vào máy tính của mọi người dùng để tìm ra manh mối về những gì họ đang xử lý. Như tôi đã nói trước đó, Microsoft đã tung ra bản thử nghiệm beta nội bộ của hệ thống vào giữa năm 2003. Horvitz chỉ ra rằng vào cuối tháng 10 năm ngoái, gần 3.800 người đã dựa vào hệ thống để thực hiện các cuộc gọi đến của họ.

G

Horvitz is, in fact, a tester himself, and as we have our conversation in his office, Bestcom silently takes care of all the calls. Firstly, it checks if the caller is in his address book, the company directory, or the ‘recent call’ list. After triangulating all these resources at the same time, it attempts to figure out what their relationship is. The calls that get through are from family, supervisors and people he called earlier that day. Other callers will get a message on their screens that say they cannot answer now because he is in a meeting, and will not be available until 3pm. The system will scan both Horvitz and the caller’s calendars to check if it can reschedule a callback at a time which works for both of them. Some callers will take that option, while others simply leave a voicemail. The same happens with emails. When Horvitz is not in his office, Bestcom automatically offers to transfer selected callers to his cellphone, unless his calendar implies that he is in a meeting.

Trên thực tế, bản thân Horvitz cũng là người thử nghiệm và khi chúng tôi trò chuyện trong văn phòng của ông ấy, Bestcom âm thầm xử lý tất cả các cuộc gọi. Đầu tiên, nó kiểm tra xem người gọi có trong sổ địa chỉ của ông ấy, danh bạ công ty hay danh sách ‘cuộc gọi gần đây’ hay không. Sau khi sắp xếp tam giác tất cả các tài nguyên này cùng một lúc, nó cố gắng tìm ra mối quan hệ của chúng. Các cuộc gọi được thực hiện là từ gia đình, người giám sát và những người ông ấy đã gọi trước đó vào ngày hôm đó. Những người gọi khác sẽ nhận được thông báo trên màn hình của họ cho biết ông ấy không thể trả lời ngay bây giờ vì ông ấy đang họp và sẽ không rảnh cho đến 3 giờ chiều. Hệ thống sẽ quét lịch của cả Horvitz và người gọi để kiểm tra xem hệ thống có thể lên lịch lại cho cuộc gọi lại vào thời điểm phù hợp với cả hai hay không. Một số người gọi sẽ chọn tùy chọn đó, trong khi những người khác chỉ cần để lại thư thoại. Điều tương tự cũng xảy ra với email. Khi Horvitz không có ở văn phòng, Bestcom sẽ tự động đề nghị chuyển những người gọi đã chọn sang điện thoại di động của ông ấy, trừ khi lịch của ông ấy ngụ ý rằng ông ấy đang họp.

2. Câu hỏi 

Questions 14-19

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

Inboxes 14-19 on your answer sheet, write

 • TRUE if the statement agrees with the information
 • FALSE if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN If there is no information on this

14. According to Ted Selker, human reproduction has been disturbed throughout history.

15. If people are interrupted by calls or emails, they usually put up with it.

16. Microsoft is now investigating a software which is compatible with ordinary offices.

17. People usually have a misperception about whether they are busy or not.

18. Experts in Carnegie Mellon University conducted a research observing all occupations of IBM.

19. Current phone and computer systems have shortcut keys for people receiving information immediately.

Questions 20-26

Complete the flow-chart below.

Choose ONLY ONE WORD from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20-26 on your answer sheet.

Bestcom Working Process

3. Phân tích đáp án 

Question 14: Keywords: Ted Selker, human reproduction, disturbed throughout history.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 15: Keywords: people, interrupted, calls or emails, put up with it.

Thông tin ở đoạn B: “Countless research … likely to make mistakes.” nghĩa là Vô số báo cáo nghiên cứu đã xác nhận rằng nếu mọi người bị gián đoạn bất ngờ, họ có thể bị giảm hiệu quả công việc và dễ mắc sai lầm hơn.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 16: Keywords: Microsoft, investigating software, compatible with ordinary offices.

Thông tin ở đoạn C: “In a couple of years, … available to comer-suite executives today.” nghĩa là Trong một vài năm tới, các công ty có thể quản lý để cung cấp cho mỗi nhân viên văn phòng một phiên bản phần mềm của nhân viên lễ tân cá nhân mà ngày nay chỉ dành cho các giám đốc điều hành đến từ văn phòng.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 17: Keywords: misperception, whether they are busy or not.

Thông tin ở đoạn D: “However, the truth is that most people… inconsiderate electronic paraphernalia.”. Nghĩa là Tuy nhiên, sự thật là hầu hết mọi người không bận rộn như họ tuyên bố, điều này giải thích tại sao chúng ta thường có thể chịu được sự gián đoạn từ các thiết bị điện tử thiếu cân nhắc của mình.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 18: Keywords: Carnegie Mellon University, research observing all occupations of IBM.

Thông tin ở đoạn D: “To find out the extent to which…. at the workplace.”, nghĩa là Để tìm hiểu mức độ mà sự gián đoạn như vậy có thể lấy đi thời gian hàng ngày của mọi người, một nhóm Nghiên cứu của IBM do Jennifer Lai từ Đại học Carnegie Mellon đứng đầu đã nghiên cứu mười nhà quản lý, nhà nghiên cứu và thực tập sinh tại nơi làm việc.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 19: Keywords: Current phone and computer systems, shortcut keys, receiving information immediately.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 20: Keywords: Bestcom system, further analysis, find, what users are doing.

Thông tin ở đoạn F: “Inspired by Horvitz’s work, Microsoft prototype Bestcom-Enhanced Telephony (Bestcom-ET) digs a bit deeper into every user’s computer to find out clues about what they are dealing with.” nghĩa là Lấy cảm hứng từ công việc của Horvitz, nguyên mẫu Bestcom-Enhanced Telephony (Bestcom-ET) của Microsoft đào sâu hơn một chút vào máy tính của mọi người dùng để tìm ra manh mối về những gì họ đang xử lý.

ĐÁP ÁN: clues

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
makes further efforts in order to find digs a bit deeper into every user’s computer to find out

Question 21: Keywords: Check, the caller and the use

Thông tin ở đoạn G: “ After triangulating all these resources at the same time, it attempts to figure out what their relationship is.”. nghĩa là Sau khi sắp xếp tam giác tất cả các tài nguyên này cùng một lúc, nó cố gắng tìm ra mối quan hệ của chúng.

ĐÁP ÁN: relationship

Question 22: Keywords: callers, not in directory, show up, user, not available at moment.

Thông tin ở đoạn G: “Other callers will get a: message on their screens that say he cannot answer now because he is in a meeting, and will not be available until 3pm.”. nghĩa là Những người gọi khác sẽ nhận được thông báo: trên màn hình của họ cho biết ông ấy không thể trả lời ngay bây giờ vì ông ấy đang họp và sẽ không rảnh cho đến 3 giờ chiều

ĐÁP ÁN: message

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
user is not available at moment he cannot answer now

Question 23: Keywords: The system, suitable time, callers, choose to leave 

Thông tin ở đoạn G: “The system will scan both Horvitz’s and the caller’s calendar to check if it can reschedule a callback at a time which works for both of them.”, nghĩa là Hệ thống sẽ quét lịch của cả Horvitz và người gọi để kiểm tra xem hệ thống có thể lên lịch lại cho cuộc gọi lại vào thời điểm phù hợp với cả hai hay không.

ĐÁP ÁN: reschedule

Question 24: Keywords: callers, choose to leave 

Thông tin ở đoạn G: “Some callers will take that option, while others simply leave a voicemail.”, nghĩa là Một số người gọi sẽ chọn tùy chọn đó, trong khi những người khác chỉ cần để lại thư thoại.

ĐÁP ÁN: voicemail

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Choose option

Question 25: Keywords: Bestcom, provide a solution, transferring, call to the user’s

Thông tin ở đoạn G: “ Bestcom automatically offers to transfer selected callers to his cell phone, unless his calendar implies that he is in a meeting.”, nghĩa là Bestcom tự động đề nghị chuyển những người gọi đã chọn sang điện thoại di động của ông ấy, trừ khi lịch của ông ấy ngụ ý rằng ông ấy đang họp.

ĐÁP ÁN: cellphone

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
transferring your call to the user’s transfer selected callers to his cellphone

Question 26: Keywords: Bestcom, solution, transferring your call, no, in her schedule.

Thông tin ở đoạn cuối: “Bestcom automatically offers to transfer selected callers to his cell phone, unless his calendar implies that he is in a meeting.”, nghĩa là Bestcom tự động đề nghị chuyển những người gọi đã chọn sang điện thoại di động của ông ấy, trừ khi lịch của ông ấy ngụ ý rằng ông ấy đang họp.

ĐÁP ÁN: meeting

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
schedule calendar

Passage 3: Can Hurricanes be Moderated or Diverted?

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

Each year, massive swirling storms bringing along winds greater than 74 miles per hour wipe across tropical oceans and land on shorelines—usually devastating vast swaths of territory. When these roiling tempests strike densely inhabited territories, they have the power to kill thousands and cause property damage worth billions of dollars. Besides, absolutely nothing stands in their way. But can we ever find a way to control these formidable forces of nature?

Mỗi năm, những cơn bão xoáy khổng lồ mang theo gió lớn hơn 74 dặm một giờ càn quét khắp các vùng biển nhiệt đới và đất ven biển – thường tàn phá rộng lớn những vùng lãnh thổ. Khi những cơn bão di chuyển nhanh tấn công các khu vực dân cư đông đúc, chúng có khả năng giết hàng ngàn người và gây thiệt hại tài sản trị giá hàng tỷ đô la. Bên cạnh đó, hoàn toàn không có gì cản đường chúng. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm cách kiểm soát sức mạnh to lớn này của thiên nhiên ?

B

To see why hurricanes and other severe tropical storms may be susceptible to human intervention, a researcher must first learn about their nature and origins. Hurricanes grow in the form of thunderstorm clusters above the tropical seas. Oceans in low-latitude areas never stop giving out heat and moisture to the atmosphere, which brings about warm, wet air above the sea surface. When this kind of air rises, the water vapor in it condenses to form clouds and precipitation. Condensation gives out heat in the process the solar heat is used to evaporate the water at the ocean surface. This so-called invisible heat of condensation makes the air more buoyant, leading to it ascending higher while reinforcing itself in the feedback process. At last, the tropical depression starts to form and grow stronger, creating the familiar eye — the calm center hub that a hurricane spins around. When reaching the land, the hurricane no longer has a continuous supply of warm water, which causes it to swiftly weaken.

Để xem tại sao bão và các cơn bão nhiệt đới khốc liệt khác có thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của con người, trước tiên một nhà nghiên cứu phải tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của chúng. Những cơn bão phát triển theo hình thức tập hợp những cơn mưa kèm theo sấm chớp trên vùng biển nhiệt đới. Các đại dương tại các khu vực ở vĩ độ thấp không bao giờ ngừng tạo ra hơi nóng và hơi ẩm vào tầng khí quyển, tạo ra không khí ấm áp, ẩm ướt phía trên mặt biển. Khi loại không khí này bốc lên, hơi nước trong đó ngưng tụ lại tạo thành mây và mưa. Sự ngưng tụ tỏa nhiệt trong quá trình nhiệt mặt trời được sử dụng để làm bay hơi nước trên bề mặt đại dương. Điều này được gọi là nhiệt vô hình của sự ngưng tụ này làm cho không khí dâng cao hơn, dẫn đến không khí đi lên cao hơn trong khi tự bản thân nó lại được tăng cường thêm theo quá trình phản hồi ngược lại. Cuối cùng, áp thấp nhiệt đới bắt đầu hình thành và phát triển mạnh hơn, tạo ra mắt bão – trung tâm mà một cơn bão quay xung quanh. Khi đến đất liền, cơn bão không còn có nguồn cung cấp nước ấm liên tục,điều này khiến cho nó bị suy yếu nhanh chóng.

C

Our current studies are inspired by my past intuition when I was learning about chaos theory 30 years ago. The reason why long-range forecasting is complicated is that the atmosphere is highly sensitive to small influences and tiny mistakes can compound fast in the weather-forecasting models. However, this sensitivity also made me realize a possibility: if we intentionally applied some slight inputs to a hurricane, we might create a strong influence that could affect the storms, either by steering them away from densely populated areas or by slowing them down. Back then, I was not able to test my ideas, but thanks to the advancement of computer simulation and remote-sensing technologies over the last 10 years, I can now renew my enthusiasm in large-scale weather control.

Các nghiên cứu hiện tại của chúng tôi được lấy cảm hứng từ trực giác trong quá khứ khi tôi học về lý thuyết hỗn loạn cách đây 30 năm. Lý do tại sao dự báo tầm xa là phức tạp vì không khí rất nhạy cảm với những ảnh hưởng nhỏ và những sai lầm nhỏ có thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhanh chóng trên các mô hình dự báo thời tiết. Tuy nhiên, sự nhạy cảm này cũng khiến tôi nhận ra một khả năng: nếu chúng ta cố ý gây ra một số ảnh hưởng nhỏ ở đầu vào của cơn bão, chúng ta có thể tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến những cơn bão, hoặc hướng cho chúng ra khỏi các khu vực đông dân cư hoặc làm chậm chúng. Lúc đó, tôi không thể thử nghiệm ý tưởng của mình, nhưng nhờ vào sự tiến bộ của mô phỏng máy tính và công nghệ viễn thám trong 10 năm qua, giờ đây tôi có thể theo đuổi sự đam mê của mình trong việc điều khiển thời tiết với quy mô lớn.

D

To find out whether the sensitivity of the atmospheric system could be exploited to adjust such robust atmospheric phenomena as hurricanes, our research team ran simulation experiments on computers for a hurricane named Iniki that occurred in 1992. The current forecasting technologies were far from perfect, so it took us by surprise that our first simulation turned out to be an immediate success. With the goal of altering the path of Iniki in mind, we first picked the spot where we wanted the storm to stop after six hours. Then we used this target to generate artificial observations and put these into the computer model.

Để tìm hiểu xem độ nhạy của hệ thống khí quyển có thể được khai thác để điều chỉnh các hiện tượng khí quyển mạnh như bão, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã chạy các thí nghiệm mô phỏng trên máy tính cho một cơn bão có tên Iniki xảy ra vào năm 1992. Các công nghệ dự báo hiện tại không hoàn hảo, vì vậy chúng tôi ngạc nhiên khi mô phỏng đầu tiên của chúng tôi hóa ra thành công ngay lập tức. Với mục tiêu thay đổi đường đi của cơn bão Iniki, đầu tiên chúng tôi chọn nơi mà chúng tôi muốn cơn bão ngừng lại sau sáu giờ. Sau đó, chúng tôi sử dụng mục tiêu này để tạo ra các quan trắc nhân tạo và đưa chúng vào mô hình máy tính.

E

The most significant alteration turned out to be the initial temperatures and winds. Usually, the temperature changes across the grid were only tenths of a degree, but the most noteworthy change, which was an increase of almost two degrees Celsius, took place in the lowest model layer to the west of the storm center. The calculations produced wind-speed changes of two or three miles per hour. However, in several spots, the rates shifted by as much as 20 mph due to minor redirections of the winds close to the storm’s center. In terms of structure, the initial and altered versions of Hurricane Iniki seemed almost the same, but the changes in critical variables were so substantial that the latter one went off the track to the west during the first six hours of the simulation and then traveled due north, leaving Kauai untouched.

Sự thay đổi đáng kể nhất hóa ra là nhiệt độ và gió ban đầu. Thông thường, nhiệt độ thay đổi trên lưới chỉ là mười độ, nhưng sự thay đổi đáng chú ý nhất, đó là tăng gần hai độ C, đã diễn ra ở tầng mô hình thấp nhất ở phía tây của trung tâm bão. Các tính toán tạo ra sự thay đổi tốc độ gió hai hoặc ba dặm một giờ. Tuy nhiên, ở một số điểm, tốc độ thay đổi tới 20 dặm/giờ do sự chuyển hướng nhỏ của gió gần tâm bão. Về mặt cấu trúc, các phiên bản ban đầu và thay đổi của cơn bão Iniki dường như gần như giống nhau, nhưng những thay đổi trong các biến quan trọng quá lớn đến nỗi biến sau đi theo hướng tây trong sáu giờ đầu tiên của mô phỏng và sau đó đi phía bắc, dẫn đến Kauai hoang sơ.

F

Future earth-orbiting solar power stations, equipped with large mirrors to focus the sun’s rays and panels of photovoltaic cells to gather and send energy to the Earth, might be adapted to beam microwaves which turn to be absorbed by water vapor molecules inside or around the storm. The microwaves would cause the water molecules to vibrate and heat up the surrounding air, which then leads to the hurricane slowing down or moving in a preferred direction.

Trong tương lai các trạm năng lượng mặt trời quay quanh trái đất, được trang bị các tấm gương lớn để tập trung các tia sáng mặt trời và các tấm quang điện để thu thập và gửi năng lượng cho Trái Đất, có thể thích ứng với các chùm tia vi sóng được hấp thụ bởi các phân tử hơi nước bên trong hoặc xung quanh bão. Vi sóng sẽ làm cho các phân tử nước rung lên và làm nóng không khí xung quanh, sau đó dẫn đến cơn bão chậm lại hoặc di chuyển theo một hướng thích hợp.

G

Simulations of hurricanes conducted on a computer have implied that by changing the precipitation, evaporation and air temperature, we could make a difference to a storm’s route or abate its winds. Intervention could be in many different forms: exquisitely targeted clouds bearing silver iodide or other rainfall-including elements might deprive a hurricane of the water it needs to grow and multiply from its formidable eyewall, which is the essential characteristic of a severe tropic storm.

Mô phỏng cơn bão được tiến hành trên máy tính được bao gồm bằng cách thay đổi lượng mưa, bốc hơi và nhiệt độ không khí, chúng ta có thể tạo sự thay đổi đường đi của bão hoặc giảm bớt gió của nó. Sự can thiệp có thể dưới nhiều hình thức khác nhau: những đám mây được nhắm mục tiêu chắc chắn sẽ chứa iốt bạc hoặc các yếu tố gây mưa khác cần phát triển và nhân lên trong tâm bão có thể làm giảm cơn bão, đó là đặc điểm thiết yếu của một cơn bão nhiệt đới dữ dội.

2. Câu hỏi 

Questions 27-33

Reading Passage 3 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 27-33 on your answer sheet.

List of Headings

 • i Hurricanes in history
 • ii How hurricanes form
 • iii How a laboratory exercise re-routed a hurricane
 • iv Exciting ways to utilize future technologies
 • v Are hurricanes unbeatable?
 • vi Re-visiting earlier ideas
 • vii How lives might have been saved
 • viii A range of low-tech methods

27. Paragraph A

28. Paragraph B

29. Paragraph C

30. Paragraph D

31. Paragraph E

32. Paragraph F

33. Paragraph G

Questions 34-38

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-38 on your answer sheet.

Hurricanes originate as groups of 34…… over the tropical oceans. Low-latitude seas continuously provide heat and moisture to the atmosphere, producing warm, humid air above the sea surface. When this air rises, the water vapor in it condenses to form clouds and precipitation. 35……releases heat—the solar heat it took to evaporate the water at the ocean surface. This so-called latent 36…..of condensation makes the air more buoyant, causing it to ascend still higher in a self-reinforcing feedback process. Eventually, the tropical depression begins to organize and strengthen, forming the familiar 37…..—the calm central hub around which a hurricane spins. On passing over 38….., the hurricane’s sustaining source of warm water is cut off, which leads to the storm’s rapid weakening.

Questions 39-40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 39-40 on your answer sheet.

39. What encouraged the writer to restart researching hurricane control?

 • A the huge damage hurricane trigger
 • B the developments in computer technologies
 • C the requirement of some local people
 • D the chaos theory learnt as a student

40. What was the writer’s reaction after their first experiment?

 • A surprised that their intervention had not achieved a lot
 • B ecstatic with the achievement the first experiment had
 • C surprised that their intervention had the intended effect
 • D regretful about the impending success

3. Phân tích đáp án 

Question 27:

Thông tin ở đoạn A: “But can we ever find a way to control these formidable forces of nature?”, nghĩa là Nhưng liệu chúng ta có thể tìm ra cách kiểm soát những sức mạnh ghê gớm này của tự nhiên không?

ĐÁP ÁN: v

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
hurricanes formidable forces of nature
unbeatable we ever find a way to control

Question 28: 

Thông tin ở đoạn B: “Hurricanes grow in the form of thunderstorm clusters above the tropical seas.” nghĩa là Bão phát triển dưới dạng các cụm giông bão trên vùng biển nhiệt đới.

ĐÁP ÁN: ii

Question 29: 

Thông tin ở đoạn C: “Our current studies are inspired by my past intuition when I was learning about chaos theory 30 years ago”, nghĩa là Các nghiên cứu hiện tại của chúng tôi được lấy cảm hứng từ trực giác trong quá khứ của tôi khi tôi học về lý thuyết hỗn loạn 30 năm trước

ĐÁP ÁN: vi

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Re-visit earlier learning about chaos theory 30 years ago

Question 30: 

Thông tin ở đoạn D: “To find out whether the sensitivity …. simulation experiments on computers for a hurricane named Iniki that occurred in 1992.” nghĩa là Để tìm hiểu xem có thể khai thác độ nhạy của hệ thống khí quyển để điều chỉnh các hiện tượng khí quyển mạnh như bão hay không, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã chạy thử nghiệm mô phỏng trên máy tính về cơn bão có tên Iniki xảy ra vào năm 1992.

ĐÁP ÁN: iii

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
re-route a hurricane adjust such robust atmospheric phenomena as hurricanes

Question 31: 

Thông tin ở đoạn E: “In terms of structure, the initial … travelled due north, leaving Kauai untouched.” nghĩa là Về cấu trúc, các phiên bản ban đầu và các phiên bản thay đổi của Bão Iniki dường như gần như giống nhau, nhưng những thay đổi trong các biến số quan trọng đáng kể đến mức phiên bản thứ hai đã đi lệch hướng về phía tây trong sáu giờ đầu tiên của mô phỏng và sau đó di chuyển theo hướng thích hợp. phía bắc, để lại Kauai hoang sơ.

ĐÁP ÁN: vii

Question 32: Pathetique Sonata, good treatment, musical disorders

Thông tin ở đoạn F: “The microwaves would …. preferred direction.” nghĩa là Vi sóng sẽ làm cho các phân tử nước rung động và làm nóng không khí xung quanh, sau đó dẫn đến cơn bão chậm lại hoặc di chuyển theo hướng ưa thích.

ĐÁP ÁN: iv

Question 33: Keywords: Sacks, technological methods, not important, observation

Thông tin ở đoạn G: “Simulations of hurricanes … a storm’s route or abate its wings.” nghĩa là Mô phỏng các cơn bão được thực hiện trên máy tính ngụ ý rằng bằng cách thay đổi lượng mưa, lượng bốc hơi và nhiệt độ không khí, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt đối với đường đi của một cơn bão hoặc làm giảm sức gió của nó.

ĐÁP ÁN: viii

Question 34: Keywords: Hurricanes originate, over the tropical oceans.

Thông tin ở đoạn B: “Hurricanes grow in the form of thunderstorm clusters above the tropical seas” nghĩa là Bão phát triển dưới dạng các cụm giông bão trên vùng biển nhiệt đới

ĐÁP ÁN: thunderstorms

Question 35: Keywords: releases heat, solar heat, evaporate the water, ocean surface.

Thông tin ở đoạn B: “Condensation gives out heat in the process the solar heat is used to evaporate the water at the ocean surface.” nghĩa là Condensation gives out heat in the process the solar heat is used to evaporate the water at the ocean surface.

ĐÁP ÁN: Condensation

Question 36: Keywords: latent, air, buoyant, ascend higher, self-reinforcing feedback process.

Thông tin ở đoạn B:  “This so-called invisible heat of condensation makes the air more buoyant, leading to it ascending higher while reinforcing itself in the feedback process.” nghĩa là Cái gọi là nhiệt ngưng tụ vô hình này làm cho không khí nổi hơn, khiến nó bay lên cao hơn trong khi tự củng cố chính nó trong quá trình phản hồi.

ĐÁP ÁN: heat

Question 37: Keywords: tropical depression, organise and strengthen, calm central hub , hurricane spins.

Thông tin ở đoạn B: “At last, the tropical depression starts to form and grow stronger, creating the familiar eye — the calm centre hub that a hurricane spins around.”. Nghĩa là có Cuối cùng, áp thấp nhiệt đới bắt đầu hình thành và phát triển mạnh hơn, tạo ra hình ảnh quen thuộc — trung tâm tĩnh lặng mà một cơn bão quay xung quanh.

ĐÁP ÁN: eye

Question 38: Keywords: the hurricane’s sustaining source of warm water, cut off, storm’s rapid weakening.

Thông tin ở đoạn B: : “When reaching the land, the hurricane no longer has a continuous supply of warm water, which causes it to swiftly weaken.” nghĩa là Khi vào đất liền, bão không còn nguồn cung cấp nước ấm liên tục nên nhanh chóng suy yếu.

ĐÁP ÁN: land

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
hurricane’s sustaining source of warm water is cut off hurricane no longer has a continuous supply of warm water
leads causes
the storm’s rapid weakening it to swiftly weaken

Question 39:  Keywords:  What encouraged, restart researching hurricane control

Thông tin ở đoạn B: “Back then, I was not able to … I can now renew my enthusiasm in large-scale weather control.” nghĩa là Trước đó, tôi không thể thử nghiệm ý tưởng của mình, nhưng nhờ sự tiến bộ của công nghệ mô phỏng máy tính và viễn thám trong 10 năm qua, giờ đây tôi có thể khơi dậy niềm đam mê của mình trong việc kiểm soát thời tiết quy mô lớn.

ĐÁP ÁN: B

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
the advancement of computer the developments in computer

Question 40: Keywords: What, the writer’s reaction, first experiment?

Thông tin ở đoạn D: “The current forecasting technologies were far from perfect, so it took us by surprise that our first simulation turned out to be an immediate success.  ” nghĩa là Các công nghệ dự báo hiện tại còn lâu mới hoàn hảo, vì vậy chúng tôi ngạc nhiên rằng mô phỏng đầu tiên của chúng tôi đã thành công ngay lập tức.

ĐÁP ÁN: C

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng