Đáp án IELTS Listening Cambridge 18 Test 4 – Transcript & Answers

PART 1: Job details from employment agency

A. Phân tích câu hỏi

Question 1-4
Complete the notes below.
Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Job details from employment agency
Chi tiết công việc từ cơ quan việc làm

Role                         1……………………….
Vai trò

Location                  Fordham   2 …………………………Centre
Vị trí                          Trung tâm       2 …………………… Fordham

3 ………………………… Road, Fordham
                                  3 đường …………………, Fordham

Work involves
Công việc bao gồm

 • dealing with enquiries
  giải quyết thắc mắc
 • making 4…………………………and reorganising them
  đặt 4………………………… và sắp xếp lại chúng
 • maintaining the internal 5………………………..
  duy trì 5 ………………………….. nội bộ
 • general administration
  quản lý chung

Requirements
Yêu cầu

 • 6…………………………(essential)
  6 ……………………… (thiết yếu)
 • a calm and 7……………………….. Manner
  thái độ bình tĩnh và 7 …………………………
 • good IT skills
  kỹ năng công nghệ thông tin tốt

Other information
Thông tin khác

 • a 8 ……………………….. job – further opportunities may be available
  một công việc 8 ……………………… – có thể có nhiều cơ hội hơn
 • hours: 7.45 a.m. to 9…………………………p.m. Monday to Friday
  giờ làm việc: 7:45 sáng đến 9 …………………… Thứ Hai đến thứ Sáu
 • 10……………………….. is available onsite
  10 …………………. có sẵn tại chỗ

B. Phân tích đáp án

JULIE: Hello?
JULIE: Xin chào?

GREG: Oh, hello. Is that Julie Davison?
Ồ, xin chào. Đó có phải là Julie Davison không?

JULIE: Yes.
Vâng.

GREG: This is Greg Preston from the Employment Agency. We met last week when you came in to enquire about office work.
Đây là Greg Preston từ Cơ quan Việc làm. Chúng tôi đã gặp nhau vào tuần trước khi bạn đến để hỏi về công việc văn phòng.

JULIE: Oh, that’s right.
Ồ, đúng rồi.

GREG: Now we’ve just had some details come in of a job which might interest you.
Bây giờ chúng tôi vừa có một số thông tin chi tiết về một công việc mà bạn có thể quan tâm.

JULIE: OK.
Được rồi.

GREG: So this is a position for a receptionist (Q1) – I believe you’ve done that sort of work before?
Vậy đây là vị trí dành cho lễ tân – Tôi tin rằng bạn đã từng làm công việc như vậy trước đây?

JULIE: Yes, I have, I worked in a sports centre for a couple of years before I got married and had the children.
Vâng, tôi có, tôi đã làm việc trong một trung tâm thể thao vài năm trước khi kết hôn và có con.

GREG: Right. Well, this job’s in Fordham, so not too far away for you, and it’s at the medical centre there (Q2).
Đúng. Chà, công việc này ở Fordham, không quá xa đối với bạn, và nó ở trung tâm y tế ở đó.

JULIE: OK. So where exactly is that?
Được rồi. Vậy chính xác thì đó là đâu?

GREG: It’s quite near the station, on Chastons Road. (Q3)
Nó khá gần nhà ga, trên đường Chastons.

JULIE: Sorry?
Xin lỗi?

GREG: Chastons Road – that’s C-H-A-S-T-O-N-S.
Đường Chastons – đó là C-H-A-S-T-O-N-S.

JULIE: OK, thanks. So what would the work involve? Dealing with enquiries from patients?
Được rồi, cảm ơn. Vậy công việc sẽ bao gồm những gì? Giải quyết thắc mắc của bệnh nhân?

GREG: Yes, and you’d also be involved in making appointments (Q4), whether face to face or on the phone. And rescheduling them if necessary.
Đúng, và bạn cũng sẽ tham gia vào việc sắp xếp các cuộc hẹn, dù là gặp mặt trực tiếp hay qua điện thoại. Và sắp xếp lại chúng nếu cần thiết.

JULIE: Fine, that shouldn’t be a problem.
Tốt thôi, đó không phải là vấn đề.

GREG: And another of your duties would be keeping the centre’s database up-to-date. (Q5). Then you might have other general administrative duties as well, but those would be the main ones.
Và một nhiệm vụ khác của bạn là cập nhật cơ sở dữ liệu của trung tâm. Sau đó, bạn cũng có thể có các nhiệm vụ hành chính chung khác, nhưng đó sẽ là những nhiệm vụ chính.

JULIE: OK.
Được rồi.

GREG: Now when the details came in, I immediately thought of you because one thing they do require is someone with experience (Q6), and you did mention your work at the sports centre when you came in to see us.
Ngay bây giờ khi có thông tin chi tiết, tôi nghĩ ngay đến bạn vì một điều họ yêu cầu là một người có kinh nghiệm, và bạn đã đề cập đến công việc của mình tại trung tâm thể thao khi đến gặp chúng tôi.

JULIE: Yes, in fact I enjoyed that job. Is there anything else they’re looking for?
Vâng, thực ra tôi rất thích công việc đó. Có bất cứ điều gì khác mà họ đang tìm kiếm?

GREG: Well, they say it’s quite a high-pressure environment, they’re always very busy, and patients are often under stress, so they want someone who can cope with that and stay calm, and at the same time be confident (Q7) when interacting with the public.
Chà, họ nói rằng đó là một môi trường áp lực cao, họ luôn rất bận rộn và bệnh nhân thường bị căng thẳng, vì vậy họ muốn một người có thể đối phó với điều đó và giữ bình tĩnh, đồng thời tự tin khi tương tác với công chúng.

JULIE: Well, after dealing with three children all under five, I reckon I can cope with that.
Chà, sau khi chăm sóc ba đứa trẻ đều dưới năm tuổi, tôi nghĩ mình có thể đương đầu với điều đó.

GREG: I’m sure you can.
Tôi chắc rằng bạn có thể.

GREG: And then another thing they mention is that they’re looking for someone with good IT skills…
Và sau đó, một điều khác mà họ đề cập là họ đang tìm kiếm một người có kỹ năng công nghệ thông tin tốt…

JULIE: Not a problem.
Không thành vấn đề.

GREG: So you’d be interested in following this up?
Vì vậy, bạn có quan tâm đến việc theo dõi điều này không?

JULIE: Sure. When would it start?
Chắc chắn rồi. Khi nào nó sẽ bắt đầu?

GREG: Well, they’re looking for someone from the beginning of next month, but I should tell you that this isn’t a permanent job, it’s temporary (Q8), so the contract would be just to the end of September. But they do say that there could be further opportunities after that.
Chà, họ đang tìm người từ đầu tháng sau, nhưng tôi nên nói với bạn rằng đây không phải là công việc cố định, nó là công việc tạm thời, vì vậy hợp đồng sẽ chỉ đến cuối tháng 9. Nhưng họ nói rằng có thể có nhiều cơ hội hơn sau đó.

JULIE: OK. And what would the hours be?
Được rồi. Và giờ sẽ là gì?

GREG: Well, they want someone who can start at a quarter to eight in the morning – could you manage that?
Chà, họ muốn một người có thể bắt đầu từ 8 giờ kém 15 phút sáng – bạn có thể sắp xếp việc đó không?

JULIE: Yes, my husband would have to get the kids up and off to my mother’s – she’s going to be looking after them while I’m at work. What time would I finish?
Vâng, chồng tôi sẽ phải đưa lũ trẻ đến nhà mẹ tôi – bà sẽ trông chúng trong khi tôi đi làm. Tôi sẽ hoàn thành lúc mấy giờ?

GREG: One fifteen. (Q9)
Một giờ mười lăm.

JULIE: That should work out all right. I can pick the kids up on my way home, and then I’ll have the afternoon with them. Oh, one thing … is there parking available for staff at the centre? (Q10)
Điều đó sẽ ổn thôi. Tôi có thể đón bọn trẻ trên đường về nhà, và sau đó tôi sẽ có buổi chiều với chúng. Ồ, có một điều… có chỗ đậu xe cho nhân viên tại trung tâm không?

GREG: Yes, there is, and it’s also on a bus route.
Vâng, có, và nó cũng nằm trên một tuyến xe buýt.

JULIE: Right. Well, I expect I’ll have the car but it’s good to know that. OK, so where do I go from here?
Đúng. Chà, tôi hy vọng mình sẽ có chiếc xe nhưng thật tốt khi biết điều đó. OK, vậy tôi phải làm gì từ đấy?

GREG: Well, if you’re happy for me to do so, I’ll forward your CV and references, and then the best thing would probably be for you to phone them so they can arrange for an interview.
Chà, nếu bạn vui lòng để tôi làm như vậy, tôi sẽ chuyển tiếp CV và tài liệu tham khảo của bạn, sau đó, điều tốt nhất có lẽ là bạn nên gọi điện cho họ để họ sắp xếp một cuộc phỏng vấn.

JULIE: Great. Well thank you very much.
Tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều.

GREG: You’re welcome. Bye now.
Không có chi. Tạm biệt.

JULIE: Bye.
Tạm biệt.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong bài nghe
Q1. receptionist
Q2. Medical
Q3. Chastons
Q4. appointment reschedule reorganize
Q5. database keep maintain
Q6. Experiences
Q7. confident
Q8. temporary
Q9. 1.15
Q10. parking

C. Từ vựng

 • enquiry (n) /ɪnˈkwaɪəri/: sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi

ENG:a request for information about somebody/something; a question about somebody/something

 • cope with (collocation): giải quyết

ENG: to deal successfully with a difficult situation or a person in a difficult situation

 • reckon (v) /ˈrek.ən/: tính vào, kể vào, liệt vào, tính đến, kể đến, nghĩ

ENG: to think or believe

PART 2: Museum building

A. Phân tích câu hỏi

Questions 11-14
Choose the correct letter, A, B or C.

11 The museum building was originally

 • A a factory.
 • B a private home.
 • C a hall of residence.

Tòa nhà bảo tàng ban đầu là A một nhà máy. B một ngôi nhà riêng. C ký túc xá

12 The university uses part of the museum building as

 • A teaching rooms.
 • B a research library.
 • C administration offices.

Trường đại học sử dụng một phần tòa nhà bảo tàng làm A Một phòng dạy học. B một thư viện nghiên cứu. C Văn phòng hành chính.

13 What does the guide say about the entrance fee?

 • A Visitors decide whether or not they wish to pay.
 • B Only children and students receive a discount.
 • C The museum charges extra for special exhibitions.

Hướng dẫn viên nói gì về phí vào cửa? A Khách tham quan quyết định xem họ có muốn trả tiền hay không. B Chỉ trẻ em và sinh viên được giảm giá. C Bảo tàng tính thêm phí cho các cuộc triển lãm đặc biệt.

14 What are visitors advised to leave in the cloakroom?

 • A cameras
 • B coats
 • C bags

Du khách nên để gì trong phòng giữ đồ? A một máy ảnh B áo khoác C túi

Questions 15-20
What information does the speaker give about each of the following areas of the museum?
Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-H, next to Questions 15-20.

               Information
               Thông tin

A Parents must supervise their children.
Cha mẹ phải giám sát con cái của họ.

B There are new things to see.
Có những điều mới để xem.

C It is closed today.
Hôm nay nó đóng cửa.

D This is only for school groups.
Điều này chỉ dành cho các nhóm trường học.

E There is a quiz for visitors.
Có một bài kiểm tra cho khách tham quan.

F It features something created by students.
Nó có một cái gì đó được tạo ra bởi các sinh viên.

G An expert is here today.
Một chuyên gia có mặt ở đây hôm nay.

H There is a one-way system.
Có hệ thống một chiều.

Areas of museum
Các khu bảo tàng              

15 Four Seasons  (Bốn mùa)

16 Farmhouse Kitchen  (Nhà bếp của nông trại)

17 A Year on the Farm (Một năm ở nông trại)

18 Wagon Walk  (Toa xe đi bộ)

19 Bees are Magic (Những con ong phép thuật)

20 The Pond (Cái ao)

B. Phân tích đáp án

Good morning everyone, and welcome to the Museum of Farming Life. I understand it’s your first visit here, so I’d like to give you some background information about the museum and then explain a little about what you can see during your visit.
Chào buổi sáng mọi người và chào mừng đến với Bảo tàng Đời sống Nông dân. Tôi hiểu đây là lần đầu tiên bạn đến đây, vì vậy tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về bảo tàng và sau đó giải thích một chút về những gì bạn có thể thấy trong chuyến thăm của mình.

So, where we’re standing at the moment is the entrance to a large building that was constructed in 1880 as the home of a local businessman (Q11), Alfred Palmer, of the Palmer biscuit factory. It was later sold and became a hall of residence for students in 1911, and a museum in 1951. In 2005, a modern extension was built to accommodate the museum’s collections.
Vậy, nơi chúng tôi đang đứng lúc này là lối vào một tòa nhà lớn được xây dựng vào năm 1880 với tư cách là nhà của một doanh nhân địa phương, Alfred Palmer, của nhà máy bánh quy Palmer. Sau đó nó được bán và trở thành ký túc xá cho sinh viên vào năm 1911, và thành bảo tàng vào năm 1951. Năm 2005, một phần mở rộng hiện đại được xây dựng để chứa các bộ sưu tập của bảo tàng.

The museum’s owned by the university, and apart from two rooms that are our offices, the university uses the main part of the building. You may see building for lessons (Q12), but it’s not open to museum visitors, I’m afraid. It’s a shame because the interior architectural features are outstanding, especially the room that used to be the library.
Bảo tàng thuộc sở hữu của trường đại học, và ngoài hai phòng là văn phòng của chúng tôi, trường đại học sử dụng phần chính của tòa nhà. Bạn có thể thấy sinh viên vào tòa nhà để học bài, nhưng tôi e rằng nó không mở cửa cho khách tham quan bảo tàng. Thật đáng tiếc vì các đặc điểm kiến trúc bên trong rất nổi bật, đặc biệt là căn phòng từng là thư viện.

Luckily, we’ve managed to keep entry to then museum free. This includes access to all the galleries, outdoor areas and the rooms for special exhibitions. We run activities for children and students, such as the museum club, for which there’s no charge. We do have a donation box just over there so feel free to give whatever amount you consider appropriate. (Q13)
May mắn thay, chúng tôi đã thu xếp để vào bảo tàng miễn phí. Điều này bao gồm quyền sử dụng tất cả các phòng trưng bày, khu vực ngoài trời và các phòng triển lãm đặc biệt. Chúng tôi điều hành các hoạt động dành cho trẻ em và học sinh, chẳng hạn như câu lạc bộ bảo tàng, miễn phí. Chúng tôi có một hộp quyên góp ở ngay đằng kia, vì vậy hãy thoải mái đóng góp bất kỳ số tiền nào bạn cho là phù hợp.

We do have a cloakroom, if you’d like to leave your coats and bags somewhere. (Q14) Unlike other museums, photography is allowed here, so you might like to keep your cameras with you.
Chúng tôi có một phòng để đồ, nếu bạn muốn để áo khoác và túi xách của mình ở đâu đó. Không giống như các bảo tàng khác, ở đây cho phép chụp ảnh, vì vậy bạn có thể mang theo máy ảnh bên mình.

You might be more comfortable not carrying around heavy rucksacks, though keep your coats and jackets on as it’s quite cold in the museum garden today.
Bạn có thể thoải mái hơn khi không mang theo những chiếc ba lô nặng, mặc dù vậy hãy mặc áo khoác ngoài vì hôm nay trời khá lạnh trong vườn bảo tàng.

———————————————-

I’d like to tell you about the different areas of the museum.
Tôi muốn nói với bạn về các khu vực khác nhau của bảo tàng.

Just inside, and outside the main gallery, we have an area called Four Seasons. Here you can watch a four-minute animation of a woodland scene. It was designed especially for the, museum by a group of young people on a film studies course (Q15), and it’s beautiful. Children absolutely love it, but then, so do adults.
Ngay bên trong và bên ngoài phòng trưng bày chính, chúng tôi có một khu vực gọi là Bốn Mùa. Tại đây, bạn có thể xem một đoạn phim hoạt hình dài bốn phút về cảnh rừng cây. Nó được thiết kế đặc biệt cho bảo tàng bởi một nhóm thanh niên đang theo học khóa học về điện ảnh, và nó rất đẹp. Trẻ em cực kỳ thích nó, nhưng sau đó, người lớn cũng vậy.

The main gallery’s called Town and Country. It includes a photographic collection of prize-winning sheep and shepherds. Leaving Town and Country, you enter Farmhouse Kitchen, which is … well, self-explanatory. Here we have the oldest collection of equipment for making butter and cheese in the country. And this morning, a specialist cheesemaker will be giving demonstrations (Q16) of how it’s produced. You may even get to try some.
Phòng trưng bày chính có tên là Thị trấn và Quốc gia. Nó bao gồm một bộ sưu tập ảnh về những con cừu và người chăn cừu từng đoạt giải thưởng. Rời khỏi Thị trấn và Quốc gia, bạn vào Nhà Bếp của Nông Trại, điều này … tốt, tự giải thích. Ở đây chúng tôi có bộ sưu tập thiết bị làm bơ và pho mát lâu đời nhất trong cả nước. Và sáng nay, một nhà sản xuất pho mát chuyên nghiệp sẽ trình diễn về cách sản xuất pho mát. Bạn thậm chí có thể ăn thử.

After that, you can go in two directions. To the right is a staircase that takes you up to a landing from where you can look down on the galleries. To the left is a room called A Year on the Farm. There’s lots of seating here as sometimes we use the room for school visits, so it’s a good place to stop for a rest. If you’re feeling competitive, you can take our memory test in which you answer questions about things you’ve seen in the museum. (Q17)
Sau đó, bạn có thể đi theo hai hướng. Bên phải là một cầu thang đưa bạn lên khu vực từ đó bạn có thể nhìn xuống các phòng trưng bày. Bên trái là căn phòng có tên Một năm ở Nông trại. Có rất nhiều chỗ ngồi ở đây vì đôi khi chúng tôi sử dụng phòng này để các trường đến tham quan, vì vậy đây là một nơi tốt để dừng chân nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy cạnh tranh, bạn có thể làm bài kiểm tra trí nhớ của chúng tôi, trong đó bạn trả lời câu hỏi về những thứ bạn đã thấy trong bảo tàng.

The next area’s called Wagon Walk. This contains farm carts from nearly every part of the country. It’s surprising how much regional variation there was. Beside the carts are display boards with information about each one. The carts are old and fragile, so we ask you to keep your children close to you and ensure they don’t climb on the carts. (Q18)
Khu vực tiếp theo được gọi là Wagon Walk (Toa xe đi bộ). Điều này chứa xe nông trại từ hầu hết mọi miền của đất nước. Thật đáng ngạc nhiên là có bao nhiêu sự khác biệt trong khu vực. Bên cạnh những chiếc xe đẩy là những bảng trưng bày thông tin về từng chiếc xe. Xe đẩy cũ và dễ hỏng, vì vậy chúng tôi yêu cầu bạn giữ trẻ em gần bạn và đảm bảo chúng không trèo lên xe.

From Wagon Walk, you can either make your way back to reception or go out into the garden – or even go back to take another look in the galleries. In the far corner of the garden is Bees are Magic, but we’re redeveloping this area so you can’t visit that at the moment. (Q19) You can still buy our honey in the shop, though.
Từ Wagon Walk, bạn có thể quay trở lại quầy lễ tân hoặc ra ngoài vườn – hoặc thậm chí quay lại để ngắm nhìn các phòng trưng bày. Ở góc xa của khu vườn là Bees are Magic (những con ong phép thuật), nhưng chúng tôi đang tái phát triển khu vực này nên bạn không thể ghé thăm khu vực đó vào lúc này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mua mật ong của chúng tôi tại cửa hàng.

Finally, there’s The Pond, which contains all kinds of interesting wildlife. There are baby ducks that are only a few days old, as well as tiny frogs. (Q20) The Pond isn’t deep and there’s a fence around it, so it’s perfectly safe for children.
Cuối cùng, có The Pond (cái ao), nơi chứa tất cả các loại động vật hoang dã thú vị. Có những chú vịt con mới vài ngày tuổi, có cả những chú ếch nhỏ. Ao không sâu và có hàng rào bao quanh nên hoàn toàn an toàn cho trẻ em. 

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong bài nghe
Q11. B
Q12. A
Q13. A
Q14. C
Q15. F Features something created

Students

Dessigned especially

 

Young people

Q16. G An expert A specialist cheesemaker
Q17. E quiz test
Q18. A supervise Keep children close
Q19. C
Q20. B

C. Từ vựng

 • interior (adj) /ɪnˈtɪə.ri.ər/: ở trong, ở phía trong

ENG: the inside part of something

 • cloakroom (n) /ˈkləʊk.ruːm/: phòng giữ áo mũ

ENG: a room in a public building such as a restaurant, theatre, etc. where coats, bags, and other personal things can be left while their owners are in the building

 • Fragile (adj) /ˈfrædʒ.aɪl/: dễ vỡ, dễ gây, dễ hỏng; mỏng mảnh, mỏng manh

ENG: A fragile object is easily damaged or broken

PART 3: The video of children doing origami

Questions 21 and 22

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO educational skills were shown in the video of children doing origami?

 •   solving problems
 •   following instructions
 •   working cooperatively
 •   learning through play
 •   developing hand-eye coordination

Questions 23-27

Which comment do the students make about each of the following children in the video?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to Questions 23-27.

Comments

 • A   demonstrated independence
 • B   asked for teacher support
 • C   developed a competitive attitude
 •   seemed to find the activity calming
 • E   seemed pleased with the results
 • F   seemed confused
 •   seemed to find the activity easy

Children

23   Sid   …………

24   Jack   …………

25   Naomi   …………

26   Anya   …………

27   Zara   …………

Questions 28-30

Choose the correct letter, AB or C.

28   Before starting an origami activity in class, the students think it is important for the teacher to

 • A   make models that demonstrate the different stages.
 • B   check children understand the terminology involved.
 • C   tell children not to worry if they find the activity difficult.

29   The students agree that some teachers might be unwilling to use origami in class because

 • A   they may not think that crafts are important.
 • B   they may not have the necessary skills.
 • C   they may worry that it will take up too much time.

30   Why do the students decide to use origami in their maths teaching practice?

 • A   to correct a particular misunderstanding
 • B   to set a challenge
 • C   to introduce a new concept

PART 4: Victor Hugo

Questions 31-40

Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Victor Hugo

His novel, Les Misérables

 • It has been adapted for theatre and cinema.
 • We know more about its overall 31………………. than about its author.

His early career

 • In Paris, his career was successful and he led the Romantic movement.
 • He spoke publicly about social issues, such as 32………………. and education.
 • Napoleon III disliked his views and exiled him.

His exile from France

 • Victor Hugo had to live elsewhere in 33……………….
 • He used his income from the sale of some 34………………. he had written to buy a house on Guernsey.

His house on Guernsey

 • Victor Hugo lived in this house until the end of the Empire in France.
 • The ground floor contains portraits, 35………………. and tapestries that he valued.
 • He bought cheap 36………………. made of wood and turned this into beautiful wall carvings.
 • The first floor consists of furnished areas with wallpaper and 37………………. that have a Chinese design.
 • The library still contains many of his favourite books.
 • He wrote in a room at the top of the house that had a view of the 38………………. .
 • He entertained other writers as well as poor 39………………. in his house.
 • Victor Hugo’s 40………………. gave ownership of the house to the city of Paris in 1927.
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng