Giải đề IELTS Writing Cambridge 8 Test 1 (full 2 tasks)

Cam 8 Test 1 Writing Task 1

The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table show how these causes affected three regions of the world during the 1990s.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

1. Phân tích biểu đồ

– Dạng biểu đồ: Đây là dạng bài mix (biểu đồ kết hợp), có 2 biểu đồ khác loại và chúng ta phải miêu tả cả 2 biểu đồ.

– Thì sử dụng: Quá khứ đơn

– Đơn vị: percent

Cấu trúc bài viết

– Introduction: Paraphase lại đầu bài, nêu vai trò từng biểu đồ

– Overview: Lần lượt nêu xu hướng thay đổi của từng biểu đồ

– Body:

 • Body 1: Mô tả biểu đồ tròn. Liệt kê từng số liệu và so sánh với những con số còn lại và tương quan của chúng với nhau.
 • Body 2: Mô tả bảng. Lặp lại động tác trên.

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

The pie chart shows main reasons leading to global land erosion while the table focuses data in three main regions in the 1990s.

Overall, overgrazing and forest destruction were the main culprits of reducing land productivity in the whole world. The total percentage of degraded land in Europe was highest.

Looking at the pie chart, 35% of the total land was degraded because too many animals fed on it, followed by 30% deforested. Over-cultivation was responsible for the degradation of 28% of land in the world while the other reasons were not significant contributing factors.

Regarding the table, nearly a quarter of land in Europe was damaged, roughly 10% of which was due to forest destruction. The total land area degraded accounted for 13%, but over-grazing was attributed to over 11% of the unproductive land. In North America, the percentage of degraded land was only 5% and over-cultivation was the main reason, responsible for 3.3%.

Written by IELTS Thanh Loan

Bài mẫu tham khảo số 2:

The pie chart illustrates the main causes of the deterioration of global farmland and the table gives data regarding the influence of these causes on three areas during the 1990s. Overall, over-farming was the leading cause of global land degradation and the Eurozone had the highest proportion of degraded land.

With regard to global land degradation, the leading cause was over-farming at 35%. This was closely followed by cutting down forests and growing too many crops, which accounted for 30% and 28%, respectively. Other reasons were only responsible for 7% of the damage.

Turning to the individual areas, Europe had the highest proportion of land that was less fertile at 23%. The main cause was deforestation at 9.8% and the least was over-farming at 5.5%. Oceania had 13% of its land that was degraded and this was caused by overgrazing at 11.3% and deforestation at a much lower 1.7%. There was no damage due to over-cultivation in Oceania. North America had the lowest proportion of arable land damaged at 5%. The biggest cause was over-cultivation at 3.3% and the least was the removal of forests, at 0.2%.

Written by ieltsanswers.com

3. Từ vựng

 • culprit (noun): lý do
 • land productivity (noun): năng suất đất
 • be attributed to something (verb): được cho là do cái gì gây ra
 • deterioration (noun): sự suy giảm, việc cái gì đó trở nên tồi tệ hơn
 • fertile (adj): màu mỡ
 • arable (adj): có thể trồng trọt, đất canh tác

4. Lược dịch

Bài mẫu tham khảo số 1:

Biểu đồ tròn cho thấy các lý do chính dẫn đến suy thoái, xói mòn đất toàn cầu trong khi bảng tập trung dữ liệu vào ba khu vực chính trong những năm 1990.

Nhìn chung, chăn nuôi và phá rừng là nguyên nhân chính làm giảm năng suất đất trên toàn thế giới. Tổng tỷ lệ đất bị suy thoái ở châu Âu là cao nhất.

Nhìn vào biểu đồ tròn, 35% tổng diện tích đất đã bị suy thoái vì chăn nuôi tang quá nhanh, 30% đất bị tàn phá. Việc canh tác quá mức chiếm 28% sự suy thoái của đất đai trên thế giới, những nguyên nhân còn lại chiếm tỉ lệ không đáng kể.

Theo con số trong bảng, gần một phần tư đất ở châu Âu bị hư hại, khoảng 10% trong số đó là do phá rừng. Tổng diện tích đất bị suy thoái chiếm 13%, chăn thả quá mức khiến cho 11% diện tích đất không sản xuất được. Ở Bắc Mỹ, tỷ lệ đất bị suy thoái chỉ là 5% và việc canh tác quá mức là nguyên nhân chính, chiếm 3,3%.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Biểu đồ hình tròn minh họa các nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái đất canh tác toàn cầu và bảng này cung cấp dữ liệu về ảnh hưởng của những nguyên nhân này đối với ba khu vực trong suốt những năm 1990.

Nhìn chung, canh tác quá mức là nguyên nhân hàng đầu gây ra suy thoái đất toàn cầu và Khu vực đồng tiền chung châu Âu có tỷ lệ đất bị thoái hóa cao nhất.

Đối với tình trạng suy thoái đất toàn cầu, nguyên nhân hàng đầu là do canh tác quá mức ở mức 35%. Theo sau là chặt phá rừng và trồng quá nhiều hoa màu, lần lượt chiếm 30% và 28%. Các lý do khác chỉ chịu trách nhiệm cho 7% thiệt hại.

Chuyển sang các khu vực riêng lẻ, châu Âu có tỷ lệ đất kém màu mỡ cao nhất với 23%. Nguyên nhân chính là phá rừng ở mức 9,8% và ít nhất là do canh tác quá mức ở mức 5,5%. Châu Đại Dương có 13% diện tích đất bị bạc màu và nguyên nhân là do chăn thả quá mức ở mức 11,3% và nạn phá rừng ở mức thấp hơn nhiều là 1,7%. Không có thiệt hại do trồng trọt quá mức ở Châu Đại Dương. Bắc Mỹ có tỷ lệ đất canh tác bị thiệt hại thấp nhất là 5%. Nguyên nhân lớn nhất là canh tác quá mức 3,3% và ít nhất là chặt phá rừng 0,2%.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 8 Test 1 Writing Task 2

Some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experiene.

Write at least 250 words.

1. Phân tích câu hỏi

Loại câu hỏi

Gợi ý ý tưởng:

Introduction

Sentence 1: Some people believe that it’s the parent’s responsibility to teach good manners to the children and make them good members of the society. In comparison, others claim that school is the place where they should learn to become valuable members.

Sentence 2: Therefore, I agree entirely with the former statement because home is the first place for children to learn, so parents should instill good behaviour in them as their behaviour mirrors that of their parents.

Body

Paragraph 1: Parents play an essential role in the development of children in their early childhood.

Paragraph 2: Certain people vehemently argue that schools should take the responsibility of teaching and inculcating good qualities

Conclusion

Formulate both the views and state your opinion.

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

A child’s education has never been about learning information and basic skills only. It has always included teaching the next generation how to be good members of society. Therefore, this cannot be the responsibility of the parents alone.

In order to be a good member of any society, the individual must respect and obey the rules of their community and share their values. Educating children to understand the need to obey rules and respect others always begins in the home and it widely thought to be the responsibility of parents. They will certainly be the first to help children learn what is important in life, how they are expected to behave and what role they will play in their world.

However, learning to understand and share the value system of a whole society cannot be achieved just in the home. Once a child goes to school, they are entering a wider community where teachers and peers will have just as much influence as their parents do at home. At school, children will experience working and living with people from a whole variety of backgrounds from a wider society. This experience should teach them how to cooperate with each other and how to contribute to the life of their community.

But to a valuable mumber of any community is not like learning a simple skill. It is something that an individual goes on learning throughout life and it is the responsibility of every member of a society to take responsibility for helping the younger generation to become active and able members of that society.

From IELTS Cambridge

Bài mẫu tham khảo số 2: 

It is quite true that we continue developing our personalities throughout our lives. However, the young age is rather a crucial time that moulds our characteristics. Some people believe that families define who we are going to become, while others favour the notion that the schools are liable to teach us morality and guide us toward a better future. As far as my perception is concerned, I agree with the former thought. I will be explaining both points of view in the upcoming paragraphs.

Our family is the first environment where we immerse ourselves ever since we were born. The values that our parents deliver and the behaviour they convey surely leave a colossal impact on our personalities. It is also an important process for a parent to imbibe righteous perspective into their child at the beginning. It is nothing less than creating a masterpiece on a blank canvas before it gets contaminated.

Those who believe that school should be the adequate place to educate children so that they can acquire the right attitude in their lives and have decent morality to be good members of the overall society have put their belief in teachers. In a way, teachers offer standard expectations that our society has for people, providing ideas and knowledge with less deviation and less bias from students. It is also necessary for young children to meet other people from varying backgrounds. This helps cultivate diversity and respect for other races.

Concluding this essay, I would say that although there are disputes with views, for me, trying to develop the characteristics of a child until they are ready enough to tackle the world as they go is mainly done by parents. Hence, I believe that our families play an important role and the schools come second.

Written by ieltsmaterial.com

3. Từ vựng

 • crucial (adj): quan trọng
 • mould one’s characteristics (verb phrase): hình thành tích cách
 • notion (noun): ý kiến
 • be liable to do something (adj): chịu trách nhiệm
 • morality (noun): đạo đức
 • perception (noun): nhận thức
 • immerse SO in ST (verb): đắm chìm
 • imbibe (verb): thấm nhuần, hấp thụ
 • contaminate (verb): làm ô uế, làm vẩn đục
 • adequate (adj): đủ
 • acquire (verb): đạt được, có được
 • deviation (noun): sự lệch lạc
 • tackle (verb): đương đầu, đối mặt

4. Dịch tiếng Việt

Bài mẫu tham khảo số 1:

Giáo dục một đứa trẻ không đơn thuần là học thông tin và các kỹ năng cơ bản. Nó luôn bao gồm việc dạy cho thế hệ sau cách trở thành những thành viên tốt của xã hội. Vì vậy, đây không thể là trách nhiệm của một mình cha mẹ học sinh.

Để trở thành một thành viên tốt của bất kỳ xã hội nào, mỗi cá nhân phải tôn trọng và tuân theo các quy tắc của cộng đồng và chia sẻ các giá trị của họ. Giáo dục con cái hiểu sự cần thiết phải tuân theo các quy tắc và tôn trọng người khác luôn bắt đầu từ trong gia đình và đó là trách nhiệm của cha mẹ. Họ chắc chắn sẽ là những người đầu tiên giúp trẻ học được điều gì là quan trọng trong cuộc sống, cách chúng phải cư xử và chúng sẽ đóng vai trò như thế nào trong thế giới của chúng.

Tuy nhiên, việc học để hiểu và chia sẻ hệ thống giá trị của toàn xã hội không thể chỉ trong nhà. Khi một đứa trẻ đi học, chúng đang bước vào một cộng đồng rộng lớn hơn, nơi giáo viên và bạn bè đồng trang lứa sẽ có nhiều ảnh hưởng như cha mẹ ở nhà. Tại trường, trẻ em sẽ được trải nghiệm làm việc và sống với những người từ nhiều thành phần khác nhau từ một xã hội rộng lớn hơn. Điều này sẽ dạy họ cách hợp tác với nhau và cách đóng góp cho cuộc sống của cộng đồng.

Nhưng đối với một cộng đồng có giá trị không giống như học một kỹ năng đơn giản. Đó là điều mà một cá nhân không ngừng học hỏi trong suốt cuộc đời và trách nhiệm của mọi thành viên trong xã hội là giúp đỡ thế hệ trẻ trở thành những thành viên tích cực và có năng lực của xã hội đó.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Chúng ta liên tục phát triển nhân cách của mình trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, tuổi trẻ là khoảng thời gian quan trọng hình thành nên những đặc điểm của chúng ta. Một số người tin rằng gia đình xác định chúng ta sẽ trở thành ai, trong khi những người khác ủng hộ quan điểm rằng trường học có trách nhiệm dạy chúng ta đạo đức và hướng dẫn chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn. Theo như nhận thức của tôi, tôi đồng ý với suy nghĩ trước đây. Tôi sẽ giải thích cả hai quan điểm trong các đoạn sắp tới.

Gia đình là môi trường đầu tiên mà chúng ta hòa mình vào kể từ khi chúng ta được sinh ra. Những giá trị mà cha mẹ chúng ta cung cấp và hành vi mà họ truyền đạt chắc chắn để lại tác động to lớn đến tính cách của chúng ta. Đó cũng là một quá trình quan trọng để cha mẹ thấm nhuần quan điểm đúng đắn vào con mình ngay từ đầu. Nó không khác gì việc tạo ra một kiệt tác trên một bức tranh trống trước khi nó bị lấm bẩn.

Những người cho rằng trường học phải là nơi giáo dục trẻ em để các em có thái độ sống đúng đắn, có đạo đức tốt để trở thành thành viên tốt của toàn xã hội đã đặt niềm tin vào thầy cô. Theo một cách nào đó, giáo viên đưa ra những kỳ vọng tiêu chuẩn mà xã hội của chúng ta dành cho con người, cung cấp những ý tưởng và kiến ​​thức ít sai lệch hơn và ít thiên vị hơn cho học sinh. Trẻ nhỏ cũng cần gặp gỡ những người khác từ các hoàn cảnh khác nhau. Điều này giúp nuôi dưỡng sự đa dạng và tôn trọng các chủng tộc khác.

Kết luận bài luận này, tôi muốn nói rằng mặc dù có những tranh cãi về quan điểm, nhưng đối với tôi, việc cố gắng phát triển các đặc điểm của một đứa trẻ cho đến khi chúng đủ sẵn sàng để tiếp cận thế giới mà chúng đi là chủ yếu do cha mẹ thực hiện. Do đó, tôi tin rằng gia đình của chúng ta đóng một vai trò quan trọng và trường học đứng thứ hai.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng