Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày thi 6/1/2024 – Influences of famous people on the young

In many parts of the world, famous people are regarded as role models and they have an increasing influence on the young. Is this a positive or negative development?

Bài mẫu

In contemporary society, celebrities wield a significant influence, often being considered as role models, especially by the younger generation. I opine that this phenomenon engenders both positive and negative influences on the young. 

On the one hand, celebrities can serve as positive role models, inspiring young individuals through their achievements and philanthropic endeavors. For instance, celebrities like Oprah Winfrey and Bill Gates, renowned for their charitable works and philanthropy, have motivated youths to engage in community service and contribute positively to society. Moreover, celebrities can act as catalysts for social change by using their influence to raise awareness about pressing issues. When celebrities actively engage in social or political advocacy, it often garners significant attention due to their widespread reach. For example, the #MeToo movement gained momentum and visibility globally when prominent figures in the entertainment industry spoke out against sexual harassment and abuse. 

However, there is a flip side to celebrity influence. Firstly, not all famous personalities exhibit behaviors and values conducive to positive role modeling. Some celebrities, through their actions or lifestyle choices, can inadvertently promote negative behavior among the youth. Take the case of Justin Bieber, a pop sensation who, in his early years of stardom, faced multiple legal issues and public controversies, including reckless driving incidents and substance abuse allegations. These actions may be emulated or glorified by impressionable young people, leading to detrimental effects on their behavior and choices. Additionally, the pressure to mimic celebrities can contribute to unrealistic standards and an emphasis on materialism. Celebrities often showcase extravagant lifestyles and material possessions, fostering a desire for material wealth and a skewed perception of success among the youth.

In conclusion, I think the impact of celebrities as role models largely depends on their actions, choices, and the values they endorse. While some celebrities positively influence young individuals by setting a good example through their actions and advocacies, others may inadvertently promote negative behavior or unrealistic ideals.

Lược dịch tiếng Việt

 • Wield a significant influence (v): có ảnh hưởng đáng kể
  Giải thích: to have a substantial impact or control over something.
  Ví dụ: As a respected leader, she wields a significant influence in shaping company policies and decisions.
 • Philanthropic endeavor (n): nỗ lực từ thiện, nhân đạo
  Giải thích: an effort or initiative aimed at promoting the welfare of others, typically through charitable actions or donations.
  Ví dụ: His philanthropic endeavor involves funding education programs in underprivileged communities to empower the youth
 • Act as catalysts for (v): đóng vai trò là chất xúc tác cho
  Giải thích: to stimulate or accelerate a process or change.
  Ví dụ: Community projects can act as catalysts for positive transformation in local neighborhoods.
 • Garner significant attention (v): thu hút sự chú ý đáng kể
  Giải thích: to attract a considerable amount of notice or interest.
  Ví dụ: The new art exhibition garnered significant attention from both critics and the public
 • Gain momentum (v): lấy đà, phát triển nhanh
  Giải thích: if a process or movement gains momentum, it keeps developing or happening more quickly and keeps becoming less likely to stop
  Ví dụ: The environmental movement has gained momentum, with more people joining the cause to address climate change
 • Sexual harassment (n): sự quấy rối tình dục
  Giải thích: unwanted or offensive sexual attention, suggestions, or talk, especially from an employer or other person in a position of power
  Ví dụ: We have a zero tolerance policy on bullying, sexual harassment, and discrimination.
 • Abuse (n): sự lạm dụng
  Giải thích: the use of something in a way that is harmful or morally wrong
  Ví dụ: The investigation revealed abuses of power committed by the governor’s office.
 • Conducive to (adj): có ích, có lợi, tạo điều kiện thuận lợi
  Giải thích: providing the right conditions for something good to happen or exist
  Ví dụ: Such a noisy environment was not conducive to a good night’s sleep.
 • Inadvertently (adv): một cách vô tình
  Giải thích: in a way that is not intentional
  Ví dụ: He inadvertently deleted the file.
 • Emulate (v): bắt chước
  Giải thích: to copy something achieved by someone else and try to do it as well as they have
  Ví dụ: They hope to emulate the success of other software companies.
 • Glorify (v): tuyên dương, ca ngợi, tôn lên, tô điểm
  Giải thích: to praise or honor someone or something, or to make someone or something seem more excellent than is actually true
  Ví dụ: I didn’t like the way the film glorified war.
 • Impressionable (adj): dễ xúc cảm, nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng
  Giải thích: easily influenced by other people, especially because you are young
  Ví dụ: He’s at that impressionable age when he’s very easily led by other children.
 • Materialism (n): chủ nghĩa duy vật
  Giải thích: the belief that having money and possessions is the most important thing in life
  Ví dụ: So have we become a self-centred society, preoccupied with materialism?
 • Extravagant lifestyles (n): lối sống xa hoa
  Giải thích: excessive and luxurious way of living, often characterized by spending lavishly on non-essential items and experiences
  Ví dụ: Celebrities are often associated with extravagant lifestyles, flaunting their opulent possessions and glamorous experiences.
 • Skewed (adj): sai lệch
  Giải thích: not accurate or exact
  Ví dụ: Maybe your world view is a little skewed.

Lược dịch tiếng Việt

Trong xã hội đương đại, những người nổi tiếng có ảnh hưởng đáng kể và thường được coi là hình mẫu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Tôi cho rằng hiện tượng này gây ra những ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến giới trẻ.

Một mặt, những người nổi tiếng có thể đóng vai trò là hình mẫu tích cực, truyền cảm hứng cho các cá nhân trẻ thông qua thành tích và nỗ lực từ thiện của họ. Ví dụ, những người nổi tiếng như Oprah Winfrey và Bill Gates, nổi tiếng với các công việc từ thiện và hoạt động từ thiện, đã thúc đẩy giới trẻ tham gia phục vụ cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội. Hơn nữa, những người nổi tiếng có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự thay đổi xã hội bằng cách sử dụng ảnh hưởng của họ để nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách. Khi những người nổi tiếng tích cực tham gia vận động chính trị hoặc xã hội, điều đó thường thu hút được sự chú ý đáng kể do phạm vi tiếp cận rộng rãi của họ.Ví dụ, phong trào #MeToo đã thu hút sự quan tâm và tầm nhìn toàn cầu khi các nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí lên tiếng chống lại quấy rối tình dục và lạm dụng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của người nổi tiếng cũng có mặt trái của nó. Thứ nhất, không phải tất cả những nhân vật nổi tiếng đều thể hiện những hành vi và giá trị có lợi cho việc hình thành vai trò tích cực. Một số người nổi tiếng, thông qua hành động hoặc lựa chọn lối sống của mình, có thể vô tình thúc đẩy hành vi tiêu cực trong giới trẻ. Lấy trường hợp của Justin Bieber, một ngôi sao nhạc pop, trong những năm đầu nổi tiếng, đã phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý và tranh cãi công khai, bao gồm cả những vụ lái xe liều lĩnh và cáo buộc lạm dụng chất gây nghiện. Những hành động này có thể được những người trẻ tuổi dễ gây ấn tượng bắt chước hoặc tôn vinh, dẫn đến những tác động bất lợi đến hành vi và lựa chọn của họ. Ngoài ra, áp lực bắt chước những người nổi tiếng có thể góp phần tạo ra những tiêu chuẩn phi thực tế và nhấn mạnh vào chủ nghĩa duy vật. Những người nổi tiếng thường thể hiện lối sống xa hoa và của cải vật chất, nuôi dưỡng ham muốn của cải vật chất và nhận thức sai lệch về thành công trong giới trẻ.

Tóm lại, tôi nghĩ tác động của những người nổi tiếng với tư cách là hình mẫu phần lớn phụ thuộc vào hành động, lựa chọn của họ và những giá trị mà họ tán thành. Trong khi một số người nổi tiếng có ảnh hưởng tích cực đến các cá nhân trẻ bằng cách nêu gương tốt thông qua hành động và lời ủng hộ của họ, thì những người khác có thể vô tình thúc đẩy hành vi tiêu cực hoặc lý tưởng phi thực tế.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng