Giải đề IELTS Writing Cambridge 10 Test 1 (full 2 tasks)

Cam 10 Test 1 Writing Task 1

The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu tham khảo

The pie charts compare the percentages of energy consumed for various purposes and how much greenhouse gas is emitted by an average Australian family.

Overall, heating accounts for the highest energy consumption, yet the largest proportion of CO2 emitted belongs to water heating.

42% of the energy consumed in an Australian family is used for heating, which is the highest figure on the chart, followed by that of water heating, at approximately 30%. In contrast, the figure for other appliances makes up merely 15% and the rest, including refrigeration, cooling, and lighting, occupy trivial proportions, under 7% each.

In terms of greenhouse gas released, water-heating and other appliances are the major causes, with about 32% and 28% respectively. In comparison, the data of heating and refrigeration are lower, standing at about 15% each. Both cooling and lighting are responsible for the production of one-tenth of total gas emissions.

(150 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng biểu đồ: Pie chart

Cấu trúc bài viết

Introduction: Paraphrase câu hỏi để giới thiệu biểu đồ

 • how energy is used = the use / consumption of energy
 • an average Australian household = each family/ household in Australia
 • greenhouse gas emissions → emit / release / produce (verb)

Overview: Nêu hai đặc điểm chính của biểu đồ

 • Biểu đồ số 1: Chủ yếu năng lượng được sử dụng cho mục đích heating và water heating
 • Biểu đồ số 2: Lượng khí hiệu ứng nhà kính được tạo ra chủ yếu từ water heating

Body paragraph 1: Mô tả số liệu biểu đồ tròn đầu tiên theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất

Body paragraph 2: Mô tả biểu đồ thứ 2 theo thứ tự từ cao xuống thấp và nêu bật những điểm tương đồng với biểu đồ 1 (ví dụ như ở cả hai biểu đồ, cooling đều có số liệu thấp nhất)

Các biểu đồ hình tròn so sánh tỷ lệ  năng lượng tiêu thụ cho các mục đích khác nhau và lượng khí nhà kính được thải ra trong 1 gia đình ở Úc.

Có thể thấy, hệ thống sưởi chiếm lượng tiêu thụ năng lượng cao nhất, nhưng tỷ lệ lớn nhất của CO2 phát ra thuộc về nước nóng.

42% năng lượng tiêu thụ trong một gia đình người Úc được sử dụng để sưởi ấm, là con số cao nhất trên biểu đồ, tiếp theo là hệ thống sưởi bằng nước, khoảng 30%. Ngược lại, con số cho các thiết bị khác chỉ chiếm 15% và phần còn lại, bao gồm làm lạnh, làm mát và chiếu sáng, chiếm tỷ lệ nhỏ, dưới 7% mỗi thiết bị.

Về việc thải khí nhà kính, nước nóng và các thiết bị khác là nguyên nhân chính, tương ứng khoảng 32% và 28%. Trong khi đó, lượng khí thải từ hệ thống sưởi và làm lạnh thấp hơn, ở mức khoảng 15%. Cả làm mát và chiếu sáng chỉ sản xuất một phần mười tổng lượng phát thải khí.

 • yet (conjunction): despite what has just been said – nhưng mà
 • make up (verb): to form something – chiếm
 • trivial (adj): not important or serious; not worth considering – không đáng kể
 • appliance (noun): a machine that is designed to do a particular thing in the home, such as preparing food, heating or cleaning – thiết bị gia đình

Cam 10 Test 1 Writing Task 2

It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment is necessary to help them learn this distinction.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

What sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behaviour to children?

Bài mẫu tham khảo

It is sometimes argued that punishments should be imposed on children so that they could differentiate between right and wrong in the early years of their lives. While I accept that punishments can sometimes have positive effects on children and therefore should be applied, I believe that parents and teachers should choose proper ways to punish their children.

Punishments could change the awareness of children. Once they have wrong-doings such as disobeying or telling a lie, instant punishments are vital for them to realize their mistakes and eliminate bad behaviors. Parents could give their children warnings or light physical punishments if they are too stubborn. For instance, when I skipped classes at primary school, my mother asked me to walk to school rather than take a bus and do chores for a week. This not only helps me realize truancy is improper but also increases my self-discipline.

However, parents and teachers should choose appropriate ways to teach good behaviors to children. Harsh corporal punishments should not be used because they affect negatively children’s psychology, such as mental disorders and deep depressions, and pose a threat to their physical health. Instead, parents can opt for educational punishments such as doing housework, setting the limit to recreational time, or reducing allowance to avoid money-wasting for useless activities. Teachers, similarly, should not reinforce corporal punishment or humiliation but alternatively require them to write their wrongs to educate them about the classroom’s disciplines or submit more homework.

In conclusion, it seems to me that punishment is of significance to educate children on how to distinguish right from wrong, which punishments are applied should be carefully chosen.

(269 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi: Two-part question

Cấu trúc bài viết:

Introduction:

 • Giới thiệu chủ đề đang được thảo luận
 • Đưa ra câu trả lời: Áp dụng hình phạt là cần thiết, nhưng cần lựa chọn thích hợp

Body paragraph 1:

 • Topic sentence: Đồng ý rằng cần có hình phạt cho trẻ nhỏ. vì như thế sẽ giúp chúng nhận ra lỗi sai của mình
 • Example: Ngày xưa tôi trốn học → mẹ phạt như thế nào → có tác dụng như thế nào với tôi

Body paragraph 2:

 • Lập luận: Nếu áp dụng hình phạt sai (phạt bằng cách đánh đập) → ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ nhỏ → cần lựa chọn hình phạt phù hợp
 • Với bố mẹ, có thể yêu cầu trẻ làm việc nhỏ, hạn chế thời gian chơi, hạn chế tiền tiêu vặt
 • Với trẻ nhỏ: viết bảng kiểm điểm, yêu cầu làm thêm bài tập

Conclusion: Có hai câu trả lời cần được kết luận lại

 • Áp dụng hình phạt là cần thiết
 • Cần chọn hình phạt thích hợp

Mọi người cho rằng các hình phạt nên được áp dụng đối với trẻ em để chúng có thể phân biệt giữa đúng và sai trong những năm đầu đời. Mặc dù tôi chấp nhận rằng hình phạt đôi khi có thể có tác động tích cực đến trẻ em và do đó nên được áp dụng, tôi tin rằng cha mẹ và giáo viên nên chọn cách thích hợp để trừng phạt con mình.

Trừng phạt có thể thay đổi nhận thức của trẻ em. Một khi họ có những hành động sai trái như không vâng lời hoặc nói dối, hình phạt ngay lập tức là rất quan trọng để họ nhận ra lỗi lầm của mình và loại bỏ những hành vi xấu. Cha mẹ có thể cho con cái cảnh cáo hoặc trừng phạt nhẹ về thể xác nếu chúng quá cứng đầu. Chẳng hạn, khi tôi trốn học ở trường tiểu học, mẹ tôi yêu cầu tôi đi bộ đến trường thay vì đi xe buýt và làm việc vặt trong một tuần. Điều này không chỉ giúp tôi nhận ra việc trốn học là không đúng mà còn làm tăng tính tự giác của tôi.

Tuy nhiên, cha mẹ và giáo viên nên chọn những cách thích hợp để dạy những hành vi tốt cho trẻ. Không nên sử dụng các hình phạt nghiêm khắc về thể xác vì chúng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ em, như rối loạn tâm thần và trầm cảm, và đe dọa đến sức khỏe thể chất của chúng. Thay vào đó, phụ huynh có thể lựa chọn các hình phạt giáo dục như làm việc nhà, đặt giới hạn thời gian giải trí hoặc giảm trợ cấp để tránh lãng phí tiền bạc cho các hoạt động vô ích. Giáo viên, tương tự, không nên dùng  hình phạt đánh đập hoặc sự sỉ nhục mà thay vào đó yêu cầu học sinh viết những lỗi sai của chúng để giáo dục về các kỷ luật lớp học hoặc nộp thêm bài tập về nhà.

Tóm lại, đối với tôi, hình phạt có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục trẻ em cách phân biệt đúng và sai, những hình phạt nào được áp dụng nên được lựa chọn cẩn thận.

 • differentiate (verb) = distinguish (verb):  to recognize or show that two things are not the same – phân biệt
 • wrongdoing (noun): illegal or dishonest behaviour – hành động sai trái
 • eliminate (verb): to remove or get rid of something/somebody – loại bỏ
 • truancy (noun): the practice of staying away from school without permission – trốn học
 • self-discipline (noun): the ability to make yourself do something, especially something difficult or unpleasant – ý thức tự giác
 • allowance (noun): an amount of money that is given to somebody regularly or for a particular purpose – tiền tiêu vặt
 • reinforce (verb): to make a feeling, an idea, etc. stronger – củng cố
 • discipline (noun): the practice of training people to obey rules and orders and punishing them if they do not – quy tắc
 • write their wrongs (verb phrase): Viết bảng kiểm điểm
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng