Đáp án IELTS Listening Cambridge 15 Test 4 – Transcript & Answers

Section 1: Customer satisfaction survey

A – Phân tích câu hỏi
Questions 1-10
Complete the notes below. Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer.

Customer Satisfaction Survey (Khảo sát sự hài lòng của khách hàng)

Customer details

 • Name: Sophie Bird
 • Occupation: (1) ………> Cần 1 noun liên quan đến nghề nghiệp
 • Reason for travel today: (2) ………> Cần 1 noun liên quan lý do đi du lịch

Journey information

 • Name of station returning to: (3) ………> Cần 1 tên riêng
 • Type of ticket purchased: standard (4) ……… ticket > Cần tên 1 loại vé
 • Cost of ticket: (5) ………£ > Cần 1 số là giá vé
 • When ticket was purchased: yesterday
 • Where ticket was bought: (6) ………> Cần 1 noun liên quan đến địa chỉ mua vé

Satisfaction with journey:

 • Most satisfied with: the wifi
 • Least satisfied with: the (7) ……… this morning > Cần 1 noun liên quan đến thứ cảm thấy ít hài lòng nhất.

Satisfaction with station facilities

 • Most satisfied with: how much (8) ……… was provided > Cần 1 noun liên quan đến thứ cảm thấy hài lòng nhất.
 • Least satisfied with: lack of seats, particularly on the (9) ………> Cần 1 noun
 • Neither satisfied nor dissatisfied with: the (10) ……… available > Cần 1 noun

B – Giải thích đáp án

Man: Hello. Do you mind if I ask you some questions about your journey today? We’re doing a customer satisfaction survey.
Xin chào. Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một số câu hỏi về hành trình của bạn ngày hôm nay? Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Sophie: Yes. OK. I’ve got about ten minutes before my train home leaves. I’m on a day trip.
Được ạ. Tôi còn khoảng mười phút trước khi chuyến tàu về nhà của tôi khởi hành. Tôi đang đi du lịch trong ngày.

Man: Great. Thank you. So first of all, could you tell me your name?
Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Đầu tiên, bạn tên là gì?

Sophie: It’s Sophie Bird.
Tôi là Sophie Bird.

Man: Thank you. And would you mind telling me what you do?
Cảm ơn. Bạn có phiền nếu nói cho tôi biết nghề nghiệp của bạn không?

Sophie: I’m a journalist(Q1).
Tôi là một nhà báo. 

Man: Oh really? That must be interesting.
Ô thật sao ạ? Chắc hẳn là nó rất thú vị.

Sophie: Yes. It is
Đúng vậy ạ.

Man: So was the reason for your visit here today work?
Lý do cho chuyến thăm của bạn đến đây hôm nay là công việc à?

Sophie: Actually, it’s my day off. I came here to do some shopping (Q2).
Thực tế hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đến đây để mua sắm.

Man: Oh right.
Ồ vậy à.

Sophie: But I do sometimes come here for work.
Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đến đây vì công việc.

Man: OK. Now I’d like to ask some questions about your journey today, if that’s OK.
Bây giờ tôi muốn hỏi một số câu hỏi về hành trình của bạn ngày hôm nay, nếu điều đó ổn.

Sophie: Yes. No problem.
Được, không vấn đề gì.

Man: Right, so can you tell me which station you’re travelling back to?
Được rồi, vậy bạn có thể cho tôi biết bạn đang đi về trạm nào không?

Sophie: Staunfirth(Q3), where I live.
Staunfirth là nơi tôi đang ở.

Man: Can I just check the spelling? S-T-A-U-N-F-I-R-T-H?
Tôi có thể kiểm tra chính tả? S-T-A-U-N-F-I-R-T-H?

Sophie: That’s right.
Đúng rồi ạ.

Man: And you travelled from there this morning?
Bạn đến đây từ sáng à?

Sophie: Yes.
Vâng.

Man: OK, good. Next, can I ask what kind of ticket you bought? I assume it wasn’t a season ticket, as you don’t travel every day.
Được rồi, tốt lắm. Tiếp theo, tôi có thể hỏi bạn đã mua loại vé nào? Tôi cho rằng đó không phải là vé theo mùa, vì bạn không đi du lịch hàng ngày.

Sophie: That’s right. No, I just got a normal return(Q4) ticket. I don’t have a rail card so I didn’t get any discount. I keep meaning to get one because it’s a lot cheaper.
Đúng rồi. Không, tôi chỉ nhận được một vé khứ hồi bình thường. Tôi không có thẻ đường sắt nên tôi không được giảm giá. Tôi luôn có ý định mua một cái vì nó rẻ hơn rất nhiều.

Man: Yes – you’d have saved 20% on your ticket today. So you paid the full price for your ticket?
Đúng. bạn đã tiết kiệm được 20% cho vé của mình hôm nay. Vì vậy, bạn đã trả toàn bộ giá vé của bạn?

Sophie: I paid £23.70 (Q5).
Tôi trả £23.70.

Man: OK. Do you think that’s good value for money?
Ok. Bạn có nghĩ rằng đó là giá trị tốt cho tiền?

Sophie: Not really. I think it’s too much for a journey that only takes 45 minutes.
Không hẳn vậy. Tôi nghĩ là quá nhiều cho một hành trình chỉ mất 45 phút.

Man: Yes, that’s one of the main complaints we get. So, you didn’t buy your ticket in advance?
Vâng, đó là một trong những phàn nàn chính mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, bạn đã không mua vé của bạn trước?

Sophie: No. I know it’s cheaper if you buy a week in advance but I didn’t know I was coming then.
Không. Tôi biết sẽ rẻ hơn nếu bạn mua trước một tuần nhưng tôi không biết lúc đó mình sẽ đến hay không nữa.

Man: I know. You can’t always plan ahead. So, did you buy it this morning?
Tôi biết. Không phải lúc nào bạn cũng có thể lên kế hoạch trước. Bạn đã mua nó sáng nay?

Sophie: No, it was yesterday.
Không, tôi mua hôm qua.

Man: Right. And do you usually buy your tickets at the station?
Ok. Và bạn có thường mua vé của mình tại nhà ga không?

Sophie: Well, I do usually but the ticket office closes early and I hate using ticket machines. I think ticket offices should be open for longer hours. There’s always a queue for the machines and they’re often out of order.
À, tôi thường làm vậy nhưng phòng vé đóng cửa sớm và tôi ghét sử dụng máy bán vé. Tôi nghĩ rằng các phòng vé nên mở cửa trong nhiều giờ hơn. Luôn luôn có một hàng đợi cho các máy và chúng thường không theo thứ tự.

Man: A lot of customers are saying the same thing.
Rất nhiều khách hàng nói điều tương tự như vậy.

Sophie: So to answer your question… I got an e-ticket online (Q6).
Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn … Tôi đã nhận được một vé điện tử trực tuyến.

Man: OK. Thank you. Now I’d like to ask you about your satisfaction with your journey. So what would you say you were most satisfied with today?
Ok. Cảm ơn bạn. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn về sự hài lòng của bạn với hành trình của mình. Vậy bạn sẽ nói rằng bạn hài lòng nhất với điều gì hôm nay?

Sophie: Well, I like the wifi on the train. It’s improved a lot. It makes it easier for me to work if I want to.
À, tôi thích wifi trên tàu. Nó được cải thiện rất nhiều. Nó giúp tôi làm việc dễ dàng hơn nếu tôi muốn.

Man: That’s the first time today anyone’s mentioned that. It’s good to get some positive feedback on that.
Đó là lần đầu tiên hôm nay có người đề cập đến điều đó. Thật tốt khi nhận được một số phản hồi tích cực về điều đó.

Sophie: Mmm.
Mmm.

Man: And, is there anything you weren’t satisfied with?
Có điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng không?

Sophie: Well, normally, the trains run on time and are pretty reliable but today there was a delay (Q7); the train was about 15 minutes behind schedule.
Bình thường, các chuyến tàu chạy đúng giờ và khá đáng tin cậy nhưng hôm nay có sự chậm trễ; chuyến tàu đã chậm khoảng 15 phút so với lịch trình

Man: OK. I’ll put that down. Now I’d also like to ask about the facilities at this station. You’ve probably noticed that the whole station’s been upgraded. What are you most satisfied with?
Ok. Tôi sẽ đặt nó xuống. Bây giờ tôi cũng muốn hỏi về cơ sở vật chất ở nhà ga này. Bạn có thể nhận thấy rằng toàn bộ nhà ga đã được nâng cấp. Bạn hài lòng nhất với điều gì?

Sophie: I think the best thing is that they’ve improved the amount of information(Q8) about train times etc. that’s given to passengers – it’s much clearer – before there was only one board and I couldn’t always see it properly – which was frustrating.
Tôi nghĩ điều tốt nhất là họ đã cải thiện lượng thông tin về giờ tàu, v.v. cung cấp cho hành khách – nó rõ ràng hơn nhiều – trước khi chỉ có một bảng và tôi không thể luôn nhìn thấy nó chính xác – điều này thật khó chịu.

Man: That’s good. And is there anything you’re not satisfied with?
Tốt đấy. Có điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng không?

Sophie: Let’s see … I think things have generally improved a lot. The trains are much more modern and I like the new café. But one thing is that there aren’t enough places to sit down, especially on the platforms (Q9).
Để xem nào … Tôi nghĩ mọi thứ nói chung đã được cải thiện rất nhiều. Xe lửa hiện đại hơn nhiều và tôi thích quán cà phê mới. Nhưng có một điều là không có đủ chỗ để ngồi, đặc biệt là trên các nền tảng.

Man: OK, so I’ll put ‘seating’ down, shall I, as the thing you’re least satisfied with?
Ok, tôi sẽ đặt ‘chỗ ngồi’ xuống, có phải là điều mà bạn kém hài lòng nhất không?

Sophie: Yes. OK
Ừm, được.

Man: Can I ask your opinion about some of the other facilities? We’d like feedback on whether people are satisfied, dissatisfied or neither satisfied nor dissatisfied.
Tôi có thể hỏi ý kiến của bạn về một số cơ sở khác? Chúng tôi muốn phản hồi về việc mọi người hài lòng, không hài lòng hoặc không hài lòng hoặc không hài lòng.

Sophie: OK.
Ok

Man: What about the parking (Q10) at the station?
Còn chỗ đậu xe ở nhà ga?

Sophie: Well to be honest, I don’t really have an opinion as I never use it.
Thành thật mà nói, tôi không thực sự có ý kiến vì tôi không bao giờ sử dụng nó.

Man: So, neither satisfied nor dissatisfied for that then.
Họ có thể hài lòng hoặc không.

Sophie: Yes, I suppose so …
Đúng, tôi nghĩ vậy

Man: OK, and what about …?
Ok, thế còn …

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Section 2: Croft Valley Park

Questions 11 – 16

Label the map below. Write the correct letter, A-H, next to Questions 11-16

11   café                             ……………

12   toilets                          ……………

13   formal gardens         ……………

14   outdoor gym             ……………

15   skateboard ramp      ……………

16   wild flowers               ……………

Questions 17 and 18

Choose TWO letters, A-E.

What does the speakers say about the adventure playground?

 • A     Children must be supervised.
 •     It costs more in winter.
 •     Some activities are only for younger children.
 • D     No payment is required.
 • E     It was recently expanded.

Questions 19 and 20

What does the speaker say about the glass houses?

 • A     They are closed at weekends.
 • B     Volunteers are needed to work there.
 • C     They were badly damaged by fire.
 •     More money is needed to repair some of the glass.
 •     Visitors can see palm trees from tropical regions.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Section 3: Presentation about refrigeration

A – Phân tích câu hỏi
Questions 21-24
Choose the correct letter A, B or C.

21. What did Annie discover from reading about icehouses?

 •  A why they were first created
 •  B how the ice was kept frozen
 •  C where they were located

Annie khám phá ra điều gì khi đọc về nhà băng?

 • A tại sao chúng được tạo lần đầu tiên
 • B làm thế nào băng được giữ đông lạnh
 • C nơi họ ở

Chú ý đến từ “icehouses”

22. What point does Annie make about refrigeration in ancient Rome?

 •  A it became a commercial business
 •  B it used snow from nearby
 •  C it took a long time to become popular

Annie đưa ra quan điểm gì về điện lạnh ở La Mã cổ đại?

 •   A nó đã trở thành một doanh nghiệp thương mại
 •   B nó đã sử dụng tuyết từ gần đó
 •   C mất một thời gian dài để trở nên phổ biến

Chú ý đến cụm từ “in ancient Rome”

23. In connection with modern refrigeration both Annie and Jack are worried about

 •  A the complexity of the technology
 •  B the fact that some are disposed of irresponsibly
 •  C the large number that quickly break down

Liên quan đến điện lạnh hiện đại, cả Annie và Jack đều lo lắng về

 •  A Sự phức tạp của công nghệ
 •  B thực tế là một số bị xử lý một cách vô trách nhiệm
 • C số lượng lớn nhanh chóng bị phá vỡ

Chú ý đến cụm từ “both Annie and Jack”

24. What do Jack and Annie agree regarding domestic fridges?

 •  A they are generally good value of money
 •  B there are plenty of useful variations
 •  C they are more useful than other domestic appliances

Jack và Annie đồng ý gì về tủ lạnh trong nước?

 •  A nói chung chúng có giá tiền tốt
 • B có rất nhiều biến thể hữu ích
 • C chúng hữu ích hơn các thiết bị gia dụng khác

Chú ý đến cụm từ “domestic fridges”

Questions 25-30

Who is going to do research into each topic? Write the correct letter A-C next to questions 25-30.

People

 • A  Annie
 • B Jack
 • C both Annie and Jack

Topics

25. the goods that are refrigerated 

26. the effects on health 

27. the impact on food producers 

28. the impact on cities 

29. refrigerated transport 

30. domestic fridges 

Có 6 chủ đề lần lượt từ câu 25 đến câu 30. Mỗi chủ đề sẽ do hoặc Annie, hoặc Jack, hoặc cả hai cùng chịu trách nhiệm.Chú ý đến giọng nói của các nhân vật kèm theo với tên của họ để theo dõi xem ai là người đang nói thông tin này.

B – Giải thích đáp án

Annie: Ok, Jack. Before we plan our presentation about refrigeration, let’s discuss what we’ve discovered so far.
Được rồi, Jack. Trước khi chúng ta lên kế hoạch cho bài thuyết trình của mình về điện lạnh, hãy thảo luận về những gì chúng ta đã tìm được cho đến nay.

Jack: Fine, Annie. Though I have to admit I haven’t done much research yet.
Tốt thôi, Annie. Mặc dù tớ phải thừa nhận rằng tớ chưa thực hiện nhiều nghiên cứu.

Annie:  Nor me. But I found an interesting article about icehouses. I’d seen some 18th and 19th-century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the icehouse. But I didn’t realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn’t melt for months (Q21). The ancient Romans had refrigeration, too.
Tớ cũng thế mà. Nhưng tó đã tìm thấy một bài báo thú vị về nhà băng. Tớ đã nhìn thấy một số ngôi nhà thế kỷ 18 và 19 ở Anh, vì vậy tớ biết chúng thường được xây dựng trong khu vực râm mát hoặc dưới lòng đất, gần các hồ có thể đóng băng vào mùa đông. Sau đó, các khối băng có thể được cắt và lưu trữ trong nhà băng. Nhưng tớ không nhận ra rằng cách nhiệt các khối bằng rơm hoặc mùn cưa có nghĩa là chúng không bị tan chảy trong nhiều tháng. Người La Mã cổ đại cũng có tủ lạnh.

Jack: I didn’t know that.
Tớ không biết điều đấy. 

Annie: Yes, pits were dug in the ground, and snow was imported from the mountains – even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold(Q22). The ice cost more than the snow and my guess is that only the wealthy members of society could afford it.
Đúng vậy, các hố được đào trong lòng đất và tuyết được nhập từ các ngọn núi – mặc dù chúng ở khá xa. Tuyết được lưu trữ trong các hố. Băng hình thành dưới đáy của nó. Cả băng và tuyết sau đó đều được bán. Băng đắt hơn tuyết và tôi đoán rằng chỉ những thành viên giàu có trong xã hội mới có thể mua được.

Jack: I wouldn’t be surprised. I also came acrossan article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand.
Tớ không ngạc nhiên lắm. Tớ cũng đã tình cờ đọc một bài báo về tủ lạnh hiện đại trong nước. Một số công nghệ khác nhau đã được sử dụng, nhưng chúng quá phức tạp đối với tớ.

Annie: You have to wonder what happens when people get rid of old ones.
Cậu phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi mọi người loại bỏ những cái cũ.

Jack: You mean because the gases in them are harmful for the environment?
Ý cậu là vì khí trong chúng có hại cho môi trường? 

Annie: Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely, but of course some people just dumpold fridges in the countryside(Q23).
Chính xác. Ít nhất hiện nay có rất nhiều tổ chức sẽ tái chế hầu hết các thành phần một cách an toàn, nhưng tất nhiên một số người chỉ vứt bỏtủ lạnh cũ ở nông thôn

Jack: It’s hard to see how they can be stopped unfortunately(Q24). In the UK we get rid of three million a year altogether!
Thật khó để biết làm thế nào chúng ta có thể chặn lại một cách đáng tiếc. Ở Vương quốc Anh, chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn ba triệu một năm!

Annie: That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down.
Điều đó nghe có vẻ rất nhiều, đặc biệt là vì tủ lạnh hiếm khi bị hỏng.

Jack: That’s right. In this country we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot last for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive, compared with some household appliances (Q24).
Đúng rồi. Ở đất nước này, chúng ta giữ tủ lạnh nội địa trung bình trong 11 năm, và rất nhiều tủ lạnh kéo dài từ 20 trở lên. Vì vậy, nếu cậu chia chi phí cho số năm bạn có thể sử dụng tủ lạnh, chúng không đắt so với một số thiết bị gia dụng.

Annie:  True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I’m sure when my parents bought their first fridge they had hardly any choice!
Thật. Tớ cho rằng các nhà sản xuất khuyến khích mọi người chi tiêu nhiều hơn bằng cách làm cho chúng có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Tớ chắc rằng khi bố mẹ tớ mua chiếc tủ lạnh đầu tiên, họ hầu như không có bất kỳ sự lựa chọn nào!

Jack: Yes, there’s been quite a change.
Đúng vậy, và bây giờ thì đã có sự thay đổi lớn.

Jack: Right, let’s make a list of topics to cover in our presentation, and decide who’s going to do more research on them. Then later, we can get together and plan the next step.
Đúng vậy, hãy lập danh sách các chủ đề cần đề cập trong bài thuyết trình của mình và quyết định xem ai sẽ nghiên cứu thêm về chúng. Sau đó, chúng ta có thể gặp nhau và lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Annie: OK. How about starting with how useful refrigeration is, and the range of goods that are refrigerated nowadays(Q25)? Because of course it’s not just food and drinks.
Được thôi. Làm thế nào về việc bắt đầu với điện lạnh hữu ích như thế nào và phạm vi hàng hóa được làm lạnh ngày nay? Vì tất nhiên đó không chỉ là đồ ăn thức uống.

Jack: No, I suppose flowers and medicines are refrigerated, too.
Không, tớ cho rằng hoa và thuốc cũng được để trong tủ lạnh.

Annie: And computers. I could do that, unless you particularly want to.
Và máy tính. Tớ có thể làm điều đó, trừ khi cậu đặc biệt muốn.

Jack: No, that’s fine by me. What about the effects of refrigeration on people’s health(Q26)? After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always having access to fresh food. Do you fancy dealing with that?
Không. Còn những ảnh hưởng của điện lạnh đối với sức khỏe con người? Rốt cuộc, một số hóa chất được sử dụng trong thế kỷ 19 khá có hại, nhưng cũng có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như luôn được tiếp cận với thực phẩm tươi sống. Cậu có thích đối phó với điều đó không?

Annie: I’m not terribly keen, to be honest.
Tớ không thực sự thích cho lắm.

Jack: Nor me. My mind just goes blank when I read anything about chemicals.
Tớ cũng thế. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi tớ đọc bất cứ thứ gì về hóa chất.

Annie: Oh, all right then, I’ll do you a favour(Q27). But you owe me
Ồ, được rồi, tớ sẽ giúp bạn một việc. Nhưng cậu nợ tôi

Jack. OK. What about the effects on food producers, like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries? Something for you, maybe?
Ok. Còn về tác động đối với các nhà sản xuất lương thực, chẳng hạn như nông dân ở các nước nghèo hơn có thể xuất khẩu sản phẩm của họ sang các nước phát triển? Cái này cho cậu nhé?

Jack: I don’t mind. It should be quite interesting.
Được rồi. Nó có vẻ là thú vị đấy.

Annie: I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities(Q28) – like Las Vegas, which couldn’t exist without refrigeration because it’s in the middle of a desert.
Tớ nghĩ chúng ta cũng nên xem xét cách làm lạnh đã giúp ích cho toàn bộ các thành phố – như Las Vegas, nơi không thể tồn tại mà không có tủ lạnh vì nó ở giữa sa mạc.

Jack: Right. I had a quick look at an economics book in the library that’s got a chapter about this sort of thing. I could give you the title, if you want to do this section.
Đúng. Tớ đã xem nhanh một cuốn sách kinh tế trong thư viện có một chương nói về loại điều này. Tớ có thể cung cấp cho cậu tiêu đề, nếu cậu muốn làm phần này.

Annie: Not particularly, to be honest. I find economics books pretty heavy going, as a rule.
Thực sự là không, Tớ thấy sách kinh tế học khá nặng nề, như một quy luật.

Jack: OK, leave it to me, then.
Ừm, thế phần đấy để cho tớ.

Annie: Thanks. Then there’s transport, and the difference that refrigerated trucks have made. I wouldn’t mind having a go atthat(Q29).
Cảm ơn. Sau đó là vận tải, và sự khác biệt mà xe tải đông lạnh đã tạo ra. Tớ sẽ không phiền thửnó.

Jack: Don’t forget trains, too. I read something about milk and butter being transported in refrigerated railroad cars in the USA, right back in the 1840s.
Đừng quên tàu hỏa. Tớ đã đọc vài điều về sữa và bơ được vận chuyển trong các toa tàu lạnh ở Hoa Kỳ, ngay từ những năm 1840.

Annie: I hadn’t thought of trains. Thanks.
Tớ đã không nghĩ tới tàu hỏa đấy. Cảm ơn cậu.

Jack: Shall we have a separate section on domestic fridges(Q30)? After all, they’re something everyone’s familiar with.
Chúng ta sẽ có một phần riêng về tủ lạnh trong nước chứ? Rốt cuộc, chúng là thứ mà mọi người đều quen thuộc.

Annie: What about splitting it into two? You could investigate 19th- and 20th century fridges, and I’ll concentrate on what’s available these days, and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors.
Còn về việc tách nó thành hai? Cậu có thể điều tra tủ lạnh thế kỷ 19 và 20, và tớ sẽ tập trung vào những gì có sẵn ngày nay và cách các nhà sản xuất phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 

Jack: OK, that’d suit me.
Được thôi, nó hợp với tớ đấy.

Q21. B how the ice was kept frozen they didn’t melt for months
Q22. A became a commercial business the ice and the snow were then sold
Q23. B fact that some are disposed of irresponsibly some people just dump old fridges in the countryside
Q24. A they are generally good value of money if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive, compared with some household appliances
Q25. A
Q26. A
Q27. B
Q28. B
Q29. A
Q30. C

C – Từ vựng

 • come across somebody/something (phrasal verb):
  Nghĩa: to meet or find somebody/something by chance
  Ví dụ: She came across some old photographs in a drawer.
 • dump something (verb):
  Nghĩa: to get rid of something you do not want, especially in a place that is not suitable
  Ví dụ: Too much toxic waste is being dumped at sea.
 • have a go (at something/at doing something)
  Nghĩa: to make an attempt to do something
  Ví dụ: You should have a go at answering all the questions.

Đề xuất bộ sách IELTS

Combo 6 cuốn luyện đề IELTS sát thật trước khi đi thi (Academic)

 

Gồm có: Series giải Listening và Reading trong bộ IELTS Cambridge huyền thoại, là nguồn tài liệu luyện thi sát thật nhất + Giải đề thi IELTS Writing Task 1 & 2 của các đề thi cũ, có tỉ lệ trúng tủ cực cao + Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề + Hai cuốn sách từ vựng & ý tưởng Writing & Speaking theo chủ đề

 

Section 4: How the industrial revolution affect life in Britain

Questions 31 – 40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

How the Industrial Revolution affected life in Britain

19th century

 • For the first time, people’s possessions were used to measure Britain’s 31…………….. .
 • Developments in production of goods and in 32……………… greatly changed lives.

MAIN AREAS OF CHANGE

Manufacturing

 • The Industrial Revolution would not have happened without the new types of 33……………… that were used then.
 • The leading industry was 34………………. (its products became widely available).
 • New 35…………….. made factories necessary and so more people moved into towns.

Transport

 • The railways took the place of canals.
 • Because of the new transport:
  –  greater access to 36………………. Made people more aware of what they could buy in shops.
  –  when shopping, people were not limited to buying 37……………… goods.

Retailing

 • The first department stores were opened.
 • The displays of goods were more visible:
  –  inside stores because of better 38………………. .
  –  outside stores, because 39……………… were bigger.
 • 40………………. that was persuasive became much more common.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng