Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 2 Test 3

Passage 1: Going nowhere fast

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

Going nowhere fast

A. This is ludicrous! We can talk to people anywhere in the world or fly to meet them in a few hours. We can even send probes to other planets. But when it comes to getting around our cities, we depend on systems that have scarcely changed since the days of Gottlieb Daimler.

Điều này thật lố bịch! Chúng ta có thể nói chuyện với mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới hoặc bay đến gặp họ sau vài giờ. Chúng ta thậm chí có thể gửi tàu thăm dò đến các hành tinh khác. Nhưng khi nói đến việc đi vòng quanh các thành phố của mình, chúng ta phụ thuộc vào các hệ thống hầu như không thay đổi kể từ thời Gottlieb Daimler.

B. In recent years, the pollution belched out by millions of vehicles has dominated the debate about transport. The problem has even persuaded California, home of car culture, to curb traffic growth. But no matter how green they become, cars are unlikely to get us around crowded cities any faster. And persuading people to use trains and buses will always be an uphill struggle. Cars, after all, are popular for very good reasons, as anyone with small children or heavy shopping knows.

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm do hàng triệu phương tiện thải ra đã chi phối cuộc tranh luận về giao thông. Vấn đề thậm chí đã thuyết phục California, quê hương của văn hóa xe hơi, hạn chế sự gia tăng lưu lượng truy cập. Nhưng cho dù việc này trở nên tốt như thế nào, ô tô cũng khó có thể đưa chúng ta đi vòng quanh các thành phố đông đúc nhanh hơn. Và việc thuyết phục mọi người sử dụng xe lửa và xe buýt sẽ luôn là một cuộc đấu tranh khó khăn. Xét cho cùng, ô tô trở nên phổ biến vì những lý do rất chính đáng mà bất kỳ ai có con nhỏ hoặc mua sắm nhiều đều biết.

C. A professor of mechanical engineering sits typing at a computer keyboard, conjuring up a scene on his monitor that looks something like the classic computer game PacMan.White dots stream in from the right of the screen, switch to red, and merge with green boxes, which swiftly change color to yellow and then red while moving through a bewildering maze. But this is not a video game.J.Edward Anderson of Boston University is testing an urban transit system that he believes could revolutionize public transport worldwide.

Một giáo sư kỹ thuật cơ khí đang ngồi gõ bàn phím máy tính, tạo ra một cảnh trên màn hình trông giống như trò chơi máy tính cổ điển PacMan. Các chấm màu trắng xuất hiện từ bên phải màn hình, chuyển sang màu đỏ và hợp nhất với các ô màu lục, nhanh chóng đổi màu sang vàng rồi đỏ trong khi di chuyển qua một mê cung hoang mang. Nhưng đây không phải là một trò chơi điện tử. J.Edward Anderson của Đại học Boston đang thử nghiệm một hệ thống giao thông đô thị mà ông tin rằng có thể cách mạng hóa giao thông công cộng trên toàn thế giới.

D. For the past quarter of a century, Anderson has been promoting his version of personal rapid transit(PRT). Other versions came and went in the 1970s, From Europe, Japan, and elsewhere in the Us, but he was so convinced of the idea’s potential that he stuck with it and, in 1983, founded the Taxi 2000 Corporation to ‘commercialize the initiative. Although the University of Minnesota, Anderson’s employer until 1986, holds the patents to the technology, he is licensed to develop it and to sub-license other developers. So politicians should be trying to lure people out of their cars, not forcing them out. There’s certainly no shortage of alternatives. Perhaps the most attractive is the concept known as personal rapid transit(PRT), independently invented in the US and Europe in the 1950s.

Trong một phần tư thế kỷ qua, Anderson đã quảng bá phiên bản vận chuyển nhanh cá nhân (PRT) của mình. các phiên bản khác đến và đi vào những năm 1970, Từ Châu Âu, Nhật Bản và các nơi khác ở Hoa Kỳ, nhưng ông ấy bị khuất phục về tiềm năng của ý tưởng đến mức ông ấy kiên trì với nó và vào năm 1983, ông ấy đã thành lập Tập đoàn Taxi 2000 để ‘thương mại hóa sáng kiến’. Mặc dù Đại học Minnesota, công ty tuyển dụng của Anderson cho đến năm 1986, nắm giữ bằng sáng chế công nghệ này, nhưng ông được cấp phép phát triển nó và cấp phép phụ cho các nhà phát triển khác. Vì vậy, các chính trị gia nên cố gắng lôi kéo mọi người ra khỏi xe của họ chứ không phải ép buộc họ ra ngoài. Đương nhiên chắc chắn không thiếu các lựa chọn thay thế. Có lẽ hấp dẫn nhất là khái niệm được gọi là quá cảnh nhanh cá nhân (PRT), được phát minh độc lập ở Mỹ và Châu Âu vào những năm 1950.

E. The idea is to go to one of many stations and hop into a computer-controlled car that can whisk you to your destination along with a network of guideways. You wouldn’t have to share your space with strangers, and with no traffic lights, pedestrians, or parked cars to slow things down, PRT guideways can carry far more traffic, nonstop, than any inner-city road. It’s a wonderful vision, but the odds are stacked against PRT for a number of reasons. The first cars ran on existing roads, and it was only after they became popular-and after governments started earning revenue from them- that a road network designed specifically for motor vehicles was built. With PRT, the fracture would have to come first-and that would cost megabucks.

Ý tưởng này đó là đi đến một trong nhiều nhà ga và nhảy lên một chiếc ô tô do máy tính điều khiển có thể đưa bạn đến đích cùng với một mạng lưới các hướng dẫn. Bạn sẽ không phải chia sẻ không gian của mình với người lạ và không có đèn giao thông, người đi bộ hoặc ô tô đang đỗ để giảm tốc độ, đường dẫn hướng PRT có thể chở nhiều phương tiện giao thông hơn, không ngừng nghỉ, hơn bất kỳ con đường nội thành nào. Đó là một tầm nhìn tuyệt vời, nhưng tỷ lệ cược lại chống lại PRT vì một số lý do. Những chiếc ô tô đầu tiên chạy trên những con đường hiện có, và chỉ sau khi chúng trở nên phổ biến – và sau khi các chính phủ bắt đầu kiếm được doanh thu từ chúng – thì mạng lưới đường bộ được thiết kế dành riêng cho xe cơ giới mới được xây dựng. Với PRT, vết rạn nứt sẽ phải đến trước – và điều đó sẽ tiêu tốn hàng triệu đô la.

F. What’s more, any transport system that threatened the car’s dominance would be up against all those with a stake in maintaining the status quo, from private car owners to manufacturers and oil multinationals. Even if PRTs were spectacularly successful in trials, it might not make much difference. Superior technology doesn’t always triumph, as the VHS versus Betamax and windows versus Apple Mac battles showed.

Hơn nữa, bất kỳ hệ thống giao thông nào đe dọa đến sự thống trị của ô tô sẽ chống lại tất cả những người có lợi ích trong việc duy trì hiện trạng, từ chủ sở hữu ô tô tư nhân đến các nhà sản xuất và công ty dầu mỏ đa quốc gia. Ngay cả khi PRT thành công ngoạn mục trong các thử nghiệm, nó cũng có thể không tạo ra nhiều khác biệt. Công nghệ vượt trội không phải lúc nào cũng chiến thắng, như các trận chiến VHS so với Betamax và windows so với Apple Mac đã cho thấy.

G. But “dual-mode” systems might just succeed where PRT seems doomed to fail. The Danish RUF system envisaged by Palle Jensen, for example, resembles PRT but with one key difference: vehicles have wheels as well as a slot allowing them to travel on a monorail, so they can drive off the rail onto a normal road. Once on a road, the occupant would take over from the computer, and the Ruf vehicle-the term comes from a Danish saying meaning to “go fast”-would become an electric car.

Nhưng các hệ thống “chế độ kép” có thể chỉ thành công khi PRT dường như chắc chắn sẽ thất bại. Ví dụ, hệ thống RUF của Đan Mạch do Palle Jensen dự tính tương tự như PRT nhưng có một điểm khác biệt chính: các phương tiện có bánh xe cũng như rãnh cho phép chúng di chuyển trên đường một ray, vì vậy chúng có thể lái ra khỏi đường ray để đi vào đường bình thường. Khi đi trên đường, người ngồi trên xe sẽ tiếp quản máy tính và phương tiện Ruf – thuật ngữ bắt nguồn từ một câu nói của người Đan Mạch có nghĩa là “đi nhanh” – sẽ trở thành một chiếc ô tô điện.

H. Build a fast network of guideways in a busy city center and people would have a strong incentive not just to use public Ruf vehicles, but also to buy their own dual-mode vehicle. Commuters could drive onto the guideway, sit back, and read as they are chauffeured into the city. At work they would jump out, leaving their vehicles to park themselves. Unlike PRT, such a system could grow organically, as each network would serve a large area around it and people nearby could buy into it. And a dual-mode system might even win the support of car manufacturers, who could easily switch to producing dual-mode vehicles.

Xây dựng một mạng lưới đường dẫn nhanh trong một trung tâm thành phố sầm uất và mọi người sẽ có động lực mạnh mẽ không chỉ sử dụng các phương tiện Ruf công cộng mà còn mua phương tiện hai chế độ của riêng họ. Những người đi làm có thể lái xe vào đường hướng dẫn, ngồi lại và đọc khi họ được đưa vào thành phố. Tại nơi làm việc, họ sẽ nhảy ra ngoài, để phương tiện của họ tự đỗ. Không giống như PRT, một hệ thống như vậy có thể phát triển một cách tự nhiên, vì mỗi mạng sẽ phục vụ một khu vực rộng lớn xung quanh nó và những người ở gần đó có thể mua nó. Và một hệ thống hai chế độ thậm chí có thể giành được sự ủng hộ của các nhà sản xuất ô tô, những người có thể dễ dàng chuyển sang sản xuất các phương tiện hai chế độ.

I. The RUF  system can reduce energy consumption from individual traffic. The main factor is the reduction of air resistance due to the close coupling of vehicles. The energy consumption per Ruf can is reduced to less than 1/3 at 100 km/h. Since RUF is an electric system, renewable sources can be used without problems. A combination of windmills and a RUF rail could be used over water. Solar cells can also be integrated into the system and ensure completely sustainable transportation.

Hệ thống RUF có thể giảm tiêu thụ năng lượng từ giao thông cá nhân. Yếu tố chính là giảm lực cản không khí do khớp nối của các phương tiện được đóng chặt. Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi lon Ruf giảm xuống dưới 1/3 ở tốc độ 100 km/h. Vì RUF là một hệ thống điện nên các nguồn tái tạo có thể được sử dụng mà không gặp vấn đề gì. Sự kết hợp giữa cối xay gió và đường ray RUF có thể được sử dụng trên mặt nước. Pin mặt trời cũng có thể được tích hợp vào hệ thống và đảm bảo vận chuyển hoàn toàn bền vững.

K.  Of Course, creating a new transport system will not be cheap or easy. But unlike adding a dedicated bus lane here or extending the underground railway there, an innovative system such as Jensen’s could transform cities. The vehicles in a RUF system rides” very safely on top of a triangular monorail. This means that derailments are impossible and that the users will feel safe because it is easy to understand that when the rail is actually inside the vehicle it is absolutely stable. The special rail brake ensures that braking power is always available even during bad weather. The brake can squeeze as hard against the rail as required in order to bring the vehicle to a safe stop. If a vehicle has to be evacuated, a walkway between the two rails can be used.

Tất nhiên, việc tạo ra một hệ thống giao thông mới sẽ không hề rẻ và dễ dàng. Nhưng không giống như thêm một làn đường dành riêng cho xe buýt ở đây hoặc mở rộng đường sắt ngầm ở đó, một hệ thống sáng tạo như của Jensen có thể biến đổi các thành phố. Các phương tiện trong hệ thống RUF di chuyển” rất an toàn trên đường ray đơn hình tam giác. Điều này có nghĩa là không thể xảy ra tình trạng trật bánh và người dùng sẽ cảm thấy an toàn vì dễ hiểu rằng khi đường ray thực sự nằm trong xe thì nó sẽ ổn định tuyệt đối. Phanh ray đặc biệt đảm bảo rằng lực phanh luôn sẵn sàng ngay cả khi thời tiết xấu. Phanh có thể bóp mạnh vào đường ray theo yêu cầu để đưa phương tiện dừng lại an toàn. Nếu phải sơ tán phương tiện, có thể sử dụng lối đi giữa hai đường ray.

L. And it’s not just a matter of saving a few minutes a day. According to the Red Cross, more than 30 million people have died in road accidents in the past century-three times the number killed in the First World War-and the annual death toll is rising. and what’s more the Red Cross believes road accidents will become the third biggest cause of death and disability by 2020, ahead of diseases such as AIDS and tuberculosis. Surely we can find a better way to get around.

Và nó không chỉ là vấn đề tiết kiệm vài phút mỗi ngày. Theo Hội Chữ thập đỏ, hơn 30 triệu người đã chết vì tai nạn giao thông trong thế kỷ qua – gấp ba lần số người thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất – và số người chết hàng năm đang tăng lên. và hơn nữa, Hội Chữ thập đỏ tin rằng tai nạn giao thông sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong và tàn tật lớn thứ ba vào năm 2020, trước các bệnh như AIDS và bệnh lao. Chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy một cách tốt hơn để có được xung quanh.

2. Câu hỏi 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

 • TRUE            if the statement agrees with the information
 • FALSE          if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN if there is no information on this

1  City transport developed slower than other means of communication

2   The population caused by city transport has been ignored

3   Many states in America have taken actions to reduce vehicle growth

4   Public transport is particular difficult to use on steep hills

5   The filmmakers aimed to find out how the Angkor was rebuilt.

6   Private cars are much more convenient for those ưhwo tend to buy a lot of things during shopping

7   Government should impose compulsory restrictions on car use

Questions 7-12

Classify thе following descriptions аѕ referring tо

 • A. PRT оnlу
 • B. RUF оnlу
 • C. bоth PRT аnd RUF

Write thе correct letter, A, B, оr C іn boxes 1-6 оn уоur answer sheet.

1. It іѕ lіkеlу tо bе resisted by both individuals аnd manufacturers.

2. It саn run аt high speed іn cities.

3. It іѕ nоt nесеѕѕаrу tо share wіth thе general public.

4. It іѕ аlwауѕ controlled bу а computer.

5. It саn run оn existing roads.

6. It саn bе bought bу private buyers.

Questions 13:

Choose THREE letters, A-G

Write the correct letters in box 13 on your answer sheet

Which THREE of the following are advantages of the new transport system

 • A. economy
 • B. space
 • C. low pollution
 • D. suitability for families
 • E. speed
 • F. safety
 • G. suitability for children

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: city transport, slower, other means of transportation

Thông tin ở đoạn A: “But when it comes to getting around our cities, we depend on systems that have scarcely changed since the days of Gottlieb Daimler”. nghĩa là nhưng khi nói đến chuyện di chuyển quanh thành phố, chúng ta phụ thuộc vào 1 hệ thống mà hiếm khi thay đổi kể từ những tháng ngày của Gottlieb Daimler -> Hệ thống ô tô phát triển chậm hơn các loại phương tiện khác.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 2: Keywords: pollution, by transport, ignored

Thông tin ở đoạn B: “In recent  years, the pollution belched out by millions of vehicles has dominated the debate about transport”. Nghĩa là trong những năm gần đây, sự ô nhiễm gây ra bởi hàng triệu phương tiện đã chiếm đa số trong cuộc tranh cãi về giao thông -> vấn đề này không bị phớt lờ 

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 3: Keywords: Most states, America, reduce vehicle growth

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 4: Keywords:  Public transport, difficult to use, steep hills

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 5: Keywords: private cars, more convenient, those buying lots

Thông tin ở đoạn B: “Cars, after all, are popular for very good reasons, as anyone with small children or heavy shopping knows”. nghĩa là Sau tất cả, ô tô vẫn phổ biến vì những lý do thích đáng, như là những người có con nhỏ hay là mua sắm lượng lớn.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 6: Keywords: government, impose, restrictions, car use

Thông tin ở đoạn C: “So politicians should be trying to lure people out of their cars, not forcing them out”. Vì vậy những chính trị gia nên cố gắng khuyến khích mọi người không dùng ô tô, chứ không phải là bắt ép họ.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 7: Keywords: resisted, individuals, manufacturers

Thông tin ở đoạn F (PRT): “What’s more, any transport system that threatened the car’s dominance would be up against all those with a stake in maintaining the status quo, from private car owners to manufacturers and oil multinationals”. Nghĩa là: Hơn nữa, bất cứ hệ thống giao thông nào mà đe dọa đến sự chiếm ưu thế của ô tô đều sẽ bị cản trở bởi những bên muốn duy trì hiện trạng, từ những chủ sở hữu ô tô đến các nhà sản xuất và những công ty  dầu  đa  quốc  gia  ->  PRT  bị  phản  đối  bởi cả cá  nhân  (individuals)  và  nhà  sản xuất (manufacturers).

Thông tin ở đoạn H (RUF): “Unlike PRT, such a system could grow…car manufacturers”. Nghĩa là không giống như PRT, 1 hệ thống như thế có thể phát triển 1 cách có hệ thống, bởi vì mỗi mạng lưới sẽ phục vụ cho 1 khu vực rộng lớn, và những người gần đó cũng có thể mua và sử dụng. Và 1 hệ thống kép cũng có thể nhận được sự ủng hộ từ những nhà sản xuất ô tô.

ĐÁP ÁN: A

Question 8: Keywords: high speed, cities

Thông tin về PRT ở đoạn E: “ You wouldn’t have to share your space with….inner city road”. Nghĩa là bạn sẽ không cần phải chia sẻ không gian với người lạ, không có đèn giao thông, người đi bộ hay những ô tô khác làm chậm lại tốc độ, những đường dẫn PRT có thể lưu hành giao thông tốt hơn, liên tục, hơn bất kỳ con đường nội đô nào.

Thông tin về RUF ở đoạn G “the RUF vehicle- the term comes from a Danish saying meaning going fast” nghĩa là phương tiện RUF- 1 cụm từ lấy từ 1 câu nói của Đan Mạch nghĩa là đi nhanh.

ĐÁP ÁN: C

Question 9: Keywords: not necessary, share, public

Thông tin về PRT ở đoạn E: “You wouldn’t have to share your space with strangers”. Bạn không cần phải chia sẻ không gian với người lạ.

Thông tin về RUF ở đoạn G: “The Danish RUF system, envisaged by Palle Jensen, for example, resembles PRT”. Nghĩa là Hệ thống RUF của Đan Mạch, lên kế hoạch bởi Palle Jensen, giống như PRT. Nghĩa là người sử dụng RUF cũng không cần chia sẻ không gian với người khác.

ĐÁP ÁN: C

Question 10: Keywords: controlled, computers

Thông tin về PRT ở đoạn E: “ The idea is go to one of many stations and hop into a computer-controlled car”. nghĩa là Ý tưởng là đi đến 1 trong số rất nhiều nhà ga và chui vào 1 cái ô tô được điều khiển bằng máy tính -> PRT luôn bị điều khiển bằng máy tính.

Thông tin về RUF ở đoạn G: “Once on a road, the occupant would  take over from the computer”, nghĩa là một khi ở trên đường, người lái xe sẽ tiếp nhận quyền điều khiển từ máy tính. -> RUF không phải lúc nào cũng bị “computer-controlled”.

ĐÁP ÁN: A

Question 11: Keywords: run, existing roads

Thông tin PRT ở đoạn E: “With PRT, the infrastructure would have to come first” nghĩa là với PRT, cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng hàng đầu -> Nó không chạy được trên đường đã sẵn có, cần xây dựng cơ sở hạ tầng riêng”

Thông tin về RUF ở đoạn G: “vehicles have wheels as well as a slot…..normal road”. Nghĩa là những phương tiện sẽ có bánh xe cũng như 1 đường rãnh cho phép chúng có thể đi trên đường moto, vì vậy chúng có thể lái xe ra khỏi đường ray để vào đường bình thường.

ĐÁP ÁN: B

Question 12: Keywords: bought, private buyers

Thông tin ở đoạn H: “Unlike PRT, such a system. ..buy into it” Nghĩa là không giống như PRT, 1 hệ thống như thế có thể phát triển 1 cách có hệ thống, bởi vì mỗi mạng lưới sẽ phục vụ cho 1 khu vực rộng lớn, và những người gần đó cũng có thể mua và sử dụng.

ĐÁP ÁN: B

Question 13: 

Thông tin ở đoạn B: “ the pollution belched out by millions of vehicles” và đến đoạn D giải pháp được đề ra “ There’s certainly no shortage of alternatives” nghĩa là không thiếu những biện pháp thay thế -> Fu điểm đầu tiên của hệ thống này là low pollution.

Thông tin về PRT ở đoạn E: “ You wouldn’t have to share your space with….   inner city road”. Nghĩa là bạn sẽ không cần phải chia sẻ không gian với người lạ, không có đèn giao thông, người đi bộ hay những ô tô khác làm chậm lại tốc độ, những đường dẫn PRT có thể lưu hành giao thông tốt hơn, liên tục, hơn bất kỳ con đường nội đô nào.

Thông tin về RUF ở đoạn G “the RUF vehicle- the term comes from a Danish saying meaning going fast” nghĩa là phương tiện RUF- 1 cụm từ lấy từ 1 câu nói của Đan Mạch nghĩa là đi nhanh.

Thông tin ở đoạn cuối: “ And it’s not just a matter of saving a few minutes a day   rising”. -> Fu điểm của hệ thống mới này còn là an toàn hơn cho người tham gia giao thông.

ĐÁP ÁN: C, E, F

Passage 2: The Seedhunters 

With a quarter of the world’s plants set to vanish within the next 50 years, Dough Alexander reports on the scientists working against the clock to preserve the Earth’s botanical heritage.

Với một phần tư số thực vật trên thế giới sẽ biến mất trong vòng 50 năm tới, Dough Alexander báo cáo về việc các nhà khoa học đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo tồn di sản thực vật của Trái đất.

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A. They travel the four corners of the globe, scouring jungles, forests and savannas. But they’re not looking for ancient artifacts, lost treasure or undiscovered tombs. Just pods. It may lack the romantic allure of archaeology or the whiff of danger that accompanies going after a big game, but seed hunting is an increasingly serious business. Some seek seeds for profit-hunters in the employ of biotechnology firms, pharmaceutical companies and private corporations on the lookout for species that will yield the drugs or crops of the future. Others collect to conserve, working to halt the sad slide into extinction facing so many plant species.

Họ đi khắp bốn phương trên thế giới, lùng sục khắp các khu rừng rậm, rừng và thảo nguyên. Nhưng họ không tìm kiếm đồ tạo tác cổ xưa, kho báu bị thất lạc hay những ngôi mộ chưa được khám phá. Mà chỉ là vỏ quả. Nó có thể thiếu sự hấp dẫn lãng mạn của khảo cổ học hoặc hơi nguy hiểm như là việc theo đuổi một trò chơi lớn, nhưng săn hạt giống là một công việc kinh doanh ngày càng nghiêm túc. Một số tìm kiếm hạt giống cho những kẻ săn tìm lợi nhuận trong việc tuyển dụng các công ty công nghệ sinh học, công ty dược phẩm và tập đoàn tư nhân để tìm kiếm những loài sẽ tạo ra thuốc hoặc cây trồng trong tương lai. Những người khác thu thập để bảo tồn, làm việc để ngăn chặn đà tuyệt chủng đáng buồn đối với rất nhiều loài thực vật.

B. Among the pioneers of this botanical treasure hunt was John Tradescant, an English royal gardener who brought back plants and seeds from his journeys abroad in the early 1600s. Later, the English botanist Sir Joseph Banks – who was the first director of the Royal Botanic Gardens at Kew and traveled with Captain James Cook on his voyages near the end of the 18th century – was so driven to expand his collections that he sent botanists around the world at his own expense.

Trong số những người tiên phong trong cuộc săn lùng kho báu thực vật này có John Tradescant, một người làm vườn hoàng gia Anh, người đã mang về cây và hạt giống từ những chuyến hành trình ra nước ngoài vào đầu những năm 1600. Sau đó, nhà thực vật học người Anh Sir Joseph Banks – giám đốc đầu tiên của Vườn Bách thảo Hoàng gia tại Kew và đã đi cùng Thuyền trưởng James Cook trong các chuyến hải trình của ông vào gần cuối thế kỷ 18 – đã rất muốn mở rộng các bộ sưu tập của mình nên ông đã cử các nhà thực vật học đi khắp nơi thế giới bằng chính tiền của mình.

C. Those heady days of exploration and discovery may be over, but they have been replaced by a pressing need to preserve our natural history for the future. This modern mission drives hunters such as Dr Michiel van Slageren, a good-natured Dutchman who often sports a wide-brimmed hat in the field – he could easily be mistaken for the cinematic hero Indiana Jones. He and three other seed hunters work at the Millennium Seed Bank, an 80 million [pounds sterling] international conservation project that aims to protect the world’s most endangered wild plant species.

Những ngày đầu thám hiểm và khám phá đó có thể đã qua, nhưng chúng đã được thay thế bằng nhu cầu cấp thiết để bảo tồn lịch sử tự nhiên của chúng ta cho tương lai. Nhiệm vụ hiện đại này thúc đẩy những thợ săn như Tiến sĩ Michiel van Slageren, một người Hà Lan tốt bụng, người thường đội chiếc mũ rộng vành trên cánh đồng – anh ta có thể dễ dàng bị nhầm với anh hùng điện ảnh Indiana Jones. Anh ấy và ba thợ săn hạt giống khác làm việc tại Ngân hàng Hạt giống Thiên niên kỷ, một dự án bảo tồn quốc tế trị giá 80 triệu [bảng Anh] nhằm mục đích bảo vệ các loài thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.

D. The group’s headquarters are in a modern glass-and-concrete structure on a 200-hectare Estate at Wakehurst Place in the West Sussex countryside. Within its underground vaults are 260 million dried seeds from 122 countries, all stored at -20 Celsius to survive for centuries. Among the 5,100 species represented are virtually all of Britain’s 1,400 native seed-bearing plants, the most complete such collection of any country’s flora.

Trụ sở chính của tập đoàn nằm trong một cấu trúc bê tông và kính hiện đại trên Khu đất rộng 200 ha tại Wakehurst Place ở vùng nông thôn West Sussex. Trong các hầm dưới lòng đất của nó là 260 triệu hạt khô từ 122 quốc gia, tất cả được bảo quản ở -20 độ C để tồn tại trong nhiều thế kỷ. Trong số 5.100 loài được đại diện hầu như có tất cả 1.400 loài thực vật mang hạt bản địa của Anh, bộ sưu tập đầy đủ nhất về hệ thực vật của bất kỳ quốc gia nào.

E. Overseen by the Royal botanic gardens, the Millennium Seed Bank is the world’s largest wild-plant depository. It aims to collect 24,000 species by 2010. The reason is simple: thanks to humanity’s effort, an estimated 25 per cent of the world’s plants are on the verge of extinction and may vanish within 50 years. We’re currently responsible for habitat destruction on an unprecedented scale, and during the past 400 years, plant species extinction rates have been about 70 times greater than those indicated by the geological record as being ‘normal’. Experts predict that during the next 50 years further one billion hectares of wilderness will be converted to farmland in developing countries alone.

Được giám sát bởi các vườn thực vật Hoàng gia, Ngân hàng Hạt giống Thiên niên kỷ là kho lưu trữ thực vật hoang dã lớn nhất thế giới. Mục tiêu của nó là thu thập 24.000 loài vào năm 2010. Lý do rất đơn giản: nhờ nỗ lực của con người, ước tính có khoảng 25% thực vật trên thế giới đang trên bờ vực tuyệt chủng và có thể biến mất trong vòng 50 năm. Chúng tôi hiện đang chịu trách nhiệm về sự hủy hoại môi trường sống ở quy mô chưa từng có và trong suốt 400 năm qua, tốc độ tuyệt chủng của các loài thực vật đã cao hơn khoảng 70 lần so với tốc độ được ghi trong hồ sơ địa chất là ‘bình thường’. Các chuyên gia dự đoán rằng trong vòng 50 năm tới, hơn một tỷ ha đất hoang sẽ được chuyển đổi thành đất nông nghiệp chỉ riêng ở các nước đang phát triển.

F. The implications of this loss are enormous. Besides providing staple food crops, plants are a source of many machines and the principal supply of fuel and building materials in many parts of the world. They also protect soil and help regulate the climate. Yet, across the globe, plant species are being driven to extinction before their potential benefits are discovered.

Hệ lụy của sự mất mát này là rất lớn. Bên cạnh việc cung cấp cây lương thực chính, thực vật còn là nguồn cung cấp nhiều máy móc và là nguồn cung cấp nhiên liệu và vật liệu xây dựng chính ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng cũng bảo vệ đất và giúp điều hòa khí hậu. Tuy nhiên, trên toàn cầu, các loài thực vật đang bị đẩy đến chỗ tuyệt chủng trước khi những lợi ích tiềm năng của chúng được phát hiện.

G. The World Conservation Union has listed 5,714 threatened species and is sure to be much higher. In the UK alone, 300 wild plant species are classified as endangered. The Millennium Seed Bank aims to ensure that even if a plant becomes extinct in the wild, it won’t be lost forever. Stored seeds can be used the help restore damaged or destroyed the environment or in scientific research to find new benefits for society- in medicine, agriculture or local industry- that would otherwise be lost.

Liên minh Bảo tồn Thế giới đã liệt kê 5.714 loài bị đe dọa thì chắc chắn con số này còn cao hơn nhiều. Chỉ riêng ở Anh, 300 loài thực vật hoang dã được phân loại là có nguy cơ tuyệt chủng. Ngân hàng Hạt giống Thiên niên kỷ nhằm mục đích đảm bảo rằng ngay cả khi một loài thực vật bị tuyệt chủng trong tự nhiên, nó sẽ không biến mất mãi mãi. Hạt giống được lưu trữ có thể được sử dụng để giúp khôi phục môi trường bị hư hỏng hoặc bị phá hủy hoặc trong nghiên cứu khoa học để tìm ra những lợi ích mới cho xã hội – trong y học, nông nghiệp hoặc công nghiệp địa phương – nếu không sẽ bị mất đi.

H. Seed banks are an insurance policy to protect the world’s plant heritage for the future, explains Dr Paul Smith, another Kew seed hunter. “Seed conservation techniques were originally developed by farmers,” he says. “Storage is the basis what we do, conserving seeds until you can use them just as in farming,” Smith says there’s no reason why any plant species should become extinct, given today’s technology. But he admits that the biggest challenge is finding, naming and categorizing all the world’s plants. And someone has to gather these seeds before it’s too late. “There aren’t a lot of people out there doing this,” he says. “The key is to know the flora from a particular area, and that knowledge takes years to acquire.”

Tiến sĩ Paul Smith, một thợ săn hạt giống khác của Kew, giải thích rằng ngân hàng hạt giống là một chính sách bảo hiểm để bảo vệ di sản thực vật của thế giới trong tương lai. Ông nói: “Các kỹ thuật bảo tồn hạt giống ban đầu được phát triển bởi những người nông dân. Smith cho biết: “Lưu trữ là cơ sở những gì chúng tôi làm, bảo tồn hạt giống cho đến khi bạn có thể sử dụng chúng giống như trong canh tác,” Smith nói rằng không có lý do gì khiến bất kỳ loài thực vật nào bị tuyệt chủng, dựa trên công nghệ ngày nay. Nhưng ông thừa nhận rằng thách thức lớn nhất là tìm kiếm, đặt tên và phân loại tất cả các loài thực vật trên thế giới. Và ai đó phải thu thập những hạt giống này trước khi quá muộn. “Không có nhiều người ngoài kia làm việc này,” anh nói. “Điều quan trọng là phải biết hệ thực vật từ một khu vực cụ thể và kiến thức đó phải mất nhiều năm mới có được.”

I. There are about 1,470 seed banks scattered around the globe, with a combined total of 5.4 million samples, of which perhaps two million are distinct non-duplicates. Most preserve genetic material for agriculture use in order to ensure crop diversity; others aim to conserve wild species, although only 15 percent of all banked plants are wild.

Có khoảng 1.470 ngân hàng hạt giống nằm rải rác trên toàn cầu, với tổng cộng 5,4 triệu mẫu, trong đó có lẽ hai triệu là mẫu không trùng lặp khác biệt. Hầu hết bảo tồn vật liệu di truyền để sử dụng trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính đa dạng của cây trồng; những người khác nhằm mục đích bảo tồn các loài hoang dã, mặc dù chỉ có 15 phần trăm của tất cả các loài thực vật có bờ là hoang dã.

K. Many seed banks are themselves under threat due to a lack of funds. Last year, Imperial College, London, examined crop collections from 151 countries and found that while the number of plant samples had increased in two-thirds of the countries, the budget had been cut in a quarter and remained static in another 35 per cent. The UN’s Food and Agriculture Organization and the Consultative Group on International Agricultural Research has since set up the Global Conservation Trust, which aims to raise the US $260 million to protect seed banks in perpetuity.

Bản thân nhiều ngân hàng hạt giống đang bị đe dọa do thiếu vốn. Năm ngoái, Đại học Hoàng gia, London, đã kiểm tra các bộ sưu tập cây trồng từ 151 quốc gia và phát hiện ra rằng trong khi số lượng mẫu thực vật tăng lên ở 2/3 quốc gia, thì ngân sách đã bị cắt giảm 1/4 và không thay đổi ở 35% khác. Kể từ đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc và Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế đã thành lập Ủy ban Bảo tồn Toàn cầu, nhằm huy động 260 triệu đô la Mỹ để bảo vệ các ngân hàng hạt giống vĩnh viễn.

2. Câu hỏi 

Questions 14-18

Complete the summary below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage.

Write your answers in boxes 14-18 on your answer sheet.

People collect seeds for different purposes: some collect to protect certain species from 14 ________; others collect seeds for their potential to produce 15 ________. They are called seed hunters. The 16 ________ of them included both gardeners and botanists, such as 17 ________, who sponsored collectors out of his own pocket. The seeds collected are often stored in seed banks. The most famous among them is known as the Millennium Seed Bank, where seeds are all stored in the 18 ________ at low temperature.

Questions 19-24

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 19-24 on your answer sheet, write

 • TRUE               if the statement agrees with the information
 • FALSE              if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN    if there is no information on this   

21   The reason to collect seeds is different from the past.

20   The Millennium Seed Bank is one of the earliest seed banks.

21   A major reason for plant species extinction is farmland expansion.

22   The method scientists use to store seeds is similar to that used by farmers.

23   Technological development is the only hope to save plant species.

24   The works of seed conservation are often limited by insufficient financial resources.

Questions 25-26

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

Which TWO of the following are provided by plants to the human world?

 • A   food                
 • B   artefact            
 • C   treasure            
 • D   energy         
 • E   clothes

3. Phân tích đáp án 

Question 14: Keywords: protect, species

Thông tin ở đoạn A: “Others collect….plant species”. Những người khác thu nhập để bảo tồn, để ngăn chặn sự tuyệt chủng mà rất nhiều loại thực vật đang đối mặt.

ĐÁP ÁN: extinction

Từ vựng trong câu hỏi: protect …. from

Từ vựng trong đoạn văn: working to halt …. into

Question 15: Keywords: produce

Thông tin ở đoạn A: “Some seek seeds … of the future”, nghĩa là Nghĩa là 1 vài người thì tìm kiếm hạt vì lợi nhuận – những người đi săn được thuê bởi những công ty nghiên cứu công nghệ sinh học, công ty dược hay công ty tư nhân để tìm kiếm những loài thực vật sẽ cung cấp thuốc hay lương tương thực trong tương lai.

ĐÁP ÁN: Drugs, crops

Từ vựng trong câu hỏi: produce

Từ vựng trong đoạn văn: yield

Question 16: Keywords: gardeners, botanists

Thông tin ở đoạn B:“ Among the pioneers…Joseph Banks”. Nghĩa là trong số những nhà tiên phong của phong trào săn kho báu thực vật là John Tradescent, 1 người làm vườn cho hoàng gia, người mà đã mang về các loại cây và hạt từ những chuyến đi ra nước ngoài vào đầu những năm 1600. Sau đó là nhà sinh vật học người Anh Joseph Banks.

ĐÁP ÁN: pioneers

Question 17: Keywords: sponsored, his own pocket

Thông  tin  ở  đoạn  B:  “Later,  the  English  botanist……his  own  expense”. Nghĩa là Sau đó, nhà sinh vật người Anh Joseph Banks – giám đốc đầu tiên của Royal Botanic Gardens o Kew và là người đã đi cùng với thuyền trưởng James Cook trong những chuyến thám hiểm cuối thế kỷ 18- đã rất nóng lòng để mở rộng bộ sưu tập đến nỗi ông ta đã tự bỏ tiền túi để tài trợ cho những nhà sinh vật học đi vòng quanh thế giới.

ĐÁP ÁN: Sir Joseph Banks

Từ vựng trong câu hỏi: out of his pocket

Từ vựng trong đoạn văn: at his own expense.

Question 18: Keywords: Millenium Seed Banks, low temperature

Thông tin ở đoạn D: “within its underground vaults are 260 million dried seeds from 122 countries, all stored at -20 Celsius to survive for centuries”, nghĩa là trong những hầm ngầm của nó là 260 triệu hạt sấy khô từ 122 quốc gia, tất cả đều trữ ở âm 20 độ C để sống được trong nhiều thế kỷ.

ĐÁP ÁN: underground vaults

Question 19: Keywords: reason, different, past

Thông tin ở đoạn C: “Those heady days of….future”, nghĩa là những ngày đầu thám hiểm và khám phá đó có thể đã qua, nhưng chúng đã bị thay thế bởi 1 nhu cầu nóng hổi về việc bảo tồn lịch sử tự nhiên của chúng ta cho thế hệ tiếp theo”.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 20: Millenium Seed Bank

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 21: Keywords:  major reason, extinction, farmland

Thông tin ở đoạn E: “ “We are currently responsible for….alone”. Nghĩa là chúng ta đang phải chịu trách nhiệm cho sự phá hủy môi trường sống trên 1 quy mô chưa từng thay, và trong suốt 400 năm qua, tỷ lệ tuyệt chủng của các loài thực vật đã cao hơn gấp 70 lần so với những loài được cho là vẫn phát triển bình thường bởi những ghi chép về địa chất. Những chuyên gia dự báo rằng trong 50 năm tiếp theo thêm 1 tỷ hecta đất hoang dã nữa sẽ bị chuyển thành đất canh tác chỉ riêng ở những đất nước đang phát triển.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 22: Keywords: method, scientists, similar, that by farmers

Thông tin ở đoạn H: “Seed conservation techniques were originally developed by farmers”. Nghĩa là những Phương pháp bảo tồn hạt giống được phát triển bởi những Người nông dân.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 23: Keywords: technological development, only hope, plant species

Thông tin ở đoạn H: “ Smith says there’s no reason why any plant…out there doing this” Nghĩa là Smith nói rằng không có lý gì bất kỳ loại thực vật nào có thể tuyệt chủng, với sự phát triển của công nghệ ngày nay. NHƯNG ông ta cũng thừa nhận rằng thách thức lớn nhất là tìm kiếm, đặt tên và phân loại tất cả các loài thực vật trên thế giới. Và ai đó nên thu thập các loại hạt này trước khi quá muộn. Không có nhiều người đang làm điều này ngoài kia.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 24: Keywords: seed conservation, limited, insufficient financial resources

Thông tin ở đoạn cuối: “Many seed banks are themselves under threat due to a lack of funds”. Nghĩa là rất nhiều ngân hàng hạt giống đang bị đe dọa bởi sự thiếu hụt ngân quỹ.

ĐÁP ÁN: TRUE

Từ vựng trong câu hỏi: insufficient financial resources

Từ vựng trong đoạn văn: lack of funds

Question 25: Keywords: sports, a treatment to release stress

Thông tin ở đoạn F: “Besides providing staple food crops,. the world”. Nghĩa là bên cạnh việc cung cấp lương thực, thực vật còn là 1 nguồn cung cấp các loại thuốc và nguồn cung chính năng lượng cũng như vật liệu xây dựng ở  nhiều nơi trên thế giới.

ĐÁP ÁN: A, D

Passage 3: Assessing the risk 

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

Section 1

A. As a title for a supposedly unprejudiced debate on scientific progress, “Panic attack: interrogating our obsession with risk” did not bode well. Held last week at the Royal Institution in London, the event brought together scientists from across the world to ask why society is so obsessed with risk and to call for a “more rational” approach. “We seem to be organizing society around the grandmotherly maxim of ‘better safe than sorry’,” exclaimed Spiked, the online publication that organized the event. “What are the consequences of this overbearing concern with risks?”

Như một tiêu đề cho một cuộc tranh luận được cho là không thành kiến về tiến bộ khoa học, “Cuộc tấn công hoảng loạn: thẩm vấn nỗi ám ảnh của chúng ta về rủi ro” không mang lại điềm lành. Được tổ chức vào tuần trước tại Viện Hoàng gia ở London, sự kiện này đã quy tụ các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới để đặt câu hỏi tại sao xã hội lại bị ám ảnh bởi rủi ro và kêu gọi một cách tiếp cận “hợp lý hơn”. “Dường như chúng ta đang tổ chức xã hội xung quanh câu châm ngôn của thế hệ đi trước là ‘cẩn tắc vô ưu’,” Spiked, ấn phẩm trực tuyến tổ chức sự kiện, giải thích. “Những hậu quả của mối quan tâm thái quá này đối với rủi ro là gì?”

BThe debate was preceded by a survey of 40 scientists who were invited to describe how awful our lives would be if the “precautionary principle” had been allowed to prevail in the past. Their response was: no heart surgery or antibiotics, and hardly any drugs at all; no aeroplanes, bicycles or high-voltage power grids; no pasteurization, pesticides or biotechnology; no quantum mechanics; no wheel; no “discovery” of America. In short, their message was: no risk, no gain.

Cuộc tranh luận bắt đầu bằng một cuộc khảo sát với 40 nhà khoa học được mời để mô tả cuộc sống của chúng ta sẽ khủng khiếp như thế nào nếu “nguyên tắc phòng ngừa” được phép áp dụng trong quá khứ. Phản ứng của họ là: không phẫu thuật tim hay kháng sinh, và hầu như không dùng bất kỳ loại thuốc nào; không có máy bay, xe đạp hoặc lưới điện cao thế; không thanh trùng, thuốc trừ sâu hoặc công nghệ sinh học; không có cơ học lượng tử; không có bánh xe; không có sự “khám phá” ra Mỹ. Tóm lại, thông điệp của họ là: không có rủi ro, không có thành công.

CThey have absolutely missed the point. The precautionary principle is a subtle idea. It has various forms, but all of them generally include some notion of cost-effectiveness. Thus the point is not simply to ban things that are not known to be absolutely safe. Rather, it says: “Of course you can make no progress without risk. But if there is no obvious gain from taking the risk, then don’t take it.”

Họ đã hoàn toàn bỏ lỡ điểm này. Nguyên tắc phòng ngừa là một ý tưởng tinh tế. Nó có nhiều hình thức khác nhau, nhưng tất cả chúng đều bao gồm một số khái niệm về hiệu quả chi phí. Do đó, vấn đề không chỉ đơn giản là cấm những thứ không được biết là an toàn tuyệt đối. Thay vào đó: “Tất nhiên bạn không thể đạt được tiến bộ nào nếu không gặp rủi ro. Nhưng nếu không có lợi ích rõ ràng từ việc chấp nhận rủi ro, thì đừng chấp nhận nó.”

DClearly, all the technologies listed by the 40 well-chosen savants were innately risky at their inception, as all technologies are. But all of them would have received the green light under the precautionary principle because they all had the potential to offer tremendous benefits – the solutions to very big problems – if only the snags could be overcome.

Rõ ràng, tất cả các công nghệ được liệt kê bởi 40 nhà bác học được lựa chọn kỹ lưỡng đều có rủi ro bẩm sinh khi mới thành lập, giống như tất cả các công nghệ. Nhưng tất cả chúng sẽ được bật đèn xanh theo nguyên tắc phòng ngừa bởi vì tất cả chúng đều có khả năng mang lại lợi ích to lớn – giải pháp cho những vấn đề rất lớn – nếu chỉ có thể khắc phục được những trở ngại.

EIf the precautionary principle had been in place, the scientists tell us, we would not have antibiotics. But of course, we would – if the version of the principle that sensible people now understand had been applied. When penicillin was discovered in the 1920s, infective bacteria were laying waste to the world. Children died from diphtheria and whooping cough, every open-drain brought the threat of typhoid, and any wound could lead to septicaemia and even gangrene.

Các nhà khoa học nói với chúng tôi rằng nếu nguyên tắc phòng ngừa được áp dụng, chúng tôi sẽ không có thuốc kháng sinh. Nhưng tất nhiên, chúng ta sẽ làm thế – nếu phiên bản của nguyên tắc mà những người nhạy cảm ngày nay hiểu đã được áp dụng. Khi penicillin được phát hiện vào những năm 1920, vi khuẩn truyền nhiễm đã gây lãng phí cho thế giới. Trẻ em chết vì bệnh bạch hầu và ho gà, mọi vết thương hở đều mang đến nguy cơ mắc bệnh thương hàn, và bất kỳ vết thương nào cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và thậm chí hoại tử.

F. Penicillin was turned into a practical drug during the Second World War when the many pesticides that result from were threatened to kill more people than the bombs. Of course antibiotics were a priority. Of course, the risks, such as they could be perceived, were worth taking.

Penicillin đã trở thành một loại thuốc thiết thực trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi nhiều dịch bệnh gây ra có nguy cơ giết nhiều người hơn cả bom. Tất nhiên kháng sinh là một ưu tiên. Tất nhiên, những rủi ro, chẳng hạn như chúng có thể được nhận thấy, đều đáng để chấp nhận.

G. And so with the other items on the scientists’ list: electric light bulbs, blood transfusions. CAT scans, knives, the measles vaccine – the precautionary principle would have prevented all of them, they tell us. But this is just plain wrong. If the precautionary principle had been applied properly, all these creations would have passed muster, because all offered incomparable advantages compared to the risks perceived at the time.

Và như vậy với các mặt hàng khác trong danh sách của các nhà khoa học: bóng đèn điện, truyền máu. Họ nói với chúng tôi rằng quét CAT, dao, vắc-xin sởi – nguyên tắc phòng ngừa sẽ ngăn chặn tất cả chúng. Nhưng điều này chỉ đơn giản là sai. Nếu nguyên tắc phòng ngừa được áp dụng đúng cách, thì tất cả những sáng tạo này sẽ được thông qua, bởi vì tất cả đều mang lại những lợi thế không thể so sánh được so với những rủi ro nhận thấy vào thời điểm đó.

Section 2

H. Another issue is at stake here. Statistics are not the only concept people use when weighing up risk. Human beings, subtle and evolved creatures that we are, do not survive to three-score years and ten simply by thinking like pocket calculators. A crucial issue is the consumer’s choice. In deciding whether to pursue the development of new technology, the consumer’s right to choose should be considered alongside considerations of risk and benefit. Clearly, skiing is more dangerous than genetically modified tomatoes. But people who ski choose to do so; they do not have skiing thrust upon them by portentous experts of the kind who now feel they have the right to reconstruct our crops. Even with skiing, there is the matter of cost-effectiveness to consider: skiing, I am told, is exhilarating. Where is the exhilaration in GM soya?

Một vấn đề khác đang bị đe dọa ở đây. Số liệu thống kê không phải là khái niệm duy nhất mọi người sử dụng khi cân nhắc rủi ro. Con người, những sinh vật nhỏ và tiến hóa như chúng ta, không thể tồn tại đến ba phần mười năm chỉ bằng cách suy nghĩ như những chiếc máy tính bỏ túi. Một vấn đề quan trọng là sự lựa chọn của người tiêu dùng. Khi quyết định có nên theo đuổi sự phát triển của công nghệ mới hay không, quyền lựa chọn của người tiêu dùng nên được cân nhắc bên cạnh những cân nhắc về rủi ro và lợi ích. Rõ ràng, trượt tuyết nguy hiểm hơn cà chua biến đổi gen. Nhưng những người trượt tuyết chọn làm như vậy; họ không bị các chuyên gia tầm thường thuộc loại này đẩy vào họ, những người hiện cảm thấy họ có quyền tái tạo lại mùa màng của chúng ta. Ngay cả với trượt tuyết, vẫn có vấn đề về hiệu quả chi phí cần xem xét: trượt tuyết, tôi được cho biết, rất phấn khích. Đâu là niềm vui trong đậu nành GM?

I. Indeed, in contrast to all the other items on Spiked’s list, GM crops stand out as an example of a technology whose benefits are far from clear. Some of the risks can at least be defined. But in the present economic climate, the benefits that might accrue from them seem dubious. Promoters of GM crops believe that the future population of the world cannot be fed without them. That is untrue. The crops that really matter are wheat and rice, and there is no GM research in the pipeline that will seriously affect the yield of either. GM is used to make production cheaper and hence more profitable, which is an extremely questionable ambition.

Thật vậy, trái ngược với tất cả các mặt hàng khác trong danh sách của Spiked, cây trồng biến đổi gen nổi bật như một ví dụ về công nghệ mà lợi ích của nó còn lâu mới rõ ràng. Một số rủi ro ít nhất có thể được xác định. Nhưng trong môi trường kinh tế hiện nay, những lợi ích có thể tích lũy được từ chúng có vẻ không rõ ràng. Những người ủng hộ cây trồng biến đổi gen tin rằng dân số thế giới trong tương lai không thể được nuôi sống nếu không có chúng. Điều đó là không đúng sự thật. Các loại cây trồng thực sự quan trọng là lúa mì và gạo, và không có nghiên cứu biến đổi gen nào đang được triển khai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của cả hai loại cây trồng này. GM được sử dụng để làm cho sản xuất rẻ hơn và do đó có nhiều lợi nhuận hơn, đó là một tham vọng cực kỳ đáng ngờ.

K. The precautionary principle provides the world with a very important safeguard. If it had been in place in the past it might, for example, have prevented insouciant miners from polluting major rivers with mercury. We have come to a sorry pass when scientists, who should above all be dispassionate scholars, feel they should misrepresent such a principle for the purposes of commercial and political propaganda. People at large continue to mistrust science and the high technologies it produces partly because they doubt the wisdom of scientists. On such evidence as this, these doubts are fully justified.

Nguyên tắc phòng ngừa cung cấp cho thế giới một biện pháp bảo vệ rất quan trọng. Ví dụ, nếu nó được áp dụng trong quá khứ, nó có thể đã ngăn cản những người thợ mỏ vô tư làm ô nhiễm các con sông lớn bằng thủy ngân. Chúng tôi đã đi đến một sai lầm đáng tiếc khi các nhà khoa học, những người trên hết phải là những học giả vô tư, cảm thấy họ nên xuyên tạc một nguyên tắc như vậy vì mục đích tuyên truyền thương mại và chính trị. Mọi người nói chung tiếp tục nghi ngờ khoa học và các công nghệ cao mà nó tạo ra một phần vì họ nghi ngờ sự khôn ngoan của các nhà khoa học. Trên những bằng chứng như thế này, những nghi ngờ này là hoàn toàn hợp lý.

2. Câu hỏi 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write

 • TRUE               if the statement is true
 • FALSE              if the statement is false
 • NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

27   The title of the debate is not unbiased.

28   All the scientists invited to the debate were from the field of medicine.

29   The message those scientists who conducted the survey were sending was that people shouldn’t take risks.

30   All the 40 listed technologies are riskier than other technologies.

31   It was worth taking the risks to invent antibiotics.

32   All the other inventions on the list were also judged by the precautionary principle.

Questions 33-39

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-39 on your answer sheet.

When applying the precautionary principle to decide whether to invent a new technology, people should also the consideration of the 33…………………………., along with the usual consideration of 34………………………….. For example, though risky and dangerous enough, people still enjoy 35………………………….. for the excitement it provides. On the other hand, experts believe that the future population desperately needs 36………………………… in spite of their undefined risks. However, the researchers conducted so far have not been directed towards increasing the yield of 37…………………………, but to reduce the cost of 38………………………………. and to bring more profit out of it. In the end, such selfish use of the precautionary principle for business and political gain has often led people to 39………………………….. science for they believe scientists are not to be trusted.

Questions 40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 40 on your answer sheet.

40   What is the main theme of the passage?

 • A   people have the right to doubt science and technologies
 • B   the precautionary principle could have prevented the development of science and technology
 • C   there are not enough people who truly understand the precautionary principle
 • D   the precautionary principle bids us take risks at all costs

3. Phân tích đáp án 

Question 27: Keywords: title, not unbiased

Thông tin ở đoạn A: “As a title for a supposedly unprejudiced debate on scientific progress, Panic attack: interrogating our obsession with risk” did not bode well.”  Nghĩa là: như là tiêu đề cho 1 cuộc tranh luận khách quan về tiến bộ khoa học, chúng ta với nguy cơ” có vẻ không ổn thỏa. Nghĩa là tiêu đề này được cho là cần unprejudiced (khách quan, không thiên vị) nhưng nó lại chưa ổn, tức là vẫn chưa đủ khách quan.

ĐÁP ÁN: FALSE

Từ vựng trong câu hỏi: Unprejudiced

Từ vựng trong đoạn văn: Unbiased

Question 28: Keywords: all scientists, from, medicine

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 29: Keywords: message, scientists, people, shouldn’t take risks

Thông tin ở đoạn B: “ In short, their message was : no risk, no gain”, nghĩa là tóm lại, thông điệp của họ là không rủi ro, không thành công -> Mọi người nên chấp nhận rủi ro, nếu không sẽ không thành công.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 30: Keywords: All, technologies, riskier, other technologies

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 31: Keywords:  worth, taking, risks, antibiotics

Thông tin ở đoạn F: “Of course the risks, such as they could be perceived, were worth taking”, nghĩa là tất nhiên là những rủi ro, ví dụ những nguy cơ có thể đoán định được, đáng để bất chấp.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 32: Keywords: All other inventions, judged, precautionary principle

Thông tin ở đoạn G: “And so with the other items on the…. properly”. Và cũng như với những phát minh khác ở trong danh sách của các nhà khoa học: bóng đèn điện, công nghệ truyền máu, máy quét CAT, dao, và vắc xin bệnh sởi,…nguyên lý thận trọng đã có thể ngăn cản tất cả những phát minh này. Nhưng điều này hoàn toàn sai. Nếu nguyên lý thận trọng được áp dụng 1 cách hợp lý,.. Ta thấy cấu trúc câu điều kiện loại 3 về giả định 1 tình huống trái với quá khứ, tức là điều này phải xảy ra rồi, các phát minh khác đều đã được “judged” (đánh giá) dựa trên nguyên lý thận trọng này.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 33: Keywords: precautionary principle, take into consideration

Thông tin ở đoạn H: “a crucial factor is consumer’s choice. In deciding whether to pursue the development of a new technology, the consumer’s right to choose should be considered. Nghĩa là nhân tố chủ chốt là lựa chọn của khách hàng. Khi quyết định liệu rằng nên theo đuổi sự phát triển của của 1 công nghệ mới, quyền lợi của khách hàng được chọn lựa nên được cân nhắc.

ĐÁP ÁN: consumer’s choice

Question 34: Keywords: usual consideration

Thông tin ở đoạn H: “In  deciding  whether  to  pursue  the  development  of  a  new technology, the consumer’s right to choose should be considered alongside considerations of risk and benefit”. Nghĩa là, Khi quyết định liệu rằng nên theo đuổi sự phát triển của của 1 công nghệ mới, quyền lợi của khách hàng được chọn lựa nên được cân nhắc.

ĐÁP ÁN: risk and benefit

Question 35: Keywords:  example, risky, dangerous, enjoy, excitement

Thông tin ở đoạn H: “Clearly,  skiing  is  more  dangerous  than genetically modified tomatoes…exhilarating”. Nghĩa là rõ ràng rằng, trượt tuyết thì nguy hiểm hơn là cà chua biến đổi gien. Nhưng những người trượt tuyết vẫn chọn làm điều đó, họ không bị bắt phải trượt tuyết bởi những chuyên gia tự đắc cam thay họ có quyền tái thiết cây trồng của chúng ta. Thậm chí với trượt tuyết, vấn đề hiệu quả chi phí cũng được cân nhắc: Trượt tuyết, tôi được nói, thì vui.

ĐÁP ÁN: skiing

Question 36: Keywords: future population, need, despite risks

Thông tin ở đoạn I: “Promoters of GM crops believe that the future population of the world can not be fed without them”. Nghĩa là những người ủng hộ cây trồng biến đổi gen tin rằng dân số thế giới tương lai không thể nào đủ lương thực mà không có chúng.

ĐÁP ÁN: GM crops

Question 37: Keywords: researches, increase, yield

Thông tin ở đoạn I: “The crops that really matter are wheat and rice,…either”. Nghĩa là những cây trồng thật sự quan trọng là lúa mì và gạo, và không có nghiên cứu cây trồng biến đổi gen nào có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của 1 trong 2 loại cây trồng này.

ĐÁP ÁN: wheat and rice

Question 38: Keywords: reduce cost

Thông tin ở đoạn I: “GM is used to make production cheaper”. Nghĩa là GM được sử dụng để làm cho việc sản xuất rẻ hơn.

ĐÁP ÁN: production

Question 39:  Keywords: precautionary principle, people, not trusted

Thông tin ở đoạn cuối: “We have come to a sorry pass…wisdom of scientists”. Nghĩa là chúng ta đã rất thất vọng khi những nhà khoa học, những người đáng lẽ ra phải là những học gia công bình, lại xuyên tạc lý luận vì mục đích thương mại và chính trị. Công chúng tiếp tục không tin tưởng vào khoa học và những công nghệ cao, 1 phần vì họ nghi ngờ sự thông thái của các nhà khoa học.

ĐÁP ÁN: mistrust

Từ vựng trong câu hỏi: business and political gain

Từ vựng trong đoạn văn: commercial and political propaganda

Question 40: 

Dựa vào đoạn chữ nghiêng ban đầu: “How do we judge whether it is right to go ahead with a new technology?” nghĩa là Làm sao chúng ta đánh giá được liệu việc phát triển 1 công nghệ mới có đúng hay không? và đoạn cuối cùng về việc công chúng nghi ngờ khoa học

ĐÁP ÁN: A

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng