Đáp án IELTS Listening Cambridge 16 Test 3 – Transcript & Answers

Part 1: JUNIOR CYCLE CAMP  

Questions 1-10

A. Phân tích câu hỏi

Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

JUNIOR CYCLE CAMP

The course focuses on skills and safety.
Khóa học tập trung vào các kỹ năng và sự an toàn.

 • Charlie would be placed in Level 5.
  Charlie sẽ được xếp vào Cấp độ 5.
 • First of all, children at this level are taken to practise in a 1………………..
  Trước hết, tất cả trẻ em ở cấp độ này được thực hành trong một ………………
  > Cần một danh từ chỉ nơi chốn, tồn tại dạng số ít vì có mạo từ ‘a’ phía trước 

Instructors
Người hướng dẫn

 • Instructors wear 2.……………. shirts.
  Giáo viên hướng dẫn mặc áo sơ mi 2…………….  > Cần điền một từ chỉ đặc điểm của áo sơ mi, như là màu sắc là gì, chất liệu ra sao 
 • A 3 …………… is required and training is given.
  Một 3 …………… là bắt buộc và người hướng dẫn được đào tạo > Cần danh từ số ít chỉ một điều/ thứ gì đó người hướng dẫn phải có/tham gia 

Classes
Các lớp học

 • The size of the classes is limited.
  Quy mô của các lớp học có giới hạn.
 • There are quiet times during the morning for a 4……………… or a game.
  Có những khoảng thời gian yên tĩnh trong buổi sáng cho một 4 ……………… hoặc một trò chơi > cần danh từ số ít, ví dụ như một cuộc thi, một bài thực hành … 
 • Classes are held even if there is 5…………………
  Lớp học được tổ chức ngay cả khi có 5 …………………. > cần danh từ số ít không đếm được vì động từ phía trước là ‘is’ 

What to bring
Mang theo cái gì 

 • a change of clothing (quần áo để thay) 
 • a 6……………… > cần danh từ số ít 
 • shoes (not sandals) (giày, không phải dép) 
 • Charlie’s 7 ……………. > cần một danh từ mô tả một cái gì đó thuộc về Charlie 

Day 1 

 • Charlie should arrive at 9.20 am on the first day.
  Charlie sẽ đến lúc 9 giờ 20 sáng vào ngày đầu tiên.
 • Before the class, his 8 …………………. will be checked.
  Trước khi đến lớp, 8………. của cậu bé sẽ được kiểm tra > cần danh từ, có thể là sức khỏe, hay khả năng nào đó  
 • He should then go to the 9……………. to meet his class instructor.
  Sau đó, cậu bé nên đến  9 ……………. để gặp người hướng dẫn lớp của mình > cần một danh từ số ít chỉ địa điểm 

Cost 

 • The course costs 10 $……………. per week.
  Khóa học có giá 10 $ ……………. mỗi tuần > cần điền số từ

B. Phân tích đáp án

JAKE: Hello, Junior Cycle camp, Jake speaking.
Xin chào, đây là trại Cycle Junior, Jake đang nghe đây.

WOMAN: Hi. I’m calling for some information about the cycle camp – I’m thinking of sending my son.
Xin chào. Tôi đang gọi để hỏi một số thông tin về trại chu kỳ – Tôi đang nghĩ đến việc gửi con trai của tôi đến đó 

JAKE: Great. Well, it’s held every weekday morning over the summer vacation and we focus on basic cycling skills and safety. We have eight levels for children from three years upwards. How old’s your son?
Tuyệt vời. Chà, nó được tổ chức vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần trong kỳ nghỉ hè và chúng tôi tập trung vào các kỹ năng đi xe đạp cơ bản và an toàn. Chúng tôi có tám cấp độ dành cho trẻ em từ ba tuổi trở lên. Con trai bạn bao nhiêu tuổi?

WOMAN: Charlie? He’s seven. He can ride a bike, but he needs a little more training before he’s safe to go on the road.
Charlie? Thằng bé bảy tuổi. Nó có thể đi xe đạp, nhưng nó cần tập luyện thêm một chút trước khi đi an toàn trên đường.

JAKE: He’d probably be best in Level 5. They start off practising on the site here, and we aim to get them riding on the road, (Q1) but first they’re taken to ride in the park, away from the traffic.
Cậu bé có lẽ nên ở Cấp độ 5. Những đứa trẻ bắt đầu luyện tập trên trang web ở đây, và chúng tôi muốn cho chúng lái trên đường nhưng bước đầu tiên là chúng sẽ đi xe trong công viên, tránh xa xe cộ.

WOMAN: Right. And can you tell me a bit about the instructors?
Đúng vậy. Bạn có thể chia sẻ chút thông tin về những người hướng dẫn?

JAKE: Well, all our staff wear different coloured shirts. So, we have three supervisors, and they have red shirts. They support the instructors, and they also stand in for me if I’m not around. Then (Q2) the instructors themselves are in blue shirts, and one of these is responsible for each class.
À, tất cả nhân viên của chúng tôi đều mặc áo sơ mi màu khác nhau. Chúng tôi có ba giám sát viên, và họ có áo đỏ. Họ hỗ trợ những người hướng dẫn, và họ cũng đảm nhiệm vị trí của tôi nếu tôi không có mặt. Các người hướng dẫn mặc áo xanh, và mỗi người trong số họ chịu trách nhiệm cho mỗi lớp.

WOMAN: ОК.
Vâng 

JAKE: In order to be accepted, all our instructors (Q3) have to submit a reference from someone who’s seen them work with children – like if they’ve worked as a babysitter, for example. Then they have to complete our training course, including how to do lesson plans, and generally care for the well-being of the kids in their class. They do a great job, I have to say
Để được chấp nhận, tất cả những người hướng dẫn của chúng tôi phải nộp một xác nhận rằng họ có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ – chẳng hạn như nếu họ đã làm việc như một người giữ trẻ. Sau đó, họ phải hoàn thành khóa đào tạo của chúng tôi, bao gồm cách soạn giáo án và nói chung là quan tâm đến sức khỏe của những đứa trẻ trong lớp. Tôi phải nói rằng họ làm tốt công việc của mình. 

WOMAN: Right. And tell me a bit about the classes. What size will Charlie’s class be?
Vâng, cho tôi biết một chút về các lớp học. Lớp học của Charlie sẽ có quy mô như thế nào?

JAKE: We have a limit of eight children in each class, so their instructor really gets to know them well. They’re out riding most of the time but they have (Q4) quiet times too, where their instructor might tell them a story that’s got something to do with cycling, or get them to play a game together. It’s a lot of fun.
Chúng tôi có giới hạn tám đứa trẻ trong mỗi lớp, vì vậy người hướng dẫn của chúng thực sự hiểu rõ chúng. Những đứa trẻ dành phần lớn thời gian ra ngoài lái xe nhưng chúng vẫn có những thời gian yên tĩnh, những lúc người hướng dẫn có thể kể cho họ nghe một câu chuyện liên quan đến việc đạp xe hoặc mời họ chơi một trò chơi cùng nhau. Sẽ có rất nhiều niềm vui.

WOMAN: It must be. Now, (Q5) what happens if there’s rain? Do the classes still run
Chắc chắn là vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu có mưa? Các lớp học vẫn chạy chứ?

JAKE: Oh yes. We don’t let that put us off – we just put on our waterproofs and keep cycling.
Ồ vâng. Trời mưa không khiến lớp học bị hoãn – chúng tôi chỉ mặc quần áo mưa và tiếp tục đạp xe.

WOMAN: And is there anything special Charlie should bring along with him?
Và có gì đặc biệt Charlie nên mang theo không?

JAKE: Well, maybe some spare clothes, especially if the weather’s not so good. And (Q6) a snack for break time.
Chà, có thể là một số quần áo dự phòng, đặc biệt nếu thời tiết không tốt lắm. Và một bữa ăn nhẹ cho thời gian giải lao.

WOMAN: How about a drink?
Còn đồ uống thì sao?

JAKE: No, we’ll provide that. And make sure he has shoes, not sandals.
Không, chúng tôi sẽ cung cấp nước. Và hãy chắc chắn rằng cậu bé đeo giày, không phải dép 

WOMAN: Sure. And just at present (Q7) Charlie has to take medication every few hours, so I’ll make sure he has that
Chắc chắn rồi. Và hiện tại Charlie phải uống thuốc vài giờ một lần, vì vậy tôi muốn đảm bảo cháu uống thuốc đầy đủ.

JAKE: Absolutely. Just give us details of when he has to take it and we’ll make sure he does.
Hoàn toàn có thể. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thời điểm cậu bé cần uống thuốc và chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó.

WOMAN: Thanks.
Cảm ơn 

JAKE: Now, there are a few things you should know about Day 1 of the camp. The classes normally start at 9.30 every morning, but on Day 1 you should aim to get Charlie here by 9.20. The finishing time will be 12.30 as usual. We need the additional time because there are a few extra things to do. The most important is that we have a very careful (Q8) check to make sure that every child’s helmet fits properly. If it doesn’t fit, we’ll try to adjust it, or we’ll find him another one – but he must wear it all the time he’s on the bike
Bây giờ, có một vài điều bạn nên biết về Ngày đầu tiên của trại. Các lớp học thường bắt đầu lúc 9 giờ 30 mỗi sáng, nhưng vào ngày đầu, bạn nên đưa Charlie đến đây trước 9 giờ 20. Thời gian kết thúc sẽ là 12:30 như thường lệ. Chúng tôi cần thêm thời gian vì có một số việc phải làm. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải kiểm tra rất cẩn thận để đảm bảo rằng mũ bảo hiểm của mọi đứa trẻ đều vừa vặn. Nếu nó không vừa, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh hoặc chúng tôi sẽ tìm cho chúng một chiếc khác – nhưng cậu bé phải đeo nó mọi lúc trên xe đạp

WOMAN: Of course
Dĩ nhiên rồi 

JAKE: Then after that, all the instructors will be waiting to meet their classes, and (Q9) they’ll meet up in the tent – you can’t miss it. And each instructor will take their class away and get started.
Sau đó, tất cả các người hướng dẫn sẽ đợi để gặp lớp học của họ và họ sẽ gặp nhau trong lều – bạn không thể bỏ lỡ. Và mỗi người hướng dẫn sẽ đưa lớp mình đi và bắt đầu chạy xe.

WOMAN: Ok. Well that all sounds good. Now can you tell me how much the camp costs a week?
Ok. Tất cả đều có vẻ tốt. Bây giờ bạn có thể cho tôi biết chi phí trại một tuần là bao nhiêu không?

JAKE: (Q10) One hundred ninety-nine dollars. We’ve managed to keep the price more or less the same as last year. It was one hundred ninety then. But the places are filling up quite quickly
Một trăm chín mươi chín đô la. Chúng tôi đã cố gắng giữ giá khoảng như năm ngoái. Năm ngoái là một trăm chín mươi đô la. Nhưng các lớp cũng sắp đủ sĩ số rồi 

WOMAN: Right. Okie, well I’d like to book for ………………..
Đúng vậy. Được rồi, tôi muốn đặt cho ………………

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong bài nghe
Q1. park Practice in a park Be taken to ride in the park  
Q2. blue Instructors wear blue shirts The instructors themselves are in blue shirts
Q3. reference A reference is required Have to submit a reference 
Q4. story Quiet times for a story or a game Quiet times where instructor might tell them a story …get them to play a game together 
Q5. rain Classes are held  Don’t let that put us off  
Q6. snack
Q7. medication
Q8. helmet His helmet will be checked Check to make sure that every child’s helmet fits properly 
Q9. tent  Go to the tent to meet his class instructor Meet up in the tent
Q10. 199 

C. Từ vựng

 • babysitter (noun) /ˈbeɪbisɪtə(r)/: người giữ trẻ
  ENG: ​a person who takes care of babies or children while their parents are away from home and is usually paid to do this
 • well-being (noun) /ˈwel biːɪŋ/: sức khỏe
  ENG: general health and happiness
 • put off (phrasal verb): trì hoãn
  ENG: to cancel a meeting or an arrangement that you have made with somebody
 • spare (adj) /speə(r)/: dự phòng
  ENG: [only before noun] kept in case you need to replace the one you usually use; extra

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Part 2

Question 11 – 14. Choose TWO letters, A-E.

According to Megan, what are the TWO main advantages of working in the agriculture and horticulture sectors?

 • A     the active lifestyle
 • B    the above-average salaries
 • C     the flexible working opportunities
 • D     the opportunities for overseas travel
 • E    the chance to be in a natural environment

Which TWO of the following are likely to be disadvantages for people working outdoors?

 • A    The increasing risk of accidents
 • B    Being in a very quiet location
 • C    Difficult weather conditions at times
 • D    The cost of housing
 • E    The level of physical fitness required
Question 15 – 20

What information does Megan give about each of the following job opportunities?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-H.

List of Findings
 • A     not a permanent job
 • B    involves leading a team
 • C    experience not essential
 • D    intensive work but also fun
 • E    chance to earn more through overtime
 • F    chance for rapid promotion
 • G    accommodation available
 • H    local travel involved
15    Fresh food commercial manager
16    Agronomist
17    Fresh produce buyer
18    Garden centre sales manager
19    Tree technician
20    Farm worker

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 11 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Part 3

Questions 21-30

A. Phân tích câu hỏi

Questions 21 and 22. Choose TWO letters, A-E.

Which TWO points does Adam make about his experiment on artificial sweeteners? 

A. The results were what he had predicted.
B. The experiment was simple to set up.
C. A large sample of people was tested.
D. The subjects were unaware of what they were drinking.
E. The test was repeated several times for each person.

Adam đưa ra HAI điểm nào về thí nghiệm của anh ấy trên chất làm ngọt nhân tạo?

A. Kết quả đúng như những gì anh ấy đã dự đoán.
B. Thí nghiệm được thiết lập đơn giản.
C. Một mẫu lớn người đã được thử nghiệm.
D. Các đối tượng không biết họ đang uống gì.
E. Thử nghiệm được lặp lại nhiều lần cho mỗi người.

Chú ý bạn cần tìm hai điểm Adam đã làm, chứ không phải chỉ là dự định hoặc định làm nhưng sau đó không làm 

Questions 23 and 24. Choose TWO letters, A-E.

Which TWO problems did Rosie have when measuring the fat content of nuts? 

A. She used the wrong sort of nuts.
B. She used an unsuitable chemical.
C. She did not grind the nuts finely enough.
D. The information on the nut package was incorrect.
E. The weighing scales may have been unsuitable.

Rosie đã gặp phải HAI vấn đề nào khi đo hàm lượng chất béo trong các loại hạt?

A. Cô ấy đã sử dụng sai loại hạt.
B. Cô ấy đã sử dụng một hóa chất không phù hợp.
C. Cô ấy đã không xay các loại hạt đủ mịn.
D. Thông tin trên gói hạt không chính xác.
E. Cân có thể không phù hợp.

> Bạn cần nghe những thông tin mà Rosie cung cấp chứ không phải vấn đề của Adam, và các lựa chọn có thể không được nhắc đến theo thứ tự trong bài 

Questions 25–30. Choose the correct letter, A, B or C.

25. Adam suggests that restaurants could reduce obesity if their menus

A. offered fewer options.
B. had more low-calorie foods.
C. were organised in a particular way.

Adam gợi ý rằng các nhà hàng có thể giảm béo phì nếu thực đơn của họ

A. cung cấp ít lựa chọn hơn.
B. có nhiều thức ăn ít calo hơn.
C. được tổ chức theo một cách cụ thể.

> Cần lắng nghe ý kiến của Adam về cách các nhà hàng có thể thực hiện để giảm tình trạng béo phì. Từ key words là ‘restaurants’ và ‘obesity’ 

26. The students agree that food manufacturers deliberately 

A. make calorie counts hard to understand.
B. fail to provide accurate calorie counts.
C. use ineffective methods to reduce calories.

Các sinh viên đồng ý rằng các nhà sản xuất thực phẩm cố tình

A. làm cho số lượng calo khó hiểu.
B. không cung cấp số lượng calo chính xác.
C. sử dụng các phương pháp không hiệu quả để giảm lượng calo.

> Đáp án cần là một ý kiến được cả Adam và Rosie cùng đồng thuận, chú ý rằng đây là một điều các nhà sản xuất thực phẩn cố tình – deliberately – thực hiện 

27. What does Rosie say about levels of exercise in England?

A. The amount recommended is much too low.
B. Most people overestimate how much they do.
C. Women now exercise more than they used to. 

Rosie nói gì về mức độ tập thể dục ở Anh?

A. Số lượng được khuyến nghị là quá thấp.
B. Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao mức độ họ làm được.
C. Phụ nữ bây giờ tập thể dục nhiều hơn trước đây.

Từ keywords là Rosie, exercise và England, chú ý một số từ chỉ lượng như much too low, most people hay so sánh more than 

28. Adam refers to the location and width of stairs in a train station to illustrate

A. practical changes that can influence people’s behaviour.
B. methods of helping people who have mobility problems.
C. ways of preventing accidents by controlling crowd movement. 

Adam đề cập đến vị trí và chiều rộng của cầu thang trong nhà ga xe lửa để minh họa

A. những thay đổi thực tế có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người.
B. phương pháp giúp đỡ những người gặp khó khăn trong vận động.
C. cách ngăn ngừa tai nạn bằng cách kiểm soát chuyển động của đám đông.

Câu trả lời cần nêu ý kiến của Adam với các từ key words như location and width, train station 

29. What do the students agree about including reference to exercise in their presentation? 

A. They should probably leave it out.
B. They need to do more research on it.
C. They should discuss this with their tutor. 

Học sinh đồng ý điều gì về việc đưa tài liệu tham khảo vào bài tập trong bài thuyết trình của họ?

A. Có lẽ họ nên bỏ nó đi.
B. Họ cần nghiên cứu thêm về nó.
C. Họ nên thảo luận điều này với gia sư của họ.

Từ key word là exercise, nhưng cần chú ý rằng đây là ý kiến được cả Adam và Rosie đồng thuận 

30. What are the students going to do next for their presentation?

A. prepare some slides for it
B. find out how long they have for it
C. decide on its content and organization

Các học sinh sẽ làm gì tiếp theo cho bài thuyết trình của mình?

A. chuẩn bị một số slide cho nó
B. tìm hiểu xem họ có thời gian bao lâu
C. quyết định về nội dung và tổ chức của nó

Từ key word là do next – họ sẽ làm tiếp theo, và câu 30 cũng nói đến thông tin mà cả Adam và Rosie đồng thuận

B. Phân tích đáp án

ADAM: OK Rosie, shall we try to get some ideas together for our presentation on diet and obesity?
OK Rosie, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau đưa ra một số ý tưởng cho bài thuyết trình về chế độ ăn kiêng và béo phì chứ?

ROSIE: Sure.
Chắn chắn rồi 

ADAM: I can talk about the experiment I did to see if people can tell the difference between real sugar and artificial sweeteners.
Tôi có thể nói về thí nghiệm mà tôi đã làm để xem liệu mọi người có thể phân biệt đường thật và chất làm ngọt nhân tạo hay không.

ROSIE: Where you gave people drinks with either sugar or artificial sweeteners and they had to say which they thought it was?
Bạn đã cho mọi người uống nước sử dụng đường thật hoặc chất làm ngọt nhân tạo rồi mọi người đoán họ đã uống gì ở đâu thế?

ADAM: Yeah. It took me ages to decide exactly how I’d organise it, especially how I could make sure (Q21/22) that people didn’t know which drink I was giving them. It was hard to keep track of it all, especially as I had so many people doing it – I had to make sure I kept a proper record of what each person had had.
Vâng. Tôi đã mất nhiều thời gian để quyết định chính xác cách tổ chức nó, đặc biệt là cách tôi có thể đảm bảo rằng mọi người không biết tôi đang cho họ loại đồ uống nào. Thật khó để theo dõi cả quá trình, đặc biệt là khi tôi có rất nhiều người tham gia – tôi phải đảm bảo rằng tôi đã ghi chép chính xác những gì mỗi người đã có.

ROSIE: So could most people tell the difference?
Vậy hầu hết mọi người có thể nhận ra sự khác biệt không?

ADAM: Yeah – I hadn’t thought they would be able to, but most people could.
Vâng – tôi đã không nghĩ rằng họ sẽ làm được, nhưng hầu hết mọi người đều có thể.

ROSIE: Then there’s that experiment I did measuring the fat content of nuts, to see if the nutritional information given on the packet was accurate.
Sau đó, có một thí nghiệm mà tôi đã thực hiện đo hàm lượng chất béo trong các loại hạt, để xem liệu thông tin dinh dưỡng được cung cấp trên bao bì có chính xác không.

ADAM: The one where you ground up the nuts and mixed them with a chemical to absorb the fat?
Cái thí nghiệm mà bạn nghiền các loại hạt và trộn chúng với một chất hóa học để hấp thụ chất béo đó hả?

ROSIE: Yes. My results were a bit problematic – the fat content for that type of nut seemed much lower than it said on the package. But I reckon the package information was right. I think (Q23/24) I should probably have ground up the nuts more than I did. It’s possible that the scales for weighing the fat weren’t accurate enough, too. I’d really like to try the experiment again some time.
Vâng. Kết quả của tôi có một chút vấn đề – hàm lượng chất béo trong loại hạt đó dường như thấp hơn nhiều so với ghi trên bao bì. Nhưng tôi nghĩ rằng thông tin gói hàng là đúng. Tôi nghĩ tôi nên nghiền các hạt này kỹ hơn. Có thể những chiếc cân để cân chất béo cũng không đủ chính xác. Tôi thực sự muốn thử lại thử nghiệm một lần nữa.

ADAM: So what can we say about helping people to lose weight? There’s a lot we could say about what restaurants could do to reduce obesity. I read that the items at the start of a menu and the items at the end of a menu are much more likely to be chosen than the items in the middle. So, (Q25) if you put the low-calorie items at the beginning and end of the menu, people will probably go for the food with fewer calories, without even realising what they’re doing.
Vậy chúng ta có thể nói gì về việc giúp mọi người giảm cân? Có rất nhiều điều chúng ta có thể nói về những gì các nhà hàng có thể làm để giảm béo phì. Tôi đọc rằng các món ở đầu menu và cuối menu thường được chọn nhiều hơn các món ở giữa. Vì vậy, nếu bạn đặt các món có hàm lượng calo thấp ở đầu và cuối thực đơn, mọi người có thể sẽ chọn thức ăn có ít calo hơn mà không hề nhận ra họ đang làm gì.

ROSIE: I think food manufacturers could do more to encourage healthy eating.
Tôi nghĩ các nhà sản xuất thực phẩm có thể làm nhiều hơn nữa để khuyến khích việc ăn uống lành mạnh.

ADAM: How?
Bằng cách nào?

ROSIE: Well, (Q26) when manufacturers put calorie counts of a food on the label, they’re sometimes really confusing and I suspect they do it on purpose. Because food that’s high in calories tastes better, and so they’ll sell more.
Chà, khi các nhà sản xuất ghi số lượng calo của một loại thực phẩm trên nhãn, đôi khi những thông tin này thực sự khó hiểu và tôi nghi ngờ rằng họ cố tình làm vậy. Bởi vì thực phẩm giàu calo sẽ ngon hơn và vì vậy họ sẽ bán được nhiều hơn.

ADAM: Yeah, so if you look at the amount of calories in a pizza, they’ll give you the calories per quarter pizza and you think, oh that’s not too bad. But who’s going to eat a quarter pizza?
Vâng, vì vậy nếu bạn nhìn vào lượng calo trong một chiếc bánh pizza, họ sẽ cung cấp cho bạn lượng calo của mỗi 1/4 chiếc bánh pizza và bạn nghĩ, ồ điều đó không quá tệ. Nhưng làm gì có ai chỉ ăn 1/4 bánh pizza?

ROSIE: Exactly
Chính xác 

ADAM: I suppose another approach to this problem is to get people to exercise more. Right. In England, the current guidelines are for at least 30 minutes of brisk walking, five days a week. Now when you ask them, (Q27) about 40% of men and 30% of women say they do this, but when you objectively measure the amount of walking they do with motion sensors, you find that only 6% of men and 4% of women do the recommended amount of exercise.
Tôi cho rằng một cách tiếp cận khác cho vấn đề này là kêu gọi mọi người tập thể dục nhiều hơn. Đúng. Ở Anh, các hướng dẫn hiện tại là đi bộ nhanh ít nhất 30 phút, năm ngày một tuần. Bây giờ khi bạn hỏi mọi người, khoảng 40% nam giới và 30% phụ nữ nói rằng họ làm điều này, nhưng khi bạn đo lường khách quan quãng đường đi bộ mà họ thực hiện bằng cảm biến chuyển động, bạn thấy rằng chỉ có 6% nam giới và 4% phụ nữ tập thể dục với số lượng khuyến nghị.

ADAM: Mm, so you can see why obesity is growing.
Mm, vậy bạn có thể thấy tại sao béo phì ngày càng gia tăng rồi đó.

ROSIE: So how can people be encouraged to take more exercise?
Vậy làm thế nào để mọi người có thể được khuyến khích tập thể dục nhiều hơn?

ADAM: Well, for example, think of the location of stairs in a train station. (Q28) If people reach the stairs before they reach the escalator when they’re leaving the station, they’re more likely to take the stairs. And if you increase the width of the stairs, you’ll get more people using them at the same time. It’s an unconscious process and influenced by minor modifications in their environment.
Ví dụ, hãy nghĩ đến vị trí của cầu thang trong nhà ga xe lửa. Nếu mọi người có thể đến cầu thang bộ trước khi họ đến thang cuốn khi họ rời nhà ga, thì nhiều khả năng họ sẽ đi cầu thang bộ. Và nếu bạn tăng chiều rộng của cầu thang bộ, sẽ có nhiều người sử dụng chúng cùng một lúc. Đó là một quá trình thức và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ trong môi trường.

ROSIE: Right. And it might not be a big change, but if it happens every day, it all adds up.
Đúng vậy. Và nó có thể không phải là một thay đổi lớn, nhưng nếu nó xảy ra hàng ngày, tất cả sẽ cộng lại.

ADAM: Yes. But actually, (Q29) I’m not sure if we should be talking about exercise in our presentation.
Vâng. Nhưng thực ra, tôi không chắc liệu chúng ta có nên nói về tập thể dục trong bài thuyết trình của mình hay không.

ROSIE: Well, we’ve done quite a bit of reading about it.
Chà, chúng ta đã đọc khá nhiều về nó.

ADAM: I know, but it’s going to mean we have a very wide focus, and our tutor did say that we need to focus on causes and solutions in terms of nutrition.
Tôi biết, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phải tập trung rất rộng và người hướng dẫn của chúng ta đã nói rằng chúng tôi cần tập trung vào nguyên nhân và giải pháp về mặt dinh dưỡng.

ROSIE: (Q29) I suppose so. And we’ve got plenty of information about that. OK, well that will be simpler.
Tôi cũng cho là vậy. Và chúng ta có rất nhiều thông tin về điều đó. OK, điều đó sẽ đơn giản hơn.

ADAM: So what shall we do now? We’ve still got half an hour before our next lecture.
Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta vẫn còn nửa giờ trước bài giảng tiếp theo.

ROSIE: (Q30) Let’s think about what we’re going to include and what will go where. Then we can decide what slides we need.
Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ bao gồm những gì và đặt chúng ở đâu. Sau đó, chúng ta có thể quyết định những gì chúng ta cần trong slides.

ADAM: OK, fine.
Okie được thôi.

Đáp án Từ vựng trong câu hỏi Từ vựng trong bài nghe
Q21-22

C D

A large sample of people was tested. So many people doing it
The subjects were unaware of what they were drinking. People didn’t know which I was giving them
Q23-24

C E

She did not grind the nuts finely enough. I should probably have ground up the nuts more than I did
The weighing scales may have been unsuitable. the scales for weighing the fat weren’t accurate enough
Q25. C were organised in a particular way. put the low-calorie items at the beginning and end of the menu
Q26. A deliberately
make calorie counts hard to understand.
Do it on purpose
Sometimes really confusing
Q27. B Most people overestimate how much they do. About 40% of men and 30% of women say they do this but ….only 6% of men and 4% of women do 
Q28. A practical changes that can influence people’s behaviour More likely to take the stairs… get more people using them
Q29. A reference to exercise Talk about exercise
Q30. C decide on its content
organization
What we’re going to include
What will go where  

C. Từ vựng

 • keep track of (idiom): theo dõi
  ENG: to have information about what is happening or where somebody/something is
 • grind (verb) /ɡraɪnd/: nghiền nát
  ENG: to break or press something into very small pieces between two hard surfaces or using a special machine
 • reckon (verb) /ˈrekən/: cho rằng
  ENG: to think something or have an opinion about something
 • obesity (noun) /əʊˈbiːsəti/: béo phì
  ENG: (formal or medical) the quality or fact of being very fat, in a way that is not healthy
 • confusing (adj) /kənˈfjuːzɪŋ/: khó hiểu
  ENG: ​difficult to understand; not clear
 • suspect (verb) /səˈspekt/: nghi ngờ
  ENG: to have an idea that something is probably true or likely to happen, especially something bad, but without having definite proof
 • brisk walking (noun): đi bộ nhanh
  ENG: the activity of going for walks in the countryside for exercise or pleasure at a higher speed than normal walking
 • objective (adj) /əbˈdʒektɪv/: khách quan
  ENG: not influenced by personal feelings or opinions; considering only facts
 • unconscious (adj) /ʌnˈkɒnʃəs/: vô ý thức
  ENG: existing or happening without you realizing or being aware; not deliberate

Đề xuất bộ sách IELTS

Combo 6 cuốn luyện đề IELTS sát thật trước khi đi thi (Academic)

 

Gồm có: Series giải Listening và Reading trong bộ IELTS Cambridge huyền thoại, là nguồn tài liệu luyện thi sát thật nhất + Giải đề thi IELTS Writing Task 1 & 2 của các đề thi cũ, có tỉ lệ trúng tủ cực cao + Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề + Hai cuốn sách từ vựng & ý tưởng Writing & Speaking theo chủ đề

 

Part 4: Hand knitting 

Question 31 – 40. Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY for each answer.

Hand knitting

Interest in knitting

 • Knitting has a long history around the world.
 • We imagine someone like a 31 ……………… knitting.
 • A 32 ……………… ago, knitting was expected to disappear.
 • The number of knitting classes is now increasing.
 • People are buying more 33 ……………… for knitting nowadays.

Benefits of knitting

 • gives support in times of 34 ……………… difficulty
 • requires only 35 ……………… skills and little money to start
 • reduces stress in a busy life

Early knitting

 • The origins are not known.
 • Findings show early knitted items to be 36 ……………… in shape.
 • The first needles were made of natural materials such as wood and 37 ……………… .
 • Early yarns felt 38 ……………… to touch.
 • Wool became the most popular yarn for spinning.
 • Geographical areas had their own 39 ……………… of knitting.
 • Everyday tasks like looking after 40 ……………… were done while knitting.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 11 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng