Đáp án IELTS Listening Cambridge 17 Test 2 – Transcript & Answers

Part 1: Opportunities for voluntary work in Southoe village 

A – Phân tích câu hỏi

Questions 1-7

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Opportunities for voluntary work in Southoe village
Những cơ hội làm việc tình nguyện ở làng Southoe

Library
Thư viện

 • Help with 1…….. books (times to be arranged)
  Giúp … sách (thời gian có thể được sắp xếp)
  => Cần điền động từ dạng V-ing vì đi sau giới từ ‘with’
 • Help needed to keep 2……………. of books up to date
  Giúp cập nhật ………. sách
  => Cần điền một danh từ, nói đến cái gì đó của sách
 • Library is in the 3 …………… Room in the village hall
  Thư viện nằm ở phòng …….. ở hội trường làng
  => Cần một danh từ, điền tên một loại phòng nào đó, tên của nó

Lunch club
Câu lạc bộ ăn trưa

 • Help by providing 4……….
  Giúp cung cấp ………
  => Cần danh từ khôg đếm được, hoặc đếm được số nhiều
 • Help with hobbies such as 5………..
  Giúp một số sở thích như ………
  => Cần động từ Ving hoặc danh từ để nêu một sở thích nào đó

Help for individuals needed next week
Giúp các cá nhân tuần tới

 • Taking Mrs Carroll to 6……
  Đưa bà Carroll tới ……….
  => Cần một danh từ mô tả một địa điểm nào đó
 • Work in the 7………………….. at Mr Selsbury’s house
  Làm việc ở ………….. của nhà ông Selsbury
  => Cần một danh từ mô tả một nơi trong nhà

Questions 8-10

Complete the table below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Village social events
Những hoạt động xã hội ở làng

Date Event Location Help needed
19 Oct 8……….. Village hall Providing refreshments
Cung cấp nước uống
18 Nov Dance
Khiêu vũ
Village hall Checking 9……..
Kiểm tra ……
31 Dec New Year’s Eve party
Tiệc cuối năm
Mountfort Hotel Designing the 10…….
Thiết kế ……..

B – Giải thích đáp án

JANE: Hello, Jane Fairbanks speaking

Xin chào,Jane Fairbanks đang nói đây

FRANK:Oh, good morning. My name’s Frank Pritchard. I’ve just retired and moved to Southoe. I’d like to become a volunteer, and I gather you co-ordinate voluntary work in the village

Ồ, chào buổi sáng. Tên tôi là Frank Pritchard. Tôi vừa nghỉ hưu và chuyển đến Southoe. Tôi muốn trở thành một tình nguyện viên, và tôi tìm hiểu được rằng các bạn điều phối công việc tình nguyện trong làng

JANE: That’s right.

Đúng vậy

FRANK:What sort of thing could I do?

Tôi có thể làm gì được?

JANE: Well, we need help with the village library. We borrow books from the town library, and individuals also donate them. So, one thing you could do is get involved in(Q1)collecting them – if you’ve got a car, that is

Chà, chúng tôi cần trợ giúp trong thư viện làng. Chúng tôi mượn sách từ thư viện thị trấn, và các cá nhân cũng quyên góp sách nữa. Vì vậy, một điều bạn có thể làm là tham gia vào việc thu thập chúng – nếu bạn có một chiếc ô tô

FRANK:Yes, that’s no problem.

Vâng, không vấn đề

JANE: The times are pretty flexible so we can arrange it to suit you. Another thing is the (Q2) records that we keep of the books we’re given, and those we borrow and need to return to the town library. It would be very useful to have another person to help keep them up to date.

Thời gian khá linh hoạt nên chúng tôi có thể sắp xếp sao cho phù hợp với bạn. Một điều nữa là chúng tôi viết hồ sơ ghi lại các cuốn sách được tặng, những cuốn sách chúng tôi mượn và cần trả lại cho thư viện thị trấn. Sẽ rất hữu ích nếu có một người khác giúp cập nhật thông tin.

FRANK:Right. I’m used to working on a computer – presume they’re computerised?

Tôi làm được. Tôi đã quen với việc làm việc trên máy tính – nếu công việc này đã được vi tính hóa?

JANE: Oh yes

Vâng

FRANK:Is the library purpose-built? I haven’t noticed it when I’ve walked round the village.

Thư viện có được xây dựng theo mục đích riêng không? Tôi không nhận ra nó khi tôi đi vòng quanh làng.

JANE: No, we simply have the use of a room in the village hall, the(Q3)WestRoom. It’s on the left as you go in.

Không, chúng tôi chỉ đơn giản sử dụng một căn phòng trong hội trường làng, Phòng Tây. Nó ở bên trái khi bạn đi vào.

FRANK:I must go and have a look inside the hall.

Ồ thế thì tôi phải đến xem bên trong hội trường mới được

JANE: Yes, it’s a nice building.

Vâng, toà nhà rất đẹp

FRANK:Do you run a lunch club in the village for elderly people? I know a lot of places do

Bạn có tổ chức câu lạc bộ ăn trưa trong làng cho người già không? Tôi thấy nhiều nơi tổ chức như vậy

JANE: Yes, we have a very successful club.

Có ạ. Chúng tôi có 1 câu lạc bộ khá thành công

FRANK:I could help with(Q4)transport, if that’s of any use.

Tôi có thể giúp với việc vận chuyển nếu bạn cần

JANE: Ooo definitely. People come to the club from neighbouring villages, and we’re always in need of more drivers.

Chắc chắn rồi. Mọi người đến câu lạc bộ từ các làng lân cận và chúng tôi luôn cần thêm tài xế.

FRANK:And does the club have groups that focus on a particular hobby, too? I could get involved in one or two, particularly if there are any(Q5)art groups.

Và câu lạc bộ có các nhóm tập trung vào một sở thích cụ thể không? Tôi có thể tham gia vào một hoặc hai, đặc biệt là nếu có nhóm nghệ thuật nào.

JANE: Excellent. I’ll find out where we need help and get back to you.

Tuyệt vời. Tôi sẽ tìm ra nơi chúng tôi cần trợ giúp và liên hệ lại với bạn.

FRANK:Fine. What about help for individual residents. Do you arrange that at all?

Okie. Vậy còn việc giúp đỡ những cá nhân trong khu dân cư. Việc này bạn cũng sắp xếp à?

JANE: Yes, we do it as a one-off. In fact, there’s Mrs Carroll. She needs a lift to the(Q6)hospital next week, and we’re struggling to find someone

 • struggle to do something(verb) /ˈstrʌɡl/: gặp khó khăn
  ENG: to try very hard to do something when it is difficult or when there are a lot of problems

Vâng, có ạ. Thực tế là bà Carroll cần hỗ trợ đưa đến bệnh viện tuần tới, chúng tôi đang không tìm được ai.

FRANK:When’s her appointment?

Bà ý có hẹn khi nào?

JANE: On Tuesday. It would take the whole morning.

Thứ Ba. Chắc sẽ hết cả buổi sáng đó ạ

FRANK:I could do that.

Tôi làm được nhé

JANE: Oh, that would be great. Thank you. And also, next week, we’re arranging to have some work done to Mr Selsbury’s house before he moves, as he isn’t healthy enough to do it himself. We’ve got some people to decorate his kitchen, but if you could do some weeding in his(Q7)garden that would be wonderful

Oh quá tuyệt. Cảm ơn nhiều. Và tuần sau chúng tôi cũng sắp xếp một số công việc ở nhà ông Selsbury trước khi ông id, vì ông ý không khoẻ, không tự làm một mình được. Chúng tôi đã có một số người trang trí nhà bếp, nhưng không biết bạn có thể giúp dọn cỏ trong vườn không? Nếu bạn giúp được thì tuyệt quá.

FRANK:OK. I’d enjoy that. And presumably the day and time are flexible.

Okie tôi thích việc này

JANE: Oh yes. Just say when would suit you best, and we’ll let Mr Selsbury know.

Vâng vậy thời gian nào là phù hợp với bạn nhất thì bạn nói tôi biết nhé

FRANK:Good

Được ạ

—-

JANE:The volunteers group also organises monthly social events, which is a great way to meet other people, of course.

Nhóm tình nguyện cũng tổ chức các sự kiện xã hội mỗi tháng nữa, đó là cách rất tốt để gặp mọi người khác.

FRANK:Uhuh

Vâng

JANE:So next month, on the 19th of October, we’re holding a(Q8)quiz-a couple of residents are great at planning unusual ones, and we always fill the village hall.

Vào tháng tới, ngày 19 tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra – một vài cư dân rất giỏi trong việc lập kế hoạch cho những điều bất thường, và chúng tôi luôn lấp đầy hội trường của làng.

FRANK:That sounds like fun. Can I do anything to help?

Nghe có vẻ vui đấy. Tôi có thể giúp gì không?

JANE:Well, because of the number of people, we need plenty of refreshments for halfway through. So, if you could provide any, we’d be grateful.

Chà, vì số lượng người đông, chúng tôi cần nhiều thức uống giải khát giữa buổi. Vì vậy, nếu bạn có thể cung cấp nước uống, chúng tôi sẽ rất biết ơn.

FRANK:I’m sure I could. I’ll think about what to make, and let you know

Chắc chắn có thể rồi. Tôi sẽ nghĩ tôi làm thức uống gì và báo bạn nhé.

JANE:Thank you. Then on November the 18th, we’re holding a dance, also in the village hall. We’ve booked a band that specialises in music of the 1930s – they’ve been before, and we’ve had a lot of requests to bring them back.

Cảm ơn. Sau đó, vào ngày 18 tháng 11, chúng tôi tổ chức một buổi khiêu vũ, cũng tại hội trường làng. Chúng tôi đã đặt một ban nhạc chuyên về âm nhạc của những năm 1930 – họ đã từng đến và chúng tôi đã có rất nhiều yêu cầu đưa họ trở lại.

FRANK:I’m not really a dancer, but I’d like to do something to help

Tôi không phải vũ công nhưng tôi muốn làm điều gì đó để giúp đ

JANE:Well, we sell(Q9)tickets in advance, and having an extra person to check them at the door, as people arrive, would be good – it can be quite a bottleneck if everyone arrives at once!

 • bottleneck(noun) /ˈbɒtlnek/: nút cổ chai
  ENG: a narrow or busy section of road where the traffic often gets slower and stops

Vâng, chúng tôi có bán vé trước và nếu có thêm một người soát vé ở cửa khi mọi người đến thì thật tốt. Nếu mọi người đến cùng một lúc thì sẽ tắc nghẽn mất.

FRANK:OK, I’m happy with that.

Vâng, tôi sẵn sàng giúp

JANE:We’re also arranging a New Year’s Eve party. We’re expecting that to be a really big event, so instead of the village hall, it’ll be held in the Mountfort Hotel

Chúng tôi cũng sắp xếp một bữa tiệc đêm giao thừa. Chúng tôi đang mong đợi là đó sẽ là một sự kiện thực sự lớn, vì vậy thay vì tổ chức tại hội trường làng, nó sẽ được tổ chức tại khách sạn Mountfort

FRANK:The …?

JANE:Mountfort. M-O-U-N-T-F-O-R-T Hotel. It isn’t in Southoe itself, but it’s only a couple of miles away. The hotel will be providing dinner and we’ve booked a band. The one thing we haven’t got yet is a (Q10) poster. That isn’t something you could do, by any chance, is it?

Khách sạn Mountfort. Nó không ở Southoe đâu mà cách đó vài dặm. Khách sạn cung cấp bữa tối, và chúng tôi cũng có một ban nhạc. Tuy nhiên chúng tôi chưa có một áp phích. Tôi không nghĩ đó là điều bạn có thể làm, phải không?

FRANK:Well actually, yes. Before I retired I was a graphic designer, so that’s right up my street

 • right up SOstreet(idiom): đúng là sở trường
  ENG: very suitable for you because it is something that you know a lot about or are very interested in

Thực ra là có đó. Trước khi nghỉ hưu thì tôi là một nhà thiết kế đồ hoạ. Thiết kế đúng là sở trường của tôi.

JANE:Oh perfect! I’ll give you the details, and then perhaps you could send me a draft …

Tuyệt vời. Tôi gửi bạn thông tin nhé, và bạn có thể gửi lại tôi bản thảo

FRANK:Of course

Vâng

Đáp án

1, collecting

2, records

3, West

4, transport

5, art

6, hospital

7, garden

8, quiz

9, tickets

10, poster

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Part 2: Oniton Hall

Questions 11 – 14. Choose the correct letter, AB or C.

Oniton Hall

11   Many past owners made changes to

 • A   the gardens.
 • B   the house.
 • C   the farm.

12   Sir Edward Downes built Oniton Hall because he wanted

 • A   a place for discussing politics.
 • B   a place to display his wealth.
 • C   a place for artists and writers.

13   Visitors can learn about the work of servants in the past from

 • A   audio guides.
 • B   photographs.
 • C   people in costume.

14   What is new for children at Onion Hall?

 • A   clothes for dressing up
 • B   mini tractors
 • C   the adventure playground

Questions 15-20

Which activity is offered at each of the following locations on the farm?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-H, next to Questions 15-20.

Activities

 • A   shopping
 • B   watching cows being milked
 • C   seeing old farming equipment
 •   eating and drinking
 • E   starting a trip
 • F   seeing rare breeds of animals
 •   helping to look after animals
 •   using farming tools

Locations on the farm

15   dairy                            ………………….

16   large barn                   ………………….

17   small barn                  ………………….

18   stables                         ………………….

19   shed                             ………………….

20   parkland                      ………………….

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

PART 3

A – Phân tích câu hỏi

Questions 21 and 22. Choose TWO letters, A-E.

Which TWO things do the students agree they need to include in their reviews of Romeo and Juliet?

HAI điều nào mà học sinh đồng ý rằng họ cần đưa vào bài đánh giá về Romeo và Juliet?

 • A. analysis of the text phân tích văn bản
 • B. a summary of the plot tóm tắt cốt truyện
 • C. a description of the theatre mô tả về nhà hát
 • D. a personal reaction phản ứng cá nhân
 • E. a reference to particular scenes tham chiếu đến các cảnh cụ thể

Questions 23-27

Which opinion do the speakers give about each of the following aspects of The Emporium’s production of Romeo and Juliet?

Diễn giả đưa ra ý kiến gì về từng khía cạnh sau đây trong quá trình sản xuất Romeo và Juliet của The Emporium?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to Questions 23-27

Opinions

A. They both expected this to be more traditional
Cả hai đều mong muốn khía cạnh này có tính truyền thống hơn

B. They both thought this was original.
Cả hai đều nghĩ khía cạnh này là bản gốc

C. They agree this created the right atmosphere.
Cả hai đồng ý rằng khía cạnh này

D. They agree this was a major strength.
Cả hai đều đồng ý rằng khía cạnh này là điểm mạnh chính

E. They were both disappointed by this.
Cả hai đều thất vọng về khía cạnh này

F. They disagree about why this was an issue.
Cả hai đều không đồng tình với lý do vì sao đây là một vấn đề

G. They disagree about how this could be improved.
Cả hai phản đối về việc vấn đề này có thể cải thiện như thế nào

Aspects of the production (Các khía cạnh sản xuất)

23. the set (bộ)………

24. the lighting (ánh sáng)………

25. the costume design (thiết kế trang phục)………

26. the music (âm nhạc)………

27. the actors’ delivery (chuyển cảnh) ………

Questions 28-30. Choose the correct letter, A, B or C.

28. The students think the story of Romeo and Juliet is still relevant for young peopletoday because

 • A. it illustrates how easily conflict can start.
 • B. it deals with problems that families experience.
 • C. it teaches them about relationships.

Các học sinh cho rằng câu chuyện Romeo và Juliet vẫn còn phù hợp với giới trẻ ngày nay vì

 • A. nó minh họa xung đột có thể bắt đầu dễ dàng như thế nào.
 • B. nó giải quyết các vấn đề mà gia đình gặp phải.
 • C. nó dạy họ về các mối quan hệ.

29. The students found watching Romeo and Juliet in another language

 • A. frustrating.
 • B. demanding.
 • C. moving.

Các học sinh đã xem Romeo và Juliet bằng một ngôn ngữ khác

 • A. bực bội
 • B. đòi hỏi
 • C. chuyển động.

30. Why do the students think Shakespeare’s plays have such international appeal?

 • A. The stories are exciting.
 • B. There are recognisable characters.
 • C. They can be interpreted in many ways.

Tại sao các sinh viên nghĩ rằng vở kịch của Shakespeare có sức hấp dẫn trên khắp thế giới như vậy?

 • A. Những câu chuyện thật thú vị.
 • B. Có các ký tự dễ nhận biết.
 • C. Chúng có thể được giải thích theo nhiều cách.

B – Giải thích đáp án

ED:Did you make notes while you were watching the performances of Romeo and Juliet, Gemma?

Bạn có ghi chú khi xem buổi trình diễn của Romeo và Juliet, củ tác giả Gemma không?

GEMMA:Yes, I did. I found it quite hard though. I kept getting too involved in the play

Có, nhưng tôi vẫn thấy nó khá khó. Tôi quá cuốn vào vở kịch

ED:Me too. I ended up not taking notes. I wrote down my impressions when I got home. Do you mind if I check a few things with you? In case I’ve missed anything. And I’ve also got some questions about our assignment.

Tôi cũng thế. Cuối cùng tôi chẳng ghi chép lại được gì. Tôi đã ghi lại ấn tượng của tôi khi về nhà. Bạn có phiền cùng tôi check lại một chút ghi chép được không, xem là có bị bỏ lữo gì không. Và tôi cũng có một số câu hỏi cho bài tập lớn của chúng ta.

GEMMA:No, it’s good to talk things through. I may have missed things too.

Không phiền đâu. Việc chúng ta cùng điểm qua một vài điều thật tốt. Tôi cũng có thể đã lỡ/ bỏ qua một cái gì đó.

ED:OK great. So first of all, I’m not sure how much information we should include in our reviews

Tuyệt vời. Vậy đầu tiên, tôi không chắc lắm về việc chúng ta nên nêu ra thông tin gì khi kiểm tra lại vở kịch này.

GEMMA:Right. Well, I don’t think we need to describe what happens. Especially as Romeo and Juliet is one of Shakespeare’s most well-known plays.

Công nhận đó. Tôi không nghĩ chúng ta nên mô tả điều gì đã xảy ra, đặc biệt khi Romeo và Juliet là một trong số những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare

ED:Yeah, everyone knows the story. In an essay we’d focus on the poetry and Shakespeare’s use of imagery etc., but that isn’t really relevant in a review. We’re supposed to focus on how effective this particular production is

Vâng, tất cả mọi người biết câu chuyện rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào thơ và cách Shakespeare sử dụng hình ảnh, nhưng mà không có gì liên quan cả. Chúng ta nên tập trung vào việc sản xuất cụ thể.

GEMMA:Mmm. We should say what made it a success or a failure.

Uhm. Chúng ta nên nói về việc điều gì khiến cho nó trở thành một sự thành công, hoặc thất bại.

ED:And part of that means talking about(Q21/22)the emotional impact the performance had on us. I think that’s important.

Và điều đó cũng đồng nghĩa là cần nói về những ảnh hưởng của vở kịch lên cảm xúc của chúng ta. Tôi thấy nó quan trọng lắm.

GEMMA:Yes. And we should definitely mention(Q21/22)how well the director handled important bits of the play-like when Romeo climbs onto Juliet’s balcony

Vâng. Và chúng ta nên đề cập về việc đạo diễn đã xử lý những phần quan trọng của vở kịch khi Romeo trèo lên ban công của Juliet.

ED:And the fight between Mercutio and Tybalt.

Và cuộc chiến giữa Mercutio và Tybalt

GEMMA:Yes. It would also be interesting to mention the theatre space and how the director used it but I don’t think we’ll have space in 800 words.

Đúng. Cũng sẽ rất thú vị khi đề cập đến không gian rạp hát và cách đạo diễn sử dụng nó nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ còn đủ từ để viết khi mà chỉ được viết 800 từ.

ED:No. OK. That all sounds quite straightforward.

Không thể đủ được. Okie, nghe có vẻ rõ ràng rồi đó

————–

ED:So what about The Emporium Theatre’s production of the play?

Vậy còn vở kịch The Emporium Theatre thì sao?

GEMMA:I thought some things worked really well but there were some problems too.

Tôi nghĩ rằng một số thứ rất tốt nhưng cũng có một số vấn đề.

ED:Yeah. What about the set, for example?

Vâng, ví dụ về bối cảnh thì sao

GEMMA:(Q23)I think it was visually really stunning. I’d say that was probably the most memorable thing about this production

Tôi nghĩ rằng nó thực sự tuyệt đẹp. Tôi muốn nói rằng đó có lẽ là điều đáng nhớ nhất về quá trình sản xuất này

ED:You’re right. The set design was really amazing, but actually I have seen similar ideas used in other productions.

Bạn nói đúng. Thiết kế bối cảnh thực sự tuyệt vời, nhưng thực sự tôi đã thấy những ý tưởng tương tự được sử dụng trong các sản phẩm khác.

GEMMA:What about the lighting? Some of the scenes were so dimly lit it was quite hard to see.

Còn về ánh sáng? Một số cảnh trong điều kiện thiếu sáng nên khá khó nhìn.

ED:I didn’t dislike it.(Q24)It helped to change the mood of the quieter scenes

Tôi không thích nó. Nó đã khiến thay đổi tâm trạng của những cảnh yên tĩnh hơn

GEMMA:That’s a good point.

Đó là một điểm tốt.

ED:What did you think of the costumes?

Bạn nghĩ gì về trang phục?

GEMMA:(Q25)I was a bit surprised by the contemporary dress, I must say.

Phải nói là tôi hơi ngạc nhiên với trang phục đương đại.

ED:Yeah I think it worked well, but I had assumed it would be more conventional

Vâng, tôi nghĩ nó cũng tốt, nhưng tôi đã cho rằng nó nên truyền thống hơn

GEMMA:Me too. I liked the music at the beginning and I thought the musicians were brilliant, but (Q26)I thought they were wasted because the music didn’t have much impact in Acts 2 and 3.

Tôi cũng vậy. Tôi khá thích âm nhạc lúc đầu và tôi nghĩ các nhạc sĩ thật xuất sắc, nhưng tôi nghĩ họ đã bị lãng phí vì âm nhạc không có nhiều tác động trong đoạn 2 và 3.

ED:Yes – that was a shame.

Vâng, thật tiếc.

GEMMA:One problem with this production was that the actors didn’t deliver the lines that well. They were speaking too fast.

Một vấn đề với quá trình sản xuất này là các diễn viên không phân phối tốt lời thoại. Họ đã nói quá nhanh.

ED:(Q27)It was a problem I agree, but I thought it was because they weren’t speaking loudly enough – especially at key points in the play.

Đó là một vấn đề tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ đó là do họ nói chưa đủ lớn – đặc biệt là ở những điểm quan trọng trong vở kịch.

GEMMA:I actually didn’t have a problem with that.

Tôi không gặp vấn đề với phần này

ED:It’s been an interesting experience watching different versions of Romeo and Juliet, hasn’t it?

Việc xem nhiều phiên bản khác nhau của Romeo và Juliet thật thú vị bạn nhỉ?

GEMMA:Definitely. It’s made me realise how relevant the play still is.

Chắc chắn rồi. Nó khiến tôi nhận ra là vở kịch vẫn rất phù hợp

ED:Right. I mean a lot’s changed since Shakespeare’s time, but in many ways nothing’s changed. (Q28)There are always disagreements and tension between teenagers and their parents.

Đúng thế. Tôi nghĩ là đã có rất nhiều điều thay đổi từ thời của Shakespeare nhưng trong nhiều khía cạnh thì lại không có gì thay đổi cả. Luôn có những căng thẳng, bất đồng giữa thanh thiếu niên và bố mẹ của mẹ

GEMMA:Yes, that’s something all young people can relate to – more than the violence and the extreme emotions in the play.

Vâng, đó là điểm chung của những người trẻ, còn phổ biên hơn cả bạo lực hay những cảm xúc mạnh trong vở kịch.

ED:How did you find watching it in translation?

Làm thế nào để xem vở kịch này mà có bản dịch nhỉ?

GEMMA:Really interesting. I expected to find it more challenging, but I could follow the story pretty well.

Câu hỏi thú vị đó. Tôi nghĩ là xem kịch với một ngoại ngữ khác là khó, nhưng tôi có thể theo dõi câu chuyện khá tốt.

ED:I stopped worrying about not being able to understand all the words and focused on the actors’ expressions.(Q29)The ending was pretty powerful

Tôi không nghĩ nhiều về việc có thể hiểu ngôn từ hay không nữa, mà tập trung chủ yếu vào cách thể hiện của nhân vật. Cái kết khá mạnh mẽ

GEMMA:Yes. That somehow intensified the emotion for me

 • intensify(verb) /ɪnˈtensɪfaɪ/: tăng cường, cường điệu
  ENG: to increase in degree or strength; to make something increase in degree or strength

Vâng. Điều đó bằng cách nào đó đã làm tăng thêm cảm xúc cho tôi

ED:Did you know Shakespeare’s been translated into more languages than any other writer?

Bạn có biết Shakespeare đã được dịch ra nhiều thứ tiếng hơn bất kỳ nhà văn nào khác không?

GEMMA:What’s the reason for his international appeal, do you think?

Ông ý được khán giả quốc tế ngưỡng mộ như thế là vì sao nhỉ?

ED:I was reading that it’s because his plays are about basic themes that people everywhere are familiar with.

Tôi đọc là bởi vì những vở kịch của ông nói về những chủ đề rất cơ bản mà mọi người ở mọi nơi đều gặp

GEMMA:Yeah, and (Q30)they can also be understood on different levels. The characters have such depth.

Vâng, chúng có thể hiểu ở các cấp độ khác nhau và nhân vật cũng có chiều sâu nữa

ED:Right – which allows directors to experiment and find new angles

Right – cho phép các đạo diễn thử nghiệm và tìm ra những góc quay mới

GEMMA:That’s really important because …

Điều này thực sự quan trọng vì …….

Câu 21/22 – D & E

Lựa chọn A và B không đúng, không cần tóm tắt vì ai cũng biết câu chuyện này rồi (I don’t think we need to describe what happens)

Lựa chọn C không đúng, đề cập về rạp chiếu phim thì cũng hay nhưng không đủ chỗ viết vì chỉ có 800 từ thôi

Câu 23 – D

a major strength = the most memorable thing

Câu 24 – C

Ed nói rằng ánh sáng giúp thay đổi cảm xúc ở những cảnh yên tĩnh và Ed đồng thuận rằng ánh áng là một điểm tốt

Câu 25 – A

Gemma bảo thật bất ngờ vì quần áo hiện đại quá, còn Ed cũng bảo nhẽ ra quần áo nên truyền thống hơn. Traditional = conventional

Câu 26 – E

Gemma bảo âm nhạc trong cảnh 2 3 là thừa thãi và Ed đồng ý, bảo là thật tiếc à Tức cả hai đều không hài lòng với âm nhạc

Câu 27 – F

Cả hai đều đồng ý rằng cách chuyển lời của diễn viên là một vấn đề, nhưng mà lý do là gì? Gemma cho rằng do họ nói nhanh quá còn Ed cho rằng do diễn viên nói chưa đủ to à Tức hai người họ không có được sự đồng thuận về lý do vì sao cách chuyển lời của diễn viên lại là một vấn đề.

Câu 28 – B

problems that families experience = disagreements and tension between teenagers and their parents

Câu 29 – C

Moving = Intensify the emotion

Câu 30 –C

interpreted in many ways = be understood on different levels, experiment and find new angles

Đề xuất bộ sách IELTS

Combo 6 cuốn luyện đề IELTS sát thật trước khi đi thi (Academic)

 

Gồm có: Series giải Listening và Reading trong bộ IELTS Cambridge huyền thoại, là nguồn tài liệu luyện thi sát thật nhất + Giải đề thi IELTS Writing Task 1 & 2 của các đề thi cũ, có tỉ lệ trúng tủ cực cao + Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề + Hai cuốn sách từ vựng & ý tưởng Writing & Speaking theo chủ đề

 

Part 4: The impact of digital technology on the Icelandic language

Questions 31 – 40

Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

The impact of digital technology on the Icelandic language

The Icelandic language

 • has approximately 31 …………………… speakers
 • has a 32 …………………… that is still growing
 • has not changed a lot over the last thousand years
 • has its own words for computer-based concepts, such as web browser and 33 ……………………

Young speakers

 • are big users of digital technology, such as 34 ……………………
 • are becoming 35 …………………… very quickly
 • are having discussions using only English while they are in the 36 …………………… at school
 • are better able to identify the content of a 37 …………………… in English than Icelandic

Technology and internet companies

 • write very little in Icelandic because of the small number of speakers and because of how complicated its 38 …………………… is

The Icelandic government

 • has set up a fund to support the production of more digital content in the language
 • believes that Icelandic has a secure future
 • is worried that young Icelanders may lose their 39 …………………… as Icelanders
 • is worried about the consequences of children not being 40 …………………… in either Icelandic or English

Gợi ý sách liên quan

Giải đề Listening trong 12 cuốn IELTS Cambridge từ 07 – 18 (Academic)

 

Bạn hãy đặt mua Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full nhé. IELTS Thanh Loan đã phân tích câu hỏi & giải thích đáp án chi tiết bộ IELTS Cambridge này, giúp quá trình luyện đề Listening của bạn dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao nhất.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng