Đáp án IELTS Listening Cambridge 7 Test 4 – Transcript & Answers

Section 1: Homestay application 

A – Phân tích câu hỏi

Questions 1-6: Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

HOMESTAY APPLICATION

(Example) Surname: Yuichini

First name: 1 ……………

→ Dịch: Họ: Yuichini; Tên: ………….

Sex: female

Nationality: Japanese

Passport number: 2 ……………..

→ Dịch: Giới tính: nữ; Quốc tịch: Nhật Bản; Số hộ chiếu: …………..

Age: 28 years

Present address: Room 21C, Willow College

Length of homestay: approx 3 ………………

→ Dịch: Tuổi: 28; Địa chỉ hiện tại: Phòng 21C, đại học Willow

Thời gian ở: khoảng …………….

Course enrolled in: 4 …………….

Family preferences: no 5 ………………; no objection to 6 …………………

→ Dịch: Khóa học: ………….; Gia đình ưa thích: không …………; không phản đối/ không vấn đề gì với ………….

Questions 7-10: Answer the questions below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

7. What does the student particularly like to eat?

8. What sport does the student play?

9. What mode of transport does the student prefer?

10. When will the student find out her homestay address?

B – Giải thích đáp án

Officer: Yes, what can I do for you?

Cán bộ: Vâng, tôi có thể làm gì cho em?

Student: My friend is in homestay…and she really enjoys it… so I’d like to join a family as well.

Sinh viên: Bạn em đang ở ghép với một gia đình … và bạn ấy nói rằng rất thú vị … vì vậy em cũng muốn thử ạ.

Officer: Okay, so let me get some details. What’s your name?

Cán bộ: Được rồi, tôi cần lấy một số thông tin chi tiết. Em tên là gì?

Student: My name is Keiko Yuichini.

Sinh viên: Tên em là Keiko Yuichini.

Officer: Could you spell your family name for me?

Cán bộ: Em đánh vần họ của em cho tôi nhé?

Student: It’s… Yuichini, that’s Y-U-I-C-H-I-N-I.

Sinh viên: Yuichini, Y-U-I-C-H-I-N-I.

Officer: And your first name?

Cán bộ: Và tên của em?

Student: It’s Keiko. K-E-I-K-O [Q1].

Sinh viên: Keiko. K-E-I-K-O.

Officer: That’s Keiko Yuichini…okay… and you’re female. And your nationality?

Cán bộ: Keiko Yuichini…okay…giới tính nữ. Quốc tịch của em?

Student: I’m Japanese

Sinh viên: Em là người Nhật.

Officer: Right and could I see your passport, please?

Cán bộ: Được rồi, cho tôi xem hộ chiếu của em nhé.

Student: Here it is…

Sinh viên: Đây ạ …

Officer: Okay… your passport number is JO 6337 [Q2]… And you’re how old?

Cán bộ: Được rồi … số hộ chiếu của em là JO 6337. Em bao nhiêu tuổi rồi?

Student: I’m twenty-eight years old.

Sinh viên: Em 18 ạ.

Officer: Now, you live at one of the colleges … which one?

Cán bộ: Em sống ở ký túc xá ở trường đại học chứ. Địa chỉ cụ thể là gì?

Student: Willow College, umm… Room 21C.

Sinh viên: Đại học Willow, umm … Phòng 21C.

Officer: Right, 21C Willow College, and how long are you planning on staying with homestay?

Cán bộ: OK, 21C Đại học Willow, và em dự định ở ghép với một gia đình trong bao lâu?

Student: About four months[Q3] … longer if I like it…

Sinh viên: Khoảng bốn tháng ạ … có thể lâu hơn nếu em thấy thích …

Officer: And what course are you enrolled in?

Cán bộ: Em học khóa học gì nhỉ?

Student: Well, I’ve enrolled for twenty weeks in the Advanced English Studies[Q4] because I need help with my writing… and I’m nearly at the end of my first five-week course.

Sinh viên: Em đã đăng ký học môn Tiếng Anh nâng cao trong 12 tuần vì em cần cải thiện kỹ năng viết của mình … và em sắp xong tuần thứ 5 rồi ạ.

Officer: Okay… Do you have any preference for a family with children or without children?

Cán bộ: Được rồi … Em thích ở với một gia đình có trẻ em hay không?

Student: I prefer … I mean I like young children, but I’d like to be with older people [Q5]… you know… adults … someone around my age.

Sinh viên: Em có … tụi nhỏ xíu á thầy, nhưng thú thực là em thích ở với người lớn tuổi hơn, chạc tuổi em ý ạ.

Officer: Okay, and what about pets?

Cán bộ: OK, còn vật nuôi thì sao?

Student: I am a veterinarian so that’s fine… the more the better [Q6].

Sinh viên: Em là bác sĩ thú y nên càng tốt ạ.

Officer: All right, now what about you? Are you a vegetarian or do you have any special food requirements?

Cán bộ: Được rồi, còn em thì sao? Em có ăn chay hay là có bất kỳ yêu cầu đặc biệt về thực phẩm không?

Student: No, I am not a vegetarian… but I don’t eat a lot of meat … I really like seafood [Q7].

Sinh viên: Không, em không ăn chay … nhưng em không ăn nhiều thịt … Em thích hải sản.

Officer: And what are your hobbies?

Cán bộ: Thế sở thích của em là gì?

Student: I like reading and going to the movies.

Sinh viên: Em thích đọc sách và đi rạp chiếu phim.

Officer: Do you play any sports?

Cán bộ: Em có chơi thể thao không?

Student: Yes, I joined the handball team, but I didn’t like that…so I stopped playing. Now I play tennis on the weekend with my friends…[Q8]

Sinh viên: Em có chơi bóng ném trước đây nhưng em thấy chán nên không chơi nữa. Bây giờ em chơi quần vợt vào cuối tuần với bạn ạ.

Officer: All right, let’s see, name, age, now the location. Are you familiar with the public transport system?

Cán bộ: Được rồi, để xem nào, tên, tuổi đã xong. Em đã quen với hệ thống giao thông công cộng chưa?

Student: No… I’m not really because I have been living on campus… I’ve been to the city a few times on the bus, but they are always late.

Sinh viên: Không ạ … em sống trong khuôn viên trường … em đã vào thành phố một vài lần bằng xe buýt, nhưng chúng luôn trễ.

Officer: What about the trains?

Cán bộ: Thế còn tàu hỏa?

Student: I like catching the train … they are much faster…[Q9]

Sinh viên: Em khá thích tàu hỏa vì  chúng nhanh hơn nhiều …

Officer: Now, let me go check on the computer and see who I’ve got … Listen, leave it with me… I’ll check my records and I’ll give you details this afternoon[Q10].

Cán bộ: Bây giờ, tôi sẽ đi xem trên máy tính xem có gia đình nào cần tìm người ở ghép không … Nghe này, để tôi xem cho … Tôi sẽ xem lại hồ sơ và thông tin đến em chi tiết hơn vào chiều nay.

Student: Thank you for helping me …

Sinh viên: Cảm ơn thầy đã giúp em ạ …

Officer: It’s a pleasure. Bye.

Cán bộ: Rất vui có thể giúp đỡ em. Chào em.

Student: Bye.

Sinh viên: Chào thầy ạ.

C – Từ vựng

 • veterinarian (noun)
  Nghĩa: ​a person who has been trained in the science of animal medicine, whose job is to treat animals who are sick or injured
  Ví dụ: Consult your veterinarian if your cat is still not eating.
 • vegetarian (noun)
  Nghĩa: a person who does not eat meat or fish
  Ví dụ: They are strict vegetarians.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Section 2

Questions 11-14: Choose the correct letter, A, B or C.

11. What kind of tour is Sally leading? 

 • A. a bus tour 
 • B. a train tour 
 • C. a walking tour 

12. The original buildings on the site were 

 • A. houses. 
 • B. industrial buildings. 
 • C. shops. 

13. The local residents wanted to use the site for 

 • A. leisure. 
 • B. apartment blocks. 
 • C. a sports centre. 

14. The Tower is at the centre of the 

 • A. nature reserve. 
 • B. formal gardens. 
 • C. Bicentennial Park.

Questions 15-17: Label the plan below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Questions 18-20. Complete the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Area Facility Activity
The Mangroves boardwalk 18 ……………..
Frog Pond outdoor classroom 19 ……………..
The Waterbird Refuge 20 ……………. bird watching

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 14 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Section 3

A – Phân tích câu hỏi

Questions 21 and 22: Complete the sentences below. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

The presentation will last 15 minutes.

There will be 21 ……………… minutes for questions.

The presentation will not be 22 ………………..

→ Dịch: Thuyết trình trong 15 phút. Sẽ có ……….. phút cho các câu hỏi. Thuyết trình sẽ không  …………

→ Câu 21 chú ý keywords “minutes” và “questions”. Ở đây cần điền một từ hoặc số biểu thị thời gian được dành ra cho các câu hỏi sau 15 phút thuyết trình. Câu 22 chú ý keywords “presentation” và “not” và từ cần điền là một tính từ hoặc một động từ ở dạng bị động.

Questions 23–26: What do the students decide about each topic for the geography presentation?

 • A. They will definitely include this topic.
 • B. They might include this topic.
 • C. They will not include this topic.

Write the correct letter, A, B or C next to questions 23-26.

23. Geographical Location

24. Economy

25. Overview of Education System

26. Role of English Language

→ Dịch và phân tích:

Nhân vật trong băng ghi âm sẽ quyết định xem liệu đối với các chủ đề Vị trí Địa Lý, Kinh Tế, Tổng Quan Hệ thống Giáo dục và Vai trò của Anh ngữ, họ sẽ chắc chắn thuyết trình về nó, có thể thuyết trình về nó hay chắc chắn không thuyết trình về nó.

Questions 27-30: Complete the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Information/ Visual aid

(Thông tin/ Dụng cụ hỗ trợ hình ảnh trực quan)

Where from?

(Từ đâu?)

Overhead projector

(máy chiếu trên cao)

the 27 ……………..

→ cần một danh từ – nơi lấy máy chiếu

Map of West Africa

(bản đồ Tây Phi)

the 28 …………….

→ cần một danh từ – nơi lấy bản đồ Tây Phi

Map of the islands

(bản đồ quần đảo)

a tourist brochure (một tờ rơi du lịch)
Literacy figures

(số liệu về trình độ học vấn)

the 29 ……………

→ cần một danh từ – nơi lấy số liệu về trình độ học vấn

30 …………….. on school places

( …………….. về địa điểm trường học)

→ cần một danh từ – một khía cạnh nào đó liên quan đến địa điểm trường học – ở cùng một nơi với số liệu về trình độ học vấn

as above (như trên)

B – Giải thích đáp án

Julie: Remind me, Trevor … how long is the presentation?

Julie: Trevor … thuyết trình trong bao lâu nhỉ?

Trevor: Dr White said three per hour.

Trevor: Tiến sĩ White nói ba bài mỗi giờ.

Julie: So about twenty minutes?

Julie: Vậy khoảng hai mươi phút?

Trevor: Well…it’ll be fifteen minutes per presentation.

Trevor: Ừ … mười lăm phút cho mỗi bài thuyết trình.

Julie: And five minutes for questions [Q21].

Julie: Và năm phút cho câu hỏi.

Trevor: And is this one going to be assessed?

Trevor: Bài thuyết trình này có tính điểm không?

Julie: No [Q22]… not this time round because it’s the first one … you know.

Julie: Không … không tính điểm vì đây là lần đầu tiên mà.

Trevor: Good news.

Trevor: Tốt quá.

Julie: Well, Trevor, what are we going to include?

Julie: Trevor, chúng mình sẽ thuyết trình gì nhỉ?

Trevor: Well… Do you think we ought to give some historical background?

Trevor: Cậu có nghĩ rằng chúng mình nên đưa ra một số thông tin về bối cảnh lịch sử không?

Julie: Oh no… definitely not… we won’t have time!

Julie: Không được đâu … chắc chắn là không được … chúng ta làm gì có thời gian!

Trevor: OK… but I think we ought to say something about the geographical location … cos not a lot of people know where the islands are..

Trevor: OK … nhưng tớ nghĩ chúng ta nên nói gì đó về vị trí địa lý … vì không có nhiều người biết các hòn đảo ở đâu đâu ..

Julie: Yes…OK…[Q23] I’ll take notes, shall I?

Julie: Vâng … OK … Để tớ ghi lại nhé?

Trevor: Yeah, that’ll be a help…

Trevor: OK cậu.

Julie: So… geographical location …

Julie: OK … vị trí địa lý …

Trevor: Then we ought to give an overview of the whole education system.

Trevor: Sau đó chúng ta nên đưa ra một cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ thống giáo dục.

Julie: Shouldn’t we say something about the economy… you know agricultural produce… minerals and so forth?

Julie: Chúng ta có nên nói gì về nền kinh tế không … nông sản, khoáng sản, vân vân..?

Trevor: Well… Dr White said we shouldn’t go into that sort of detail.

Trevor: Tiến sĩ White nói rằng chúng ta không nên đi sâu vào chi tiết đó.

Julie: But it’s pretty important when you think about it… you know because it does influence the education system…

Julie: Nhưng cậu nghĩ mà xem nó khá quan trọng đấy … vì nó ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục …

Trevor: Look… let’s think about that one later shall we? Let’s see how we’re doing for time…[Q24]

Trevor: Để đó sau cùng đi xem còn thời gian không đã…

Julie: OK…SO … general overview of education.

Julie: OK … vậy thì … tổng quan về giáo dục….

Trevor: Of course [Q25]and then the role of English language…

Trevor: Chắc chắn phải có rồi … và sau đó là vai trò của tiếng Anh …

Julie: Nope…[Q26] that goes in the Language Policy Seminar … don’t you remember?

Julie: Không … chủ đề này có trong Hội thảo Chính sách Ngôn ngữ … cậu không nhớ à?

Trevor: Are you sure?

Trevor: Chắc không?

Julie: Positive.

Julie: Chắc mà.

Trevor: All right… so those are the topics we’re going to be … to be covering …

Trevor: Được rồi … vật thì đó là những chủ đề chúng ta sẽ … đưa ra …

Julie: We need to think about what to prepare … Dr White said he wanted us to use plenty of visuals and things and we might as well try them out when we’re not being assessed …

Julie: Chúng mình cần suy nghĩ về những gì cần chuẩn bị … Tiến sĩ White nói rằng ông muốn chúng mình sử dụng nhiều hình ảnh trực quan và tớ nghĩ mình cứ thử đi vì có tính điểm đâu mà sợ.

Trevor: Well, the most important thing is the overhead projector …

Trevor: Thứ quan trọng nhất là máy chiếu trên cao …

Julie: No problem… we’ll get that from the media room[Q27] must remember to book it…

Julie: Không vấn đề gì … chúng ta sẽ mượn phòng truyền thông … nhớ đặt mượn là được …

Trevor: Well… we’ll need a map of course.

Trevor: Mình sẽ cần một bản đồ nữa.

Julie: Probably two… one of the islands … large scale.

Julie: Phải hai cái ý chứ… một bản đồ những hòn đảo … bản đồ lớn.

Trevor: And one of West Africa.

Trevor: Và một bản đồ Tây Phi.

Julie: Well, the West African one is no problem… There’s one in the Resources Room[Q28].

Julie: Bản đồ Tây Phi dễ thôi… Có một cái trong Phòng Tài nguyên.

Trevor: Oh yeah, of course, the resources room; the islands are going to be more of a problem.

Trevor: OK, Phòng Tài Nguyên; bản đồ các hòn đảo mới là vấn đề này.

Julie: Tell you what… there’s a very clear map of Santiago in that tourist brochure I showed you last week. Don’t you remember it?

Julie: Nói cho cậu biết … có một bản đồ rất nét về Santiago trong tập tài liệu du lịch mà tớ đã cho cậu xem tuần trước. Cậu không nhớ nó à?

Trevor: Oh yeah… that’s right; we can just use the tourist brochure.

Trevor: A đúng rồi; chúng ta chỉ cần sử dụng nó là được.

Julie: We also need statistics … on several different things.

Julie: Chúng mình cũng cần số liệu thống kê về các đối tượng khác nhau.

Trevor: Literacy rates.

Trevor: Tỷ lệ biết chữ.

Julie: Yes, and school places.

Julie: Đúng rồi, và khu vực các trường học nữa.

Trevor: How about the encyclopaedia?

Trevor: Sử dụng bách khoa toàn thư thì sao?

Julie: Nah… not up-to-date enough!

Julie: Không … nó lỗi thời rồi!

Trevor: Mmm… why don’t we call the embassy[Q29]?

Trevor: Mmm … tại sao chúng ta không gọi cho đại sứ quán?

Julie: Oh… someone’s enthusiastic!

Julie: Ui … có ai đang nhiệt tình quá ta!

Trevor: Well… if something’s worth doing…

Trevor: Việc gì đáng làm thì làm thôi…

Julie: I know…it’s worth doing well… OK.

Julie: Tớ biết … việc này đáng mà … OK thôi.

Trevor: We can find out statistics on school places from them as well [Q30].

Trevor: Chúng ta cũng có thể tìm hiểu số liệu thống kê về các địa điểm trường học từ họ.

Julie: Might as well.

Julie: Cũng có thể.

Trevor: Look, Julie, it’s almost time for our tutorials … we can meet again on Monday… but we need to prepare some stuff before then…

Trevor: Ôi sắp vào lớp rồi … thứ Hai gặp lại nhé … nhưng chúng ta cần chuẩn bị vài thứ trước đó ..

Đáp án
Q21. 5
Q22. assessed
Q23. A
Q24. B
Q25. A
Q26. C
Q27. media room
Q28. resources room
Q29. embassy
Q30. statistics

C – Từ vựng

 • and so forth (idiom) ~ and so on
  Nghĩa: used at the end of a list to show that it continues in the same way
  Ví dụ: We discussed everything—when to go, what to see and so on.
 • positive (adj) ~ sure
  Nghĩa: [not before noun] (of a person) completely sure that something is correct or true
  Ví dụ: I can’t be positive about what time it happened.

Đề xuất bộ sách IELTS

Combo 6 cuốn luyện đề IELTS sát thật trước khi đi thi (Academic)

 

Gồm có: Series giải Listening và Reading trong bộ IELTS Cambridge huyền thoại, là nguồn tài liệu luyện thi sát thật nhất + Giải đề thi IELTS Writing Task 1 & 2 của các đề thi cũ, có tỉ lệ trúng tủ cực cao + Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề + Hai cuốn sách từ vựng & ý tưởng Writing & Speaking theo chủ đề

 

Section 4: Monosodium Glutamate (MSG) 

Questions 31-33: Choose the correct letter, A, B or C.

Monosodium Glutamate (MSG)

31. The speaker says the main topic of the lecture is 

 • A the history of monosodium glutamate. 
 • B the way monosodium glutamate works.
 • C where monosodium glutamate is used.

32. In 1908, scientists in Japan 

 • A made monosodium glutamate. 
 • B began using kombu. 
 • C identified glutamate. 

33. What change occurred in the manufacture of glutamate in 1956? 

 • A It began to be manufactured on a large scale. 
 • B The Japanese began extracting it from natural sources. 
 • C It became much more expensive to produce.

Questions 34-40: Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. 

Monosodium Glutamate (MSG)

• MSG contains 

– glutamate (78.2%) 

– sodium (12.2%) 

34 …………… (9.6%) 

• MSG is used in foods in many different parts of the world. 

• In 1908 Kikunae Ikeda discovered a 37 ………………

• Our ability to detect glutamate makes sense because it is so 38 …………. naturally. 

• John Prescott suggests that: 

– sweetness tells us that a food contains carbohydrates.

39 …………… tells us that a food contains toxins. 

– sourness tells us that a food is spoiled. 

– saltiness tells us that a food contains 40 …………….

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng