Đáp án IELTS Listening Cambridge 13 Test 2 – Transcript & Answers

Section 1: South City Cycling Club 

A – Phân tích câu hỏi

Questions 1-10:

Complete the notes below. Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER.

South city cycling club(Câu lạc bộ xe đạp South City)

Example

Name of club secretary: Jim Hunter

Membership

 • Full membership costs $260; this covers cycling and (1) ………. all over Australia
 • Recreational membership costs $108
 • Cost of membership includes the club fee and (2) ……….
 • The club kit is made by a company called (3) ……….

Tư cách thành viên

 • Thành viên đầy đủ có giá $ 260; nó bao gồm việc đi xe đạp và (1) ………. trên toàn nước Úc
  > Chỗ trống cần điền 1 V-ing để tương đương với verb “cycling” phía trước
 • Thành viên giải trí có giá 108 đô la
 • Chi phí thành viên bao gồm phí câu lạc bộ và (2) ……….  > Chỗ trống cần điền 1 noun
 • Bộ dụng cụ câu lạc bộ được sản xuất bởi một công ty có tên (3) ………. > Chỗ trống cần điền tên 1 công ty, nhiều khả năng sẽ được đánh vần từng chữ cái.

Training rides

 • Chance to improve cycling skills and fitness
 • Level B: speed about (4) ………. kph
 • Weekly sessions
  • Tuesdays at 5.30 am, meet at the (5) ……….
  • Thursdays at 5.30 am, meet at the entrance to the (6) ……….

Huấn luyện cưỡi ngựa

 • Cơ hội cải thiện kỹ năng đi xe đạp và thể lực
 • Mức B: tốc độ khoảng (4) ………. Kph > Chỗ trống cần điền 1 số
 • Phiên hàng tuần
  • Thứ Ba lúc 5h30 sáng, họp tại (5) ………. > Chỗ trống cần điền 1 noun chỉ địa điểm cụ thể
  • 5h30 sáng thứ 5, gặp nhau ở lối vào (6) ……> Chỗ trống cần điền 1 noun chỉ địa điểm cụ thể

Further information

 • Rides are about an hour and half
 • Members often have (7) ………. together afterwards
 • There is not always a (8) ………. with the group on these rides
 • Check and print the (9) ………. on the website beforehand
 • Bikes must have (10) ……….

Thêm thông tin

 • Thời gian đi xe khoảng một tiếng rưỡi
 • Các thành viên thường có (7) ………. cùng nhau sau đó > Chỗ trống cần điền 1 noun
 • Không phải lúc nào cũng có a (8) ………. với nhóm trên những chuyến đi này > Chỗ trống cần điền 1 noun đếm được số ít
 • Kiểm tra và in (9) ………. trên trang web trước > Chỗ trống cần điền 1 noun
 • Xe đạp phải có (10) ………. > Chỗ trống cần điền 1 noun

B – Giải thích đáp án

JIM: Hello, South City Cycling Club. 

Xin chào, câu lạc bộ xe đạp South City nghe ạ.

WOMAN: Oh, hi. Er … I want to find out about joining the club. 

Ồ, xin chào … Tôi muốn tìm hiểu một số thông tin về việc tham gia vào câu lạc bộ ạ.

JIM: Right. I can help you there. I’m the club secretary and my name’s Jim Hunter (Example)

Vâng. Tôi có thể giúp bạn. Tôi là thư ký của câu lạc bộ và tên tôi là Jim Hunter.

WOMAN: Oh, hi Jim. 

Ồ, chào Jim ạ.

JIM: So, are you interested in membership for yourself? 

Có phải bạn muốn trở thành thành viên không?

WOMAN: That’s right. 

Đúng ạ.

JIM: OK. Well there are basically two types of adult membership. If you’re pretty serious

about cycling, there’s the Full membership. That costs 260 dollars and that covers you not just for ordinary cycling but also for races (Q1) both here in the city and also in other parts of Australia

Ok. Về cơ bản có hai loại thành viên dành cho người lớn. Nếu bạn khá nghiêm túc về đạp xe, có thành viên trọn vẹn. Chi phí đó là 260 đô la và chi phí đó không chỉ cho bạn đi xe đạp thông thường mà còn cho các cuộc đua cả ở đây trong thành phố và các vùng khác của Úc.

WOMAN: Right. Well, I’m not really up to that standard. I was more interested in just joining a group to do some cycling in my free time. 

Vâng. Chà, tôi không thực sự đạt tiêu chuẩn đó. Tôi thích thú hơn với việc tham gia một nhóm để đạp xe vào thời gian rảnh hơn.

JIM: Sure. That’s why most people join. So, in that case you’d be better with the Recreational membership. That’s 108 dollars if you’re over 19, and 95 dollars if you’re under. 

Chắc chắn rồi. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người tham gia. Vì vậy, trong trường hợp đó, bạn sẽ tốt hơn với tư cách thành viên Giải trí. Nó là 108 đô la nếu bạn trên 19 tuổi và 95 đô la nếu bạn dưới tuổi.

WOMAN: I’m 25. 

Tôi 25 tuổi.

JIM: OK. It’s paid quarterly, and you can upgrade it later to the Full membership if you want to, of course. Now both types of membership include the club fee of 20 dollars. They also provide insurance (Q2) in case you have an accident, though we hope you won’t need that, of course. 

Ok. Nó được trả theo quývà tất nhiên bạn có thể nâng cấp nó lên thành viên Đầy đủ nếu muốn. Bây giờ cả hai loại thành viên bao gồm phí câu lạc bộ là 20 đô la. Họ cũng cung cấp bảo hiểm trong trường hợp bạn gặp tai nạn, mặc dù chúng tôi tất nhiên là hy vọng bạn sẽ không cần đến nó.

WOMAN: No. OK, well, I’ll go with the Recreational membership, I think. And that allows me to join in the club activities, and so on? 

Không. Được rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ đi với tư cách thành viên Giải trí. Và điều đó cho phép tôi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, v.v. chứ?

JIM: That’s right. And once you’re a member of the club, you’re also permitted to wear our kit when you’re out cycling. It’s green and white.

Đúng rồi. Và một khi bạn là thành viên của câu lạc bộ, bạn cũng được phép mặc bộ đồ của chúng tôi khi đi xe đạp. Nó màu xanh lá cây và màu trắng.

WOMAN: Yes, I’ve seen cyclists wearing it. So, can I buy that at the club? 

Vâng, tôi đã thấy những người đi xe đạp mặc nó. Vậy, tôi có thể mua cái đó ở câu lạc bộ không?

JIM: No, it’s made to order by a company in Brisbane. You can find them online: they’re called Jerriz (Q3). That’s J-E-R-R-I-Z. You can use your membership number to put in an

order on their website. 

Không, nó được đặt hàng bởi một công ty ở Brisbane. Bạn có thể tìm thấy chúng trên mạng: chúng được gọi là Jerriz. Đó là J-E-R-R-I-Z. Bạn có thể sử dụng số thành viên của mình để đưa vào đặt hàng trên trang web của họ.

WOMAN: OK. Now, can you tell me a bit about the rides I can do? 

Ok. Bây giờ, bạn có thể cho tôi biết một chút về những chuyến đi mà tôi có thể tham gia  được không?

JIM: Sure. So we have training rides pretty well every morning, and they’re a really good way of improving your cycling skills as well as your general level of fitness, but they’re different levels. Level A is pretty fast – you’re looking at about 30 or 35 kilometres an hour. If you can do about 25 (Q4) kilometres an hour, you’d probably be level B, and then level C are the novices, who stay at about 15 kilometres per hour. 

Chắc chắn rồi. Chúng tôi có các chuyến tập luyện khá tốt vào mỗi buổi sáng và chúng là một cách thực sự tốt để cải thiện kỹ năng đạp xe cũng như mức độ thể chất chung của bạn, nhưng chúng ở các mức độ khác nhau. Cấp độ A khá nhanh – bạn đang nhìn khoảng 30 hoặc 35 km một giờ. Nếu bạn có thể làm khoảng 25 km một giờ, bạn có thể là cấp độ B, và cấp độ C là những người mới, những người ở khoảng 15 km / giờ.

WOMAN: Right. Well I reckonI’d be level B. So, when are the sessions for that level? There are a couple each week. They’re both early morning sessions. There’s one on Tuesdays, and for that one you meet at 5.30 am, and the meeting point’s the stadium (Q5)– do you know where that is? 

Vâng. Tôi nghĩtôi sẽ đạt cấp độ B. Vậy, khi nào thì có các phiên học cho cấp độ đó? Có một vài buổi mỗi tuần. Cả hai đều là buổi sáng sớm. Có một vào các ngày Thứ Ba, và một trong số đó là bạn gặp lúc 5h30 sáng và điểm hẹn là sân vận động – bạn có biết nó là đâu không?

WOMAN: Yes, it’s quite near my home, in fact. OK, and how about the other one? 

Vâng, nó khá gần nhà của tôi. OK, còn cái kia thì sao?

JIM: That’s on Thursdays. It starts at the same time, but they meet at the main gate to the park (Q6)

Đó là vào các ngày Thứ Năm. Nó bắt đầu cùng một lúc, nhưng họ gặp nhau ở cổng chính về phía công viên.

WOMAN: Is that the one just past the shopping mall? 

Có phải là chỉ cần qua cái trung tâm thương mại không?

JIM: That’s it.

Đúng rồi.

WOMAN: So how long are the rides

Quãng đườngđi khoảng bao xa?

JIM: They’re about an hour and a half. So, if you have a job it’s easy to fit in before you go to work. And the members often go somewhere for coffee (Q7) afterwards, so it’s quite a social event. 

Chúng khoảng một tiếng rưỡi. Vì vậy, nếu bạn có việc, nó sẽ dễ dàng phù hợp trước khi đi làm. Và các thành viên thường đi đâu đó để uống cà phê sau đó, vì vậy đón như là một cuộc hẹn trò chuyện.

WOMAN: OK. That sounds good. I’ve only just moved to the city so I don’t actually know

many people yet. 

Ok. Nghe hay đấy. Tôi chỉ mới chuyển đến thành phố nên tôi thực sự không biết nhiều người.

JIM: Well, it’s a great way to meet people. 

Ồ, thế thì đây là cách lý tưởng để bạn có thể gặp gỡ mọi người đấy.

WOMAN: And does each ride have a leader (Q8)

Mỗi chuyến đi có người dẫn đầu không ạ?

JIM: Sometimes, but not always. But you don’t really need one; the group members onthe ride support one another, anyway. 

Thỉnh thoảng thôi ạ, nhưng không phải luôn luôn. Nhưng bạn không thực sự cần một người dẫn đầu đâu; các thành viên nhóm trên dù sao đi nữa cũng hỗ trợ nhau.

WOMAN: How would we know where to go? 

Làm sao chúng tôi có thể biết được là đi đâu?

JIM: If you check the club website, you’ll see that the route (Q9) for each ride is clearly.marked. So you can just print that out and take it along with you. It’s similar from one week to another, but it’s not always exactly the same. 

Nếu bạn kiểm tra trang web của câu lạc bộ, bạn sẽ thấy rằng tuyến đường cho mỗi chuyến đi được đánh dấu rõ ràng. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần in ravà mang theo bên mình. Nó tương tự từ tuần này sang tuần khác, nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau.

WOMAN: And what do I need to bring? 

Tôi cần mang theo những gì ạ?

JIM: Well, bring a bottle of water, and your phone. You shouldn’t use it while you’re cycling, but have it with you. 

Hãy mang theo một chai nước và điện thoại của bạn. Bạn không nên sử dụng nó khi đang đạp xe, nhưng hãy mang theo bên mình.

WOMAN: Right. 

Vâng.

JIM: And in winter, it’s well before sunrise when we set out, so you need to make sure your bike’s got lights (Q10)

Và vào mùa đông, trước khi mặt trời mọc khi chúng tôi lên đường, vì vậy bạn cần đảm bảo xe đạp của bạn có đèn.

WOMAN: That’s OK. Well, thanks Jim. I’d definitely like to join. So what’s the best way of going about it? 

Vậy là được rồi. Vâng, cảm ơn Jim. Tôi chắc chắn muốn tham gia. Vậy cách tốt nhất là gì?

JIM: You can …

C – Từ vựng

 • quarterly (adv):
  Nghĩa: ​​produced or happening every three months
  Từ vựng: a quarterly meeting of the board
 • upgrade (verb):
  Nghĩa: ​to give somebody a better seat on a plane, room in a hotel, etc. than the one that they have paid for
  Từ vựng: On the flight back, we were upgraded to business class.
 • reckon (verb):
  Nghĩa: ​to think something or have an opinion about something
  Từ vựng: I reckon (that) I’m going to get that job.
 • ride (noun):
  Nghĩa: ​a short journey in a vehicle, on a bicycle, etc.
  Từ vựng: Steve gave me a ride on his motorbike.
 • print something out/ off (phrasal verb):
  Nghĩa: ​to produce a document or information from a computer in printed form
  Từ vựng: How many copies shall I print out?

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Section 2: Information on company volunteering projects

Questions 11 – 16

Choose the correct letter, AB or C.

Information on company volunteering projects

11   How much time for volunteering does the company allow per employee?

 • A   two hours per week
 • B   one day per month
 • C   8 hours per year

12   In feedback almost all employees said that volunteering improved their

 • A   chances of promotion.
 • B   job satisfaction.
 • C   relationships with colleagues.

13   Last year some staff helped unemployed people with their

 • A   literacy skills.
 • B   job applications.
 • C   communication skills.

14   This year the company will start a new volunteering project with a local

 •   school.
 • B   park.
 • C   charity.

15   Where will the Digital Inclusion Day be held?

 • A   at the company’s training facility
 • B   at a college
 • C   in a community centre

16   What should staff do if they want to take part in the Digital Inclusion Day?

 • A   fill in a form
 • B   attend a training workshop
 • C   get permission from their manager

Questions 17 and 18

Choose TWO letters, A-E.

What TWO things are mentioned about the participants on the last Digital Inclusion Day?

 • A     They were all over 70.
 • B     They never used their computer.
 • C     Their phones were mostly old-fashioned.
 • D     They only used their phones for making calls.
 • E     They initially showed little interest.

Questions 19 and 20

Choose TWO letters, A-E.

What TWO activities on the last Digital Inclusion Day did participants describe as useful?

 • A     learning to use tables
 • B     communicating with family
 • C     shopping online
 • D     playing online games
 • E     sending emails

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Section 3: Planning a presentation on nanotechnology 

A – Phân tích câu hỏi

Questions 21-25: Choose the correct letter A, B or C.

21. Russ says that his difficulty in planning the presentation is due to

 • A. his lack of knowledge about the topic.
 • B. his uncertainty about what he should try to achieve.
 • C. the short time that he has for preparation.

> Russ nói rằng khó khăn của anh ấy trong việc lập kế hoạch trình bày là do

 •   A. sự thiếu hiểu biết của anh ấy về chủ đề này.
 •   B. sự không chắc chắn của anh ta về những gì anh ta nên cố gắng đạt được.
 •   C. thời gian ngắn mà anh ta có để chuẩn bị.

Chú ý đến cụm từ “difficulty due to

22. Russ and his tutor agree that his approach in the presentation will be

 • A. to concentrate on how nanotechnology is used in one field.
 • B. to follow the chronological development of nanotechnology.
 • C. to show the range of applications of nanotechnology.

Russ và gia sư của anh ấy đồng ý rằng cách tiếp cận của anh ấy trong bài thuyết trình sẽ

 • A. tập trung vào cách công nghệ nano được sử dụng trong một lĩnh vực.
 • B. theo trình tự thời gian phát triển của công nghệ nano.
 • C. để hiển thị phạm vi ứng dụng của công nghệ nano.

Chú ý đến cụm từ “his approach

23. In connection with slides, the tutor advises Russ to

 • A. talk about things that he can find slides to illustrate.
 • B. look for slides to illustrate the points he makes.
 • C. consider omitting slides altogether.

Liên quan đến các slide, gia sư khuyên Russ nên

 • A. nói về những thứ mà anh ấy có thể tìm thấy các slide để minh họa.
 • B. tìm các trang trình bày để minh họa những điểm anh ta đưa ra.
 • C. coi như bỏ qua hoàn toàn các slide.

Chú ý đến cụm từ “connection with slides

24. They both agree that the best way for Russ to start his presentation is

 • A. to encourage the audience to talk.
 • B. to explain what Russ intends to do.
 • C. to provide an example.

Cả hai đều đồng ý rằng cách tốt nhất để Russ bắt đầu bài thuyết trình của mình là

 • A. để khuyến khích khán giả nói chuyện.
 • B. để giải thích những gì Russ định làm.
 • C. để cung cấp một ví dụ.

Chú ý đến cụm từ “best way to start presentation

25. What does the tutor advise Russ to do next while preparing his presentation?

 • A. summarise the main point he wants to make
 • B. read the notes he has already made
 • C. list the topics he wants to cover

Gia sư khuyên Russ nên làm gì tiếp theo trong khi chuẩn bị bài thuyết trình của mình?

 • A. tóm tắt điểm chính mà anh ấy muốn đưa ra
 • B. đọc các ghi chú mà anh ấy đã thực hiện
 • C. liệt kê các chủ đề anh ấy muốn đề cập

Chú ý đến cụm từ “tutor advise to do next

Questions 26-30:

What comments do the speakers make about each of the following aspects of Russ’s previous presentation?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter A-G next to questions 26-30.

Comments

 • A. lacked a conclusion
 • B. useful in the future
 • C. not enough
 • D. sometimes distracting
 • E. showed originality
 • F. covered a wide range
 • G. not too technical

Aspects of Russ’s previous presentation

26. structure
27. eye contact
28. body language
29. choice of words
30. handouts

Các diễn giả đưa ra nhận xét gì về từng khía cạnh sau đây của bài thuyết trình trước của Russ?

Chọn NĂM câu trả lời từ ô và viết đúng chữ cái A-G bên cạnh câu hỏi 26-30.

Bình luận

 • A. thiếu một kết luận
 • B. hữu ích trong tương lai
 • C. không đủ
 • D. đôi khi mất tập trung
 • E. cho thấy sự độc đáo
 • F. bao phủ một phạm vi rộng
 • G. không quá kỹ thuật

> Mỗi phần trong bài thuyết trình trước của Russ sẽ được đưa kèm theo một nhận xét, từ A-G. 

Sẽ có 2 lựa chọn không phải là đáp án cho bất cứ câu hỏi nào.

B – Giải thích đáp án

TUTOR: Ah … come in, Russ. 

À, mời vào, Russ.

RUSS: Thank you. 

Cảm ơn ạ.

TUTOR: Now you wanted to consult me about your class presentation on nanotechnology -you’re due to give it in next week, aren’t you? 

Bây giờ bạn muốn hỏi ý kiến tôi về bài thuyết trình trên lớp của bạn về công nghệ nano – Bạn sẽ làm nó vào tuần tới, phải không?

RUSS: That’s right. And I’m really struggling. I chose the topic because I didn’t know muchabout it and wanted to learn more, but now I’ve read so much about it, in a way there’s too much to say – I could talk for much longer than the twenty minutes I’ve been allocated. Should I assume the other students don’t know much, and give them a kind of general introduction, or should I try and make them share my fascination with a particular aspect(Q21)

Đúng ạ. Và em đang thực sự gặp khó khăn. Em chọn chủ đề vì em không biết nhiều về nó và muốn tìm hiểu thêm, nhưng bây giờ thì em đã đọc quá nhiều về nó, theo một cách có quá nhiều điều để nói – em có thể nói lâu hơn nhiều so với hai mươi phút mà em đã được phân bổ. Em có nên cho rằng các sinh viên khác không biết nhiều và giới thiệu chung cho họ, hay em nên cố gắng làm cho họ chia sẻ niềm đam mê của em với một khía cạnh cụ thể?

TUTOR: You could do either, but you’ll need to have it clear in your own mind. 

Bạn có thể làm một trong hai, nhưng bạn cần phải hiểu rõ điều đó trong tâm trí của mình.

RUSS: Then I think I’ll give an overview. 

Sau đó em nghĩ em sẽ cần một bản sơ lược.

TUTOR: OK. Now, one way of approaching this is to work through developments in chronological order. 

Ok. Bây giờ, một cách để tiếp cận điều này là làm việc thông qua các phát triển trong thứ tự thời gian.

RUSS: Uh-huh.

Vâng.

TUTOR: On the other hand, you could talk about the numerous ways that nanotechnology isbeing applied 

Mặt khác, bạn có thể nói về nhiều cách mà công nghệ nano đang được áp dụng

RUSS: You mean things like thin films on camera displays to make them water-repellent,and additives to make motorcycle helmets stronger and lighter. 

Ý bạn là những thứ như màng mỏng trên màn hình máy ảnh để làm cho chúng không thấm nước, và các chất phụ gia để làm cho mũ bảo hiểm xe máy bền và nhẹ hơn ạ.

TUTOR: Exactly. Or another way would be to focus on its impact in one particular area, say (Q22) medicine, or space exploration

Chính xác. Hoặc một cách khác là tập trung vào tác động của nó trong một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như y học, hoặc khám phá không gian.

RUSS: That would make it easier to focus. Perhaps I should do that. 

Điều đó sẽ giúp em dễ dàng tập trung hơn. Có lẽ em nên làm điều đó.

TUTOR: I think that would be a good idea.

Tôi nghĩ đó là ý tưởng hay đấy.

RUSS: Right. How important is it to include slides in the presentation? 

Vâng. Tầm quan trọng của việc đưa các slide vào bài thuyết trình như thế nào ạ?

TUTOR: They aren’t essential, by any means. And there’s a danger of tailoring what you sayto fit whatever slides you can find. While it can be good to include slides, you could (Q23) end up spending too long looking for suitable ones. You might find it better to leave them out. 

Chúng không cần thiết, bởi bất kỳ phương tiện nào. Và có nguy cơ sửa đổi những gì bạn nói để phù hợp với bất kỳ trang trình bày nào bạn có thể tìm thấy. Mặc dù có thể tốt khi bao gồm các trang trình bày, nhưng cuối cùng bạn có thể dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm những trang trình bày phù hợp. Bạn có thể thấy tốt hơn nếu bỏ chúng đi.

RUSS: I see. Another thing I was wondering about was how to start. I know presentations often begin with ‘First I’m going to talk about this, and then I’ll talk about that’, but I thought about asking the audience what they know about nanotechnology. 

Em hiểu rồi ạ. Một điều nữa mà em băn khoăn là làm thế nào để bắt đầu. Em biết thuyết trình thường bắt đầu bằng ‘Đầu tiên tôi sẽ nói về điều này, sau đó tôi sẽ nói về điều đó’, nhưng em  đã nghĩ đến việc hỏi khán giả họ biết gì về công nghệ nano.

TUTOR: That would be fine if you had an hour or two for the presentation, but you might find that you can’t do anything with the answers you get, and it simply eats into the short time that’s available. 

Điều đó tốt nếu bạn có một hoặc hai giờ cho bài thuyết trình, nhưng bạn có thể thấy rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì với câu trả lời bạn nhận được, và nó chỉ ngốn thời gian ngắn mà bạn được phép thôi.

RUSS: So, maybe I should mention a particular way that nanotechnology is used, to focus (Q24) people’s attention

Thế thì có lẽ em nên đề cập đến một cách cụ thể mà công nghệ nano được sử dụng, để tập trung vào sự chú ý của mọi người.

TUTOR: That sounds sensible. 

Nghe có vẻ hay đấy.

RUSS: What do you think I should do next? I really have to plan the presentation today and tomorrow. 

Thế em nên làm gì tiếp theo? Em thực sự phải lên kế hoạch cho buổi thuyết trình hôm nay và ngày mai.

TUTOR: Well, initially I think you should ignore all the notes you’ve made, take a small piece of paper, and write a single short sentence that ties together the whole presentation: (Q25) it can be something as simple as ‘Nanotechnology is already improving our lives’. Then start planning the content around that. You can always modifythat sentencelater, if you need to. 

Chà, ban đầu tôi nghĩ bạn nên bỏ qua tất cả những ghi chú bạn đã ghi, hãy lấy một mẩu nhỏtrên giấy, và viết một câu ngắn duy nhất gắn kết toàn bộ bài thuyết trình với nhau: nó có thể là một cái gì đó đơn giản như ‘Công nghệ nano đã và đang cải thiện cuộc sống của chúng ta’. Sau đó, bắt đầu lập kế hoạch nội dung xung quanh đó. Bạn luôn có thể sửa đổicâu đó sau, nếu cần.

RUSS: OK

Ok.

TUTOR: OK, now let’s think about actually giving the presentation. You’ve only given one before, if I remember correctly, about an experiment you’d been involved in. 

OK, bây giờ chúng ta hãy nghĩ về việc thực sự thuyết trình. Bạn chỉ đưa ra một trước đây, nếu tôi nhớ không lầm, về một thử nghiệm bạn đã tham gia.

RUSS: That’s right. It was pretty rubbish! 

Dạ vâng, nó khá tệ.

TUTOR: Let’s say it was better in some respects than in others. With regard to the structure. I (Q26) felt that you ended rather abruptly, without rounding it off. Be careful not to do that in next week’s presentation. 

Giả sử nó tốt hơn ở một số khía cạnh so với những khía cạnh khác. Đối với cấu trúc. Tôi cảm thấy rằng bạn đã kết thúc khá đột ngột, mà không tổng kết nó. Hãy cẩn thận đừng làm điều đó trong bài thuyết trình tuần tới.

RUSS: OK 

Vâng.

TUTOR: And you made very little eye contact with the audience, because you were looking (Q27) down at your notes most of the time. You need to be looking at the audience and only occasionally glancing at your notes. 

Và bạn rất ít giao tiếp bằng mắt với khán giả, vì bạn đang nhìn hầu hết thời gian ghi chú của bạn. Bạn cần phải nhìn vào khán giả và chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ghi chú của bạn.

RUSS: Mmm. 

Mmm.

TUTOR: Your body language was a little odd. Every time you showed a slide, you turned your (Q28)back on the audience so you could look at it – you should have been looking at your laptop. And you kept scratching your head, so I found myself wondering when youwere next going to do that, instead of listening to what you were saying! 

Ngôn ngữ cơ thể của bạn hơi kỳ quặc. Mỗi khi bạn trình chiếu một slide, bạn lại quay của mình về phía khán giả để bạn có thể nhìn vào nó – lẽ ra bạn nên nhìn vào máy tính xách tay của mình. Và bạn cứ vò đầu bứt tai, vì vậy tôi thấy mình tự hỏi khi bạntiếp theo sẽ làm điều đó, thay vì lắng nghe những gì bạn đang nói!

RUSS: Oh dear. What did you think of the language? I knew that not everyone was familiarwith the subject, so I tried to make it as simple as I could. 

Ôi trời. Thầy đã nghĩ gì về ngôn ngữ này? Em biết rằng không phải ai cũng quen với chủ đề, vì vậy em đã cố gắng làm cho nó đơn giản nhất có thể.

TUTOR: Yes, that came across. You used a few words that are specific to the field, but you (Q29)always explained what they meant, so the audience wouldn’t have had any difficulty understanding.

Vâng, điều đó đã xảy ra. Bạn đã sử dụng một vài từ cụ thể cho lĩnh vực này, nhưng bạn luôn giải thích ý nó nghĩa là gì để khán giả không gặp khó khăn để hiểu.

RUSS: Uh-huh. 

Vâng.

TUTOR: I must say the handouts you prepared were well thought out. They were a good summary of your presentation, which people would be able to refer to later on(Q30). So well done on that. 

Tôi phải nói rằng các tài liệu bạn chuẩn bị đã được chu đáo. Chúng là một bản tóm tắt hay về bài thuyết trình của bạn, mà mọi người sẽ có thể tham khảo sau này. Vì vậy, thực hiện tốt về điều đó.

RUSS: Thank you. 

Em cảm ơn.

TUTOR: Well, I hope that helps you with next week’s presentation. 

Tôi hy vọng có thể giúp bạn với bài thuyết trình tuần tới.

RUSS: Yes, it will. Thanks a lot. 

Vâng, Em cảm ơn nhiều ạ.

TUTOR: I’ll look forward to seeing a big improvement, then.

Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy được sự tiến bộ rõ rệt của bạn.

Từ vựng trong câu hỏi và đáp án Từ vựng trong hội thoại
Q21. B his uncertainty about what he should try to achieve Should I assume …. or should I try …
Q22. A concentrate on how nanotechnology is used in one field focus on its impact in one particular area
Q23. C look for slides to illustrate the points he makes good to include slides, you could end up spending too long looking for suitable ones
Q24. C to provide an example a particular way that nanotechnology is used
Q25. A summarise the main point he wants to make write a single short sentence that ties together the whole presentation
Q26. A lacked a conclusion ended rather abruptly, without rounding it off
Q27. C not enough very little eye contact with the audience
Q28. D sometimes distracting back on the audience so you could look at it – you should have been looking at your laptop
Q29. G not too technical wouldn’t have had any difficulty understanding
Q30. B useful in the future able to refer to later on

C – Từ vựng

 • Allocate (verb):
  Nghĩa: ​to give something officially to somebody/something for a particular purpose
  Ví dụ: A large sum has been allocated for buying new books for the library.
 • Chronological (adj):
  Nghĩa: ​(of a number of events) arranged in the order in which they happened
  Ví dụ: The facts should be presented in chronological order.
 • Modify something (verb):
  Nghĩa: ​to change something slightly, especially in order to make it more suitable for a particular purpose
  Ví dụ: Patients are taught how to modify their diet.
 • Abruptly (adv):
  Nghĩa: ​in a sudden, unexpected and often unpleasant way
  Ví dụ: The interview ended abruptly.
 • Round something off (phrasal verb):
  Nghĩa: ​to finish an activity or complete something in a good or suitable way
  Ví dụ: She rounded off the tour with a concert at Carnegie Hall.

Đề xuất bộ sách IELTS

Combo 6 cuốn luyện đề IELTS sát thật trước khi đi thi (Academic)

 

Gồm có: Series giải Listening và Reading trong bộ IELTS Cambridge huyền thoại, là nguồn tài liệu luyện thi sát thật nhất + Giải đề thi IELTS Writing Task 1 & 2 của các đề thi cũ, có tỉ lệ trúng tủ cực cao + Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề + Hai cuốn sách từ vựng & ý tưởng Writing & Speaking theo chủ đề

 

Section 4

Questions 31 – 40

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Episodic memory

 • the ability to recall details, e.g. the time and 31…………… of past events
 • different to semantic memory – the ability to remember general information about the 32…………… , which does not involve recalling 33…………… information

Forming episodic memories involves three steps:

Encoding

 • involves receiving and processing information
 • the more 34……………. Given to an event, the more successfully it can be encoded
 • to remember a 35……………., it is useful to have a strategy for encoding such information

Consolidation

 • how memories are strengthened and stored
 • most effective when memories can be added to a 36……………. Of related information
 • the 37……………. Of retrieval affects the strength of memories

Retrieval

 • memory retrieval often depends on using a prompt, e.g. the 38……………. Of an object near to the place where you left your car

Episodic memory impairments

 • these affect people with a wide range of medical conditions
 • games which stimulate the 39…………….. have been found to help people with schizophrenia
 • children with autism may have difficulty forming episodic memories – possibly because their concept of the 40……………… may be absent
 • memory training may help autistic children develop social skills

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng