Đáp án IELTS Listening Cambridge 15 Test 4 – Transcript & Answers

Part 1: Customer satisfaction survey

1. Phân tích câu hỏi
Questions 1-10
Complete the notes below. Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer.

Customer Satisfaction Survey
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng

Customer details

 • Name: Sophie Bird
 • Occupation: (1) ………> Cần 1 noun liên quan đến nghề nghiệp
 • Reason for travel today: (2) ………> Cần 1 noun liên quan lý do đi du lịch

Journey information

 • Name of station returning to: (3) ………> Cần 1 tên riêng
 • Type of ticket purchased: standard (4) ……… ticket > Cần tên 1 loại vé
 • Cost of ticket: (5) ………£ > Cần 1 số là giá vé
 • When ticket was purchased: yesterday
 • Where ticket was bought: (6) ………> Cần 1 noun liên quan đến địa chỉ mua vé

Satisfaction with journey:

 • Most satisfied with: the wifi
 • Least satisfied with: the (7) ……… this morning > Cần 1 noun liên quan đến thứ cảm thấy ít hài lòng nhất.

Satisfaction with station facilities

 • Most satisfied with: how much (8) ……… was provided > Cần 1 noun liên quan đến thứ cảm thấy hài lòng nhất.
 • Least satisfied with: lack of seats, particularly on the (9) ………> Cần 1 noun
 • Neither satisfied nor dissatisfied with: the (10) ……… available > Cần 1 noun

2. Giải thích đáp án

Man: Hello. Do you mind if I ask you some questions about your journey today? We’re doing a customer satisfaction survey.
Xin chào. Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một số câu hỏi về hành trình của bạn ngày hôm nay? Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Sophie: Yes. OK. I’ve got about ten minutes before my train home leaves. I’m on a day trip.
Được ạ. Tôi còn khoảng mười phút trước khi chuyến tàu về nhà của tôi khởi hành. Tôi đang đi du lịch trong ngày.

Man: Great. Thank you. So first of all, could you tell me your name?
Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Đầu tiên, bạn tên là gì?

Sophie: It’s Sophie Bird.
Tôi là Sophie Bird.

Man: Thank you. And would you mind telling me what you do?
Cảm ơn. Bạn có phiền nếu nói cho tôi biết nghề nghiệp của bạn không?

Sophie: I’m a journalist (Q1).
Tôi là một nhà báo. 

Man: Oh really? That must be interesting.
Ô thật sao ạ? Chắc hẳn là nó rất thú vị.

Sophie: Yes. It is
Đúng vậy ạ.

Man: So was the reason for your visit here today work?
Lý do cho chuyến thăm của bạn đến đây hôm nay là công việc à?

Sophie: Actually, it’s my day off. I came here to do some shopping (Q2).
Thực tế hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đến đây để mua sắm.

Man: Oh right.
Ồ vậy à.

Sophie: But I do sometimes come here for work.
Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đến đây vì công việc.

Man: OK. Now I’d like to ask some questions about your journey today, if that’s OK.
Bây giờ tôi muốn hỏi một số câu hỏi về hành trình của bạn ngày hôm nay, nếu điều đó ổn.

Sophie: Yes. No problem.
Được, không vấn đề gì.

Man: Right, so can you tell me which station you’re travelling back to?
Được rồi, vậy bạn có thể cho tôi biết bạn đang đi về trạm nào không?

Sophie: Staunfirth (Q3), where I live.
Staunfirth là nơi tôi đang ở.

Man: Can I just check the spelling? S-T-A-U-N-F-I-R-T-H?
Tôi có thể kiểm tra chính tả? S-T-A-U-N-F-I-R-T-H?

Sophie: That’s right.
Đúng rồi ạ.

Man: And you travelled from there this morning?
Bạn đến đây từ sáng à?

Sophie: Yes.
Vâng.

Man: OK, good. Next, can I ask what kind of ticket you bought? I assume it wasn’t a season ticket, as you don’t travel every day.
Được rồi, tốt lắm. Tiếp theo, tôi có thể hỏi bạn đã mua loại vé nào? Tôi cho rằng đó không phải là vé theo mùa, vì bạn không đi du lịch hàng ngày.

Sophie: That’s right. No, I just got a normal return (Q4) ticket. I don’t have a rail card so I didn’t get any discount. I keep meaning to get one because it’s a lot cheaper.
Đúng rồi. Không, tôi chỉ nhận được một vé khứ hồi bình thường. Tôi không có thẻ đường sắt nên tôi không được giảm giá. Tôi luôn có ý định mua một cái vì nó rẻ hơn rất nhiều.

Man: Yes – you’d have saved 20% on your ticket today. So you paid the full price for your ticket?
Đúng. bạn đã tiết kiệm được 20% cho vé của mình hôm nay. Vì vậy, bạn đã trả toàn bộ giá vé của bạn?

Sophie: I paid £23.70 (Q5).
Tôi trả £23.70.

Man: OK. Do you think that’s good value for money?
Ok. Bạn có nghĩ rằng đó là giá trị tốt cho tiền?

Sophie: Not really. I think it’s too much for a journey that only takes 45 minutes.
Không hẳn vậy. Tôi nghĩ là quá nhiều cho một hành trình chỉ mất 45 phút.

Man: Yes, that’s one of the main complaints we get. So, you didn’t buy your ticket in advance?
Vâng, đó là một trong những phàn nàn chính mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, bạn đã không mua vé của bạn trước?

Sophie: No. I know it’s cheaper if you buy a week in advance but I didn’t know I was coming then.
Không. Tôi biết sẽ rẻ hơn nếu bạn mua trước một tuần nhưng tôi không biết lúc đó mình sẽ đến hay không nữa.

Man: I know. You can’t always plan ahead. So, did you buy it this morning?
Tôi biết. Không phải lúc nào bạn cũng có thể lên kế hoạch trước. Bạn đã mua nó sáng nay?

Sophie: No, it was yesterday.
Không, tôi mua hôm qua.

Man: Right. And do you usually buy your tickets at the station?
Ok. Và bạn có thường mua vé của mình tại nhà ga không?

Sophie: Well, I do usually but the ticket office closes early and I hate using ticket machines. I think ticket offices should be open for longer hours. There’s always a queue for the machines and they’re often out of order.
À, tôi thường làm vậy nhưng phòng vé đóng cửa sớm và tôi ghét sử dụng máy bán vé. Tôi nghĩ rằng các phòng vé nên mở cửa trong nhiều giờ hơn. Luôn luôn có một hàng đợi cho các máy và chúng thường không theo thứ tự.

Man: A lot of customers are saying the same thing.
Rất nhiều khách hàng nói điều tương tự như vậy.

Sophie: So to answer your question… I got an e-ticket online (Q6).
Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn … Tôi đã nhận được một vé điện tử trực tuyến.

Man: OK. Thank you. Now I’d like to ask you about your satisfaction with your journey. So what would you say you were most satisfied with today?
Ok. Cảm ơn bạn. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn về sự hài lòng của bạn với hành trình của mình. Vậy bạn sẽ nói rằng bạn hài lòng nhất với điều gì hôm nay?

Sophie: Well, I like the wifi on the train. It’s improved a lot. It makes it easier for me to work if I want to.
À, tôi thích wifi trên tàu. Nó được cải thiện rất nhiều. Nó giúp tôi làm việc dễ dàng hơn nếu tôi muốn.

Man: That’s the first time today anyone’s mentioned that. It’s good to get some positive feedback on that.
Đó là lần đầu tiên hôm nay có người đề cập đến điều đó. Thật tốt khi nhận được một số phản hồi tích cực về điều đó.

Sophie: Mmm.
Mmm.

Man: And, is there anything you weren’t satisfied with?
Có điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng không?

Sophie: Well, normally, the trains run on time and are pretty reliable but today there was a delay (Q7); the train was about 15 minutes behind schedule.
Bình thường, các chuyến tàu chạy đúng giờ và khá đáng tin cậy nhưng hôm nay có sự chậm trễ; chuyến tàu đã chậm khoảng 15 phút so với lịch trình

Man: OK. I’ll put that down. Now I’d also like to ask about the facilities at this station. You’ve probably noticed that the whole station’s been upgraded. What are you most satisfied with?
Ok. Tôi sẽ đặt nó xuống. Bây giờ tôi cũng muốn hỏi về cơ sở vật chất ở nhà ga này. Bạn có thể nhận thấy rằng toàn bộ nhà ga đã được nâng cấp. Bạn hài lòng nhất với điều gì?

Sophie: I think the best thing is that they’ve improved the amount of information (Q8) about train times etc. that’s given to passengers – it’s much clearer – before there was only one board and I couldn’t always see it properly – which was frustrating.
Tôi nghĩ điều tốt nhất là họ đã cải thiện lượng thông tin về giờ tàu, v.v. cung cấp cho hành khách – nó rõ ràng hơn nhiều – trước khi chỉ có một bảng và tôi không thể luôn nhìn thấy nó chính xác – điều này thật khó chịu.

Man: That’s good. And is there anything you’re not satisfied with?
Tốt đấy. Có điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng không?

Sophie: Let’s see … I think things have generally improved a lot. The trains are much more modern and I like the new café. But one thing is that there aren’t enough places to sit down, especially on the platforms (Q9).
Để xem nào … Tôi nghĩ mọi thứ nói chung đã được cải thiện rất nhiều. Xe lửa hiện đại hơn nhiều và tôi thích quán cà phê mới. Nhưng có một điều là không có đủ chỗ để ngồi, đặc biệt là trên các nền tảng.

Man: OK, so I’ll put ‘seating’ down, shall I, as the thing you’re least satisfied with?
Ok, tôi sẽ đặt ‘chỗ ngồi’ xuống, có phải là điều mà bạn kém hài lòng nhất không?

Sophie: Yes. OK
Ừm, được.

Man: Can I ask your opinion about some of the other facilities? We’d like feedback on whether people are satisfied, dissatisfied or neither satisfied nor dissatisfied.
Tôi có thể hỏi ý kiến của bạn về một số cơ sở khác? Chúng tôi muốn phản hồi về việc mọi người hài lòng, không hài lòng hoặc không hài lòng hoặc không hài lòng.

Sophie: OK.
Ok

Man: What about the parking (Q10) at the station?
Còn chỗ đậu xe ở nhà ga?

Sophie: Well to be honest, I don’t really have an opinion as I never use it.
Thành thật mà nói, tôi không thực sự có ý kiến vì tôi không bao giờ sử dụng nó.

Man: So, neither satisfied nor dissatisfied for that then.
Họ có thể hài lòng hoặc không.

Sophie: Yes, I suppose so …
Đúng, tôi nghĩ vậy

Man: OK, and what about …?
Ok, thế còn …

Part 2: Croft Valley Park

1. Phân tích câu hỏi

Questions 11 – 16

Label the map below. Write the correct letter, A-H, next to Questions 11-16

 • 11. café 
 • 12. toilets 
 • 13. formal gardens 
 • 14. outdoor gyms 
 • 15. skateboard ramp 
 • 16. wild flowers 

🡪 Có 6 địa điểm trên bản đồ cần xác định vị trí, cụ thể là từ A đến G. Bản đồ đã xác định sẵn các địa điểm: South gate, North gate, lake, Glass houses, Old museum và Adventure playground. 

Questions 17 and 18

Choose TWO letters A-E.

What does the speaker say about the adventure playground?

 •  A. children must be supervised
 •  B. it costs more in winter
 •  C. some activities are only for younger children
 •  D. no payment is required
 •  E. it was recently expanded

🡪 Diễn giả nói gì về sân chơi mạo hiểm?

 •  A. Trẻ em phải được giám sát
 •  B. nó đắt hơn vào mùa đông
 •  C. một số hoạt động chỉ dành cho trẻ nhỏ
 •  D. không cần thanh toán
 •  E. nó đã được mở rộng gần đây

Questions 19 and 20

Choose TWO letters A-E.

What does the speaker say about the glass houses?

 •  A. they are closed at weekends
 •  B. volunteers are needed to work there
 •  C. they were badly damaged by fire
 •  D. more money is needed to repair some of the glass
 •  E. visitors can see palm trees from tropical regions

🡪 Người nói nói gì về những ngôi nhà bằng kính?

 • A. họ đóng cửa vào cuối tuần
 • B. tình nguyện viên là cần thiết để làm việc ở đó
 • C. họ đã bị hư hỏng nặng do lửa
 • D. cần thêm tiền để sửa một số kính
 • E. du khách có thể nhìn thấy cây cọ từ các vùng nhiệt đới

2. Giải thích đáp án

As chair of the town council subcommittee on park facilities, I’d like to bring you up to date on some of the changes that have been made recently to the Croft Valley Park. So if you could just take a look at the map I handed out, let’s begin with a general overview. So the basic arrangement of the park hasn’t changed – it still has two gates, north and south, and a lake in the middle.
Với tư cách là chủ tịch tiểu ban hội đồng thị trấn về cơ sở vật chất của công viên, tôi muốn cập nhật cho bạn thông tin cập nhật về một số thay đổi đã được thực hiện gần đây đối với Công viên Thung lũng Croft. Vì vậy, nếu bạn có thể nhìn vào bản đồ mà tôi đã phát, hãy bắt đầu với một cái nhìn tổng thể. Cách sắp xếp cơ bản của công viên không thay đổi – nó vẫn có hai cổng, phía bắc và phía nam, và một hồ nước ở giữa.

The café continues to serve an assortment of drinks and snacks and is still in the same place, looking out over the lake and next to the old museum (Q11).
Quán cà phê tiếp tục phục vụ đủ loại đồ uống và đồ ăn nhẹ và vẫn ở vị trí cũ, nhìn ra hồ và cạnh bảo tàng cũ.

We’re hoping to change the location of the toilets, and bring them nearer to the centre of the park as they’re a bit out of the way at present, near the adventure playground, in the corner of your map (Q12).
Chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi vị trí của các nhà vệ sinh và đưa chúng đến gần trung tâm công viên hơn vì hiện tại chúng hơi xa, gần sân chơi mạo hiểm, ở góc bản đồ của bạn.

The formal gardens have been replanted and should be at their best in a month or two. They used to be behind the old museum, but we’ve now used the space near the south gate – between the park boundary and the path that goes past the lake towards the old museum (Q13).
Các khu vườn chính thức đã được trồng lại và sẽ ở trạng thái tốt nhất sau một hoặc hai tháng. Chúng từng nằm phía sau bảo tàng cũ, nhưng giờ chúng tôi đã sử dụng không gian gần cổng phía nam – giữa ranh giới công viên và con đường đi qua hồ về phía bảo tàng cũ.

We have a new outdoor gym for adults and children, which is already proving very popular. It’s by the glass houses, just to the right of the path from the south gate. You have to look for it as it’s a bit hidden in the trees (Q14).
Chúng tôi có một phòng tập thể dục ngoài trời mới cho người lớn và trẻ em, đã trở nên rất phổ biến. Nó nằm cạnh những ngôi nhà bằng kính, ngay bên phải con đường từ cổng phía nam. Bạn phải tìm nó vì nó hơi khuất trong cây.

One very successful introduction has been our skateboard ramp. It’s in constant use during the evenings and holidays. It’s near the old museum, at the end of a little path that leads off from the main path between the lake and the museum (Q15).
Một giới thiệu rất thành công là đoạn đường trượt ván của chúng tôi. Nó được sử dụng liên tục vào buổi tối và ngày lễ. Nó gần bảo tàng cũ, ở cuối con đường nhỏ dẫn ra từ con đường chính giữa hồ và bảo tàng.

We’ve also introduced a new area for wild flowers, to attract bees and butterflies. It’s on a bend in the path that goes round the east side of the lake, just south of the adventure playground (Q16).
Chúng tôi cũng đã giới thiệu một khu vực mới cho hoa dại, để thu hút ong và bướm. Nó nằm trên một khúc quanh của con đường đi vòng qua phía đông của hồ, ngay phía nam của sân chơi mạo hiểm.

Now let me tell you a bit more about some of the changes to Croft Valley Park.
Bây giờ để tôi cho bạn biết thêm một chút về một số thay đổi đối với Công viên Thung lũng Croft.

One of our most exciting developments has been the adventure playground. We were aware that we had nowhere for children to let off steam, and decided to use our available funds to set up a completely new facility in a large space to the north of the park. It’s open year-round, though it closes early in the winter months, and entrance is completely free (Q17). Children can choose whatever activities they want to do, irrespective of their age, but we do ask adults not to leave them on their own there (Q18). There are plenty of seats where parents can relax and keep an eye on their children at the same time.
Một trong những sự phát triển thú vị nhất của chúng tôi là sân chơi mạo hiểm. Chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi không có nơi nào để trẻ em có thể xả hơi, và quyết định sử dụng số tiền hiện có của mình để thiết lập một cơ sở hoàn toàn mới trong một không gian rộng lớn ở phía bắc của công viên. Nó mở cửa quanh năm, mặc dù nó đóng cửa sớm vào những tháng mùa đông và vào cửa hoàn toàn miễn phí. Trẻ em có thể chọn bất kỳ hoạt động nào chúng muốn làm, không phân biệt độ tuổi của chúng, nhưng chúng tôi yêu cầu người lớn không để chúng ở đó một mình. Có rất nhiều chỗ ngồi để cha mẹ có thể thư giãn và để mắt đến con cái của họ cùng một lúc.

Lastly, the glass houses. A huge amount of work has been done on them to repair the damage following the disastrous fire that recently destroyed their western side (Q19). Over £80,000 was spent on replacing the glass walls and the metal supports, as well as the plants that had been destroyed, although unfortunately the collection of tropical palm trees has proved too expensive to replace up to now. At present the glass houses are open from 10am to 3pm Mondays to Thursdays, and it’s hoped to extend this to the weekend soon (Q20). We’re grateful to all those who helped us by contributing their time and money to this achievement.
Cuối cùng là những ngôi nhà kính. Họ đã phải thực hiện một lượng lớn công việc để sửa chữa những thiệt hại sau trận hỏa hoạn thảm khốc gần đây đã phá hủy phía tây của họ. Hơn 80.000 bảng Anh đã được chi để thay thế các bức tường kính và các giá đỡ bằng kim loại, cũng như những cây đã bị phá hủy, mặc dù không may là bộ sưu tập cây cọ nhiệt đới đã tỏ ra quá đắt để thay thế cho đến nay. Hiện tại, các ngôi nhà bằng kính mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Năm, và hy vọng sẽ sớm kéo dài thời gian này đến cuối tuần. Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách đóng góp thời gian và tiền bạc của họ cho thành tích này.

The gardens have
Những khu vườn có

Answer

11. D
12. C
13. G
14. H
15. A
16. E
17/18. 

A/ D

children must be supervised ask adults not to leave them on their own there
no payment is required entrance is completely free
19/20. 

A/ C

they are closed at weekends it’s hoped to extend this to the weekend soon
they were badly damaged by fire to repair the damage following the disastrous fire that recently destroyed their western side

3. Từ vựng

 • hand something out (to somebody) (phrasal verb):
  Nghĩa: to give a number of things to the members of a group
  Ví dụ: She handed out medals and certificates to the winners.
 • out-of-the-way (adjective):
  Nghĩa: far from a town or city
  Ví dụ: a little out-of-the-way place on the coast
 • lead off (from) something (phrasal verb):
  Nghĩa: to start at a place and go away from it
  Ví dụ: narrow streets leading off from the main square
 • let off steam (idiom):
  Nghĩa: (informal) to get rid of your energy, anger or strong emotions by doing something active or noisy
  Ví dụ: I went for a long walk to let off steam.
 • year-round (adjective):
  Nghĩa: all through the year
  Ví dụ: an island with year-round sunshine
 • irrespective of (preposition):
  Nghĩa: without considering something or being influenced by it
  Ví dụ: Everyone is treated equally, irrespective of race.
 • keep an eye on somebody/something (idiom):
  Nghĩa: to take care of somebody/something and make sure that they are not harmed, damaged, etc.
  Ví dụ: We’ve asked the neighbours to keep an eye on the house for us while we are away.

Part 3: Presentation about refrigeration

1. Phân tích câu hỏi
Questions 21-24
Choose the correct letter A, B or C.

21. What did Annie discover from reading about icehouses?

 •  A. why they were first created
 •  B. how the ice was kept frozen
 •  C. where they were located

Annie khám phá ra điều gì khi đọc về nhà băng?

 • A. tại sao chúng được tạo lần đầu tiên
 • B. làm thế nào băng được giữ đông lạnh
 • C. nơi họ ở

Chú ý đến từ “icehouses”

22. What point does Annie make about refrigeration in ancient Rome?

 •  A. it became a commercial business
 •  B. it used snow from nearby
 •  C. it took a long time to become popular

Annie đưa ra quan điểm gì về điện lạnh ở La Mã cổ đại?

 •   A. nó đã trở thành một doanh nghiệp thương mại
 •   B. nó đã sử dụng tuyết từ gần đó
 •   C. mất một thời gian dài để trở nên phổ biến

Chú ý đến cụm từ “in ancient Rome”

23. In connection with modern refrigeration both Annie and Jack are worried about

 •  A. the complexity of the technology
 •  B. the fact that some are disposed of irresponsibly
 •  C. the large number that quickly break down

Liên quan đến điện lạnh hiện đại, cả Annie và Jack đều lo lắng về

 •  A. Sự phức tạp của công nghệ
 •  B. thực tế là một số bị xử lý một cách vô trách nhiệm
 • C. số lượng lớn nhanh chóng bị phá vỡ

Chú ý đến cụm từ “both Annie and Jack”

24. What do Jack and Annie agree regarding domestic fridges?

 •  A. they are generally good value of money
 •  B. there are plenty of useful variations
 •  C. they are more useful than other domestic appliances

Jack và Annie đồng ý gì về tủ lạnh trong nước?

 •  A. nói chung chúng có giá tiền tốt
 • B. có rất nhiều biến thể hữu ích
 • C. chúng hữu ích hơn các thiết bị gia dụng khác

Chú ý đến cụm từ “domestic fridges”

Questions 25-30

Who is going to do research into each topic? Write the correct letter A-C next to questions 25-30.

People

 • A.  Annie
 • B. Jack
 • C. both Annie and Jack

Topics

 • 25. the goods that are refrigerated 
 • 26. the effects on health 
 • 27. the impact on food producers 
 • 28. the impact on cities 
 • 29. refrigerated transport 
 • 30. domestic fridges 

Có 6 chủ đề lần lượt từ câu 25 đến câu 30. Mỗi chủ đề sẽ do hoặc Annie, hoặc Jack, hoặc cả hai cùng chịu trách nhiệm.Chú ý đến giọng nói của các nhân vật kèm theo với tên của họ để theo dõi xem ai là người đang nói thông tin này.

2. Giải thích đáp án

Annie: Ok, Jack. Before we plan our presentation about refrigeration, let’s discuss what we’ve discovered so far.
Được rồi, Jack. Trước khi chúng ta lên kế hoạch cho bài thuyết trình của mình về điện lạnh, hãy thảo luận về những gì chúng ta đã tìm được cho đến nay.

Jack: Fine, Annie. Though I have to admit I haven’t done much research yet.
Tốt thôi, Annie. Mặc dù tớ phải thừa nhận rằng tớ chưa thực hiện nhiều nghiên cứu.

Annie:  Nor me. But I found an interesting article about icehouses. I’d seen some 18th and 19th-century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the icehouse. But I didn’t realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn’t melt for months (Q21). The ancient Romans had refrigeration, too.
Tớ cũng thế mà. Nhưng tó đã tìm thấy một bài báo thú vị về nhà băng. Tớ đã nhìn thấy một số ngôi nhà thế kỷ 18 và 19 ở Anh, vì vậy tớ biết chúng thường được xây dựng trong khu vực râm mát hoặc dưới lòng đất, gần các hồ có thể đóng băng vào mùa đông. Sau đó, các khối băng có thể được cắt và lưu trữ trong nhà băng. Nhưng tớ không nhận ra rằng cách nhiệt các khối bằng rơm hoặc mùn cưa có nghĩa là chúng không bị tan chảy trong nhiều tháng. Người La Mã cổ đại cũng có tủ lạnh.

Jack: I didn’t know that.
Tớ không biết điều đấy. 

Annie: Yes, pits were dug in the ground, and snow was imported from the mountains – even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold (Q22). The ice cost more than the snow and my guess is that only the wealthy members of society could afford it.
Đúng vậy, các hố được đào trong lòng đất và tuyết được nhập từ các ngọn núi – mặc dù chúng ở khá xa. Tuyết được lưu trữ trong các hố. Băng hình thành dưới đáy của nó. Cả băng và tuyết sau đó đều được bán. Băng đắt hơn tuyết và tôi đoán rằng chỉ những thành viên giàu có trong xã hội mới có thể mua được.

Jack: I wouldn’t be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand.
Tớ không ngạc nhiên lắm. Tớ cũng đã tình cờ đọc một bài báo về tủ lạnh hiện đại trong nước. Một số công nghệ khác nhau đã được sử dụng, nhưng chúng quá phức tạp đối với tớ.

Annie: You have to wonder what happens when people get rid of old ones.
Cậu phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi mọi người loại bỏ những cái cũ.

Jack: You mean because the gases in them are harmful for the environment?
Ý cậu là vì khí trong chúng có hại cho môi trường? 

Annie: Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely, but of course some people just dump old fridges in the countryside (Q23).
Chính xác. Ít nhất hiện nay có rất nhiều tổ chức sẽ tái chế hầu hết các thành phần một cách an toàn, nhưng tất nhiên một số người chỉ vứt bỏtủ lạnh cũ ở nông thôn

Jack: It’s hard to see how they can be stopped unfortunately (Q24). In the UK we get rid of three million a year altogether!
Thật khó để biết làm thế nào chúng ta có thể chặn lại một cách đáng tiếc. Ở Vương quốc Anh, chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn ba triệu một năm!

Annie: That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down.
Điều đó nghe có vẻ rất nhiều, đặc biệt là vì tủ lạnh hiếm khi bị hỏng.

Jack: That’s right. In this country we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot last for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive, compared with some household appliances (Q24).
Đúng rồi. Ở đất nước này, chúng ta giữ tủ lạnh nội địa trung bình trong 11 năm, và rất nhiều tủ lạnh kéo dài từ 20 trở lên. Vì vậy, nếu cậu chia chi phí cho số năm bạn có thể sử dụng tủ lạnh, chúng không đắt so với một số thiết bị gia dụng.

Annie:  True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I’m sure when my parents bought their first fridge they had hardly any choice!
Thật. Tớ cho rằng các nhà sản xuất khuyến khích mọi người chi tiêu nhiều hơn bằng cách làm cho chúng có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Tớ chắc rằng khi bố mẹ tớ mua chiếc tủ lạnh đầu tiên, họ hầu như không có bất kỳ sự lựa chọn nào!

Jack: Yes, there’s been quite a change.
Đúng vậy, và bây giờ thì đã có sự thay đổi lớn.

Jack: Right, let’s make a list of topics to cover in our presentation, and decide who’s going to do more research on them. Then later, we can get together and plan the next step.
Đúng vậy, hãy lập danh sách các chủ đề cần đề cập trong bài thuyết trình của mình và quyết định xem ai sẽ nghiên cứu thêm về chúng. Sau đó, chúng ta có thể gặp nhau và lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Annie: OK. How about starting with how useful refrigeration is, and the range of goods that are refrigerated nowadays (Q25)? Because of course it’s not just food and drinks.
Được thôi. Làm thế nào về việc bắt đầu với điện lạnh hữu ích như thế nào và phạm vi hàng hóa được làm lạnh ngày nay? Vì tất nhiên đó không chỉ là đồ ăn thức uống.

Jack: No, I suppose flowers and medicines are refrigerated, too.
Không, tớ cho rằng hoa và thuốc cũng được để trong tủ lạnh.

Annie: And computers. I could do that, unless you particularly want to.
Và máy tính. Tớ có thể làm điều đó, trừ khi cậu đặc biệt muốn.

Jack: No, that’s fine by me. What about the effects of refrigeration on people’s health (Q26)? After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always having access to fresh food. Do you fancy dealing with that?
Không. Còn những ảnh hưởng của điện lạnh đối với sức khỏe con người? Rốt cuộc, một số hóa chất được sử dụng trong thế kỷ 19 khá có hại, nhưng cũng có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như luôn được tiếp cận với thực phẩm tươi sống. Cậu có thích đối phó với điều đó không?

Annie: I’m not terribly keen, to be honest.
Tớ không thực sự thích cho lắm.

Jack: Nor me. My mind just goes blank when I read anything about chemicals.
Tớ cũng thế. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi tớ đọc bất cứ thứ gì về hóa chất.

Annie: Oh, all right then, I’ll do you a favour (Q27). But you owe me
Ồ, được rồi, tớ sẽ giúp bạn một việc. Nhưng cậu nợ tôi

Jack. OK. What about the effects on food producers, like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries? Something for you, maybe?
Ok. Còn về tác động đối với các nhà sản xuất lương thực, chẳng hạn như nông dân ở các nước nghèo hơn có thể xuất khẩu sản phẩm của họ sang các nước phát triển? Cái này cho cậu nhé?

Jack: I don’t mind. It should be quite interesting.
Được rồi. Nó có vẻ là thú vị đấy.

Annie: I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities (Q28) – like Las Vegas, which couldn’t exist without refrigeration because it’s in the middle of a desert.
Tớ nghĩ chúng ta cũng nên xem xét cách làm lạnh đã giúp ích cho toàn bộ các thành phố – như Las Vegas, nơi không thể tồn tại mà không có tủ lạnh vì nó ở giữa sa mạc.

Jack: Right. I had a quick look at an economics book in the library that’s got a chapter about this sort of thing. I could give you the title, if you want to do this section.
Đúng. Tớ đã xem nhanh một cuốn sách kinh tế trong thư viện có một chương nói về loại điều này. Tớ có thể cung cấp cho cậu tiêu đề, nếu cậu muốn làm phần này.

Annie: Not particularly, to be honest. I find economics books pretty heavy going, as a rule.
Thực sự là không, Tớ thấy sách kinh tế học khá nặng nề, như một quy luật.

Jack: OK, leave it to me, then.
Ừm, thế phần đấy để cho tớ.

Annie: Thanks. Then there’s transport, and the difference that refrigerated trucks have made. I wouldn’t mind having a go at that (Q29).
Cảm ơn. Sau đó là vận tải, và sự khác biệt mà xe tải đông lạnh đã tạo ra. Tớ sẽ không phiền thửnó.

Jack: Don’t forget trains, too. I read something about milk and butter being transported in refrigerated railroad cars in the USA, right back in the 1840s.
Đừng quên tàu hỏa. Tớ đã đọc vài điều về sữa và bơ được vận chuyển trong các toa tàu lạnh ở Hoa Kỳ, ngay từ những năm 1840.

Annie: I hadn’t thought of trains. Thanks.
Tớ đã không nghĩ tới tàu hỏa đấy. Cảm ơn cậu.

Jack: Shall we have a separate section on domestic fridges (Q30)? After all, they’re something everyone’s familiar with.
Chúng ta sẽ có một phần riêng về tủ lạnh trong nước chứ? Rốt cuộc, chúng là thứ mà mọi người đều quen thuộc.

Annie: What about splitting it into two? You could investigate 19th- and 20th century fridges, and I’ll concentrate on what’s available these days, and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors.
Còn về việc tách nó thành hai? Cậu có thể điều tra tủ lạnh thế kỷ 19 và 20, và tớ sẽ tập trung vào những gì có sẵn ngày nay và cách các nhà sản xuất phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 

Jack: OK, that’d suit me.
Được thôi, nó hợp với tớ đấy.

Answer

Q21. B how the ice was kept frozen they didn’t melt for months
Q22. A became a commercial business the ice and the snow were then sold
Q23. B fact that some are disposed of irresponsibly some people just dump old fridges in the countryside
Q24. A they are generally good value of money if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they’re not expensive, compared with some household appliances
Q25. A
Q26. A
Q27. B
Q28. B
Q29. A
Q30. C

3. Từ vựng

 • come across somebody/something (phrasal verb):
  Nghĩa: to meet or find somebody/something by chance
  Ví dụ: She came across some old photographs in a drawer.
 • dump something (verb):
  Nghĩa: to get rid of something you do not want, especially in a place that is not suitable
  Ví dụ: Too much toxic waste is being dumped at sea.
 • have a go (at something/at doing something)
  Nghĩa: to make an attempt to do something
  Ví dụ: You should have a go at answering all the questions.

Part 4: How the industrial revolution affect life in Britain

1. Phân tích câu hỏi

Questions 31-40

Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

How the Industrial Revolution affected life in Britain
Cách mạng công nghiệp ảnh hưởng đến cuộc sống ở Anh như thế nào

19th century

 • For the first time, people’s possessions were used to measure Britain’s (31) ………
 • Developments in production of goods and in (32) ……… greatly changed lives
Thế kỉ 19

● Lần đầu tiên, tài sản của mọi người được sử dụng để đo (31) …… … 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun đếm được số nhiều/ không đếm được

● Sự phát triển của sản xuất hàng hóa và ở (32) ……… đã thay đổi đáng kể cuộc sống 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun

Main areas of change

Manufacturing

 • The Industrial Revolution would not have happened without the new types of (33) ……… that were used then
 • The leading industry was (34) ……… (its products became widely available)
 • New (35) ……… made factories necessary and so more people moved into towns
Chế tạo

● Cuộc cách mạng công nghiệp sẽ không xảy ra nếu không có các loại (33) …… … mới được sử dụng sau đó 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun đếm được số nhiều

● Ngành công nghiệp hàng đầu là (34) …… … (các sản phẩm của nó trở nên phổ biến rộng rãi) 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun 

● Mới (35) ……… đã làm cho các nhà máy trở nên cần thiết và do đó, nhiều người đã chuyển đến thị trấn 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun đếm được số nhiều/ không đếm được

Transport

 • The railways took the place of canals
 • Because of the new transport:
 • Greater access to (36) ………made people more aware of what they could buy in shops
 • When shopping people were not limited to buying (37) ………goods
Vận chuyển

● Đường sắt đã thay thế các kênh đào

● Do phương tiện giao thông mới:

– Khả năng tiếp cận nhiều hơn với (36) …… … khiến mọi người nhận thức rõ hơn về những gì họ có thể mua tại cửa hàng 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun

– Khi mua sắm mọi người không bị giới hạn việc mua hàng hóa (37) …… … 🡪 Chỗ trống cần điền 1 adj bổ nghĩa cho noun “goods”

Retailing

 • The first department stores were opened
 • The displays of goods were more visible:
 • Inside stores because of better (38) ………
 • Outside stores because (39) ……… were bigger
 • (40) ………  that was persuasive became much more common

Bán lẻ

● Các cửa hàng bách hóa đầu tiên đã được mở

● Hàng hóa trưng bày rõ ràng hơn:

– Bên trong cửa hàng vì (38) …… … tốt hơn 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun

– Các cửa hàng bên ngoài vì (39) …… lớn hơn 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun đếm được 

số nhiều 

● (40) ……… điều đó có sức thuyết phục trở nên phổ biến hơn nhiều 🡪 Chỗ trống cần điền 1 noun không đếm được.

2. Giải thích đáp án

Hi everyone, in this session I’ll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution. I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time. This was a time that saw the beginning of a new phenomenon: consumerism – where buying and selling goods became a major part of ordinary people’s lives.
Xin chào các bạn, trong phần này, tôi sẽ trình bày nghiên cứu của mình về lịch sử xã hội của nước Anh trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp. Tôi đặc biệt quan sát cuộc sống bình thường bị ảnh hưởng như thế nào bởi những thay đổi xảy ra vào thời điểm đó. Đây là thời điểm chứng kiến ​​sự khởi đầu của một hiện tượng mới: chủ nghĩa tiêu dùng – nơi mua bán hàng hóa đã trở thành một phần chính trong cuộc sống của người dân bình thường.

In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people’s possessions was used as an indication of the wealth (Q31) of the country. Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that was changed by the Industrial Revolution. This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made as well as in technology (Q32) triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas.
Trên thực tế, vào thế kỷ 19, số lượng và chất lượng tài sản của người dân được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy sự giàu có của đất nước. Trước đó, đại đa số mọi người có rất ít tài sản, nhưng tất cả những thứ đó đã được thay đổi bởi Cách mạng Công nghiệp. Đây là thời đại từ giữa thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19, khi những cải tiến về cách thức sản xuất hàng hóa cũng như công nghệ tạo ra những thay đổi xã hội lớn làm thay đổi cuộc sống của hầu hết mọi người trong một số lĩnh vực chính.

First let’s look at manufacturing. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal. And it’s true that the Industrial Revolution couldn’t have taken place at all if it weren’t for these new sources of power (Q33) They marked an important shift away from the traditional watermills and windmills that had dominated before this. The most advanced industry for much of the 19th century was textiles (Q34). This meant that fashionable fabrics, and lace and ribbons were made available to everyone.
Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào sản xuất Khi nói đến sản xuất, chúng ta có xu hướng nghĩ đến cuộc Cách mạng Công nghiệp trong hình ảnh của động cơ hơi nước và than đá. Và đúng là cuộc Cách mạng Công nghiệp đã không thể diễn ra nếu không có những nguồn năng lượng mới này. Chúng đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng khỏi cối xay nước và cối xay gió truyền thống đã thống trị trước đây. Ngành công nghiệp tiên tiến nhất trong phần lớn thế kỷ 19 là dệt may. Điều này có nghĩa là các loại vải thời trang, ren và ruy băng đã được cung cấp cho tất cả mọi người.

Before the Industrial Revolution, most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes. But enormous new machines (Q35) were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space. So large factories were built, replacing the workshops, and forcing workers to travel to work. In fact, large numbers of people migrated from villages into towns as a result.
Trước Cách mạng Công nghiệp, hầu hết mọi người đều sản xuất hàng hóa để bán trong các xưởng nhỏ, thường là tại nhà riêng của họ. Nhưng những cỗ máy khổng lồ mới đang được tạo ra có thể sản xuất hàng hóa nhanh hơn và quy mô lớn hơn, và những cỗ máy này đòi hỏi nhiều không gian hơn. Vì vậy các nhà máy lớn được xây dựng, thay thế các phân xưởng và buộc công nhân phải đi lại làm việc. Trên thực tế, kết quả là một số lượng lớn người di cư từ các làng vào thị trấn.

As well as manufacturing, there were new technologies in transport, contributing to the growth of consumerism. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and goods, and travelled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed. These were particularly important for the transportation of goods. The canals gradually fell out of use, though, as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to the other. And the goods they moved weren’t just coal, iron, clothes, and so on – significantly, they included newspapers (Q36), which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops. And that encouraged them to buy more. So faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient – goods could now be sold all over the country, instead of just in the local (Q37) market.
Cũng như sản xuất, đã có những công nghệ mới trong vận tải, góp phần vào sự phát triển của chủ nghĩa tiêu dùng. Những chiếc xe ngựa và xe ngựa của thế kỷ 18, chở rất ít người và hàng hóa, đi chậm dọc theo những con đường có bề mặt tồi tàn, dần được thay thế bằng vô số kênh đào được xây dựng. Chúng đặc biệt quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, các kênh đào dần dần không còn được sử dụng khi đường sắt được phát triển, trở thành phương tiện chính để di chuyển hàng hóa và người dân từ đầu này sang đầu kia của đất nước. Và hàng hóa mà họ chuyển đi không chỉ là than đá, bàn ủi, quần áo, v.v. – đáng kể, chúng còn bao gồm cả báo chí, nghĩa là hàng nghìn người không chỉ hiểu biết hơn về những gì đang diễn ra trong nước mà còn có thể đọc về những gì có sẵn trong các cửa hàng. Và điều đó đã khuyến khích họ mua nhiều hơn. Vì vậy, các hình thức vận tải nhanh hơn dẫn đến việc phân phối trở nên hiệu quả hơn nhiều – hàng hóa giờ đây có thể được bán trên toàn quốc thay vì chỉ ở thị trường địa phương.

The third main area that saw changes that contributed to consumerism was retailing. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores – a form of retailing that was new in the 19th century. The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods, and to attract customers: for instance, improved lighting (Q38)  inside greatly increased the visibility of the goods for sale. Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows (Q39) to be much larger than previously. New ways of promoting goods were introduced, too. Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods; now there was an explosion in advertising (Q40) trying to persuade people to go shopping.
Lĩnh vực chính thứ ba chứng kiến ​​những thay đổi góp phần vào chủ nghĩa tiêu dùng là bán lẻ. Số lượng và chất lượng của các cửa hàng tăng trưởng nhanh chóng, và đặc biệt, các cửa hàng nhỏ bị thiệt hại do khách hàng đổ xô đến ngày càng nhiều các cửa hàng bách hóa – một hình thức bán lẻ mới xuất hiện vào thế kỷ 19. Những doanh nhân mở ra những công ty này đã tìm ra những cách mới để dự trữ hàng hóa và thu hút khách hàng: ví dụ: ánh sáng được cải thiện bên trong làm tăng đáng kể khả năng hiển thị của hàng hóa được bán. Một sự phát triển khác giúp hàng hóa dễ nhìn thấy hơn từ bên ngoài là việc sử dụng kính tấm, giúp cửa sổ có thể lớn hơn nhiều so với trước đây. Các cách quảng cáo hàng hóa mới cũng được giới thiệu. Trước đây, trọng tâm là thông báo cho khách hàng tiềm năng về sự sẵn có của hàng hóa; bây giờ có một sự bùng nổ trong quảng cáo cố gắng thuyết phục mọi người đi mua sắm.

Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution was that it created choice. All sorts of things that had previously been luxuries – from sugar to cutlery – became conveniences, and before long they’d turned into necessities: life without sugar or cutlery was unimaginable. Rather like mobile phones these days!
Flanders tuyên bố rằng một trong những tác động lớn của Cách mạng Công nghiệp là nó tạo ra sự lựa chọn. Tất cả những thứ trước đây là xa xỉ – từ đường cho đến dao kéo – đều trở thành tiện nghi, và chẳng bao lâu sau chúng đã trở thành nhu yếu phẩm: cuộc sống không có đường hay dao kéo là điều không tưởng. Thay vì như điện thoại di động ngày nay!

Answer

31. Wealth For the first time, people’s possessions were used to measure Britain’s wealth of people’s possessions was used as an indication of the wealth of the country
32. Technology Developments in production of goods and in technology greatly changed lives improvements in how goods were made as well as in technology triggered massive social changes
33. Power The Industrial Revolution would not have happened without the new types of power that were used then couldn’t have taken place at all if it weren’t for these new sources of power
34. Textile(s) The leading industry was textile (its products became widely available) most advanced industry for much of the 19th century was textiles
35. Machines New machines made factories necessary and so more people moved into towns enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale
36. Newspapers Greater access to newspapers made people more aware of what they could buy in shops they included newspapers which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops
37. Local When shopping people were not limited to buying local goods goods could now be sold all over the country, instead of just in the local market
38. Lighting Inside stores because of better lighting improved lighting inside
39. Windows Outside stores because windows were bigger made it possible for windows to be much larger than previously
40. Advertising Advertising that was persuasive became much more common now there was an explosion in advertising trying to persuade people to go shopping

3. Từ vựng

 • Massive (adj):
  Nghĩa: very large, heavy and solid
  Ví dụ: She could see the whole massive bulk of the cathedral.

 

 • Fall/ go out of use (idiom):
  Nghĩa: to stop being used
  Ví dụ: These pesticides are gradually falling out of use.
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng