Giải đề IELTS Writing Cambridge 16 Test 2 (full 2 tasks)

Cam 16 Test 2 Writing Task 1

The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugar cane.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

How sugar is produced from sugar cane

1. Phân tích câu hỏi

Step1: Understanding

Man-made process

+ tense: present simple

+ voice: passive voice

How many steps? 7 steps

Step 2: Introduction

Step3: Overview

 • comprise/ include/ consist of/ have seven steps
 • Begin with/ commence with …. and finish/ end with …

Step 4: Body

 • grow ~ plant ~ nourish …. for/ in/ during
 • harvest by either … or … (machine called reaper / traditional method ~ conventional method ~ do ST manually by using sickle)
 • crush => a crusher (stalks …. convert into/ press juice)

—–

 • purify ~ refine (refinement)
 • evaporator ~ be thickened until it becomes syrup)
 • crystallise (spin …. in a centrifuge)
 • dry/ cool / pack ~ package / ship ~ deliver ~ distribute

Step 5: Write + proofreading

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

The picture describes the process in which sugar is produced from sugar canes.

Overall, the production of sugar from sugar canes needs a total of seven steps, which commences with farming sugar canes and finishes with sugar ready for sale

At the first step, sugar canes are planted and nourished for 12 to 18 months, and stalks are then harvested. The harvesting process is performed either by a specialized machine called reaper or manually by sickle. Following that, a crusher which has huge rollers presses sugar cane juice out of the shredded stalks, and after that, this juice is refined by a limestone filter. The next step is evaporation in which the resulting juice is burned under heat to be thickened into syrup.

The sixth step of the sugar-producing process is crystalizing: the crystals are spun in a centrifuge to remove the liquid and produce raw sugar. Finally, the sugar is dried and cooled, then packed and shipped to grocery stores or other consumption sites.

Written by IELTS Thanh Loan

Bài mẫu tham khảo số 2:

The process shows how sugar is made from the sugar cane plant.

Looking from an overall perspective, it is readily apparent that this natural and man-made process involves 3 main stages beginning with initial harvesting, followed by a chemical transformation, and finally separation into the end product of sugar.

The first stage is natural and begins with sugar cane being grown over a 12 – 18 month period. The mature plant is then harvested either by hand or large, industrial farming machinery. From that point, the stalks are crushed in a grinder which results in raw sugar cane juice.

The juice is then run through a limestone filter and poured into an evaporator during which time it is heated, reduced and becomes a syrup. The syrup is next separated from the sugar crystals using a centrifuge prior to being dried and cooled in its final form as sugar.

Written by howtodoielts.com

3. Từ vựng

 • to commence with something: bắt đầu với việc gì
 • to nourish: nuôi dưỡng
 • stalk: thân cây
 • reaper: máy gặt
 • sickle: liềm
 • shredded: được xé nhỏ
 • to refine: lọc
 • to crystalize: kết tinh
 • centrifuge: quay li tâm
 • limestone (noun): đá vôi
 • prior to ~ before + noun/V-ing: trước

4. Lược dịch

Bài mẫu tham khảo số 1:

Hình ảnh mô tả quá trình sản xuất đường từ mía.

Nhìn chung, sản xuất đường từ mía cần tổng cộng bảy bước, bắt đầu từ việc trồng mía và kết thúc với đường sẵn sàng để bán

Bước đầu, mía được trồng và chăm sóc từ 12 đến 18 tháng, sau đó thu hoạch than cây. Quá trình thu hoạch được thực hiện bằng máy chuyên dụng gọi là máy gặt hoặc thủ công bằng liềm. Tiếp theo đó, một máy nghiền có các trục lăn lớn sẽ ép nước mía ra khỏi thân cây vụn, và sau đó, nước ép này được tinh chế bằng bộ lọc đá vôi. Bước tiếp theo là làm bay hơi, trong đó nước ép thu được được đốt cháy dưới nhiệt cô đặc thành xi-rô.

Bước thứ sáu của quá trình sản xuất đường là kết tinh: các tinh thể được quay trong máy ly tâm để loại bỏ chất lỏng và tạo ra đường thô. Cuối cùng, đường được sấy khô và làm nguội, sau đó được đóng gói và vận chuyển đến các cửa hàng tạp hóa hoặc các điểm tiêu thụ khác.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Quá trình này cho thấy đường được tạo ra từ cây mía như thế nào.

Nhìn từ góc độ tổng thể, có thể thấy rõ rằng quy trình tự nhiên và nhân tạo này bao gồm 3 giai đoạn chính bắt đầu từ thu hoạch ban đầu, tiếp theo là chuyển hóa hóa học, và cuối cùng là tách thành sản phẩm cuối cùng là đường.

Giai đoạn đầu tiên là tự nhiên và bắt đầu bằng việc trồng mía trong thời gian 12-18 tháng. Cây trưởng thành sau đó được thu hoạch bằng tay hoặc máy móc nông nghiệp công nghiệp lớn. Từ đó, thân cây được nghiền trong máy xay để tạo ra nước mía thô.

Sau đó, nước trái cây được chạy qua một bộ lọc đá vôi và được đổ vào một thiết bị bay hơi trong thời gian đó nó được làm nóng, khử và trở thành xi-rô. Tiếp theo, xi-rô được tách khỏi các tinh thể đường bằng máy ly tâm trước khi được làm khô và làm lạnh ở dạng cuối cùng là đường.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 16 Test 2 Writing Task 2

In their advertising, businesses nowadays usually emphasise that their products are new in some way.

Why is this? Do you think it is a positive or negative development?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experiene.

Write at least 250 words.

1. Phân tích câu hỏi

Dạng câu hỏi: Two-part question

Cấu trúc bài viết:

Introduction:

 • Giới thiệu chủ đề
 • Trả lời cả hai câu hỏi

Body 1: Giải thích lý do tại sao các doanh nghiệp khi quảng cáo lại nhấn mạnh đến những điều mới lạ của sản phẩm

 • Để trở nên khác biệt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh, từ đó thuyết phục người mua hàng
 • Bản năng của người mua hàng là bị thu hút bởi những thứ mới

Body 2: Đưa ra ảnh hưởng tích cực/ tiêu cực của xu hướng này

 • Tích cực là người mua có thể so sánh những đặc tính nổi bật nhất của sản phẩm và so sánh, từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình nhất
 • Tiêu cực là đôi khi khiến khách hàng chạy theo xu hướng, mua sắm quá nhiều và không thật sự cần

Conclusion:

 • Tóm tắt lại câu trả lời

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

Companies often advertise their merchandise as having novel features. The reason for this is that product differentiation is often critical to convincing consumers to purchase. This is a progressive development as it leads to more informed consumers.

The motivation for commercials to highlight product innovations is to persuade consumers to purchase the featured products. By communicating the unique features of a product consumers may be convinced to purchases it. This is because they will see the featured product as being better than others. For instance, every time Apple releases a new version of their I-phone the new features of it are clearly articulated to potential purchasers.  This highlights the value that can be derived from upgrading your phone to the latest version of the Apple brand, which increases the likelihood of a purchase.

This is phenomenon is highly beneficial to consumers as they become more informed shoppers. By having the information about a products unique and novel features savvy consumers are able to make product comparisons and choose the exact product that best suits their unique circumstances. For instance, I purchased an I-phone 12 because I saw that it has the highest camera resolution of all phones currently available. As an amateur photographer, the purchase of this phone ensures that I can take the best photos possible with a smartphone, and this feature was well worth the high price tag to me.

In conclusion, companies are choosing to advertise the new features of their products as a way of convincing shoppers to purchase their products. This is a highly constructive phenomenon as it is leading to more informed consumers who are making better purchasing decisions.

Written by ieltsanswers.com

Bài mẫu tham khảo số 2:

It is becoming increasingly common for companies to place focus on the novelty of their products. In my opinion, this has its basis in the psychology of consumer behavior and is generally a negative development.

The reason many marketing departments present products as new is they are hoping to incentivize increased consumer demand. One of the chief principles of business is that products must meet a real consumer need and, ideally, be unique in some way. For example, advertising for the electronic vehicles made by Tesla highlights that they are different from traditional automobiles and this offers novel benefits for the environment and the individual motorist. This strategy created a niche in the automotive industry that they eventually expanded to become one of the largest companies in the world. It follows that every business attempts to present their products as new to inspire interest and compel demand.

There are exceptions, as in the case of Tesla mentioned above, however, this trend generally leads to disingenuous ads and consumer fatigue. Most companies framing their products as new in some aspect are actually attempting to mislead the public. This is often the case with soft drink companies like Coca Cola and Pepsi that regularly rebrand their bottles and cans to give the appearance of novelty. These tactics are recognizably dishonest and audiences are rarely convinced. In fact, the net effect is that consumers become tired of watching ads for familiar products pretending to be innovative. For many customers this leads to a growing feeling of apathy and disinterest towards the exploitive methods of advertisers.

In conclusion, the reason businesses often present their products as new lies in the importance of consumer psychology and the cynical impact this has in the aggregate is negative. More savvy companies often eschew this trend and produce honest advertisements.

Written by howtodoielts.com

3. Từ vựng

 • novel feature (noun): đặc tính mới
 • product differentiation (noun): sự khác biệt của sản phẩm
 • release (verb): phát hành
 • potential purchaser (noun): người mua hàng tiềm năng
 • savvy consumer (noun): người mua hàng có hiểu biết
 • consumer behavior (noun): hành vi của người tiêu dùng
 • niche (noun): thị trường ngách
 • disingenuous advertisements (noun): quảng cáo không cần thiết
 • eschew something (verb): tránh xa

4. Dịch tiếng Việt

Bài mẫu tham khảo số 1:

Các công ty thường quảng cáo hàng hóa của họ là có các tính năng mới. Lý do cho điều này là sự khác biệt của sản phẩm thường rất quan trọng để thuyết phục người tiêu dùng mua hàng. Đây là một sự phát triển tiến bộ vì nó dẫn đến việc nhiều người tiêu dùng trở nên hiểu biết hơn.

Động lực để quảng cáo làm nổi bật những đổi mới của sản phẩm là thuyết phục người tiêu dùng mua các sản phẩm đặc trưng. Bằng cách truyền đạt các tính năng độc đáo của một sản phẩm, người tiêu dùng có thể bị thuyết phục mua sản phẩm đó. Điều này là do họ sẽ thấy sản phẩm nổi bật là tốt hơn những sản phẩm khác. Ví dụ: mỗi khi Apple phát hành phiên bản I-phone mới của họ, các tính năng mới của nó sẽ được trình bày rõ ràng với những người mua tiềm năng. Điều này làm nổi bật giá trị có thể thu được từ việc nâng cấp điện thoại của bạn lên phiên bản mới nhất của thương hiệu Apple, giúp tăng khả năng mua hàng.

Đây là điều rất có lợi cho người tiêu dùng khi họ trở thành những người mua sắm có hiểu biết hơn. Bằng cách có thông tin về một sản phẩm có tính năng độc đáo và mới lạ, người tiêu dùng hiểu biết có thể so sánh sản phẩm và chọn sản phẩm chính xác phù hợp nhất với hoàn cảnh riêng của họ. Ví dụ, tôi mua một chiếc I-phone 12 vì tôi thấy rằng nó có độ phân giải camera cao nhất trong tất cả các điện thoại hiện có. Là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, việc mua chiếc điện thoại này đảm bảo rằng tôi có thể chụp những bức ảnh đẹp nhất có thể bằng điện thoại thông minh và tính năng này rất xứng đáng với mức giá cao đối với tôi.

Tóm lại, các công ty đang chọn quảng cáo các tính năng mới của sản phẩm như một cách thuyết phục người mua hàng mua sản phẩm của họ. Đây là một hiện tượng mang tính xây dựng cao vì nó dẫn đến những người tiêu dùng có hiểu biết hơn, những người đang đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Việc các công ty tập trung vào tính mới của sản phẩm ngày càng trở nên phổ biến. Theo tôi, điều này có cơ sở trong tâm lý hành vi của người tiêu dùng và nhìn chung là một diễn biến tiêu cực.

Lý do nhiều bộ phận tiếp thị giới thiệu sản phẩm là sản phẩm mới là họ hy vọng sẽ khuyến khích nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Một trong những nguyên tắc chính của kinh doanh là sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu thực sự của người tiêu dùng và lý tưởng nhất là phải độc đáo theo một cách nào đó. Ví dụ, quảng cáo cho các phương tiện điện tử do Tesla sản xuất nhấn mạnh rằng chúng khác với ô tô truyền thống và điều này mang lại những lợi ích mới cho môi trường và cá nhân người lái xe. Chiến lược này đã tạo ra một thị trường ngách trong ngành công nghiệp ô tô mà cuối cùng họ đã mở rộng để trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Theo đó, mọi doanh nghiệp đều cố gắng giới thiệu sản phẩm của họ như mới để khơi gợi sự quan tâm và thúc đẩy nhu cầu.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như trường hợp của Tesla đã đề cập ở trên, xu hướng này thường dẫn đến những quảng cáo không rõ ràng và khiến người tiêu dùng mệt mỏi. Hầu hết các công ty đóng khung sản phẩm của họ là mới ở một số khía cạnh thực sự đang cố gắng đánh lừa công chúng. Điều này thường xảy ra với các công ty nước giải khát như Coca Cola và Pepsi thường xuyên đổi tên chai và lon của họ để tạo sự mới lạ. Những chiến thuật này có thể nhận ra là không trung thực và khán giả hiếm khi bị thuyết phục. Trên thực tế, hậu quả thực là người tiêu dùng trở nên mệt mỏi khi xem quảng cáo cho các sản phẩm quen thuộc giả vờ là sản phẩm đổi mới. Đối với nhiều khách hàng, điều này dẫn đến ngày càng có cảm giác thờ ơ và không quan tâm đến các phương pháp thăm dò của các nhà quảng cáo.

Tóm lại, lý do mà các doanh nghiệp thường giới thiệu sản phẩm của mình như mới nằm ở tầm quan trọng của tâm lý người tiêu dùng và tác động hoài nghi của điều này về tổng thể là tiêu cực. Các công ty hiểu biết hơn thường tránh xu hướng này và đưa ra các quảng cáo trung thực.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng