Giải IELTS Writing Task 2 ngày 18/5/2024 – Uniformity in shops and products

Many countries have most shops and products as the same. Some consider it a positive development, whereas others consider it negative. Discuss both sides and give your opinion.

Bài mẫu

The phenomenon of uniformity in shops and products across many countries is a topic of considerable debate. Some view this trend positively while others criticize it. This essay will discuss both perspectives before presenting my own viewpoint.

On the one hand, the standardization of shops and products offers numerous advantages. Primarily, it ensures a consistent shopping experience regardless of location. For example, a customer can expect the same quality and range of products when visiting a well-known retail chain in Tokyo or New York. This predictability can be particularly reassuring for travelers and expatriates, who may prefer familiar brands and services in an unfamiliar environment. Moreover, standardized products often come with economies of scale, which can lead to lower prices for consumers. Large multinational companies can afford to reduce costs through mass production and bulk purchasing, passing on the savings to customers. This is evident in the widespread availability of affordable electronics, clothing, and household items from global brands.

Conversely, I opine that the proliferation of identical shops and products worldwide can have several negative implications. A significant concern is the loss of cultural identity and uniqueness. Local businesses, which often offer unique and culturally significant products, struggle to compete with large multinational corporations. For instance, the global dominance of fast-food chains has overshadowed local eateries in many cities, diminishing the variety of culinary experiences available to residents and visitors alike. Furthermore, the emphasis on uniformity can stifle creativity and innovation. Local entrepreneurs who bring diverse and innovative products to the market may find it difficult to survive against established global brands. This can lead to a reduction in the variety of products available and limit consumers’ choices to a few dominant brands.

In conclusion, from my vantage point, the global uniformity of shops and products has both positive and negative aspects. While it provides consistency and affordability, it also risks undermining local cultures and reducing diversity.  

Từ vựng tốt trong bài

 • uniformity (n): tính giống nhau, tính đồng dạng
  Giải thích: the quality or fact of being the same, or of not changing or being different in any way
  Ví dụ: We do not seek to impose total uniformity on every single decision that is made.
 • shopping experience (n): trải nghiệm mua sắm
  Giải thích: the experience of purchasing goods or services from stores or online platforms
  Ví dụ: I enjoyed my shopping experience at the mall, browsing through various shops and trying on different clothes.
 • predictability (n): tính có thể nói trước; tính có thể đoán trước, tính có thể dự đoán
  Giải thích: the state of knowing what something is like, when something will happen, etc
  Ví dụ: Although her job is boring and monotonous, she likes the sense of predictability and security that it gives her.
 • expatriate (n): người cách xa quê hương
  Giải thích: someone who does not live in their own country
  Ví dụ: A large community of expatriates has settled there.
 • bulk purchasing (n): sự mua hàng số lượng lớn
  Giải thích: purchasing goods in large quantities at a discounted rate
  Ví dụ: The restaurant owner saved money by bulk purchasing ingredients like rice and vegetables from wholesalers.
 • proliferation (n): sự phổ biến
  Giải thích: the fact of something increasing a lot and suddenly in number or amount
  Ví dụ: The past two years have seen the proliferation of TV channels.
 • cultural identity (n): bản sắc văn hoá
  Giải thích: the sense of belonging and identification with a particular cultural group or community
  Ví dụ: Growing up in a multicultural neighborhood, Sarah embraced her cultural identity by celebrating both Diwali and Christmas with her friends.
 • multinational corporation (n): tập đoàn đa quốc gia
  Giải thích: large companies that operate in multiple countries, often with headquarters in one country and subsidiaries in others
  Ví dụ: Coca-Cola is a prime example of a multinational corporation, with operations and sales in over 200 countries worldwide.
 • local eatery (n): quán ăn địa phương
  Giải thích: small restaurants or food establishments that serve local cuisine, often characterized by their authentic flavors and affordable prices
  Ví dụ: In Hanoi, you can find delicious pho and banh mi at local eateries tucked away in narrow alleys.
 • culinary experience (n): trải nghiệm ẩm thực
  Giải thích: the enjoyment and exploration of different cuisines and culinary traditions
  Ví dụ: My trip to Italy was a culinary experience, where I indulged in authentic pizza and pasta dishes prepared by skilled chefs.
 • stifle (v): ngăn chặn, kìm nén
  Giải thích: to prevent something from happening, being expressed, or continuing
  Ví dụ: I don’t know how I managed to stifle my anger.

Lược dịch tiếng Việt

Hiện tượng đồng nhất về cửa hàng và sản phẩm ở nhiều quốc gia là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Một số nhìn nhận xu hướng này một cách tích cực trong khi những người khác lại chỉ trích nó. Bài luận này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm trước khi trình bày quan điểm của riêng tôi.

Một mặt, việc tiêu chuẩn hóa các cửa hàng và sản phẩm mang lại nhiều lợi ích. Về cơ bản, nó đảm bảo trải nghiệm mua sắm nhất quán bất kể vị trí. Ví dụ: khách hàng có thể mong đợi chất lượng và chủng loại sản phẩm tương tự khi ghé thăm một chuỗi bán lẻ nổi tiếng ở Tokyo hoặc New York. Khả năng dự đoán này có thể đặc biệt yên tâm đối với khách du lịch và người nước ngoài, những người có thể thích các thương hiệu và dịch vụ quen thuộc trong một môi trường xa lạ. Hơn nữa, các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa thường đi kèm với tính kinh tế theo quy mô, có thể dẫn đến giá thấp hơn cho người tiêu dùng. Các công ty đa quốc gia lớn có thể đủ khả năng giảm chi phí thông qua sản xuất hàng loạt và mua số lượng lớn, chuyển khoản tiết kiệm được cho khách hàng. Điều này thể hiện rõ ở sự sẵn có rộng rãi của các mặt hàng điện tử, quần áo và đồ gia dụng giá cả phải chăng từ các thương hiệu toàn cầu.

Ngược lại, tôi cho rằng sự gia tăng nhanh chóng của các cửa hàng và sản phẩm giống hệt nhau trên toàn thế giới có thể gây ra một số tác động tiêu cực. Một mối quan tâm đáng kể là sự mất đi bản sắc văn hóa và tính độc đáo. Các doanh nghiệp địa phương, thường cung cấp các sản phẩm độc đáo và có ý nghĩa văn hóa, đang phải vật lộn để cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia lớn. Ví dụ, sự thống trị toàn cầu của các chuỗi thức ăn nhanh đã làm lu mờ các quán ăn địa phương ở nhiều thành phố, làm giảm đi sự đa dạng của trải nghiệm ẩm thực dành cho người dân cũng như du khách. Hơn nữa, việc nhấn mạnh vào tính đồng nhất có thể cản trở sự sáng tạo và đổi mới. Các doanh nhân địa phương đưa các sản phẩm đa dạng và sáng tạo ra thị trường có thể khó tồn tại trước các thương hiệu toàn cầu đã có tên tuổi. Điều này có thể dẫn đến việc giảm bớt sự đa dạng của các sản phẩm sẵn có và hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng đối với một số thương hiệu thống trị.

Tóm lại, theo quan điểm thuận lợi của tôi, tính đồng nhất toàn cầu của các cửa hàng và sản phẩm có cả mặt tích cực và tiêu cực. Mặc dù nó mang lại sự nhất quán và khả năng chi trả nhưng nó cũng có nguy cơ làm suy yếu nền văn hóa địa phương và làm giảm tính đa dạng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng