Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 7/12/2023 – Public art

Some people suggest that the government should spend money putting more works of art like paintings and statues into towns and cities to make them attractive places. To what extent do you agree or disagree?

Brainstorming

Hướng trả lời: Người viết hoàn toàn đồng ý với quan điểm trong câu hỏi ạ. 

BD1: Benefit 1 

 • Point 1: Cultural enrichment
 • Explain: showcase the history, traditions, and values of a community + improve the overall aesthetics of the environment 
 • Example: Street art festivals in cities like Bristol, UK, transformed once-dull streets into vibrant art galleries
 • Result: attract visitors and improve community morale.

BD2: Benefit 2

 • Point 2: Tourism and economy
 • Explain: Artistic elements serve as tourist attractions, drawing visitors 
 • Example: Cities renowned for street art or murals, like Berlin or Melbourne → attract tourists 
 • Result: contribute to the local economy through increased tourism-related activities.

Bài mẫu

Some opine that governments should allocate funds to place more works of art, such as paintings and statues, into towns and cities to enhance their attractiveness. I strongly support this notion as I believe it brings forth an array of benefits in terms of cultural enrichment, tourism, and economic advancement.

Firstly, embedding works of art within urban spaces enriches the cultural fabric of communities. These artistic installations serve as visual representations of a region’s history, traditions, and values, thereby making cities more culturally diverse and engaging. Such creative embodiments often contribute to a city’s distinct identity while also aesthetically enhancing the urban landscape. For instance, the transformation of once unremarkable streets in Bristol, UK, into vibrant art galleries through street art festivals showcased the town’s heritage, fostering a sense of pride among locals and appreciation among visitors.

Secondly, artistic elements act as alluring attractions for tourists, thereby bolstering the local economy. Known for its street art and graffiti, Berlin hosts numerous art galleries, street art tours, and creative hubs. The East Side Gallery, a section of the Berlin Wall adorned with murals and street art, attracts visitors worldwide. Melbourne also boasts a rich artistic landscape, notably with its vibrant street art scene, drawing locals and tourists alike. The burgeoning interest in artistic experiences translates into a thriving tourism sector, generating employment opportunities and invigorating the local business landscape.

In conclusion, I contend that governments should actively invest in incorporating art into urban spaces as it not only elevates the aesthetic appeal of cities but also boosts tourism and economic prosperity.

Từ vựng tốt trong bài

 • Bring forth (phr.v): đem lại, tạo ra
  Giải thích: to cause something to happen or be seen or know
  Ví dụ: Maddie brought forth a new line of clothes.
 • An array of : một loạt
  Giải thích: a large group of things or people, especially one that is attractive or causes admiration or has been positioned in a particular way
  Ví dụ: They sat before an array of microphones and cameras.
 • Cultural enrichment (n): sự làm giàu văn hoá
  Giải thích: an activity that enriches one’s view of cultural differences with an eye toward replacing bad ideas about others’ culture with well-informed ones
  Ví dụ: Participating in cultural exchange programs is a means of cultural enrichment, allowing individuals to gain insights into diverse traditions and customs.
 • Embed (v): gắn liền
  Giải thích: to fix something in a substance or solid object
  Ví dụ: The bullet embedded itself in the wall.
 • Cultural fabric (n): kết cấu văn hoá
  Giải thích: fashion as both a manufacturing and a culture industry that shapes the identities of nations and cities
  Ví dụ: This might seem insignificant, but culture is the collective manifestation of human intellectual achievement, and the cultural fabric of New Orleans is woven together by creativity.
 • Aesthetically (adv): về mặt thẩm mỹ
  Giải thích: in a way that relates to the enjoyment or study of beauty
  Ví dụ: I like objects to be both functional and aesthetically pleasing.
 • Adorn (v): làm cho đẹp
  Giải thích: make more beautiful or attractive
  Ví dụ: The bride’s hair was adorned with white flowers.
 • Invigorate (v): làm cho cường tráng, tiếp sinh lực cho; làm thêm hăng hái
  Giải thích: to make someone feel fresher, healthier, and more energetic
  Ví dụ: We were invigorated by our walk.
 • Elevate (v): nâng, đem lên cao
  Giải thích: to make someone or something more important or to improve something
  Ví dụ: These factors helped to elevate the town to the position of one of the most beautiful in the country.
 • Economic prosperity (n): sự thịnh vượng kinh tế
  Giải thích: the level of wealth of a country, but also its economic growth, economic security, and economic competitiveness.
  Ví dụ: Strategic investments in technology and innovation have contributed to the country’s economic prosperity, fostering growth and creating job opportunities.

Lược dịch tiếng Việt

 Một số ý kiến cho rằng chính phủ nên phân bổ kinh phí để đặt thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn, chẳng hạn như tranh và tượng, vào các thị trấn và thành phố để nâng cao sức hấp dẫn của chúng. Tôi thực sự ủng hộ quan điểm này vì tôi tin rằng nó mang lại nhiều lợi ích về mặt làm giàu văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế.

Thứ nhất, việc đưa các tác phẩm nghệ thuật vào không gian đô thị sẽ làm phong phú thêm cơ cấu văn hóa của cộng đồng. Những tác phẩm nghệ thuật này đóng vai trò là biểu tượng hình ảnh của lịch sử, truyền thống và giá trị của một khu vực, từ đó làm cho thành phố trở nên đa dạng văn hóa và thú vị hơn. Những phương án sáng tạo như vậy thường góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt của thành phố đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ cho cảnh quan đô thị. Ví dụ, việc biến những con phố từng không mấy nổi bật ở Bristol, Vương quốc Anh, thành những phòng trưng bày nghệ thuật sôi động thông qua các lễ hội nghệ thuật đường phố đã giới thiệu về di sản của thành phố, tạo nên một tinh thần tự hào trong cộng đồng và sự đánh giá cao từ du khách.

Thứ hai, các yếu tố nghệ thuật đóng vai trò là điểm thu hút khách du lịch, từ đó thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Nổi tiếng với nghệ thuật đường phố và graffiti, Berlin có nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, các chuyến tham quan nghệ thuật đường phố và trung tâm sáng tạo. Phòng trưng bày East Side, một phần của Bức tường Berlin được trang trí bằng tranh tường và nghệ thuật đường phố, thu hút du khách trên toàn thế giới. Melbourne cũng tự hào có cảnh quan nghệ thuật phong phú, đặc biệt là nghệ thuật đường phố sôi động, thu hút cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Mối quan tâm ngày càng tăng đối với trải nghiệm nghệ thuật đã chuyển thành một ngành du lịch phát triển mạnh, tạo ra cơ hội việc làm và tiếp thêm sinh lực cho bối cảnh kinh doanh địa phương.

Tóm lại, tôi cho rằng các chính phủ nên tích cực đầu tư vào việc kết hợp nghệ thuật vào không gian đô thị vì nó không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ của thành phố mà còn thúc đẩy sự thịnh vượng về du lịch và kinh tế.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng