Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 2 Test 2

Passage 1: Ambergris

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

Ambergris

A. Ambergris was used to perfume cosmetics in the days of ancient Mesopotamia and almost every civilization on the earth has a brush with ambergris. Before 1,000 AD, the Chinese named ambergris as lung sien hiang, “dragon’s spittle perfume,” as they think that it was produced from the drooling of dragons sleeping on rocks at the edge of a sea. The Arabs knew ambergris as anbar, believing that it is produced from springs near seas. It also gets its name from here. For centuries, this substance has also been used as a flavoring for food.

Long diên hương được sử dụng để làm nước hoa cho mỹ phẩm vào thời Mesopotamia cổ đại và hầu hết mọi nền văn minh trên trái đất đều có một bàn chải với long diên hương. Trước năm 1.000 sau Công nguyên, người Trung Quốc gọi long diên hương là lung sien hiang, “nước dãi của rồng”, vì họ cho rằng nó được tạo ra từ nước dãi của những con rồng ngủ trên đá ở rìa biển. Người Ả Rập biết long diên hương là anbar, tin rằng nó được tạo ra từ những con suối gần biển. Nó cũng có tên từ đây. Trong nhiều thế kỷ, chất này cũng được dùng làm hương liệu cho thực phẩm.

B. During the Middle Ages, Europeans used ambergris as a remedy for headaches, colds, epilepsy, and other ailments. In the 1851 whaling novel MobyDick, Herman Melville claimed that ambergris was “largely used in perfumery.” But nobody ever knew where it really came from. Experts were still guessing its origin thousands of years later, until the long ages of guesswork ended in the 1720’s, when Nantucket whalers found gobs of the costly material inside the stomachs of sperm whales. Industrial whaling quickly burgeoned. By the 20th century ambergris is mainly recovered from inside the carcasses of sperm whales.

Trong suốt thời Trung cổ, người châu Âu đã sử dụng long diên hương như một phương thuốc chữa đau đầu, cảm lạnh, động kinh và các bệnh khác. Trong cuốn tiểu thuyết về cá voi MobyDick năm 1851, Herman Melville tuyên bố rằng long diên hương “được sử dụng chủ yếu trong nước hoa.” Nhưng không ai từng biết nó thực sự đến từ đâu. Hàng ngàn năm sau, các chuyên gia vẫn đoán nguồn gốc của nó, cho đến khi thời gian dài phỏng đoán kết thúc vào những năm 1720, khi những người săn cá voi ở Nantucket tìm thấy những mẩu vật liệu đắt tiền bên trong dạ dày của cá nhà táng. Đánh bắt cá voi công nghiệp nhanh chóng phát triển. Đến thế kỷ 20, long diên hương chủ yếu được thu hồi từ bên trong xác cá nhà táng.

C. Through countless ages, people have found pieces of ambergris on sandy beaches. It was named gray amber to distinguish it from golden amber, another rare treasure. Both of them were among the most sought-after substances in the world, almost as valuable as gold. (Ambergris sells for roughly $20 a gram, slightly less than gold at $30 a gram.)

Amber floats in salt water, and in old times the origin of both these substances was mysterious. But it turned out that amber and ambergris have little in common. Amber is a fossilized resin from trees that was quite familiar to Europeans long before the discovery of the New World, and prized as jewelry. Although considered a gem, amber is a hard, transparent, wholly-organic material derived from the resin of extinct species of trees, mainly pines.

Qua vô số thời đại, người ta đã tìm thấy những mảnh long diên hương trên những bãi biển đầy cát. Nó được đặt tên là hổ phách xám để phân biệt với hổ phách vàng, một báu vật quý hiếm khác. Cả hai đều nằm trong số những chất được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, gần như có giá trị như vàng. (Long diên hương được bán với giá khoảng 20 đô la một gam, thấp hơn một chút so với vàng ở mức 30 đô la một gam.)

Hổ phách nổi trong nước muối, và vào thời xa xưa, nguồn gốc của cả hai chất này đều bí ẩn. Nhưng hóa ra hổ phách và long diên hương có rất ít điểm chung. Hổ phách là một loại nhựa hóa thạch từ cây khá quen thuộc với người châu Âu từ rất lâu trước khi khám phá ra Thế giới mới và được đánh giá cao như đồ trang sức. Mặc dù được coi là đá quý, hổ phách là một vật liệu cứng, trong suốt, hoàn toàn hữu cơ có nguồn gốc từ nhựa của các loài cây đã tuyệt chủng, chủ yếu là cây thông.

D. To the earliest Western chroniclers, ambergris was variously thought to come from the same bituminous sea founts as amber, from the sperm of fishes or whales, from the droppings of strange sea birds (probably because of confusion over the included beaks of squid) or from the large hives of bees living near the sea. Marco Polo was the first Western chronicler who correctly attributed ambergris to sperm whales and its vomit.

Đối với các nhà biên niên sử phương Tây sớm, long diên hương được cho là có nguồn gốc từ các nguồn biển chứa bitum giống như hổ phách, từ tinh trùng của cá hoặc cá voi, từ phân của các loài chim biển lạ (có thể do nhầm lẫn về mỏ mực bao gồm) hoặc từ những tổ ong lớn sống gần biển. Marco Polo là nhà biên niên sử phương Tây đầu tiên quy chính xác long diên hương cho cá nhà táng và chất nôn của nó.

E. As sperm whales navigate in the oceans, they often dive down to 2 km or more below the sea level to prey on squid, most famously the Giant Squid. It’s commonly accepted that ambergris forms in the whale’s gut or intestines as the creature attempts to “deal” with squid beaks. Sperm whales are rather partial to squid, but seemingly struggle to digest the hard, sharp, parrot-like beaks. It is thought their stomach juices become hyperactive trying to process the irritants, and eventually hard, resinous lumps are formed around the beaks, and then expelled from their innards by vomiting.

When a whale initially vomits up ambergris, it is soft and has a terrible smell. Some marine biologists compare it to the unpleasant smell of cow dung. But after floating on the salty ocean for about a decade, the substance hardens with air and sun into a smooth, waxy, usually rounded piece of nostril heaven. The dung smell is gone, replaced by a sweet, smooth, musky and pleasant earthy aroma.

Khi cá nhà táng di chuyển trong đại dương, chúng thường lặn xuống độ sâu 2 km hoặc hơn dưới mực nước biển để săn mực, nổi tiếng nhất là Mực khổng lồ. Người ta thường chấp nhận rằng long diên hương hình thành trong ruột hoặc ruột của cá voi khi sinh vật này cố gắng “đối phó” với mỏ mực. Cá nhà táng khá thích ăn mực, nhưng dường như phải vật lộn để tiêu hóa những chiếc mỏ cứng, sắc nhọn giống như loài vẹt. Người ta cho rằng dịch dạ dày của chúng trở nên hoạt động quá mức khi cố gắng xử lý các chất kích thích, và cuối cùng là những cục cứng, dẻo được hình thành xung quanh mỏ, sau đó bị tống ra khỏi bộ phận bên trong của chúng bằng cách nôn mửa.

Khi một con cá voi ban đầu nôn ra long diên hương, nó mềm và có mùi kinh khủng. Một số nhà sinh học biển so sánh nó với mùi khó chịu của phân bò. Nhưng sau khi lênh đênh trên đại dương mặn trong khoảng một thập kỷ, chất này cứng lại với không khí và ánh nắng mặt trời thành một mảnh tròn, mịn như sáp và thường có lỗ. Mùi phân không còn nữa, thay vào đó là mùi đất ngọt ngào, êm dịu, xạ hương và dễ chịu.

F. Since ambergris is derived from animals, naturally a question of ethics arises, and in the case of ambergris, it is very important to consider. Sperm whales are an endangered species, whose populations started to decline as far back as the 19th century due to the high demand for their highly emollient oil, and today their stocks still have not recovered. During the 1970’s, the Save the Whales movement brought the plight of whales to international recognition. Many people now believe that whales are “saved”. This couldn’t be further from the truth. All around the world, whaling still exists. Many countries continue to hunt whales, in spite of international treaties to protect them. Many marine researchers are concerned that even the trade in naturally found ambergris can be harmful by creating further incentives to hunt whales for this valuable substance.

Vì long diên hương có nguồn gốc từ động vật nên đương nhiên nảy sinh một câu hỏi về đạo đức, và trong trường hợp của long diên hương, điều rất quan trọng là phải xem xét. Cá nhà táng là một loài có nguy cơ tuyệt chủng, quần thể của chúng bắt đầu giảm từ thế kỷ 19 do nhu cầu cao đối với loại dầu làm mềm cao của chúng và ngày nay trữ lượng của chúng vẫn chưa phục hồi. Trong những năm 1970, phong trào Cứu cá voi đã đưa cảnh ngộ của cá voi được quốc tế công nhận. Hiện nay nhiều người tin rằng cá voi đã được “cứu sống”. Điều này không thể xa hơn sự thật. Trên khắp thế giới, săn bắt cá voi vẫn tồn tại. Nhiều quốc gia tiếp tục săn bắt cá voi, bất chấp các hiệp ước quốc tế để bảo vệ chúng. Nhiều nhà nghiên cứu biển lo ngại rằng ngay cả việc buôn bán long diên hương được tìm thấy tự nhiên cũng có thể gây hại bằng cách tạo thêm động cơ săn cá voi để lấy chất quý giá này.

G. One of the forms ambergris is used today is as a valuable fixative in perfumes to enhance and prolong the scent. But nowadays, since ambergris is rare and expensive, and big fragrance suppliers that make most of the fragrances on the market today do not deal in it for reasons of cost, availability and murky legal issues, most perfumeries prefer to add a chemical derivative which mimics the properties of ambergris. As a fragrance consumer, you can assume that there is no natural ambergris in your perfume bottle, unless the company advertises this fact and unless you own vintage fragrances created before the 1980s. If you are wondering if you have been wearing a perfume with this legendary ingredient, you may want to review your scent collection. Here are a few of some of the top ambergris containing perfumes: Givenchy Amarige, Chanel No. 5, and Gucci Guilty.

Một trong những dạng long diên hương được sử dụng ngày nay như một chất định hình có giá trị trong nước hoa để tăng cường và kéo dài mùi hương. Nhưng ngày nay, vì long diên hương rất hiếm và đắt tiền, và các nhà cung cấp nước hoa lớn sản xuất hầu hết các loại nước hoa trên thị trường hiện nay không kinh doanh long diên hương vì lý do chi phí, sự sẵn có và các vấn đề pháp lý mờ ám, hầu hết các nhà sản xuất nước hoa thích thêm một dẫn xuất hóa học bắt chước. tính chất của long diên hương. Là người tiêu dùng nước hoa, bạn có thể cho rằng không có long diên hương tự nhiên trong chai nước hoa của mình, trừ khi công ty quảng cáo sự thật này và trừ khi bạn sở hữu nước hoa cổ điển được tạo ra trước những năm 1980. Nếu bạn đang tự hỏi liệu mình đã từng dùng loại nước hoa có thành phần huyền thoại này hay chưa, bạn có thể muốn xem lại bộ sưu tập mùi hương của mình. Dưới đây là một số nước hoa có chứa long diên hương hàng đầu: Givenchy Amarige, Chanel No. 5 và Gucci Guilty.

2. Câu hỏi 

Questions 1-6

Classify the following information as referring to

 • A. ambergris only
 • B. amber only
 • C. both ambergris and amber
 • D. neither ambergris nor amber

Write the correct letter, A, B, C, or D in boxes 1-6 on your answer sheet.

1 being expensive

2 adds flavor to food

3 used as currency

4 being see-through

5 referred to by Herman Melville

6 produces sweet smell

Questions 7-9

Complete the sentences below with NO MORE THAN ONE WORD from the passage.

Write your answers in boxes 7-9 on your answer sheet.

7 Sperm whales can’t digest the ______of the squids.

8 Sperm whales drive the irritants out of their intestines by______

9 The vomit of sperm whales gradually______ on contact of air before having a pleasant smell.

Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 10-13 on your answer sheet, write

 • TRUE            if the statement agrees with the information
 • FALSE          if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN if there is no information on this

10 Most ambergris comes from the dead whales today.

11 Ambergris is becoming more expensive than before.

12 Ambergris is still the most frequently used ingredient in perfume production today.

13 New uses of ambergris have been discovered recently.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: expensive.

Thông tin ở đoạn B: “when Nantucket whale found gobs of costly material inside the stomachs of sperm whales”., nghĩa là Khi những người săn cá voi ở Nantucket tìm thấy những nguyên liệu đắt tiền trong dạ dày của cá nhà táng -> ambergris (long diên hương). 

Thông tin tiếp theo nằm ở đoạn C: “Through countless ages…as gold”., nghĩa là Qua vô số thời đại, người ta đã tìm thấy những mảnh long diên hương trên những bãi biển đầy cát. Nó được đặt tên là hổ phách xám để phân biệt với hổ phách vàng, một báu vật quý hiếm khác. Cả hai đều nằm trong số những chất được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, gần như có giá trị như vàng.

Thông tin ở đoạn thứ A: “Athfield studied the ancient remains found in the country of Cambodia.” và “The remains had never been scientifically studied” Nghĩa là Athfield đã nghiên cứu những di vật cổ được tìm thấy ở đất nước Campuchia.” và “Hài cốt chưa từng được khoa học nghiên cứu

ĐÁP ÁN: C

Question 2: Keywords: flavor, food

Thông tin ở đoạn thứ A: “Athfield studied the ancient remains found in the country of Cambodia.” và “The remains had never been scientifically studied” Nghĩa là Athfield đã nghiên cứu những di vật cổ được tìm thấy ở đất nước Campuchia.” và “Hài cốt chưa từng được khoa học nghiên cứu

ĐÁP ÁN: A

Question 3: Keywords: currency

ĐÁP ÁN: D

Question 4: Keywords:  see-through

Thông tin ở đoạn cuối: “Although considered a gem, amber is a hard, transparent, wholly-organic material derived from the resin of extinct species of trees”. Nghĩa là dù được coi là 1 loại đá quý, hổ phách lại là 1 chất liệu cứng, trong suốt và hoàn toàn là tự nhiên lấy từ nhựa của các loài cây đã tuyệt chủng.

ĐÁP ÁN: B

Question 5: Keywords: Herman Melville

Thông tin ở đoạn B: “ In the 1851 whaling novel Moby-dick, Herman Melville claimed that ambergris was largely used in perfumery”. nghĩa là Vào năm 1851 trong cuốn tiểu thuyết về cá voi Moby-Dick, Herman Melville đã khẳng định long diên hương được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất nước hoa.

ĐÁP ÁN: A

Question 6: Keywords: sweet smell

Thông tin ở đoạn E: “ The dung smell is gone, replaced by a sweet, smooth, musky and pleasant earthy aroma”. nghĩa là Vào năm 1851 trong cuốn tiểu thuyết về cá voi Moby-Dick, Herman Melville đã khẳng định long diên hương được sử dụng rộng rãi trong ngành

ĐÁP ÁN: A

Question 7: Keywords: Sperm whales, digest, squids

Thông tin ở đoạn E: “Sperm whales are rather partial to squid, but seemingly struggle to digest the hard, sharp, parrot-like beaks”. Nghĩa là Cá nhà táng khá là thích mực ống, nhưng dường như rất khó khăn để tiêu hóa được phần mỏ cứng, sắc, giống như mỏ vẹt của mực ống.

ĐÁP ÁN: beaks

Question 8: Keywords: Sperm whales, irritants, intestines

Thông tin ở đoạn E: “ :  “It  is   thought   that  their   stomach juices …vomiting”. nghĩa là Mọi người nghĩ rằng dịch vị dạ dày sẽ hoạt động rất mạnh để xử lý những chất gây khó chịu, và cuối cùng, những cục nhựa sẽ hình thành quanh những cái mỏ, và sau đó tống nó ra khỏi dạ dày bằng cách nôn.

ĐÁP ÁN: vomiting

Question 9: Keywords: vomit, sperm whales, air, pleasant smell

Thông tin ở đoạn E: “But after floating on the salty ocean for about  a  decade,  the  substance  hardens  with  air  and  sun  into  a  smooth,  waxy,  usually rounded piece of nostril heaven”. nghĩa là nhưng sau khi nổi trên nước biển trong khoảng 1 thập kỷ, chat này cứng lên khi tiếp xúc với không khí và mặt trời và trở thành 1 viên mịn, sáp và thơm như mùi vị trên thiên đường.

ĐÁP ÁN: hardens

Question 10: Keywords: Ambergris, from, dead whales

Thông tin ở đoạn B: “By 20th century ambergris is mainly recovered from inside the carcasses of sperm whales”. nghĩa là Từ thế kỷ 20, long diên hương chủ yếu được lấy từ bên trong xác những con cá nhà táng.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 11: Keywords: ambergris, more expensive

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 12: Keywords: ambergris, popular, perfume production

Thông tin ở đoạn cuối: “But  nowadays,   since   ambergris   is   rare   and expensive …  ambergris”. Nghĩa là nhưng mà ngày nay, bởi vì long diên hương rất hiếm và đắt, và những nhà cung cấp nước hoa lớn sản xuất nước hoa trên thị trường ngày nay không sử dụng long diên hương vì lý do chi phí, sự sẵn có và các vấn đề pháp lý, phần lớn các nhà sản xuất nước hoa đều thêm một chất hóa học mà bắt chước những đặc tính của long diên hương.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 13: Keywords: New uses, ambergris, discovered

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 2: Tackling hunger in Msekeni

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A. There are not enough classrooms at the Msekeni primary school, so half the lessons take place in the shade of yellow-blossomed acacia trees. Given this shortage, it might seem odd that one of the school’s purpose-built classrooms has been emptied of pupils and turned into a storeroom for sacks of grain. But it makes sense. Food matters more than shelter.

Trường tiểu học Msekeni không có đủ phòng học nên một nửa số buổi học diễn ra dưới bóng cây keo hoa vàng. Với sự thiếu hụt này, có vẻ kỳ lạ khi một trong những phòng học được xây dựng có mục đích của trường đã không có học sinh và biến thành kho chứa các bao tải ngũ cốc. Nhưng nó có ý nghĩa. Thực phẩm quan trọng hơn nơi trú ẩn.

B. Msekeni is in one of the poorer parts of Malawi, a landlocked southern African country of exceptional beauty and great poverty. No war lays waste to Malawi, nor is the land unusually crowded or infertile, but Malawians still have trouble finding enough to eat. Half of the children under five are underfed to the point of stunting. Hunger blights most aspects of Malawian life, so the country is as good a place as any to investigate how nutrition affects development, and vice versa.

Msekeni là một trong những vùng nghèo hơn của Malawi, một quốc gia miền nam châu Phi không giáp biển với vẻ đẹp đặc biệt và sự nghèo đói. Không có chiến tranh nào tàn phá Malawi, đất đai cũng không quá nhiều hay bạc màu, nhưng người dân Malawi vẫn gặp khó khăn trong việc kiếm đủ ăn. Một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đến mức thấp còi. Nạn đói tàn phá hầu hết các khía cạnh của cuộc sống người Malawi, vì vậy đất nước này là nơi tốt nhất để nghiên cứu xem dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển như thế nào và ngược lại.

C. The headmaster at Msekeni, Bernard Kumanda, has strong views on the subject. He thinks food is a priceless teaching aid. Since 1999, his pupils have received free school lunches. Donors such as the World Food Programme (WFP) provide the food: those sacks of grain (mostly mixed maize and soya bean flour, enriched with vitamin A) in that converted classroom. Local volunteers do the cooking – turning the dry ingredients into a bland but nutritious slope and spooning it out onto plastic plates. The children line up in large crowds, cheerfully singing a song called “We are getting porridge”.

Hiệu trưởng trường Msekeni, Bernard Kumanda, có quan điểm mạnh mẽ về chủ đề này. Anh ấy nghĩ rằng thức ăn là một trợ giảng vô giá. Từ năm 1999, học sinh của ông được ăn trưa miễn phí tại trường. Các nhà tài trợ như Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cung cấp thực phẩm: những bao tải ngũ cốc (chủ yếu là hỗn hợp ngô và bột đậu nành, bổ sung vitamin A) trong lớp học đã được chuyển đổi đó. Các tình nguyện viên địa phương thực hiện công việc nấu ăn – biến các nguyên liệu khô thành một món cháo nhạt nhẽo nhưng bổ dưỡng và múc ra đĩa nhựa. Các em nhỏ xếp hàng thành từng đoàn, hớn hở hát bài “We are getting porridge”.

D. When the school’s feeding programme was introduced, enrolment at Msekeni doubled. Some of the new pupils had switched from nearby schools that did not give out free porridge, but most were children whose families had previously kept them at home to work. These families were so poor that the long-term benefits of education seemed unattractive when setting against the short-term gain of sending children out to gather firewood or help in the fields. One plate of porridge a day completely altered the calculation. A child fed at school will not howl so plaintively for food at home. Girls, who are more likely than boys to be kept out of school, are given extra snacks to take home.

Khi chương trình cho ăn của trường được giới thiệu, số lượng học sinh ghi danh tại Msekeni đã tăng gấp đôi. Một số học sinh mới chuyển đến từ các trường gần đó không phát cháo miễn phí, nhưng hầu hết là những đứa trẻ mà trước đó gia đình đã giữ chúng ở nhà để đi làm. Những gia đình này nghèo đến mức lợi ích lâu dài của giáo dục dường như không hấp dẫn khi so sánh với lợi ích ngắn hạn của việc gửi trẻ em ra ngoài kiếm củi hoặc làm đồng. Một đĩa cháo mỗi ngày đã thay đổi hoàn toàn phép tính. Một đứa trẻ được cho ăn ở trường sẽ không gào khóc đòi ăn ở nhà một cách ai oán như vậy. Các em gái, những người có nhiều khả năng bị đuổi học hơn các em trai, được cho thêm đồ ăn nhẹ để mang về nhà.

E. When a school takes in a horde of extra students from the poorest homes, you would expect standards to drop. Anywhere in the world, poor kids tend to perform worse than their better-off classmates. When the influx of new pupils is not accompanied by an increase in the number of teachers, as was the case at Msekeni, you would expect standards to fall even further. But they have not. Pass rates at Msekeni improved dramatically, from 30% to 85%. Although this was an exceptional example, the nationwide results of school feeding programmes were still pretty good. On average, after a Malawian school started handing out free food it attracted 38% more girls and 24% more boys. The pass rate for boys stayed about the same, while for girls it improved by 9.5%.

Khi một trường học nhận thêm rất nhiều học sinh từ những gia đình nghèo nhất, bạn sẽ cho rằng các tiêu chuẩn sẽ giảm xuống. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, những đứa trẻ nghèo có xu hướng học kém hơn những bạn cùng lớp khá giả hơn. Khi lượng học sinh mới tăng lên không đi kèm với sự gia tăng số lượng giáo viên, như trường hợp của Msekeni, bạn sẽ cho rằng các tiêu chuẩn sẽ còn giảm hơn nữa. Nhưng họ không có. Tỷ lệ vượt qua tại Msekeni được cải thiện đáng kể, từ 30% lên 85%. Mặc dù đây là một ví dụ ngoại lệ, nhưng kết quả của chương trình bữa ăn học đường trên toàn quốc vẫn khá tốt. Trung bình, sau khi một trường học ở Malawi bắt đầu phát đồ ăn miễn phí, nó đã thu hút thêm 38% nữ sinh và 24% nam sinh. Tỷ lệ đỗ đối với nam vẫn giữ nguyên, trong khi đối với nữ, tỷ lệ này được cải thiện 9,5%.

F. Better nutrition makes for brighter children. Most immediately, well-fed children find it easier to concentrate. It is hard to focus the mind on long division when your stomach is screaming for food. Mr Kumanda says that it used to be easy to spot the kids who were really undernourished. “They were the ones who stared into space and didn’t respond when you asked the question,” he says. More crucially, though, more and better food helps brains grow and develop. Like any other organ in the body, the brain needs nutrition and exercise. But if it is starved of the necessary calories, proteins and micronutrients, it is stunted, perhaps not as severely as a muscle would be, but stunted nonetheless. That is why feeding children at schools work so well. And the fact that the effect of feeding was more pronounced in girls than in boys gives a clue to who eats first in rural Malawian households. It isn’t the girls.

Dinh dưỡng tốt hơn làm cho trẻ thông minh hơn. Hầu hết ngay lập tức, những đứa trẻ được ăn uống đầy đủ sẽ dễ dàng tập trung hơn. Thật khó để tập trung tâm trí vào phép chia dài khi bụng bạn đang kêu gào đòi ăn. Ông Kumanda nói rằng trước đây rất dễ phát hiện ra những đứa trẻ thực sự suy dinh dưỡng. Ông nói: “Họ là những người nhìn chằm chằm vào khoảng không và không trả lời khi bạn đặt câu hỏi. Tuy nhiên, quan trọng hơn, thức ăn nhiều hơn và tốt hơn sẽ giúp não tăng trưởng và phát triển. Giống như bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể, não cần dinh dưỡng và vận động. Nhưng nếu nó bị bỏ đói lượng calo, protein và vi chất dinh dưỡng cần thiết, thì nó sẽ còi cọc, có lẽ không nghiêm trọng như cơ bắp, nhưng dù sao cũng còi cọc. Đó là lý do tại sao việc cho trẻ ăn ở trường rất hiệu quả. Và thực tế là ảnh hưởng của việc cho ăn rõ rệt hơn ở các bé gái so với các bé trai cho thấy manh mối về việc ai là người ăn trước trong các hộ gia đình ở vùng nông thôn Malawi. Đó không phải là các cô gái.

G. On a global scale, the good news is that people are eating better than ever before. Homo sapiens has grown 50% bigger since the industrial revolution. Three centuries ago, chronic malnutrition was more or less universal. Now, it is extremely rare in rich countries. In developing countries, where most people live, plates and rice bowls are also fuller than ever before. The proportion of children under five in the developing world who are malnourished to the point of stunting fell from 39% in 1990 to 30% in 2000, says the World Health Organisation (WHO). In other places, the battle against hunger is steadily being won. Better nutrition is making people cleverer and more energetic, which will help them grow more prosperous. And when they eventually join the ranks of the well off, they can start fretting about growing too fast.

Trên phạm vi toàn cầu, tin tốt là mọi người đang ăn uống tốt hơn bao giờ hết. Homo sapiens đã lớn hơn 50% kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. Ba thế kỷ trước, tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính ít nhiều phổ biến. Bây giờ, nó cực kỳ hiếm ở các nước giàu. Ở các nước đang phát triển, nơi đông người sinh sống, đĩa và bát cơm cũng đầy đặn hơn bao giờ hết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị suy dinh dưỡng đến mức thấp còi đã giảm từ 39% năm 1990 xuống còn 30% năm 2000. Ở những nơi khác, cuộc chiến chống nạn đói đang dần thắng lợi. Dinh dưỡng tốt hơn là làm cho mọi người thông minh hơn và tràn đầy năng lượng hơn, điều này sẽ giúp họ phát triển thịnh vượng hơn. Và khi cuối cùng họ đã gia nhập hàng ngũ những người khá giả, họ có thể bắt đầu lo lắng về việc phát triển quá nhanh.

2. Câu hỏi 

Questions 14-20

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G

Choose the correct heading for each paragraph from the list of heading below.

Write appropriate numbers (i-xi) in boxes 14-20 on your answer sheet.

List of Headings

 • i Why better food helps students’ learning
 • ii Becoming the headmaster of Msekeni
 • iii Surprising use of school premises
 • iv Global perspective
 • v Why students were undernourished
 • vi Surprising academic outcome
 • vii An innovative program to help girls
 • viii How food program is operated
 • ix How food program affects school attendance
 • x None of the usual reasons
 • xi How to maintain academic standard

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

19. Paragraph F

20. Paragraph G

Questions 21-24

Complete the sentences below using NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage?

Write your answers in boxes 21-24 on your answer sheet

21 In Kumanda’s school ____ are given to girls after the end of the school day.

22 Many children from poor families were sent to collect ______ from the field.

23 Thanks to the free food program, _____ of students passed the test.

24 The modern human is ____ bigger than before after the industrial revolution

Questions 25-26

Choose TWO letters, A-E Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer

sheet.

Which TWO of the following statements are true?

 • A. Some children are taught in the open air.
 • B. Bernard Kumanda became the headmaster in 1991.
 • C. No new staff were recruited when attendance rose.
 • D. Girls are often treated equally with boys in Malawi.
 • E. Scientists have devised ways to detect the most underfed students in school.
 • F. WHO is worried about malnutrition among kids in developing countries.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 14: 

Thông tin ở đoạn A: “Given this shortage, it might seem odd that one of the school’s purpose-built classrooms has been emptied of pupils and turned into a storeroom for sacks of grain” nghĩa là Với sự thiếu hụt này, có vẻ kỳ lạ khi một trong những phòng học được xây dựng có mục đích của trường đã không có học sinh và biến thành kho chứa các bao tải ngũ cốc.”

ĐÁP ÁN: iii – Surprising use of school premises

Question 15: 

Thông tin ở đoạn B: Đoạn này đề cập đến Msekeni không bị những lý do thông thường ở vùng đất có thể nghèo đói: no war (không chiến tranh), no land crowded or infertile (không vùng đất nào đông đúc hay là kém màu mỡ). Tuy nhiên nửa số trẻ em dưới 5 tuổi vẫn bị đói ăn đến mức còi cọc.

ĐÁP ÁN: x – None of the usual reasons

Question 16:

Thông tin ở đoạn C: Chủ yếu nói về học sinh được cứu đói như thế nào: received school lunches (nhận bữa trưa miễn phí), donors (nhà hảo tâm) đã cung cấp đồ ăn, volunteers nấu ăn,..

ĐÁP ÁN: viii. – How food program is operated

Question 17: 

Thông tin ở đoạn D: “When the school’s program was introduced, enrolment at Msekeni doubled”. Nghĩa là Khi chương trình của trường được giới thiệu, số đăng ký vào Msekeni đã tăng gấp đôi. Một số học sinh chuyển từ “nearby schools”, nhưng phần lớn là từ những gia đình mà trước đây vẫn giữ con ở nhà.

ĐÁP ÁN: ix – How food program affects school attendance

Question 18: 

Thông tin ở đoạn E: “Pass rates improved dramatically”. Và “nationwide results of school feeding programmes was still good”, nghĩa là “Tỷ lệ đậu được cải thiện đáng kể”. Và “kết quả thực hiện chương trình bữa ăn học đường trên toàn quốc vẫn tốt”

ĐÁP ÁN: vi- Surprising academic outcome

Question 19: 

Thông tin ở đoạn F: : Nói về tác dụng của đồ ăn với học sinh. Các lợi ích: easier to concentrate (dễ tập trung), help brain grow and develop ( giúp não phát triển).

ĐÁP ÁN: i – Why better food helps students’ learning

Question 20: 

Thông tin ở đoạn G: “ On a global scale, the good news is that people are eating better than ever”. Nghĩa là Trên quy mô toàn cầu, tin tức tốt là mọi người đang có nguồn lương thực tốt hơn bao giờ hết. Bên dưới là các con số thống kê trên quy mô thế giới.

ĐÁP ÁN: iv- Global perspective

Question 21: Keywords:  Kumanda, girls, given, the end of school day

Thông tin ở đoạn D: “Girls, who are more likely than boys to be kept out of school, are given extra snacks to take home”. nghĩa là Học sinh nữ, những người mà dễ không được đến trường hơn nam, được cho snack mang về.

ĐÁP ÁN: extra snacks

Question 22: Keywords: children, poor families, collect, field

Thông tin ở đoạn D: “ sending children out to gather firewood or help in the fields”,  nghĩa là gửi trẻ em ra ngoài để kiếm củi hoặc giúp đỡ trong các lĩnh vực”

ĐÁP ÁN: firewood

Question 23: Keywords: food program, students, passed

Thông tin ở đoạn E: “Pass rates at Msekeni improved dramatically from 30% to 85%”. nghĩa là Tỷ lệ đỗ đã tăng mạnh mẽ từ 30% lên 85%.

ĐÁP ÁN: 85%

Question 24: Key words: modern human, bigger, industrial revolution

Thông  tin  ở đoạn  G :  “Homo  sapiens  has  grown  50%  bigger  since  the  industrial revolution”. nghĩa là người hiện đại đã phát triển lớn hơn 50% kể từ cách mạng công nghiệp.

ĐÁP ÁN: 50%

Question 25, 26: 

Thông tin ở đoạn A: “Half of the lessons take place in the shade of yellow-blossomed acacia trees”. nghĩa là Một nửa những tiết học diễn ra dưới bóng của những cây keo hoa vàng -> 1 số học sinh được dạy ngoài trời.

Thông  tin  ở đoạn  E:  “When  the  influx  of  new  pupils  is  not accompanied by any increase in the number of teachers”: nghĩa là Khi rất đông học sinh mới nhưng không được đi kèm với bất kỳ sự tăng nào về giáo viên.

ĐÁP ÁN: A, C

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 3: Placebo effect – The Power of Nothing 

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A. Want to devise a new form of alternative medicine? No problem. Here is the recipe. Be warm, sympathetic, reassuring, and enthusiastic. Your treatment should involve physical contact, and each session with your patients should last at least half an hour of treatment and understand how their disorders relate to the rest of their lives. Tell them that their own bodies possess the true power to heal. Make them pay you out of their own pockets. Describe your treatment in familiar words, but embroidered with a hint of mysticism: energy fields, energy flows, energy blocks, meridians, forces, auras, rhythms, and the like. Refer to the K J knowledge of an earlier age: wisdom carelessly swept aside by the rise and rise of blind, mechanistic science. Oh, come off it, you are saying. Something invented off the top of your head could not possibly work, could it?

Bạn muốn nghĩ ra một dạng thuốc thay thế mới? Không vấn đề gì. Đây là giải pháp. Bạn cần phải ấm áp, thông cảm, yên tâm và nhiệt tình với người bệnh. Cách điều trị của bạn nên bao gồm tiếp xúc vật lý, và mỗi đợt tiếp xúc với bệnh nhân của bạn nên kéo dài ít nhất nửa giờ. Khuyến khích bệnh nhân của bạn chiếm phần chủ động trong việc điều trị của họ và hiểu các rối loạn có liên quan gì đến quãng đời còn lại của họ. Nói với họ rằng cơ thể của họ sở hữu sức mạnh thực sự để chữa lành mọi vết thương. Hãy khiến họ khỏi bệnh bằng chính sức mạnh của họ. Mô tả phương pháp điều trị của bạn bằng ngôn từ dễ hiểu, nhưng thêu dệt với một chút thần bí: lĩnh vực năng lượng, dòng chảy năng lượng, khối năng lượng, kinh tuyến, sức mạnh, tiền triệu, nhịp điệu và những thứ tương tự. Hãy nói đến các kiến thức về thời đại trước: sự khôn ngoan vô tình bị gạt qua một bên bởi sự mù quáng, khoa học về thuyết cơ giới. Ồ, thôi, hãy ngừng những gì bạn đang nói đi. Những thứ được phát minh từ trí nhớ của bạn có thể hoạt động, có phải vậy không?

BWell yes, it could – and often well enough to earn you a living. A good living if you are sufficiently convincing, or better still, really believe in your therapy. Many illnesses get better on their own, so if you are lucky and administer your treatment at just the right time you will get the credit. But that’s only part of it. Some of the improvements really would be down to you. Your healing power would be the outcome of a paradoxical force that conventional medicine recognizes but remains oddly ambivalent about: the placebo effect.

Vâng, nó có thể – và thường đủ tốt để kiếm sống cho bạn. Một cuộc sống tốt đẹp nếu bạn đủ thuyết phục, hay tốt hơn nữa là thực sự tin tưởng vào liệu pháp của mình. Nhiều bệnh tự khỏi, vì vậy chỉ cần may mắn và điều chỉnh liệu pháp đúng lúc thì sẽ được người ta tín nhiệm. Nhưng đó chỉ là một phần của nó. Nhưng không phải tất cả bệnh đều tự khỏi và một vài bệnh muốn có cải thiện thì phải do mình mà ra. Giả dược là nghịch lý mà y học thông thường công nhận nhưng còn mơ hồ

CPlacebos are treatments that have no direct effect on the body, yet still, work because the patient has faith in their power to heal. Most often, the term refers to a dummy pill, but it applies just as much to any device or procedure, from a sticking plaster to a crystal to an operation. The existence of the placebo effect implies that even quackery may confer real benefits, which is why any mention of a placebo is a touchy subject for many practitioners of complementary and alternative medicine, who are likely to regard it as tantamount to a charge of charlatanism. In fact, the placebo effect is a powerful part of all medical care, orthodox or otherwise, though its role is often neglected or misunderstood.

Giả dược thì không trực tiếp tác động đến thân thể nhưng hiệu quả vì người bệnh có niềm tin để chữa lành. Thường thì giả dược thường là 1 viên thuôc giả hoặc là 1 bộ phận hay máy móc quy trình lắp vào trong phẩu thuật, từ thạch cao dính đến tinh thể cho đến phẫu thuật. Sự tồn tại của hiệu ứng giả dược ngụ ý rằng ngay cả lang băm cũng có thể mang lại lợi ích thực sự. Đó là lý do tại sao bất kỳ đề cập nào về giả dược đều là một chủ đề nhạy cảm đối với nhiều người hành nghề y học truyền thống, những những người này coi giả dược tương đương 1 ngón nghề của lang băm). Thực ra giả dược rất quan trọng trong chăm sóc ý tế nhưng lạ là vai trò của nó thường bị lờ đi 

DOne of the great strengths of CAM may be its practitioners’ skill in deploying the placebo effect to accomplish real healing. “Complementary practitioners are miles better at producing non-specific effects and good therapeutic relationships,” says Edzard Ernst, professor of CAM at Exeter University. The question is whether CAM could be integrated into conventional medicine, as some would like, without losing much of this power.

Ông Edzard Ernst, , giáo sư CAM tại Đại học Exeter cho là ” điểm mạnh của CAM là kĩ năng của những bác sĩ này trong việc tiến hành giả dược để hoàn tất chữa trị, các bác sĩ này thì rất giỏi trong việc tạo ra những tác động không cụ thể và các mối quan hệ liên quan đến tác dụng trị bệnh”. Câu hỏi đặt ra là liệu CAM có thể nào được hợp nhất vào y học truyền thống mà không mất đi hiệu quả của nó 

E. At one level, it should come as no surprise that our state of mind can influence our physiology: anger opens the superficial blood vessels of the face; sadness pumps the tear glands. But exactly how placebos work their medical magic is still largely unknown. Most of the scant research done so far has focused on the control of pain because it’s one of the commonest complaints and lends itself to experimental study. Here, attention has turned to the endorphins, morphine-like neurochemicals known to help control pain.

Ở mức độ nào đó, không ngạc nhiên khi tâm trí của con người tác động đến sinh lý học, ví dụ như tức giận thì làm dãn ra các mạch máu trên mặt, còn buồn thì làm các nội tiết trong mắt căng lên, tuy nhiên giả dược tác động như nào với y học thì chưa được biết đến rộng rãi. Hầu hết các nghiên cứu vốn đã rất ít tập trung vào giảm đau bởi vì đây là một topic thường được phàn nàn và rất phù hợp để thực nghiệm. Nên các chất như endorphin, morphine thì được chú ý nhiều 

F. “Any of the neurochemicals involved in transmitting pain impulses or modulating them might also be involved in generating the placebo response,” says Don Price, an oral surgeon at the University of Florida who studies the placebo effect in dental pain.

Don Price, một bác sĩ phẫu thuật miệng và hàm miệng tại Đại học Florida, người nghiên cứu về tác dụng của giả dược trong đau răng, cho biết: “Bất kỳ chất hóa học thần kinh nào liên quan đến việc truyền các xung đau hoặc điều chỉnh chúng cũng có thể liên quan đến việc tạo ra phản ứng giả dược.

G. “But endorphins are still out in front”. That case has been strengthened by the recent work of Fabrizio Benedetti of the University of Turin, who showed that the placebo effect can be abolished by a drug, naloxone, which blocks the effects of endorphins. Benedetti induced pain in human volunteers by inflating a blood-pressure cuff on the forearm. He did this several times a day for several days, using morphine each time to control the pain. On the final day, without saying anything, he replaced the morphine with a saline solution. This still relieved the subjects’ pain: a placebo effect. But when he added naloxone to the saline the pain relief disappeared. Here was direct proof that placebo analgesia is mediated, at least in part, by these natural opiates.

“Nhưng endorphin vẫn ở phía trước”. Trường hợp đó đã được củng cố bởi nghiên cứu gần đây của Fabrizio Benedetti thuộc Đại học Turin, người đã chỉ ra rằng hiệu ứng giả dược có thể bị loại bỏ bởi một loại thuốc, naloxone, ngăn chặn tác dụng của endorphin. Benedetti gây đau đớn cho những người tình nguyện bằng cách làm tăng huyết áp trên cánh tay. Anh ấy làm điều này nhiều lần trong ngày trong nhiều ngày, mỗi lần sử dụng morphin để kiểm soát cơn đau. Vào ngày cuối cùng, không nói gì, anh ta thay morphin bằng dung dịch nước muối thì vẫn có tác dụng giảm đau:hiệu ứng giả dược. Nhưng khi anh thêm naloxone vào nước muối, cơn đau biến mất. Đây là bằng chứng trực tiếp rằng thuốc giảm đau giả dược có tác dụng không ít thì nhiều, bởi những loại thuốc phiện tự nhiên này.

H. Still, no one knows how belief triggers endorphin release, or why most people can’t achieve placebo pain relief simply by willing it. Though scientists don’t know exactly how placebos work, they have accumulated a fair bit of knowledge about how to trigger the effect. A London rheumatologist found, for example, that red dummy capsules made more effective painkillers than blue, green or yellow ones. Research on American students revealed that blue pills make better sedatives than pink, a color more suitable for stimulants. Even branding can make a difference: if Aspro or Tylenol are what you like to take for a headache, their chemically identical generic equivalents may be less effective.

Đến giờ thì không ai biết niềm tin tạo ra endorphin hoặc là hầu như mọi người không thể giảm đau bằng giả dược một cách tự nguyện. Mặc dù các nhà khoa học không biết chính xác cách thức hoạt động của giả dược, nhưng họ đã tích lũy được một chút kiến thức về hiệu quả của nó. Ví dụ, một bác sĩ chuyên khoa thấp khớp ở London đã phát hiện ra rằng những viên nang giả màu đỏ tạo ra thuốc giảm đau hiệu quả hơn những viên màu xanh dương, xanh lá cây hoặc vàng. Nghiên cứu về các sinh viên Mỹ tiết lộ rằng những viên thuốc màu xanh làm thuốc an thần tốt hơn màu hồng, một màu phù hợp hơn với chất kích thích. Ngay cả việc xây dựng thương hiệu cũng có thể tạo ra sự khác biệt: nếu Aspro hoặc Tylenol là thứ bạn muốn dùng để giảm đau đầu, thì các loại tương đương giống hệt nhau về mặt hóa học của chúng có thể kém hiệu quả hơn.

I. It matters, too, how the treatment is delivered. Decades ago, when the major tranquilizer chlorpromazine was being introduced, a doctor in Kansas categorized his colleagues according to whether they were keen on it, openly skeptical of its benefits or took a “let’s try and see’ attitude. His conclusion: the more enthusiastic the doctor, the better the drug performed. And this year Ernst surveyed, published studies that compared doctors’ bedside manners. The studies turned up one consistent finding: “Physicians who adopt a warm, friendly and reassuring manner,” he reported, “are more effective than those whose consultations are formal and do not offer reassurance”.

Nó cũng quan trọng, làm thế nào điều trị được thực hiện. Nhiều thập kỷ trước, khi loại thuốc an thần chủ yếu chlorpromazine được giới thiệu, một bác sĩ ở Kansas đã phân loại các đồng nghiệp của mình dựa trên việc họ có quan tâm đến nó hay không, công khai hoài nghi về lợi ích của nó hay có thái độ “hãy thử xem”. Kết luận của ông: bác sĩ càng nhiệt tình, thuốc càng hiệu quả. Và năm nay Ernst đã khảo sát, công bố các nghiên cứu so sánh cách cư xử bên giường bệnh của các bác sĩ. Các nghiên cứu đã đưa ra một phát hiện nhất quán: “nếu mà bác sĩ tận tâm thì chữa bệnh hiệu quả hơn, nếu bác sĩ tư vấn quá trịch thượng và trịnh trọng thì không hiệu quả”.

K. Warm, friendly, and reassuring are precisely CAM’s strong suits, of course. Many of the ingredients of that opening recipe — the physical contact, the generous swathes of time, the strong hints of supernormal healing power are just the kind of thing likely to impress patients. It’s hardly surprising, then, that complementary practitioners are generally best at mobilizing the placebo effect, says Arthur Kleinman, professor of social anthropology at Harvard University.

Tất nhiên, ấm áp, thân thiện và yên tâm chính là điểm mạnh của CAM.Các công thức mà có thể gây ấn tượng với người bệnh bao gồm: tiếp xúc với bệnh nhân, thăm khám thường xuyên, gợi ý về sự chữa lành khác thường. Arthur Kleinman, giáo sư nhân chủng học xã hội tại Đại học Harvard cho biết, hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi các học viên bổ sung nói chung là những người giỏi nhất trong việc tạo ra các tác động của hiệu ứng giả dược.

2. Câu hỏi 

Questions 27-32

Complete the following sentences with the correct ending.

Choose  the correct letter, A-H, for each sentence below. Write your answers in boxes 27-32 on your answer sheet.

 • A. Should easily be understood.
 • B. Should improve by itself.
 • C. Should not involve any mysticism.
 • D. Ought to last a minimum length of time.
 • E. Needs to be treated at the right time.
 • F. Should give more recognition.
 • G. Can earn valuable money.
 • H. Do not rely on any specific treatment

27. Appointments with an alternative practitioner.

28. An alternative practitioners description of the treatment.

29. An alternative practitioner who has faith in what he does.

30.The illness of patients convinced of alternative practice.

31. Improvements of patients receiving alternative practice.

32. Conventional medical doctors (who are aware of placebo).

Questions 33-35

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 33-35 on your answer sheet.

33. In the fifth paragraph, the writer uses the example of anger and sadness to illustrate that:

 • A. People’s feeling could affect their physical behavior
 • B. Scientists don’t understand how the mind influences the body.
 • C. Research on the placebo effect is very limited
 • D. How the placebo achieves its effect is yet to be understood.

34. Research on pain control attracts most of the attention because

 • A. Scientists have discovered that endorphins can help to reduce pain.
 • B. Only a limited number of researchers gain relevant experience
 • C. Pain reducing agents might also be involved in the placebo effect.
 • D. Patients often experience pain and like to complain about it

35. Fabrizio Benedettfs research on endorphins indicates that

 • A. They are widely used to regulate pain.
 • B. They can be produced by willM thoughts
 • C. They can be neutralized by introducing naloxone.
 • D. Their pain-relieving effects do not last long enough.

Questions 36-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 36-40 on your answer sheet, write

 • TRUE            if the statement is true
 • FALSE          if the statement is false
 • NOT GIVEN if the information is not given in the passage

36. There is enough information for scientists to fully understand the placebo effect.

37. A London based researcher discovered that red pills should be taken off the market.

38. People’s preferences for brands would also have an effect on their healing.

39. Medical doctors have a range of views of the newly introduced drug of

40. Alternative practitioners are seldom known for applying the placebo effect.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 27: Keywords: appointments, practitioner

Thông tin ở đoạn A: “and each session with your patients should last at least half an hour”. nghĩa là Và mỗi phiên với bệnh nhân nên kéo dài ít nhất nửa tiếng.

ĐÁP ÁN: D

Question 28: Keywords: practitioner, treatment

Thông tin ở đoạn A: “describe your treatment in familiar words”, nghĩa là miêu tả sự điều trị với những từ quen thuộc.

ĐÁP ÁN: A

Question 29: Keywords: practitioner, faith

Thông tin ở đoạn B: “A good living if you are sufficiently convincing, or better still, really believe in your therapy”. Nghĩa là 1 mức sống ổn nếu bạn đủ thuyết phục, hoặc vẫn tốt hơn, thật sự tin tưởng vào việc trị liệu của bạn.

ĐÁP ÁN: G

Question 30: Keywords: illness, alternative practice

Thông tin ở đoạn B: “Many illnesses get better on their own”, nghĩa là rất nhiều bệnh tự tốt lên.

ĐÁP ÁN: B

Question 31: Keywords:  improvements, patients, alternative practice

Thông tin ở đoạn B: “Some of the improvements really would be down to you.”. Nghĩa là Một số cải tiến thực sự sẽ phụ thuộc vào bạn

ĐÁP ÁN: H

Question 32: Keywords: conventional doctors

Thông tin ở đoạn B: “Your healing power would be the outcome of a paradoxical force…effect”. nghĩa là Năng lực hồi phục của bạn có thể là kết quả của 1 lực nghe nghịch lý mà y học truyền thống nhận ra nhưng vẫn mơ hồ: hiệu ứng giả dược.

ĐÁP ÁN: F

Question 33: Keywords: anger, sadness

Thông tin ở đoạn E: “At one level…. glands”, nghĩa là ở 1 mức, tâm trí của chúng ta có thể ảnh hưởng đến sinh lý học của chúng ta: sự tức giận có thể làm giãn nở những mạch máu dưới mặt, nỗi buồn làm tuyến lệ chay.

ĐÁP ÁN: A

Question 34: Keywords: pain control, most attention

Thông tin ở đoạn E: “Most of the scant research to date has focused on the control of pain, because it’s one of the commonest complaints and lends itself to experimental study”. nghĩa là Phần lớn các nghiên cứu cho đến nay đều tập trung vào việc khống chế cơn đau, bởi vì nó là 1 trong những lời phàn nàn phổ biến nhất và đòi hỏi nghiên cứu thực nghiệm

ĐÁP ÁN: D

Question 35: Keywords:  Fabrizio Benedetti, endorphins

Thông  tin  ở  đoạn  G:  “Fabrizio  Benedetti  of  the  university  of  Turin,….endorphines”. nghĩa là Fabrizio Benedetti của trường Đại học Turin đã chỉ ra hiệu ứng giả dược có thể được xóa bỏ bởi 1 loại thuốc, naloxone, cái mà ngăn chặn những ảnh hưởng của endorphins.

ĐÁP ÁN: C

Question 36: Keywords: enough information, scientists, understand, placebo effect

Thông tin ở đoạn H: “Though scientists don’t know exactly…..trigger the effect”. nghĩa là Dù những nhà khoa học không biết chính xác hiệu ứng giả dược xảy ra như thế nào, họ đã tích lũy được 1 chút kiến thức về việc làm thế nào để gây ra hiệu ứng -> họ chưa hiểu rõ.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 37: Keywords: London-based researcher, red pills

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 38: Keywords: : preference, effect, healing

Thông tin ở đoạn H: “Even branding can make a difference…..less effective”. nghĩa là Thậm chí nhãn hiệu cũng có thể tạo ra sự khác biệt; nếu Aspro hay Tylenol là những thứ bạn thích để trị bệnh đau đầu, những thuốc có thành phần hóa học tương tự cũng ít hiệu quả hơn.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 39.  Keywords: doctors, a range of views, chlorpromazine

Thông tin ở đoạn I: “Decades ago, when the major tranquilizers…attitude”. Nghĩa là nhiều thập kỷ trước, khi loại thuốc mê chlorpromazine được giới thiệu, 1 bác sĩ ở Kansas đã chia đồng nghiệp của ông ấy theo các nhóm: yêu thích, nghi ngờ về tác dụng, hoặc là có thái độ hãy thử và xem như thế nào. -> Các bác sĩ có 1 loạt các quan điểm khác nhau.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 40.  Keywords: Alternative practitioners, seldom known, place effect

Thông tin ở đoạn cuối: “complementary practitioners are generally best  at  mobilizing  placebo  effect”.  nghĩa là Những  bác  sĩ áp  dụng  biện  pháp  bổ  sung  thay thế thường là giỏi nhất về việc xử lý hiệu ứng giả dược.

ĐÁP ÁN: FALSE

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng