Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading trong The Official Guide to IELTS – Test 8

Passage 1: The Phoenicians: an almost forgotten people

The Phoenicians inhabited the region of modern Lebanon and Syria from about 3000 BC. They became the greatest traders of the pre-classical world, and were the first people to establish a large colonial network. Both of these activities were based on seafaring (Q1), an ability the Phoenicians developed from the example of their maritime predecessors, the Minoans of Crete.

 • Inhabit something /ɪnˈhæbɪt/ (verb): sinh sống ở đâu
 • Colonial /kəˈləʊniəl/ (adj): (thuộc về) thuộc địa
 • Seafaring /ˈsiːfeərɪŋ/ (noun): đi lại làm việc trên biển
 • Predecessor /ˈpriːdəsesə(r)/ (noun): tiền bối, tiền nhiệm

Người Phoenicia sinh sống ở khu vực Lebanon và Syria ngày nay từ khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Họ trở thành những thương nhân vĩ đại nhất của thế giới tiền cổ điển, và là những người đầu tiên thiết lập một mạng lưới thuộc địa rộng lớn. Cả hai hoạt động này đều dựa trên việc đi biển, một khả năng mà người Phoenicia đã phát triển từ ví dụ của những tiền bối đi biển của họ, người Minoans ở Crete.

An Egyptian narrative of about 1080 BC, the Story of Wen-Amen, provides an insight into the scale of their trading activity. One of the characters is Wereket-El, a Phoenician merchant living at Tanis in Egypt’s Nile delta. As many as 50 ships carry out his business (Q2), plying back and forth between the Nile and the Phoenician port of Sidon.

 • Narrative /ˈnærətɪv/ (noun): câu chuyện, tự sự
 • Merchant /ˈmɜːtʃənt/ (noun): thương nhân

Câu chuyện về Wen-Amen của người Ai Cập khoảng năm 1080 trước Công nguyên, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về quy mô hoạt động buôn bán của họ. Một trong những nhân vật chính là Wereket-El, một thương gia người Phoenicia sống tại Tanis thuộc châu thổ sông Nile của Ai Cập. Có tới 50 con tàu thực hiện công việc kinh doanh của ông, đi qua lại giữa sông Nile và cảng Sidon của người Phoenicia.

The most prosperous period for Phoenicia was the 10th century BC, when the surrounding region was stable. Hiram, the king of the Phoenician city of Tyre, was an ally and business partner of Solomon, King of Israel. For Solomon’s temple in Jerusalem, Hiram provided craftsmen with particular skills that were needed for this major construction project. He also supplied materials – particularly timber, including cedar from the forests of Lebanon (Q3) (Q4) (Q5). And the two kings went into trade in partnership (Q6). They sent out Phoenician vessels on long expeditions (of up to three years for the return trip) to bring back gold, sandalwood, ivory, monkeys and peacocks from This is an unidentified place, probably on the east coast of Africa or the west coast of India.

 • Prosperous /ˈprɒspərəs/ (adj): thịnh vượng, giàu có
 • Ally /ˈælaɪ/ (noun): đồng minh
 • Vessel /ˈvesl/ (noun): tàu biển

Thời kỳ thịnh vượng nhất của Phoenicia là thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên, khi khu vực xung quanh ổn định. Hiram, vua của thành phố Tyre thuộc Phoenicia, là đồng minh và đối tác kinh doanh của Sa-lô-môn, Vua của Y-sơ-ra-ên. Đối với đền thờ của Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem, Hiram đã cung cấp cho những người thợ thủ công những kỹ năng đặc biệt cần thiết cho dự án xây dựng lớn này. Ông cũng cung cấp nguyên liệu – đặc biệt là gỗ, bao gồm cả cây tuyết tùng từ các khu rừng ở Liban. Và hai vị vua đã hợp tác giao thương. Họ đã gửi các tàu Phoenicia trong các chuyến thám hiểm dài ngày (lên đến ba năm cho chuyến trở về) để mang về vàng, gỗ đàn hương, ngà voi, khỉ và chim công từ Ophir. Đây là một địa điểm không xác định, có thể là ở bờ biển phía đông của Châu Phi hoặc bờ biển phía tây của Ấn Độ.

Phoenicia was famous for its luxury goods. The cedar wood was not only exported as top-quality timber for architecture and shipbuilding. It was also carved by the Phoenicians, and the same skill was adapted to even more precious work in ivory (Q7). The rare and expensive dye for cloth, Tyrian purple, complemented another famous local product, fine linen. The metalworkers of the region, particularly those working in gold, were famous. Tyre and Sidon were also known for their glass.

 • Carve something /kɑːv/ (verb): chạm khắc
 • Ivory /ˈaɪvəri/ (noun): ngà voi

Phoenicia nổi tiếng với hàng xa xỉ phẩm. Gỗ tuyết tùng không chỉ được xuất khẩu như một loại gỗ chất lượng hàng đầu cho kiến trúc và đóng tàu. Nó cũng được chạm khắc bởi người Phoenicia, và kỹ năng tương tự đã được áp dụng với tác phẩm thậm chí còn quý hơn bằng ngà voi. Màu nhuộm hiếm và đắt tiền cho vải, màu tím Tyrian, bổ sung cho một sản phẩm địa phương nổi tiếng khác, vải lanh mịn. Các thợ kim loại trong vùng, đặc biệt là những người làm các sản phẩm từ vàng, rất nổi tiếng. Tyre và Sidon cũng được biết đến với kính họ làm.

These were the main products which the Phoenicians exported. In addition, as traders and middlemen, they took a commission on a much greater range of precious goods that they transported from elsewhere (Q8).

Đây là những sản phẩm chính mà người Phoenicia xuất khẩu. Ngoài ra, với tư cách là thương nhân và người trung gian, họ nhận hoa hồng đối với nhiều loại hàng hóa quý giá mà họ vận chuyển từ nơi khác đến.

The extensive trade of Phoenicia required much book-keeping and correspondence, and it was in the field of writing that the Phoenicians made their most lasting contribution to world history. The scripts in use in the world up to the second millennium BC (in Egypt, Mesopotamia or China) all required the writer to learn a large number of separate characters – each of them expressing either a whole word or an element of its meaning. By contrast, the Phoenicians, in about 1500 BC, developed an entirely new approach to writing. The marks made with a pointed tool called a stylus, on damp clay now attempted to capture the sound of a word. This required an alphabet of individual letters.

Việc buôn bán rộng rãi của Phoenicia đòi hỏi nhiều sách và thư từ, và chính trong lĩnh vực viết lách mà người Phoenicia đã đóng góp lâu dài nhất cho lịch sử thế giới. Các chữ viết được sử dụng trên thế giới cho đến thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên (ở Ai Cập, Lưỡng Hà hoặc Trung Quốc) đều yêu cầu người viết phải học một số lượng lớn các ký tự riêng biệt – mỗi ký tự diễn đạt một từ hoặc một yếu tố ý nghĩa của nó. Ngược lại, người Phoenicia, vào khoảng 1500 năm trước Công nguyên, đã phát triển một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Các dấu được tạo ra bằng một công cụ nhọn gọi là bút cảm ứng, trên đất sét ẩm giờ đây đã cố gắng ghi lại âm thanh của một từ. Điều này yêu cầu một bảng các chữ cái riêng lẻ.

The trading and seafaring skills of the Phoenicians resulted in a network of colonies, spreading westwards through the Mediterranean. The first was probably Citium, in Cyprus, established in the 9th century BC. But the main expansion came from the 8th century BC onwards, when pressure from Assyria to the east disrupted the patterns of trade on the Phoenician coast (Q9).

 • Result in something /rɪˈzʌlt/ (verb): dẫn đến

Kỹ năng buôn bán và đi biển của người Phoenicia đã tạo ra một mạng lưới các thuộc địa, trải rộng về phía tây qua Địa Trung Hải. Đầu tiên có lẽ là Citium, ở Síp, được thành lập vào thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên. Nhưng sự mở rộng chính đến từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên trở đi, khi áp lực từ Assyria về phía đông đã làm gián đoạn các mô hình thương mại trên bờ biển Phoenicia.

Trading colonies were developed on the string of islands in the centre of the Mediterranean – Crete, Sicily, Malta, Sardinia, Ibiza – and also on the coast of North Africa. The African colonies clustered in particular around the great promontory which, with Sicily opposite, forms the narrowest channel on the main Mediterranean sea route. This is the site of Carthage.

 • Cluster /ˈklʌstə(r)/ (verb): tập trung

Các thuộc địa buôn bán được phát triển trên chuỗi các đảo ở trung tâm Địa Trung Hải – Crete, Sicily, Malta, Sardinia, Ibiza – và cả trên bờ biển Bắc Phi. Các thuộc địa châu Phi đặc biệt tụ tập xung quanh mỏm đất lớn, đối diện với Sicily, tạo thành kênh hẹp nhất trên tuyến đường biển chính Địa Trung Hải. Đây là địa điểm của Carthage.

Carthage was the largest of the towns founded by the Phoenicians on the North African coast, and it rapidly assumed a leading position among the neighbouring colonies (Q10). The traditional date of its founding is 814 BC, but archaeological evidence suggests that it was probably settled a little over a century later.

 • Settle something /ˈsetl/ (verb): chọn làm nơi an cư

Carthage là thị trấn lớn nhất trong số các thị trấn do người Phoenicia thành lập trên bờ biển Bắc Phi, và nó nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu trong số các thuộc địa lân cận. Ngày thành lập truyền thống của nó là năm 814 trước Công nguyên, nhưng bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng nó có lẽ đã được con người định cư sau đó hơn một thế kỷ.

The subsequent spread and growth of Phoenician colonies in the western Mediterranean, and even out to the Atlantic coasts of Africa and Spain, was as much the achievement of Carthage (Q11) as of the original Phoenician trading cities such as Tyre and Sidon. But no doubt links were maintained with the homeland, and new colonists continued to travel west.

Sự lan rộng và phát triển sau đó của các thuộc địa Phoenicia ở phía tây Địa Trung Hải, và thậm chí ra ngoài bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi và Tây Ban Nha, là thành tựu của Carthage cũng giống như các thành phố buôn bán Phoenicia ban đầu như Tyre và Sidon. Nhưng chắc chắn các mối liên hệ vẫn được duy trì với quê hương, và những người thực dân mới tiếp tục đi về phía tây.

From the 8th century BC, many of the coastal cities of Phoenicia came under the control of a succession of imperial powers (Q12), each of them defeated and replaced in the region by the next: first the Assyrians, then the Babylonians, Persians and Macedonian Greeks.

 • Succession /səkˈseʃn/ (noun): một loạt, một series

Từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, nhiều thành phố ven biển của Phoenicia nằm dưới sự kiểm soát của liên tiếp các cường quốc đế quốc, mỗi thành phố bị đánh bại và thay thế trong khu vực tiếp theo: đầu tiên là người Assyria, sau đó là người Babylon, người Ba Tư và người Hy Lạp Macedonian.

In 64 BC, the area of Phoenicia became part of the Roman province of Syria. The Phoenicians as an identifiable people then faded from history, merging into the populations of modern Lebanon and northern Syria.

Năm 64 TCN, khu vực Phoenicia trở thành một phần của tỉnh Syria La Mã. Người Phoenicia với tư cách là một dân tộc được công nhận sau đó mờ nhạt khỏi lịch sử, hòa nhập vào các quần thể của Lebanon hiện đại và miền bắc Syria.

Questions 1-8: Complete the sentences below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

The Phoenician’s trading activities

The Phoenicians’ skill at 1……………….. helped them to trade. 

> They became the greatest traders of the pre-classical world, and were the first people to establish a large colonial network. Both of these activities (~ to trade and to establish a large colonial network) were based on seafaring.

> Đáp án: seafaring

In an ancient story, a 2……………….. from Phoenicia, who lived in Egypt, owned 50 ships. 

> One of the characters is Wereket-El, a Phoenician (~ from Phoenicia) merchant living at Tanis in Egypt’s Nile delta (~ lived in Egypt). As many as 50 ships carry out his business.

> Đáp án: merchant

A king of Israel built a 3……………….. using supplies from Phoenicia. 

> Hiram, the king of the Phoenician city of Tyre, was an ally and business partner of Solomon, King of Israel. For Solomon’s temple in Jerusalem, Hiram provided craftsmen with particular skills (~ supplies from Phoenicia) that were needed for this major construction project. He also supplied materials (~ supplies from Phoenicia).

> Đáp án: temple

Phoenicia supplied Solomon with skilled 4……………….. 

> For Solomon’s temple in Jerusalem, Hiram provided (~ Phoenicia supplied) craftsmen with particular skills (~ skilled).

> Đáp án: craftsmen

The main material that Phoenicia sent to Israel was 5………………..

> He also supplied materials – particularly (~ main) timber, including cedar from the forests of Lebanon.

> Đáp án: timber/ wood/ cedar

The kings of Phoenicia and Israel formed a business 6……………….. in order to carry out trade. 

> And the two kings (~ the kings of Phoenicia and Israel) went into trade (~ to carry out trade) in partnership.

> Đáp án: partnership

Phoenicians carved 7……………….., as well as cedar. 

> The cedar wood was not only exported as top-quality timber for architecture and shipbuilding. It was also carved by the Phoenicians, and the same skill was adapted to even more precious work in ivory.

> Đáp án: ivory

The Phoenicians also earned a 8……………….. for shipping goods. 

> In addition, as traders and middlemen, they took a commission on a much greater range of precious goods that they transported from elsewhere (~ for shipping goods).

> Đáp án: commission

Questions 9-13: Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 12?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write: 

 • TRUE if the statement agrees with the information
 • FALSE if the statement contradicts the information 
 • NOT GIVEN if there is no information on this

9. Problems with Assyria led to the establishment of a number of Phoenician colonies. 

> But the main expansion (~ the establishment of a number of Phoenician colonies) came from the 8th century BC onwards, when pressure from Assyria to the east disrupted the patterns of trade on the Phoenician coast (~ problems with Assyria).

> Đáp án: TRUE

10. Carthage was an enemy town which the Phoenicians won in battle. 

> Carthage was the largest of the towns founded by the Phoenicians (>< an enemy town which the Phoenicians won in battle) on the North African coast, and it rapidly assumed a leading position among the neighbouring colonies.

> Đáp án: FALSE

11. Phoenicians reached the Atlantic Ocean. 

> The subsequent spread and growth of Phoenician colonies in the western Mediterranean, and even out to the Atlantic coasts of Africa and Spain (~ reached the Atlantic Ocean), was as much the achievement of Carthage.

> Đáp án: TRUE

12. Parts of Phoenicia were conquered by a series of empires. 

> From the 8th century BC, many of the coastal cities of Phoenicia (~ parts of Phoenicia) came under the control of a succession of imperial powers (~ conquered by a series of empires).

> Đáp án: TRUE

13. The Phoenicians welcomed Roman control of the area.

> Không có thông tin nào nêu “Người Phoenicia chào đón sự kiểm soát của người La Mã”.

> Đáp án: NOT GIVEN

Passage 2: The Hollywood Film Industry

A

This chapter examines the ‘Golden Age of the Hollywood film studio system and explores how a particular kind of filmmaking developed during this period in US film history. It also focuses on the two key elements which influenced the emergence of the classic Hollywood studio system: the advent of sound and the business ideal of vertical integration. In addition to its historical interest, inspecting the growth of the studio system may offer clues regarding the kinds of struggles that accompany the growth of any new medium. It might, in fact, be intriguing to examine which changes occurred during the growth of the Hollywood studio, and compare those changes to contemporary struggles in which production companies are trying to define and control emerging industries, such as online film and interactive television (Q14).

 • Vertical integration (noun): tích hợp theo chiều dọc (một công ty mua một công ty khác cung cấp sản phẩm cho họ để kiểm soát toàn bộ quá trình sản phẩm)
 • Intriguing /ɪnˈtriː.ɡɪŋ/ (adj): hấp dẫn

Chương này xem xét ‘Thời kỳ vàng son của hệ thống xưởng phim Hollywood và khám phá cách một loại hình làm phim cụ thể đã phát triển trong thời kỳ này trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ. Nó cũng tập trung vào hai yếu tố chính đã ảnh hưởng đến sự xuất hiện của hệ thống trường quay Hollywood cổ điển: sự ra đời của âm thanh và lý tưởng kinh doanh của tích hợp theo chiều dọc. Ngoài lợi ích lịch sử của nó, việc kiểm tra sự phát triển của hệ thống studio có thể cung cấp  gợi  ý về các loại đấu tranh đi kèm với sự phát triển của bất kỳ phương tiện mới nào. Trên thực tế, nó có thể hấp dẫn khi xem xét những thay đổi nào đã xảy ra trong quá trình phát triển của xưởng phim Hollywood, và so sánh những thay đổi đó với những cuộc đấu tranh đương thời, trong đó các công ty sản xuất đang cố gắng xác định và kiểm soát các ngành mới nổi, chẳng hạn như phim trực tuyến và truyền hình tương tác.

B

The shift of the industry away from ‘silent’ films began during the late 1920s. Warner Bros’ 1927 film The Jazz Singer was the first to feature synchronized speech, and with it came a period of turmoil for the industry. Studios now had proof that ‘talkie’ films would make them money, but the financial investment this kind of filmmaking would require, from new camera equipment to new projection facilities, made the studios hesitant to invest at first (Q20). In the end, the power of cinematic sound to both move audiences and enhance the story persuaded studios that talkies were worth investing in. Overall, the use of sound in film was well-received by audiences, but there were still many technical factors to consider. Although full integration of sound into movies was complete by 1930 (Q15), it would take somewhat longer for them to regain their stylistic elegance and dexterity. The camera now had to be encased in a big, clumsy, unmoveable soundproof box. In addition, actors struggled, having to direct their speech to awkwardly-hidden microphones in huge plants, telephones or even costumes (Q21).

 • Turmoil /ˈtɜː.mɔɪl/ (noun): sự hỗn loạn
 • Hesitant to do something /ˈhez.ɪ.tənt/ (adj): do dự
 • Dexterity /dekˈster.ə.ti/ (noun): sự khéo léo
 • Encase something /ɪnˈkeɪs/ (verb): bao, bọc

Sự chuyển dịch của ngành công nghiệp khỏi phim ‘câm’ bắt đầu vào cuối những năm 1920. Bộ phim năm 1927 The Jazz Singer của Warner Bros là bộ phim đầu tiên có lời đồng bộ, và cùng với nó là một thời kỳ hỗn loạn đối với ngành công nghiệp này. Các hãng phim hiện tin rằng phim âm thanh sẽ kiếm tiền cho họ, nhưng việc đầu tư tài chính cho loại hình làm phim này, từ thiết bị máy quay mới đến phương tiện chiếu mới, đã khiến các hãng phim do dự đầu tư lúc đầu. Cuối cùng, sức mạnh của âm thanh điện ảnh vừa khiến khán giả xúc động vừa nâng cao câu chuyện đã thuyết phục các hãng phim rằng phim đáng đầu tư. Nhìn chung, việc sử dụng âm thanh trong phim được khán giả đón nhận, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố kỹ thuật cần xem xét. Mặc dù việc tích hợp đầy đủ âm thanh vào phim đã hoàn tất vào năm 1930, nhưng đã mất nhiều thời gian hơn để chúng lấy lại sự sang trọng và khéo léo trong phong cách của mình. Máy ảnh bây giờ phải ở trong một cái hộp cách âm to lớn, vụng về và không thể di chuyển được. Ngoài ra, các diễn viên gặp khó khăn khi phải hướng lời nói của họ đến những chiếc micro được giấu một cách vụng về trong những cây to, điện thoại hay thậm chí là trang phục.

C

Vertical integration is the other key component in the rise of the Hollywood studio system. The major studios realized they could increase their profits by handling each stage of a film’s life: production (making the film), distribution (getting the film out to people) and exhibition (owning the theaters in major cities where films were shown first) (Q24). Five studios, ‘The Big Five’, worked to achieve vertical integration through the late 1940s, owning vast real estate on which to construct elaborate sets. In addition, these studios set the exact terms of films’ release dates and patterns. Warner Bros., Paramount, 20th Century Fox, MGM and RKO formed this exclusive club. ‘The Little Three’ studios – Universal, Columbia and United Artists – also made pictures, but each lacked one of the crucial elements of vertical integration. Together these eight companies operated as a mature oligopoly, essentially running the entire market (Q16).

 • Exclusive /ɪkˈskluː.sɪv/ (adj): độc quyền
 • Oligopoly /ˌɒl.ɪˈɡɒp.əl.i/ (noun): thế độc quyền

Tích hợp theo chiều dọc là một thành phần quan trọng khác trong sự trỗi dậy của hệ thống trường quay Hollywood. Các hãng phim lớn nhận ra rằng họ có thể tăng lợi nhuận bằng cách xử lý từng giai đoạn trong vòng đời của một bộ phim: sản xuất (làm phim), phân phối (đưa phim đến với mọi người) và triển lãm (sở hữu các rạp chiếu ở các thành phố lớn nơi phim được chiếu đầu tiên). Năm studio, ‘The Big Five’, đã làm việc để đạt được sự tích hợp theo chiều dọc đến cuối những năm 1940, sở hữu bất động sản rộng lớn để xây dựng các bộ phim công phu. Ngoài ra, các hãng phim này đặt ra các điều khoản chính xác về ngày và hình thức phát hành của các bộ phim. Warner Bros., Paramount, 20th Century Fox, MGM và RKO đã thành lập câu lạc bộ độc quyền này. Các hãng phim của ‘The Little Three’ – Universal, Columbia và United Artists – cũng đã thực hiện các bức tranh, nhưng mỗi hãng đều thiếu một trong những yếu tố quan trọng của tích hợp theo chiều dọc. Cùng với nhau, tám công ty này hoạt động như một tổ chức độc quyền lớn mạnh, về cơ bản điều hành toàn bộ thị trường.

D

During the Golden Age, the studios were remarkably consistent and stable enterprises, due in large part to long-term management heads – the infamous ‘movie moguls’ who ruled their kingdoms with iron fists. At MGM, Warner Bros, and Columbia, the same men ran their studios for decades (Q17) (Q25). The rise of the studio system also hinges on the treatment of stars, who were constructed and exploited to suit a studio’s image and schedule. Actors were bound up in seven-year contracts to a single studio, and the studio boss generally held all the options. Stars could be loaned out to other production companies at any time. Studio bosses could also force bad roles on actors, and manipulate every single detail of stars’ images with their mammoth in- house publicity departments (Q23). Some have compared the Hollywood studio system to a factory, and it is useful to remember that studios were out to make money first and art second.

 • Infamous /ˈɪnfəməs/ (adj): khét tiếng
 • Mogul /ˈməʊɡl/ (noun): ông trùm
 • Hinge on somebody/ something /hɪndʒ/ (phrasal verb): phụ thuộc vào
 • Mammoth /ˈmæməθ/ (adj): khổng lồ

Trong suốt thời kỳ Hoàng kim, các hãng phim là những doanh nghiệp ổn định và nhất quán, phần lớn là do những người đứng đầu quản lý lâu năm – những ‘ông trùm điện ảnh’ khét tiếng, những người cai trị vương quốc của họ bằng nắm đấm sắt. Tại MGM, Warner Bros và Columbia, chính những người đàn ông này đã điều hành hãng phim của họ trong nhiều thập kỷ. Sự nổi lên của hệ thống studio cũng xoay quanh việc đối xử với các ngôi sao, những người được xây dựng và khai thác để phù hợp với hình ảnh và lịch trình của studio. Các diễn viên bị ràng buộc trong hợp đồng bảy năm với một hãng phim duy nhất, và ông chủ hãng phim thường nắm giữ tất cả các lựa chọn. Các ngôi sao có thể được cho các công ty sản xuất khác mượn bất cứ lúc nào. Các ông chủ hãng phim cũng có thể buộc các diễn viên đóng vai xấu, và thao túng từng chi tiết nhỏ nhất trong hình ảnh của các ngôi sao bằng các bộ phận quảng cáo nội bộ khổng lồ của họ. Một số người đã so sánh hệ thống trường quay của Hollywood với một nhà máy, và thật hữu ích khi nhớ rằng các hãng phim kiếm tiền trước tiên và nghệ thuật thứ hai.

E

On the other hand, studios also had to cultivate flexibility, in addition to consistent factory output. Studio heads realized that they couldn’t make virtually the same film over and over again with the same cast of stars and still expect to keep turning a profit. They also had to create product differentiation (Q18). Examining how each production company tried to differentiate itself has led to loose characterizations of individual studios’ styles. MGM tended to put out a lot of all-star productions while Paramount excelled in comedy and Warner Bros, developed a reputation for gritty social realism. 20th Century Fox forged the musical and a great deal of prestige biographies, while Universal specialized in classic horror movies.

 • Cultivate something /ˈkʌltɪveɪt/ (verb): trau dồi, phát triển
 • Differentiate somebody/ something (verb): phân biệt, làm cho khác

Mặt khác, các hãng phim cũng phải trau dồi tính linh hoạt, bên cạnh đầu ra ổn định của nhà máy. Những người đứng đầu hãng phim nhận ra rằng họ không thể làm đi làm lại cùng một bộ phim với cùng một dàn ngôi sao và vẫn kỳ vọng tiếp tục thu được lợi nhuận. Họ cũng phải tạo ra sự khác biệt của sản phẩm. Việc kiểm tra xem mỗi công ty sản xuất cố gắng tạo sự khác biệt như thế nào đã dẫn đến những đặc điểm lỏng lẻo về phong cách của từng studio. MGM có xu hướng đưa ra nhiều tác phẩm toàn sao trong khi Paramount xuất sắc trong mảng hài và Warner Bros, đã phát triển danh tiếng về chủ nghĩa hiện thực xã hội gay gắt. 20th Century Fox đã tạo ra vở nhạc kịch và rất nhiều tiểu sử danh tiếng, trong khi Universal chuyên về phim kinh dị cổ điển.

F

In 1948, struggling independent movie producers and exhibitors finally triumphed in their battle against the big studios’ monopolistic behavior. In the United States versus Paramount federal decree of that year, the studios were ordered to give up their theaters in what is commonly referred to as ‘divestiture’ – opening the market to smaller producers. This, coupled with the advent of television in the 1950s, seriously compromised the studio system’s influence and profits (Q19) (Q26). Hence, 1930 and 1948 are generally considered bookends to Hollywood’s Golden Age.

 • Triumph /ˈtraɪʌmf/ (verb): chiến thắng
 • Order somebody to do something /ˈɔːdə(r)/ (verb): yêu cầu
 • Disvestiture /daɪˈvestɪtʃə(r)/ (noun): thu hồi vốn

Năm 1948, các nhà sản xuất phim độc lập và các nhà triển lãm đang gặp khó khăn cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại hành vi độc quyền của các hãng phim lớn. Tại Hoa Kỳ so với nghị định liên bang của Paramount vào năm đó, các hãng phim đã được lệnh từ bỏ rạp chiếu của họ trong cái thường được gọi là ‘thu hồi vốn’ – mở cửa thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ hơn. Điều này, cùng với sự ra đời của truyền hình vào những năm 1950, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ảnh hưởng và lợi nhuận của hệ thống studio. Do đó, những năm 1930 và 1948 thường được coi là Thời kỳ Hoàng kim của Hollywood.

Questions 14-19: Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. 

List of Headings 

i. The power within each studio 

ii. The movie industry adapts to innovation 

iii. Contrasts between cinema and other media of the time 

iv. The value of studying Hollywood’s Golden Age 

v. Distinguishing themselves from the rest of the market 

vi. A double attack on film studios’ power 

vii. Gaining control of the industry 

viii. The top movies of Hollywood’s Golden Age

14. Paragraph A 

> In addition to its historical interest (~ value), inspecting the growth of the studio system (~ studying Hollywood’s Golden Age) may offer clues regarding the kinds of struggles that accompany the growth of any new medium (~ value). It might, in fact, be intriguing (~ value) to examine which changes occurred during the growth of the Hollywood studio, and compare those changes to contemporary struggles (~ studying Hollywood’s Golden Age) in which production companies are trying to define and control emerging industries, such as online film and interactive television.

> Đáp án: iv. The value of studying Hollywood’s Golden Age 

15. Paragraph B 

> The shift of the industry away from ‘silent’ films (~ adapts to innovation) began during the late 1920sOverall, the use of sound in film (~ adapts to innovation) was well-received by audiences, but there were still many technical factors to consider. Although full integration of sound into movies (~ adapts to innovation) was complete by 1930…

> Đáp án: ii. The movie industry adapts to innovation 

16. Paragraph C

> Together these eight companies operated as a mature oligopoly, essentially running the entire market (~ gaining control of the industry).

> Đáp án: vii. Gaining control of the industry 

17. Paragraph D 

> During the Golden Age, the studios were remarkably consistent and stable enterprises, due in large part to long-term management heads – the infamous ‘movie moguls’ who ruled their kingdoms with iron fists (~ power within each studio).

> Đáp án: i. The power within each studio 

18. Paragraph E 

> Studio heads realized that they couldn’t make virtually the same film over and over again with the same cast of stars and still expect to keep turning a profit. They also had to create product differentiation (~ distinguishing themselves from the rest of the market).

> Đáp án: v. Distinguishing themselves from the rest of the market 

19. Paragraph F 

> In the United States versus Paramount federal decree of that year, the studios were ordered to give up their theaters (~ one attack) in what is commonly referred to as ‘divestiture’ – opening the market to smaller producers. This, coupled with the advent of television in the 1950s (~ another attack), seriously compromised the studio system’s influence and profits.

> Đáp án: vi. A double attack on film studios’ power 

Questions 20-23: Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? 

In boxes 20-23 on your answer sheet, write: 

 • TRUE if the statement agrees with the information 
 • FALSE if the statement contradicts the information 
 • NOT GIVEN if there is no information on this 

20. After The Jazz Singer came out, other studios immediately began making movies with synchronized sound. 

> The financial investment this kind of filmmaking would require, from new camera equipment to new projection facilities, made the studios hesitant to invest at first (>< immediately began making movies with synchronized sound).

> Đáp án: FALSE

21. There were some drawbacks to recording movie actors’ voices in the early 1930s. 

> The camera now had to be encased in a big, clumsy, unmoveable soundproof box (~ drawbacks to recording movie actors’ voices). In addition, actors struggled, having to direct their speech to awkwardly-hidden microphones in huge plants, telephones or even costumes (~ drawbacks to recording movie actors’ voices).

> Đáp án: TRUE

22. There was intense competition between actors for contracts with the leading studios. 

> Không có thông tin nào nêu “có sự cạnh tranh gay gắt giữa các diễn viên trong việc giành hợp đồng với các studio hàng đầu”.

> Đáp án: NOT GIVEN

23. Studios had total control over how their actors were perceived by the public. 

> Studio bosses could also force bad roles on actors, and manipulate every single detail of stars’ images with their mammoth in-house publicity departments (~ had total control over their actors were perceived by the public).

> Đáp án: TRUE

Questions 24-26: Complete the summary below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. 

THE HOLLYWOOD STUDIOS 

Throughout its Golden Age, the Hollywood movie industry was controlled by a handful of studios. Using a system known as 24……………….., the biggest studios not only made movies, but handled their distribution and then finally showed them in their own theaters. These studios were often run by autocratic bosses – men known as 25……………….., who often remained at the head of organisations for decades. However, the domination of the industry by the leading studios came to an end in 1948, when they were forced to open the market to smaller producers – a process known as 26…………………

24. Vertical integration is the other key component in the rise of the Hollywood studio system. The major studios realized they could increase their profits by handling each stage of a film’s life: production (making the film) (~ not only made movies), distribution (getting the film out to people) (~ but handled their distribution) and exhibition (owning the theaters in major cities where films were shown first) (~ finally showed them in their own theaters).

> Đáp án: vertical integration

25. … long-term management heads – the infamous ‘movie moguls’ who ruled their kingdoms with iron fists (~ autocratic). At MGM, Warner Bros, and Columbia, the same men ran their studios for decades (~ remained at the head of organizations for decades).

> Đáp án: movie moguls

26. In the United States versus Paramount federal decree of that year, the studios were ordered to give up their theaters in what is commonly referred to as (~ a process known as) ‘divestiture’ – opening the market to smaller producers.

> Đáp án: divestiture 

Passage 3: Left or right?

An overview of some research into lateralization: the dominance of one side of the body over the other

Tổng quan của một số nghiên cứu về quá trình lai hóa: thuận một bên cơ thể so với bên kia

A

Creatures across the animal kingdom have a preference for one foot, eye or even antenna. The cause of this trait, called lateralization, is fairly simple: one side of the brain, which generally controls the opposite side of the body, is more dominant than the other when processing certain tasks. This does, on some occasions, let the animal down: such as when a toad fails to escape from a snake approaching from the right just because its right eye is worse at spotting danger than its left. So why would animals evolve a characteristic that seems to endanger them? (Q40)

 • Lateralization (noun): hiện tượng mỗi bán cầu thực hiện chức năng khác nhau
 • Endanger somebody/ something /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ (verb): gây nguy hiểm cho

Các sinh vật trên khắp vương quốc động vật thuận một chân, mắt hoặc thậm chí là ăng-ten. Nguyên nhân của đặc điểm này, được gọi là lateralization – sự thuận một bên, khá đơn giản: một bên của não, thường điều khiển phía đối diện của cơ thể, chiếm ưu thế hơn bên kia khi xử lý một số nhiệm vụ. Điều này, trong một số trường hợp, làm cho con vật thất vọng: chẳng hạn như khi một con cóc không thể thoát khỏi một con rắn đang tiến đến từ bên phải chỉ vì mắt phải của nó kém trong việc phát hiện nguy hiểm hơn mắt trái. Vậy tại sao động vật lại tiến hóa một đặc điểm dường như gây nguy hiểm cho chúng?

B

For many years it was assumed that lateralization was a uniquely human trait, but this notion rapidly fell apart as researchers started uncovering evidence of lateralization in all sorts of animals (Q27) (Q39). For example, in the 1970s, Lesley Rogers, now at the University of New England in Australia, was studying memory and learning in chicks. She had been injecting a chemical into chicks’ brains to stop them learning how to spot grains of food among distracting pebbles, and was surprised to observe that the chemical only worked when applied to the left hemisphere of the brain. That strongly suggested that the right side of the chick’s brain played little or no role in the learning of such behaviours. Similar evidence appeared in songbirds and rats around the same time, and since then, researchers have built up an impressive catalogue of animal lateralization (Q38).

 • Uncover something /ʌnˈkʌvə(r)/ (verb): phát hiện
 • Fall apart (phrasal verb): tan vỡ

Trong nhiều năm, người ta cho rằng hiện tượng thuận một bên là một đặc điểm duy nhất của con người, nhưng quan niệm này nhanh chóng tan vỡ khi các nhà nghiên cứu bắt đầu phát hiện ra bằng chứng về quá trình này ở tất cả các loại động vật. Ví dụ, trong thập niên 70, Lesley Rogers nay làm việc ở ĐH New England ở Australia, nghiên cứu trí nhớ và khả năng học tập ở gà con. Bà đã tiêm một loại hóa chất vào não gà con để ngăn chúng học cách phát hiện ra các hạt thức ăn giữa những viên sỏi nhằm làm mất tập trung, và rất ngạc nhiên khi quan sát thấy chất hóa học này chỉ hoạt động khi được áp dụng cho bán cầu não trái. Điều đó gợi ý rõ ràng rằng phần não bên phải của gà con đóng ít hoặc không có vai trò gì trong việc học các hành vi như vậy. Bằng chứng tương tự cũng xuất hiện ở các loài chim biết hót và chuột cùng thời gian, và kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã xây dựng một danh mục ấn tượng về hiện tượng thuận một bên của động vật.

C

In some animals, lateralization is simply a preference for a single paw or foot, while in others it appears in more general patterns of behaviour. The left side of most vertebrate brains, for example, seems to process and control feeding. Since the left hemisphere processes input from the right side of the body, that means animals as diverse as fish, toads and birds are more likely to attack prey or food items viewed with their right eye. Even humpback whales prefer to use the right side of their jaws to scrape sand eels from the ocean floor.

Ở một số loài động vật, hiện tượng này chỉ đơn giản là thuận một bàn chân, trong khi ở một số loài động vật khác, nó xuất hiện trong các mô hình hành vi chung hơn. Ví dụ, phần bên trái của hầu hết các bộ não của động vật có xương sống dường như xử lý và kiểm soát việc cho ăn. Vì bán cầu não trái xử lý đầu vào từ phía bên phải của cơ thể, điều đó có nghĩa là các loài động vật đa dạng như cá, cóc và chim có nhiều khả năng tấn công con mồi hoặc thức ăn nhìn bằng mắt phải hơn. Ngay cả cá voi lưng gù cũng thích sử dụng bên phải hàm của mình để nạo cá chình cát dưới đáy đại dương.

D

Genetics plays a part in determining lateralization, but environmental factors have an impact too (Q31). Rogers found that a chicks lateralization depends on whether it is exposed to light before hatching from its egg – if it is kept in the dark during this period, neither hemisphere becomes dominant (Q32). In 2004, Rogers used this observation to test the advantages of brain bias in chicks faced with the challenge of multitasking. She hatched chicks with either strong or weak lateralization, then presented the two groups with food hidden among small pebbles and the threatening shape of a fake predator flying overhead. As predicted, the birds incubated in the light looked for food mainly with their right eye, while using the other to check out the predator. The weakly-lateralized chicks, meanwhile, had difficulty performing these two activities simultaneously (Q33) (Q34) (Q35).

 • Hemisphere /ˈhemɪsfɪə(r)/ (noun): bán cầu não
 • Multitasking /ˌmʌltiˈtɑːskɪŋ/ (noun): đa nhiệm, làm nhiều việc cùng lúc
 • Simultaneously /ˌsɪmlˈteɪniəsli/ (adv): đồng thời

Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định quá trình sinh hóa, nhưng các yếu tố môi trường cũng có tác động. Rogers phát hiện ra rằng quá trình hình thành hiện tượng này ở gà con phụ thuộc vào việc nó có tiếp xúc với ánh sáng trước khi nở ra khỏi trứng hay không – nếu nó được giữ trong bóng tối trong thời gian này, không bán cầu nào trở nên ưu thế. Năm 2004, Rogers sử dụng quan sát này để kiểm tra những lợi thế của sự thiên về một bên não bộ ở những chú gà con khi đối mặt với thách thức đa nhiệm. Bà cho ấp những chú gà con có hiện tượng thuận một bên hoặc mạnh hoặc yếu, sau đó đưa thức ăn cho hai nhóm được giấu trong những viên sỏi nhỏ và hình dạng đe dọa của một kẻ săn mồi giả đang bay trên đầu. Theo dự đoán, những con chim được ấp trong ánh sáng chủ yếu tìm kiếm thức ăn bằng mắt phải, trong khi dùng mắt còn lại để kiểm tra kẻ săn mồi. Trong khi đó, những con gà con có sự thuận một bên yếu hơn, khó thực hiện đồng thời hai hoạt động này.

E

Similar results probably hold true for many other animals. In 2006, Angelo Bisazza at the University of Padua set out to observe the differences in feeding behaviour between strongly-lateralized and weakly-lateralized fish (Q36). He found that strongly-lateralized individuals were able to feed twice as fast as weakly-lateralized ones when there was a threat of a predator looming above them. Assigning different jobs to different brain halves may be especially advantageous for animals such as birds or fish, whose eyes are placed on the sides of their heads. This enables them to process input from each side separately, with different tasks in mind (Q28).

Kết quả tương tự có lẽ đúng với nhiều loài động vật khác. Vào năm 2006, Angelo Bisazza tại Đại học Padua đã bắt đầu quan sát sự khác biệt trong hành vi kiếm ăn giữa cá thuận một bên mức độ mạnh và yếu. Ông phát hiện ra rằng những cá thể thuận một bên mạnh có thể kiếm ăn nhanh gấp đôi những cá thể thuận một bên yếu khi có mối đe dọa từ một kẻ săn mồi ở phía trên chúng. Giao các công việc khác nhau cho các nửa não khác nhau có thể đặc biệt thuận lợi đối với các loài động vật như chim hoặc cá, có mắt đặt ở hai bên đầu. Điều này cho phép họ xử lý đầu vào từ mỗi bên một cách riêng biệt, với các nhiệm vụ khác nhau.

F

And what of those animals who favour a specific side for almost all tasks? In 2009, Maria Magat and Culum Brown at Macquarie University in Australia wanted to see if there was general cognitive advantage in lateralization. To investigate, they turned to parrots, which can be either strongly right or left-footed, or ambidextrous (without dominance). The parrots were given the intellectually demanding task of pulling a snack on a string up to their beaks, using a coordinated combination of claws and beak. The results showed that the parrots with the strongest foot preferences worked out the puzzle far more quickly than their ambidextrous peers (Q29).

 • Parrot /ˈpærət/ (noun): vẹt
 • Beak /biːk/ (noun): mỏ
 • Puzzle /ˈpʌzl/ (noun): câu đố, vấn đề

Và điều gì về những con vật thuận một bên cụ thể cho hầu hết các nhiệm vụ? Năm 2009, Maria Magat và Culum Brown tại Đại học Macquarie ở Úc muốn xem liệu có lợi thế nhận thức chung trong quá trình này không. Để điều tra, họ chuyển sang loài vẹt, có thể thuận chân phải hoặc thuận chân trái, hoặc thuận cả hai. Những con vẹt được giao nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ là kéo một món ăn nhẹ trên một sợi dây lên đến mỏ của chúng, sử dụng sự kết hợp giữa móng vuốt và mỏ. Kết quả cho thấy những con vẹt thuận một chân giải câu đố nhanh hơn nhiều so với những con thuận cả hai.

G

A further puzzle is why are there always a few exceptions, like left-handed humans, who are wired differently from the majority of the population? Giorgio Vallortigara and Stefano Ghirlanda of Stockholm University seem to have found the answer via mathematical models. These have shown that a group of fish is likely to survive a shark attack with the fewest casualties if the majority turn together in one direction while a very small proportion of the group escape in the direction that the predator is not expecting (Q30).

 • Casualty /ˈkæʒuəlti/ (noun): thương vong, người chết trong tai nạn, chiến tranh,…

Một câu hỏi khác là tại sao luôn có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như những người thuận tay trái, “được lập trình” khác với phần lớn dân số? Giorgio Vallortigara và Stefano Ghirlanda của Đại học Stockholm dường như đã tìm ra câu trả lời thông qua các mô hình toán học. Những điều này đã chỉ ra rằng một nhóm cá có khả năng sống sót sau cuộc tấn công của cá mập với ít thương vong nhất nếu đa số cùng quay về một hướng trong khi một tỷ lệ rất nhỏ trong nhóm chạy thoát theo hướng mà kẻ săn mồi không mong đợi.

H

This imbalance of lateralization within populations may also have advantages for individuals. Whereas most co-operative interactions require participants to react similarly, there are some situations – such as aggressive interactions – where it can benefit an individual to launch an attack from an unexpected quarter (Q37). Perhaps this can partly explain the existence of left- handers in human societies. It has been suggested that when it comes to hand-to-hand fighting, left-handers may have the advantage over the right-handed majority. Where survival depends on the element of surprise, it may indeed pay to be different.

Sự mất cân bằng của hiện tượng thuận một phía trong quần thể cũng có thể có lợi cho các cá thể. Trong khi hầu hết các tương tác hợp tác yêu cầu người tham gia phản ứng tương tự, có một số tình huống – chẳng hạn như khi đấm nhau – nơi có thể mang lại lợi ích cho một cá nhân khi khởi động một cuộc tấn công từ một phía bất ngờ. Có lẽ điều này có thể giải thích phần nào sự tồn tại của những người thuận tay trái trong xã hội loài người. Người ta cho rằng khi đấu nhau, người thuận tay trái có thể có lợi thế hơn đa số người thuận tay phải. Trong trường hợp sự sống sót phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ, nó thực sự đáng để trở nên khác biệt.

Questions 27-30: Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.

 • A. lateralization is more common in some species than in others. 
 • B. it benefits a population if some members have a different lateralization than the majority.
 • C. lateralization helps animals do two things at the same time.
 • D. lateralization is not confined to human beings.
 • E. the greater an animal’s lateralization, the better it is at problem-solving. 
 • F. strong lateralization may sometimes put groups of animals in danger.

27. In the 1970s, Lesley Rogers discovered that 

> For many years it was assumed that lateralization was a uniquely human trait, but this notion rapidly fell apart (~ lateralization is not confined to human beings) as researchers started uncovering evidence of lateralization in all sorts of animals.

> Đáp án: D

28. Angelo Bisazza’s experiments revealed that 

> Assigning different jobs to different brain halves may be especially advantageous for animals such as birds or fish, whose eyes are placed on the sides of their heads. This enables them to process input from each side separately, with different tasks in mind (~ do two things at the same time).

> Đáp án: C

29. Magat and Brown’s studies show that 

> The results showed that the parrots with the strongest foot preferences (~ the greater an animal’s lateralization) worked out the puzzle far more quickly (~ the better it is at problem-solving) than their ambidextrous peers.

> Đáp án: E

30. Vallortigara and Ghirlanda’s research findings suggest that

> These have shown that a group of fish is likely to survive a shark attack  with the fewest casualties (~ it benefits a population) if the majority turn together in one direction while a very small proportion of the group escape in the direction that the predator is not expecting (~ some members have a different lateralization than the majority).

> Đáp án: B

Questions 31-35: Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Lesley Rogers’ 2004 Experiment

Lateralization is determined by both genetic and 31……………….. influences. Rogers found that chicks whose eggs are given 32……………….. during the incubation period tend to have a stronger lateralization. Her 2004 experiment set out to prove that these chicks were better at 33……………….. than weakly lateralized chicks. As expected, the strongly lateralized birds in the experiment were more able to locate 34……………….. using their right eye, while using their left eye to monitor an imitation 35……………….. located above them.

31. Genetics plays a part in determining lateralization, but environmental factors have an impact too.

> Đáp án: environmental

32. Rogers found that a chicks lateralization depends on whether it is exposed to light before hatching from its egg – if it is kept in the dark during this period, neither hemisphere becomes dominant.

> Ngược lại, nếu trứng được ấp nở trong ánh sáng, một bán cầu não sẽ trở nên nổi trội hơn.

> Đáp án: light

33. In 2004, Rogers used this observation to test the advantages of brain bias in chicks faced with the challenge of multitasking… As predicted, the birds incubated in the light looked for food mainly with their right eye, while using the other to check out the predator. The weakly-lateralized chicks, meanwhile, had difficulty performing these two activities simultaneously (~ these chicks were better at multitasking than weakly lateralized chicks).

> Đáp án: multitasking

34. As predicted (~ as expected), the birds incubated in the light (~ the strongly lateralized birds) looked for food mainly with their right eye (~ able to locate food using their right eye), while using the other to check out the predator.

> Đáp án: food

35. … while using the other (~ while using their left eye) to check out the predator (~ monitor an imitation predator).

> Đáp án: predator

Questions 36-40: Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H

Which paragraph contains the following information?

36. Description of a study which supports another scientist’s findings 

> Similar results probably hold true for many other animals (~ supports another scientist’s findings). In 2006, Angelo Bisazza at the University of Padua set out to observe the differences in feeding behaviour between strongly-lateralized and weakly-lateralized fish (~ description of a study).

> Đáp án: E

37. The suggestion that a person could gain from having an opposing lateralization to most of the population.

> Whereas most co-operative interactions require participants to react similarly, there are some situations – such as aggressive interactions – where it can benefit an individual (~ a person could gain) to launch an attack from an unexpected quarter (~ having an opposing lateralization to most of the population).

> Đáp án: H

38. Reference to the large amount of knowledge of animal lateralization that has accumulated 

> Since then, researchers have built up an impressive catalogue of animal lateralization (~ the large amount of knowledge of animal lateralization that has accumulated).

> Đáp án: B

39. Research findings that were among the first to contradict a previous belief 

> For many years it was assumed that lateralization was a uniquely human trait (~ a previous belief), but this notion rapidly fell apart as researchers started uncovering evidence of lateralization in all sorts of animals (~ research findings that were among the first to contradict a previous belief).

> Đáp án: B

40. A suggestion that lateralization would seem to disadvantage animals

> This does, on some occasions, let the animal down (~ disadvantage animals): such as when a toad fails to escape from a snake approaching from the right just because its right eye is worse at spotting danger than its left. So why would animals evolve a characteristic that seems to endanger them (~ lateralization would seem to disadvantage animals)?

> Đáp án: A

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng