Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 5 Test 4

The “Extinct” Grass in Britain – IELTS Reading Answers

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

The “Extinct” Grass in Britain 

(Giống cỏ “tuyệt chủng” ở Anh)

A

The British grass interrupted brome was said to be extinct, just like the Dodo. Called interrupted brome because of its gappy seed head, this unprepossessing grass was found nowhere else in the world, Gardening experts from the Victorian lira were first to record it. In the early 20th century, it grew far and wide across southern England. But it quickly vanished and by 1972 was nowhere to be found. Even the seeds stored at the Cambridge University Botanic Garden as an insurance policy were dead, having been mistakenly kept at room temperature. Fans of the glass were devastated.

Giống cỏ yến mạch ở Anh được cho là bị tuyệt chủng, giống như loài chim Dodo. Gọi là cỏ yến mạch bởi lẽ phần đầu hạt giống của nó ( nhìn giống hạt yến mạch), loại cỏ tầm thường này không thể tìm thấy được ở nơi nào khác trên thế giới ( trừ Anh), các chuyên gia làm vườn từ thời đại Victorian là những người đầu tiên phát hiện ra nó. Vào đầu thế kỷ 20, nó đã phát triển rộng khắp miền nam nước Anh. Nhưng nhanh chóng biến mất và vào năm 1972, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Ngay cả những hạt giống được lưu trữ tại Vườn Bách Thảo của trường đại học Cambridge dưới dạng một chính sách bảo hiểm cũng đều đã chết, với lý do lưu trữ nhầm lẫn ở nhiệt độ phòng. Những người yêu thích loại cỏ này đã thực sự rất sốc và tức giận.

However, reports of its decline were not entirely correct. Interrupted brome has enjoyed a revival, one that’s not due to science. Because of the work of one gardening enthusiast, interrupted brome is thriving as a pot plant. The relaunching into the wild of Britain’s almost extinct plant has excited conservationists everywhere

Tuy nhiên, các báo cáo về sự suy giảm của nó không hoàn toàn chính xác. Cỏ yến mạch đã có một sự hồi sinh, lý do không phải là nhờ vào khoa học. Mà đó là nhờ sự cống hiến của một người đam mê làm vườn, cỏ yến mạch đang được phát triển mạnh như một dáng cây cảnh. Việc tái khai thác vào môi trường hoang dã của các loài cây gần như tuyệt chủng tại Anh đã kích thích các nhà bảo tồn ở khắp mọi nơi.

Originally, Philip Smith didn’t know that he had the very unusual grass at his own home. When he heard about the grass becoming extinct, he wanted to do something surprising. He attended a meeting of the British Botanical Society in Manchester in 1979, and seized His opportunity. He said that it was so disappointing to hear about the demise of the interrupted brome. “What a pity we didn’t research it further!” he added. Then. all of a sudden he displayed his pots with so called “extinct grass” lot all to see.

Ban đầu, Philip Smith hoàn toàn không biết rằng ông ta đang sở hữu một loại cỏ rất lạ thường ở nhà mình. Khi nghe được tin về giống cỏ đang bị tuyệt chủng, ông muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ. Ông tham dự một cuộc họp của Hiệp hội thực vật Anh tại Manchester vào năm 1979 và đã nắm lấy cơ hội này cho mình. Ông nói rằng thực sự thất vọng khi nghe tin giống cỏ yến mạch không còn tồn tại. “Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể nghiên cứu chúng xa hơn nữa!” ông nói thêm. Sau đó, thật bất ngờ ông đã trưng bày chậu cây của mình với tên gọi là “cỏ tuyệt chủng”.

Smith had kept the seeds from the last stronghold of the grass, Pamisford in 1963. It was then when the grass stalled to disappear from the wild. Smith cultivated the grass, year after year. Ultimately, it was his curiosity in the plant that saved it, not scientific or technological projects that

Smith đã trồng những hạt giống trên bãi cỏ cuối cùng, Pamisford vào năm 1963. Khi đó, giống cỏ này đã hoàn toàn biến mất khỏi môi trường hoang dã. Smith trồng cỏ, năm này qua năm khác. Cuối cùng, chính là nhờ trí tò mò của ông về cây cỏ đã cứu được giống cây này, chứ không phải là các dự án khoa học hoặc công nghệ nào khác.

For now, the bromes future is guaranteed. The seeds front Smith’s plants have beet, securely stored in the cutting edge facilities of Millennium Seed Bank at Wakehurst Place in Sussex. And living plants thrive at the botanic gardens at Kew, Edinburgh and Cambridge. This year, seeds are also saved at sites all across the country and the grass now nourishes at several public gardens too.

Hiện tại, tương lai của giống cỏ yến mạch đã được đảm bảo. Các hạt giống trồng tại khu vườn của Smith đã được bảo quản an toàn trong các cơ sở cắt tỉa của Ngân hàng hạt nhân Thiên niên kỷ tại Wakehurst Place ở Sussex. Và các thực vật sống phát triển mạnh tại vườn thực vật ở Kew, Edinburgh, và Cambridge. Năm nay, các hạt giống cũng sẽ được lưu giữ tại các địa điểm trên khắp cả nước và cỏ bây giờ cũng được nuôi dưỡng tại một số vườn công cộng.

The grass will now be reintroduced to the British countryside. As a part of the Species Recovery Project, the organization English Nature will re-introduce interrupted brome into the agricultural landscape, provided willing farmers are found. Alas, the grass is neither beautiful nor practical. it is undoubtedly a weed, a weed that nobody cares for these days. The brome wax was probably never widespread enough to annoy farmers and today, no one would appreciate its productivity or nutritious qualities. As a grass, it leaves a lot to be desired by agriculturalists.

Loài cỏ này sẽ được giới thiệu lại đến các vùng nông thôn của Anh. Là một phần của Dự án phục hồi giống loài, tổ chức thiên nhiên của Anh sẽ đưa lại giống cỏ yến mạch vào môi trường cảnh quan nông nghiệp, đồng thời đưa những người nông dân nhiệt tình vào cùng sản xuất. Than ôi, một giống cỏ vừa không đẹp, vừa không kinh tế, đó chắc chắn là một loại cỏ dại, một loại cỏ dại mà ngày nay, không một ai quan tâm. Than ôi, một giống cỏ vừa không đẹp, vừa không kinh tế, đó chắc chắn là một loại cỏ dại, một loại cỏ dại mà ngày nay, không một ai quan tâm. Là một loại cây cỏ, nó đã phải đánh đổi rất nhiều để có thể trở thành niềm khao khát, mong muốn của những người nông dân.

Smith’s research has attempted to answer the question of where the grass came from. His research points to mutations from other weedy grasses as the most likely source. So close is the relationship that interrupted brome was originally deemed to be a mere variety of soil borne by the great Victorian taxonomist Professor Hackel. A botanist from the 19th century, Druce. had taken notes on the grass and convinced his peers that the grass deserved its own status as a species. Despite Druce growing up in poverty and his self-taught profession, he became the leading botanist of his time.

Nghiên cứu của Smith đã cố gắng để trả lời câu hỏi về nguồn gốc của loại cỏ. Nghiên cứu của ông cho thấy các đột biến từ cỏ cỏ dại khác là nguồn có khả năng cao nhất. Vì vậy, mối quan hệ thân thiết đến mức mà giống cỏ yến mạch ban đầu được nhà phân loại học vĩ đại người Victoria, Giáo sư Hackel coi là một loại brom đất đơn thuần. Một nhà thực vật học từ thế kỷ 19, Druce. đã rất quan tâm đến loại cỏ này và thuyết phục những người đồng nghiệp của mình rằng loài cỏ này xứng đáng được đánh giá với tư cách là một loài. Mặc dù Druce lớn lên trong cảnh đói nghèo và tự học và nhặt nhạnh những kiến thức cho bản thân, nhưng sau này, ông đã trở thành nhà thực vật học hàng đầu tại thời của ông.

Where the grass came from may be clear, but the timing of its birth may be tougher to find out. A clue lies in its penchant for growing as a weed in fields shared with a fodder crop, in particular nitrogen-fixing legumes such as sainfoin, lucerne or clover. According to agricultural historian Joan Thirsk. The humble sainfoin and its company were first noticed in Britain in the early 17th century. Seeds brought in from the Continent were sown in pastures to feed horses and other livestock. However, back then, only a few enthusiastic gentlemen were willing to use the new crops for their prized horses.

Nguồn gốc của loại cỏ này cỏ có thể rõ ràng để giải thích, tuy nhiên thời gian bắt đầu xuất hiện của nó có thể khó khăn hơn để phát hiện ra. Một manh mối nằm ở việc nó có xu hướng phát triển như một loại cỏ dại trên các cánh đồng cùng với một loại cây thức ăn gia súc, cụ thể là những cây nitơ họ đậu như hồng đậu thảo, linh lăng thảo hoặc cỏ ba lá. Theo sử gia nông nghiệp Joan Thirsk, các cây hồng đậu thảo khá hiếm và sự xuất hiện của nó lần đầu tiên được phát hiện ở Anh vào đầu thế kỷ 17. Hạt lấy từ lục địa được gieo vào đồng cỏ để nuôi ngựa và vật nuôi khác. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chỉ có một vài quý ông hào phóng mới sẵn sàng sử dụng các loại cây mới cho những con ngựa có giá trị của họ.

I

Not before too long though, the need to feed the parliamentary armies in Scotland, England and behind was more pressing than ever. farmers were forced to produce more bread, cheese and beer. And by 1650 the legumes were increasingly introduced into arable rotations, to serve as green nature to boost grain yields. A bestseller of its day, Nathaniel Fiennes’s Sainfoin Improved, published in 1671, helped to spread the word. With the advent of sainfoin, clover and lucerne. Britain’s very own rogue grass had suddenly at the rivet.

Tuy nhiên không phải là quá lâu sau đó, nhu cầu cung cấp thực phẩm cho các đội quân nghị viện ở Scotland, Anh và phía sau lại càng ngày càng nặng nề hơn bao giờ hết. Nông dân buộc phải sản xuất thêm bánh mì, pho mát và bia. Và đến năm 1650, cây đậu đã được đưa vào phát triển trong canh tác, để phục vụ như là thực phẩm xanh để tăng năng suất hạt. Cuốn sách bán chạy nhất vào thời điểm ấy, Nathaniel Fiennes Sainfoin Improved, xuất bản năm 1671, đã giúp quảng bá cho tên tuổi loại cây này. Với sự xuất hiện của sainfoin, cỏ ba lá và lucerne, loại cỏ dại rất riêng của Anh này bỗng nhiên được quan tâm.

J

Although the credit for the discovery of interrupted brome goes to a Miss A. M. Barnard, who collected the first specimens at Odsey, Bedfordshire, in 1849, the grass had probably lurked undetected in the English countryside for at least a hundred years. Smith thinks the plant- the world’s version of the Dodo probably evolved in the late 17th or early 18th century, once sainfoin became established. Due mainly to the development of the motor car and subsequent decline of fodder crops for horses, the brome declined rapidly over the 20th century. Today, sainfoin has almost disappeared from the countryside, though occasionally its colorful flowers are spotted in lowland nature reserves. More recently artificial fertilizers have made legume rotations unnecessary

Mặc dù tiền thưởng cho việc khám phá ra giống cỏ yến mạch thuộc về cô A Barnard, người đã thu thập mẫu vật đầu tiên ở Odyssey, Bedfordshire, năm 1849, giống cỏ này có lẽ đã bị ẩn náu trong vùng nông thôn ở Anh trong ít nhất một trăm năm. Smith nghĩ rằng cây trồng – phiên bản thế giới của Dodo có lẽ đã phát triển vào cuối thế kỷ 17 hoặc đầu thế kỷ 18, khi mà hồng đậu thảo ( sainfoin ) được đưa vào phát triển. Do sự phát triển của động cơ và do sự suy giảm của các giống cây làm thức ăn cho ngựa, nên tỷ lệ cỏ yến mạch đã giảm nhanh chóng trong thế kỷ 20. Ngày nay, sainfoin hầu như đã biến mất khỏi vùng nông thôn, mặc dù đôi khi những bông hoa đầy màu sắc của nó được phát hiện ở các vùng đất thấp tại những khu bảo tồn tự nhiên. Gần đây, phân bón nhân tạo đã làm cho việc trồng cây đậu trở nên không còn cần thiết nữa.

K

The close relationship with out-of-fashion crops spells trouble for those seeking to re-establish interrupted brome in today’s countryside. Much like the once common arable weeds, such as the corncockle, its seeds cannot survive long in the soil. Each spring, the brome relied on farmers to resow its seeds; in the days before weed killers and advanced seed sieves, an ample supply would have contaminated supplies of crop seed. However fragile seeds are not the brome’s only problem: this species is also unwilling to release its seeds as they ripen. According to Smith. The grass will struggle to survive even in optimal conditions. It would be very difficult to thrive amongst its more resilient competitors found in today’s improved agricultural landscape

Mối quan hệ gần gũi với các cây trồng lỗi thời đã gây rắc rối cho những người tìm cách tái nuôi trồng lại giống cỏ yến mạch ở vùng nông thôn ngày nay. Giống như những giống cỏ dại có thể canh tác một lần, chẳng hạn như bắp ngô, hạt giống của nó không thể sống lâu trong đất. Mỗi mùa xuân, giống cỏ này cần đến những nông dân để chúng được gieo hạt; trong những ngày trước khi lựa chọn sàng lọc ra những hạt giống tốt, một nguồn cung cấp phong phú sẽ gây ô nhiễm nguồn cung cấp hạt giống cây trồng. Tuy nhiên hạt giống hư không phải là vấn đề duy nhất của brome: loài cỏ này cũng không muốn giải phóng những hạt giống khi chúng chín. Theo Smith, giống cỏ sẽ đấu tranh tồn tại ngay cả trong điều kiện tối ưu. Sẽ rất khó khăn để phát triển bên cạnh các đối thủ cạnh tranh của nó được tìm thấy trong cải tiến nông nghiệp ngày nay.

L

Nonetheless, interrupted brome’s reluctance to thrive independently may have some benefits. Any farmer willing to foster this unique contribution to the world’s flora can rest assured that the grass will never become an invasive pest. Restoring interrupted brome to its rightful home could bring other benefits too, particularly if this strange species is granted recognition as a national treasure. Thanks to British farmers, interrupted brome was given the chance to evolve in the first place. Conservationists would like to see the grass grow once again in its natural habitat and perhaps, one day, seeing the grass become a badge of honor for a new generation of environmentally conscious farmers.

Tuy nhiên, sự miễn cưỡng phát triển độc lập của giống cỏ yến mạch có thể có một số lợi ích. Bất kỳ nông dân nào sẵn sàng nuôi dưỡng sự đóng góp độc đáo này cho hệ thực vật của thế giới có thể yên tâm rằng giống cỏ này sẽ không bao giờ trở thành một loại sâu bệnh xâm lấn. Lưu trữ giống cỏ này vào đúng nơi cũng có thể mang lại những lợi ích khác, đặc biệt nếu những loài kỳ lạ này được công nhận là một kho báu quốc gia. Nhờ các nông dân Anh, cỏ yến mạch một lần nữa đã được trao cơ hội để phát triển ở nơi đầu tiên mà nó xuất hiện. Các nhà bảo tồn muốn nhìn thấy giống cỏ này phát triển một lần nữa trong môi trường sống tự nhiên của nó và có lẽ một ngày nào đó, nhìn thấy chúng trở thành một huy hiệu danh dự cho một thế hệ mới của nông dân có ý thức về môi trường.

2. Câu hỏi 

Questions 1-8

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information

FALSE    if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. The name of interrupted brome came from the unprepossessing grass that disappeared from places in the world for a period.

2. Interrupted brome seeds cannot sprout because they were kept accidentally at unsuitable temperatures.

3. Philip Smith works at the University of Manchester.

4. Kew Botanic Gardens will operate English Nature.

5. Interrupted brome grew unwantedly at the sides of sainfoin.

6. Legumes were used for feeding livestock and enriching the soil.

7. The spread of seeds of interrupted brome depends on the harvesting of the farmers.

8. Only the weed killers can stop interrupted brome from becoming an invasive pest.

Questions 9-13

Look at the following opinions or deeds (Questions 9-13) and the list of people below.

Match each opinion or deed with the correct person, A-F.

Write the correct letter, A-F, in boxes 9-13 on your answer sheet.

A          A. M. Barnard

B          Philip Smith

C          George Claridge Druce

D          Joan Thirsk

E          Professor Hackel

F          Nathaniel Fiennes

9     identified interrupted brome as another species of brome.

10   convinced others about the status of interrupted brome in the botanic world.

11   said that sainfoin was first found more than 300 years ago.

12   helped farmers know that sainfoin is useful for enriching the soil.

13   collected the first sample of interrupted brome.

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: name of interrupted brome, came from, unprepossessing grass, disappeared, for a period.

Thông tin ở đoạn thứ A: “Called interrupted brome … nowhere else in the world”, nghĩa là Gọi là cỏ yến mạch bởi lẽ phần đầu hạt giống của nó ( nhìn giống hạt yến mạch), loại cỏ tầm thường này không thể tìm thấy được ở nơi nào khác trên thế giới 

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 2: Keywords: Interrupted brome seeds, cannot, sprout, kept accidentally, unsuitable temperature.

Thông tin ở đoạn A: “ Even the seeds …  at room temperature.” nghĩa là Ngay cả những hạt giống được lưu trữ tại Vườn Bách Thảo của trường đại học Cambridge dưới dạng một chính sách bảo hiểm cũng đều đã chết, với lý do lưu trữ nhầm lẫn ở nhiệt độ phòng.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 3: Keywords: Philip Smith, works, University of Manchester.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 4: Keywords:  Kew Botanic Gardens, operate, English Nature.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 5: Keywords: Interrupted brome, grew unwantedly, sides of sainfoin.

Thông tin ở đoạn H: “ A clue lies in its … lucerne or clover.”, nghĩa là Một manh mối nằm ở việc nó có xu hướng phát triển như một loại cỏ dại trên các cánh đồng cùng với một loại cây thức ăn gia súc,  cụ thể là những cây nitơ họ đậu như hồng đậu thảo, linh lăng thảo hoặc cỏ ba lá.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 6: Keywords: Legumes, feeding livestock, enriching the soil.

Thông tin ở đoạn D: “ And by 1650 the legumes were increasingly introduced into arable rotations, to serve as green nature to boost grain yields” nghĩa là Và đến năm 1650, cây đậu đã được đưa vào phát triển trong canh tác, để phục vụ như là thực phẩm xanh để tăng năng suất hạt.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 7: Keywords: The spread of seeds of interrupted brome, depends, harvesting of the farmers.

Thông tin ở đoạn F: “The brome wax probably never widespread enough to annoy farmers” nghĩa là Giống cỏ này có lẽ không bao giờ phát triển rộng rãi đến mức làm phiền tới những người nông dân

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 8: Keywords: Only, weed killers, stop interrupted brome, an invasive pest.

Thông tin ở đoạn cuối: “the grass will never become an invasive pest”, nghĩa là giống cỏ này sẽ không bao giờ trở thành một loại sâu bệnh xâm lấn.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 9: Keywords: identified, interrupted brome, another species of brome.

Thông tin ở đoạn G: “So close is the relationship… Hackel.”, nghĩa là Vì vậy, mối quan hệ thân thiết đến mức mà giống cỏ yến mạch ban đầu được nhà phân loại học vĩ đại người Victoria, Giáo sư Hackel coi là một loại brome đất đơn thuần.

ĐÁP ÁN: E

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
considered to deemed to

Question 10: Keywords: convinced others, status of interrupted brome, botanic world.

Thông tin ở đoạn G: “A botanist from the 19th century, Druce. had taken notes on the grass and convinced his peers that the grass deserved its own status as a species.”, nghĩa là Một nhà thực vật học từ thế kỷ 19, Druce. đã ghi chú trên cỏ và thuyết phục các đồng nghiệp của mình rằng cỏ xứng đáng với tư cách là một loài thực vật.

ĐÁP ÁN: C

Question 11: Keywords: sainfoin, first found, more than 300 years ago.

Thông tin ở đoạn H: “According to agricultural … 17th century.”, nghĩa là Theo sử gia nông nghiệp Joan Thirsk, các cây hồng đậu thảo khá hiếm và sự xuất hiện của nó lần đầu tiên được phát hiện ở Anh vào đầu thế kỷ 17.

ĐÁP ÁN: D

Question 12: Keywords: helped farmers, sainfoin, enriching the soil.

Thông tin ở đoạn I: “And by 1650 the legumes… 1671, helped to spread the word.”, nghĩa là Và đến năm 1650, cây đậu đã được đưa vào phát triển trong canh tác, để phục vụ như là thực phẩm xanh để tăng năng suất hạt. Cuốn sách bán chạy nhất vào thời điểm ấy, Nathaniel Fiennes’s Sainfoin Improved, xuất bản năm 1671, đã giúp quảng bá cho tên tuổi loại cây này.

ĐÁP ÁN: F

Question 13: Keywords: collected, the first sample of interrupted brome.

Thông tin ở đoạn J: “Miss A. M. Barnard, who collected the first specimens at Odsey, ”, nghĩa là cô A Barnard, người đã thu thập mẫu vật đầu tiên ở Odsey, Bedfordshire,

ĐÁP ÁN: A

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Keep the Water Away – IELTS Reading Answers

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

Last winter’s floods on the rivers of central Europe were among the worst since the Middle Ages, and as winter storms return, the specter of floods is returning too. Just weeks ago, the river Rhone in south-east France burst its banks, driving 15,000 people from their homes, and worse could be on the way. Traditionally, river engineers have gone for Plan A: get rid of the water fast, draining it off the land and down to the sea in tall-sided rivers re-engineered as high-performance drains. But however big they dug city drains, however wide and straight they made the rivers, and however high they built the banks, the floods kept coming back to taunt them, from the Mississippi to the Danube. Arid when the floods came, they seemed to be worse than ever. No wonder engineers are turning to Plan B: sap the water’s destructive strength by dispersing it into fields, forgotten lakes, flood plains and aquifers.

Lũ lụt mùa đông năm ngoái trên các con sông ở trung tâm châu Âu là một trong những trận lũ tồi tệ nhất kể từ thời Trung cổ, và khi những cơn bão mùa đông quay trở lại, bóng ma lũ lụt cũng quay trở lại. Chỉ vài tuần trước, sông Rhone ở đông nam nước Pháp đã vỡ bờ, khiến 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa, và điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Theo truyền thống, các kỹ sư đường sông đã thực hiện Kế hoạch A: loại bỏ nước nhanh chóng, rút nước ra khỏi đất liền và chảy xuống biển ở những con sông có thành cao được tái thiết kế thành hệ thống thoát nước hiệu suất cao. Nhưng dù họ có đào cống thoát nước trong thành phố lớn đến đâu, họ có tạo nên những con sông rộng và thẳng đến đâu, và họ có xây bờ bao cao đến đâu, lũ lụt vẫn tiếp tục quay trở lại chế nhạo họ, từ sông Mississippi cho đến sông Danube. Sự khô cằn khi lũ về dường như trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Không có gì ngạc nhiên khi các kỹ sư đang chuyển sang Kế hoạch B: hủy hoại sức mạnh hủy diệt của nước bằng cách phân tán nó vào các cánh đồng, hồ bị lãng quên, đồng bằng lũ lụt và tầng ngậm nước.

Back in the days when rivers took a more tortuous path to the sea, flood waters lost impetus and volume while meandering across flood plains and idling through wetlands and inland deltas. But today the water tends to have an unimpeded journey to the sea. And this means that when it rains in the uplands, the water comes down all at once. Worse, whenever we close off more flood plains, the river’s flow farther downstream becomes more violent and uncontrollable. Dykes are only as good as their weakest link—-and the water will unerringly find it. By trying to turn the complex hydrology of rivers into the simple mechanics of a water pipe, engineers have often created danger where they promised safety, and intensified the floods they meant to end. Take the Rhine, Europe’s most engineered river. For two centuries, German engineers have erased its backwaters and cut it off from its flood plain.

Quay trở lại những ngày khi các con sông đi theo con đường quanh co hơn ra biển, nước lũ mất động lực và thể tích khi uốn khúc qua các đồng bằng ngập lũ và chạy không tải qua các vùng đất ngập nước và đồng bằng châu thổ nội địa. Nhưng ngày nay nước có xu hướng có một cuộc hành trình không bị cản trở ra biển. Và điều này có nghĩa là khi trời mưa ở vùng cao, nước sẽ đổ xuống cùng một lúc. Tồi tệ hơn, bất cứ khi nào chúng ta đóng cửa nhiều vùng lũ hơn, dòng chảy của dòng sông xa hơn về phía hạ lưu trở nên dữ dội hơn và không thể kiểm soát được. Đê chỉ tốt khi mắt xích yếu nhất của chúng—-và nước sẽ tìm thấy nó một cách chắc chắn. Bằng cách cố gắng biến chế độ thủy văn phức tạp của các dòng sông thành cơ học đơn giản của một đường ống dẫn nước, các kỹ sư thường tạo ra mối nguy hiểm ở những nơi họ hứa hẹn về sự an toàn và tăng cường lũ lụt mà họ muốn chấm dứt. Lấy sông Rhine, con sông được thiết kế kỹ lưỡng nhất châu Âu. Trong hai thế kỷ, các kỹ sư người Đức đã xóa bỏ các vùng nước tù đọng và cắt đứt nó khỏi vùng đồng bằng ngập lụt.

Today, the river has lost 7 percent of its original length and runs up to a third faster. When it rains hard in the Alps, the peak flows from several tributaries coincide in the main river, where once they arrived separately. And with four-fifths of the lower Rhine’s floodplain barricaded off, the waters rise ever higher. The result is more frequent flooding that does ever-greater damage to the homes, offices and roads that sit on the flood plain. Much the same has happened in the US on the mighty Mississippi, which drains the world’s second largest river catchment into the Gulf of Mexico.

Ngày nay, dòng sông đã mất đi 7% chiều dài ban đầu và chảy nhanh hơn 1/3. Khi trời mưa to ở dãy Alps, đỉnh dòng chảy từ một số nhánh sông trùng vào sông chính, nơi chúng từng đến riêng biệt. Và với bốn phần năm diện tích đồng bằng ngập lũ của hạ lưu sông Rhine bị phong tỏa, nước dâng cao hơn bao giờ hết. Kết quả là lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại lớn hơn bao giờ hết cho nhà cửa, văn phòng và đường xá nằm trên vùng đồng bằng lũ lụt. Điều tương tự cũng xảy ra ở Hoa Kỳ trên sông Mississippi hùng vĩ, nơi dẫn nước của lưu vực sông lớn thứ hai thế giới vào Vịnh Mexico.

The European Union is trying to improve rain forecasts and more accurately model how intense rains swell rivers. That may help cities prepare, but it won’t stop the floods. To do that, say hydrologists, you need a new approach to engineering not just rivers, but the whole landscape. The UK’s Environment Agency -which has been granted an extra £150 million a year to spend in the wake of floods in 2000 that cost the country £1 billion- puts it like this: “The focus is now on working with the forces of nature. Towering concrete walks are out, and new wetlands : are in.” To help keep London’s feet dry, the agency is breaking the Thames’s banks upstream and reflooding 10 square kilometers of ancient flood plain at Otmoor outside Oxford. Nearer to London it has spent £100 million creating new wetlands and a relief channel across 16 kilometers of flood plain to protect the town of Maidenhead, as well as the ancient playing fields of Eton College. And near the south coast, the agency is digging out channels to reconnect old meanders on the river Cuckmere in East Sussex that were cut off by flood banks 150 years ago.

Liên minh châu Âu đang cố gắng cải thiện dự báo mưa và mô hình hóa chính xác hơn mức độ mưa lớn làm nước sông dâng cao. Điều đó có thể giúp các thành phố chuẩn bị, nhưng sẽ không ngăn được lũ lụt. Để làm được điều đó, các nhà thủy văn học cho biết, bạn cần một cách tiếp cận mới đối với kỹ thuật không chỉ các dòng sông mà còn toàn bộ cảnh quan. Cơ quan Môi trường của Vương quốc Anh – đã được cấp thêm 150 triệu bảng Anh mỗi năm để chi tiêu sau trận lũ lụt năm 2000 khiến quốc gia này thiệt hại 1 tỷ bảng Anh – nói như sau: “Trọng tâm hiện nay là làm việc với các lực lượng tự nhiên . Những con đường bê tông cao chót vót đã biến mất, và những vùng đất ngập nước mới : đang xuất hiện.” Để giúp giữ cho chân của London khô ráo, cơ quan này đang phá vỡ bờ sông Thames ở thượng nguồn và làm ngập 10 km2 vùng đồng bằng ngập lũ cổ đại ở Otmoor bên ngoài Oxford. Gần London hơn, nó đã chi 100 triệu bảng Anh để tạo ra các vùng đất ngập nước mới và một kênh cứu trợ trên 16km đồng bằng lũ lụt để bảo vệ thị trấn Maidenhead, cũng như các sân chơi cổ xưa của Đại học Eton. Và gần bờ biển phía nam, cơ quan này đang đào các kênh để kết nối lại các đoạn uốn khúc cũ trên sông Cuckmere ở East Sussex đã bị lũ lụt cắt đứt 150 năm trước.

The same is taking place on a much grander scale in Austria, in one of Europe’s largest river restorations to date. Engineers are regenerating flood plains along 60 kilometers of the river Drava as it exits the Alps. They are also widening the river bed and channeling it back into abandoned meanders, oxbow lakes and backwaters overhung with willows. The engineers calculate that the restored floodplain can now store up to 10 million cubic meters of flood waters and slow storm surges coming out of the Alps by more than an hour, protecting towns as far downstream as Slovenia and Croatia.

Điều tương tự cũng đang diễn ra trên quy mô lớn hơn nhiều ở Áo, tại một trong những công trình phục hồi sông lớn nhất châu Âu cho đến nay. Các kỹ sư đang tái tạo vùng đồng bằng ngập lũ dọc theo 60km của sông Drava khi nó thoát ra khỏi dãy núi Alps. Họ cũng đang mở rộng lòng sông và đưa nó trở lại những khúc quanh bị bỏ hoang, hồ oxbow và vùng nước đọng phủ đầy cây liễu. Các kỹ sư tính toán rằng vùng đồng bằng ngập lũ đã được phục hồi hiện có thể chứa tới 10 triệu mét khối nước lũ và làm chậm các cơn bão dâng cao từ dãy Alps trong hơn một giờ, bảo vệ các thị trấn ở tận hạ lưu như Slovenia và Croatia.

“Rivers have to be allowed to take more space. They have to be turned from flood-chutes into flood-foilers,” says Nienhuis. And the Dutch, for whom preventing floods is a matter of survival, have gone furthest. A nation built largely on drained marshes and seabed had the fright of its life in 1993 when the Rhine almost overwhelmed it. The same happened again in 1995, when a quarter of a million people were evacuated from the Netherlands. But a new breed of “soft engineers” wants our cities to become porous, and Berlin is their shining example. Since reunification, the city’s massive redevelopment has been governed by tough new rules to prevent its drains becoming overloaded after heavy rains. Harald Kraft, an architect working in the city, says: “We now see rainwater as a resource to be kept rather than got rid of at great cost.” A good illustration is the giant Potsdamer Platz, a huge new commercial redevelopment by Daimler Chrysler in the heart of the city.

“Các dòng sông phải được phép chiếm nhiều không gian hơn. Chúng phải được biến từ máng thoát lũ thành tấm chắn lũ,” Nienhuis nói. Và người Hà Lan, đối với họ, ngăn chặn lũ lụt là vấn đề sống còn, đã đi xa nhất. Một quốc gia được xây dựng chủ yếu trên các đầm lầy cạn nước và đáy biển đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi về cuộc sống của mình vào năm 1993 khi sông Rhine gần như tràn ngập nó. Điều tương tự lại xảy ra vào năm 1995, khi một phần tư triệu người phải sơ tán khỏi Hà Lan. Nhưng một thế hệ “kỹ sư mềm” mới muốn các thành phố của chúng ta có thể cho nước chảy qua và Berlin là ví dụ điển hình. Kể từ khi thống nhất, quá trình tái phát triển quy mô lớn của thành phố đã được điều chỉnh bởi các quy định mới cứng rắn nhằm ngăn chặn các cống thoát nước trở nên quá tải sau những trận mưa lớn. Harald Kraft, một kiến trúc sư làm việc trong thành phố, cho biết: “Giờ đây, chúng tôi coi nước mưa là nguồn tài nguyên cần được giữ lại thay vì loại bỏ với cái giá rất đắt”. Một ví dụ điển hình là quảng trường Potsdamer Platz khổng lồ, một công trình tái phát triển thương mại khổng lồ mới của Daimler Chrysler ở trung tâm thành phố.

G

Los Angeles has spent billions of dollars digging huge drains and concreting river beds to carry away the water from occasional intense storms. The latest plan is to spend a cool $280 million raising the concrete walls on the Los Angeles river by another 2 meters. Yet many communities still flood regularly. Meanwhile this desert city is shipping in water from hundreds of kilometers away in northern California and from the Colorado river in Arizona to fill its taps and swimming pools, and irrigate its green spaces. It all sounds like bad planning. “In LA we receive half the water we need in rainfall, and we throw it away. Then we spend hundreds of millions to import water,” says Andy Lipkis, an LA environmentalist, along with citizen groups like Friends of the Los Angeles River and Unpaved LA, want to beat the urban flood hazard and fill the taps by holding onto the city’s flood water. And it’s not just a pipe dream. The authorities this year launched a $100 million scheme to road-test the porous city in one flood-hit community in Sun Valley. The plan is to catch the rain that falls on thousands of driveways, parking lots and rooftops in the valley. Trees will soak up water from parking lots. Homes and public buildings will capture roof water to irrigate gardens and parks. And road drains will empty into old gravel pits and other leaky places that should recharge the city’s underground water reserves. Result: less flooding and more water for the city. Plan B says every city should be porous, every river should have room to flood naturally and every coastline should be left to build its own defenses. It sounds expensive and utopian, until you realize how much we spend trying to drain cities and protect our watery margins -and how bad we are at it.

Los Angeles đã chi hàng tỷ đô la để đào những cống rãnh khổng lồ và đổ bê tông lòng sông để dẫn nước thoát khỏi những cơn bão dữ dội thường xuyên. Kế hoạch mới nhất là chi 280 triệu đô la để nâng các bức tường bê tông trên sông Los Angeles thêm 2 mét. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng vẫn lũ lụt thường xuyên. Trong khi đó, thành phố sa mạc này đang vận chuyển nước từ hàng trăm km ở phía bắc California và từ sông Colorado ở Arizona để đổ đầy vòi và bể bơi, đồng thời tưới cho không gian xanh của nó. Tất cả nghe có vẻ như kế hoạch tồi. “Ở LA, chúng tôi nhận được một nửa lượng nước cần thiết từ lượng mưa, và chúng tôi vứt bỏ nó. Sau đó, chúng tôi chi hàng trăm triệu để nhập khẩu nước,” Andy Lipkis, một nhà môi trường LA, cho biết, cùng với các nhóm công dân như Friends of the Los Angeles River và Unpaved LA, muốn đánh bại nguy cơ lũ lụt đô thị và lấp đầy các vòi nước bằng cách nắm lấy nguồn nước của thành phố. nuoc lu. Và nó không chỉ là một giấc mơ viển vông. Các nhà chức trách năm nay đã đưa ra một kế hoạch trị giá 100 triệu đô la để thử nghiệm thành phố xốp trong một cộng đồng bị lũ lụt ở Sun Valley. Kế hoạch là hứng nước mưa rơi xuống hàng ngàn lối đi, bãi đậu xe và mái nhà trong thung lũng. Cây sẽ ngấm nước từ bãi đậu xe. Các ngôi nhà và tòa nhà công cộng sẽ thu nước từ mái nhà để tưới vườn và công viên. Và các cống thoát nước trên đường sẽ đổ vào các hố sỏi cũ và những nơi rò rỉ khác sẽ bổ sung nguồn dự trữ nước ngầm của thành phố. Kết quả: ít lũ lụt hơn và nhiều nước hơn cho thành phố. Kế hoạch B nói rằng mọi thành phố nên xốp, mọi con sông nên có chỗ để lũ lụt tự nhiên và mọi bờ biển nên được để lại để xây dựng hệ thống phòng thủ của riêng mình. Nghe có vẻ tốn kém và không tưởng, cho đến khi bạn nhận ra chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu tiền để cố gắng thoát nước cho các thành phố và bảo vệ các vùng ven biển của chúng ta – và chúng ta đã làm điều đó tồi tệ như thế nào.

2. Câu hỏi 

Questions 14-19

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 14-19 on your answer sheet.

14   a new approach carried out in the UK

15   the reason why twisty path and dykes failed

16   illustration of an alternative plan in LA which seems much unrealistic

17   traditional way of tackling flood

18   efforts made in Netherlands and Germany

19   one project on a river that benefits three nations

Questions 20-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 20-23 on you answer sheet, write

TRUE                 if the statement is true

FALSE                if the statement is false

NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

20   In ancient times, the people in Europe made efforts to improve the river banks, so the flood was becoming less severe than before.

21   Flood makes the river shorter than it used to be, which means faster speed and more damage to the constructions on the flood plain.

22   The new approach in the UK is better than that in Austria.

23   At least 300,000 people left the Netherlands in 1995.

Questions 24-26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

24   UK’s Environment Agency carried out one innovative approach: a wetland is generated not far from the city of ……………………… to protect it from flooding.

25   ………………………. suggested that cities should be porous, and Berlin set a good example.

26   Another city devastated by heavy storms casually is ………………………….., though the government pours billions of dollars each year in order to solve the problem.

3. Phân tích đáp án 

Question 14: Keywords: a new approach carried out, UK

Thông tin ở đoạn D: “To do that, … floods in 2000” nghĩa là Để làm được điều đó, các nhà thủy văn học cho biết, bạn cần một cách tiếp cận mới đối với kỹ thuật không chỉ các dòng sông mà còn toàn bộ cảnh quan. Cơ quan Môi trường Vương quốc Anh – đã được cấp thêm 150 triệu bảng mỗi năm để chi tiêu sau lũ lụt năm 2000

ĐÁP ÁN: D

Question 15: Keywords: the reason, twisty path, dykes failed

Thông tin ở đoạn B: “Worse, whenever we close … weakest link.”, Tồi tệ hơn, bất cứ khi nào chúng ta đóng cửa nhiều vùng lũ hơn, dòng chảy của dòng sông xa hơn về phía hạ lưu trở nên dữ dội hơn và không thể kiểm soát được. Đê chỉ tốt khi mắt xích yếu nhất.

ĐÁP ÁN: B

Question 16: Keywords: illustration, alternative plan in LA, unrealistic

Thông tin ở đoạn G: “Plan B says every city … sounds expensive and utopian, ”, nghĩa là Kế hoạch B cho rằng mọi thành phố nên xốp, mọi con sông nên có chỗ để lũ lụt tự nhiên và mọi bờ biển nên được để lại để xây dựng hệ thống phòng thủ của riêng mình. Nghe có vẻ tốn kém và không tưởng.

ĐÁP ÁN: G

Question 17: Keywords: traditional way, tackling flood

Thông tin ở đoạn A: “Traditionally, … as high-performance drains.”, nghĩa là Theo truyền thống, các kỹ sư đường sông đã thực hiện Kế hoạch A: loại bỏ nước nhanh chóng, rút nước ra khỏi đất liền và chảy xuống biển ở những con sông có thành cao được tái thiết kế thành hệ thống thoát nước hiệu suất cao.

ĐÁP ÁN: A

Question 18: Keywords: efforts, Netherlands and Germany

Thông tin ở đoạn F: “ And the Dutch, for whom preventing floods is a matter of survival, have gone furthest” và “ But a new breed of “soft engineers” wants our cities to become porous, and Berlin is their shining example”, nghĩa là “Và người Hà Lan, những người coi việc ngăn chặn lũ lụt là vấn đề sống còn” và “Nhưng một thế hệ “kỹ sư mềm” mới muốn các thành phố của chúng ta trở nên xốp, và Berlin là một ví dụ điển hình”

ĐÁP ÁN: F

Question 19: Keywords: one project, river, benefits three nations

Thông tin ở đoạn E: “The same is taking place on a much grander scale in Austria” và “The engineers …  Slovenia and Croatia.”. Nghĩa là Điều tương tự cũng đang diễn ra trên quy mô lớn hơn nhiều ở Áo và Các kỹ sư tính toán rằng vùng đồng bằng ngập lũ đã được phục hồi hiện có thể chứa tới 10 triệu mét khối nước lũ và làm chậm các cơn bão dâng cao từ dãy Alps trong hơn một giờ, bảo vệ các thị trấn ở tận hạ lưu như Slovenia và Croatia. -> engineers regenerated flood plains in one of Europe’s largest river restorations can benefit not only Austria but Slovenia and Croatia as well.

ĐÁP ÁN: E

Question 20: Keywords: ancient times, people in Europe, efforts, improve the river banks, flood, less severe than before.

Thông tin ở đoạn B: “ Last winter’s floods on the…returning too”, nghĩa là Lũ lụt mùa đông năm ngoái trên các con sông ở trung tâm châu Âu là một trong những trận lũ tồi tệ nhất kể từ thời Trung cổ, và khi những cơn bão mùa đông quay trở lại, bóng ma lũ lụt cũng quay trở lại

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 21: Keywords:  Flood makes river shorter, faster speed, more damage to the constructions on flood plain

Thông tin ở đoạn D: “ Today, the river has lost 7 percent of its original length and runs up to a third faster.”, và “ The result is more frequent flooding that does ever-greater damage to the homes, offices and roads that sit on the flood plain” nghĩa là Ngày nay, dòng sông đã mất đi 7% chiều dài ban đầu và chảy nhanh hơn 1/3. và Kết quả là lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại lớn hơn bao giờ hết cho nhà cửa, văn phòng và đường xá nằm trên vùng đồng bằng lũ lụt.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 22: Keywords: The new approach, UK, better than, in Austria

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 23: Keywords: 300,000 people, left, Netherlands in 1995

Thông tin ở đoạn F: “ The same happened again in 1995, when a quarter of a million people were evacuated from the Netherlands.”, nghĩa là điều tương tự lại xảy ra vào năm 1995, khi một phần tư triệu người phải sơ tán khỏi Hà Lan.-> khoảng 250.000 người rời khỏi Hà Lan vào năm 1995.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 24: Keywords: UK’s Environment Agency, innovative approach: a wetland, not far from the city of 

Thông tin ở đoạn D: “ Nearer to London… protect the town of Maidenhead ”, nghĩa là Gần London hơn, công ty đã chi 100 triệu bảng để tạo ra các vùng đất ngập nước mới và một kênh cứu trợ trên 16km đồng bằng lũ lụt để bảo vệ thị trấn Maidenhead

ĐÁP ÁN: London

Question 25: Keywords: cities, porous, and Berlin set a good example.

Thông tin ở đoạn F: “But a new breed of “soft engineers” wants our cities to become porous, and Berlin is their shining example. ”, nghĩa là Nhưng một thế hệ “kỹ sư mềm” mới muốn các thành phố của chúng ta có thể cho nước chảy qua và Berlin là ví dụ điển hình

ĐÁP ÁN: soft engineers 

Question 26: Keywords: city devastated by heavy storms, billions of dollars, solve the problem.

Thông tin ở đoạn B: “Los Angeles… occasional intense storms.”, nghĩa là Los Angeles đã chi hàng tỷ đô la để đào những cống rãnh khổng lồ và đổ bê tông lòng sông để dẫn nước thoát khỏi những cơn bão dữ dội thường xuyên.

ĐÁP ÁN:  Los Angeles

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

What Do Babies Know? – IELTS Reading Answers

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

As Daniel Haworth is settled into a high chair and wheeled behind a black screen, a sudden look of worry furrows his 9-month-old brow. His dark blue eyes dart left and right in search of the familiar reassurance of his mother’s face. She calls his name and makes soothing noises, but Daniel senses something unusual is happening. He sucks his fingers for comfort, but, finding no solace, his month crumples, his body stiffens, and he lets rip an almighty shriek of distress. This is the usual expression when babies are left alone or abandoned. Mom picks him up, reassures him, and two minutes later, a chortling and alert Daniel returns to the darkened booth behind the screen and submits himself to the baby lab, a unit set up in 2005 at the University of Manchester in northwest England to investigate how babies think.

Khi Daniel Haworth đã yên vị trên một chiếc ghế cao và có bánh xe đẩy phía sau tấm bình phong màu đen, cậu bé 9 tháng tuổi đột nhiên nhíu mày lo lắng. Đôi mắt xanh sẫm của cậu bé đảo qua trái lại để tìm kiếm sự trấn an quen thuộc trên khuôn mặt của mẹ cậu bé. Cô ấy gọi tên cậu bé và tạo ra những âm thanh êm dịu, nhưng Daniel cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra. cậu bé mút ngón tay để được an ủi, nhưng không tìm thấy niềm an ủi nào, cơ thể cậu bé cứng lại, và cậu bé phát ra một tiếng thét đau khổ tột cùng. Đây là biểu hiện thường thấy khi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc bỏ rơi. Mẹ bế cậu bé lên, trấn an cậu bé, và hai phút sau, Daniel vui vẻ và tỉnh táo quay trở lại gian hàng tối phía sau màn hình và nộp mình cho phòng thí nghiệm trẻ em, một đơn vị được thành lập vào năm 2005 tại Đại học Manchester ở tây bắc nước Anh để điều tra xem trẻ em suy nghĩ như thế nào.

B

Watching infants piece life together, seeing their senses, emotions and motor skills take shape, is a source of mystery and endless fascination—at least to parents and developmental psychologists. We can decode their signals of distress or read a million messages into their first smile. But how much do we really know about what’s going on behind those wide, innocent eyes? How much of their understanding of and response to the world comes preloaded at birth? How much is built from scratch by experience? Such are the questions being explored at the baby lab. Though the facility is just 18 months old and has tested only 100 infants, it’s already challenging current thinking on what babies know and how they come to know it.

Quan sát từng cuộc sống của trẻ sơ sinh ghép nối với nhau, nhìn thấy các giác quan, cảm xúc và kỹ năng vận động của chúng hình thành, là một nguồn bí ẩn và sự mê hoặc vô tận—ít nhất là đối với các bậc cha mẹ và các nhà tâm lý học phát triển. Chúng ta có thể giải mã tín hiệu đau buồn của họ hoặc đọc hàng triệu thông điệp trong nụ cười đầu tiên của họ. Nhưng chúng ta thực sự biết được bao nhiêu về những gì đang diễn ra đằng sau đôi mắt mở to ngây thơ đó? Họ hiểu biết bao nhiêu và phản ứng của họ đối với thế giới được cài đặt sẵn khi sinh như thế nào? Bao nhiêu được xây dựng từ đầu bằng kinh nghiệm? Đó là những câu hỏi đang được khám phá tại phòng thí nghiệm trẻ em. Mặc dù cơ sở này mới được 18 tháng tuổi và chỉ thử nghiệm 100 trẻ sơ sinh, nhưng nó đã thách thức suy nghĩ hiện tại về những gì trẻ sơ sinh biết và làm thế nào chúng biết được điều đó.

C

Daniel is now engrossed in watching video clips of a red toy train on a circular track. The train disappears into a tunnel and emerges on the other side. A hidden device above the screen is tracking Daniel’s eyes as they follow the train and measuring the diameter of his pupils 50 times a second. As the child gets bored—or “habituated”, as psychologists call the process— his attention level steadily drops. But it picks up a little whenever some novelty is introduced. The train might be green, or it might be blue. And sometimes an impossible thing happens— the train goes into the tunnel one color and comes out another.

Daniel lúc này đang mải mê xem các video clip về chiếc xe lửa đồ chơi màu đỏ chạy trên đường ray hình tròn. Con tàu biến mất vào một đường hầm và xuất hiện ở phía bên kia. Một thiết bị ẩn phía trên màn hình đang theo dõi đôi mắt của Daniel khi họ đi theo đoàn tàu và đo đường kính đồng tử của anh ấy 50 lần một giây. Khi đứa trẻ cảm thấy buồn chán—hay “đã quen”, như các nhà tâm lý học gọi quá trình này—mức độ chú ý của nó giảm dần. Nhưng nó tăng lên một chút bất cứ khi nào một số tính năng mới được giới thiệu. Con tàu có thể là màu xanh lá cây, hoặc nó có thể là màu xanh da trời. Và đôi khi một điều không thể xảy ra – đoàn tàu đi vào đường hầm một màu và đi ra một màu khác.

D

Variations of experiments like this one, examining infant attention, have been a standard tool of developmental psychology ever since the Swiss pioneer of the field, Jean Piaget, started experimenting on his children in the 1920s. Piaget’s work led him to conclude that infants younger than 9 months have no innate knowledge of how the world works or any sense of “object permanence” (that people and things still exist even when they’re not seen). Instead, babies must gradually construct this knowledge from experience. Piaget’s “constructivist” theories were massively influential on postwar educators and psychologist, but over the past 20 years or so they have been largely set aside by a new generation of “nativist” psychologists and cognitive scientists whose more sophisticated experiments led them to theorize that infants arrive already equipped with some knowledge of the physical world and even rudimentary programming for math and language. Baby lab director Sylvain Sirois has been putting these smart-baby theories through a rigorous set of tests. His conclusions so far tend to be more Piagetian: “Babies,” he says, “know nothing.”

Các biến thể của thí nghiệm như thế này, kiểm tra sự chú ý của trẻ sơ sinh, là một công cụ tiêu chuẩn của tâm lý học phát triển kể từ khi nhà tiên phong người Thụy Sĩ trong lĩnh vực này, Jean Piaget, bắt đầu thí nghiệm trên trẻ em của mình vào những năm 1920. Công việc của Piaget đã khiến ông kết luận rằng trẻ sơ sinh dưới 9 tháng tuổi không có kiến thức bẩm sinh về cách thế giới vận hành hoặc bất kỳ cảm giác nào về “sự trường tồn của vật thể” (rằng con người và sự vật vẫn tồn tại ngay cả khi chúng không được nhìn thấy). Thay vào đó, trẻ phải dần dần xây dựng kiến thức này từ kinh nghiệm. Các lý thuyết “kiến tạo” của Piaget có ảnh hưởng lớn đối với các nhà giáo dục và tâm lý học thời hậu chiến, nhưng trong hơn 20 năm qua, chúng đã bị một thế hệ các nhà tâm lý học và nhà khoa học nhận thức “theo chủ nghĩa bản địa” mới đưa ra ý kiến rằng trẻ em đã được trang bị một số kiến thức về thế giới vật chất và thậm chí cả lập trình thô sơ cho toán học và ngôn ngữ. Giám đốc phòng thí nghiệm trẻ em Sylvain Sirois đã đưa những lý thuyết về em bé thông minh này qua một loạt các bài kiểm tra nghiêm ngặt. Kết luận của anh ấy cho đến nay có xu hướng giống Piagetian hơn: “Trẻ sơ sinh,” anh ấy nói, “không biết gì cả.”

E

What Sirois and his postgraduate assistant Lain Jackson are challenging is the interpretation of a variety of classic experiments begun in the mid-1980s in which babies were shown physical events that appeared to violate such basic concepts as gravity, solidity and contiguity. In one such experiment, by University of Illinois psychologist Renee Baillargeon, a hinged wooden panel appeared to pass right through a box. Baillargeon and M.I.T’s Elizabeth Spelke found that babies as young as 3 1/2 months would reliably look longer at the impossible event than at the normal one. Their conclusion: babies have enough built-in knowledge to recognise that something is wrong.

Điều mà Sirois và trợ lý sau đại học của ông Lain Jackson đang gặp thách thức là việc giải thích một loạt các thí nghiệm cổ điển bắt đầu từ giữa những năm 1980, trong đó trẻ sơ sinh được cho xem các sự kiện vật lý dường như vi phạm các khái niệm cơ bản như trọng lực, chất rắn và sự tiếp giáp. Trong một thí nghiệm như vậy, của nhà tâm lý học Renee Baillargeon thuộc Đại học Illinois, một tấm gỗ có bản lề dường như xuyên qua một chiếc hộp. Baillargeon và Elizabeth Spelke của M.I.T phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở độ tuổi 3 tháng rưỡi sẽ nhìn lâu hơn vào sự kiện bất khả thi hơn là nhìn vào sự kiện bình thường. Kết luận của họ: trẻ sơ sinh có đủ kiến thức sẵn có để nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

F

Sirois does not take issue with the way these experiments were conducted. “The methods are correct and replicable,” he says, “it’s the interpretation that’s the problem.” In a critical review to be published in the forthcoming issue of the European Journal of Developmental Psychology, he and Jackson pour cold water over recent experiments that claim to have observed innate or precocious social cognition skills in infants. His own experiments indicate that a baby’s fascination with physically impossible events merely reflects a response to stimuli that are novel. Data from the eye tracker and the measurement of the pupils (which widen in response to arousal or interest) show that impossible events involving familiar objects are no more interesting than possible events involving novel objects. In other words, when Daniel had seen the red train come out of the tunnel green a few times, he gets as bored as when it stays the same color. The mistake of previous research, says Sirois, has been to leap to the conclusion that infants can understand the concept of impossibility from the mere fact that they are able to perceive some novelty in it. “The real explanation is boring,” he says.

Sirois không quan tâm đến cách tiến hành các thí nghiệm này. “Các phương pháp là chính xác và có thể nhân rộng,” anh ấy nói, “chính cách giải thích mới là vấn đề.” Trong một bài đánh giá phê bình sẽ được xuất bản trong số sắp tới của Tạp chí Tâm lý học Phát triển Châu Âu, ông và Jackson dội gáo nước lạnh vào những thí nghiệm gần đây tuyên bố đã quan sát thấy các kỹ năng nhận thức xã hội bẩm sinh hoặc sớm phát triển ở trẻ sơ sinh. Các thí nghiệm của riêng ông chỉ ra rằng niềm đam mê của một đứa trẻ với những sự kiện không thể xảy ra về mặt vật lý chỉ đơn thuần phản ánh phản ứng đối với các kích thích mới lạ. Dữ liệu từ thiết bị theo dõi mắt và phép đo đồng tử (mở rộng để đáp ứng với kích thích hoặc hứng thú) cho thấy những sự kiện không thể xảy ra liên quan đến những đồ vật quen thuộc không thú vị hơn những sự kiện có thể xảy ra liên quan đến những đồ vật mới lạ. Nói cách khác, khi Daniel đã nhìn thấy đoàn tàu màu đỏ đi ra khỏi đường hầm màu xanh lá cây một vài lần, ông ấy sẽ cảm thấy nhàm chán như khi nó vẫn giữ nguyên một màu. Sirois nói, sai lầm của nghiên cứu trước đây là đã vội vàng đi đến kết luận rằng trẻ sơ sinh có thể hiểu khái niệm về sự bất khả thi chỉ vì chúng có thể nhận thức được một số điều mới lạ trong đó. “Lời giải thích thực sự là nhàm chán,” ông nói.

G

So how do babies bridge the gap between knowing squat and drawing triangles—a task Daniel’s sister Lois, 2 1/2, is happily tackling as she waits for her brother? “Babies have to learn everything, but as Piaget was saying, they start with a few primitive reflexes that get things going,” said Sirois. For example, hardwired in the brain is an instinct that draws a baby’s eyes to a human face. From brain imaging studies we also know that the brain has some sort of visual buffer that continues to represent objects after they have been removed—a lingering perception rather than conceptual understanding. So when babies encounter novel or unexpected events, Sirois explains, “there’s a mismatch between the buffer and the information they’re getting at that moment. And what you do when you’ve got a mismatch is you try to clear the buffer. And that takes attention.” So learning, says Sirois, is essentially the laborious business of resolving mismatches. “The thing is, you can do a lot of it with this wet sticky thing called a brain. It’s a fantastic, statistical-learning machine”. Daniel, exams ended, picks up a plastic tiger and, chewing thoughtfully upon its heat, smiles as if to agree.

Vậy làm thế nào để các em bé thu hẹp khoảng cách giữa việc biết ngồi xổm và vẽ hình tam giác—một nhiệm vụ mà em gái của Daniel, Lois, 2 tuổi rưỡi, đang vui vẻ giải quyết khi chờ đợi anh trai mình? Sirois nói: “Trẻ sơ sinh phải học mọi thứ, nhưng như Piaget đã nói, chúng bắt đầu với một vài phản xạ nguyên thủy để giúp mọi thứ diễn ra. Ví dụ, bản năng cố định trong não là một bản năng thu hút ánh mắt của một đứa trẻ đối với khuôn mặt người. Từ các nghiên cứu về hình ảnh não bộ, chúng ta cũng biết rằng bộ não có một số loại vùng đệm thị giác tiếp tục biểu thị các đối tượng sau khi chúng bị loại bỏ—một nhận thức kéo dài hơn là hiểu biết khái niệm. Vì vậy, khi các em bé gặp phải những sự kiện mới lạ hoặc bất ngờ, Sirois giải thích, “có sự không phù hợp giữa vùng đệm và thông tin mà chúng nhận được tại thời điểm đó. Và những gì bạn làm khi có sự không phù hợp là cố gắng xóa bộ đệm. Và điều đó thu hút sự chú ý.” Vì vậy, học tập, Sirois nói, về cơ bản là công việc tốn nhiều công sức để giải quyết sự không phù hợp. “Vấn đề là, bạn có thể làm được rất nhiều việc với thứ nhớp nháp ướt át gọi là bộ não này. Đó là một cỗ máy học thống kê, tuyệt vời”. Daniel, kỳ thi kết thúc, nhặt một con hổ nhựa lên và trầm ngâm nhai độ nóng của nó, mỉm cười như thể đồng ý.

2. Câu hỏi 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?

TRUE                    if the statement agrees with the information

FALSE                  if the statement contradicts the information

NOT GIVEN         if it is impossible to say what the writer thinks about this

27. Baby’s behavior after being abandoned is not surprising.

28. Parents are overestimating what babies know.

29. Only 100 experiments have been done but can prove the theories about what we know.

30. Piaget’s theory was rejected by parents in the 1920s.

31. Sylvain Sirois’s conclusion on infant’s cognition is similar to Piaget’s.

32. Sylvain Sirois found serious flaws in the experimental designs by Baillargeon and Elizabeth Spelke.

Questions 33-37

Complete each sentence with the correct ending, A-E, below.

List of Endings

A. before they are born.

B. before they learn from experience.

C. when they had seen the same thing for a while.

D. when facing the possible and impossible events.

E. when the previous things appear again in the lives.

33. Jean Piaget thinks infants younger than 9 months won’t know something existing

34. Jean Piaget thinks babies only get the knowledge

35. Some cognitive scientists think babies have the mechanism to learn a language

36. Sylvain Sirois thinks that babies can reflect a response to stimuli that are novel

37. Sylvain Sirois thinks babies’ attention level will drop

Questions 38-40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. What can we know about Daniel in the third paragraph?

A Daniel’s attention level rose when he saw a blue train.

B Kid’s attention fell when he was accustomed to the changes.

C Child’s brain activity was monitored by special equipment.

D Size of the train changed when it came out of the tunnel.

39. What can we know from the writer in the fourth paragraph?

A The theories about what a baby knows changed over time.

B Why the experiments that had been done before were rejected.

C Infants have the innate knowledge to know the external environment.

D Piaget’s “constructivist” theories were massively influential on parents.

40. What can we know from the argument of the experiment about the baby in the sixth paragraph?

A Infants are attracted by various colors of the trains all the time.

B Sylvain Sirois accuses misleading approaches of current experiments.

C Sylvain Sirois indicates that only impossible events make children interested.

D Sylvain Sirois suggests that novel things attract baby’s attention.

3. Phân tích đáp án 

Question 27: Keywords: Baby’s behavior, after, abandoned, not surprising.

Thông tin ở đoạn A: “ He sucks his fingers… or abandoned.  ”, nghĩa là Anh ta mút ngón tay để được an ủi, nhưng không tìm thấy niềm an ủi nào, tháng của anh ta sụp đổ, cơ thể ông ấy cứng lại, và ông ấy phát ra một tiếng thét đau khổ tột cùng. Đây là biểu hiện thường thấy khi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc bỏ rơi.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 28: Keywords: Parents, overestimating, what babies know.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 29: Keywords: Only 100 experiments, done, prove, theories about what we know.

Thông tin ở đoạn B: “Though the facility… know it.”, nghĩa là Mặc dù cơ sở này mới được 18 tháng tuổi và chỉ thử nghiệm 100 trẻ sơ sinh, nhưng nó đã thách thức suy nghĩ hiện tại về những gì trẻ sơ sinh biết và làm thế nào chúng biết được điều đó.-> 100 thí nghiệm đó không chứng minh những lý thuyết về những gì chúng ta biết mà thách thức suy nghĩ của mọi người vào thời điểm đó.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 30: Keywords: Piaget’s theory, rejected by parents, 1920s.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 31: Keywords:  Sylvain Sirois’s conclusion, infant’s cognition, similar to Piaget’s.

Thông tin ở đoạn cuối: “ Baby lab directo…know nothing.”, nghĩa là Giám đốc phòng thí nghiệm trẻ em Sylvain Sirois đã đưa những lý thuyết về em bé thông minh này qua một loạt các bài kiểm tra nghiêm ngặt. Kết luận của ông ấy cho đến nay có xu hướng giống Piagetian hơn: “Trẻ sơ sinh,” ông ấy nói, “không biết gì cả.”

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 32: Keywords: Sylvain Sirois, serious flaws, experimental designs by Baillargeon and Elizabeth Spelke

Thông tin ở đoạn E, F: “ Baillargeon and M.I.T’s Elizabeth Spelke… the normal one. ”, và “ the mistake of previous research,… novelty in it”. nghĩa là Baillargeon và Elizabeth Spelke của M.I.T phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở độ tuổi 3 tháng rưỡi sẽ nhìn lâu hơn vào sự kiện bất khả thi hơn là nhìn vào sự kiện bình thường và Sirois nói, sai lầm của nghiên cứu trước đây là đã vội vàng đi đến kết luận rằng trẻ sơ sinh có thể hiểu khái niệm về sự bất khả thi chỉ vì chúng có thể nhận thức được một số điều mới lạ trong đó.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 33: Keywords: Jean Piaget, infants younger than 9 months, won’t know something existing

Thông tin ở đoạn D: “Piaget’s work … not seen)” nghĩa là Công việc của Piaget đã khiến ông kết luận rằng trẻ sơ sinh dưới 9 tháng tuổi không có kiến thức bẩm sinh về cách thế giới vận hành hoặc bất kỳ cảm giác nào về “sự trường tồn của vật thể” (rằng con người và sự vật vẫn tồn tại ngay cả khi chúng không được nhìn thấy).

ĐÁP ÁN: B

Question 34: Keywords: Jean Piaget, babies only get the knowledge

Thông tin ở đoạn D: “ Instead, babies must gradually construct this knowledge from experience.”, nghĩa là Thay vào đó, bé phải dần dần xây dựng kiến thức này từ kinh nghiệm.

ĐÁP ÁN: E

Question 35: Keywords: cognitive scientists, babies, mechanism to learn a language

Thông tin ở đoạn D: “infants arrive already equipped with some knowledge of the physical world and even rudimentary programming for math and language.”, nghĩa là trẻ sơ sinh đến nơi đã được trang bị một số kiến thức về thế giới vật chất và thậm chí cả lập trình thô sơ về toán học và ngôn ngữ.

ĐÁP ÁN: A

Question 36: Keywords: Sylvain Sirois, babies, reflect a response to stimuli that are novel

Thông tin ở đoạn F: “ his own experiments indicate that a baby’s fascination with physically impossible events merely reflects a response to stimuli that are novel”, nghĩa là các thí nghiệm của riêng ông chỉ ra rằng niềm đam mê của một đứa trẻ với những sự kiện không thể xảy ra về mặt vật lý chỉ đơn thuần phản ánh phản ứng đối với các kích thích mới lạ.

ĐÁP ÁN: D

Question 37: Keywords: Sylvain Sirois, babies’ attention level will drop

Thông tin ở đoạn F: “In other words,… the same color. ” nghĩa là Nói cách khác, khi Daniel đã nhìn thấy đoàn tàu màu đỏ đi ra khỏi đường hầm màu xanh lá cây một vài lần, anh ấy sẽ cảm thấy nhàm chán như khi nó vẫn giữ nguyên một màu. -> Mức độ chú ý của Daniel giảm xuống khi anh ấy nhìn thấy một vật trong một thời gian

ĐÁP ÁN: C

Question 38: Keywords: Daniel in the third paragraph

Thông tin ở đoạn C: “ A hidden device … his attention level steadily drops.” nghĩa là Một thiết bị ẩn phía trên màn hình đang theo dõi đôi mắt của Daniel khi họ đi theo đoàn tàu và đo đường kính đồng tử của ông ấy 50 lần một giây. Khi đứa trẻ cảm thấy buồn chán—hay “đã quen”, như các nhà tâm lý học gọi quá trình này—mức độ chú ý của nó giảm dần.

ĐÁP ÁN: B

Question 39.  Keywords:  the writer in the fourth paragraph

Thông tin ở đoạn D: “ Piaget’s “constructivist”… language.”, nghĩa là Các lý thuyết “kiến tạo” của Piaget có ảnh hưởng lớn đối với các nhà giáo dục và nhà tâm lý học thời hậu chiến, nhưng trong hơn 20 năm qua, chúng đã bị một thế hệ các nhà tâm lý học và nhà khoa học nhận thức “theo chủ nghĩa bản địa” đưa ra ý kiến rằng trẻ em đã được trang bị một số kiến thức về thế giới vật chất và thậm chí cả lập trình thô sơ cho toán học và ngôn ngữ.

ĐÁP ÁN: A

Question 40.  Keywords: the argument of the experiment about the baby in the sixth paragraph

Thông tin ở đoạn F: “ His own experiments indicate that a baby’s fascination with physically impossible events merely reflects a response to stimuli that are novel.”, nghĩa là Các thí nghiệm của riêng ông chỉ ra rằng niềm đam mê của một đứa trẻ với những sự kiện không thể xảy ra về mặt vật lý chỉ đơn thuần phản ánh phản ứng đối với các kích thích mới lạ.

ĐÁP ÁN: D

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng