Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 5 Test 6

Passage 1: Decision making and Happiness

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

Decision making and Happiness

Quyết định và Hạnh phúc

A

Americans today choose among more options in more parts of life than has ever been pos­sible before. To an extent, the opportunity to choose enhances our lives. It is only logical to think that if some choices are good, more is better; people who care about having infinite options will benefit from them, and those who do not can always just ignore the 273 versions of cereal they have never tried. Yet recent research strongly suggests that, psychologically, this assumption is wrong, with a 5% lower percentage announcing they are happy. Although some choices are undoubtedly better than none, more is not always better than less.

Người Mỹ ngày nay lựa chọn trong số nhiều lựa chọn hơn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hơn bao giờ hết. Ở một mức độ nào đó, cơ hội lựa chọn nâng cao cuộc sống của chúng ta. Thật hợp lý khi nghĩ rằng nếu một số lựa chọn là tốt, thì càng nhiều lựa chọn càng tốt; những người quan tâm đến việc có vô số lựa chọn sẽ được hưởng lợi từ chúng và những người không quan tâm luôn có thể bỏ qua 273 phiên bản ngũ cốc mà họ chưa bao giờ thử. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, về mặt tâm lý, giả định này là sai, chỉ thấp hơn 5% thông báo rằng họ hạnh phúc. Mặc dù một số lựa chọn chắc chắn tốt hơn là không có, nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ít hơn.

Recent research offers insight into why many people end up unhappy rather than pleased when their options expand. We began by making a distinction between “maximizers” (those who always aim to make the best possible choice) and “satisficers” (those who aim for “good enough,” whether or not better selections might be out there).

Nghiên cứu gần đây cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao nhiều người cuối cùng không hài lòng hơn là hài lòng khi có nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi bắt đầu bằng cách phân biệt giữa “những người tối đa hóa” (những người luôn nhắm đến việc đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể) và “những người hài lòng” (những người nhắm đến “đủ tốt”, cho dù có thể có những lựa chọn tốt hơn ở đó hay không).

In particular, we composed a set of statements—the Maximization Scale—to diagnose peo­ple’s propensity to maximize. Then we had several thousand people rate themselves from 1 to 7 (from “completely disagree” to “completely agree”) on such statements as “I never settle for second best.” We also evaluated their sense of satisfaction with their decisions. We did not define a sharp cutoff to separate maximizers from satisficers, but in general, we think of individuals whose average scores are higher than 4 (the scale’s midpoint) as maxi- misers and those whose scores are lower than the midpoint as satisficers. People who score highest on the test—the greatest maximizers—engage in more product comparisons than the lowest scorers, both before and after they make purchasing decisions, and they take longer to decide what to buy. When satisficers find an item that meets their standards, they stop looking. But maximizers exert enormous effort reading labels, checking out consumer magazines and trying new products. They also spend more time comparing their purchas­ing decisions with those of others.

Đặc biệt, chúng tôi đã soạn ra một tập hợp các nhận định – Thang điểm Tối đa hóa—để chẩn đoán xu hướng tối đa hóa của mọi người. Sau đó, chúng tôi cho vài nghìn người tự đánh giá bản thân từ 1 đến 7 (từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”) đối với những phát biểu như “Tôi không bao giờ hài lòng với điều tốt nhất thứ hai.” Chúng tôi cũng đánh giá cảm giác hài lòng của họ với các quyết định của họ. Chúng tôi không xác định rõ ranh giới để phân biệt những người cầu toàn với những người thỏa mãn, nhưng nhìn chung, chúng tôi coi những cá nhân có điểm trung bình cao hơn 4 (điểm giữa của thang đo) là những người cầu toàn và những người có điểm thấp hơn điểm trung bình là những người thỏa mãn. Những người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra—những người cầu toàn nhất—tham gia vào nhiều so sánh sản phẩm hơn những người đạt điểm thấp nhất, cả trước và sau khi họ đưa ra quyết định mua hàng và họ mất nhiều thời gian hơn để quyết định mua gì. Khi những người tri túc tìm thấy một mặt hàng đáp ứng các tiêu chuẩn của họ, họ sẽ ngừng tìm kiếm. Nhưng những người cầu toàn nỗ lực rất nhiều để đọc nhãn, xem các tạp chí tiêu dùng và thử các sản phẩm mới. Họ cũng dành nhiều thời gian hơn để so sánh các quyết định mua hàng của mình với những người khác.

We found that the greatest maximizers are the least happy with the fruits of their efforts. When they compare themselves with others, they get little pleasure from finding out that they did better and substantial dissatisfaction from finding out that they did worse. They are more prone to experiencing regret after a purchase, and if their acquisition disappoints them, their sense of well-being takes longer to recover. They also tend to brood or ruminate more than satisficers do.

Chúng tôi phát hiện ra rằng những người cầu toàn nhất là những người ít hài lòng nhất với thành quả nỗ lực của họ. Khi họ so sánh mình với người khác, họ không mấy hài lòng khi phát hiện ra rằng họ đã làm tốt hơn và không hài lòng khi phát hiện ra rằng họ đã làm kém hơn. Họ dễ cảm thấy hối tiếc sau khi mua hàng và nếu việc mua hàng khiến họ thất vọng, cảm giác hạnh phúc của họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi. Họ cũng có xu hướng nghiền ngẫm nhiều hơn những người tri túc.

Does it follow that maximizers are less happy in general than satisficers? We tested this by having people fill out a variety of questionnaires known to be reliable indicators of well being. As might be expected, individuals with high maximization scores experienced less satisfaction with life and were less happy, less optimistic and more depressed than people with low maximization scores. Indeed, those with extreme maximization ratings had depression scores that placed them in the borderline of clinical range.

Liệu có phải những người cầu toàn nói chung ít hạnh phúc hơn những người tri túc? Chúng tôi đã thử nghiệm điều này bằng cách yêu cầu mọi người điền vào nhiều bảng câu hỏi được biết đến là những chỉ số đáng tin cậy về sức khỏe. Đúng như dự đoán, những người có điểm tối đa hóa cao ít hài lòng hơn với cuộc sống và kém hạnh phúc, kém lạc quan và dễ chán nản hơn những người có điểm tối đa hóa thấp. Thật vậy, những người có xếp hạng tối đa hóa cực độ có điểm trầm cảm đặt họ vào ranh giới của phạm vi lâm sàng.

Several factors explain why more choice is not always better than less, especially for maxi­misers. High among these are “opportunity costs.” The quality of any given option cannot be assessed in isolation from its alternatives. One of the “costs” of making a selection is losing the opportunities that a different option would have afforded. Thus, an opportunity cost of vacationing on the beach in Cape Cod might be missing the fabulous restaurants in the Napa Valley. Early Decision Making Research by Daniel Kahneman and Amos Tversky showed that people respond much more strongly to losses than gains. If we assume that opportunity costs reduce the overall desirability of the most preferred choice, then the more alternatives there are, the deeper our sense of loss will be and the less satisfaction we will derive from our ultimate decision.

Một số yếu tố giải thích tại sao nhiều lựa chọn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ít hơn, đặc biệt là đối với những người cầu toàn. Cao trong số này là “chi phí cơ hội”. Chất lượng của bất kỳ tùy chọn nhất định nào không thể được đánh giá tách biệt với các lựa chọn thay thế của nó. Một trong những “chi phí” của việc lựa chọn là đánh mất những cơ hội mà một lựa chọn khác có thể mang lại. Do đó, chi phí cơ hội của việc đi nghỉ mát trên bãi biển ở Cape Cod có thể là do thiếu những nhà hàng tuyệt vời ở Thung lũng Napa. Ra quyết định sớm Nghiên cứu của Daniel Kahneman và Amos Tversky cho thấy mọi người phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều với những mất mát hơn là thu được. Nếu chúng ta cho rằng chi phí cơ hội làm giảm mức độ mong muốn tổng thể của lựa chọn ưu tiên nhất, thì càng có nhiều lựa chọn thay thế, cảm giác mất mát của chúng ta sẽ càng sâu sắc và chúng ta sẽ càng ít hài lòng hơn với quyết định cuối cùng của mình.

The problem of opportunity costs will be better for a satisficer. The latter’s “good enough” philosophy can survive thoughts about opportunity costs. In addition, the “good enough” standard leads to much less searching and inspection of alternatives than the maximizer’s “best” standard. With fewer choices under consideration, a person will have fewer opportu­nity costs to subtract.

Vấn đề chi phí cơ hội sẽ tốt hơn cho một người tri túc. Triết lý “đủ tốt” của người thứ hai có thể tồn tại khi nghĩ về chi phí cơ hội. Ngoài ra, tiêu chuẩn “đủ tốt” dẫn đến việc tìm kiếm và kiểm tra các lựa chọn thay thế ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn “tốt nhất” của người tối đa hóa. Với ít sự lựa chọn hơn đang được cân nhắc, một người sẽ có ít chi phí cơ hội hơn để loại bỏ đi.

Just as people feel sorrow about the opportunities they have forgone, they may also suffer regret about the option they settled on. My colleagues and I devised a scale to measure proneness to feeling regret, and we found that people with high sensitivity to regret are less happy, less satisfied with life, less optimistic and more depressed than those with low sensitivity. Not surprisingly, we also found that people with high regret sensitivity tend to be maximizers. Indeed, we think that worry over future regret is a major reason that individuals become maximizers. The only way to be sure you will not regret a decision is by making the best possible one. Unfortunately, the more options you have and the more opportunity costs you incur, the more likely you are to experience regret.

Giống như mọi người cảm thấy buồn phiền về những cơ hội mà họ đã bỏ lỡ, họ cũng có thể cảm thấy hối tiếc về lựa chọn mà họ đã chọn. Tôi và các đồng nghiệp đã nghĩ ra một thang đo mức độ dễ cảm thấy hối tiếc và chúng tôi phát hiện ra rằng những người có độ nhạy cảm cao với sự hối tiếc thường ít hạnh phúc hơn, ít hài lòng hơn với cuộc sống, ít lạc quan hơn và dễ chán nản hơn những người có độ nhạy cảm thấp. Không có gì đáng ngạc nhiên, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng những người có độ nhạy cảm hối tiếc cao có xu hướng trở thành những người cầu toàn. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng lo lắng về sự hối tiếc trong tương lai là lý do chính khiến các cá nhân trở thành những người cầu toàn. Cách duy nhất để chắc chắn rằng bạn sẽ không hối tiếc về một quyết định là đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Thật không may, bạn càng có nhiều lựa chọn và càng phải chịu nhiều chi phí cơ hội thì bạn càng có nhiều khả năng cảm thấy hối tiếc.

In a classic demonstration of the power of sunk costs, people were offered season subscrip­tions to a local theater company. Some were offered the tickets at full price and others at a discount. Then the researchers simply kept track of how often the ticket purchasers actu­ally attended the plays over the course of the season. Full-price payers were more likely to show up at performances than discount payers. The reason for this, the investigators argued, was that the full-price payers would experience more regret if they did not use the tickets because not using the more costly tickets would constitute a bigger loss. To increase our sense of happiness, we can decide to restrict our options when the decision is not crucial. For example, make a rule to visit no more than two stores when shopping for clothing.

Trong một minh chứng cổ điển về sức mạnh của chi phí chìm, mọi người được cung cấp đăng ký theo mùa cho một công ty rạp hát địa phương. Một số đã được cung cấp vé với giá đầy đủ và những người khác giảm giá. Sau đó, các nhà nghiên cứu chỉ cần theo dõi tần suất những người mua vé thực sự đến xem các vở kịch trong suốt mùa giải. Những người trả giá đầy đủ có nhiều khả năng xuất hiện tại các buổi biểu diễn hơn những người trả giá chiết khấu. Các nhà điều tra lập luận rằng lý do cho điều này là những người trả giá đầy đủ sẽ cảm thấy hối tiếc hơn nếu họ không sử dụng vé vì việc không sử dụng vé đắt hơn sẽ gây ra tổn thất lớn hơn. Để tăng cảm giác hạnh phúc, chúng ta có thể quyết định hạn chế các lựa chọn của mình khi quyết định đó không quan trọng. Ví dụ: đưa ra quy tắc chỉ ghé thăm không quá hai cửa hàng khi mua sắm quần áo.

2. Câu hỏi 

Questions 1-4

Look at the following descriptions or deeds (Questions 1-4) and the list of catego­ries below.

Match each description or deed with the correct category, A-D.

Write the correct letter, A-D, in boxes 1-4 on your answer sheet.

 • A          “maximizers”
 • B          “satisficers”
 • C          neither “maximizers” nor “satisficers”
 • D          both “maximizers” and “satisficers”

1. rated to the Maximization Scale of making a choice

2. don’t take much time before making a decision

3. are likely to regret the choice in the future

4. choose the highest price in the range of purchase

Questions 5-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 5-8 on your answer sheet, write

 • TRUE                 if the statement is true
 • FALSE                if the statement is false
 • NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

5. In today’s world, since society is becoming wealthier, people are happier.

6. In society, there are more maximizers than satisficers.

7. People tend to react more to losses than gains.

8. Females and males acted differently in the study of choice making.

Questions 9-13

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 9-13 on your answer sheet.

9. The Maximization Scale is aimed to

 • A   know the happiness when they have more choices.
 • B   measure how people are likely to feel after making choices.
 • C   help people make better choices.
 • D   reduce the time of purchasing.

10. According to the text, what is the result of more choices?

 • A   People can make choices more easily
 • B   Maximizers are happier to make choices.
 • C   Satisficers are quicker to make wise choices.
 • D   People have more tendency to experience regret.

11. The example of a theatre ticket is to suggest that

 • A   they prefer to use more money when buying tickets.
 • B   they don’t like to spend more money on theater.
 • C   higher-priced things would induce more regret if not used properly
 • D   full-price payers are real theater lovers.

12. How to increase happiness when making a better choice?

 • A   use less time
 • B   make more comparisons
 • C   buy more expensive products
 • D   limit the number of choices in certain situations

13. What is the best title for Reading Passage 1?

 • A   Reasoning of Worse Choice Making
 • B   Making Choices in Today’s World
 • C   The Influence of More Choices
 • D   Complexity in Choice Making

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: rated, Maximization Scale, making choice

Thông tin ở đoạn C: “We did not define … higher than 4 ”. Nghĩa là Chúng tôi không xác định rõ ranh giới để phân biệt những người cầu toàn với những người thỏa mãn, nhưng nói chung, chúng tôi nghĩ đến những cá nhân có điểm trung bình cao hơn 4

ĐÁP ÁN: D

Question 2: Keywords: don’t take much time, before, decision.

Thông tin ở đoạn C: “When satisficers find an item that meets their standards, they stop looking.”. Nghĩa là Khi những người tri túc tìm thấy một mặt hàng đáp ứng các tiêu chuẩn của họ, họ sẽ ngừng tìm kiếm.

ĐÁP ÁN: B

Question 3: Keywords: regret, the choice in the future.

Thông tin ở đoạn D: “they are more prone to experiencing regret after a purchase,” Nghĩa là họ dễ cảm thấy hối tiếc sau khi mua hàng,

ĐÁP ÁN: A

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
are likely to are more prone to

Question 4: Keywords: highest price in the range of purchase

ĐÁP ÁN: C

Question 5: Keywords: In today’s world, society, wealthier, people, happier.

Thông tin ở đoạn A: “ Yet recent research … better than less.”, nghĩa là Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy mạnh mẽ rằng, về mặt tâm lý, giả định này là sai, với tỷ lệ phần trăm thấp hơn 5% thông báo rằng họ hạnh phúc. Mặc dù một số lựa chọn chắc chắn tốt hơn là không có, nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ít hơn. 

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 6: Keywords:  In society, more maximisers than satisficers.

Thông tin ở đoạn F: “ The convicts were notoriously ill-informed about Australian geography”, nghĩa là Những người bị kết án nổi tiếng là thiếu thông tin về địa lý Úc, 

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 7: Keywords: react more to losses than gains.

Thông tin ở đoạn F: “Early Decision Making Research … strongly to losses than gains.” nghĩa là Ra quyết định sớm Nghiên cứu của Daniel Kahneman và Amos Tversky cho thấy mọi người phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều với những mất mát hơn là thu được.

ĐÁP ÁN: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
react response

Question 8: Keywords: Females, males, acted differently, study of choice making.

Thông tin ở đoạn 1: “ When his ship set out in 1788, he signed a three years’ service to the First Fleet.”, nghĩa là Khi con tàu của ông khởi hành vào năm 1788, ông đã ký hợp đồng ba năm phục vụ cho Hạm đội Thứ nhất.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 9: Keywords: Maximization Scale, aimed to

Thông tin ở đoạn C: “the Maximization Scale—to diagnose peo­ple’s propensity to maximize. ”, và “We also evaluated their sense of satisfaction with their decisions” nghĩa là Thang đo Tối đa hóa—để chẩn đoán xu hướng tối đa hóa của mọi người và chúng tôi cũng đánh giá cảm giác hài lòng của họ với các quyết định của họ.

ĐÁP ÁN: B

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
measure evaluate
choices decisions

Question 10: Keywords: what, the result of more choices

Thông tin ở đoạn D : “Unfortunately, the more options you have and the more opportunity costs you incur, the more likely you are to experience regret.”, nghĩa là Thật không may, bạn càng có nhiều lựa chọn và càng phải chịu nhiều chi phí cơ hội thì bạn càng có nhiều khả năng cảm thấy hối tiếc.

ĐÁP ÁN: D

Question 11: Keywords: theater ticket, suggest 

Thông tin ở đoạn I: “The reason for this, … constitute a bigger loss.”, nghĩa là Lý do cho điều này, các nhà điều tra lập luận, là những người trả giá đầy đủ sẽ gặp phải sự hối tiếc hơn nếu họ không sử dụng vé vì không sử dụng vé tốn kém hơn sẽ tạo thành một tổn thất lớn hơn.

ĐÁP ÁN: C

Question 12: Keywords: How, increase the happiness, a better choice

Thông tin ở đoạn I: “To increase sense of happiness, we can decide to restrict our options when the decision is not crucial”, nghĩa là Để tăng cảm giác hạnh phúc, chúng ta có thể quyết định hạn chế các lựa chọn của mình khi quyết định không quan trọng

ĐÁP ÁN: D

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Limit the number of choices restrict our options

Question 13: Keywords: best title, Reading Passage 1

Đối với tiêu đề hay nhất cho Reading Passage 1, sau khi đọc lướt qua toàn bộ đoạn văn, chúng ta có thể có ý tưởng chung rằng nó mô tả các lựa chọn ảnh hưởng đến con người như thế nào và nhiều lựa chọn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ít hơn. Điều này gợi ý rằng tiêu đề tốt nhất nên liên quan đến nhiều lựa chọn hơn và tầm ảnh hưởng của chúng.

ĐÁP ÁN: C

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 2: Implication of False Belief Experiments

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A considerable amount of research since the mid 1980s has been concerned with what has been termed children’s theory of mind. This involves children’s ability to understand that people can have different beliefs and representations of the world– a capacity that is shown by four years of age. Furthermore, this ability appears to be absent in children with autism. The ability to work out that another person is thinking is clearly an important aspect of both cognitive and social development. Furthermore, one important explanation for autism is that children suffering from this condition do not have a theory of mind(TOM). Consequently, the development of children’s TOM has attracted considerable attention.

Một số lượng đáng kể các nghiên cứu kể từ giữa những năm 1980 đã quan tâm đến cái được gọi là lý thuyết tâm trí của trẻ em. Điều này liên quan đến khả năng của trẻ hiểu rằng mọi người có thể có những niềm tin và cách nhìn khác nhau về thế giới– một khả năng được thể hiện khi trẻ bốn tuổi. Hơn nữa, khả năng này dường như không có ở trẻ tự kỷ. Khả năng hiểu được suy nghĩ của người khác rõ ràng là một khía cạnh quan trọng của cả sự phát triển nhận thức và xã hội. Hơn nữa, một lời giải thích quan trọng cho bệnh tự kỷ là trẻ em mắc chứng bệnh này không có lý thuyết về tâm trí (TOM). Do đó, sự phát triển lý thuyết tâm trí của trẻ em đã thu hút được sự quan tâm đáng kể.

Wimmer and Perner devised a ‘false belief task’ to address this question. They used some toys to act out the following story. Maxi left some chocolate in a blue cupboard before he went out. When he was away his mother moved the chocolate to a green cupboard. Children were asked to predict where Maxi will look for his chocolate when he returns. Most children under four years gave the incorrect answer, that Maxi will look in the green cupboard. Those over four years tended to give the correct answer, that Maxi will look in the blue cupboard. The incorrect answers indicated that the younger children did not understand that Maxi’s beliefs and representations no longer matched the actual state of the world, and they failed to appreciate that Maxi will act on the basis of his beliefs rather than the way that the world is actually organized.

Wimmer và Perner nghĩ ra một “nhiệm vụ niềm tin sai lầm” để giải quyết câu hỏi này. Họ đã sử dụng một số đồ chơi để diễn lại câu chuyện. Maxi để lại một ít socola trong chiếc tủ màu xanh trước khi ra ngoài. Khi ônh ấy đi vắng, mẹ ông ấy chuyển sô cô la sang một chiếc tủ màu xanh lá cây. Trẻ em được yêu cầu dự đoán Maxi sẽ tìm sô cô la ở đâu khi ông ấy trở về. Hầu hết trẻ em dưới bốn tuổi đều đưa ra câu trả lời sai, rằng Maxi sẽ nhìn vào chiếc tủ màu xanh lá cây. Những người trên bốn tuổi có xu hướng đưa ra câu trả lời đúng, rằng Maxi sẽ nhìn vào chiếc tủ màu xanh. Các câu trả lời sai chỉ ra rằng những đứa trẻ nhỏ hơn không hiểu rằng niềm tin và sự thể hiện của Maxi không còn phù hợp với tình trạng thực tế của thế giới và chúng không đánh giá được rằng Maxi sẽ hành động dựa trên niềm tin của mình hơn là cách thế giới thực sự được tổ chức.

A simpler version of the Maxi task was devised by Baron-Cohen to take account of criticisms that younger children may have been affected by the complexity and too much information of the story in the task described above. For example, the child is shown two dolls, Sally and Anne, who have a basket and a box respectively. Sally also has a marble, which she places in her basket, and then leaves to take a walk. While she is out of the room, Anne takes the marble from the basket, eventually putting it in the box. Sally returns, and the child is then asked where Sally will look for the marble. The child passes the task if she answers that Sally will look in the basket, where she put the marble; the child fails the task if she answers that Sally will look in the box, where the child knows the marble is hidden, even though Sally cannot know, since she did not see it hidden there. In order to pass the task, the child must be able to understand that another’s mental representation of the situation is different from their own, and the child must be able to predict behavior based on that understanding. The results of research using false-belief tasks have been fairly consistent: most normally-developing children are unable to pass the tasks until around age four.

Một phiên bản đơn giản hơn của nhiệm vụ Maxi đã được Baron-Cohen nghĩ ra để giải quyết những lời chỉ trích rằng trẻ nhỏ hơn có thể bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp và quá nhiều thông tin của câu chuyện trong nhiệm vụ được mô tả ở trên. Ví dụ, đứa trẻ được cho xem hai con búp bê, Sally và Anne, lần lượt có một cái giỏ và một cái hộp. Sally cũng có một viên bi, cô ấy đặt viên bi này vào giỏ của mình rồi rời đi để đi dạo. Khi cô ấy ra khỏi phòng, Anne lấy viên bi từ trong giỏ, cuối cùng đặt nó vào hộp. Sally quay lại,và đứa trẻ sau đó được hỏi Sally sẽ tìm viên bi ở đâu. Đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ nếu cô ấy trả lời rằng Sally sẽ nhìn vào cái rổ, nơi cô ấy đặt viên bi; đứa trẻ sẽ thất bại nếu cô ấy trả lời rằng Sally sẽ tìm trong hộp,nơi đứa trẻ biết viên bi được giấu ở đó, mặc dù Sally không thể biết vì cô ấy không nhìn thấy nó được giấu ở đó. Để hoàn thành nhiệm vụ, đứa trẻ phải có khả năng hiểu rằng sự thể hiện tinh thần của người khác về tình huống khác với của chúng và đứa trẻ phải có khả năng dự đoán hành vi dựa trên sự hiểu biết đó. Kết quả nghiên cứu sử dụng các nhiệm vụ có niềm tin sai lầm khá nhất quán: hầu hết trẻ em phát triển bình thường không thể vượt qua các nhiệm vụ cho đến khoảng bốn tuổi.

Leslie argues that, before 18 months, children treat the world in a literal way and rarely demonstrate pretense. He also argues that it is necessary for the cognitive system to distinguish between what is pretend and what is real. If children were not able to do this, they would not be able to distinguish between imagination and reality. Leslie suggested that this pretend play becomes possible because of the presence of a de-coupler that copies primary representations to secondary representations. For example, children, when pretending a banana is a telephone, would make a secondary representation of a banana. They would manipulate this representation and they would use their stored knowledge of ‘telephone’ to build on this pretense.

Leslie lập luận rằng, trước 18 tháng, trẻ em đối xử với thế giới theo nghĩa đen và hiếm khi thể hiện sự giả tạo. Ông cũng lập luận rằng hệ thống nhận thức cần phải phân biệt giữa cái gì là giả và cái gì là thật. Nếu không làm được điều này, trẻ sẽ không phân biệt được giữa tưởng tượng và thực tế. Leslie gợi ý rằng trò chơi giả vờ này có thể thực hiện được do có sự hiện diện của bộ khử khớp nối sao chép các biểu diễn chính sang biểu diễn thứ cấp. Ví dụ, trẻ em, khi giả vờ một quả chuối là một chiếc điện thoại, sẽ tạo ra hình ảnh đại diện phụ của một quả chuối. Họ sẽ thao túng sự thể hiện này và họ sẽ sử dụng kiến thức được lưu trữ của mình về ‘điện thoại’ để dựa trên sự giả vờ này.

There is also evidence that social processes play a part in the development of TOM. Meins and her colleagues have found that what they term mind mindedness in maternal speech to six-month old infants is related to both security of attachment and to TOM abilities. Mind Mindedness involves speech that discusses infants’ feelings and explains their behavior in terms of mental stages(e.g_ ‘you’re feeling hungry’)

Cũng có bằng chứng cho thấy các quá trình xã hội đóng một phần trong sự phát triển của TOM. Meins và các đồng nghiệp của cô ấy đã phát hiện ra rằng những gì họ gọi là sự lưu tâm trong lời nói của người mẹ đối với trẻ sơ sinh sáu tháng tuổi có liên quan đến cả sự an toàn của sự gắn bó và khả năng TOM. Tâm trí Chánh niệm liên quan đến bài phát biểu thảo luận về cảm xúc của trẻ sơ sinh và giải thích hành vi của chúng theo các giai đoạn tinh thần (ví dụ: ‘bạn đang cảm thấy đói’)

Lewis investigated older children living in extended families in Crete and Cyprus. They found that children who socially interact with more adults,who have more friends. And those who have more older siblings tend to pass TOM tasks at a slightly earlier age than other children. Furthermore, because young children are more likely to talk about their thoughts and feelings with peers than with their mothers, peer interaction may provide a special impetus to the development of a TOM. A similar point has been made by Dunn, who argues that peer interaction is more likely to contain pretend play and that it is likely to be more challenging because other children, unlike adults, do not make large adaptations to the communicative needs of other children.

Lewis đã điều tra những đứa trẻ lớn hơn sống trong các đại gia đình ở Crete và Síp. Họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ tương tác xã hội với nhiều người lớn hơn sẽ có nhiều bạn bè hơn. Và những đứa trẻ có nhiều anh chị hơn có xu hướng hoàn thành các nhiệm vụ TOM sớm hơn một chút so với những đứa trẻ khác. Hơn nữa, vì trẻ nhỏ có nhiều khả năng nói về suy nghĩ và cảm xúc của chúng với bạn bè hơn là với mẹ của chúng, nên sự tương tác giữa bạn bè có thể tạo động lực đặc biệt cho sự phát triển của TOM. Dunn cũng đưa ra quan điểm tương tự, người lập luận rằng tương tác với bạn bè có nhiều khả năng bao gồm trò chơi giả vờ và nó có thể khó khăn hơn vì những đứa trẻ khác, không giống như người lớn, không thích ứng nhiều với nhu cầu giao tiếp của những đứa trẻ khác.

G

In addition, there has been concern that some aspects of the TOM approach underestimate children’s understanding of other people. After all,infants will point to objects apparently in an effort to change a person’s direction of gaze and interest; they can interact quite effectively with other people; they will express their ideas in opposition to the wishes of others; and they will show empathy for the feelings of others. Schatz studied the spontaneous speech of three-year-olds and found that these children used mental terms,and used them in circumstances where there was a contrast between, for example, not being sure where an object was located and finding it, or between pretending and reality. Thus the social abilities of children indicate that they are aware of the difference between mental states and external reality at ages younger than four.

Ngoài ra, đã có lo ngại rằng một số khía cạnh của phương pháp TOM đánh giá thấp sự hiểu biết của trẻ về người khác. Xét cho cùng, trẻ sơ sinh sẽ chỉ vào những đồ vật dường như là để cố gắng thay đổi hướng nhìn và sự quan tâm của một người; họ có thể tương tác khá hiệu quả với người khác; họ sẽ bày tỏ ý tưởng của mình đối lập với mong muốn của người khác; và họ sẽ thể hiện sự đồng cảm với cảm giác của người khác. Schatz đã nghiên cứu cách nói tự phát của trẻ ba tuổi và nhận thấy rằng những đứa trẻ này sử dụng các thuật ngữ trong đầu, và sử dụng chúng trong những trường hợp có sự tương phản giữa, ví dụ, không chắc chắn vị trí của một đồ vật và việc tìm thấy nó, hoặc giữa việc giả vờ và thực tế. Do đó, khả năng xã hội của trẻ em cho thấy rằng chúng nhận thức được sự khác biệt giữa trạng thái tinh thần và thực tế bên ngoài ở độ tuổi dưới bốn tuổi

H

A different explanation has been put forward by Harris. He proposed that children use ‘simulation’. This involves putting yourself in the other person’s position, and then trying to predict what the other person would do. Thus success on false belief tasks can be explained by children trying to imagine what they would do if they were a character in the stories, rather than children being able to appreciate the beliefs of other people. Such thinking about situations that do not exist involves what is termed counterfactual reasoning.

Một lời giải thích khác đã được đưa ra bởi Harris. Ông đề xuất rằng trẻ em sử dụng ‘mô phỏng’. Điều này liên quan đến việc đặt bạn vào vị trí của người khác, sau đó cố gắng dự đoán những gì người khác sẽ làm. Do đó, thành công trong các nhiệm vụ về niềm tin sai lầm có thể được giải thích là do trẻ cố gắng tưởng tượng chúng sẽ làm gì nếu là một nhân vật trong truyện, thay vì trẻ có thể đánh giá cao niềm tin của người khác. Suy nghĩ như vậy về những tình huống không tồn tại liên quan đến cái được gọi là lập luận phản thực tế.

I

A different explanation has been put forward by Harris. He proposed that children use “simula­tion”. This involves putting yourself in the other person’s position, and then trying to predict what the other person would do. Thus, success on false belief tasks can be explained by children trying to imagine what they would do if they were a character in the stories, rather than children being able to appreciate the beliefs of other people. Such thinking about situations that do not exist involves what is termed counterfactual reasoning.

Một lời giải thích khác đã được đưa ra bởi Harris. Ông đề xuất rằng trẻ em sử dụng “mô phỏng”. Điều này bao gồm việc đặt mình vào vị trí của người khác, sau đó cố gắng dự đoán những gì người khác sẽ làm. Do đó, thành công trong các nhiệm vụ niềm tin sai lầm có thể được giải thích bằng việc trẻ em cố gắng tưởng tượng những gì chúng sẽ làm nếu họ là một nhân vật trong các câu chuyện, chứ không phải là trẻ em có thể đánh giá cao niềm tin của người khác.Suy nghĩ như vậy về những tình huống không tồn tại liên quan đến cái được gọi là lý luận phản thực tế.

2. Câu hỏi 

Questions 14-20

Look at the following statements (Questions 14-20) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A-G.

Write the correct letter. A-G. in boxes 14-20 on your answer sheet.

List of Researchers

 • A Baron-Cohen
 • B Meins
 • C Wimmer and Pemer
 • D Lewis E Dunn F Schatz G Harris
 • E Dunn
 • F Schatz
 • G Harris

14. gave an alternative explanation that children may not be understanding other’s belief

15. found that children under certain age can tell difference between reality and mentality

16. conducted a well-known experiment and drew conclusion that young children were unable to comprehend the real state of the world

17. found that children who get along with adults often comparatively got through the test more easily

18. revised an easier experiment to rule out the possibility that children might be influenced by sophisticated reasoning

19. related social factor such as mother-child communication to capability act in TOM

20. explained children are less likely to tell something interactive to their mother than to their friends

Questions 21-26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

In the 1980s, research studies were designed to test the subject called Theory of Mind that if children have the ability to represent reality. First experiments were carried out on this subject on a boy. And questions had been made on where the boy could find the location of the 21…. But it was accused that it had excessive 22…So second modified experiment was conducted involving two dolls, and most children passed the test at the age of 23….Then Lewis and Dunn researched 24….children in a certain place, and found children who have more interaction such as more con­versation with 25… have better performance in the test, and peer interaction is 26…because of consisting pretending elements.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 14: Keywords: alternative explanation, children may not be understanding other’s belief

Thông tin ở đoạn H: “Thus success on … beliefs of other people. “ Brando was not the first person to note that the line between an artist and a liar is a line one.”, nghĩa là Do đó, thành công trong các nhiệm vụ về niềm tin sai lầm có thể được giải thích là do trẻ cố gắng tưởng tượng chúng sẽ làm gì nếu là một nhân vật trong truyện, thay vì trẻ có thể đánh giá cao niềm tin của người khác.

ĐÁP ÁN: G

Question 15: Keywords: children, under a certain age, tell the difference between reality and mentality.

Thông tin ở đoạn G: “Thus the social abilities …  four.”, nghĩa là Do đó, khả năng xã hội của trẻ em cho thấy rằng chúng nhận thức được sự khác biệt giữa trạng thái tinh thần và thực tế bên ngoài ở độ tuổi dưới bốn tuổi.

ĐÁP ÁN: F

Question 16: Keywords: conclusion, young children, unable to comprehend, real state of the world.

Thông tin ở đoạn B: “The incorrect answers … state of the world.”, nghĩa là Các câu trả lời sai chỉ ra rằng những đứa trẻ nhỏ hơn không hiểu rằng niềm tin và sự thể hiện của Maxi không còn phù hợp với tình trạng thực tế của thế giới

ĐÁP ÁN: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
comprehend understand

Question 17: Keywords: children, get along with adults, comparatively got through the test more easily.

Thông tin ở đoạn E: “ They found that children… tasks at a slightly earlier age than other children.”, nghĩa là Họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ tương tác xã hội với nhiều người lớn hơn sẽ có nhiều bạn bè hơn. Và những đứa trẻ có nhiều anh chị hơn có xu hướng hoàn thành các nhiệm vụ TOM sớm hơn một chút so với những đứa trẻ khác.

ĐÁP ÁN: D

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
get along with interact with
go through the test pass TOM tasks

Question 18: Keywords: possibility, children, influenced by sophisticated reasoning.

Thông tin ở đoạn C: “ A simpler version … the task described above.”, nghĩa là Một phiên bản đơn giản hơn của nhiệm vụ Maxi đã được Baron-Cohen nghĩ ra để giải quyết những lời chỉ trích rằng trẻ nhỏ hơn có thể bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp và quá nhiều thông tin của câu chuyện trong nhiệm vụ được mô tả ở trên.

ĐÁP ÁN: A

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
influenced influenced
sophisticated complexity and too much information

Question 19: Keywords:  social factor, mother-child communication, capability act in TOM.

Thông tin ở đoạn E: “ Meins and her colleague… and to TOM abilities.”. Nghĩa là Meins và các đồng nghiệp của cô ấy đã phát hiện ra rằng những gì họ gọi là sự lưu tâm trong lời nói của người mẹ đối với trẻ sơ sinh sáu tháng tuổi có liên quan đến cả sự an toàn của sự gắn bó và khả năng TOM.

ĐÁP ÁN: B

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
mother-child communication maternal speech
capability abilities

Question 20: Keywords: children, less likely, tell something interactive, their mothers than to their friends.

Thông tin ở đoạn F: “ Furthermore, because young children are … than with their mothers,”, nghĩa là Hơn nữa, vì trẻ nhỏ có nhiều khả năng nói về suy nghĩ và cảm xúc của chúng với bạn bè hơn là với mẹ của chúng,

ĐÁP ÁN: E

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
tell something interactive talk about their thoughts and feelings
friends peers

Question 21: Keywords: this subject on a boy, where the boy, find

Thông tin ở đoạn B: “ Maxi left some chocolate in a blue cupboard before he went out. ”, nghĩa là Maxi để lại một ít sôcôla trong chiếc tủ màu xanh trước khi ra ngoài.

ĐÁP ÁN: chocolate

Question 22: Keywords: accused, had excessive

Thông tin ở đoạn C: “ younger children may have been … described above.”, nghĩa là trẻ nhỏ hơn có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp và quá nhiều thông tin của câu chuyện trong nhiệm vụ được mô tả ở trên.

ĐÁP ÁN: information

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
excessive too much

Question 23: Keywords: two dolls, passed the test at the age 

Thông tin ở đoạn C: “The results of research using … around age four.”, nghĩa là Kết quả nghiên cứu sử dụng các nhiệm vụ có niềm tin sai lầm khá nhất quán: hầu hết trẻ em phát triển bình thường không thể vượt qua các nhiệm vụ cho đến khoảng bốn tuổi.

ĐÁP ÁN: four/4

Question 24: Keywords: Lewis, Dunn, researched, children, certain place

Thông tin ở đoạn F: “Lewis investigated older children living in extended families in Crete and Cyprus. ”, nghĩa là Lewis đã điều tra những đứa trẻ lớn hơn sống trong các đại gia đình ở Crete và Síp.

ĐÁP ÁN: older

Question 25: Keywords: children, more interaction such as more conversation , better performance in the test,

Thông tin ở đoạn F: “ They found that children … Slightly earlier age than other children.”, nghĩa là Họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ tương tác xã hội với nhiều người lớn hơn, có nhiều bạn bè hơn và có nhiều anh chị hơn có xu hướng hoàn thành các nhiệm vụ TOM ở độ tuổi sớm hơn một chút so với những đứa trẻ khác.

ĐÁP ÁN: adults

Question 26: Keywords: peer interaction, consisting of pretending elements.

Thông tin ở đoạn F: “peer interaction is more … needs of other children.”, nghĩa là tương tác với bạn bè có nhiều khả năng bao gồm trò chơi giả vờ và nó có thể khó khăn hơn vì những đứa trẻ khác, không giống như người lớn, không thích ứng nhiều với nhu cầu giao tiếp của những đứa trẻ khác.

ĐÁP ÁN: challenging

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 3: What is Meaning

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

The end product of education, yours and mine and everybody’s, is the total pattern of reactions and possible reactions we have inside ourselves. If you did not have within you at this moment the pattern of reactions that we call “the ability to read.” you would see here only meaningless black marks on paper. Because of the trained patterns of response, you are (or are not) stirred to patriotism by martial music, your feelings of reverence are aroused by symbols of your religion, you listen more respectfully to the health advice of someone who has “MD” after his name than to that of someone who hasn’t. What I call here a “pattern of reactions”, then, is the sum total of the ways we act in response to events, to words, and to symbols.

Cuối cùng, sản phẩm của giáo dục, của bạn và của tôi và của mọi người, là toàn bộ khuôn mẫu phản ứng và những phản ứng có thể xảy ra mà chúng ta có bên trong chính mình. Nếu bạn không có trong mình vào lúc này kiểu phản ứng mà chúng tôi gọi là “khả năng đọc”. bạn sẽ thấy ở đây chỉ có những vết đen vô nghĩa trên giấy.. Do các mẫu phản ứng đã được huấn luyện, bạn được (hoặc không) khuấy động lòng yêu nước bằng âm nhạc quân sự, cảm giác tôn kính của bạn được khơi dậy bởi các biểu tượng của tôn giáo của bạn, bạn lắng nghe một cách tôn trọng hơn lời khuyên về sức khỏe của người có chữ “MD” sau tên của mình hơn là lời khuyên của người không có. Do đó, cái mà tôi gọi ở đây là “mô hình phản ứng”, là tổng thể các cách chúng ta hành động để đáp lại các sự kiện, lời nói và biểu tượng.

B

Our reaction patterns or our semantic habits, are the internal and most important residue of whatever years of education or miseducation we may have received from our parents’ conduct toward us in childhood as well as their teachings, from the formal education we may have had, from all the lectures we have listened to, from the radio programs and the movies and televi­sion shows we have experienced, from all the books and newspapers and comic strips we have read, from the conversations we have had with friends and associates, and from all our experi­ences. If, as the result of all these influences that make us what we are, our semantic habits are reasonably similar to those of most people around us, we are regarded as “normal,” or perhaps “dull.” If our semantic habits are noticeably different from those of others, we are regarded as “individualistic” or “original.” or, if the differences are disapproved of or viewed with alarm, as “crazy.”

Các kiểu phản ứng hoặc thói quen ngữ nghĩa của chúng ta, là phần còn lại bên trong và quan trọng nhất của bất kỳ năm tháng giáo dục hoặc giáo dục sai lầm nào mà chúng ta có thể đã nhận được từ cách cư xử của cha mẹ đối với chúng ta trong thời thơ ấu cũng như những lời dạy của họ, từ nền giáo dục chính thức mà chúng ta có thể đã có. từ tất cả các bài giảng mà chúng ta đã nghe, từ các chương trình phát thanh, phim ảnh và chương trình truyền hình mà chúng ta đã xem, từ tất cả sách báo và truyện tranh mà chúng ta đã đọc, từ các cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có với bạn bè và cộng sự, và từ tất cả kinh nghiệm của chúng tôi. Nếu, do kết quả của tất cả những ảnh hưởng này tạo nên con người chúng ta, thói quen ngữ nghĩa của chúng ta tương đối giống với thói quen của hầu hết mọi người xung quanh, thì chúng ta được coi là “bình thường” hoặc có lẽ là “buồn tẻ”. Nếu thói quen ngữ nghĩa của chúng ta khác biệt đáng kể so với thói quen của những người khác, thì chúng ta được coi là “theo chủ nghĩa cá nhân” hoặc “nguyên bản”. hoặc, nếu sự khác biệt bị từ chối hoặc bị coi là đáng báo động, là “điên rồ”.

C

Semantics is sometimes defined in dictionaries as “the science of the meaning of words”— which would not be a bad definition if people didn’t assume that the search for the meanings of words begins and ends with looking them up in a dictionary. If one stops to think for a moment, it is clear that to define a word, as a dictionary does, is simply to explain the word with more words. To be thorough about defining, we should next have to define the words used in the definition, then define the words used in defining the words used in the definition and so on. Defining words with more words, in short, gets us at once into what mathemati­cians call an “infinite regress”. Alternatively, it can get us into the kind of run-around we sometimes encounter when we look up “impertinence” and find it defined as “impudence,” so we look up “impudence” and find it defined as “impertinence.” Yet—and here we come to another common reaction pattern—people often act as if words can be explained fully with more words. To a person who asked for a definition of jazz, Louis Armstrong is said to have replied, “Man. when you got to ask what it is, you’ll never get to know,” proving himself to be an intuitive semanticist as well as a great trumpet player

Ngữ nghĩa học đôi khi được định nghĩa trong từ điển là “khoa học về nghĩa của từ” – đó sẽ không phải là một định nghĩa tồi nếu mọi người không cho rằng việc tìm kiếm nghĩa của từ bắt đầu và kết thúc bằng việc tra cứu chúng trong từ điển. Nếu một người dừng lại để suy nghĩ một chút, thì rõ ràng là để định nghĩa một từ, giống như từ điển, chỉ đơn giản là giải thích từ đó bằng nhiều từ hơn. Để tường tận về định nghĩa, tiếp theo chúng ta phải định nghĩa các từ dùng trong định nghĩa, rồi định nghĩa các từ dùng trong định nghĩa, các từ dùng trong định nghĩa, v.v. Tóm lại, việc định nghĩa các từ bằng nhiều từ hơn đưa chúng ta vào cái mà các nhà toán học gọi là “hồi quy vô hạn”. Ngoài ra, nó có thể khiến chúng ta rơi vào tình trạng lộn xộn mà đôi khi chúng ta gặp phải khi tra cứu từ “xấc xược” và thấy nó được định nghĩa là “sự trơ tráo”, vì vậy chúng ta tra cứu từ “sự láo xược” và thấy nó được định nghĩa là “sự xấc xược”. Tuy nhiên—và ở đây chúng ta đến với một mô hình phản ứng phổ biến khác—mọi người thường hành động như thể các từ có thể được giải thích đầy đủ bằng nhiều từ hơn. Đối với một người hỏi định nghĩa về nhạc jazz, Louis Armstrong được cho là đã trả lời: “Trời ạ. Khi bạn hỏi nó là gì, bạn sẽ không bao giờ biết được,” chứng tỏ mình là một nhà ngữ nghĩa học trực quan cũng như một người chơi kèn tuyệt vời

D

Semantics, then, does not deal with the “meaning of words” as that expression is commonly understood. P. W. Bridgman, the Nobel Prize winner and physicist, once wrote, “The true meaning of a term is to be found by observing what a man does with it, not by what he says about it.” He made an enormous contribution to science by showing that the meaning of a scientific term lies in the operations, the things done, that establish its validity, rather than in verbal definitions.

Do đó, ngữ nghĩa học không giải quyết “nghĩa của từ” như cách diễn đạt đó thường được hiểu. P. W. Bridgman, người đoạt giải Nobel và là nhà vật lý, đã từng viết, “Ý nghĩa thực sự của một thuật ngữ được tìm thấy bằng cách quan sát những gì một người làm với nó, chứ không phải bằng những gì người đó nói về nó.” Ông đã có một đóng góp to lớn cho khoa học bằng cách chỉ ra rằng ý nghĩa của một thuật ngữ khoa học nằm ở các hoạt động, những việc được thực hiện, xác lập giá trị của nó, chứ không phải ở các định nghĩa bằng lời nói.

E

Here is a simple, everyday kind of example of “operational” definition. If you say, “This table measures six feet in length,” you could prove it by taking a foot rule, performing the operation of laying it end to end while counting, “One…two…three…four…” But if you say—and revolu­tionists have started uprisings with just this statement “Man is born free, but everywhere he is in chains!”—what operations could you perform to demonstrate its accuracy or inaccuracy?

Đây là một loại ví dụ đơn giản, hàng ngày về định nghĩa “vận hành”. Nếu bạn nói, “Cái bàn này dài 6 feet,” bạn có thể chứng minh điều đó bằng cách lấy thước đo chân, thực hiện thao tác đặt nó nối tiếp nhau trong khi đếm, “Một…hai…ba…bốn …” Nhưng nếu bạn nói — và những người cách mạng đã bắt đầu nổi dậy chỉ với câu nói này “Con người sinh ra tự do, nhưng ở mọi nơi con người bị xiềng xích!” — bạn có thể thực hiện những thao tác nào để chứng minh tính chính xác hay không chính xác của nó?

F

But let us carry this suggestion of “operationalism” outside the physical sciences where Bridgman applied it, and observe what “operations” people perform as the result of both the language they use and the language other people use in communicating to them. Here is a personnel manager studying an application blank. He comes to the words “Education: Harvard University,” and drops the application blank in the wastebasket (that’s the “operation”) because, as he would say if you asked him, “I don’t like Harvard men.” This is an instance of “meaning” at work—but it is not a meaning that can be found in dictionaries.

Nhưng chúng ta hãy mang gợi ý về “thuyết vận hành” này ra bên ngoài các ngành khoa học vật lý nơi Bridgman áp dụng nó, và quan sát “các hoạt động” mà mọi người thực hiện là kết quả của cả ngôn ngữ họ sử dụng và ngôn ngữ mà người khác sử dụng để giao tiếp với họ. Đây là một giám đốc nhân sự đang nghiên cứu một tờ đơn trống. Ông ấy đọc đến dòng chữ “Giáo dục: Đại học Harvard,” và bỏ tờ đơn trống vào sọt rác (đó là “hoạt động”) bởi vì, như ông ấy sẽ nói nếu bạn hỏi ông ấy, “Tôi không như đàn ông Harvard.” Đây là một ví dụ về “ý nghĩa” đang diễn ra—nhưng nó không phải là một nghĩa có thể tìm thấy trong từ điển.

G

If I seem to be taking a long time to explain what semantics is about, it is because I am trying, in the course of explanation, to introduce the reader to a certain way of looking at human behavior. I say human responses because, so far as we know, human beings are the only creatures that have, over and above that biological equipment which we have in common with other creatures, the additional capacity for manufacturing symbols and systems of symbols. When we react to a flag, we are not reacting simply to a piece of cloth, but to the meaning with which it has been symbolically endowed. When we react to a word, we are not reacting to a set of sounds, but to the meaning with which that set of sounds has been symbolically endowed.

Nếu tôi có vẻ mất nhiều thời gian để giải thích ngữ nghĩa là gì, đó là bởi vì trong quá trình giải thích, tôi đang cố gắng giới thiệu cho người đọc một cách nhìn nhất định về hành vi của con người. Tôi nói phản ứng của con người bởi vì, theo những gì chúng ta biết, con người là sinh vật duy nhất có, ngoài thiết bị sinh học mà chúng ta có chung với các sinh vật khác, khả năng bổ sung để tạo ra các biểu tượng và hệ thống biểu tượng. Khi chúng ta phản ứng với một lá cờ, chúng ta không chỉ phản ứng với một mảnh vải, mà với ý nghĩa mà nó được ban cho một cách tượng trưng. Khi chúng ta phản ứng với một từ, chúng ta không phản ứng với một tập hợp các âm thanh, mà với ý nghĩa mà tập hợp các âm thanh đó đã được phú cho một cách tượng trưng.

H

A basic idea in general semantics, therefore, is that the meaning of words (or other symbols) is not in the words, but in our own semantic reactions. If I were to tell a shockingly obscene story in Arabic or Hindustani or Swahili before an audience that understood only English, no one would blush or be angry; the story would be neither shocking nor obscene-induced, it would not even be a story. Likewise, the value of a dollar bill is not in the bill, but in our social agreement to accept it as a symbol of value. If that agreement were to break down through the collapse of our government, the dollar bill would become only a scrap of paper. We do not understand a dollar bill by staring at it long and hard. We understand it by observing how people act with respect to it. We understand it by understanding the social mechanisms and the loyalties that keep it meaningful. Semantics is therefore a social study, basic to all other social studies.

Do đó, một ý tưởng cơ bản trong ngữ nghĩa chung là ý nghĩa của từ (hoặc các ký hiệu khác) không nằm trong từ, mà trong các phản ứng ngữ nghĩa của chính chúng ta. Nếu tôi kể một câu chuyện tục tĩu gây sốc bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Hindustani hoặc tiếng Swahili trước một khán giả chỉ hiểu tiếng Anh, thì không ai sẽ đỏ mặt hay tức giận; câu chuyện sẽ không gây sốc hay tục tĩu, nó thậm chí sẽ không phải là một câu chuyện. Tương tự như vậy, giá trị của một tờ đô la không nằm ở hóa đơn, mà nằm ở thỏa thuận xã hội của chúng ta về việc chấp nhận nó như một biểu tượng của giá trị. Nếu thỏa thuận đó bị phá vỡ do sự sụp đổ của chính phủ chúng ta, thì tờ đô la sẽ chỉ còn là một tờ giấy vụn. Chúng tôi không hiểu một tờ đô la bằng cách nhìn chằm chằm vào nó lâu và chăm chỉ. Chúng tôi hiểu nó bằng cách quan sát cách mọi người hành động đối với nó. Chúng tôi hiểu nó bằng cách hiểu các cơ chế xã hội và lòng trung thành giữ cho nó có ý nghĩa. Do đó, ngữ nghĩa học là một nghiên cứu xã hội, cơ sở cho tất cả các nghiên cứu xã hội khác.

2. Câu hỏi 

Questions 27-31

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

27. What point is made in the first paragraph?

 • A The aim of education is to teach people to read
 • B Everybody has a different pattern of reactions.
 • C Print only carries meaning to those who have received appropriate ways to respond.
 • D The writers should make sure their works satisfy a variety of readers.

28. According to the second paragraph, people are judged by

 • A the level of education.
 • B the variety of experience.
 • C how conventional their responses are.
 • D complex situations.

29. What point is made in the third paragraph?

 • A Standard ways are incapable of defining words precisely.
 • B A dictionary is most scientific in defining words.
 • C A dictionary should define words in as few words as possible.
 • D Mathematicians could define words accurately.

30. What does the writer suggest by referring to Louis Armstrong?

 • A He is an expert of language.
 • B Music and language are similar.
 • C He provides insights to how words are defined.
 • D Playing trumpet is easier than defining words.

31. What does the writer intend to show about the example of “personnel manager”?

 • A Harvard men are not necessarily competitive in the job market.
 • B Meaning cannot always be shared by others.
 • C The idea of operationalism does not make much sense outside physical science.
 • D Job applicants should take care when filling out application forms.

Questions 32-35

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 32-35 on you answer sheet, write

 • TRUE if the statement agrees with the information
 • FALSE if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN If there is no information on this

32. Some statements are incapable of being proved or disproved.

33. Meaning that is personal to individuals is less worthy to study than shared meanings.

34. Flags and words are eliciting responses of the same reason.

35. A story can be entertaining without being understood.

Questions 36-40

Complete each sentence with the correct ending, A-H, below.

Write the correct letter, A-H, in boxes 36-40 on your answer sheet.

 • A is meaningless.
 • B has lasting effects on human behaviors.
 • C is a symbol that has lost its meaning.
 • D can be understood only in its social context.
 • E can provide inadequate explanation of meaning.
 • F reflects the variability of human behaviors.
 • G emphasizes the importance of analyzing how words were used.
 • H suggests that certain types of behaviors carry more meanings than others.

36. A comic strip

37. A dictionary

38. Bridgman

39. A story in a language the audience cannot understand

40. A dollar bill

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 27: Keywords: point, first paragraph

Thông tin ở đoạn A: “ If you did not have within … paper.”, nghĩa là Nếu bạn không có trong mình vào lúc này kiểu phản ứng mà chúng tôi gọi là “khả năng đọc” thì bạn sẽ chỉ thấy ở đây những vết đen vô nghĩa trên giấy.

ĐÁP ÁN: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
responses pattern of reactions

Question 28: Keywords: second paragraph, people, judged by

Thông tin ở đoạn B: “If, as the result of all … disapproved of or viewed with alarm, as “crazy.” nghĩa là Nếu, do kết quả của tất cả những ảnh hưởng tạo nên con người chúng ta, nếu thói quen ngữ nghĩa của chúng ta tương đối giống với thói quen của hầu hết mọi người xung quanh, thì chúng ta được coi là “bình thường” hoặc có lẽ là “ngu si đần độn”. Nếu thói quen ngữ nghĩa của chúng ta khác biệt đáng kể so với thói quen của những người khác, thì chúng ta được coi là “theo chủ nghĩa cá nhân” hoặc “nguyên bản”. hoặc, nếu sự khác biệt bị từ chối hoặc bị coi là đáng báo động, là “điên rồ”.-> mọi người bị đánh giá là “bình thường”, “buồn tẻ”, “cá nhân chủ nghĩa”, “độc đáo” hoặc “điên rồ” bởi sự tương đồng hoặc khác biệt trong thói quen ngữ nghĩa của họ với những người khác.

ĐÁP ÁN: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
advantages strengths

Question 29: Keywords: third paragraph

Thông tin ở đoạn C: “ Defining words with more words, in short, gets us at once into what mathematicians call an “infinite regress”, nghĩa là Tóm lại, việc định nghĩa các từ bằng nhiều từ hơn đưa chúng ta vào cái mà các nhà toán học gọi là “hồi quy vô hạn”.

ĐÁP ÁN: A

Question 30: Keywords: writer suggest, referring to Louis Armstrong

Thông tin ở đoạn C: “To a person who asked for… himself to be an intuitive semanticist as well as a great trumpet player.”, nghĩa là Đối với một người hỏi định nghĩa về nhạc jazz, Louis Armstrong được cho là đã trả lời: “Anh bạn, khi bạn hỏi nó là gì, bạn sẽ không bao giờ biết được”, chứng tỏ mình cũng là một nhà ngữ nghĩa học trực quan và một người chơi kèn tuyệt vời.

ĐÁP ÁN: C

Question 31: Keywords: writer, intend to, personnel manager

Thông tin ở đoạn F: “Here is a personnel manager … a meaning that can be found in dictionaries.”, nghĩa là Đây là một người quản lý nhân sự nghiên cứu một ứng dụng trống. Ông ấy đọc đến dòng chữ “Giáo dục: Đại học Harvard” và bỏ trống đơn đăng ký vào sọt rác (đó là “chiến dịch”) bởi vì, như ông ấy sẽ nói nếu bạn hỏi ông ấy, “Tôi không thích đàn ông Harvard.” Đây là một ví dụ về “ý nghĩa” đang diễn ra—nhưng nó không phải là một nghĩa có thể tìm thấy trong từ điển. -> sẽ có nghĩa không tìm thấy trong từ điển, hoặc nghĩa chỉ có thể hiểu bởi một người cụ thể, không được người khác chấp nhận chung.

ĐÁP ÁN: B

Question 32: Keywords: statements, incapable of being proved or disproved.

Thông tin ở đoạn D, E: Từ đoạn văn, có thể suy ra rằng đó là bởi vì ý nghĩa nằm trong các hoạt động chứ không phải trong các định nghĩa bằng lời nói. Vì vậy, khi nói đến một tuyên bố “Con người sinh ra tự do, nhưng ở mọi nơi con người bị xiềng xích!”, thì không thể chứng minh tính chính xác hay không chính xác của nó bằng bất kỳ phép toán nào.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 33: Keywords: Meaning, personal to individuals, less worthy to study than shared meanings.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 34: Keywords: Flags and words, eliciting responses of the same reason.

Thông tin ở đoạn G: “ When we react to a flag, … been symbolically endowed. ”, nghĩa là Khi chúng ta phản ứng với một lá cờ, chúng ta không chỉ phản ứng với một mảnh vải, mà với ý nghĩa mà nó được ban cho một cách tượng trưng. Khi chúng ta phản ứng với một từ, chúng ta không phản ứng với một tập hợp các âm thanh, mà với ý nghĩa mà tập hợp các âm thanh đó đã được phú cho một cách tượng trưng.

ĐÁP ÁN: TRUE

 Question 35: Keywords: story, entertaining without being understood.

Thông tin ở đoạn H: “If I were to tell a shockingly …, it would not even be a story.”, nghĩa là Nếu tôi kể một câu chuyện tục tĩu gây sốc bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Hindustani hoặc tiếng Swahili trước một khán giả chỉ hiểu tiếng Anh, thì không ai sẽ đỏ mặt hay tức giận; câu chuyện sẽ không gây sốc hay tục tĩu, nó thậm chí sẽ không phải là một câu chuyện.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 36: Keywords: comic strip

Thông tin ở đoạn B: “ Our reaction patterns or our semantic habits, are the internal and most important residue (…) from all the books and newspapers and comic strips we have read,(…). If, as the result of all these influences that make us what we are, (…)”, nghĩa là Các kiểu phản ứng hoặc thói quen ngữ nghĩa của chúng ta, là phần còn lại bên trong và quan trọng nhất (…) từ tất cả sách báo và truyện tranh mà chúng ta đã đọc, (…). Nếu, như là kết quả của tất cả những ảnh hưởng tạo nên con người chúng ta,

ĐÁP ÁN: B

Question 37: Keywords: dictionary

Thông tin ở đoạn C: “Semantics is sometimes defined in dictionaries as “the science of the meaning of words”(…) Defining words with more words, in short, gets us at once into what mathematicians call an “infinite regress”(…) it is not a meaning that can be found in dictionaries.”. Nghĩa là Ngữ nghĩa đôi khi được định nghĩa trong từ điển là “khoa học về nghĩa của từ”(…) Tóm lại, việc định nghĩa các từ có nhiều từ hơn đưa chúng ta vào cái mà các nhà toán học gọi là “hồi quy vô hạn” (…) không phải là một ý nghĩa có thể được tìm thấy trong từ điển. -> một từ điển có thể cung cấp giải thích không đầy đủ về ý nghĩa.

ĐÁP ÁN: E

Question 38: Keywords: Bridgman

Thông tin ở đoạn D: “He made an enormous… validity, rather than in verbal definitions.” nghĩa là Ông đã có một đóng góp to lớn cho khoa học bằng cách chỉ ra rằng ý nghĩa của một thuật ngữ khoa học nằm ở các hoạt động, những việc được thực hiện, xác lập giá trị của nó, chứ không phải ở các định nghĩa bằng lời nói.

ĐÁP ÁN: G

Question 39.  Keywords: story,  language the audience cannot understand

Thông tin ở đoạn H: “ If I were to tell a shockingly … it would not even be a story.”, nghĩa là Nếu tôi kể một câu chuyện tục tĩu gây sốc bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Hindustani hoặc tiếng Swahili trước một khán giả chỉ hiểu tiếng Anh, thì không ai sẽ đỏ mặt hay tức giận; câu chuyện sẽ không gây sốc hay tục tĩu, nó thậm chí sẽ không phải là một câu chuyện.

ĐÁP ÁN: A

Question 40.  Keywords: dollar bill

Thông tin ở đoạn cuối: “the value of a dollar bill is not in the bill, but in our social agreement to accept it as a symbol of value. ”, nghĩa là giá trị của một tờ đô la không nằm trong hóa đơn, mà nằm trong thỏa thuận xã hội của chúng ta về việc chấp nhận nó như một biểu tượng của giá trị.

ĐÁP ÁN: D

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng