Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong Actual Test Vol 3 Test 2

Passage 1: The Forgotten Forest

1. Bài đọc & bản dịch tiếng Việt

Found only in the Deep South of America, longleaf pine woodlands have dwindled to about 3 percent of their former range, but new efforts are under way to restore them.

Chỉ được tìm thấy ở Đông Nam nước Mỹ, rừng thông lá dài đã giảm xuống còn khoảng 3% phạm vi trước, nhưng những nỗ lực mới đang được tiến hành để khôi phục chúng.

A

THE BEAUTY AND THE BIODIVERSITY of the longleaf pine forest are well-kept secrets, even in its native South. Yet it is among the richest ecosystems in North America, rivaling tallgrass prairies and the ancient forests of the Pacific Northwest in the number of species it shelters. And like those two other disappearing wildlife habitats, longleaf is also critically endangered.

VẺ ĐẸP VÀ SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC của rừng thông lá dài là những bí mật được giữ kín, ngay cả ở miền Nam bản địa của nó. Tuy nhiên, nó là một trong những hệ sinh thái giàu có nhất ở Bắc Mỹ, cạnh tranh với các đồng cỏ cao và các khu rừng cổ ở Tây Bắc Thái Bình Dương về số lượng loài trú ẩn. Và giống như hai môi trường sống hoang dã khác biến đã mất, thông lá dài cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

In longleaf pine forests, trees grow widely scattered, creating an open, parklike environment, more like a savanna than a forest. The trees are not so dense as to block the sun. This openness creates a forest 1oor that is among the most diverse in the world, where plants such as many-flowered grass pinks, trumpet pitcher plants, Venus 1ytraps, lavender ladies and pineland bog-buttons grow. As many as 50 different species of wildflowers, shrubs, grasses and ferns have been cataloged in just a single square meter.

Ở rừng thông lá dài, cây mọc rải rác khắp nơi, tạo ra một môi trường mở, giống công viên, giống rừng xa-van hơn rừng. Cây không dày đặc để ngăn nắng. Sự cởi mở này tạo ra tầng đáy rừng nằm trong số đa dạng nhất trên thế giới, nơi nhiều cây như cỏ hoa, cây hình loa kèn, cây bẫy ruồi, vệ nữ, hoa oải hương và cây hoa hình nút mọc lên. Có tới 50 loài hoa dại, bụi rậm, cỏ và dương xỉ đã được xếp vào danh mục chỉ trong một mét vuông.

Once, nearly 92 million acres of longleaf forest flourished from Virginia to Texas, the only place in the world where it is found. By the turn of the 2lst century, however, virtually all of it had been logged, paved or farmed into oblivion. Only about 3 percent of the original range still supports longleaf forest, and only about 10,000 acres of that is uncut old-growth—the rest is forest that has regrown after cutting. An estimated 100,000 of those acres are still vanishing every year. However, a quiet movement to reverse this trend is rippling across the region. Governments, private organizations (including NWF) and individual conservationists are looking for ways to protect and preserve the remaining longleaf and to plant new forests for future generations.

Đã có gần 92 triệu hecta rừng lá dài sinh sôi từ Virginia đến Texas, nơi duy nhất trên thế giới nơi nó được tìm thấy. Tuy nhiên, bước qua cuối thế kỷ 21, hầu như tất cả chúng đã bị đốn hạ, lát đá hoặc trồng trọt rồi vào quên lãng. Chỉ có khoảng 3% phạm vi ban đầu vẫn còn hỗ trợ rừng lá rộng, và chỉ khoảng 10.000 mẫu đất đó không bị già đi, phần còn lại là rừng mọc trở lại sau khi chặt. Ước tính 100.000 héc-ta vẫn đang biến mất mỗi năm. Tuy nhiên, một phong trào lặng lẽ nhằm đảo ngược xu hướng này đang lan rộng khắp khu vực. Các chính phủ, các tổ chức tư nhân (kể cả NWF) và các nhà bảo tồn cá nhân đang tìm cách để bảo vệ và bảo tồn phần còn lại rừng lá dài và trồng các khu rừng mới cho thế hệ tương lai.

Figuring out how to bring back the piney woods also will allow biologists to help the plants and animals that depend on this habitat. Nearly two-thirds of the declining, threatened or endangered species in the southeastern United States are associated with longleaf. The outright destruction of longleaf is only part of their story, says Mark Danaher, the biologist for South Carolina’s Francis Marion National Forest. He says the demise of these animals and plants also is tied to a lack of fire, which once swept through the southern forests on a regular basis. “Fire is absolutely critical for this ecosystem and for the species that depend on it,” says Danaher.

Việc tìm ra cách mạng trở lại rừng thông cũng sẽ cho phép các nhà sinh vật học giúp ích cho cây và động vật hiện đang sống phụ thuộc vào môi trường sống này. Gần hai phần ba số loài đang bị suy giảm, bị đe dọa hoặc đang bị đe dọa ở vùng đông nam Hoa Kỳ có liên quan đến thông lá dài. Mark Danaher, nhà sinh vật học thuộc rừng quốc gia Francis Marion ở Nam Carolina, cho biết sự tàn phá của rừng thông chỉ là một phần của câu chuyện. Ông nói rằng sự sụp đổ của những động vật và thực vật này cũng có liên quan đến việc thiếu lửa, đã từng quét qua các khu rừng miền Nam khá thường xuyên. Danaher nói: “Lửa là tối quan trọng đối với hệ sinh thái này và đối với các loài phụ thuộc vào nó.

Name just about any species that occurs in longleaf and you can find a connection to fire. Bachman’s sparrow is a secretive bird with a beautiful song that echoes across the longleaf flatwoods. It tucks its nest on the ground beneath clumps of wiregrass and little bluestem in the open under-story. But once fire has been absent for several years, and a tangle of shrubs starts to grow, the sparrows disappear. Gopher tortoises, the only native land tortoises east of the Mississippi, are also abundant in longleaf. A keystone species for these forests, its burrows provide homes and safety to more than 300 species of vertebrates and invertebrates ranging from eastern diamond-back rattlesnakes to gopher frogs. If fire is suppressed, however, the tortoises are choked out. “If we lose fire,” says Bob Mitchell, an ecologist at the Jones Center, “we lose wildlife.”

Kể tên bất kỳ loài nào có mặt ở rừng thông lá dài và bạn có thể tìm thấy sự kết nối đến lửa. Chim sẻ Bachman là một con chim bí mật với một bài hát hay vang vọng qua những rừng gỗ bằng phẳng. Nó làm tổ của nó trên mặt đất dưới các lùm cỏ đồng và cây cuống nhỏ dưới tầng đáy mở. Nhưng một khi ngọn lửa vắng mặt trong nhiều năm, mớ cây bụi bắt đầu phát triển, chim sẻ biến mất. Rùa Đất, loài rùa bản địa duy nhất ở phía đông Mississippi, cũng rất phong phú ở rừng lá dài. Những loài chủ đạo cho những khu rừng này, các hang của nó cung cấp nhà ở và nơi an toàn cho hơn 300 loài động vật có xương sống và động vật không xương sống khác nhau, từ rắn chuông đuôi kim cương miền đông cho đến loài ếch đất. Tuy nhiên, nếu lửa bị triệt tiêu, rùa liền ngạt thở. Bob Mitchell, nhà sinh thái học tại Trung tâm Jones, nói: “Nếu chúng ta mất lửa, chúng ta sẽ mất sinh vật hoang dã”.

Without fire, we also lose longleaf. Fire knocks back the oaks and other hardwoods that can grow to overwhelm longleaf forests. “They are fire forests,” Mitchell says. “They evolved in the lightning capital of the eastern United States.” And it wasn’t only lightning strikes that set the forest aflame. “Native Americans also lit fires to keep the forest open,” Mitchell says. “So did the early pioneers. They helped create the longleaf pine forests that we know today.”

Không có lửa, chúng ta cũng bị mất thông lá dài. Lửa triệt phá những cây sồi và những cây gỗ cứng khác có thể lớn lên và áp đảo những cánh rừng dài. “Đó là lửa rừng,” Mitchell nói. “chúng tiến hóa trong thủ phủ sét của miền đông Hoa Kỳ.” Và không chỉ những cú sét đánh châm lửa. “Người Mỹ bản địa cũng đốt lửa để giữ rừng thông thoáng”, Mitchell nói. “Cũng như những người tiên phong thời đó, họ đã giúp tạo ra rừng thông lâu năm mà chúng ta biết ngày nay.”

G

Fire also changes how nutrients flow throughout longleaf ecosystems, in ways we are just beginning to understand. For example, researchers have discovered that frequent fires provide extra calcium, which is critical for egg production, to endangered red-cockaded woodpeckers. Frances James, a retired avian ecologist from Florida State University, has studied these small black-and-white birds for more than two decades in Florida’s sprawling Apalachicola National Forest. When she realized female woodpeckers laid larger clutches in the first breeding season after their territories were burned, she and her colleagues went searching for answers. “We learned calcium is stashed away in woody shrubs when the forest is not burned,” James says. “But when there is a fire, a pulse of calcium moves down into the soil and up into the longleaf.” Eventually, this calcium makes its way up the food chain to a tree-dwelling species of ant, which is the red-cockaded’s favorite food. The result: more calcium for the birds, which leads to more eggs, more young and more woodpeckers.

Lửa cũng thay đổi cách các chất dinh dưỡng chảy qua các hệ sinh thái thông lá dài, theo những cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các vụ cháy thường xuyên cung cấp canxi dư thừa, vốn rất quan trọng cho sản xuất trứng, tới các loài chim gõ kiến ​​mũ đỏ đang bị đe dọa. Frances James, một nhà sinh thái học về hưu của trường đại học Florida State, đã nghiên cứu những con chim đen trắng nhỏ này trong hơn hai thập niên trong rừng quốc gia Apalachicola của Florida. Khi cô nhận ra chim mái đẻ trứng lớn hơn trong mùa sinh sản đầu tiên sau khi địa phận của chúng bị đốt cháy, cô và các đồng nghiệp đã tìm kiếm câu trả lời. James cho biết: “Chúng tôi đã biết được canxi trong những bụi cây gỗ khi rừng không bị đốt cháy. “Nhưng khi có ngọn lửa, một chùm canxi di chuyển vào đất và đi vào cây thông.” Cuối cùng, canxi này mở đường cho chuỗi thức ăn đến loài kiến sống trong cây, cũng là món ăn yêu thích của gõ kiến đỏ. Kết quả: càng thêm canxi cho chim, dẫn đến trứng càng nhiều hơn, càng nhiều chim gõ kiến con hơn.

H

Today, fire is used as a vital management tool for preserving both longleaf and its wildlife. Most of these fires are prescribed burns, deliberately set with a drip torch. Although the public often opposes any type of fire—and the smoke that goes with it—these frequent, low-intensity burns reduce the risk of catastrophic con1agrations. “Forests are going to burn,” says Amadou Diop, NWF’s southern forests restoration manager. “It’s just a question of when. With prescribed burns, we can pick the time and the place.”

Ngày nay, lửa được sử dụng như một công cụ quản lý quan trọng để bảo tồn rừng lá dài và cuộc sống hoang dã của nó. Hầu hết các đám cháy này đều là đốt có kế hoạch, cố tình đặt với ngọn đuốc nhỏ giọt. Mặc dù công chúng thường phản đối bất kỳ loại lửa nào – và khói đi kèm với nó- những vết bỏng cường độ nhẹ làm giảm nguy cơ thảm họa. Amadou Diop, quản lý phục hồi rừng miền Nam của NWF nói: “Các khu rừng đang cháy. “Đó chỉ là câu hỏi khi nào, với quy định, chúng ta có thể chọn thời gian và địa điểm.”

I

Diop is spearheading a new NWF effort to restore longleaf. “It’s a species we need to go back to,” he says. Educating landowners about the advantages of growing longleaf is part of the program, he adds, which will soon be under way in nine southern states. “Right now, most longleaf is on public land,” says Jerry McCollum, president of the Georgia Wildlife Federation. “Private land is where we need to work,” he adds, pointing out that more than 90 percent of the acreage within the historic range of longleaf falls under this category.

Diop là người đi đầu nỗ lực mới của NWF để khôi phục thông lá dài. “Đó là một loài chúng ta cần phải quay trở lại,” ông nói. Giáo dục cho chủ sở hữu đất về lợi ích của việc trồng thông lá dài là một phần của chương trình, ông nói thêm, sẽ sớm được tiến hành tại chín tiểu bang miền Nam. Jerry McCollum, Chủ tịch Hiệp hội Động vật Hoang dã Georgia, nói: “Ngay bây giờ, hầu hết thông lá dài đều nằm trên đất công cộng. “Đất tư nhân là nơi chúng ta cần phải làm việc”, ông nói thêm, chỉ ra rằng hơn 90 phần trăm diện tích rơi vào dải rừng thông lịch sử thuộc loại này.

J

Interest among private landowners is growing throughout the South, but restoring longleaf is not an easy task. The herbaceous layer—the understory of wiregrasses and other plants – also needs to be re-created. In areas where the land has not been chewed up by farming, but converted to loblolly or slash pine plantations, the seed bank of the longleaf forest usually remains viable beneath the soil. In time, this original vegetation can be coaxed back. Where agriculture has destroyed the seeds, however, wiregrass must be replanted. Right now, the expense is prohibitive, but researchers are searching for low-cost solutions.

Sự quan tâm của các chủ đất tư nhân đang phát triển khắp miền Nam, nhưng việc khôi phục rừng thông không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Lớp thảo mộc – tầng thấp cỏ gai – cũng cần tái tạo lại. Ở những khu vực mà đất không bị nuốt bởi trang trại, nhưng được chuyển đổi thành vườn ươm thông, dải hạt của rừng thông lá dài thường vẫn sống sót dưới đất. Trong thời gian, thực vật ban đầu này có thể lấy lại được. Trường hợp nông nghiệp đã phá huỷ hạt giống, tuy nhiên, cỏ kim phải được trồng lại. Ngay bây giờ, chi phí là bị cấm, nhưng các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các giải pháp cho chi phí thấp.

K

Bringing back longleaf is not for the short-sighted, however. Few of us will be alive when the pines being planted today become mature forests in 70 to 80 years. But that is not stopping longleaf enthusiasts. “Today, it’s getting hard to find longleaf seedlings to buy,” one of the private landowners says. “Everyone wants them. Longleaf is in a resurgence.”

Mang trở lại rừng lá thông không phải là cho thiển cận, tuy nhiên. Rất ít người trong chúng ta sẽ còn sống khi những cây thông được trồng ngày nay trở thành những cánh rừng trưởng thành trong vòng 70 đến 80 năm. Nhưng điều đó không thể làm những người nhiệt huyết ngừng lại. Một trong những chủ đất tư nhân cho biết: “Ngày nay, thật khó để mua cây con thông lá dài”. “Mọi người đều muốn chúng. Thông lá dài đang hồi sinh.

2. Câu hỏi 

Questions 1-5

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

Forest fire ensures that:

 • Birds can locate their 1 ________ in the ground.
 • The burrows of a species of 2 ________ provide homes to many other animals.
 • Hardwoods such as 3 ________ can grow and outnumber long-leaf trees.

Apart from fires lit by lightning:

 • Fires are created by 4 ________ and settlers.
 • Fires deliberately lit are called 5 ________

Questions 6-9

Complete the flow-chart below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-9 on your answer sheet.

How to increase the number of cockaded woodpeckers

Calcium stored in 6 ________

Shrubs are burned

Calcium released into 7 ________

Travel up to the leaves

8 ________ are eaten

Number of 9 ________ increases

More cockaded woodpeckers

Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading passage 1.

In boxes 10-13 on your answer sheet, write

 • TRUE if the statement agrees with the information,
 • FALSE if the statement contradicts the information and
 • NOT GIVEN if there is no information provided in the passage.

10   The sparse distribution of longleaf pine trees leads to the most diversity of species.

11   It is easier to restore forests converted to farms than forests converted to plantations.

12   The cost to restore forest is increased recently.

13   Few can live to see the replanted forest reach its maturity.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 1: Keywords: birds, locate, ground

Thông tin ở đoạn E: “Bachman’s sparrow is a. understory”, nghĩa là vẹt của Bachman là 1 loài chim bí ẩn với 1 giọng hót hay tuyệt vời vang vọng khắp khu rừng cây lá dài. Nó xây tổ ở trên mặt đất dưới những bụi cỏ mần trầu và cỏ dài ở tầng vòm lộ thiên.

ĐÁP ÁN: nests

Question 2: Keywords: burrow, provide homes, other animals

Thông tin ở đoạn E: “Gropher tortoises….vertebrates and invertebrates”, nghĩa là rùa Gopher, loài rùa bản địa duy nhất của Mississippi, cũng có số lượng lớn trong rừng lá dài. Là 1 loài động vật chủ chốt trong những khu rừng lá dài, hạn của nó cung cấp nơi ở và sự an toàn cho hơn 300 loài động vật có xương sống và không xương sống.

ĐÁP ÁN: tortoises

Question 3: Keywords: hardwoods, take over

Thông tin ở đoạn F: “Fire knocks back….. forests”, nghĩa là lửa ngăn cản những cây sồi và những cây gỗ cứng khác, những cây mà có thể phát triển đến mức vượt lên trên khỏi khu rừng.

ĐÁP ÁN: oaks

Question 4: Keywords: fire, created, settlers

Thông tin ở đoạn F: “Native Americans also lit fires to keep the forest open” nghĩa là những người Mỹ bản địa cũng đốt lửa để mở khu rừng”.

ĐÁP ÁN: Native Americans

Question 5: Keywords: fires, deliberately lit

Thông tin ở đoạn G: “Most of these fires are prescribed burns, deliberately set with a drip torch”, nghĩa là phần lớn các trận cháy này là sự cháy có chuẩn bị trước, được gây ra 1 cách có chủ đích bằng 1 cái đèn đuốc.

ĐÁP ÁN: prescribed burns

Question 6: Keywords: cockaded woodpeckers, calcium

Thông tin ở đoạn F: “calcium is stashed away in woody shrubs when the forest is not

burned”. Nghĩa là canxi được chứa trong những bụi cỏ khi khu rừng chưa bị cháy.

ĐÁP ÁN: shrubs

Question 7: Keywords: calcium, released

Thông tin ở đoạn F: “But when there is a fire, a pulse of calcium moves down into the soil and up into the longleaf”. Nghĩa là khi bị đốt cháy, 1 dòng canxi sẽ di chuyển xuống đất và sau đó lên lá cây.

ĐÁP ÁN: soil

Question 8: Keywords: eaten

Thông tin ở đoạn F: “Eventually, this calcium…favorite food”, nghĩa là cuối cùng, canxi sẽ đi từ dưới lên trên của chuỗi thức ăn đến với 1 loài kiến sống trên cây, loại thức ăn ưa thích của chim gõ kiến.

ĐÁP ÁN: ants

Question 9: Keywords: number, increases

Thông tin ở đoạn F: “The result, more calcium… woodpeckers”, nghĩa là kết quả là, càng nhiều canxi cho những con chim thì sẽ dẫn đến càng nhiều trứng, và nhiều con gõ kiến con hơn.

ĐÁP ÁN: eggs

Question 10: Keywords: sparse distribution, most diversity

Thông tin ở đoạn B: “In longleaf pine…. in the world” nghĩa là ở trong những khu rừng thông lá dài, cây mọc thưa nhau, tạo ra 1 môi trường mở giống như ở trong công viên, giống savan hơn là 1 khu rừng. Cây không dày đến nỗi che mặt trời. Sự lộ thiên này đã tạo ra 1 trong những thảm thực vật đa dạng nhất trên thế giới.

ĐÁP ÁN: TRUE

Question 11: easier, restore, forests, farms

Thông tin ở đoạn J: “In areas where the land….   low-cost solutions”, nghĩa là  Ở những khu vực nơi mà đất đai chưa bị nuốt mất bởi canh tác nông nghiệp, nhưng đã bị chuyển thành những đồn điền thông trầm hương hoặc thông nhím, hạt giống của khu rừng vẫn luôn ở  dưới lòng đất. Vì vậy, việc trồng trọt ban đầu luôn luôn có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, ở những khu vực mà nông nghiệp đã phá hủy hạt giống, những cây cỏ phải được trồng lại trước. Bây giờ thì điều này rất tốn kém, và các nhà nghiên cứu đang tìm những biện pháp rẻ tiền hơn.

ĐÁP ÁN: FALSE

Question 12: Keywords: cost, restore forest, increasing

ĐÁP ÁN: NOT GIVEN

Question 13: Keywords: few, live, replanted forest, maturity

Thông tin ở đoạn cuối: “Few of us will be alive. …years”, nghĩa là rất ít người trong chúng ta có thể sống đến ngày những cây thông trồng ngày hôm nay trở nên trưởng thành trong 70 hay 80 năm nữa.

ĐÁP ÁN: TRUE

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 2: Storytelling, From Prehistoric Craves To Modern Cinemas 

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

It was told, we suppose, to people crouched around a fire: a tale of adventure, most likely—relating some close encounter with death: a remarkable hunt, an escape from mortal danger; a vision, or something else out of the ordinary. Whatever its thread, the weaving of this story was done with a prime purpose. The listeners must be kept listening. They must not fall asleep. So, as the story went on, its audience should be sustained by one question above all: What happens next?

Câu chuyện thường được kể khi ngồi quanh đống lửa: rất có thể là một câu chuyện phiêu lưu – liên quan đến một cuộc chạm trán cận kề nào đó với cái chết: một cuộc săn lùng đáng chú ý, một cuộc chạy trốn khỏi nguy hiểm chết người; một tầm nhìn, hoặc một cái gì đó khác thường. Dù chủ đề của nó là gì, thì việc dệt nên câu chuyện này đã được thực hiện với một mục đích chính. Người nghe phải được tiếp tục lắng nghe. Họ không được ngủ quên. Vì vậy, khi câu chuyện tiếp tục, khán giả của nó nên được duy trì bởi một câu hỏi trên hết: Điều gì xảy ra tiếp theo?

The first fireside stories in human history can never be known. They were kept in the heads of those who told them. This method of storage is not necessarily inefficient. From documented oral traditions in Australia, the Balkans and other parts of the world we know that specialized storytellers and poets can recite from memory literally thousands of lines, in verse or prose, verbatim – word for word. But while memory is rightly considered an art in itself, it is clear that a primary purpose of making symbols is to have a system of reminders or mnemonic cues – signs that assist us to recall certain information in the mind’s eye.

Những câu chuyện bên lò sưởi đầu tiên trong lịch sử loài người có thể không bao giờ được biết đến. Chúng được lưu giữ trong đầu của những người nói với chúng. Phương pháp lưu trữ này không nhất thiết là không hiệu quả. Từ những truyền thống truyền miệng được ghi lại ở Úc, vùng Balkan và những nơi khác trên thế giới, chúng ta biết rằng những người kể chuyện và nhà thơ chuyên biệt có thể đọc thuộc lòng hàng nghìn dòng theo đúng nghĩa đen, bằng thơ hoặc văn xuôi, đúng nguyên văn – từng chữ. Nhưng trong khi bản thân trí nhớ được coi là một nghệ thuật, thì rõ ràng mục đích chính của việc tạo ra các biểu tượng là để có một hệ thống nhắc nhở hoặc gợi ý ghi nhớ – những dấu hiệu giúp chúng ta nhớ lại một số thông tin nhất định trong mắt trí óc.

In some Polynesian communities, a notched memory stick may help to guide a storyteller through successive stages of recitation. But in other parts of the world, the activity of storytelling historically resulted in the development or even the invention of writing systems. One theory about the arrival of literacy in ancient Greece, for example, argues that the epic tales about the Trojan War and the wanderings of Odysseus traditionally attributed to Homer were just so enchanting to hear that they had to be preserved. So the Greeks, c. 750-700 BC. borrowed an alphabet from their neighbors in the eastern Mediterranean, the Phoenicians.

Ở một số cộng đồng người Polynesia, một thẻ nhớ có khía có thể giúp hướng dẫn người kể chuyện qua các giai đoạn kể chuyện liên tiếp. Nhưng ở những nơi khác trên thế giới, hoạt động kể chuyện lịch sử đã dẫn đến sự phát triển hoặc thậm chí là phát minh ra hệ thống chữ viết. Chẳng hạn, một giả thuyết về sự xuất hiện của việc biết chữ ở Hy Lạp cổ đại lập luận rằng những câu chuyện sử thi về Cuộc chiến thành Troy và những chuyến lang thang của Odysseus theo truyền thống được cho là của Homer rất hay đến mức chúng phải được bảo tồn. Vì vậy, người Hy Lạp, c. 750-700 trước Công nguyên. mượn một bảng chữ cái từ những người hàng xóm của họ ở phía đông Địa Trung Hải, người Phoenicia.

The custom of recording stories on parchment and other materials can be traced in many manifestations around the world, from the priestly papyrus archive of ancient Egypt to the birch-bark scrolls on which the North American Ojibway Indians set down their creation myth. It is a well-tried and universal practice: so much so that to this day storytime is probably most often associated with words on paper. The formal practice of narrating a story aloud would seem-so we assume-to have given way to newspapers, novels and comic strips. This, however, is not the case. Statistically it is doubtful that the majority of humans currently rely upon the written word to get access to stories. So what is the alternative source?

Phong tục ghi lại những câu chuyện trên giấy da và các vật liệu khác có thể được tìm thấy trong nhiều biểu hiện trên khắp thế giới, từ kho lưu trữ giấy cói của thầy tu ở Ai Cập cổ đại đến những cuộn vỏ cây bạch dương mà người da đỏ Ojibway ở Bắc Mỹ viết về huyền thoại sáng tạo của họ. Đó là một thực tiễn phổ biến và đã được thử nghiệm kỹ lưỡng: nhiều đến mức cho đến ngày nay, thời gian kể chuyện có lẽ thường được liên kết nhiều nhất với các từ trên giấy. Thông lệ chính thức thuật lại một câu chuyện lớn dường như – vì vậy chúng tôi cho rằng – đã nhường chỗ cho báo chí, tiểu thuyết và truyện tranh. Điều này, tuy nhiên, không đúng. Theo thống kê, người ta nghi ngờ rằng phần lớn con người hiện đang dựa vào chữ viết để tiếp cận các câu chuyện. Vậy nguồn thay thế là gì?

Each year, over 7 billion people will go to watch the latest offering from Hollywood. Bollywood and beyond. The supreme storyteller of today is cinema. The movies, as distinct from still photography, seem to be an essentially modern phenomenon. This is an illusion, for there are, as we shall see, certain ways in which the medium of film is indebted to very old precedents of arranging ‘sequences’ of images. But any account of visual storytelling must begin with the recognition that all storytelling beats with a deeply atavistic pulse: that is, a ‘good story’ relies upon formal patterns of plot and characterisation that have been embedded in the practice of storytelling over many generations.

Mỗi năm, hơn 7 tỷ người sẽ đến xem bộ phim mới nhất của Hollywood. Bollywood và hơn thế nữa. Người kể chuyện tối cao của ngày hôm nay là điện ảnh. Các bộ phim, khác với chụp ảnh tĩnh, dường như là một hiện tượng hiện đại về cơ bản. Đây là một ảo tưởng, vì như chúng ta sẽ thấy, có những cách nhất định mà phương tiện điện ảnh mắc nợ những tiền lệ rất lâu đời về việc sắp xếp các ‘chuỗi’ hình ảnh. Nhưng bất kỳ giải thích nào về cách kể chuyện bằng hình ảnh đều phải bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng tất cả các cách kể chuyện đều có nhịp đập tàn khốc sâu sắc: nghĩa là, một ‘câu chuyện hay’ dựa trên các mô hình chính thức về cốt truyện và đặc điểm đã được đưa vào thực tiễn kể chuyện qua nhiều thế hệ.

Thousands of scripts arrive every week at the offices of the major film studios. But aspiring screenwriters really need look no further for essential advice than the fourth-century BC Greek Philosopher Aristotle. He left some incomplete lecture notes on the art of telling stories in various literary and dramatic modes, a slim volume known as the Poetics. Though he can never have envisaged the popcorn-fuelled actuality of a multiplex cinema, Aristotle is almost prescient about the key elements required to get the crowds flocking to such a cultural hub. He analyzed the process with cool rationalism. When a story enchants us, we lose the sense of where we arc; we are drawn into the story so thoroughly that we forget it is a story being told. This is in Aristotle’s phrase, ‘the suspension of disbelief.

Hàng nghìn kịch bản đến văn phòng của các hãng phim lớn mỗi tuần. Nhưng các nhà viết kịch bản đầy tham vọng thực sự không cần tìm đâu xa để có được lời khuyên cần thiết ngoài Triết gia Hy Lạp thế kỷ thứ tư trước Công nguyên Aristotle. Ông đã để lại một số bài giảng chưa hoàn chỉnh về nghệ thuật kể chuyện bằng nhiều phương thức văn học và kịch tính, một tập sách mỏng được gọi là Thi pháp. Mặc dù ông không bao giờ có thể hình dung ra thực tế được đốt bằng bỏng ngô của một rạp chiếu phim ghép kênh, nhưng Aristotle gần như đã biết trước về các yếu tố chính cần thiết để thu hút đám đông đổ xô đến một trung tâm văn hóa như vậy. Ông đã phân tích quá trình với chủ nghĩa duy lý tuyệt vời. Khi một câu chuyện mê hoặc chúng ta, chúng ta sẽ mất cảm giác về nơi mình đang ở; chúng ta bị cuốn hút vào câu chuyện một cách triệt để đến nỗi chúng ta quên rằng đó là một câu chuyện đang được kể. Chúng là các cụm từ của Aristotle, ‘sự đình chỉ của sự hoài nghi.

G

We know the feeling. If ever we have stayed in our seats, stunned with grief, as the credits roll by, or for days after seeing that vivid evocation of horror have been nervous about taking a shower at home, then who have suspended disbelief. We have been caught, or captivated, in the storyteller’s wet). Did it all really happen? We really thought so for a while. Aristotle must have witnessed often enough this suspension of disbelief. Ho taught at Athens, the city where theater developed as a primary form of civic ritual and recreation. Two theatrical types of storytelling, tragedy and comedy, caused Athenian audiences to lose themselves in sadness and laughter respectively. Tragedy, for Aristotle, was particularly potent in its capacity to enlist and then purge the emotions of those watching the story unfold on the stage, so he tried to identify those factors in the storyteller’s art that brought about such engagement. He had, as an obvious sample for analysis, not only the fifth-century BC masterpieces of Classical Greek tragedy written by Aeschylus. Sophocles and Euripides. Beyond them stood Homer. whose stories then had canonical status: The iliad and The Odyssey were already considered literary landmarks-stories by which all other stories should be measured. So what was the secret of Homer’s narrative art?

Chúng tôi biết cảm giác. Nếu chúng ta đã từng ngồi tại chỗ, choáng váng vì đau buồn, khi các khoản tín dụng trôi qua, hoặc trong nhiều ngày sau khi chứng kiến ​​sự gợi lên kinh hoàng sống động đó, chúng ta đã lo lắng về việc đi tắm ở nhà, thì chúng ta sẽ không còn tin vào điều đó nữa. Chúng tôi đã bị bắt gặp, hoặc bị quyến rũ, trong sự ướt át của người kể chuyện). Có phải tất cả đã thực sự xảy ra? Chúng tôi thực sự nghĩ như vậy trong một thời gian. Aristotle hẳn đã chứng kiến đủ thường xuyên sự đình chỉ hoài nghi này. Hồ dạy học ở Athens, thành phố nơi sân khấu phát triển như một hình thức giải trí và nghi lễ dân sự chính. Hai thể loại kể chuyện sân khấu, bi kịch và hài kịch, lần lượt khiến khán giả Athen chìm đắm trong nỗi buồn và tiếng cười. Đối với Aristotle, bi kịch đặc biệt mạnh mẽ ở khả năng thu hút và sau đó thanh lọc cảm xúc của những người đang xem câu chuyện diễn ra trên sân khấu, vì vậy ông đã cố gắng xác định những yếu tố trong nghệ thuật của người kể chuyện đã mang lại sự gắn kết như vậy. Ông có, như một ví dụ rõ ràng để phân tích, không chỉ những kiệt tác về bi kịch Hy Lạp cổ điển vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên do Aeschylus viết. Sophocles và Euripides. Ngoài họ đứng Homer. những câu chuyện của họ khi đó đã có vị thế kinh điển: The lliad và The Odyssey đã được coi là những câu chuyện mang tính bước ngoặt văn học mà tất cả những câu chuyện khác mà anh ta nên đo lường. Vậy bí mật trong nghệ thuật kể chuyện của Homer là gì?

H

It was not hard to find. Homer created credible heroes. His heroes belonged to the past, they were mighty and magnificent, yet they were not, in the end, fantasy figures. He made his heroes sulk, bicker, cheat and cry. They were, in short, characters-protagonists of a story that an audience would care about, would want to follow, would want to know what happens next. As Aristotle saw, the hero who shows a human side some flaw or weak-ness to which mortals are prone is intrinsically dramatic.

Nó không khó để tìm thấy. Homer đã tạo ra những anh hùng đáng tin cậy. Những anh hùng của ông đã thuộc về quá khứ, họ hùng mạnh và tráng lệ, nhưng cuối cùng họ không phải là những nhân vật hư ảo. Anh ta khiến các anh hùng của mình hờn dỗi, cãi vã, lừa dối và khóc lóc. Tóm lại, họ là những nhân vật-nhân vật chính của một câu chuyện mà khán giả sẽ quan tâm, muốn theo dõi, muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Như Aristotle đã thấy, người anh hùng thể hiện khía cạnh con người về một số khiếm khuyết hoặc điểm yếu mà người phàm dễ mắc phải về bản chất là rất kịch tính.

2. Câu hỏi 

Questions 14-18

Reading Passage 2 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 14-18 on your answer sheet.

14. A misunderstanding of how people today get stories

15. The categorisation of stories

16. The fundamental aim of storytelling

17. A description of reciting stories without any assistance

18. How to make story characters attractive

Questions 19-22

Classify the following information as referring to

 • A adopted the writing system from another country
 • B used organic materials to record stories
 • C used tools to help to tell stories

Write the correct letter, A, B or C in boxes 19-22 on your answer sheet.

19. Egyptians

20. Ojibway

21. Polynesians

22. Greek

Questions 23-26

Complete the sentences below with ONE WORD ONLY from the passage.

Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.

23. Aristotle wrote a book on the art of storytelling called the….

24. Aristotle believed the most powerful type of story to move listeners is….

25. Aristotle viewed Homer’s works as ….

26. Aristotle believed attractive heroes should have some…

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 14: Keywords: misunderstanding, how, people, stories

Thông tin ở đoạn D: “The formal practice of narrating….is not the case” ,nghĩa là Hình thức kể chuyện trang trọng dường như – như chúng ta phỏng đoán – đã nhường chỗ cho báo chí, tiểu thuyết và truyện tranh. Điều này, tuy nhiên, việc này không đúng.

ĐÁP ÁN: D

Question 15: Keywords: categorization, stories

Thông tin ở đoạn G: “Two theatrical types of storytelling….respectively”, nghĩa là 2 loại truyện sân khấu, bi kịch và hài kịch, làm cho khán giả Aten chìm vào nỗi buồn hoặc là nụ cười.

ĐÁP ÁN: G

Question 16: Keywords: storytelling

Thông tin nằm ở đoạn A: “Whatever its thread,….fall asleep”. Nghĩa là dù cốt truyện là gì, câu chuyện phải nhằm 1 mục đích quan trọng nhất. Người nghe phải tập trung lắng nghe. Họ không được ngủ quên.

ĐÁP ÁN: A

Question 17: Keywords: description, reciting stories

Thông tin ở đoạn B: “They (stories) were kept in the heads of those who told them”, nghĩa là  những  câu  truyện  được  nhớ  trong  đầu  của  những  người  kể.  Và  “  specialized storytellers….word for word” nghĩa là những người kể chuyện chuyên nghiệp có thể kể lại hàng nghìn dòng chữ, bằng thơ hay văn xuôi, nguyên văn- từng chữ một.

ĐÁP ÁN: B

Question 18: Keywords: story characters, attractive

Thông tin ở đoạn H: “He made his heroes sulk…..happens next”. Ông ta làm cho những anh hùng của mình hờn dỗi, cãi vặt, gian lận và khóc. Tóm lại, họ là những nhân vật chính mà khán giả quan tâm, muốn theo dõi và muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo.

ĐÁP ÁN: H

Question 19: Keywords: Egyptians

Thông tin ở đoạn D: “The custom of …papyrus archive of ancient Egypt”, nghĩa là Phong tục ghi lại những câu chuyện trên giấy da và các vật liệu khác có thể được bắt nguồn từ nhiều biểu hiện trên khắp thế giới, từ kho lưu trữ giấy cói của linh mục của Ai Cập cổ đại

ĐÁP ÁN: B

Question 20: Keywords: Ojibway

Thông tin ở đoạn D: “the birch-bark scrolls on which the North American Ojibway Indians set down their creation-myth.”, nghĩa là những cuộn vỏ cây bạch dương mà người da đỏ Ojibway ở Bắc Mỹ đã viết nên huyền thoại về sự sáng tạo của họ.

ĐÁP ÁN: B

Question 21: Keywords: Polynesians

Thông tin ở đoạn C: “In some Polynesian communities. … recitation” nghĩa là ở 1 vài cộng đồng Pô-li-nê-di 1 cây gậy nhớ hình chữ v có thể giúp dẫn dắt người kể chuyện

qua các giai đoạn của việc kể lại.

ĐÁP ÁN: C

Question 22: Keywords: Greek

Thông tin ở đoạn C: “So the Greeks, 750-700 BC,..Phoenicians”, nghĩa là những người Hy Lạp, đã mượn bảng chữ cái từ hàng xóm của họ ở phía Đông Địa Trung Hải, người Phoenicians.

ĐÁP ÁN: A

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
adopt borrow

Question 23: Keywords: Aristotle, book, storytelling

Thông tin ở đoạn F: “He left some incomplete lecture…The Poetics”, nghĩa là ông ấy đã để lại những ghi chú chưa hoàn thiện về nghệ thuật kể chuyện trong các thể loại văn học và kịch, 1 tập sách mỏng gọi là The Poetics.

ĐÁP ÁN: The Poetics

Question 24: Keywords: Aristotle, most powerful, story

Thông tin ở đoạn G: “Tragedy, for Aristotle, was…unfold on the stage”, nghĩa là bi kịch, theo như Aristotle, đặc biệt hiệu quả trong việc tranh thủ và sau đó là giải tỏa tâm trạng cho những người theo dõi câu chuyện khơi mở ra trên sân khấu.

ĐÁP ÁN: tragedy

Question 25: Keywords: Aristotle, Homer’s work

Thông tin nằm ở đoạn G: “Homer, whose stories….. should be measured”, nghĩa là Homer, người mà có những câu chuyện có vị thế kinh điển: The Illiad và The Odyssey đã được coi như những tượng đài văn học – những câu truyện làm thước đo cho các truyện khác.

ĐÁP ÁN: landmarks

Question 26: Keywords: Aristotle, attractive heroes

Thông tin ở đoạn cuối: “As Aristotle shows,..dramatic”, nghĩa là như Aristotle nhìn nhận, người anh hùng mà có các khía cạnh của con người – 1 số lỗi hoặc điểm yếu mà những người thường hay có – thì đặc biệt gây ấn tượng.

ĐÁP ÁN:  flaw/ weakness

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
attractive dramatic

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Passage 3: Living Dunes 

When you think of a sand dune, you probably picture a barren pile of lifeless sand. But sand dunes are actually dynamic natural structures. They grow, shift and travel. They crawl with living things. Some sand dunes even sing.

Khi bạn nghĩ về cồn cát, có thể bạn hình dung ra một bức tranh một vùng cát cằn cỗi không có sự sống. Nhưng cồn cát thật sự là  một cấu trúc tự nhiên năng động. Chúng phát triển,  thay đổi và di chuyển. Chúng trườn như những sinh vật. Một số cồn cát thậm chí còn biết hát.

1. Bản đọc & bản dịch tiếng Việt 

A

Although no more than a pile of wind-blown sand, dunes can roll over trees and buildings, march relentlessly across highways, devour vehicles on its path, and threaten crops and factories in Africa, the Middle East, and China. In some places, killer dunes even roll in and swallow up towns. Entire villages have disappeared under the sand. In a few instances the government built new villages for those displaced only to find that new villages themselves were buried several years later. Preventing sand dunes from overwhelming cities and agricultural areas has become a priority for the United Nations Environment Program.

Mặc dù gió thổi cát không nhiều, cát có thể lăn trên các cây và các tòa nhà, di chuyển không ngừng dọc theo những con đường cao tốc, tàn phá phương tiện trên đường đi của nó và đe dọa mùa màng và các nhà máy ở Châu Phi, Trung Đông, và Trung Quốc. Ở một số nơi cát còn là kẻ giết người chúng  đến tới tấp và nuốt chửng các thị trấn.Toàn bộ  ngôi làng đã bị biến mất dưới cát. Trong một vài trường hợp  chính phủ đã xây dựng những ngôi làng mới cho những người dời đi để chỉ thấy  những ngôi làng mới của họ đã bị chôn vùi sau vào năm sau đó. Ngăn cản các cồn cát chôn vùi những thành phố và các vùng nông nghiệp đã trở thành ưu tiên của Chương  Trình Môi Trường Liên Hợp Quốc.

B

Some of the most significant experimental measurements on sand movement were performed by Ralph Bagnold, a British engineer who worked in Egypt prior to World War II. Bagnold investigated the physics of particles moving through the atmosphere and deposited by wind. He recognised two basic dune types, the crescentic dune, which he called “barchan,” and the linear dune, which he called longitudinal or “sief ’ (Arabic for “sword”). The crescentic barchan dune is the most common type of sand dune. As its name suggests, this dune is shaped like a crescent moon with points at each end, and it is usually wider than it is long. Some types of barchan dunes move faster over desert surfaces than any other type of dune. The linear dune is straighter than the crescentic dune with ridges as its prominent feature. Unlike crescentic dunes, linear dunes are longer than they are wide—in fact, some are more than 100 miles (about 160 kilometers) long. Dunes can also be composed of smaller dunes of different types, called complex dunes.

Một  trong những thí nghiệm đo đạc quan trọng này về sự  di chuyển của cát được thực hiện  bới Ralph Bagnold , một kỹ sư người Anh đã từng làm việc tại Ai Cập trong  Thế Chiến Thứ II.Bagnold  nghiên cứu lĩnh vực  vật lý của các hạt di chuyển qua không khí và tích tụ lại bởi gió.Ông nhận ra 2 loại cồn cát cơ bản , cồn cát lưỡi liềm , ông gọi  là “cồn lưỡi liềm” và cồn tuyến tính , mà ông gọi là theo chiều dọc hoặc “sief” (tiếng Ả Rập là “thanh kiếm”).Cồn cát lưỡi liềm là phổ biến nhất  trong cồn cát. Như tên của nó cho thấy, cồn cát này có hình dạng như một mặt trăng lưỡi liềm với mỗi điểm cuối, và nó thường rộng hơn nó dài. Một số loại cồn lưỡi liềm di chuyển nhanh hơn trên bề mặt sa mạc hơn bất kỳ loại cồn cát nào khác. Cồn tuyến tính thẳng hơn cồn lưỡi liềm với các chóp như là đặc điểm nổi bật của nó. Không giống như cồn lưỡi liềm, cồn tuyến tính rộng hơn so với chúng trong thực tế , một số dài hơn 100 dặm ( khoảng 160km). Các cồn cát cũng có thể  bao gồm các cồn cát nhỏ có kiểu khác nhau gọi là quần thể cồn cát.

C

Despite the complicated dynamics of dune formation, Bagnold noted that a sand dune generally needs the following three things to form: a large amount of loose sand in an area with little vegetation—usually on the coast or in a dried-up river, lake or sea bed; a wind or breeze to move the grains of sand; and an obstacle, which could be as small as a rock or as big as a tree, that causes the sand to lose momentum and settle. Where these three variables merge, a sand dune forms.

Mặc dù cơ cấu cồn cát động lực học phức tạp. Bagnold  đã lưu ý rằng cồn cát thường cần 3 điều sau để hình thành: một số lượng cát xốp trong một khu vực có một chút thực vật- thường ở trên bờ biển hoặc trong dòng sông khô cạn , hồ, đáy biển ; một cơn gió hoặc một làn gió nhẹ để di chuyển hạt cát, có thể nhỏ như một hòn đá hoặc lớn nhứ một cái cây , điều đó dẫn đến việc cát mất đi động lượng và sự ổn định.Việc hòa vào thay đổi nơi này tạo thành một cồn cát.

D

As the wind picks up the sand, the sand travels, but generally only about an inch or two above the ground, until an obstacle causes it to stop. The heaviest grains settle against the obstacle, and a small ridge or bump forms. The lighter grains deposit themselves on the other side of the obstacle. Wind continues to move sand up to the top of the pile until the pile is so steep that it collapses under its own weight. The collapsing sand comes to rest when it reaches just the right steepness to keep the dune stable. The repeating cycle of sand inching up the windward side to the dune crest, then slipping down the dune’s slip face allows the dune to inch forward, migrating in the direction the wind blows.

Khi gió cuốn cát , cát di chuyển , nhưng thường chỉ khoảng một inch hoặc 2 inch trên mặt  đất, cho đến khi gặp chướng ngại vật dừng nó lại. Những hạt lớn chống lại những chứng ngại vật , và các chóp nhỏ hoặc tạo thành va đập. Các hạt  chúng lắng lại bên kia của chướng ngại vật. Gió tiếp tục đưa cát đi lên cao cho  đến khi nó dốc đến mức để mà sụp xuống theo trọng lượng của nó. Cát sụp đổ đạt đến điểm nào đó khi nó đạt độ dốc phù hợp để giữ cho cồn cát ổn định. Vòng lặp của cát dần dần lên phía có gió đến đỉnh cồn cát, sau đó trườn xuống  mặt trượt của nó để cho  cồn cát đi về phía trước, di chuyển theo  hướng gió thổi.

E

Depending on the speed and direction of the wind and the weight of the local sand, dunes will develop into different shapes and sizes. Stronger winds tend to make taller dunes; gentler winds tend to spread them out. If the direction of the wind generally is the same over the years, dunes gradually shift in that direction. But a dune is “a curi-ously dynamic creature”, wrote Farouk El-Baz in National Geographic. Once formed, a dune can grow, change shape, move with the wind and even breed new dunes. Some of these offspring may be carried on the back of the mother dune. Others are born and race downwind, outpacing their parents.

Tùy thuộc  vào tốc độ và hướng của gió và trọng lượng của cát khu vực , cồn cát sẽ phát triển thành nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Gió mạnh có xu hướng tạo ra những cồn cát cao hơn; gió nhẹ xu hướng trải rộng chúng ra. Nếu hướng của gió theo như lẽ  thường là như nhau qua nhiều năm, cồn cát dần chuyển hướng theo hướng đó.Nhưng cồn cát là “sinh vật năng động kỳ lạ “ Farouk El-Baz đã viết trong National Geographic. Một khi được hình thành , một cồn cát có thế phát triển, thay  đổi hình dạng , di chuyển cùng gió , và thậm  còn tạo ra cồn cát mới. Một số cồn cát con này có thể tiếp tục đằng sau của cồn cát mẹ.Những cồn cát khác chạy đua theo hướng gió, vượt qua cha mẹ của nó

Sand dunes can even be heard ‘singing’ in more than 30 locations worldwide, and in each place the sounds have their own characteristic frequency, or note. When the thirteenth century explorer Marco Polo encountered the weird and wonderful noises made by desert sand dunes, he attributed them to evil spirits. The sound is unearthly. The volume is also unnerving. Adding to the tone’s otherworldliness is the inability of the human ear to localize the source of the noise. Stéphane Douady of the French national research agency CNRS and his colleagues have been delving deeper into dunes in Morocco, Chile, China and Oman, and believe they can now explain the exact mechanism behind this acoustic phenomenon.

Thậm chí còn có thể nghe các cồn cát hát ở hơn 30 địa điểm trên toàn thế giới  và ở mỗi nơi âm thanh có những trưng tần số tiếng của chúng   hoặc  dấu hiệu.Khi  thế kỷ thứ 13 nhà thám hiểm Marco Polo đã bắt gặp phải nhưng âm thanh huyền bí và tuyệt vời được tạo ra bởi những cồn cát sa mạc ,ông đã quy cho chúng  là những linh hồn  ma quỷ. Âm thanh bí hiểm. Âm lượng  cũng làm mất can đảm. Thêm vào âm thanh của thế giới bên kia tai của con người không có khả năng nghe từ nguồn của tiếng ồn. Stéphane Douady thuộc cơ quan nghiên cứu CMRS và đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu sâu hơn về các cồn cát ở Morocco, Chile, Trung Quốc và Oman, và tin rằng chúng có thể giải thích chính xác đằng sau hiện tượng âm thanh này.

G

The group hauled sand back to the laboratory and set it up in channels with automated pushing plates. The sands still sang, proving that the dune itself was not needed to act as a resonating body for the sound, as some researchers had theorized. To make the booming sound, the grains have to be of a small range of sizes, all alike in shape: well-rounded. Douady’s key discovery was that this synchronized frequency—which determines the tone of sound—is the result of the grain size. The larger the grain, the lower the key. He has successfully predicted the notes emitted by dunes in Morocco, Chile and the US simply by measuring the size of the grains they contain. Douady also discovered that the singing grains had some kind of varnish or a smooth coating of various minerals: silicon, iron and manganese, which probably formed on the sand when the dunes once lay beneath an ancient ocean. But in the muted grains this coat had been worn away, which explains why only some dunes can sing. He admits he is unsure exactly what role the coating plays in producing the noise. The mysterious dunes, it seems, aren’t quite ready yet to give up all of their secrets.

Nhóm mang cát trở lại phòng thí nghiệm đặt nó với các đĩa đẩy tự động. Cát vẫn hát , điều này chứng minh rằng bản thân cồn cát không cần hoạt động như một cơ thế cộng hưởng cho âm thanh, như một só nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết. Để tạo ra âm thanh bùng nổ những hạt phải có kích thước loại  nhỏ , tất cả giống như dạng tròn.  Phát hiện quan trọng của Douady là tần số đồng bộ này xác định âm  thanh –là kết quả của kích thước hạt. Hạt càng lớn ,âm điệu càng thấp. Ông đã dự đoán thành công các dấu hiệu phát ra từ các cồn cát ở Ma-rốc, Chilê và Hoa Kỳ chỉ bằng cách đo kích thước hạt mà chúng chứa. Douady cũng phát hiện ra rằng những hạt hát có  phủ lớp ngoài  hoặc phủ một lớp mịn của các loại khoáng chất khác nhau như silic, sắt, mangan, có thể hình thành trên cát khi các cồn cát nằm dưới đáy đại dương cổ đại.Tuy nhiên trong đó có những nốt lặng thing , lớp phủ đã bị hao mòn đi, điều này giải thích tại sao chỉ có một số cồn cát có thể hát. Ông thừa nhận ông đã thiếu tư tin chính xác về vai trò của lớp phủ trong việc tạo ra tiếng ồn. Các cồn cát vẫn là những bí ẩn, có vẻ như, vẫn chưa sẵn sàng để bỏ tất cả những bí mật của chúng.

2. Câu hỏi 

Questions 27-33

Reading passage 3 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list of headings below. Write the correct number, i-x, in boxes 27-33 on your answer sheet.

List of Headings

 • i Shaping and reforming
 • ii Causes of desertification
 • iii Need combination of specific conditions
 • iv Potential threat to industry and communication
 • v An old superstition demystified
 • vi Differences and similarities
 • vii A continuous cycling process
 • viii Habitat for rare species
 • ix Replicating the process in laboratory
 • x Commonest type of dune

27. Paragraph A

28. Paragraph B

29. Paragraph C

30. Paragraph D

31. Paragraph E

32. Paragraph F

33. Paragraph G

Questions 34-36

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-36 on your answer sheet.

34….. dune is said to have long ridges that can extend hundreds of miles.

35. According to Bagnold, an…… is needed to stop the sand from moving before a dune can form.

36. Stéphane Douady believes the singing of dunes is not a spiritual phenomenon, but purely …..

Questions 37-40

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

There are many different types of dunes, two of which are most commonly found in deserts throughout the world, the linear dune and the 37…..dune, sometimes also known as the crescentic dune. It’s been long known that in some places dunes can even sing and the answer lies in the sand itself. To produce singing sand in the lab, all the sands must have a similar 38…..And scientists have discovered that the size of the sand can affect the 39….of the sound. But the function of the varnish composed by a mixture of 40….. still remains puzzling.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

3. Phân tích đáp án 

Question 27: Keywords: threat to industry and communication

Thông tin ở đoạn A: “Although no …threaten crops and factories in Africa, the Middle East, and China”, nghĩa là Mặc dù không khác gì một đống cát gió thổi, cồn cát có thể cuộn qua cây cối và các tòa nhà, di chuyển không ngừng qua đường cao tốc, nuốt chửng các phương tiện trên đường đi và đe dọa mùa màng cũng như nhà máy ở Châu Phi, Trung Đông và Trung Quốc.

ĐÁP ÁN: iv

Question 28: Keywords: Commonest, dune

Thông tin ở đoạn B: “The crescentic barchan dune is the most common type of sand dune.”, nghĩa là Cồn cát barchan hình lưỡi liềm là loại cồn cát phổ biến nhất. 2 loại cát chính là: “crescentic sand” và “linear sand”. Sau đó phát triển đưa ra thông tin cụ thể về từng loại.

ĐÁP ÁN: x

Question 29: Keywords: combination of specific conditions

Thông  tin  ở  đoạn  C: Nói về các điều kiện cần để 1 đụn cát được tạo nên: “a large amount of loose sand in an area with little vegetation (1 lượng lớn cát ở vùng ít trồng trọt), a wind or breeze to move grains of sand (gió hoặc gió nhẹ để làm di chuyển cát), an obstacle, as small as a rock or as big as a tree, that causes the land to lose momentum and settle (1 vật cản, nhỏ như 1 hòn đá hoặc to như 1 cái cây để làm cho cát mất đà và đứng lại.

ĐÁP ÁN: iii

Question 30: Keywords: continuous cycling process

Thông  tin  ở  đoạn  D: quá trình hình thành 1 đụn cát: wind picks up the sand (gió mang cát đi), an obstacle causes it to stop (1 vật cản cản nó lại), the lighter grains deposit on the other side of the obstacle (cát nhẹ thì vẫn đọng lại ở mặt bên kia của vật cản),…”The repeating cycle of sand…wind blows”. Vòng lặp đi lặp lại của việc cát chuyển lên mặt theo hướng gió đến đỉnh của đụn cát sau đó lại trượt xuống mặt kia cho phép đụn cát di chuyển, theo hướng gió thổi.

ĐÁP ÁN: vii

Question 31: Keywords: Shaping, reforming

Thông tin ở đoạn E: “ Depending on the speed and direction of the wind and the weight….shapes and sizes”, nghĩa là phụ thuộc vào tốc độ và hướng đi của gió và trọng lượng của cát, những đụn cát sẽ phát triển theo những hình dạng và kích cỡ khác nhau.

ĐÁP ÁN: i

Question 32: Keywords: old superstition demystified

Thông tin ở đoạn F: Đoạn này kể về câu chuyện về Marco Polo nghe thấy những tiếng động kì quái và diệu kì phát ra bởi những đụn cát sa mạc (encountered the weird and wonderful noises made by desert sand dunes), và “Stephane Douady….acoustic phenomenon”, nghĩa là Stephane Douady và đồng nghiệp đã nghiên cứu những đụn cát ở Mô-rô-cô, Chi-lê, Trung Quốc và Oman và tin rằng họ đã có thể giải thích được hiện tượng này.

ĐÁP ÁN: v

Question 33: Keywords: Replicating, process in laboratory

Thông tin ở đoạn H: “The group hauled sand back….pushing plates”, nghĩa là nhóm nghiên cứu mang cát về phòng thí nghiệm và đặt nó trong các ống dẫn với các đĩa đẩy tự động.

ĐÁP ÁN: ix

Question 34: Keywords: long ridges, hundreds of miles

Thông tin ở đoạn B: “linear dunes are longer than they are wide….long. Nghĩa là Những đụn cát hẹp thì dài chứ không rộng- trong thực tế, 1 số đụn cát hẹp có thể dài đến hơn 100 dặm (160 ki lô mét).

ĐÁP ÁN: Linear

Question 35: Keywords: Bagnold, stop sand, moving

Thông tin ở đoạn C: “an obstacle, which could be as small as a rock….settle” nghĩa là 1 vật cản, có thể nhỏ như hòn đá hay lớn như 1 cái cây, cái mà sẽ làm cho cát mất đà và đứng im 1 chỗ.

ĐÁP ÁN: obstacle

Question 36: Keywords: Stephane Douady, singing, spiritual phenomenon

Thông tin ở đoạn F: “believe they can now explain the exact mechanism behind this acoustic phenomenon” nghĩa là họ tin họ đã có thể giải thích cơ chế chính xác đằng sau hiện tượng âm thanh này.

ĐÁP ÁN: acoustic

Question 37: Keywords: types of dunes, crescentic dunes

Thông tin ở đoạn B: “He recognized two types of dunes……barchan”. Nghĩa là ông ta nhận ra có 2 loại đụn cát, đụn hình lưỡi liềm, ông ta gọi là barchan.

ĐÁP ÁN: barchan

Question 38: Keywords: singing sand, lab

Thông tin ở đoạn G: “to make the booming sound, the grains….well-rounded”, nghĩa là để tạo ra được âm thanh, những hạt cát phải có kích thước gần nhau, và cùng 1 hình dạng: tròn.

ĐÁP ÁN: shape

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
similar alike

Question 39.  Keywords:  scientists, size, affect

Thông tin ở đoạn G: “Douady’s key discovery was that this…..is the result of the grain size”. Nghĩa là khám phá chính của Douady là tần số đồng bộ – cái mà xác định tông của âm thanh – là do kích cỡ của những hạt cát.

ĐÁP ÁN: tone

Question 40:  Keywords: varnish, mixture, puzzling

Thông tin ở đoạn G: “Douady also discovered that…..minerals “ nghĩa là Douady cũng khám phá ra rằng những hạt cát biết hát này có 1 lớp gì đó như véc-ni hay là 1 lớp phủ mượt mà bên ngoài làm từ các loại khoáng chất.

ĐÁP ÁN: minerals

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
a mixture of various

Gợi ý sách liên quan

Giải IELTS Reading Recent Actual Test Vol 1-6

 

Bộ đề thi sát thật nhất không thể bỏ qua trong quá trình luyện đề chính là: Bộ Recent Actual. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết trọn bộ Recent Actual này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng