Giải đề IELTS Writing Cambridge 11 Test 3 (full 2 tasks)

Cam 11 Test 3 Writing Task 1

Writing Task 1
The graph below shows the average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu tham khảo

The line graph depicts the per capita CO2 emissions in four countries from 1967 to 2007.

It is evident that individuals in Sweden and the UK had lower CO2 emissions throughout the period under consideration, whereas Italy and Portugal witnessed an increase in emissions. Notably, UK citizens consistently accounted for the highest CO2 emissions.

In 1967, the average CO2 emissions per person in the UK stood at approximately 11 tonnes, followed by Sweden at 9 tonnes. Conversely, each Italian emitted over 4 tonnes of CO2, nearly three times higher than the emission rate in Portugal.

Subsequently, the average CO2 emissions in the UK gradually declined to under 9 tonnes by the end of the period, while Sweden experienced a modest decrease to slightly below 6 tonnes, following a slight increase in the first decade. In contrast, Italy saw a notable increase in emissions, reaching nearly 8 tonnes per person in 2007, compared to Portugal’s equally significant rise to approximately 6 tonnes.

(177 words)

Phân tích đề bài

Dạng biểu đồ: Line graph

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Giới thiệu nội dung của biểu đồ bằng các từ đồng nghĩa

 • the average carbon dioxide emissions = the amount of CO2 released/ produced / emitted = the production of CO2
 • per person = per head = per capita

Overview: Nhấn mạnh hai đặc điểm nội bật nhất

 • Đặc điểm đầu tiên cần nhắc đến là xu hướng giảm ở lượng carbon thải ra ở United Kingdom và Sweden. Nhưng ngược lại số liệu ở Italy và Portugual lại tăng trong giai đoạn miêu tả.
 • Đặc điểm thứ 2 là nhìn và miêu tả số liệu cao nhất, trong bài này là số liệu của United Kingdom.

Body paragraph 1: Miêu tả điểm thời gian đầu tiên năm 1967 từ cao xuống thấp.

Body paragraph 2: Miêu tả các điểm ở giữa đặc biệt và điểm thời gian cuối cùng năm 2007.

Từ vựng hay

 • per capita (noun) /pər ˈkæp.ɪ.tə/
  Vietnamese: trên đầu người
  English: for each person
 • emissions (noun) /ɪˈmɪʃ.ən/
  Vietnamese: phát thải
  English: the act of sending out gas, heat, light, etc.
 • consistently (adverb) /kənˈsɪs.tənt.li/
  Vietnamese: một cách nhất quán
  English: regularly; without variation
 • a modest decrease (phrase) /ə ˈmɒd.ɪst dɪˈkriːs/
  Vietnamese: sự giảm nhẹ
  English: a slight or moderate reduction
 • reach (verb) /riːtʃ/
  Vietnamese: đạt được
  English: to arrive at or achieve something

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ đường miêu tả lượng khí CO2 thải ra trên mỗi cá nhân ở bốn quốc gia từ năm 1967 đến năm 2007.

Có thể thấy rằng cá nhân ở Thụy Điển và Anh có lượng khí CO2 thải ra thấp hơn trong suốt giai đoạn được xem xét, trong khi Italy và Bồ Đào Nha chứng kiến sự tăng lên trong lượng khí thải. Đáng chú ý, người dân Anh luôn chiếm tỷ lệ CO2 thải ra cao nhất.

Năm 1967, lượng khí CO2 thải ra trung bình trên mỗi người ở Anh đạt khoảng 11 tấn, tiếp theo là Thụy Điển với 9 tấn. Ngược lại, mỗi người Ý thải ra hơn 4 tấn khí CO2, gần ba lần so với tỷ lệ thải ra tại Bồ Đào Nha.

Tiếp theo, lượng khí CO2 thải ra trung bình ở Anh dần giảm xuống dưới 9 tấn vào cuối giai đoạn, trong khi Thụy Điển trải qua một sự giảm nhẹ để giảm xuống dưới 6 tấn, sau một sự tăng nhẹ trong thập kỷ đầu tiên. Ngược lại, Italy đã chứng kiến một sự tăng đáng chú ý trong lượng khí thải, đạt gần 8 tấn trên mỗi cá nhân vào năm 2007, so với sự tăng đáng kể tương tự của Bồ Đào Nha lên khoảng 6 tấn.

Cam 11 Test 3 Writing Task 2

Writing Task 2

Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.

Discuss both these views and give your own opinion

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Acquisition of a second language has long been considered by many to be an important part of education, but some believe that it is unnecessary for the majority of people who do not intend to travel or work in other countries. While it is true that most people that study a language in school may never get the chance to use it, there are benefits to studying language beyond an increased capacity to communicate.

The largest argument against learning foreign languages is most common to citizens of English-speaking countries and it concerns the relative usefulness of a second language as compared to studying something more immediately relevant to their lives. They believe, with some justification, that everyone else knows English anyway, making their studies pointless.

While it is true that English is the lingua franca of our time, the ability to communicate is only one of the benefits of language acquisition. There are many notable benefits for the brain when we learn new tongues, for example, it has been proven to reduce the chances of dementia in the elderly and keep our brains healthy for longer. Learning a language also allows you to experience other cultures and access information in a way that is impossible to achieve with google translate.

Even though, especially for English speakers, it might seem to be unnecessary to learn a second language, the benefits of doing so are uncountable. It is impossible to understand foreign peoples and their cultures without learning their lexicon and in the modern world that seems to be a more important skill than ever before.

(265 words)[/su_box]

Phân tích đề bài

Dạng câu hỏi: Discussion with opinion (tác giả nghiêng về ý kiến thứ 2)

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Người viết lần lượt thực hiện hai nhiệm vụ như sau

Giới thiệu chủ đề câu hỏi: Cả hai views này đang thảo luận về việc mục đích của việc học ngôn ngữ khác là gì, có phải chỉ đề học hay làm việc ở quốc gia khác hay không?

Đưa câu trả lời theo hướng nghiêng về quan điểm số 02:

 • (Giới thiệu quan điểm 1) Mặc dù sự thật là hầu hết những người học ngôn ngữ ở trường có thể không bao giờ có cơ hội sử dụng nó
 • (Đưa ý kiến mình nghiêng về) Nhưng có những lợi ích khác nữa khi học ngôn ngữ hơn là chỉ có khả năng giao tiếp mà thôi.

Body paragraph 1:

 • Answer the question: ‘’Tại sao học ngôn ngữ thứ hai chỉ có thể hữu ích cho những người đi du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài’’
 • Supporting idea: Nói tiếng Anh liên quan đến tính hữu dụng tương đối của ngôn ngữ. Vậy nên nếu “ai cũng đều biết tiếng Anh’’ sẽ ‘khiến việc học của họ trở nên vô nghĩa.

Body paragraph 2:

 • Answer the question and give opinion: Tại sao học một ngôn ngữ thứ hai là hữu ích với các lý do khác.
 • Supporting idea 1: Mặc dù đúng là tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thời đại chúng ta → khả năng giao tiếp chỉ là một trong những lợi ích của việc tiếp thu ngôn ngữ
 • Supporting idea 2: Có rất nhiều lợi ích đáng chú ý cho não khi chúng ta học tiếng mới
 • Examples:
  • làm giảm khả năng mắc chứng mất trí nhớ ở người già (reduce the chances of dementia)
  • giữ cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh lâu hơn. (keep our brains healthy for longer)
  • cho phép bạn trải nghiệm các nền văn hóa khác (experience other cultures)
  • truy cập thông tin( access information)  theo cách không thể đạt được với google dịch.

Conclusion

Paraphrase with opinion (Diễn giải với ý kiến): Mặc dù, đặc biệt đối với người nói tiếng Anh, dường như không cần thiết phải học ngôn ngữ thứ hai (not necessary to learn a second language), lợi ích của việc đó là không thể đếm được.

Conclusive Sentence (Câu kết luận): Không thể hiểu người nước ngoài và văn hóa của họ nếu không học từ vựng của họ và trong thế giới hiện đại dường như là một kỹ năng quan trọng hơn bao giờ hết (more important skill than ever before).

Từ vựng hay

 • Acquisition (noun) /ˌækwɪˈzɪʃən/
  Vietnamese: sự đạt được
  English: the act of gaining possession or control of something
 • Majority (noun) /məˈdʒɒrɪti/
  Vietnamese: đa số
  English: the greater number or part; more than half
 • Justification (noun) /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
  Vietnamese: sự biện minh
  English: the action of showing something to be right or reasonable
 • Lingua franca (noun) /ˌlɪŋɡwə ˈfræŋkə/
  Vietnamese: ngôn ngữ quốc tế
  English: a common language used by speakers of different languages for communication
 • Notable (adj) /ˈnəʊtəbl/
  Vietnamese: đáng chú ý
  English: worthy of attention or notice; remarkable
 • Chances of dementia (phrase): /ˈtʃɑːnsɪz ʌv dɪˈmenʃə/
  Vietnamese: khả năng mắc chứng mất trí nhớ
  English: the probability or likelihood of developing a disease that affects memory and cognitive function
 • Lexicon (noun) /ˈlɛksɪkən/
  Vietnamese: ngôn ngữ
  English: the vocabulary of a person, language, or branch of knowledge
 • beyond (preposition) /bɪˈjɒnd/
  Vietnamese: vượt qua
  English: on the further side of; past
 • language acquisition (noun) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/
  Vietnamese: quá trình học ngôn ngữ
  English: the process of learning a new language
 • tongue (noun) /tʌŋ/
  Vietnamese: lưỡi
  English: the fleshy muscular organ in the mouth used for tasting, licking, swallowing, and articulating speech

Lược dịch tiếng Việt

Việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai từ lâu đã được nhiều người coi là một phần quan trọng của giáo dục, nhưng một số người tin rằng nó không cần thiết cho phần lớn những người không có ý định đi du lịch hoặc làm việc ở các quốc gia khác. Mặc dù sự thật là hầu hết những người học ngôn ngữ ở trường có thể không bao giờ có cơ hội sử dụng nó, nhưng có những lợi ích khi học ngôn ngữ vượt quá khả năng giao tiếp.

Lập luận lớn nhất chống lại việc học ngoại ngữ là một vấn đề phổ biến nhất đối với công dân của các quốc gia nói tiếng Anh và nó liên quan đến tính hữu dụng tương đối của ngôn ngữ thứ hai so với việc nghiên cứu một cái gì đó liên quan ngay đến cuộc sống của họ. Với một số biện minh, họ tin rằng ai cũng đều biết tiếng Anh, khiến việc học của họ trở nên vô nghĩa.

Mặc dù đúng là tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thời đại chúng ta, khả năng giao tiếp chỉ là một trong những lợi ích của việc tiếp thu ngôn ngữ. Có rất nhiều lợi ích đáng chú ý cho não khi chúng ta học tiếng mới, ví dụ, nó đã được chứng minh là làm giảm khả năng mắc chứng mất trí nhớ ở người già và giữ cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh lâu hơn. Học một ngôn ngữ cũng cho phép bạn trải nghiệm các nền văn hóa khác và truy cập thông tin theo cách không thể đạt được với google dịch.

Mặc dù, đặc biệt đối với người nói tiếng Anh, dường như không cần thiết phải học ngôn ngữ thứ hai, lợi ích của việc đó là không thể đếm được. Không thể hiểu người nước ngoài và văn hóa của họ mà không học từ vựng của họ và trong thế giới hiện đại dường như là một kỹ năng quan trọng hơn bao giờ hết.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng