Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 7/12/2023 – Retirement age by gender

The graph below shows the average retirement age of males and females in six countries in 2003.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Bài mẫu

The provided table outlines the retirement ages of males and females across six distinct countries in the year 2003.

It is apparent that Korea recorded the highest retirement ages for both genders, while France exhibited the lowest retirement ages. Additionally, there was a consistent trend across all nations, indicating that men generally retired at older ages compared to women.

Korea had the highest retirement age among the countries surveyed. Men retired at an average age of 68 years and 8 months, approximately 1.5 years later than women. Japan and Italy followed a similar pattern, with men retiring at 67 years and 4 months, seven months later than women.

In contrast, Australia and the United States displayed slightly varied figures, ranging from 63 years 5 months to 65 years 6 months. French men typically retired at 57 years and 4 months, while women in this nation retired at 56 years and 9 months, portraying the lowest retirement ages among the surveyed nations.

Từ vựng tốt trong bài

 • Retirement age (n): tuổi nghỉ hưu
  Giải thích: the age at which people usually stop working, usually when they are eligible for Social Security or a pension
  Ví dụ: Despite retirement reforms most workers still want to stop working long before they reach the official retirement age of 65
 • A consistent trend (n): một xu hướng nhất quán, đồng nhất
  Giải thích: a continuous pattern that remains stable over time.
  Ví dụ: The consistent trend of increasing digitalization has transformed various industries worldwide.
 • Follow a similar pattern (v): theo xu hướng tương tự
  Giải thích: something is continuing in the same pattern or fashion
  Ví dụ: There is nothing to suggest that the 2012 openers will not follow a similar pattern.
 • Display (v): thể hiện
  Giải thích: to arrange something or a collection of things so that it can be seen by the public
  Ví dụ: Family photographs were displayed on the wall.
 • Portray (v): miêu tả, mô tả, khắc họa, thể hiện
  Giải thích: to represent or describe someone or something in a book, movie, etc.
  Ví dụ: He frowned and stamped his feet to portray anger.

Lược dịch tiếng Việt

Bảng cung cấp cho thấy độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ ở sáu quốc gia khác nhau trong năm 2003.

Rõ ràng là Hàn Quốc có độ tuổi nghỉ hưu cao nhất đối với cả hai giới, trong khi Pháp có độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất. Ngoài ra, có một xu hướng nhất quán ở tất cả các quốc gia, cho thấy nam giới thường nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn so với phụ nữ.

Hàn Quốc có độ tuổi nghỉ hưu cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát. Nam giới nghỉ hưu ở độ tuổi trung bình là 68 tuổi 8 tháng, muộn hơn nữ giới khoảng 1,5 năm. Nhật Bản và Ý cũng có mô hình tương tự, với nam giới nghỉ hưu ở tuổi 67 năm 4 tháng, muộn hơn nữ giới 7 tháng.

Ngược lại, Úc và Hoa Kỳ thể hiện các con số khác nhau một chút, dao động từ 63 năm 5 tháng đến 65 năm 6 tháng. Nam giới Pháp thường nghỉ hưu ở tuổi 57 tuổi 4 tháng, trong khi nữ giới ở quốc gia này nghỉ hưu ở tuổi 56 tuổi 9 tháng, là độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng