Dịch đề & phân tích đáp án IELTS Reading Cambridge 10 Test 2

Cam 10 Test 2 Passage 1: Tea and industrial revolution 

PHẦN 1: DỊCH ĐỀ

A. Alan Macfarlane, professor of anthropological science at King’s College, Cambridge has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. (Q1) Why did this particular Big Bang – the world-changing birth of industry – happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century?

 • enigma (noun) /ɪˈnɪɡmə/: bí ẩn
  ENG: a person, thing or situation that is mysterious and difficult to understand
 • strike (noun) /straɪk/: xảy ra
  ENG: to happen suddenly

Alan Macfarlane, giáo sư nhân chủng học tại đại học King, Cambridge, cũng giống như các nhà lịch sử học khác, đã dành ra nhiều thập kỷ vật lộn tìm ra câu trả lời cho bí ẩn về cuộc Cách mạng Công nghiệp. Tại sao vụ nổ Big Bang – sự ra đời của ngành công nghiệp làm thay đổi cả thế giới – lại xảy ra ở Anh? Và tại sao nó lại xảy ra vào cuối thế kỷ 18?

B. Macfarlane compares the puzzle to a combination lock. ‘There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen,’ he says. (Q2) For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations to provide cheap labour, easy transport to move goods around, an affluent middle-class willing to buy mass-produced objects, a market-driven economy and a political system that allows this to happen. While this was the case for England, other nations, such as Japan, the Netherlands and France also met some of these criteria but were not industrialising. All these factors must have been necessary. But not sufficient to cause the revolution, says Macfarlane. ‘After all, Holland had everything except coal while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock.’

 • take off (phrasal verb): cất cánh, phát triển
  ENG: to become successful or popular very quickly or suddenly
 • cheap labour (noun): lao động trẻ
 • affluent (adj) /ˈæfluənt/: giàu có
  ENG: (formal) having a lot of money and a good standard of living

Macfarlane so sánh câu đố này với một chiếc khóa bí mật. ‘Có khoảng 20 yếu tố khác nhau và tất cả trong số chúng đều cần phải xuất hiện trước khi một cuộc cách mạng có thể xảy ra’, ông nói. Để ngành công nghiệp cất cánh/ phát triển, cần có công nghệ và năng lượng để các nhà máy vận vận hành, cần một lượng lớn dân cư đô thị để cung cấp nguồn lao động rẻ, cần hệ thống phương tiện giao thông tốt để dễ dàng vận chuyển hàng hóa, cần một tầng lớp trung lưu giàu có sẵn sàng mua các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, cần một nền kinh tế thị trường và một hệ thống chính trị cho phép điều này xảy ra. Trong khi nước Anh có được tất cả các yếu tốt đó, các quốc gia khác, như Nhật Bản, Hà Lan và Pháp mặc dù cũng đáp ứng một số tiêu chí này nhưng vẫn không đạt được công nghiệp hóa. ‘Tất cả các yếu tố này chắc hẳn là rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra được công nghiệp hóa’, ông Macfarlande nói. ‘Sau cùng, Hà Lan có tất cả mọi thứ, trừ than, trong khi Trung Quốc cũng có tất cả các yếu tố này. Đa số các nhà lịch sử học cho rằng vẫn còn một hoặc hai yếu tố còn thiếu nào đó mà chúng ta cần phải giải mã’.

C. The missing factors, he proposes, are to be found in almost even kitchen cupboard. (Q3) Tea and beer, two of the nation’s favourite drinks, fuelled the revolution. (Q9) The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer – plus the fact that both are made with boiled water – allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to water-borne diseases such as dysentery. The theory sounds eccentric but once he starts to explain the detective work that went into his deduction, the scepticism gives way to wary admiration. (Q10) Macfarlane’s case has been strengthened by support from notable quarters – Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favourable appraisal of his research.

 • fuel (verb) /ˈfjuːəl/: tiếp nhiên liệu
  ENG: to increase something; to make something stronger
 • succumb to something (verb) /səˈkʌm/: nhiễm bệnh
  ENG: to die from the effect of a disease or an injury
 • dysentery (noun) /ˈdɪsəntri/: dịch kiết lị
  ENG: an infection of the bowels that causes severe diarrhoea with loss of blood
 • eccentric (adj) /ɪkˈsentrɪk/: kỳ cục
  ENG: considered by other people to be strange or unusual
 • give way to something (verb): nhường chỗ cho
  ENG: to be replaced by something
 • appraisal (noun) /əˈpreɪzl/: sự tán dương, sự ca ngợi
  ENG: a judgement of the value, performance or nature of somebody/something

Ông đề xuất rằng những yếu tố còn thiếu có thể được tìm thấy ở hầu hết tủ bếp của các gia đình. Trà và bia, hai đồ uống yêu thích của cả nước, đã tiếp nhiên liệu cho cuộc Cách mạng. Chất sát trùng của Tannin, một thành phần hoạt chất có trong trà và cây hoa để làm bia cộng thêm việc cả hai được pha với nước đun sôi đã cho phép các cộng đồng dân cư đô thị và các miền cạnh đó sống khỏe mạnh mà không bị nhiễm dịch bệnh từ nguồn nước như dịch kiết lỵ. Lý thuyết này nghe có vẻ kỳ cục nhưng khi ông bắt đầu giải thích nguyên nhân dẫn đến suy luận này, sự hoài nghi đã dần nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ. Luận điểm của Macfarlanes đã được ủng hộ bởi Roy Porter – một trong những nhà sử học nổi tiếng và là người đã viết những lời tán dương cho nghiên cứu của ông.

D. Macfarlane had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. (Q4/11) Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth. Macfarlane says: ‘The infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities, and across all classes. People suggested four possible causes. Was there a sudden change in the viruses and bacteria around? Unlikely. Was there a revolution in medical science? But this was a century before Lister’s revolution*. Was there a change in environmental conditions? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small gains. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left is food. But the height and weight statistics show a decline. So the food must have got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank

 • burst (noun) /bɜːst/: sự bủng nổ
  ENG: a short period of a particular activity or strong emotion that often starts suddenly
 • infant (noun) /ˈɪnfənt/: trẻ sơ sinh
  ENG: (formal or specialist) a baby or very young child
 • mortality (noun) /mɔːˈtæləti/: tử vong
  ENG: [uncountable] the state of being human and not living forever
 • malaria (noun) /məˈleəriə/: bệnh sốt rét
  ENG: a serious disease that causes a high temperature and shivering (= shaking of the body) caused by the bite of some types of mosquito
 • draw a blank (verb phrase): để lại một chỗ trống/ vẫn bỏ ngỏ

Macfarlane băn khoăn trong một thời gian dài về việc cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra như thế nào. Các nhà sử học đã chỉ ra một yếu tố thú vị vào giữa thế kỷ 18 và cần được giải thích. Trong khoảng từ năm 1650 đến năm 1740, dân số ở Anh ổn định. Nhưng sau đó dân số đột nhiên bùng nổ. Macfarlane nói: ‘Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm đi một nửa trong khoảng thời gian 20 năm, điều này xảy ra ở cả nông thôn và thành phố, và ở mọi tầng lớp xã hội. Bốn nguyên nhân có thể giải thích cho điều này. Liệu đó có phải là do sự thay đổi đột ngột trong virus và vi khuẩn xung quanh ta? Không thể nào. Liệu có một cuộc cách mạng về y học? Nhưng đó là một thế kỷ trước cuộc cách mạng của Lister. Liệu đó là sự thay đổi về điều kiện môi trường? Nông nghiệp đã được cải thiện và xóa sạch căn bệnh sốt rét nhưng đây chỉ là những thành tựu nhỏ. Hệ thống vệ sinh không phổ biến cho đến tận thế kỷ 19. Khả năng duy nhất còn lại chính là thức ăn. Tuy nhiên số đo và cân nặng của người dân trong thời kỳ này đều giảm. Vì vậy, thực phẩm hẳn là không tốt. Những nỗ lực để giải thích việc giảm đột ngột các ca tử vong ở trẻ em vẫn còn bỏ ngỏ.

E. This population burst seemed to happen at just the right time to provide labour for the Industrial Revolution. ‘When you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together,’ says Macfarlane. ‘But then you get disease, particularly from human waste.’ Some digging around in historical records revealed that there was a change in the incidence of water-borne disease at that time, especially dysentery. Macfarlane deduced that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says, ‘We drank beer. (Q5/13) For a long time, the English were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve the beer. But in the late 17th century a tax was introduced on malt, the basic ingredient of beer. The poor turned to water and gin and in the 1720s the mortality rate began to rise again. Then it suddenly dropped again. What caused this?’

 • reveal (verb) /rɪˈviːl/: chỉ ra, cho thấy
  ENG:  to make something known to somebody
 • antibacterial (adj) /ˌæntibækˈtɪəriəl/: kháng khuẩn
  ENG: that kills bacteria

Bùng nổ dân số có vẻ như đã xảy ra đúng thời điểm để cung cấp nguồn lao động cho cuộc Cách mạng Công nghiệp. Macfarlane nói: ‘Khi bạn bắt đầu tiến tới một cuộc cách mạng công nghiệp, việc mọi người sống gần nhau hơn sẽ tạo ra hiệu quả. Nhưng sau đó con người bị dịch bệnh, đặc biệt là từ chất thải sinh hoạt.’ Một số hồ sơ lịch sử vào thời điểm đó cho thấy tỷ lệ mắc dịch bệnh do nước gây ra, đặc biệt là bệnh kiết lỵ, có sự thay đổi. Macfarlane suy luận rằng bất cứ thứ gì mà người Anh đã uống đều quan trọng trong việc điều trị bệnh tật. Ông nói, ‘Chúng tôi đã uống bia. Trong một thời gian dài, người Anh được bảo vệ bởi chất kháng khuẩn mạnh mẽ trong loại hoa hops, loại hoa được thêm vào để bảo quản bia. Nhưng vào cuối thế kỷ 17, lúa mạch, một nguyên liệu cơ bản của bia đã bị đánh thuế. Người nghèo chuyển sang uống nước và rượu gin, và trong những năm 1720 tỷ lệ tử vong bắt đầu tăng trở lại. Sau đó, nó đột nhiên nó lại giảm xuống. Điều gì gây ra điều này?

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN

Questions 8-12

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage.

 • TRUE                     if the statement agrees with the information
 • FALSE                    if the statement contradicts the information
 • NOT GIVEN           if there is no information on this

8. China’s transport system was not suitable for industry in the 18th century.

Dịch: Hệ thống giao thông của Trung Quốc không phù hợp cho nền công nghiệp vào thế kỷ thứ 18

Phân tích: Mặc dù Trung Quốc được nhắc đến trong cả đoạn B và đoạn F. Đoạn B có nói đến rất nhiều điều kiện cần cho cách mạng công nghiệp nhưng không nói về việc hệ thống giao thông Trung Quốc có phù hợp hay không (chỉ nói là Trung Quốc đáp ứng nhiều yếu tố). Đoạn F thậm chí còn nhắc đến China và ‘18th century’, nhưng không hề nhắc đến việc hệ thống giao thông ở quốc gia này

Đáp án: Not Given

9. Tea and beer both helped to prevent dysentery in Britain.

Dịch: Trà và bia đều giúp ích trong việc ngăn chặn căn bệnh kiết lị ở Anh

=> Scan thông tin về ‘tea and beer’, ‘dysentery’ và ‘Britain’ thì đáp án xuất hiện ở đoạn C.

Thông tin liên quan: Đoạn C, câu thứ ba, “The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer – plus the fact that both are made with boiled water – allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to water-borne diseases such as dysentery”

Phân tích: Trong bài, tác giả viết rằng nhờ có chất sát trùng có trong trà và bia giúp cho các cộng đồng dân cư đô thị và các miền cạnh đó sống khỏe mạnh mà không bị nhiễm dịch bệnh từ nguồn nước như bệnh dịch kiết lỵ => Câu hỏi & bài đọc cung cấp thông tin trùng khớp.

Đáp án: True

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
without succumbing to … dysentery prevent dysentery

10. Roy Porter disagrees with Professor Macfarlane’s findings.

Dịch: Roy Porter không đồng tình với kết quả nghiên cứu của Giáo sư Macfarlane

=> Scan thông tin dựa trên tên ‘Roy Porter’ thì đáp án xuất hiện ở đoạn C

Thông tin liên quan: Đoạn C, câu cuối cùng, “Macfarlane’s case has been strengthened by support from notable quarters – Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favourable appraisal of his research”

Phân tích: Trong bài tác giả viết rằng những nhận định của ông Macfarlane đã được ủng hộ và củng cố (tác giả dùng từ ‘be strengthened’) bởi ông Roy Porter và còn giải thích thêm rằng đây là một nhà sử học đã viết một vài lời tán dương về những nghiên cứu của ông (ở đây ‘his’ tác giả đang dùng để ám chỉ Macfarlane’s). Vì thế, nó hoàn toàn trái ngược với câu hỏi.

Đáp án: False

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Disagree with >< has been strengthened

11. After 1740, there was a reduction in population in Britain.

Dịch: Sau năm 1740, dân số ở Anh giảm.

=> Scan thông tin dựa trên mốc thời gian năm 1740 thì đáp án nằm ở đoạn D của bài đọc.

Thông tin liên quan: Đoạn D, câu thứ ba, “Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth”

Phân tích: Bài viết nói rằng gừ 1650 đến 1740 dân số ở Anh ổn định, nhưng sau đó dân số lại bùng nổ => Tức sau năm 1740 thì dân số của Anh tăng lên chứ không phải giảm đi

Đáp án: False

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
a reduction in population a burst in population growth

12. People in Britain used to make beer at home.

Dịch: Người Anh từng làm bia tại nhà

Phân tích: Tuy rằng được đề cập trong hai đoạn C và E, và theo nguyên tắc xuất hiện theo thứ tự trong bài đọc của dạng T/F/NG thì người đọc sẽ chú ý đến đoạn E, nhưng cả đoạn không đề cập đến việc liệu người Anh có làm bia ở nhà hay không.

Đáp án: Not Given

13. The tax on malt indirectly caused a rise in the death rate.

Dịch: Thuế lúa mạch đã gián tiếp làm gia tăng tỉ lệ tử vong

=> Scan thông tin với từ ‘malt’ thì đáp án nằm ở đoạn E của bài đọc.

Thông tin liên quan: Đoạn E, câu thứ hai và thứ ba từ dưới lên, “But in the late 17th century a tax was introduced on malt, the basic ingredient of beer. The poor turned to water and gin and in the 1720s the mortality rate began to rise again”

Phân tích: Trong bài tác giả viết rằng do thuế lúa mạch này mà người nghèo đã không được uống bia nữa và phải chuyển sang uống nước và rượu gin và sau đó tỉ lệ tử vong bắt đầu gia tăng. Tức việc tăng thuế lúa mạch không trực tiếp dẫn đến tỉ lệ tử vong tăng, mà nó dẫn đến sự thay đổi trong thói quen uống, và sự thay đổi về đồ uống này mới dẫn đến tỉ lệ tử vong tăng.

Đáp án: True

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
death rate mortality rate

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Reading trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Reading trong bộ IELTS Cambridge để xem full phân tích đáp án nhé. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Cam 10 Test 2 Passage 2: Gifted children and learning

PHẦN 1: DỊCH ĐỀ

A. Internationally, ‘giftedness’ is most frequently determined by a score on a general intelligence test, known as an IQ test, which is above a chosen cut-off point, usually at around the top 2-5%. Children’s educational environment contributes to the IQ score and the way intelligence is used. (Q21) For example, a very close positive relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision (Freeman, 2010). (Q14/23) The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc. Because IQ tests are decidedly influenced by what the child has learned, they are to some extent measures of current achievement based on age-norms; that is, how well the children have learned to manipulate their knowledge and know-how within the terms of the test. The vocabulary aspect, for example, is dependent on having heard those words. But IQ tests can neither identify the processes of learning and thinking nor predict creativity.

 • manipulate (verb) /məˈnɪpjuleɪt/: kiểm soát, thao túng
  ENG: (formal) to control, use or change something with skill

Trên thế giới, cụm từ ‘năng khiếu’ thường được quyết định bởi bài kiểm tra trí thông minh thường được mọi người biết đến với tên IQ test và chỉ top 2-5% được gọi là “người có năng khiếu”. Môi trường giáo dục của trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ cũng như cách thức mà trí thông minh được sử dụng. Ví dụ, người ta nhận ra một mối quan hệ vô cùng mật thiết giữa IQ của trẻ nhỏ và môi trường giáo dục tại nhà (Theo Freeman, 2000). Chỉ số IQ của trẻ nhỏ càng cao, đặc biệt là IQ cao trên 130, thì chất lượng giáo dục của trẻ lại càng tốt, điều này được tính về mặt giao tiếp với bố mẹ, về số lượng sách vở và các hoạt động ở nhà v.v… Bởi vì IQ test rõ ràng bị ảnh hưởng bởi những gì mà trẻ học được, nên các bài kiểm tra này thường được đo dựa trên độ tuổi của trẻ; điều này có nghĩa là việc bọn trẻ học ra sao và tốt thế nào đều dựa vào mức độ vận dụng kiến thức của chúng và cách nhận biết các thuật ngữ trong bài kiểm tra IQ. Ví dụ, khía cạnh từ vựng sẽ dựa vào việc trẻ đã từng nghe qua từ đó hay chưa. Nhưng IQ test không thể xác định được quá trình học và tư duy cũng như không thể dự đoán được óc sáng tạo.  

B. Excellence does not emerge without appropriate help. To reach an exceptionally high standard in any area very able children need the means to learn, which includes material to work with and focused challenging tuition – and the encouragement to follow their dream. (Q24) There appears to be a qualitative difference in the way the intellectually highly able think, compared with more average-ability or older pupils, for whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation. To be at their most effective in their self-regulation, all children can be helped to identify their own ways of learning – metacognition – which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. (Q25) Emotional awareness is also part of metacognition, so children should be helped to be aware of their feelings around the area to be learned, feelings of curiosity or confidence, for example.

 • challenging (adj) /ˈtʃælɪndʒɪŋ/: đầy thử thách
  ENG: difficult in an interesting way that tests your ability
 • follow the dream (verb phrase): theo đuổi ước mơ
 • compensate for something (verb) /ˈkɒmpenseɪt/: bù đắp cho
  ENG: to provide something good to balance or reduce the bad effects of damage, loss, etc.
 • metacognition (noun): năng lực siêu nhận thức
 • curiosity (noun) /ˌkjʊəriˈɒsəti/: sự kiếu kỳ
  ENG: a strong desire to know about something

Sẽ không có sự xuất sắc nếu không có sự giúp đỡ đúng cách. Để đạt được mức độ xuất sắc đặc biệt cao trong bất kỳ lĩnh vực nào thì những trẻ có tiềm năng sẽ cần phải có các phương tiện để học tập bao gồm có tài liệu thực hành và các bài học mang tính thách thức và có độ tập trung cũng như là cần có sự khuyến khích để theo đuổi giấc mơ. Dường như có một sự khác biệt về chất khi đem so sánh cách mà các trẻ năng khiếu tư duy với những đứa trẻ lớn tuổi hơn hay những em có năng lực bình thường tư duy, vì với những em này, kiến thức mà các thầy cô đem lại sẽ đóng vai trò bù đắp lại cho những thiếu sót bên trong của trẻ. Để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong việc tự học của mình, tất cả trẻ nhỏ có thể được trợ giúp để xác định cách để tự học – hay còn được gọi là năng lực siêu nhận thức – phương pháp này bao gồm có các chiến lược về lên kế hoạch, quản lý, đánh giá và lựa chọn học cái gì. Cảm xúc cũng là một phần của năng lực siêu nhận thức, vì vậy trẻ nhỏ nên được giúp đỡ để nhận thức được cảm xúc của chúng xung quanh lĩnh vực được học, ví dụ như cảm xúc về sự hiếu kỳ hay sự tự tin chẳng hạn.

C. High achievers have been found to use self-regulatory learning strategies more often and more effectively than lower achievers, and are better able to transfer these strategies to deal with unfamiliar tasks. This happens to such a high degree in some children that they appear to be demonstrating talent in particular areas. Overviewing research on the thinking process of highly able children, (Shore and Kanevsky, 1993) put the instructor’s problem succinctly: ‘If they [the gifted] merely think more quickly, then we need only teach more quickly. (Q18) If they merely make fewer errors, then we can shorten the practice. But of course, this is not entirely the case; adjustments have to be made in methods of learning and teaching, to take account of the many ways individuals think.

 • high achiever (noun) /hai əˈtʃiːvə(r)/: người đạt thành tích cao
  ENG: a person who achieves a high level of success
 • take account of ~ take something into account (idiom): xem xét
  ENG: to consider particular facts, circumstances, etc. when making a decision about something

Những trẻ có thành tích cao thường sử dụng các chiến lược tự học thường xuyên và hiệu quả hơn so với những trẻ có thành tích thấp hơn, và khi đương đầu với những bài tập mới, những đứa trẻ này có khả năng vận dụng các chiến thuật này tốt hơn. Điều này nếu xảy ra ở mức độ cao ở một vài trẻ nhỏ thì có thể dẫn đến một việc là những đứa trẻ này có thể biểu hiện một vài dấu hiệu tài năng ở một vài lĩnh vưc. Năm 1993, khi nghiên cứu tổng thể về quá trình tư duy ở trẻ có khả năng tư duy cao, hai nhà nghiên cứu Shore và Kanevsky đã phát biểu với các giáo viên ngắn gọn như sau: “Nếu trẻ em tài năng chỉ đơn thuần là suy nghĩ nhanh hơn thì chúng ta chỉ cần dạy nhanh hơn. Nếu chúng ít mắc lỗi thì chúng ta có thể rút ngắn quá trình luyện tập cho chúng lại”. Nhưng tất nhiên, thực tế không phải là hoàn toàn như vậy; chúng ta cần phải điều chỉnh phương pháp dạy và học, để có thể xem xét cách nhìn của nhiều em khác nhau.

D. Yet in order to learn by themselves, the gifted do need some support from their teachers. (Q15) Conversely, teachers who have a tendency to ‘overdirect’ can diminish their gifted pupils’ learning autonomy. (Q26) Although ‘spoon-feeding’ can produce extremely high examination results, these are not always followed by equally impressive life successes. Too much dependence on the teachers risks loss of autonomy and motivation to discover. However, when teachers help pupils to reflect on their own learning and thinking activities, they increase their pupils’ self-regulation. For a young child, it may be just the simple question ‘What have you learned today?’ which helps them to recognise what they are doing. Given that a fundamental goal of education is to transfer the control of learning from teachers to pupils, improving pupils’ learning to learn techniques should be a major outcome of the school experience, especially for the highly competent. (Q17) There are quite a number of new methods which can help, such as child-initiated learning, ability-peer tutoring, etc. Such practices have been found to be particularly useful for bright children from deprived areas.

 • conversely (adv) /ˈkɒnvɜːsli/: ngược lại
  ENG: (formal) in a way that is the opposite of something
 • diminish (verb) /dɪˈmɪnɪʃ/: thui trột
  ENG: to become smaller, weaker, etc.; to make something become smaller, weaker, etc.
 • learning autonomy (noun): tự chủ việc học
 • fundamental (adj) /ˌfʌndəˈmentl/: cơ bản, thiết yếu
  ENG: serious and very important; affecting the most central and important parts of something
 • child-initiated learning (noun): giáo dục sớm
 • deprived areas (noun) /dɪˈpraɪvd/: những khu vực còn khó khăn
  ENG: areas without enough food, education, and all the things that are necessary for people to live a happy and comfortable life

Tuy nhiên, để có thể tự học, trẻ năng khiếu vẫn cần đến sự trợ giúp của giáo viên. Ngược lại, những giáo viên mà có xu hướng ‘dẫn dắt quá mức’ cũng có thể làm thui trột quá trình tự chủ việc học của những học sinh này. Mặc dù phương pháp ‘spoon-feeding’ (ý là phương pháp nhồi nhét quá nhiều đến nỗi không để cho học sinh có thể tự suy nghĩ) có thể đem lại kết quả kiểm tra cao, nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng tạo ra thành công. Quá lệ thuộc vào giáo viên sẽ làm mất quyền tự chủ và động lực khám phá của trẻ. Tuy nhiên, khi giáo viên giúp đỡ học sinh tự nhìn nhận lại cách học và cách tư duy của mình, họ sẽ giúp trẻ phát triển khả năng tự điều chỉnh của mình. Với một đứa trẻ nhỏ, đó sẽ chỉ là một câu hỏi đơn giản như ‘Ngày hôm nay con đã học những gì?’ cũng có thể giúp chúng nhận thức được những gì mình đang làm. Với mục tiêu cơ bản của giáo dục là dịch chuyển quyền kiểm soát việc học từ giáo viên qua cho học sinh, việc học các kỹ năng tự học nên là kết quả quan trọng của nhà trường. Có khá nhiều các phương pháp mới có thể hiệu quả như là phương pháp giáo dục sớm hay việc học từ bạn bè v.v… những hoạt động như vậy đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả cho trẻ thông minh sáng dạ đến từ những vùng khó khăn.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Reading trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Reading trong bộ IELTS Cambridge để xem full dịch đề nhé. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

23. One study found a strong connection between children’s IQ and the availability of …….. and ….. at home.

Dịch: Một nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa IQ của trẻ và sự sẵn có của …… và … ở nhà.

=> Thông tin cần điền là hai danh từ mô tả điều gì có ở nhà, được nhắc đến từ đoạn A của bài đọc.

Thông tin liên quan: Đoạn A, câu số bốn, “The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc”

Phân tích: IQ của trẻ nhỏ có liên quan đến hai điều: tương tác với bố mẹ & lượng sách và hoạt động ở nhà. Ở các vị trí này chúng ta cần hai danh từ ở đây mà chúng phải song song với nhau (cùng số ít hoặc cùng số nhiều) => ‘books and activities’ phù hợp về mặt ngữ pháp

Đáp án: books, activities

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Connection Relationship
At home In their home

24. Children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have ………

Dịch: Trẻ có khả năng trung bình sẽ có vẻ cần nhiều hướng dẫn từ giáo viên nhiều hơn bởi vì  những học sinh này không có ….

Thông tin liên quan: Đoạn B, câu số ba, “There appears to be a qualitative difference in the way the intellectually highly able think, compared with more average-ability or older pupils, for whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation”

Phân tích: Chỉ có ở đoạn B mới chứa thông tin về ‘average-ability children’. Đọc kỹ đoạn này chúng ta sẽ thấy tác giả đưa ra sự so sánh giữa học sinh có năng khiếu với những học sinh trung bình và nói thêm rằng với những học sinh trung bình này thì giáo viên cần phải hướng dẫn họ thêm để bù đắp những thiết sót bên trong mà họ không có => Thứ chúng không có là ‘internal regulation’

Đáp án: internal regulation/ self-regulation

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Do not have The lack of

25. Meta-cognition involves children understanding their own learning strategies, as well as developing ………..

Dịch: Siêu nhận thức bao gồm việc trẻ hiểu các chiến lược tự học cũng như là phát triển ….

Thông tin liên quan: Đoạn B, câu cuối cùng, “Emotional awareness is also part of metacognition,…”

Phân tích: Ở câu này cần một đáp án là danh từ để song song với learning strategies (do có as well as). Ở đoạn B tác giả phân tích metacognition bao gồm learning strategies và emotional awareness. Vì vậy, đáp án ở đây là emotional awareness.

Đáp án: emotional awareness

26. Teachers who rely on what is known as…… often produce sets of impressive grades in class tests.

Dịch: Những giáo viên sử dụng phương pháp được biết đến như là …. thường sẽ tạo ra những kết quả ấn tượng trong bài kiểm tra

Thông tin liên quan: Đoạn D, câu thứ ba, “Although ‘spoon-feeding’ can produce extremely high examination results, these are not always followed by equally impressive life successes”

Phân tích: Theo như thông tin trích dẫn thì phương pháp ‘spoon-feeding’ có thể tạo ra kết quả siêu cao trong các bài kiểm tra.

Đáp án: spoon-feeding

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Impressive grades Extremely high examination results

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Reading trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Reading trong bộ IELTS Cambridge để xem full phân tích đáp án nhé. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Cam 10 Test 2 Passage 3: Museum of fine art and their public

PHẦN 1: DỊCH ĐỀ

The fact that people go to the Louvre museum in Paris to see the original painting Mona Lisa when they can see a reproduction anywhere leads us to question some assumptions about the role of museums of fine art in today’s world

Ngày nay, người ta vẫn đến bảo tàng Louvre ở Paris để chiêm ngưỡng bức tranh Nàng Mona Lisa gốc trong khi các bản sao có thể được bắt gặp ở bất kỳ đâu. Điều này đã tạo ra quan điểm về vai trò của viện bảo tàng mỹ thuật trong thế giới hiện đại.

A. One of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci’s Mona Lisa. Nearly everyone who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form.

 • reproduction (noun) /ˌriːprəˈdʌkʃn/: bản sao chép
  ENG: [uncountable] the act or process of producing copies of a document, book, picture, etc.
 • rewarding (adj) /rɪˈwɔːdɪŋ/: trọn vẹn
  ENG: (of an activity, etc.) worth doing; that makes you happy because you think it is useful or important

Một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng toàn thế giới là bức họa nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Hầu hết tất cả những người đến để xem bức họa gốc đều đã quá quen thuộc với các bản sao chép, nhưng người ta chấp nhận một điều rằng mỹ thuật sẽ có thể được cảm nhận trọn vẹn hơn nếu như được xem ở bản gốc.

B. However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer’s actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that (Q27) the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts, whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or ‘reading’ each medium follows different conventions. With novels, (Q28) the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the ‘reader’ of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify.

 • convention (noun) /kənˈvenʃn/: thoả thuận
  ENG: [countable] an official agreement between countries or leaders
 • attend to something (phrasal verb): chú ý đến
  ENG: to deal with somebody/something; to take care of somebody/something
 • signify (verb) /ˈsɪɡnɪfaɪ/: biểu thị
  ENG: (formal) [transitive] to do something to make your feelings, intentions, etc. known

Tuy nhiên, nếu Mona Lisa là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, sẽ ít người muốn đến bảo tàng để đọc bản thảo gốc của tác giả thay vì đọc bản in. Điều này có thể được lý giải rằng tiểu thuyết phát triển do công nghệ in ấn đã giúp in một khối lượng văn bản lớn trong khi tranh vẽ dầu tính duy nhất. Thêm vào đó, người ta cho rằng việc hiểu hay đọc mỗi thể loại nghệ thuật sẽ tuân theo những thỏa thuận khác nhau. Với tiểu thuyết, người đọc chủ yếu chú ý đến ý nghĩa của từ thay vì cách thức in ấn trong khi ‘người đọc’ một bức tranh phải chú ý đến các dạng chất liệu như hình vẽ ở trong bức tranh chẳng khác gì chú ý đến ý nghĩa mà chúng biểu thị.

C. Yet it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine art work. The seven surviving versions of Mona Lisa bear witness to the fact that in the 16th century, (Q29) artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular bread and butter’ work. And today the task of reproducing pictures is incomparably more simple and reliable, with (Q30) reprographic techniques that allow the production of high-quality prints made exactly to the original scale, with faithful colour values, and even with duplication of the surface relief of the painting.

 • facsimile (noun) /fækˈsɪməli/: bản sao
  ENG: [countable] an exact copy of something
 • bread and butter (adj) /ˌbred ən ˈbʌtə(r)/: chính
  ENG: basic; very important

Tuy nhiên việc tạo ra một bản sao giống hệt với bản gốc là hoàn toàn có thể. Bảy bản sao chép của Mona Lisa vẫn có thể tồn tại đến ngày nay là do vào thế kỷ thứ 16, các họa sĩ đều chấp nhận giao quyền sao chép các tác phẩm của họ cho các họa sĩ học việc như một nguồn thu nhập chính. Và ngày nay công việc sao chép tranh ngày càng trở nên đơn giản và đáng tin cậy khi công nghệ in ấn có thể tạo ra các bản in chất lượng cao, với kích cỡ giống hệt với bản gốc, với màu sắc giống hệt nguyên bản và thậm chí sao chép cả việc làm nổi bề mặt của bức tranh.

D. But despite an implicit recognition that the spread of good reproductions can be culturally valuable, museums continue to promote the special status of original work. (Q31) Unfortunately, this seems to place severe limitations on the kind of experience offered to visitors.

 • implicit (verb) /ɪmˈplɪsɪt/: ngầm
  ENG: suggested without being directly expressed

Tuy nhiên, bất chấp sự công nhận ngầm rằng việc các bản sao với chất lượng tốt sẽ có giá trị về mặt văn hóa, các viện bảo tàng vẫn tiếp tục thúc đẩy vị trí đặc biệt của tác phẩm nguyên bản. Thật không may, điều này có vẻ như tạo ra những hạn chế lớn đến những trải nghiệm đem lại cho du khách.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Reading trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Reading trong bộ IELTS Cambridge để xem full dịch đề nhé. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN

Questions 27-31

Complete the summary using the list of words, A-L, below.

Write the correct letter, A-L, in boxes 27-31 on your answer sheet.

The value attached to original works of art

People go to art museums because they accept the value of seeing an original work of art. But they do not go to museums to read original manuscripts of novels, perhaps because the availability of novels has depended on ….27….for so long, and also because with novels, the …..28….are the most important thing.

However, in historical times artists such as Leonardo were happy to instruct …..29…..to produce copies of their work and these days new methods of reproduction allow excellent replication of surface relief features as well as colour and …..30….. It is regrettable that museums still promote the superiority of original works of art, since this may not be in the interests of the ….31……

A institution

D public

G size

J readers

B mass production

E paints

H underlying ideas

K picture frames

C mechanical processes

F artist

I basic technology

L assistants

Dịch đoạn tóm tắt:

Giá trị gắn liền với bản gốc của các tác phẩm nghệ thuật

Người ta đi đến các viện bảo tàng vì giá trị của việc thưởng thức bản gốc của các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng họ không đi đến các viện bảo tàng để đọc các bản thảo gốc của các cuốn tiểu thuyết, có lẽ bởi vì sự sẵn có của các cuốn tiểu thuyết nhờ có……27………..trong một thời gian dài, và cũng bởi vì với tiểu thuyết, ………28……….là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, trước kia các họa sĩ như Leonardo vẫn rất sẵn lòng để hướng dẫn ………..29……….. tạo ra các bản sao của tác phẩm của họ và ngày nay những phương pháp sao chép cũng hỗ trợ rất lớn cho công việc sao chép cả về bề mặt nổi của bức tranh lẫn màu sắc và ……..30…………

Thật đáng tiếc khi các bảo tàng ngày nay vẫn thúc đẩy sự vượt trội của bản gốc nghệ thuật, bởi điều này có thể sẽ không nằm trong sự quan tâm của ………..31…………….

A tổ chức

D công chúng

G kích thước

J người đọc

B sản xuất hàng loạt

E các bức tranh

H ý tưởng ngầm

K khung tranh

C quy trình cơ khí

F nghệ sĩ

I công nghệ cơ bản

L trợ lý

Câu 27

Thông tin liên quan: Đoạn B, câu thứ hai, “….the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts”

Phân tích: Theo như đoạn trích dẫn thì tiểu thuyết phát triển do công nghệ hiện địa giúp chúng ta có thể in ấn các tiểu thuyết với số lượng lớn => Điều đó đồng nghĩa với việc các tác phẩm tiểu thuyết sẵn có là nhà sự sản xuất hàng loạt, từ ‘mass production’ phù hợp điền vào chỗ trống

Đáp án: B

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
mass production Print out huge numbers of texts

Câu 28

Thông tin liên quan: Đoạn B, câu cuối cùng, “the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page”

Phân tích: Theo như trích dẫn thì người đọc của các tác phẩm tiểu thuyết chú ý nhất đến ý nghĩa ngôn từ chứ không phải cách thức in ấn => Nên từ cần điền vào vị trí trống là “underlying ideas”

Đáp án: H

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
underlying ideas meanings of words

Câu 29

Thông tin liên quan: Đoạn C, câu thứ hai, “artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular ‘bread and butter’ work”

Phân tích: Đoạn trích dẫn có nói rằng các nghệ sĩ ngày xưa rất vui vẻ hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho những người học việc để tạo ra những bản sao tác phẩm nghệ thuật của họ => Nên từ cần điền vào vị trí 29 là ‘assistants’

Đáp án: L

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Happy Content
Instruct Assign
Assistants Apprentices
Copies of their work Their creations

Câu 30

Thông tin liên quan: Đoạn C, câu cuối cùng, “…. reprographic techniques that allow the production of high-quality prints made exactly to the original scale, with faithful colour values, and even with duplication of the surface relief of the painting”

Phân tích: Theo đoạn trích dẫn thì ta có thể tạo ra các bản in chất lượng cao với kích thước, màu sắc, thậm chí bề mặt giống hệt nguyên bản => yếu tố còn khuyết ở vị trí 30 là kích thước nên điền từ ‘size’ vào vị trí trông.

Đáp án: G

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Size Scale
Excellent replication High-quality prints

Câu 31

Thông tin liên quan: Đoạn D, câu cuối cùng, “Unfortunately, this seems to place severe limitations on the kind of experience offered to visitors”

Phân tích: Theo như đoạn trích dẫn thì thật tiếc là viện bảo tàng vẫn đặt rất coi trọng các tác phẩm nguyên bản và cho rằng sẽ có nhiều giới hạn với trải nghiệm của khách tham quan => tức từ cần điền vào vị trí trống là ‘public’

Đáp án: D

Từ vựng trong câu hỏi Từ đồng nghĩa trong bài đọc
Superiority Special status
Not be in the interest Severe limitations on the kind of experience
The public Visitors

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Reading trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Reading trong bộ IELTS Cambridge để xem full phân tích đáp án nhé. IELTS Thanh Loan đã dịch đề & phân tích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Reading của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng