Giải đề IELTS Writing Cambridge 7 Test 4 (full 2 tasks)

Cam 7 Test 4 Writing Task 1

The pie charts below show units of electricity production by fuel source in Australia and France in 1980 and 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

1. Phân tích biểu đồ

– Dạng biểu đồ: Pie chart có sự thay đổi theo thời gian. Cần phải nhấn mạnh xu hướng thay đổi của biểu đồ và so sánh tương quan các số liệu qua thời gian.

– Thì sử dụng: Thì quá khứ đơn vì thời gian hoàn toàn trong quá khứ

– Đơn vị: Units

Cấu trúc bài viết

– Introduction: Giới thiệu biểu đồ, paraphrase đầu bài.

– Overview: Xu hướng chung của biểu đồ: Sản lượng tổng có xu hướng tăng trong giai đoạn này. Số liệu lớn nhất của từng quốc gia.

– Body:

Body 1: Mô tả số liệu của Úc, nêu từng số liệu và tương quan qua thời gian

Body 2: Làm tương tự với Pháp.

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

The pie charts compare the percentage of electricity produced from different sources in Australia and France in two years, 1980 and 2000.

Overall, the total electricity production in both countries increased over that period. While coal was the most vital source to generate energy in Australia, most electricity in France in 2000 was from nuclear power.

In Australia, 100 units of electricity was produced in 1980, a half of which was from coal. Natural gas and Hydropower were responsible for the production of equal amounts of electricity, with 20 units, being double the figure for oil. After two decades, the total production of electricity increased to 170 units, and coal still kept the top position, at 130 units while the other figures were trivial.

In France, less electricity was created than in Australia, at 90 units in 1980, and the quantities of it generated from natural gas or coal were equal, at 25 units, compared to 20 units produced from oil. From that time to 2000, nuclear power became much more popular, which was used to produce 126 out of 180 units in the total production.

Written by IELTS Thanh Loan

Bài mẫu tham khảo số 2:

The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.

Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and France. While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.

Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to 130 out of 170 units in 2000. By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.

Australia depended on hydro power for just under 25% of its electricity in both years, but the amount of electricity produced using this type of power fell from 5 to only 2 units in France. Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia. Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in 1980 than in 2000.

 Written by ielts-simon.com

3. Từ vựng

 • double (adj): cao gấp đôi
 • trivial (adj): một chút xíu, một ít
 • depend on ~ rely on something (verb): phụ thuộc vào

4. Lược dịch

Bài mẫu tham khảo số 1:

Các biểu đồ tròn so sánh tỷ lệ điện sản xuất từ ​​các nguồn khác nhau ở Úc và Pháp trong hai năm, 1980 và 2000.

Nhìn chung, tổng sản lượng điện ở cả hai quốc gia tăng trong giai đoạn này. Trong khi than là nguồn quan trọng nhất để tạo ra năng lượng ở Úc, hầu hết điện ở Pháp vào năm 2000 là từ điện hạt nhân.

Tại Úc, 100 đơn vị điện được sản xuất vào năm 1980, một nửa trong số đó được tạo ra từ than đá. Khí thiên nhiên và thủy điện chịu trách nhiệm sản xuất một lượng điện bằng nhau, với 20 đơn vị, gấp đôi từ dầu. Sau hai thập kỷ, tổng sản lượng điện tăng lên 170 đơn vị, và than vẫn giữ vị trí hàng đầu, ở mức 130 chiếc trong khi các con số khác không đáng kể.

Tại Pháp, lượng điện được sản xuất ít hơn ở Úc, ở mức 90 đơn vị vào năm 1980, và số lượng điện được tạo ra từ khí thiên nhiên hoặc than đá bằng nhau, ở 25 đơn vị, so với 20 đơn vị sản xuất từ ​​dầu. Từ thời điểm đó đến năm 2000, điện hạt nhân trở nên phổ biến hơn nhiều, giữ mức 126 trong tổng số 180 đơn vị tổng sản lượng.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Biểu đồ hình tròn so sánh lượng điện được sản xuất bằng cách sử dụng năm nguồn nhiên liệu khác nhau ở hai quốc gia trong hai năm riêng biệt.

Tổng sản lượng điện tăng mạnh từ năm 1980 đến năm 2000 ở cả Úc và Pháp. Mặc dù tổng số của cả hai quốc gia là tương đương nhau, nhưng có sự khác biệt lớn về nguồn nhiên liệu được sử dụng.

Than đá được sử dụng để sản xuất 50 trong tổng số 100 đơn vị điện ở Úc vào năm 1980, tăng lên 130 trên 170 đơn vị vào năm 2000. Ngược lại, điện hạt nhân trở thành nguồn nhiên liệu quan trọng nhất ở Pháp vào năm 2000, sản xuất gần 75% điện của đất nước.

Australia phụ thuộc vào thủy điện chỉ dưới 25% sản lượng điện trong cả hai năm, nhưng lượng điện được sản xuất bằng cách sử dụng loại điện này đã giảm từ 5 xuống chỉ còn 2 đơn vị ở Pháp. Mặt khác, dầu mỏ vẫn là một nguồn nhiên liệu tương đối quan trọng ở Pháp, nhưng việc sử dụng nó đã giảm ở Úc. Cả hai quốc gia đều dựa vào khí đốt tự nhiên để sản xuất điện vào năm 1980 nhiều hơn đáng kể so với năm 2000.

Cam 7 Test 4 Writing Task 2

Some people think that universities should provide graduates with the knowledge and skills needed in the workplace. Others think that the true function of a university should be to give access to knowledge for its own sake, regardless of whether the course is useful to an employer.

What, in your opinion, should be the main function of a university?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experiene.

Write at least 250 words.

1. Phân tích câu hỏi

 • Dạng câu hỏi: Discussion with opinion
 • Có 3 cách để bạn đưa tra câu trả lời này:
  • Đồng ý rằng chức năng của đại học là cung cấp kiến thức và kinh nghiệm cần ở nơi làm việc
  • Đồng ý rằng chức năng của trường đại học và cung cấp cách tiếp cận với kiến thức thôi
  • Tranh luận rằng trường đại học có cả hai chức năng trên

2. Bài mẫu tham khảo

Whether a university’s role should be to prepare graduates for specific jobs or simply to educate without a particular vocation in mind is a debatable issue. This essay believes that universities fulfill both purposes. The essay will first discuss the function of vocational courses, followed by a discussion of more traditional tertiary education.

Some students have a very specific job in mind when they enroll at university. Medicine, dentistry and accountancy have clear career paths and they allow people to focus on and then undertake a certain profession upon graduation. This suits those who have decided on a career and it avoids them wasting time studying a more general subject like English. For instance, in the United States, you must complete four years of higher education before you can study law and many feel that these four years are a waste of time, that would have been better used focusing on their chosen discipline.

However, this is not suitable for everyone and many people have no idea what job they would like to do when they are 18. For these young people, it is better to do a non-vocational course, such as philosophy and simply add to their intellect without a career goal in mind. If they were forced to study a more practical subject, they are more likely to quit or become disillusioned because they don’t see the point of their chosen subject. For example, The Times recently reported that only 50% of law graduates actually want to become lawyers at the end of their studies.

In conclusion, the function of college is to both prepare students for the workforce and provide knowledge and which one a person chooses should depend on their preference at the time.

Written by ieltsadvantage.com

3. Từ vựng

 • tertiary education (noun phrase): giáo dục đại học
 • intellect (noun): kiến thức
 • disillusioned (adj): vỡ mộng

4. Dịch tiếng Việt

Liệu vai trò của trường đại học là chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp vào những công việc cụ thể hay chỉ đơn giản là giáo dục mà không cần quan tâm đến thiên chức cụ thể là một vấn đề gây tranh cãi. Bài luận này tin rằng các trường đại học đáp ứng được cả hai mục đích. Trước tiên, bài luận sẽ thảo luận về chức năng của các khóa học nghề, tiếp theo là thảo luận về giáo dục đại học truyền thống hơn.

Một số sinh viên có một công việc rất cụ thể trong tâm trí khi họ đăng ký vào trường đại học. Y khoa, nha khoa và kế toán có những con đường sự nghiệp rõ ràng và chúng cho phép mọi người tập trung vào một lĩnh vực và sau đó thực hiện một nghề nhất định khi tốt nghiệp. Điều này phù hợp với những người đã quyết định lựa chọn nghề nghiệp và nó giúp họ tránh lãng phí thời gian học một môn học tổng quát hơn như tiếng Anh. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, bạn phải hoàn thành bốn năm giáo dục đại học trước khi bạn có thể học luật và nhiều người cảm thấy rằng bốn năm này là lãng phí thời gian, sẽ tốt hơn nếu tập trung vào ngành học mà họ đã chọn.

Tuy nhiên, điều này không phù hợp với tất cả mọi người và nhiều người không biết họ muốn làm công việc gì khi họ 18 tuổi. Đối với những người này, tốt hơn là nên tham gia vào những khoá học không có định hướng nghề cụ thể như tâm lý học và mở mang thêm kiến thức. Nếu họ bị buộc phải học một chủ đề thực tế hơn, họ có nhiều khả năng sẽ bỏ dở hoặc vỡ mộng vì họ không thấy điểm của môn học mà họ đã chọn. Ví dụ, The Times gần đây đã báo cáo rằng chỉ có 50% sinh viên tốt nghiệp luật thực sự muốn trở thành luật sư khi kết thúc chương trình học của họ.

Tóm lại, chức năng của trường đại học là vừa chuẩn bị cho sinh viên lực lượng lao động, vừa cung cấp kiến ​​thức và việc một người chọn nên tùy thuộc vào sở thích của họ vào thời điểm đó.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng