Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 9/11/2023 – Have children later

In many countries, people decide to have children at a later age than in the past. Why? Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Paraphrasing 

 • to decide to have children at a later age 
 • to give birth to a baby when they are older 
 • to delay/ postpone/ defer their childbirth 
 • to embark on parenthood later 

Brainstorming 

Reasons for having children at a later age:

 • Career priorities: Increased focus on career development and establishing financial stability before starting a family.
 • Education: Pursuing higher education, which prolongs the time before starting a family.
 • Changing societal norms: Shift in societal norms and values, encouraging individuals to delay marriage and childbirth.
 • Delayed marriages: People are getting married later in life, resulting in delayed family planning.
 • Reproductive health awareness: Awareness about reproductive health and contraception methods may influence people to delay having children.

Advantages:

 • Financial stability: Couples have more time to build stable careers and achieve financial security before having children.
 • Better parenting: Parents may be more emotionally mature and equipped with better life experiences, potentially leading to improved parenting.
 • Education and opportunities: Delaying childbirth allows individuals to pursue higher education and career opportunities.

Disadvantages:

 • Fertility issues: Increased age may lead to fertility problems and a higher risk of complications during pregnancy.
 • Generation gap: A larger age gap between parents and children might result in differences in understanding and communication.
 • Energy levels: Older parents may have lower energy levels to keep up with young children.

Sample 

In recent years, there has been a noticeable shift in the timing of parenthood, with many individuals opting to have children at a later stage in life than in previous generations. This trend is attributed to various factors, and while there are advantages to delaying childbirth, I think there are more significant disadvantages that warrant consideration.

One of the primary reasons for delaying parenthood is the emphasis placed on career advancement and financial stability. The desire to secure a stable foundation for the family’s future drives many couples to delay having children until they feel economically prepared to support a family. Moreover, there has been a cultural shift in attitudes, encouraging individuals to delay marriage and childbirth until they have reached a certain level of maturity and life experience. This societal change underscores the belief that individuals should pursue personal growth and self-discovery before taking on the responsibilities of parenthood.

The advantages of delaying childbirth are evident, particularly in terms of financial stability and preparedness. Couples who delay having children can allocate more time to build stable careers, secure their financial situation, and create a conducive environment for raising a family. This deliberate approach enables parents to offer their children better educational opportunities and a more comfortable standard of living. However, I believe they are overshadowed by disadvantages associated with delaying parenthood. Advanced maternal and paternal age can lead to fertility issues, posing challenges for conception and increasing the risks of pregnancy complications. Additionally, a larger age gap between parents and children might result in a generation gap, potentially affecting communication and understanding between family members.

In conclusion, the decision to delay having children is influenced by various factors, including career priorities and changing societal norms. While the advantages include financial stability and a conducive environment for child-rearing, I think there are more drawbacks related to fertility issues and generation gaps. 

New words

 • Parenthood (n): việc làm cha mẹ
  Giải thích: the state of being a parent
  Ví dụ: The book takes a humorous look at parenthood.
 • Secure a stable foundation (v): đảm bảo nền tảng ổn định
  Giải thích: to establish a firm and reliable basis for something.
  Ví dụ: Before starting a business, it’s crucial to secure a stable foundation by conducting thorough market research and financial planning.
 • Maturity (n): sự trưởng thành
  Giải thích: the quality of behaving mentally and emotionally like an adult
  Ví dụ: She has shown great maturity in her behaviour this term.
 • Underscore (v): nhấn mạnh
  Giải thích: to emphasize the importance something
  Ví dụ: The need for fire detectors in cargo bays was underscored by some accidents in the 1980s.
 • Deliberate (v): có chủ ý
  Giải thích: to think or talk seriously and carefully about something
  Ví dụ: The committee has deliberated the question at great length.
 • Fertility (n): khả năng sinh sản
  Giải thích: the ability to produce young
  Ví dụ: The scheme outlined in this report shows how a quick and complete fertility investigation of the couple can be carried out in 2 months.

Translation into Vietnamese

Trong những năm gần đây, đã có sự thay đổi đáng chú ý về thời điểm làm cha mẹ, với nhiều cá nhân chọn sinh con ở giai đoạn muộn hơn so với các thế hệ trước. Xu hướng này là do nhiều yếu tố khác nhau, và mặc dù việc trì hoãn sinh con có những lợi ích nhưng tôi nghĩ có nhiều nhược điểm đáng kể hơn cần được xem xét.

Một trong những lý do chính khiến họ trì hoãn việc làm cha mẹ là vì sự chú trọng vào sự thăng tiến nghề nghiệp và ổn định tài chính. Mong muốn đảm bảo nền tảng vững chắc cho tương lai của gia đình khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn việc sinh con cho đến khi họ cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng về mặt kinh tế để nuôi sống gia đình. Hơn nữa, đã có sự thay đổi về văn hóa trong quan điểm, khuyến khích các cá nhân trì hoãn việc kết hôn và sinh con cho đến khi họ đạt đến một mức độ trưởng thành và kinh nghiệm sống nhất định. Sự thay đổi xã hội này nhấn mạnh niềm tin rằng các cá nhân nên theo đuổi sự phát triển cá nhân và khám phá bản thân trước khi đảm nhận trách nhiệm làm cha mẹ.

Lợi ích của việc trì hoãn sinh con là rất rõ ràng, đặc biệt là về mặt ổn định tài chính và sự chuẩn bị sẵn sàng. Những cặp vợ chồng trì hoãn việc sinh con có thể dành nhiều thời gian hơn để xây dựng sự nghiệp ổn định, đảm bảo tình hình tài chính và tạo môi trường thuận lợi cho việc nuôi dưỡng gia đình. Cách tiếp cận có chủ ý này cho phép cha mẹ mang đến cho con cái họ những cơ hội giáo dục tốt hơn và mức sống thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng bị lu mờ bởi những bất lợi liên quan đến việc trì hoãn việc làm cha mẹ. Tuổi của người mẹ và người cha cao có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản, đặt ra những thách thức cho việc thụ thai và làm tăng nguy cơ biến chứng khi mang thai. Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác lớn hơn giữa cha mẹ và con cái có thể dẫn đến khoảng cách thế hệ, có khả năng ảnh hưởng đến giao tiếp và hiểu biết giữa các thành viên trong gia đình.

Tóm lại, quyết định trì hoãn việc có con bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các ưu tiên nghề nghiệp và sự thay đổi của chuẩn mực xã hội. Trong khi những lợi ích bao gồm ổn định tài chính và môi trường thuận lợi cho việc nuôi dạy con cái, tôi nghĩ còn có nhiều hạn chế hơn liên quan đến vấn đề sinh sản và khoảng cách thế hệ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng