Giải đề IELTS Writing Cambridge 15 Test 2 (full 2 tasks)

Cam 15 Test 2 Writing Task 1

Writing Task 1
The graph below shows the number of tourists visiting a particular Caribbean island between 2010 and 2017.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Number of tourists visiting a Caribbean island (2010-2017)

1. Phân tích biểu đồ

Các bạn xem phần phân tích biểu đồ ở đây:

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

The line graph illustrates the influx of tourists to a specific Caribbean island and their choice of accommodation over a seven-year period from 2010 to 2017.

Overall, the island experienced a steady increase in tourist numbers throughout the depicted timeframe. Initially, the majority of tourists opted to stay on the island rather than on cruise ships, a trend that persisted until 2015 before shifting in the last two years.

In 2010, the island welcomed approximately 1 million tourists, with three-quarters of them choosing to stay on the island itself, while the remainder preferred accommodation on cruise ships. Over the subsequent five years, the preference for on-island stays remained dominant. Notably, the number of tourists staying on the island peaked at 1.5 million in 2013, stabilizing over the following two years. Conversely, the number of tourists opting for cruise ship accommodation fluctuated before reaching around 1.3 million in 2015.

However, a reversal in accommodation preference occurred in 2016 and 2017, with the number of tourists staying on cruise ships surpassing those staying on the island. Specifically, in 2016, approximately 2 million tourists opted for cruise ship accommodation, while around 1.5 million chose to stay on the island. This trend continued in 2017, with similar figures observed.

Written by IELTS Thanh Loan

 

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài mẫu tham khảo số 2:

The line graph details the total number of tourists, as well as where they stayed, going to a given Caribbean island from 2010 to 2017.

Overall, total tourists rose considerably, and those staying on cruise ships increased in particular, overtaking staying on the island itself, which underwent a more moderate increase.

Visitors residing on the island during their travels began the period at about .75 million, about 500,000 above those on cruise ships. From there, the numbers for the former climbed quickly to 1.5 million by 2013, a full million higher than the latter at the same time. Then those on the island were relatively steady until the end of the time surveyed, while cruise ship passengers rose steadily, surpassing the former figure midway through 2015 and reaching a peak in 2017 of 2 million.

The progressive patterns for visitors on cruise ships and the island were reflected in substantial gains for overall visitors, which started at 1 million in 2010, grew consistently to 2.7 million in 2015 before plateauing through 2016 and then increasing sharply to 3.5 million by the end of the period.

Written by howtodoielts.com

Bài mẫu tham khảo số 3:

The line graph shows visits to an island in the Caribbean, by holidaymakers, from 2010 to 2017.

Overall the total visitors increased and this trend was mirrored by both the number of visitors staying on the island and on cruise liners.

Total visits started at 1 million in 2010, and then increased throughout the period, except for a brief plateau at about 2.7 million throughout 2015. A sharp increase in the final year saw visitors rise to 3.5 million.

Tourists staying on the island were about 750 thousand in 2010; then, during the next three years, this doubled. The number plateaued from 2013 to 2015 at 1.5 million, and then fluctuated at this level over the final two years.

Vacationers on cruise liners started the period at 250 thousand, after fluctuating for two years the number rose continually to reach approximately 1.3 million by 2015. Then, in 2015, the number surpassed those staying on the island and finished at 2 million by 2017.

Written by ieltsanswers.com

3. Từ vựng

 • influx (English) – a large arrival or entry of people or things
  Sự đổ vào
 • depicted (English) – represented or shown
  Được mô tả
 • steadily (English) – gradually and consistently
  Một cách ổn định
 • opted (English) – chose or selected
  Lựa chọn
 • persisted (English) – continued firmly or obstinately
  Kiên trì
 • dominant (English) – prevailing or most important
  Chiếm ưu thế
 • peaked (English) – reached the highest point
  Đạt đỉnh điểm
 • stabilizing (English) – becoming stable or steady
  Ổn định
 • fluctuated (English) – varied irregularly
  Dao động
 • reversal (English) – a change to an opposite direction or state
  Sự đảo ngược

4. Lược dịch

Bài mẫu tham khảo số 1:

Biểu đồ đường mô tả sự tăng lượng du khách đổ về một hòn đảo cụ thể ở vùng Caribe và lựa chọn chỗ ở của họ trong khoảng thời gian bảy năm từ 2010 đến 2017.

Nhìn chung, hòn đảo này đã trải qua một sự tăng số lượng du khách ổn định suốt thời gian được mô tả. Ban đầu, hầu hết du khách chọn ở lại trên đảo thay vì trên tàu du lịch, một xu hướng đã kéo dài cho đến năm 2015 trước khi đổi chiều trong hai năm cuối cùng.

Trong năm 2010, hòn đảo đón khoảng 1 triệu du khách, với ba phần tư trong số họ chọn ở lại trên đảo, trong khi phần còn lại thích chỗ ở trên tàu du lịch. Trong năm năm tiếp theo, sự ưa thích ở lại trên đảo vẫn chiếm ưu thế. Đáng chú ý, số lượng du khách ở lại trên đảo đạt đỉnh điểm vào năm 2013, ổn định trong hai năm tiếp theo. Ngược lại, số lượng du khách chọn chỗ ở trên tàu du lịch dao động trước khi đạt khoảng 1,3 triệu vào năm 2015.

Tuy nhiên, một sự đảo chiều trong sự ưa thích chỗ ở đã xảy ra vào năm 2016 và 2017, với số lượng du khách ở lại trên tàu du lịch vượt qua số lượng ở lại trên đảo. Cụ thể, vào năm 2016, khoảng 2 triệu du khách chọn chỗ ở trên tàu du lịch, trong khi khoảng 1,5 triệu chọn ở lại trên đảo. Xu hướng này tiếp tục trong năm 2017, với các con số tương tự quan sát được.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Biểu đồ đường mô tả chi tiết tổng số khách du lịch, cũng như nơi họ lưu trú, đến một hòn đảo Caribe nhất định từ năm 2010 đến năm 2017.

Nhìn chung, tổng lượng khách du lịch đã tăng đáng kể, và những người lưu trú trên các tàu du lịch đặc biệt tăng, vượt qua việc lưu trú trên đảo, vốn có mức tăng vừa phải hơn.

Du khách cư trú trên đảo trong chuyến du lịch của họ bắt đầu giai đoạn này vào khoảng 0,75 triệu, cao hơn khoảng 500.000 so với những người trên tàu du lịch. Sau đó, số khách cư trú trên đảo nhanh chóng tăng lên 1,5 triệu vào năm 2013, cao hơn cả triệu người so với số khách ở trên tàu du lịch. Sau đó, lượng khách trên đảo tương đối ổn định cho đến cuối thời gian được khảo sát, trong khi hành khách trên tàu du lịch tăng đều đặn, vượt qua con số kia vào giữa năm 2015 và đạt mức cao nhất vào năm 2017 là 2 triệu lượt.

Sự tăng lên về du khách trên tàu du lịch và hòn đảo được phản ánh trong mức tăng đáng kể cho du khách tổng thể, bắt đầu từ 1 triệu vào năm 2010, tăng liên tục lên 2,7 triệu vào năm 2015 trước khi giữ nguyên trong năm 2016 và sau đó tăng mạnh lên 3,5 triệu vào cuối năm khoảng thời gian.

Bài mẫu tham khảo số 3:

Biểu đồ đường thể hiện các chuyến thăm đến một hòn đảo ở Caribê, của những người đi nghỉ, từ năm 2010 đến năm 2017.

Nhìn chung, tổng số du khách tăng lên và xu hướng này được phản ánh bởi cả số lượng du khách lưu trú trên đảo và trên các tàu du lịch.

Tổng số lượt truy cập bắt đầu ở mức 1 triệu lượt vào năm 2010, và sau đó tăng lên trong suốt thời gian đó, ngoại trừ một mức cao nhất trong thời gian ngắn ở mức khoảng 2,7 triệu lượt trong suốt năm 2015. Mức tăng mạnh vào năm ngoái đã khiến lượng khách truy cập tăng lên 3,5 triệu lượt.

Khách du lịch lưu trú trên đảo năm 2010 khoảng 750 nghìn lượt người; sau đó, trong ba năm tiếp theo, con số này đã tăng gấp đôi. Con số này giữ nguyên từ năm 2013 đến năm 2015 ở mức 1,5 triệu người, và sau đó dao động ở mức này trong hai năm qua.

Du khách đi nghỉ trên du thuyền bắt đầu giai đoạn này ở mức 250 nghìn người, sau khi dao động trong hai năm, con số này liên tục tăng lên đạt khoảng 1,3 triệu người vào năm 2015. Sau đó, vào năm 2015, con số này đã vượt qua những người ở lại trên đảo và kết thúc ở mức 2 triệu vào năm 2017.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 15 Test 2 Writing Task 2

Writing Task 2

In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

1. Phân tích câu hỏi

Loại câu hỏi:

 • Opinion question
 • 100% agree / 100% disagree / balanced view

Phân tích từ chìa khoá:

 • printed newspapers or books ~ traditional/ conventional ..
 • online ~ on the internet ~ digital books / digitalize
 • without pay ~ complimentary ~ free of charge ~ do not need to pay for …

Gợi ý ý tưởng:

BD1:

 • Topic sentence: Not agree that all will be available on the internet free of charge
 • First reason: Not feasible
  Explain: reporters, book writers .. who pay?
 • Second reason: Not fair
  Explain: If available free, be assumed to be not valuable while actually, books …

BD2:

 • Topic sentence: Even if this is true, still exist people who want to read paper versions
 • First reason: Reading experience
  Explain: be addicted to the smell of wood papers, they have a sense of fulfillment when displaying on a bookshelf neatly
 • Second reason: Counterproductive trend/ development
  Explain: Children —> be tempted by …
  Elderly people are not always computer-literate

2. Bài mẫu tham khảo

Bài mẫu tham khảo số 1:

It is anticipated that online reading will soon supplant the traditional way of reading because all news and books will be found on the Internet and readers are not charged any fees at all. I completely oppose this view for the following reasons.

Firstly, I am not persuaded by the idea that all printed books and newspapers will be converted into online versions which are provided to readers free of charge. This seems to be infeasible because if they are free, there will be no funding to pay for reporters who are in charge of seeking valuable news and report it vividly in words and images, and writers who nurture our mental life and enrich our knowledge. Furthermore, providing online news and books is free, it is not a fair treatment with authors or journalists because a common belief is being complimentary means being not valuable.

Even if this assumption turns into reality, there still exist people who want to read paper versions. The reading experience is the main explanation for the survival of paper books and newspapers even when the world is digitalized. In fact, many bookworms are addicted to the smell of wood papers and achieve a sense of fulfillment when displaying their books on a bookshelf neatly. Also, the online world is relatively chaotic with uncensored information and other temptations, so parents are likely to deter their children from excessive exposure to the internet, and online reading is therefore discouraged. It is not to mention that many elderly people are computer-illiterate and struggle to approach online news.

In conclusion, I reaffirm that the availability of all news and books online is impractical and unfair. Provided that this trend happens, I also opine that many people will still retain the habit of reading books and news in the conventional way.

Written by IELTS Thanh Loan

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài mẫu tham khảo số 2: 

Some believe that newspapers and books in printed form will become obsolete as people will be able to read all that they desire, free of charge, on the internet. I totally disagree because there will always be people that will buy printed material because of the aesthetic appeal of it and due to its collectability.

The main reason why I disagree is because there is some sort of aesthetic appeal to actually holding printed material in your hands when reading. There is always going to be people who will want to buy a novel or paper as they find it to be a more pleasurable experience than reading on an electronic gadget. For instance, many people find it easier to read words off a page instead of a screen.

Another reason why I believe printed material will always be purchased is its popularity with collectors. We can often see bookcases full of books when we enter someone’s home as they are an artefact just like a painting on a wall. Moreover, there are organizations, such as libraries, that serve to collect books and newspapers as a form of public archives.

In conclusion, I completely disagree that there will ever be a time when people no longer buy books or papers. This is because I believe there will always be people willing to buy printed material due to its physical appeal and there will always be people and organisations that want to collect books and papers. Given this situation, it seems that printed materials will always be available.

Written by ieltsanswers.com

Bài mẫu tham khảo số 3:

The popularity of physical newspapers and books is in steep decline, nearing irrelevance. In my opinion, although select segments of the population still value books, the move towards free online media is inevitable.

The argument against this is that certain individuals continue to pay for print versions. These tend to be older people and only applies to the most well-known books and newspapers. For example, The New York Times still generates sizeable revenue from subscriptions and is one of the only magazines in the United States currently publishing a daily, physical edition. Moreover, hard copies of books are still popular. The vast majority of middle-aged and older people relish the texture and character of actual books and lack the technological know-how to download E-Books. Even many younger people prefer reading paperbacks and hardcovers to reduce eye strain.

Nonetheless, someday nearly everyone will read solely online. The clearest evidence for this can be seen in the number of publishers resigned to discontinue printing such as The Boston Globe, The Atlantic, and The Independent. Those still in print have seen circulation drop precipitously as individuals access the same news for free, more conveniently on their mobile devices. This same trend is occurring slowly with E-Books due to the rise of Amazon’s online platforms. Companies charging for online subscriptions have found their readership is trending towards obsolescence as competitors are willing to post free content and earn profits through targeted advertising. These are entrenched habits for young people and it is only a matter of time until print media disappears entirely.

In conclusion, a rapid decline in publishing cannot be halted as reading habits have changed irrevocably. This means websites will have to become as reliable and responsible as newspapers.

Written by howtodoielts.com

3. Từ vựng

 • anticipate (verb): dự đoán
 • supplant (verb): thay thế
 • oppose (verb): phản đối
 • be in charge of something (prep phrase): chịu trách nhiệm
 • vividly (adv): sống động
 • nurture mental life (verb): nuôi dưỡng đời sống tinh thần
 • enrich knowledge (verb): làm giàu kiến thức
 • complimentary (adj): miễn phí
 • turn into reality (verb phrase): trở thành sự thật
 • digitalize (verb): số hoá
 • bookworm (noun): người mọt sách
 • achieve a sense of fulfilment (verb phrase): có cảm giác thoả mãn
 • uncensored information (noun phrase): thông tin không được kiểm soát
 • deter SO from doing ST (verb phrase): ngăn ai đó làm gì
 • computer-illiterate (adj): không biết dùng máy tính
 • retain (verb): giữ lại

4. Dịch tiếng Việt

Bài mẫu tham khảo số 1:

Người ta dự đoán rằng việc đọc trực tuyến sẽ sớm thay thế cách đọc truyền thống vì tất cả các tin tức và sách sẽ được tìm thấy trên Internet và người đọc hoàn toàn không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Tôi hoàn toàn phản đối quan điểm này vì những lý do sau.

Thứ nhất, tôi không bị thuyết phục bởi ý tưởng rằng tất cả sách báo in sẽ được chuyển thành phiên bản trực tuyến và cung cấp miễn phí cho độc giả. Điều này dường như là không khả thi vì nếu miễn phí, sẽ không có kinh phí để trả cho những phóng viên chuyên tìm kiếm những tin tức có giá trị và đưa tin một cách sinh động bằng ngôn từ và hình ảnh, và những nhà văn nuôi dưỡng đời sống tinh thần và làm giàu kiến ​​thức của chúng ta. Hơn nữa, việc cung cấp tin tức và sách trực tuyến là miễn phí không phải là cách đối xử công bằng với các tác giả hoặc nhà báo bởi vì mọi người thường cho rằng miễn phí có nghĩa là không có giá trị.

Ngay cả khi giả thiết này trở thành hiện thực, vẫn tồn tại những người muốn đọc phiên bản giấy. Lý do đầu tiên cho sự tồn tại của sách báo giấy ngay cả khi thế giới được số hóa là do trải nghiệm đọc. Trên thực tế, nhiều con mọt sách bị nghiện mùi giấy gỗ và đạt được cảm giác thỏa mãn khi bày sách ngay ngắn trên giá sách. Ngoài ra, thế giới trực tuyến tương đối hỗn loạn với thông tin không được kiểm duyệt và những cám dỗ khác, vì vậy cha mẹ có thể không cho con cái của họ tiếp xúc quá nhiều với internet, và do đó, việc đọc trực tuyến không được khuyến khích. Đó là chưa kể nhiều người cao tuổi không biết vi tính và gặp khó khăn trong việc tiếp cận tin tức trực tuyến.

Tóm lại, tôi khẳng định lại rằng việc cung cấp tất cả các tin tức và sách trực tuyến là không thực tế và không công bằng. Nếu như xu hướng này xảy ra, tôi cũng nghĩ rằng nhiều người sẽ vẫn giữ thói quen đọc sách và tin tức theo cách thông thường.

Bài mẫu tham khảo số 2:

Một số người tin rằng báo chí và sách ở dạng in sẽ trở nên lỗi thời vì mọi người sẽ có thể đọc miễn phí tất cả những gì họ mong muốn trên internet. Tôi hoàn toàn không đồng ý vì sẽ luôn có những người mua tài liệu in vì tính thẩm mỹ của nó và do khả năng sưu tầm của nó.

Lý do chính khiến tôi không đồng ý là vì thực sự cầm tài liệu in trên tay khi đọc có một chút hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Sẽ luôn có những người muốn mua một cuốn tiểu thuyết hoặc báo vì họ thấy đó là một trải nghiệm thú vị hơn là đọc trên một thiết bị điện tử. Ví dụ, nhiều người cảm thấy dễ dàng hơn khi đọc các từ trên trang thay vì màn hình.

Một lý do khác khiến tôi tin rằng tài liệu in sẽ luôn được mua là sự phổ biến của nó đối với các nhà sưu tập. Chúng ta thường có thể nhìn thấy tủ sách đầy sách khi bước vào nhà của ai đó vì chúng là một đồ tạo tác giống như một bức tranh trên tường. Hơn nữa, có những tổ chức, chẳng hạn như thư viện, phục vụ việc thu thập sách báo như một hình thức lưu trữ công cộng.

Kết luận, tôi hoàn toàn không đồng ý rằng sẽ có lúc người ta không còn mua sách hay giấy tờ nữa. Điều này là do tôi tin rằng sẽ luôn có những người sẵn sàng mua tài liệu in do tính hấp dẫn về mặt vật lý của nó và sẽ luôn có những người và tổ chức muốn thu thập sách và giấy tờ. Trước tình hình này, có vẻ như tài liệu in sẽ luôn có sẵn.

Bài mẫu tham khảo số 3:

Sự phổ biến của báo và sách vật lý đang giảm mạnh, gần như không còn phù hợp. Theo tôi, mặc dù một số bộ phận dân cư vẫn coi trọng sách, nhưng việc hướng tới các phương tiện truyền thông trực tuyến miễn phí là không thể tránh khỏi.

Lập luận chống lại điều này là một số cá nhân tiếp tục trả tiền cho các phiên bản in. Đây là những người lớn tuổi và chỉ áp dụng cho những sách báo nổi tiếng nhất. Ví dụ: The New York Times vẫn tạo ra doanh thu đáng kể từ việc đăng ký và là một trong những tạp chí duy nhất ở Hoa Kỳ hiện đang xuất bản ấn bản thực hàng ngày. Hơn nữa, sách bản cứng vẫn được ưa chuộng. Đại đa số người trung niên trở lên thích kết cấu và đặc điểm của sách thực tế và thiếu bí quyết công nghệ để tải sách điện tử. Thậm chí nhiều người trẻ tuổi thích đọc sách bìa mềm và bìa cứng để giảm mỏi mắt.

Tuy nhiên, một ngày nào đó gần như tất cả mọi người sẽ chỉ đọc trực tuyến. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này có thể thấy ở số lượng các nhà xuất bản từ chức để ngừng in như The Boston Globe, The Atlantic, và The Independent. Những nơi vẫn còn in thì lượng phát hành cũng giảm đáng kể khi các cá nhân truy cập cùng một tin tức miễn phí, thuận tiện hơn trên thiết bị di động của họ. Xu hướng tương tự này đang diễn ra chậm chạp với Sách điện tử do sự gia tăng của các nền tảng trực tuyến của Amazon. Các công ty tính phí đăng ký trực tuyến nhận thấy lượng độc giả của họ đang có xu hướng lỗi thời vì các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng đăng nội dung miễn phí và kiếm lợi nhuận thông qua quảng cáo được nhắm mục tiêu. Đây là những thói quen đã có đối với giới trẻ và chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi các phương tiện in ấn biến mất hoàn toàn.

Tóm lại, sự sụt giảm xuất bản nhanh chóng không thể dừng lại vì thói quen đọc sách đã thay đổi không thể thay đổi. Điều này có nghĩa là các trang web sẽ phải trở nên đáng tin cậy và có trách nhiệm như báo chí.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng