Giải đề IELTS Writing Cambridge 7 Test 2 (full 2 tasks)

Cam 7 Test 2 Writing Task 1

The graph below shows the consumption of fish and some different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Fish and meat consumption

1. Phân tích biểu đồ

– Dạng câu hỏi: Đây là là dạng biểu đồ đường có xu hướng thay đổi theo thời gian, vì vậy các bạn cần nhấn mạnh được xu hướng tăng hay giảm của biểu đồ.

Các bạn xem hướng dẫn chi tiết cách viết Line Graph ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=-vx62RRWRHM&t=1s

– Thì sử dụng: Thì quá khứ đơn

Cấu trúc bài viết

– Introduction: Paraphrase lại câu nội dung trên đề thi để xem nội dung biểu đồ nói về vấn đề gì.

– Overview: Nêu đặc điểm chính của biểu đồ: Thịt gà có xu hướng tăng. Các loại thịt khác thì giảm. Thịt gà có xu hướng thay thế thịt bò.

– Body:

 • Body 1: Nêu con số cụ thể của từng loại thịt trong năm 1979 và so sánh tương quan.
 • Body 2: Mô tả số liệu và xu hướng phát triển của các số liệu năm 2004.

2. Bài mẫu tham khảo

The line graph compares the average consumption of fish and three kinds of meat in a European country from 1979 to 2004.

Overall, the amount of chicken eaten increased over that time, but the opposite was true for beef, lamb and fish. Initially, beef was the favourite food but it was replaced by chicken in the second half of the period.

In 1979, each person in this nation consumed about 220 grams beef per week, compared to about 150 grams chicken or lamb. Fish was the least popular food, with about 60 grams consumed weekly.

From that time to 2004, beef consumption reduced significantly to only about 100 grams, but the figure for chicken showed a dramatic rise to peak at about 250 grams each person. The average consumption of lamb declined gradually to just over 50 grams per week, and similarly, less fish was eaten per head in this nation, with its figure falling by about 15 grams a week.

Written by IELTS Thanh Loan

3. Từ vựng

 • per person ~ per head ~ per capita: mỗi đầu người
 • per week ~ weekly (adj/adv): mỗi tuần

4. Lược dịch

Biểu đồ đường so sánh mức tiêu thụ trung bình của cá và ba loại thịt ở một nước châu Âu từ năm 1979 đến năm 2004.

Nhìn chung, số lượng gà được tiêu thụ có xu hướng tăng lên, nhưng ngược lại, thịt bò, thịt cừu và cá lại có xu hướng giảm. Ban đầu, thịt bò là thức ăn ưa thích nhưng nó được thay thế bằng thịt gà trong nửa cuối của giai đoạn này.

Năm 1979, mỗi người ở quốc gia này sử dụng khoảng 220 gram thịt bò mỗi tuần, so với khoảng 150 gram thịt gà hoặc thịt cừu. Cá là thức ăn ít phổ biến nhất, với khoảng 60 gram tiêu thụ hàng tuần.

Từ thời điểm đó đến năm 2004, tiêu thụ thịt bò giảm đáng kể chỉ còn khoảng 100 gram, số liệu về thịt gà cho thấy một sự gia tăng đáng kểvà đạt đỉnh vào khoảng 250 gram mỗi người. Mức tiêu thụ trung bình của cừu giảm dần xuống chỉ còn hơn 50 gram mỗi tuần, tương tự, cá ngày càng ít được sử dụng, với con số của nó giảm khoảng 15 gram một tuần.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Cam 7 Test 2 Writing Task 2

Some people believe that there should be fixed punishments for each type of crime. Others, however, argue that the circumstances of an individual crime, and the motivation for commiting it, should always be taken into account when deciding on the punishment.

Discuss both these views and give your opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experiene.

Write at least 250 words.

1. Phân tích câu hỏi

Introduction:

 • Paraphrase the question
 • This essay discusses SIDE A and SIDE B, and then I will give my own opinion

Body

 • Write topic sentences for each body paragraph
 • SIDE A: On one side of the argument, there are people who argue that ….
 • SIDE B: On the other hand, ….

Conclusion:

 • SIGNAL OPINION: In conclusion, I believe that ….
 • Usually you can say that both sides have merits. State which side is stronger and the reason

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

One of the highly controversial issues today relates to whether to use standardised penalties or flexible ones. This essay examines this question from both points of view and then I will give my own perspective on the matter.

On one side of the argument there are people who argue that the benefits of standardised punishments considerably outweigh its disadvantages. The main reason for believing this is that it is more efficient and cheaper to manage. One good illustration of this is parking tickets. If every one of these had to go to court and be ruled upon by a judge and jury this would be very expensive and waste a lot of people’s time. It is also possible to say that this system is fairer because every person is treated the same regardless of race or gender.

On the other hand, it is also possible to make the opposing case. It is often argued that in fact it is better to consider the situation and reason of a crime. People often have this opinion because sometimes people are forced to commit a crime such as murder due to reasons like self-defence. Clearly, this should be considered in sentencing for the crime. A second point is that the reason for a crime should be taken into account. A particularly good example here is that someone who steals food to feed their family shouldn’t be punished as someone who steals a watch because they want to look wealthy.

In conclusion, I believe both arguments have their merits. On balance, however, I tend to feel that it is better to decide the penalty on a case-by-case basis, as getting the right decision is more important than the justice system saving money.

Written by ieltsanswers.com

Bài mẫu tham khảo số 2: 

One of the highly controversial issues today relates to whether the judiciary system should adopt fixed sentences for all crimes, or it should consider the circumstances and motivation behind each crime. In this essay, I am going to shed some light on this question from both points of view and extend my support to the latter opinion.

On one side of the argument there are people who argue that the benefits of adopting a fixed punishment structure for the crimes committed considerably outweigh its disadvantages. This is because fixed punishments will probably save a lot of time and money that could otherwise be directed for use in much needed services in other sectors of the community such as health and education. Another reason for believing this is that criminals will think twice before they commit any crime, as they would realize that punishment is going to be swift and strict. One good illustration of this is the declined rate of crimes in some countries that adopt a very strict and harsh punitive system.

On the other hand, it is also possible to make the opposing case. It is often argued that in many cases there are extenuating circumstances behind many of the crimes committed, especially the minor ones. People often have this opinion because in many countries and communities there may be strong factors influencing crime rates such as poverty and blackmailing. Therefore, it is crucial for judges to consider all the circumstances surrounding a defendant or a case to issue a just and fair verdict. For instance, a young woman convicted of public misconduct may have been forced into prostitution due to poverty. Thus, it goes without saying that their viewpoint is credible and realistic.

In my opinion, both arguments have their merits. On balance, however, I tend to believe that considering the circumstances behind each crime is paramount in order to reach a fair and just verdict in the courtroom.

Written by ieltsonlinepractice.com

3. Từ vựng

 • standardised penalties ~ fixed sentences (noun phrase): những hình phạt chuẩn, cố định
 • jury (noun): bồi thẩm đoàn
 • to commit a crime (verb phrase): phạm tội
 • self-defence (noun): tự phòng vệ
 • to sentence for the crime (verb phrase): kết án tội gì đó
 • the judiciary system (noun): hệ thống tư pháp
 • harsh punitive system (noun phrase): hệ thống trừng phạt nghiêm khắc
 • extenuating circumstances (noun phrase): tình huống/ tình tiết giảm nhẹ
 • to issue a just and fair verdict (verb phrase): đưa ra phán quyết công bằng
 • prostitution (noun): mại dâm
 • paramount (adj): lớn, quan trọng

4. Dịch tiếng Việt

Bài mẫu tham khảo số 1:

Một trong những vấn đề gây tranh cãi ngày nay liên quan đến việc nên sử dụng hình phạt tiêu chuẩn hay hình phạt linh hoạt. Bài luận này xem xét câu hỏi này từ cả hai quan điểm và sau đó tôi sẽ đưa ra quan điểm của riêng tôi về vấn đề.

Ở một bên của lập luận, có những người cho rằng lợi ích của các hình phạt tiêu chuẩn lớn hơn đáng kể những bất lợi của nó. Lý do chính để tin rằng điều này là hiệu quả hơn và rẻ hơn để quản lý. Một minh họa tốt cho điều này là vé đậu xe. Nếu tất cả những người này phải ra tòa và được phán quyết bởi một thẩm phán và bồi thẩm đoàn thì điều này sẽ rất tốn kém và lãng phí rất nhiều thời gian của mọi người. Cũng có thể nói rằng hệ thống này công bằng hơn vì mọi người đều được đối xử như nhau, không phân biệt chủng tộc hay giới tính.

Mặt khác, cũng có thể làm cho trường hợp đối lập. Người ta thường tranh luận rằng trên thực tế, tốt hơn là nên xem xét hoàn cảnh và lý do phạm tội. Mọi người thường có ý kiến ​​này vì đôi khi người ta buộc phải phạm tội như giết người vì những lý do như tự vệ. Rõ ràng, điều này cần được xem xét trong việc tuyên án cho tội ác. Điểm thứ hai là lý do phạm tội cần được tính đến. Một ví dụ đặc biệt hay ở đây là ai đó ăn cắp thức ăn để nuôi gia đình họ không nên bị trừng phạt như một người ăn cắp đồng hồ vì họ muốn trông giàu có.

Tóm lại, tôi tin rằng cả hai lập luận đều có giá trị của chúng. Tuy nhiên, về mặt cân bằng, tôi có xu hướng cảm thấy tốt hơn là nên quyết định hình phạt theo từng trường hợp, vì việc đưa ra quyết định đúng đắn quan trọng hơn việc hệ thống tư pháp tiết kiệm tiền.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Một trong những vấn đề gây tranh cãi ngày nay liên quan đến việc liệu hệ thống tư pháp có nên áp dụng các bản án cố định cho tất cả các tội phạm hay nó nên xem xét hoàn cảnh và động cơ đằng sau mỗi tội phạm. Trong bài luận này, tôi sẽ làm sáng tỏ câu hỏi này từ cả hai quan điểm và mở rộng sự ủng hộ của tôi đối với ý kiến ​​sau.

Ở một bên của lập luận, có người cho rằng lợi ích của việc áp dụng một cấu trúc hình phạt cố định đối với những tội ác đã gây ra lớn hơn đáng kể những bất lợi của nó. Điều này là do các hình phạt cố định có thể sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc mà nếu không thì có thể được sử dụng cho các dịch vụ cần thiết trong các lĩnh vực khác của cộng đồng như y tế và giáo dục. Một lý do khác để tin vào điều này là bọn tội phạm sẽ suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất kỳ tội ác nào, vì chúng sẽ nhận ra rằng hình phạt sẽ nhanh chóng và nghiêm khắc. Một minh họa tốt cho điều này là tỷ lệ tội phạm giảm ở một số quốc gia áp dụng một hệ thống trừng phạt rất nghiêm khắc và khắc nghiệt.

Mặt khác, cũng có thể làm cho trường hợp đối lập. Người ta thường lập luận rằng trong nhiều trường hợp có những tình tiết giảm nhẹ đằng sau nhiều tội ác được thực hiện, đặc biệt là những người chưa thành niên. Mọi người thường có ý kiến ​​này bởi vì ở nhiều quốc gia và cộng đồng có thể có những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỷ lệ tội phạm như nghèo đói và tống tiền. Do đó, điều quan trọng là các thẩm phán phải xem xét tất cả các tình huống xung quanh một bị cáo hoặc một vụ án để đưa ra một phán quyết công bằng và công bằng. Ví dụ, một phụ nữ trẻ bị kết án về hành vi sai trái nơi công cộng có thể đã bị ép làm gái mại dâm vì nghèo. Do đó, không cần phải nói rằng quan điểm của họ là đáng tin cậy và thực tế.

Theo tôi, cả hai lập luận đều có giá trị của nó. Tuy nhiên, về mặt cân bằng, tôi có xu hướng tin rằng việc xem xét các tình huống đằng sau mỗi tội phạm là điều tối quan trọng để đạt được một phán quyết công bằng và chính đáng trong phòng xử án.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng