Giải đề IELTS Writing Cambridge 8 Test 3 (full 2 tasks)

Cam 8 Test 3 Writing Task 1

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

1. Phân tích biểu đồ

– Process loại thứ nhất: “Miêu tả cái gì được làm như thế nào?” hay còn gọi là dạng man-made process.

– Đây là process nói về các bước sản xuất xi măng và bê tông, trông có vẻ “nguy hiểm” nhưng thực ra phân tích cũng không có gì cả. Với dạng process mình phải đưa hết tất cả các bước (không chừa bước nào) nên không phải chọn những đặc điểm chung, mà chỉ đơn giản là thấy gì viết nấy.

Cấu trúc bài viết

– Introduction: Paraphase lại đầu bài bằng 1 câu đơn giản

– Overview: Nêu tổng quát số bước sản xuất, các cách sản xuất. Nêu tên bước đầu tiên và thành quả cuối cùng.

– Body:

 • Body 1: Mô tả chi tiết, lần lượt từng bước (có gì nói đấy) các công đoạn làm xi măng.
 • Body 2: Mô tả cách dùng xi măng tạo ra bê tông.

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

The two diagrams describe the processes in which cement and concrete are produced.

It is clear the the cement production includes five steps, beginning with crushing limestone and clay and ending with packaging, while the production of concrete has only two steps.

Looking at the first process, initially limestone and clay are put through a crusher that is responsible for transforming them into powder. Secondly, the powder is then poured into a mixer where the components are blended. After that, the resulting product is moved through a rotating heater at a high temperature, followed by the grinding process to create cement which is finally packed into bags for storage and delivery.

Regarding the second process, cement and other materials including gravel, sand and water are prepared at appropriate proportions, 15%, 50%, 25% and 10% respectively. Following that, they are all poured into a mixer which rotates to form concrete for building purposes.

Written by IELTS Thanh Loan

Bài mẫu tham khảo số 2:

The first diagram illustrates the process of cement manufacture, and the second diagram shows the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials are mixed together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay are crushed to form a powder. This powder is then mixed before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture is ground, and cement is produced. Finally, the cement is packaged in large bags.

Cement is one of the four raw materials that are used in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete consists of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Written by ielts-simon.com

3. Từ vựng

 • powder (noun): bột
 • blend (verb): nhào trộn

4. Lược dịch

Bài mẫu tham khảo số 1:

Hai sơ đồ mô tả các quá trình xi măng và bê tông.

Rõ ràng việc sản xuất xi măng bao gồm năm bước, bắt đầu bằng việc nghiền đá vôi và đất sét và kết thúc bằng đóng gói bao bì, trong khi việc sản xuất bê tông chỉ có hai bước.

Nhìn vào quá trình sản xuất xi măng, ban đầu đá vôi và đất sét được đặt qua một máy nghiền để nghiền thành bột. Tiếp theo, bột sau đó được đổ vào một máy trộn, nơi các thành phần được pha trộn. Sau đó, sản phẩm thu được được chuyển qua lò quay ở nhiệt độ cao, tiếp theo là quá trình nghiền để tạo ra xi măng và cuối cùng được đóng gói vào túi để lưu trữ và phân phối.

Về quy trình tạo bê tông, xi măng và các vật liệu khác bao gồm sỏi, cát và nước được chuẩn bị theo tỷ lệ thích hợp, tương ứng là 15%, 50%, 25% và 10%. Sau đó, tất cả chúng đều được đổ vào máy trộn quay để tạo thành bê tông cho mục đích xây dựng.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Sơ đồ đầu tiên minh họa quy trình sản xuất xi măng và sơ đồ thứ hai cho thấy các vật liệu đi vào sản xuất bê tông.

Rõ ràng là có năm công đoạn trong quá trình sản xuất xi măng, bắt đầu từ đầu vào của nguyên liệu thô và kết thúc với bao thành phẩm. Để sản xuất bê tông, bốn loại vật liệu khác nhau được trộn với nhau.

Ở giai đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất xi măng, đá vôi và đất sét được nghiền nhỏ để tạo thành bột. Bột này sau đó được trộn trước khi đưa vào lò quay. Sau khi đun nóng, hỗn hợp thu được được nghiền và tạo ra xi măng. Cuối cùng, xi măng được đóng gói trong các bao lớn.

Xi măng là một trong bốn nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất bê tông, cùng với sỏi, cát và nước. Chính xác thì bê tông bao gồm 50% sỏi, 25% cát, 15% xi măng và 10% nước. Tất cả bốn nguyên liệu được trộn với nhau trong một máy quay được gọi là máy trộn bê tông.

Cam 8 Test 3 Writing Task 2

Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.

To what extent do you agree or disagree? What other measures do you think might be effective?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experiene.

Write at least 250 words.

1. Phân tích câu hỏi

There are two questions to answer:

 • Do you think increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems?
 • What other measures do you think might be effective to solve traffic and pollution problems?

Increasing the price of petrol:

 • if the price is increased, less people will be able to afford it
 • if fewer people can afford petrol, fewer people will drive cars
 • if fewer people drive cars, there will be less congestion on the roads
 • if fewer people drive, there will be less air pollution

Other ways to solve traffic and pollution problems:

 • traffic problems can be solved by improving public transport to encourage more people to use it rather than to use their own cars
 • public transport can be improved by having more public transport available, making it more punctual and reducing the price of tickets to make it more affordable to the average person
 • another measure is to have no traffic zones in city centers which will reduce both congestion and pollution in urban centers.

2. Bài mẫu tham khảo

There is no doubt that traffic and pollution from vehicles have become huge problems both in cities and on motorways everywhere. Solving these problems is likely to need more than a simple rise in the price of petrol.

While it is undeniable that private car use is one of the main causes of the increase in traffic and pollution, higher fuel costs are unlikely to limit the number of drivers for long. As this policy would also affect the cost of public transport, it would be very unpopular with everyone who needs to travel on the roads. But there are various other measures that could be implemented that would have a huge effect on these problems.

I think to tackle the problem of pollution, cleaner fuels need to be developed. The technology is already available to produce electric cars that would be both quieter and cleaner to use. Persuading manufaturers and travellers to adopt this new technology would be a more effective strategy for improving air quality, especially in cities.

However, traffic congestion will not be solved by changing the type of private vehicle people can use. To do this, we need to improve the choice of public transport services available to travellers. For example, if sufficient sky trains and underground train systems were built and effectively maintained in our major cities, then traffic on the roads would be dramatically reduced. Long-distance train and coach services should be made attractive and affordable alternatives to driving your own car for long journeys.

In conclusion, I think that long-term traffic and pollution reductions would depend on educating the public to use public transport more, and on governments using public money to construct and run efficient systems.

From IELTS Cambridge 8

3. Từ vựng

 • undeniable (adj): không trối cãi được
 • implement (verb): thực hành, thực thi
 • adopt (verb): áp dụng
 • sufficient (adj): đủ
 • affordable (adj): trong khả năng chi trả

4. Dịch tiếng Việt

Không còn nghi ngờ gì nữa, giao thông và ô nhiễm từ các phương tiện giao thông đã trở thành những vấn đề lớn cả ở các thành phố và đường dành cho ô tô ở khắp mọi nơi. Để giải quyết những vấn đề này thì có lẽ ngoài việc tăng giá xăng dầu đơn thuần, chúng ta cần làm nhiều việc hơn.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng việc sử dụng ô tô cá nhân là một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng giao thông và ô nhiễm, nhưng chi phí nhiên liệu cao hơn khó có thể hạn chế số lượng tài xế trong thời gian dài. Vì chính sách này cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí giao thông công cộng, nên giao thông công cộng sẽ không được ưa chuộng đối với tất cả những người có nhu cầu đi lại trên đường. Nhưng có nhiều biện pháp khác có thể được thực hiện sẽ có tác dụng rất lớn đối với vấn đề này.

Tôi nghĩ để giải quyết vấn đề ô nhiễm, cần phải phát triển nhiên liệu sạch hơn. Công nghệ này đã có sẵn để sản xuất ô tô điện vừa êm hơn vừa sạch hơn khi sử dụng. Thuyết phục các nhà sản xuất và hành khách áp dụng công nghệ mới này sẽ là một chiến lược hiệu quả hơn để cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là ở các thành phố.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ không được giải quyết bằng cách thay đổi loại phương tiện cá nhân mà người dân có thể sử dụng. Để làm được điều này, chúng ta cần cải thiện sự lựa chọn của các dịch vụ giao thông công cộng dành cho du khách. Ví dụ, nếu có đủ hệ thống tàu điện trên không và tàu điện ngầm được xây dựng và duy trì hiệu quả ở các thành phố lớn của chúng ta, thì giao thông trên đường bộ sẽ giảm đáng kể. Dịch vụ xe lửa và xe khách đường dài nên là lựa chọn thay thế hấp dẫn và hợp túi tiền cho việc tự lái ô tô của bạn trong những chuyến đi dài.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng việc giảm thiểu ô nhiễm và giao thông trong dài hạn sẽ phụ thuộc vào việc giáo dục công chúng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn và các chính phủ sử dụng tiền công để xây dựng và vận hành các hệ thống hiệu quả.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng