Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 9/11/2023 – Bar charts about three producers

The charts below give information about the world’s top three producers of four different dairy products in 2012.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The bar charts depict the production volumes of four distinct dairy products among the world’s top three producing nations in 2012.

Overall, the European Union (EU) emerged as the primary producer of milk and cheese, while India and China took precedence in butter and milk powder production, respectively. Notably, milk production exceeded that of other listed dairy products, contrasting with the scenario for milk powder.

Concerning milk output, the EU led the way with a substantial production of 142,970 metric tons, surpassing India’s yield by around 16,000 metric tons and the United States’ by more than 50,000 metric tons. In cheese production, the EU excelled, yielding 7,120 metric tons, significantly eclipsing the United States’ production of 4,925 metric tons and Brazil’s modest 700 metric tons.

Simultaneously, India emerged as the prominent producer of butter, recording 7,500 metric tons, more than threefold compared to the production figures of both the US and the EU. Conversely, in milk powder manufacturing, the EU ranked below China and New Zealand, producing 770 metric tons compared to China’s 1,200 metric tons and New Zealand’s 1,110 metric tons, although they remained among the top three producers.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • Take precedence (over/of) (v): có ưu tiên
  Giải thích:to be more important (than something else)
  Ví dụ: Again, the head-to-head outcome would take precedence over which team would win the No. 2 seed in the league title game despite the final winning percentage.
 • Surpass (v): vượt qua
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: The book’s success has surpassed everyone’s expectations.
 • Excel (v): vượt trội hơn
  Giải thích: to be extremely good at something
  Ví dụ: They all performed well, but the lead dancer really excelled.
 • Eclipse (v): làm mờ, lấn át
  Giải thích: to make another person or thing seem much less important, good, or famous
  Ví dụ: The economy has eclipsed all other issues during this election campaign.
 • Simultaneously (adv): in a way that is simultaneous (= happening or being done at exactly the same time)
  Giải thích: đồng thời
  Ví dụ: The network was broadcasting four games simultaneously across the country.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ cột mô tả khối lượng sản lượng của bốn sản phẩm sữa khác nhau giữa ba quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới vào năm 2012.

Nhìn chung, Liên minh Châu Âu (EU) nổi lên là nhà sản xuất chính sữa và phô mai, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt được ưu tiên sản xuất bơ và sữa bột. Đáng chú ý, sản lượng sữa vượt các sản phẩm sữa khác được niêm yết, trái ngược với tình hình của sữa bột.

Về sản lượng sữa, EU dẫn đầu với sản lượng đáng kể là 142.970 tấn, vượt sản lượng của Ấn Độ khoảng 16.000 tấn và của Hoa Kỳ hơn 50.000 tấn. Trong sản xuất phô mai, EU đã xuất sắc, đạt sản lượng 7.120 tấn, vượt xa đáng kể sản lượng 4.925 tấn của Hoa Kỳ và 700 tấn khiêm tốn của Brazil.

Đồng thời, Ấn Độ nổi lên là nhà sản xuất bơ nổi bật, đạt sản lượng 7.500 tấn, gấp hơn ba lần so với số liệu sản xuất của cả Mỹ và EU. Ngược lại, trong sản xuất bột sữa, EU xếp sau Trung Quốc và New Zealand, sản xuất 770 tấn mét so với 1,200 tấn mét của Trung Quốc và 1,110 tấn mét của New Zealand, mặc dù vẫn nằm trong top ba nhà sản xuất.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng