Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 5 Test 2

Passage 1: The Extraordinary Watkin Tench

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

The Extraordinary Watkin Tench

Jeff Chapman relates the story of history the most important vegetable

(Watkin Tench phi thường)

A

At the end of the 18th century, life for the average British citizen was changing. The population grew as health and industrialisation took hold of the country. However, land and resources were limited. Families could not guarantee jobs for all of their children. People who were poor or destitute had little option. To make things worse, the rate of people who turned to crime to make a living increased. In Britain, the prisons were no longer large enough to hold the convicted people of this growing criminal class. Many towns and governments were at a loss as to what to do. However, another phenomenon that was happening in the 18th century was exploration of other continents. There were many ships looking for crew members who would risk a month-long voyage across a vast ocean. This job was risky and dangerous, so few would willingly choose it. However, with so many citizens without jobs or with criminal convictions, they had little choice. One such member of this new lower class of British citizens was Watkin Tench. Between 1788 and 1868, approximately 161,700 convicts were transported to the Australian colonies of New South Wales, Van Diemen’s land and Western Australia. Tench was one of these unlucky convicts to sign onto a dangerous journey. When his ship set out in 1788, he signed a three years’ service to the First Fleet.

Vào cuối thế kỷ 18, cuộc sống của một công dân Anh bình thường đang thay đổi. Dân số tăng lên khi sức khỏe và công nghiệp hóa nắm giữ đất nước. Tuy nhiên, đất đai và tài nguyên đều có hạn. Các gia đình không thể đảm bảo việc làm cho tất cả con cái của họ. Những người nghèo hoặc cơ cực có rất ít lựa chọn. Tồi tệ hơn, tỷ lệ những người chuyển sang phạm tội để kiếm sống đã tăng lên. Ở Anh, các nhà tù không đủ rộng để giam giữ những người bị kết án thuộc tầng lớp tội phạm ngày càng tăng này. Nhiều thị trấn và chính phủ không biết phải làm gì. Tuy nhiên, một hiện tượng khác đang xảy ra vào thế kỷ 18 là việc khám phá ra các lục địa khác. Có rất nhiều con tàu đang tìm kiếm các thành viên thủy thủ đoàn, những người sẽ mạo hiểm thực hiện chuyến đi kéo dài một tháng qua đại dương bao la. Công việc này mạo hiểm và nguy hiểm, rất ít người sẵn sàng chọn nó. Tuy nhiên, với rất nhiều công dân không có việc làm hoặc có tiền án, họ có rất ít sự lựa chọn. Một thành viên của tầng lớp công dân Anh mới thấp hơn này là Watkin Tench. Từ năm 1788 đến năm 1868, khoảng 161.700 tù nhân đã được chuyển đến các thuộc địa của Úc ở New South Wales, vùng đất của Van Diemen và Tây Úc. Tench là một trong những tù nhân xui xẻo này đã tham gia vào một hành trình nguy hiểm. Khi con tàu của ông khởi hành vào năm 1788, ông đã ký hợp đồng ba năm phục vụ cho Hạm đội Thứ nhất.

Apart from his years in Australia, people knew little about his life back in Britain. It was said he was born on 6 October 1758 at Chester in the county of Cheshire in England. He came from a decent background. Tench was a son of Fisher Tench, a dancing master who ran a boarding school in the town and Margarita Tarleton of the Liverpool Tarletons. He grew up around a finer class of British citizens, and his family helped instruct the children of the wealthy in formal dance lessons. Though we don’t know for sure how Tench was educated in this small British town, we do know that he was well-educated. His diaries from his travels to Australia are written in excellent English, a skill that not everyone was lucky to possess in the 18th century. Aside from this, we know little of Tench’s beginnings. We don’t know how he ended up convicted of a crime. But after he started his voyage, his life changed dramatically.

Ngoài những năm ở Úc, mọi người biết rất ít về cuộc sống của Tench ở Anh. Người ta nói rằng ông sinh ngày 6 tháng 10 năm 1758 tại Chester, hạt Cheshire, Anh. Ông ấy xuất thân từ một gia đình khá giả. Tench là con trai của Fisher Tench, một bậc thầy khiêu vũ điều hành một trường nội trú trong thị trấn và Margarita Tarleton của Liverpool Tarletons. Ông ấy lớn lên trong một tầng lớp công dân Anh khá giả, và gia đình ông ấy đã giúp hướng dẫn những đứa trẻ của những người giàu có trong các bài học khiêu vũ chính thức. Mặc dù chúng ta không biết chắc Tench đã được giáo dục như thế nào ở thị trấn nhỏ của Anh này, nhưng chúng ta biết rằng ông ấy đã được giáo dục tốt. Nhật ký của ông từ chuyến du lịch đến Úc được viết bằng tiếng Anh xuất sắc, một kỹ năng mà không phải ai cũng may mắn có được vào thế kỷ 18. Bên cạnh đó, chúng ta biết rất ít về sự khởi đầu của Tench. Chúng ta không biết làm thế nào mà cuối cùng ông ấy bị kết án về một tội ác. Nhưng sau khi bắt đầu hành trình của mình, cuộc sống của ông ấy đã thay đổi đáng kể.

During the voyage, which was harsh and took many months, Tench described the landscape of different places. While sailing to Australia, Tench saw landscapes that were unfamiliar and new to him. Arriving in Australia, the entire crew was uncertain of what was to come in their new life. When they arrived in Australia, they established a British colony. Governor Philip was vested with complete authority over the inhabitants of the colony. Though still a young man, Philip was enlightened for his age. From stories of other British colonies, Philip learnt that conflict with the original peoples of the land was often a source of strife and difficulties. To avoid this, Philip’s personal intent was to establish harmonious relations with local Aboriginal people. But Philip’s job was even more difficult considering his crew. Other colonies were established with middle-class merchants and craftsmen. His crew were convicts, who had few other skills outside of their criminal histories. Along with making peace with the Aboriginal people, Philip also had to try to reform as well as discipline the convicts of the colony.

Trong chuyến hành trình khắc nghiệt và kéo dài nhiều tháng, Tench đã mô tả phong cảnh của những nơi khác nhau. Khi chèo thuyền đến Úc, Tench đã nhìn thấy những cảnh quan xa lạ và mới mẻ đối với ông. Đến Úc, toàn bộ thủy thủ đoàn không chắc chắn điều gì sẽ đến trong cuộc sống mới của họ. Khi đến Úc, họ thành lập một thuộc địa của Anh. Thống đốc Philip được trao toàn quyền đối với cư dân của thuộc địa. Mặc dù còn trẻ, Philip đã được khai sáng so với tuổi của mình. Từ những câu chuyện về các thuộc địa khác của Anh, Philip biết được rằng xung đột với các dân tộc nguyên thủy của vùng đất này thường là nguồn gốc của xung đột và khó khăn. Để tránh điều này, ý định cá nhân của Philip là thiết lập mối quan hệ hài hòa với thổ dân địa phương. Nhưng công việc của Philip thậm chí còn khó khăn hơn nếu xét đến thủy thủ đoàn của ông ấy. Các thuộc địa khác được thành lập với tầng lớp thương nhân và thợ thủ công trung lưu. Phi hành đoàn của ông ấy là những người bị kết án, những người có ít kỹ năng khác ngoài tiền án. Cùng với việc làm hòa với thổ dân, Philip còn phải ra sức cải tạo cũng như kỷ luật những tù nhân thuộc địa.

From the beginning, Tench stood out as different from the other convicts. During his initial time in Australia, he quickly rose in rank, and was given extra power and responsibility over the convicted crew members. However, he was also still very different from the upper-class rulers who came to rule over the crew. He showed humanity towards the convicted workers. He didn’t want to treat them as common criminals, but as trained military men. Under Tench’s authority, he released the convicts’ chains which were used to control them during the voyage. Tench also showed mercy towards the Aboriginal people. Governor Philip often pursued violent solutions to conflicts with the Aboriginal peoples. Tench disagreed strongly with this method. At one point, he was unable to follow the order given by the Governor Philip to punish the ten Aboriginals..

Ngay từ đầu, Tench đã nổi bật so với những người bị kết án khác. Trong thời gian đầu ở Úc, ông ta nhanh chóng thăng hạng, đồng thời được trao thêm quyền hạn và trách nhiệm đối với các thành viên phi hành đoàn bị kết án. Tuy nhiên, ông ta cũng rất khác so với những kẻ thống trị thuộc tầng lớp thượng lưu đứng ra cai trị thủy thủ đoàn. Ông ấy đã thể hiện lòng nhân đạo đối với những công nhân bị kết án. Ông ấy không muốn coi họ như những tên tội phạm thông thường mà như những quân nhân được huấn luyện. Dưới quyền của Tench, ông ta đã giải phóng xiềng xích của những người bị kết án được sử dụng để kiểm soát họ trong chuyến hành trình. Tench cũng tỏ lòng thương xót đối với thổ dân. Thống đốc Philip thường theo đuổi các giải pháp bạo lực để giải quyết xung đột với thổ dân. Tench không đồng ý mạnh mẽ với phương pháp này. Tại một thời điểm, ông ta không thể tuân theo mệnh lệnh do Thống đốc Philip đưa ra để trừng phạt mười thổ dân..

When they first arrived, Tench was fearful and contemptuous towards the Aboriginals, because the two cultures did not understand each other. However, gradually he got to know them individually and became close friends with them. Tench knew that the Aboriginal people would not cause them conflict if they looked for a peaceful solution. Though there continued to be conflict and violence, Tench’s efforts helped establish a more peaceful negotiation between the two groups when they settled territory and land-use issues.

Khi mới đến, Tench rất sợ hãi và khinh thường thổ dân, vì hai nền văn hóa không hiểu nhau. Tuy nhiên, dần dần ông hiểu họ và trở thành bạn thân của họ. Tench biết rằng thổ dân sẽ không gây xung đột cho họ nếu họ tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Mặc dù vẫn tiếp tục có xung đột và bạo lực, những nỗ lực của Tench đã giúp thiết lập một cuộc đàm phán hòa bình hơn giữa hai nhóm khi họ giải quyết các vấn đề về lãnh thổ và sử dụng đất.

Meanwhile, many changes were made to the new colony. The Hawkesbury River was named by Governor Philip in June 1789. Many native bird species to the river were hunted by traveling colonists. The colonists were having a great impact on the land and natural resources. Though the colonists had made a lot of progress in the untamed lands of Australia, there were still limits. The convicts were notoriously ill-informed about Australian geography, as was evident in the attempt by twenty absconders to walk from Sydney to China in 1791, believing: “China might be easily reached, being not more than a hundred miles distant, and separated only by a river.” In reality, miles of ocean separated the two.

Trong khi đó, nhiều thay đổi đã được thực hiện đối với thuộc địa mới. Sông Hawkesbury được Thống đốc Philip đặt tên vào tháng 6 năm 1789. Nhiều loài chim bản địa của sông đã bị săn bắt bởi những người đi khai hoang. Thực dân đã có một tác động lớn đến đất đai và tài nguyên thiên nhiên. Mặc dù những người thực dân đã đạt được nhiều tiến bộ ở những vùng đất hoang sơ của Úc, nhưng vẫn còn những giới hạn. Những người bị kết án nổi tiếng là thiếu hiểu biết về địa lý Úc, thể hiện rõ trong nỗ lực của 20 kẻ bỏ trốn đi bộ từ Sydney đến Trung Quốc vào năm 1791, vì tin rằng: “Trung Quốc có thể dễ dàng đến được, cách xa không quá một trăm dặm và chỉ cách nhau bên một con sông.” Trong thực tế, hàng dặm của đại dương đã ngăn cách hai.

Much of Australia was unexplored by the convicts. Even Tench had little understanding of what existed beyond the established lines of their colony. Slowly, but surely, the colonists expanded into the surrounding area. A few days after arrival at Botany Bay, their original location, the fleet moved to the more suitable Port Jackson where a settlement was established at Sydney Cove on 26 January 1788. This second location was strange and unfamiliar, and the fleet was on alert for any kind of suspicious behaviors. Though Tench had made friends in Botany Bay with Aboriginal peoples, he could not be sure this new land would be uninhabited. He recalled the first time he stepped into this unfamiliar ground with a boy who helped Tench navigate. In these new lands, he met an old Aboriginal.

Phần lớn nước Úc chưa được khám phá bởi những người bị kết án. Ngay cả Tench cũng có rất ít hiểu biết về những gì tồn tại bên ngoài ranh giới đã được thiết lập của thuộc địa của họ. Dần dần, nhưng chắc chắn, những người thuộc địa đã mở rộng ra khu vực xung quanh. Vài ngày sau khi đến Vịnh Botany, vị trí ban đầu của họ, hạm đội di chuyển đến Cảng Jackson phù hợp hơn, nơi một khu định cư được thành lập tại Sydney Cove vào ngày 26 tháng 1 năm 1788. Vị trí thứ hai này rất xa lạ và không quen thuộc, và hạm đội đang trong tình trạng báo động về bất kỳ loại hành vi đáng ngờ nào. Mặc dù Tench đã kết bạn ở Vịnh Botany với thổ dân, nhưng ông không thể chắc chắn vùng đất mới này sẽ không có người ở. Ông nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào vùng đất xa lạ này với một cậu bé đã giúp Tench định hướng. Tại những vùng đất mới này, ông gặp một thổ dân già.

2. Câu hỏi 

Questions 1-5

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

 • TRUE    if the statement agrees with the information
 • FALSE    if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN if there is no information on this

1   There was a great deal of information available about the life of Tench before he arrived in Australia.

2   Tench drew pictures to illustrate different places during the voyage.

3   Other military personnel in New South Wales did not treat convicts in the same way as Tench did.

4   Tench’s view towards the Aboriginals remained unchanged during his time in Australia.

5   An Aboriginal gave him gifts of food the first time they met.

6   The convicts had a good knowledge of Australian geography.

Questions 7-13

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

7 In France, people started to overcome their disgust about potatoes because the 7     What could be concrete proof of Tench’s good education?

8     How many years did Tench sign the contract to the First Fleet?

9     What was used to control convicts during the voyage?

10   Who gave the order to punish the Aboriginals?

11   When did the name of Hawkesbury River come into being?

12   Where did the escaped convicts plan to go?

13   In which place did Tench feel unaccustomed?

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: information available, life of Tench, before, arrived, Australia.

Thông tin ở đoạn thứ B: “Apart from his years in Australia, people knew little about his life back in Britain”. Nghĩa là Ngoài những năm ở Úc, mọi người biết rất ít về cuộc sống của anh ấy ở Anh

ĐÁP ÁN: FALSE

A great deal of >< little

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
life of Tench before he arrived in Australia his life back in Britain

Question 2: Keywords: Tench, drew pictures, illustrate different places 

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 3: Keywords: Other military personnel, New South Wales, not treated convicts, the same way as Tench

Thông tin ở đoạn D: “ Tench also showed mercy towards the Aboriginal people. Governor Philip often pursued violent solutions to conflicts with the Aboriginal peoples.” Nghĩa là Tench cũng tỏ lòng thương xót đối với thổ dân >< thống đốc Philip thường theo đuổi các giải pháp bạo lực để giải quyết xung đột với thổ dân.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 4: Keywords: Tench’s view, Aboriginals, unchanged, Australia.

Thông tin ở đoạn E: “Tench was fearful … close friends with them.”, nghĩa là Tench sợ hãi và khinh thường thổ dân, vì hai nền văn hóa không hiểu nhau. Tuy nhiên, dần dần anh biết rõ từng người và trở thành bạn thân của họ.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 5: Keywords: Aboriginal, gave, gifts of food, at the first time

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 6: Keywords: The convicts, good knowledge, Australian geography.

Thông tin ở đoạn F: “ The convicts were notoriously ill-informed about Australian geography”, nghĩa là Những người bị kết án nổi tiếng là thiếu thông tin về địa lý Úc, 

ĐÁP ÁN: FALSE

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
good knowledge ill-informed

Question 7: Keywords: What, concrete proof, Tench’s good education?

Thông tin ở đoạn B: “we do know that …lucky to possess in the 18th century.” nghĩa là chúng ta biết rằng anh ấy đã được giáo dục tốt. Nhật ký của ông từ chuyến du lịch đến Úc được viết bằng tiếng Anh xuất sắc, một kỹ năng mà không phải ai cũng may mắn có được vào thế kỷ 18.

ĐÁP ÁN: His diaries

Question 8: Keywords: How many years, Tench, sign the contract, First Fleet?

Thông tin ở đoạn 1: “ When his ship set out in 1788, he signed a three years’ service to the First Fleet.”, nghĩa là Khi con tàu của ông khởi hành vào năm 1788, ông đã ký hợp đồng ba năm phục vụ cho Hạm đội Thứ nhất.

ĐÁP ÁN: 3/three years

Question 9: Keywords: What, control convicts, during the voyage?

Thông tin ở đoạn D: “ Under Tench’s authority, he released the convicts’ chains which were used to control them during the voyage”, nghĩa là Dưới quyền của Tench, anh ta đã giải phóng xiềng xích của những người bị kết án được sử dụng để kiểm soát họ trong chuyến hành trình

ĐÁP ÁN: chains

Question 10: Keywords: who, order, punish the Aboriginals

Thông tin ở đoạn D : “He was unable to follow the order given by the Governor Philip to punish the ten Aboriginals.”, nghĩa là ông ấy đã không thể tuân theo mệnh lệnh do Thống đốc Philip đưa ra để trừng phạt mười thổ dân..

ĐÁP ÁN: Governor Philip

Question 11: Keywords: when, the name of Hawkesbury River, come into being

Thông tin ở đoạn F: “ The Hawkesbury River was named by Governor Philip in June 1789”, nghĩa là Sông Hawkesbury được Thống đốc Philip đặt tên vào tháng 6 năm 1789

ĐÁP ÁN: June 1789

Question 12: Keywords: Where, escaped convicts, plan to go

Thông tin ở đoạn F: “ as was evident in the attempt by twenty absconders to walk from Sydney to China in 1791”, nghĩa là như đã thấy rõ trong nỗ lực của hai mươi kẻ bỏ trốn đi bộ từ Sydney đến Trung Quốc vào năm 1791

ĐÁP ÁN: China

Question 13: Keywords: In which place, Tench, feel unaccustomed

Thông tin ở đoạn cuối: “where a settlement … suspicious behaviors.”, nghĩa nơi một khu định cư được thành lập tại Sydney Cove vào ngày 26 tháng 1 năm 1788. Vị trí thứ hai này rất xa lạ và không quen thuộc, và hạm đội đang trong tình trạng báo động về bất kỳ loại hành vi đáng ngờ nào.

ĐÁP ÁN: Sydney Cove

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
unaccustomed strange and unfamiliar

Passage 2: Are Artists Liars?

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

Shortly before his death, Marlon Brando was working on a series of instructional videos about acting, to he called “Lying for a Living”. On the surviving footage, Brando can be seen dispensing gnomic advice on his craft to a group of enthusiastic, if somewhat bemused, Hollywood stars, including Leonardo Di Caprio and Sean Penn. Brando also recruited random people from the Los Angeles street and persuaded them to improvise (the footage is said to include a memorable scene featuring two dwarves and a giant Samoan). “If you can lie, you can act.” Brando told Jod Kaftan, a writer for Rolling Stone and one of the few people to have viewed the footage. “Are you good at lying?” asked Kaftan. “Jesus.” said Brando, “I’m fabulous at it”.

Không lâu trước khi qua đời, Marlon Brando đang thực hiện một loạt video hướng dẫn về diễn xuất, anh ấy gọi là “Lying for a living”. Trong đoạn phim còn sót lại, có thể thấy Brando đang đưa ra lời khuyên thần kỳ về nghề của mình cho một nhóm  cho cùng nhóm người có chung niềm đam mê như Hollywood nhiệt tình bao gồm Leonardo Di Caprio và Sean Penn. Brando cũng tuyển dụng những người ngẫu nhiên trên đường phố Los Angeles và thuyết phục họ ứng biến (đoạn phim được cho là bao gồm một cảnh đáng nhớ có hai người lùn và một người Samoa khổng lồ). “Nếu bạn có thể nói dối, bạn có thể hành động.” Brando nói với Jod Kaftan, một nhà văn của Rolling Stone và là một trong số ít người đã xem đoạn phim. “Bạn có giỏi nói dối không?” Kaftan hỏi. “Chúa ơi.” Brando nói, “Tôi rất giỏi về nó”.

Brando was not the first person to note that the line between an artist and a liar is a line one. If art is a kind of lying, then lying is a form of art, albeit of a lower order-as Oscar Wilde and Mark Twain have observed. Indeed, lying and artistic storytelling spring from a common neurological root-one that is exposed in the cases of psychiatric patients who suffer from a particular kind of impairment. Both liars and artists refuse to accept the tyranny of reality. Both carefully craft stories that are worthy of belief – a skill requiring intellectual sophistication, emotional sensitivity and physical self-control (liars are writers and performers of their own work). Such parallels are hardly coincidental, as I discovered while researching my book on lying.

Brando không phải là người đầu tiên lưu ý rằng ranh giới giữa một nghệ sĩ và một kẻ nói dối là một ranh giới. Nếu nghệ thuật là một kiểu nói dối, thì nói dối là một hình thức nghệ thuật, mặc dù ở cấp thấp hơn – như Oscar Wilde và Mark Twain đã nhận xét. Thật vậy, nói dối và nghệ thuật kể chuyện bắt nguồn từ một gốc rễ thần kinh phổ biến – một gốc rễ bộc lộ trong các trường hợp bệnh nhân tâm thần mắc một loại khuyết tật đặc biệt. Cả kẻ nói dối và nghệ sĩ đều từ chối chấp nhận sự bạo ngược của thực tế. Cả hai đều cẩn thận tạo ra những câu chuyện đáng tin cậy – một kỹ năng đòi hỏi sự tinh tế về trí tuệ, sự nhạy cảm về cảm xúc và khả năng tự kiểm soát thể chất (những kẻ nói dối là nhà văn và người thực hiện tác phẩm của chính họ). Những điểm tương đồng như vậy hầu như không phải là ngẫu nhiên, như tôi đã phát hiện ra khi nghiên cứu cuốn sách của mình về nói dối.

A case study published in 1985 by Antonio Damasio, a neurologist, tells the story of a middle-aged woman with brain damage caused by a series of strokes. She retained cognitive abilities, including coherent speech, but what she actually said was rather unpredictable. Checking her knowledge of contemporary events, Damasio asked her about the Falklands War. In the language of psychiatry, this woman was “confabulating”. Chronic confabulation is a rare type of memory problem that affects a small proportion of brain damaged people. In the literature it is defined as “the production of fabricated, distorted or misinterpreted memories about oneself or the world, without the conscious intention to deceive”. Whereas amnesiacs make errors of omission, there are gaps in their recollections they find impossible to fill – confabulators make errors of commission: they make tilings up. Rather than forgetting, they are inventing. Confabulating patients are nearly always oblivious to their own condition, and will earnestly give absurdly implausible explanations of why they’re in hospital, or talking to a doctor. One patient, asked about his surgical sear, explained that during the Second World War he surprised a teenage girl who shot him three times in the head, killing him, only for surgery to bring him back to life. The same patient, when asked about his family, described how at various times they had died in his arms, or had been killed before his eyes. Others tell yet more fantastical tales, about trips to the moon, fighting alongside Alexander in India or seeing Jesus on the Cross. Confabulators aren’t out to deceive. They engage in what Morris Moseovitch, a neuropsychologist, calls “honest lying”. Uncertain and obscurely distressed by their uncertainty, they are seized by a “compulsion to narrate”: a deep-seated need to shape, order and explain what they do not understand. Chronic confabulators are often highly inventive at the verbal level, jamming together words in nonsensical but suggestive ways: one patient, when asked what happened to Queen Marie Antoinette of France, answered that she had been “suicided” by her family. In a sense, these patients are like novelists, as described by Henry James: people on whom “nothing is wasted”. Unlike writers, however, they have little or no control over their own material.

Một nghiên cứu được xuất bản vào năm 1985 bởi Antonio Damasio, một nhà thần kinh học, kể câu chuyện về một phụ nữ trung niên bị tổn thương não do một loạt cơn đột quỵ. Cô ấy vẫn giữ được khả năng nhận thức, bao gồm cả khả năng nói mạch lạc, nhưng những gì cô ấy thực sự nói lại khá khó đoán. Kiểm tra kiến thức của cô về các sự kiện đương đại, Damasio hỏi cô về Chiến tranh Falklands. Theo ngôn ngữ của tâm thần học, người phụ nữ này là người “gây rối”. Sự nhầm lẫn mãn tính là một loại vấn đề về trí nhớ hiếm gặp, ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ những người bị tổn thương não. Trong văn học, nó được định nghĩa là “việc tạo ra những ký ức bịa đặt, bóp méo hoặc hiểu sai về bản thân hoặc thế giới mà không có ý định đánh lừa một cách có ý thức”. Trong khi những người mất trí nhớ mắc lỗi do bỏ sót, thì có những khoảng trống trong ký ức của họ mà họ thấy không thể lấp đầy được – những kẻ bịa đặt mắc lỗi khi thực hiện: họ bịa đặt. Thay vì quên, họ đang phát minh. Những bệnh nhân bịa chuyện gần như luôn không biết gì về tình trạng của mình và sẽ nghiêm túc đưa ra những lời giải thích vô lý đến mức khó tin về lý do tại sao họ phải nhập viện hoặc nói chuyện với bác sĩ. Một bệnh nhân, khi được hỏi về cuộc phẫu thuật của anh ta, giải thích rằng trong Thế chiến thứ hai, anh ta đã bất ngờ bị một cô gái tuổi teen bắn ba phát vào đầu, giết chết anh ta, chỉ để phẫu thuật khiến anh ta sống lại. Cũng bệnh nhân đó, khi được hỏi về gia đình anh ta, đã mô tả họ đã nhiều lần chết trong vòng tay anh ta, hoặc bị giết ngay trước mắt anh ta. Những người khác kể những câu chuyện kỳ lạ hơn, về những chuyến du hành tới mặt trăng, chiến đấu bên cạnh Alexander ở Ấn Độ hoặc nhìn thấy Chúa Giêsu trên Thập giá. Những người nói chuyện phiếm không phải để lừa dối. Họ tham gia vào điều mà Morris Moseovitch, một nhà tâm lý học thần kinh, gọi là “nói dối thành thật”. Không chắc chắn và rõ ràng là đau khổ vì sự không chắc chắn của mình, họ bị “bắt buộc phải kể lại”: một nhu cầu sâu xa để định hình, sắp xếp và giải thích những gì họ không hiểu. Những người bịa chuyện mãn tính thường rất sáng tạo ở cấp độ lời nói, ghép các từ lại với nhau theo những cách vô nghĩa nhưng gợi ý: một bệnh nhân, khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra với Nữ hoàng Marie Antoinette của Pháp, đã trả lời rằng cô ấy đã bị gia đình “tự sát”. Theo một nghĩa nào đó, những bệnh nhân này giống như những tiểu thuyết gia, như Henry James đã mô tả: những người “không có gì là lãng phí”. Tuy nhiên, không giống như các nhà văn, họ có rất ít hoặc không có quyền kiểm soát đối với tài liệu của chính họ.

The wider significance of this condition is what it tells us about ourselves. Evidently, there is a gushing river of verbal creativity in the normal human mind, from which both artistic invention and lying are drawn. We are born storytellers, spinning narrative out of our experience and imagination, straining against the leash that keeps us tethered to reality. This is a wonderful thing; it is what gives us our ability to conceive of alternative futures and different worlds. And it helps us to understand our own lives through the entertaining stories of others. But it can lead us into trouble, particularly when we try to persuade others that our inventions are real. Most of the time, as our stories bubble up to consciousness, we exercise our cerebral censors, controlling which stories we tell, and to whom. Yet people lie for all sorts of reasons, including the fact that confabulating can be dangerously fun.

Ý nghĩa bao quát hơn của tình trạng này là những gì nó cho chúng ta biết về bản thân. Rõ ràng là có một dòng sông sáng tạo bằng lời nói tuôn trào trong tâm trí con người bình thường, từ đó cả phát minh nghệ thuật và dối trá đều được rút ra. Chúng ta sinh ra đã là những người kể chuyện, quay cuồng, tường thuật từ kinh nghiệm và trí tưởng tượng của mình, căng thẳng chống lại sợi dây buộc chúng ta vào thực tế. Đây là một điều tuyệt vời; nó là thứ mang lại cho chúng ta khả năng quan niệm về những tương lai thay thế và những thế giới khác. Và nó giúp chúng ta hiểu cuộc sống của chính mình thông qua những câu chuyện giải trí của người khác. Nhưng nó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối, đặc biệt khi chúng ta cố gắng thuyết phục người khác rằng những phát minh của chúng ta là có thật. Hầu hết thời gian, khi những câu chuyện của chúng ta nổi lên trong ý thức, chúng ta sử dụng bộ não kiểm duyệt của mình, kiểm soát những câu chuyện chúng ta kể và cho ai. Tuy nhiên, mọi người nói dối vì đủ loại lý do, bao gồm cả việc bịa đặt có thể thú vị một cách nguy hiểm.

During a now-famous libel case in 1996, Jonathan Aitken, a former cabinet minister, recounted a tale to illustrate the horrors he endured after a national newspaper tainted his name. The case, which stretched on for more than two years, involved a series of claims made by the Guardian about Aitken’s relationships with Saudi arms dealers, including meetings he allegedly held with them on a trip to Paris while he was a government minister. Whitt amazed many in hindsight was the sheer superfluity of the lies Aitken told during his testimony. Aitken’s case collapsed in June 1997, when the defense finally found indisputable evidence about his Paris trip. Until then, Aitken’s charm, fluency and flair for theatrical displays of sincerity looked as if they might bring him victory, they revealed that not only was Aitken’s daughter not with him that day (when he was indeed doorstepped), but also that the minister had simply got into his car and drove off, with no vehicle in pursuit.

Trong một vụ án phỉ báng nổi tiếng vào năm 1996, Jonathan Aitken, cựu bộ trưởng nội các, đã kể lại một câu chuyện để minh họa cho nỗi kinh hoàng mà ông phải chịu đựng sau khi một tờ báo quốc gia bôi xấu tên ông. Vụ án kéo dài hơn hai năm, liên quan đến một loạt tuyên bố của Guardian về mối quan hệ của Aitken với các đại lý vũ khí của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả các cuộc gặp mà anh ta bị cáo buộc đã tổ chức với họ trong chuyến đi tới Paris khi anh ta còn là bộ trưởng chính phủ. Whitt đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhận thức muộn màng những lời dối trá mà Aitken đã nói trong lời khai của mình là hoàn toàn thừa. Vụ án của Aitken sụp đổ vào tháng 6 năm 1997, khi người bào chữa cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi về chuyến đi Paris của anh ta. Cho đến lúc đó, sự duyên dáng, lưu loát và sự tinh tế trong việc thể hiện sự chân thành trên sân khấu của Aitken dường như có thể mang lại cho anh ta chiến thắng. Họ tiết lộ rằng không chỉ con gái của Aitken không ở cùng anh ta vào ngày hôm đó (khi anh ta thực sự bước vào ngưỡng cửa), mà cả bộ trưởng đã có chỉ cần lên xe của anh ta và lái đi, không có phương tiện nào đuổi theo.

Of course, unlike Aitken, actors, playwrights and novelists are not literally attempting to deceive us,  because the rules are laid out in advance: come to the theater, or open this book, and we’ll lie to you. Perhaps this is why we feel it necessary to invent art in the first place: as a safe space into which our lies can be corralled, and channeled into something socially useful. Given the universal compulsion to tell stories, art is the best way to refine and enjoy the particularly outlandish or insightful ones. But that is not the whole story. The key way in which artistic “lies’ ‘ differ from normal lies, and from the “honest lying” of chronic confabulators, is that they have a meaning and resonance beyond their creator. The liar lies on behalf of himself; the artist tells lies on behalf of everyone. If writers have a compulsion to narrate, they compel themselves to find insights about the human condition. Mario Vargas Llosa has written that novels “express a curious truth that can only be expressed in a furtive and veiled fashion, masquerading as what it is not.” Art is a lie whose secret ingredient is truth.

Tất nhiên, không giống như Aitken, các diễn viên, nhà viết kịch và tiểu thuyết gia không cố gắng lừa dối chúng ta theo đúng nghĩa đen, bởi vì các quy tắc đã được đặt ra từ trước: hãy đến rạp chiếu phim, hoặc mở cuốn sách này ra, và chúng tôi sẽ nói dối bạn. Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta cảm thấy cần thiết phải phát minh ra nghệ thuật ngay từ đầu: như một không gian an toàn mà những lời nói dối của chúng ta có thể được tập hợp lại và chuyển thành một thứ gì đó hữu ích cho xã hội. Với xu hướng kể chuyện phổ biến, nghệ thuật là cách tốt nhất để tinh chỉnh và tận hưởng những điều đặc biệt kỳ lạ hoặc sâu sắc cho đến những câu chuyện. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Điểm mấu chốt khiến những “lời nói dối” nghệ thuật khác với những lời nói dối thông thường, và với “lời nói dối thành thật” của những kẻ bịa đặt kinh niên, là chúng có ý nghĩa và tiếng vang vượt xa người tạo ra chúng. Kẻ nói dối nhân danh chính mình; nghệ sĩ nói dối thay cho mọi người. Nếu nhà văn bắt buộc phải tường thuật, họ buộc mình phải tìm ra những hiểu biết sâu sắc về thân phận con người. Mario Vargas Llosa đã viết rằng tiểu thuyết “thể hiện một sự thật gây tò mò mà chỉ anh ta mới có thể thể hiện theo cách lén lút và che đậy, ngụy trang như những gì không phải vậy.” Nghệ thuật là một lời nói dối mà nhân tố bí mật của nó lại là sự thật.

2. Câu hỏi 

Questions 14-19

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 14-19 on your answer sheet.

List of Headings

 • i           Unsuccessful deceit
 • ii          Biological basis between liars and artists
 • iii         How to lie in an artistic way
 • iv         Confabulations and the exemplifiers
 • v          The distinction between artists and common liars
 • vi         The fine line between liars and artists
 • vii        The definition of confabulation
 • viii       Creativity when people lie

14   Paragraph A

15   Paragraph B

16   Paragraph C

17   Paragraph D

18   Paragraph E

19   Paragraph F

Questions 20-21

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 20-21 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements about people suffering from confabulation are true?

 • A  They have lost cognitive abilities.
 • B  They do not deliberately tell a lie.
 • C  They are normally aware of their condition
 • D  They do not have the impetus to explain what they do not understand.
 • E  They try to make up stories.

Questions 22-23

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 22-23 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements about playwrights and novelists are true?

 • A  They give more meaning to the stories.
 • B  They tell lies for the benefit of themselves.
 • C  They have nothing to do with the truth out there.
 • D  We can be misled by them if not careful.
 • E  We know there are lies in the content.

Questions 24-26

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet. 

A 24………………………. accused Jonathan Aitken, a former cabinet minister, who was selling and buying with 25……………………… Aitken’s case collapsed in June 1997, when the defense finally found indisputable evidence about his Paris trip. He was deemed to have his 26…………………….. They revealed that not only was Aitken’s daughter not with him that day, but also that the minister had simply got into his car and drove off, with no vehicle in pursuit.

3. Phân tích đáp án 

Question 14:

Thông tin ở đoạn A, B: “If you can lie, you can act”, nghĩa là Nếu bạn có thể nói dối, bạn có thể hành động. “ Brando was not the first person to note that the line between an artist and a liar is a line one.”, nghĩa là Brando không phải là người đầu tiên lưu ý rằng ranh giới giữa một nghệ sĩ và một kẻ nói dối là một ranh giới.

ĐÁP ÁN: vi – The fine line between liars and artists

Question 15: 

Thông tin ở đoạn B: “lying and artistic storytelling … impairment”, nghĩa là nói dối và nghệ thuật kể chuyện bắt nguồn từ một gốc rễ thần kinh phổ biến – cái mà được phơi bày trong các trường hợp bệnh nhân tâm thần mắc một loại suy giảm đặc biệt

ĐÁP ÁN: ii – Biological basis between liars and artists

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
biological psychiatric

Question 16: 

Thông tin ở đoạn C: “One patient, asked about his surgical sear, explained tha” “one patient, when asked what happened to Queen Marie Antoinette of France, answered that she had been “suicided” by her family.”, nghĩa là “Một bệnh nhân, khi được hỏi về ca phẫu thuật của mình, đã giải thích rằng” “một bệnh nhân, khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra với Hoàng hậu Marie Antoinette của Pháp, đã trả lời rằng bà đã bị gia đình “tự sát”. – tác giả đã lấy ví dụ về một vài bệnh nhân xuyên suốt đoạn C

ĐÁP ÁN: iv – Confabulations and the exemplifies

Question 17:

Thông tin ở đoạn D: “ there is a gushing …  are drawn”, nghĩa là có một dòng sông sáng tạo bằng lời nói tuôn trào trong tâm trí con người bình thường, từ đó cả phát minh nghệ thuật và dối trá đều được rút ra.”

ĐÁP ÁN: viii – Creativity when people lie

Question 18: 

Thông tin ở đoạn E: “ Whitt amazed … his Paris trip”, nghĩa là Whitt đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhận thức muộn màng là những lời dối trá mà Aitken đã nói trong lời khai của mình là hoàn toàn thừa. Vụ án của Aitken sụp đổ vào tháng 6 năm 1997, khi người bào chữa cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi về chuyến đi Paris của anh ta.

ĐÁP ÁN: i – Unsuccessful deceit

Question 19: 

Thông tin ở đoạn F: “ The key way in which artistic “lies” differ from normal lies, and from the “honest lying” of chronic confabulators”. Nghĩa là Điểm mấu chốt mà những “lời nói dối” nghệ thuật khác với những lời nói dối thông thường, và khác với “sự nói dối thành thật” của những kẻ bịp bợm kinh niên.

ĐÁP ÁN: v – The distinction between artists and common liars

Question 20: Keywords: not, deliberately tell a lie.

Thông tin ở đoạn C: “ Chronic confabulation … the world, without the conscious intention to deceive”, nghĩa là bệnh nhầm lẫn mãn tính là một loại vấn đề về trí nhớ hiếm gặp, ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ những người bị tổn thương não. Trong văn học, nó được định nghĩa là “việc tạo ra những ký ức bịa đặt, bóp méo hoặc hiểu sai về bản thân hoặc thế giới, mà không có ý định đánh lừa một cách có ý thức.

ĐÁP ÁN: B/E

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
deliberately without the conscious intention

Question 21: Keywords:  try, make up stories.

Thông tin ở đoạn C: “  they are seized by a “compulsion to narrate”: …  do not understand. ”, nghĩa là họ bị “bắt buộc phải kể lại”: một nhu cầu sâu xa để định hình, sắp xếp và giải thích những gì họ không hiểu.

ĐÁP ÁN: B/E

Question 22: Keywords: give, more meaning,  stories.

Thông tin ở đoạn F: “ they compel themselves to find insights about the human condition”, nghĩa là họ buộc mình phải tìm ra những hiểu biết sâu sắc về thân phận con người.

ĐÁP ÁN: A/E

Question 23: Keywords: we know, lies in the content.

Thông tin ở đoạn F: “ actors, playwrights…  to you”, các diễn viên, nhà viết kịch và tiểu thuyết gia không cố gắng lừa dối chúng ta theo đúng nghĩa đen, bởi vì các quy tắc đã được đặt ra từ trước:

ĐÁP ÁN: A/E

Question 24: Keywords: accused, Jonathan Aitke

Thông tin ở đoạn E: “ Jonathan Aitken, … his name. ”, nghĩa là Jonathan Aitken, cựu bộ trưởng nội các, đã kể lại một câu chuyện để minh họa cho nỗi kinh hoàng mà ông phải chịu đựng sau khi một tờ báo quốc gia bôi xấu tên ông.

ĐÁP ÁN: national newspaper

Question 25: Keywords: selling and buying with

Thông tin ở đoạn E: “ involved a series of claims made by the Guardian about Aitken’s relationships with Saudi arms dealers,”, nghĩa là liên quan đến một loạt các tuyên bố của Người bảo vệ về mối quan hệ của Aitken với các đại lý vũ khí của Ả Rập Xê Út,

ĐÁP ÁN: arms dealers

Question 26: Keywords: deemed to have

Thông tin ở đoạn E : “Aitken’s charm, fluency and flair for theatrical displays of sincerity looked as if they might bring him victory, ”, nghĩa là sự quyến rũ, lưu loát và sự tinh tế trong việc thể hiện sự chân thành trên sân khấu của Aitken dường như có thể mang lại chiến thắng cho anh ấy.

ĐÁP ÁN: victory

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
was deemed to looked as if

Gợi ý sách liên quan

Passage 3: Theory or Practice? What is the point of research carried out by biz schools?

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

Students go to universities and other academic institutions to prepare for their future. We pay tuition and struggle through classes in the hopes that we can find a fulfilling and exciting career. But the choice of your university has a large influence on your future. How can you know which university will prepare you the best for your future? Like other academic institutions, busi­ness schools are judged by the quality of the research carried out by their faculties. Professors must both teach students and also produce original research in their own field. The quality of this research is assessed by academic publications. At the same time, universities have another responsibility to equip their students for the real world, however that is defined. Most students learning from professors will not go into academics themselves—so how do academics best prepare them for their future careers, whatever that may be? Whether academic research actually produces anything that is useful to the practice of business, or even whether it is its job to do so, are questions that can provoke vigorous arguments on campus.

Học sinh đến các trường đại học và các tổ chức học thuật khác để chuẩn bị cho tương lai của họ. Chúng tôi trả học phí và gặp khó khăn trong các lớp học với hy vọng rằng chúng tôi có thể tìm thấy một nghề nghiệp thú vị và thỏa mãn. Nhưng sự lựa chọn trường đại học của bạn có ảnh hưởng lớn đến tương lai của bạn. Làm thế nào bạn có thể biết trường đại học nào sẽ chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của bạn? Giống như các tổ chức học thuật khác, các trường kinh doanh được đánh giá bởi chất lượng nghiên cứu do các khoa của họ thực hiện. Các giáo sư phải vừa giảng dạy cho sinh viên vừa phải thực hiện nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực của họ. Chất lượng của nghiên cứu này được đánh giá bởi các ấn phẩm học thuật. Đồng thời, các trường đại học có một trách nhiệm khác là trang bị cho sinh viên của họ trong thế giới thực, tuy nhiên điều đó đã được xác định. Hầu hết các sinh viên học từ các giáo sư sẽ không tự mình đi vào lĩnh vực học thuật—vậy làm thế nào để các học giả chuẩn bị tốt nhất cho họ cho sự nghiệp tương lai của họ, bất kể đó có thể là gì? Liệu nghiên cứu học thuật có thực sự tạo ra bất cứ điều gì hữu ích cho hoạt động kinh doanh hay thậm chí liệu đó có phải là nhiệm vụ của nó hay không, là những câu hỏi có thể gây ra những tranh luận sôi nổi trong khuôn viên trường.

B

The debate, which first flared during the 1950s, was reignited in August, when AACSB Interna­tional. the most widely recognised global accrediting agency for business schools, announced it would consider changing the way it evaluates research. The news followed rather damning criti­cism in 2002 from Jeffrey Pfefler. a Stanford professor, and Christina Fong of Washington Uni­versity, which questioned whether business education in its current guise was sustainable. The study found that traditional modes of academia were not adequately preparing students for the kind of careers they faced in current times. The most controversial recommendation in AACSB’s draft report (which was sent round to administrators for their comment) is that the schools should be required to demonstrate the value of their faculties’ research not simply by listing its citations in journals, but by demonstrating the impact it has in the professional world. New qualifiers, such as average incomes, student placement in top firms and business collaborations would now be considered just as important as academic publications.

Cuộc tranh luận, lần đầu tiên bùng lên trong những năm 1950, được khơi lại vào tháng 8, khi AACSB International. cơ quan kiểm định toàn cầu được công nhận rộng rãi nhất cho các trường kinh doanh, tuyên bố sẽ xem xét thay đổi cách đánh giá nghiên cứu. Tin tức theo sau những lời chỉ trích khá tai hại vào năm 2002 từ Jeffrey Pfefler. một giáo sư Stanford, và Christina Fong của Đại học Washington, đã đặt câu hỏi liệu giáo dục kinh doanh trong chiêu bài hiện tại có bền vững hay không. Nghiên cứu cho thấy các phương thức học thuật truyền thống không chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên về loại nghề nghiệp mà họ phải đối mặt trong thời điểm hiện tại. Khuyến nghị gây tranh cãi nhất trong báo cáo dự thảo của AACSB (đã được gửi đến các nhà quản lý để lấy ý kiến) là các trường nên được yêu cầu chứng minh giá trị của nghiên cứu của các khoa của họ không chỉ bằng cách liệt kê các trích dẫn của nó trên các tạp chí, mà bằng cách chứng minh tác động của nó trong môi trường chuyên ngành. Các điều kiện mới, chẳng hạn như thu nhập trung bình, vị trí của sinh viên trong các công ty hàng đầu và hợp tác kinh doanh giờ đây sẽ được coi là quan trọng như các ấn phẩm học thuật.

C

AACSB justifies its stance by saying that it wants schools and faculty to play to their strengths, whether they be in pedagogy, in the research of practical applications, or in scholarly endeavors. Traditionally, universities operate in a pyramid structure. Everyone enters and stays in an attempt to be successful in their academic field. A psychology professor must publish competi­tive research in the top neuroscience journals. A Cultural Studies professor must send graduate students on new field research expeditions to be taken seriously. This research is the core of a university’s output. And research of any kind is expensive—AACSB points out that business schools in America alone spend more than $320m a year on it. So it seems legitimate to ask for,’what purpose it is undertaken?

AACSB biện minh cho lập trường của mình bằng cách nói rằng họ muốn các trường và khoa phát huy hết thế mạnh của mình, cho dù họ ở lĩnh vực sư phạm, nghiên cứu ứng dụng thực tế hay nỗ lực học thuật. Theo truyền thống, các trường đại học hoạt động theo cấu trúc kim tự tháp. Mọi người tham gia và ở lại với nỗ lực để thành công trong lĩnh vực học thuật của họ. Một giáo sư tâm lý học phải công bố nghiên cứu cạnh tranh trên các tạp chí khoa học thần kinh hàng đầu. Một giáo sư Nghiên cứu Văn hóa phải gửi nghiên cứu sinh đi thám hiểm nghiên cứu lĩnh vực mới được thực hiện nghiêm túc. Nghiên cứu này là cốt lõi của đầu ra của một trường đại học. Và nghiên cứu thuộc bất kỳ loại nào đều tốn kém—AACSB chỉ ra rằng chỉ riêng các trường kinh doanh ở Mỹ đã chi hơn 320 triệu đô la một năm cho nghiên cứu đó. Vì vậy, có vẻ hợp pháp khi yêu cầu, ‘nó được thực hiện với mục đích gì?

D

If a school chose to specialize in professional outputs rather than academic outputs, it could use such a large sum of money and redirect it into more fruitful programs. For example, if a business school wanted a larger presence of employees at top financial firms, this money may be better spent on a career center which focuses on building the skills of students, rather than paying for more high-level research to be done through the effort of faculty. A change in evaluation could also open the door to inviting more professionals from different fields to teach as adjuncts. Stu­dents could take accredited courses from people who are currently working in their dream field. The AACSB insists that universities answer the question as to why research is the most critical component of traditional education.

Nếu một trường chọn chuyên về đầu ra chuyên môn hơn là đầu ra học thuật, thì trường đó có thể sử dụng một khoản tiền lớn như vậy và chuyển hướng nó vào các chương trình hiệu quả hơn. Ví dụ: nếu một trường kinh doanh muốn có nhiều nhân viên hơn tại các công ty tài chính hàng đầu, số tiền này có thể được chi cho một trung tâm nghề nghiệp tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng của sinh viên, thay vì trả tiền cho nhiều nghiên cứu cấp cao hơn được thực hiện thông qua sự cố gắng của khoa. Một sự thay đổi trong đánh giá cũng có thể mở ra cơ hội mời nhiều chuyên gia hơn từ các lĩnh vực khác nhau đến giảng dạy với tư cách là trợ giảng. Học sinh có thể tham gia các khóa học được công nhận từ những người hiện đang làm việc trong lĩnh vực mơ ước của họ. AACSB nhấn mạnh rằng các trường đại học phải trả lời câu hỏi tại sao nghiên cứu là phần quan trọng nhất của giáo dục truyền thống.

E

On one level, the question is simple to answer. Research in business schools, as anywhere else, is about expanding the boundaries of knowledge; it thrives on answering unasked questions. Surely this pursuit of knowledge is still important to the university system. Our society progresses because we learn how to do things in new ways, a process which depends heavily on research and academics. But one cannot ignore the other obvious practical uses of research publications. Research is also about cementing schools’ and professors’ reputations. Schools gain kudos from their faculties’ record of publication: which journals publish them, and how often. In some cases, such as with government-funded schools in Britain, it can affect how much money they receive. For professors, the mantra is often “publish or perish”. Their careers depend on being seen in the right journals.

Ở một cấp độ, câu hỏi rất đơn giản để trả lời. Nghiên cứu trong các trường kinh doanh, cũng như bất kỳ nơi nào khác, là mở rộng ranh giới của kiến thức; nó phát triển mạnh khi trả lời các câu hỏi không được hỏi. Chắc chắn việc theo đuổi tri thức này vẫn còn quan trọng đối với hệ thống đại học. Xã hội của chúng ta tiến bộ vì chúng ta học cách làm mọi thứ theo những cách mới, một quá trình phụ thuộc nhiều vào nghiên cứu và học thuật. Nhưng người ta không thể bỏ qua những ứng dụng thực tế rõ ràng khác của các ấn phẩm nghiên cứu. Nghiên cứu cũng là để củng cố danh tiếng của các trường học và giáo sư. Các trường đạt được danh tiếng từ hồ sơ xuất bản của các khoa của họ: tạp chí nào xuất bản chúng và tần suất xuất bản. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như với các trường do chính phủ tài trợ ở Anh, nó có thể ảnh hưởng đến số tiền họ nhận được. Đối với các giáo sư, câu thần chú thường là “xuất bản hoặc diệt vong”. Sự nghiệp của họ phụ thuộc vào việc được nhìn thấy trên các tạp chí phù hợp.

F

But at a certain point, one has to wonder whether this research is being done for the benefit of the university or for the students the university aims to teach. Greater publications will attract greater funding, which will in turn be spent on better publications. Students seeking to enter pro­fessions out of academia find this cycle frustrating, and often see their professors as being part of the “Ivory Tower” of academia, operating in a self-contained community that has little influ­ence on the outside world.

Nhưng đến một lúc nào đó, người ta phải tự hỏi liệu nghiên cứu này được thực hiện vì lợi ích của trường đại học hay vì sinh viên mà trường đại học hướng đến để giảng dạy. Các ấn phẩm lớn hơn sẽ thu hút được nguồn tài trợ lớn hơn, từ đó sẽ được chi cho các ấn phẩm tốt hơn. Những sinh viên tìm cách bước vào nghề nghiệp bên ngoài học viện cảm thấy chu kỳ này gây khó chịu và thường coi giáo sư của họ là một phần của “Tháp Ngà” của học viện, hoạt động trong một cộng đồng khép kín ít ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài.

G

The research is almost universally unread by real-world managers. Part of the trouble is that the journals labor under a similar ethos. They publish more than 20,000 articles each year. Most of the research is highly quantitative, hypothesis-driven and esoteric. As a result, it is almost univer­sally unread by real-world managers. Much of the research criticizes other published research. A paper in a 2006 issue of Strategy & Leadership commented that “research is not designed with managers’ needs in mind, nor is it communicated in the journals they read. For the most part, it has become a self-referential closed system irrelevant to corporate performance.” The AACSB demands that this segregation must change for the future of higher education. If students must invest thousands of dollars for an education as part of their career path, the academics which serve the students should be more fully incorporated into the professional world. This means that uni­versities must focus on other strengths outside of research, such as professional networks, tech­nology skills, and connections with top business firms around the world. Though many universi­ties resisted the report, today’s world continues to change. The universities which prepare students for our changing future have little choice but to change with new trends and new standards.

Nghiên cứu hầu như không được các nhà quản lý trong thế giới thực đọc. Một phần của vấn đề là các tạp chí hoạt động theo một đặc tính tương tự. Họ xuất bản hơn 20.000 bài báo mỗi năm. Hầu hết các nghiên cứu đều mang tính định lượng cao, dựa trên giả thuyết và bí truyền. Kết quả là, nó hầu như không được các nhà quản lý trong thế giới thực đọc. Phần lớn các nghiên cứu chỉ trích nghiên cứu được công bố khác. Một bài báo đăng trên tạp chí Chiến lược & Lãnh đạo năm 2006 đã nhận xét rằng “nghiên cứu không được thiết kế theo nhu cầu của các nhà quản lý, cũng như không được thông báo trên các tạp chí mà họ đọc. Phần lớn, nó đã trở thành một hệ thống khép kín tự tham chiếu không liên quan đến hiệu quả hoạt động của công ty.” AACSB yêu cầu sự phân biệt này phải thay đổi vì tương lai của giáo dục đại học. Nếu sinh viên phải đầu tư hàng ngàn đô la cho một nền giáo dục như một phần của con đường sự nghiệp của họ, thì các học giả phục vụ sinh viên nên được kết hợp đầy đủ hơn vào thế giới nghề nghiệp. Điều này có nghĩa là các trường đại học phải tập trung vào các thế mạnh khác ngoài nghiên cứu, chẳng hạn như mạng lưới chuyên nghiệp, kỹ năng công nghệ và kết nối với các công ty kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Mặc dù nhiều trường đại học phản đối báo cáo, nhưng thế giới ngày nay vẫn tiếp tục thay đổi. Các trường đại học chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng cho tương lai thay đổi của chúng ta có rất ít sự lựa chọn ngoài việc thay đổi theo xu hướng mới và tiêu chuẩn mới.

2. Câu hỏi 

Questions 27-29

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 27-29 on your answer sheet.

27   In the second paragraph, the recommendation given by AACSB is

 • A  to focus on listing research paper’s citations only.
 • B  to consider the quantity of academic publications.
 • C  to evaluate how the paper influences the field.
 • D  to maintain the traditional modes of academia.

28   Why does AACSB put forward the recommendation?

 • A  to give full play to the faculties’ advantage.
 • B  to reinforce the play to the pyramid structure of universities.
 • C  to push professors to publish competitive papers.
 • D  to reduce costs of research in universities.

29   Why does the author mention the Journal Strategy & Leadership?

 • A  to characterize research as irrelevant to company performance
 • B  to suggest that managers don’t read research papers.
 • C  to describe students’ expectations for universities.
 • D  to exemplify high-quality research papers.

Questions 30-31

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 30-31 on your answer sheet.

Which TWO choices are in line with Jeffrey Pfeffer and Christina Fong’s idea?

 • A  Students should pay less to attend universities.
 • B  Business education is not doing their job well.
 • C  Professors should not focus on writing papers.
 • D  Students are ill-prepared for their career from universities.
 • E  Recognized accrediting agencies can evaluate research well.

Questions 32-36

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on you answer sheet, write

 • TRUE                 if the statement is true
 • FALSE                if the statement is false
 • NOT GIVEN      if the information is not given in the passage

32   The debate about the usefulness of academic research for business practices is a recent one.

33   AACSB’s draft report was not reviewed externally.

34   Business schools in the US spend more than 320 million dollars yearly on research.

35   Many universities pursue professional output.

36   Greater publications benefit professors and students as well.

Questions 37-40

Complete each sentence with the correct ending, A-E, below.

Write the correct letter, A-E, in boxes 37-40 on your answer sheet.

 • A          it progresses as we learn innovative ways of doing things.
 • B          the trends and standards are changing.
 • C          their jobs depend on it.
 • D          they care about their school rankings and government funds.
 • E          it helps students to go into top business firms.

37   Most professors support academic research because

38   Schools support academic research because

39   Our society needs academic research because

40   Universities resisting the AACSB should change because

3. Phân tích đáp án 

Question 27: Keywords: second paragraph, the recommendation, given by AACSB 

Thông tin ở đoạn B: “ the schools …  professional world. ”, nghĩa là các trường nên được yêu cầu chứng minh giá trị nghiên cứu của các khoa của họ không chỉ đơn giản bằng cách liệt kê các trích dẫn của nó trên các tạp chí, mà bằng cách chứng minh tác động của nó trong môi trường chuyên ngành.

ĐÁP ÁN: C

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
influence impact
fied professional world

Question 28: Keywords: Why, AACSB, put forward, recommendation?

Thông tin ở đoạn C: “AACSB justifies its stance by saying that it wants schools and faculty to play to their strengths”nghĩa là AACSB biện minh cho lập trường của mình bằng cách nói rằng họ muốn các trường và khoa phát huy thế mạnh của mình,

ĐÁP ÁN: A

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
advantages strengths

Question 29: Keywords:  Why, mention, Journal Strategy & Leadership

Thông tin ở đoạn cuối: “ For the most part, it has become a self-referential closed system irrelevant to corporate performance”, nghĩa là Phần lớn, nó đã trở thành một hệ thống khép kín tự tham chiếu không liên quan đến hoạt động của công ty

ĐÁP ÁN: A

Question 30: Keywords: Business education, not, doing, well.

Thông tin ở đoạn B: “a Stanford professor, and Christina Fong of Washington Uni­versity, which questioned whether business education in its current guise was sustainable”, nghĩa là một giáo sư Stanford, và Christina Fong của Đại học Washington, đã đặt câu hỏi liệu giáo dục kinh doanh trong chiêu bài hiện tại có bền vững không -> ông ấy vẫn còn thắc mắc

ĐÁP ÁN: B/D

Question 31: Keywords: Students, ill-prepared, career from universities.

Thông tin ở đoạn B: “ traditional modes of academia were not adequately preparing students for the kind of careers they faced in current times.”, nghĩa là các phương thức học thuật truyền thống đã không chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên về loại nghề nghiệp mà họ phải đối mặt trong thời điểm hiện tại.

ĐÁP ÁN: B/D

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
ill-prepared not adequately preparing

Question 32: Keywords: The debate, usefulness of academic research, business practices, recent 

Thông tin ở đoạn B: “ The debate, which first flared during the 1950s, was reignited in August, when AACSB Interna­tional”, nghĩa là Cuộc tranh luận, lần đầu tiên bùng lên trong những năm 1950, được khơi lại vào tháng 8, khi AACSB International

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 33: Keywords: AACSB’s draft report, not reviewed, externally.

Thông tin vẫn ở đoạn D: “ AACSB’s draft report (which was sent round to administrators for their comment)”, nghĩa là Báo cáo dự thảo của AACSB (đã được gửi đến các quản trị viên để nhận xét)

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 34: Keywords: Business schools, US, more than 320 million dollars yearly, research.

Thông tin ở đoạn C: “ AACSB points out that business schools in America alone spend more than $320m a year on it. ”, nghĩa là AACSB chỉ ra rằng chỉ riêng các trường kinh doanh ở Mỹ đã chi hơn 320 triệu đô la một năm cho nó.

ĐÁP ÁN: TRUE

 Question 35: Keywords: many universities, pursue, professional outputs.

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 36: Keywords: Greater publications, benefit, professors, students

Thông tin ở đoạn F: “ Greater publications … cycle frustrating”, nghĩa là Các ấn phẩm lớn hơn sẽ thu hút được nguồn tài trợ lớn hơn, từ đó sẽ được chi cho các ấn phẩm tốt hơn. Sinh viên tìm cách vào nghề ngoài học viện thấy chu kỳ này bực bội -> Các ẩn phẩm chỉ có lợi cho professors chứ không cho sinh viên

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 37: Keywords: Most professors, support, academic research 

Thông tin ở đoạn E : “Their careers depend on being seen in the right journals.”. Nghĩa là Sự nghiệp của họ phụ thuộc vào việc được nhìn thấy trên các tạp chí phù hợp.

ĐÁP ÁN: C

Question 38: Keywords: Schools, support, academic research 

Thông tin ở đoạn cuối: “In some cases, such as with government-funded schools in Britain, it can affect how much money they receive nghĩa là Trong một số trường hợp, chẳng hạn như với các trường do chính phủ tài trợ ở Anh, nó có thể ảnh hưởng đến số tiền họ nhận được.

ĐÁP ÁN: D

Question 39.  Keywords: society, needs, academic research 

Thông tin ở đoạn E: “ Surely this pursuit of knowledge …  research and academics.”, nghĩa là Chắc chắn việc theo đuổi tri thức này vẫn còn quan trọng đối với hệ thống đại học. Xã hội của chúng ta tiến bộ vì chúng ta học cách làm mọi thứ theo những cách mới, một quá trình phụ thuộc nhiều vào nghiên cứu và học thuật.

ĐÁP ÁN: A

Question 40.  Keywords: Universities, resisting, AACSB, change 

Thông tin ở đoạn cuối: “ Though many universi­ties … new standards.”, nghĩa là Mặc dù nhiều trường đại học phản đối bản báo cáo nhưng thế giới ngày nay vẫn tiếp tục thay đổi. Các trường đại học chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng cho tương lai thay đổi của chúng ta có rất ít sự lựa chọn ngoài việc thay đổi theo xu hướng mới và tiêu chuẩn mới.

ĐÁP ÁN: B

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng