Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 7/1/2023 – Specialised facilities for top athletes

Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Bài mẫu 

In the pursuit of international success in sports, some nations prioritize constructing specialized training facilities to nurture top-tier athletes rather than investing in general sports facilities accessible to everyone. From my perspective, while fostering specialized training venues can enhance a country’s sporting prowess, it also has adverse implications for broader community engagement and inclusivity.

On the positive side, specialized training centers serve as crucibles for honing elite athletes’ skills to compete at the highest levels internationally. These facilities offer state-of-the-art equipment, personalized coaching, and focused training programs tailored to the specific needs of top athletes. Consequently, nations emphasizing these centers often witness improved performances in international sporting events, securing medals and fostering national pride. Such success can inspire younger generations to pursue excellence in sports and can stimulate a sense of achievement and identity for the country.

However, this approach also presents significant drawbacks. By channeling resources predominantly into elite training facilities, access to sports becomes limited for the general public. This exclusionary model could potentially deter community participation in physical activities and hinder grassroots sports development. Moreover, focusing solely on specialized facilities might overshadow the holistic benefits of sports beyond elite performance. Sports play a vital role in fostering social cohesion, promoting inclusivity, and teaching valuable life skills like teamwork and discipline. 

In conclusion, while the emphasis on specialized training facilities elevates a country’s international sporting achievements, the exclusive nature of this approach could reduce the access of the general public to sports facilities and undermine the broader benefits of sports for society. 

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • In the pursuit of : theo đuổi, đạt được
  Giải thích: in order to achieve (something)
  Ví dụ: In the pursuit of knowledge, she spent countless hours at the library researching various topics.
 • Top-tier  (adj): quan trọng, tài giỏi
  Giải thích: of the highest level or rank with regard to quality, reputation, or importance
  Ví dụ: He is now occupying a top-tier position in the company.
 • Sporting prowess  (n): khả năng thể thao, kỹ năng xuất sắc trong môn thể thao
  Giải thích: exceptional skill or ability in sports
  Ví dụ: Her sporting prowess was on full display as she won multiple gold medals in the Olympic Games.
 • Inclusivity  (n): tính toàn diện, bao trùm
  Giải thích: the fact of including all types of people, things or ideas and treating them all fairly and equally
  Ví dụ: The candidate said she believed in inclusivity and she valued the city’s gay community.
 • Crucible  (n): lò luyện kim
  Giải thích: a place or situation in which people or ideas are tested severely, often creating something new or exciting in the process
  Ví dụ: The Lake District in 1800 was the crucible of the new Romantic movement in English poetry.
 • Hone elite  (v): mài giũa tinh hoa
  Giải thích: to refining or perfecting skills, especially those of an elite or exceptional level
  Ví dụ: The coach dedicated hours to honing the elite athletes’ techniques, ensuring they reached peak performance for the championship.
 • State-of-the-art  (adj): hiện đại
  Giải thích: very modern and using the most recent ideas and methods
  Ví dụ: The control panel uses all the newest technology and is considered state-of-the-art.
 • National pride  (n): tự hào dân tộc
  Giải thích: a sense of pride and patriotism for one’s own nation
  Ví dụ: The display of the national flag during the ceremony evoked a strong sense of national pride among the citizens.
 • Channel  (v): chuyển, hướng vào
  Giải thích: to direct something into a particular place or situation
  Ví dụ: Ditches were constructed to channel water away from the buildings.
 • Deter  (v): ngăn cản
  Giải thích: to prevent or discourage someone from doing something
  Ví dụ: High prices are deterring a lot of young couples from buying houses.
 • Grassroots sports  (n): thể thao cơ sở
  Giải thích: sports activities that involve local communities and non-professional participants, often organized at a community level.
  Ví dụ: Grassroots sports, such as neighborhood soccer leagues and community basketball tournaments, play a vital role in promoting physical activity and fostering a sense of community.
 • Social cohesion  (n): sự gắn kết xã hội
  Giải thích: the strength of relationships and the sense of solidarity among members of a community
  Ví dụ: Social cohesion is essential for a thriving community, as it fosters unity and collaboration among diverse individuals.

Lược dịch tiếng Việt

Để theo đuổi thành công quốc tế trong thể thao, một số quốc gia ưu tiên xây dựng các cơ sở đào tạo chuyên biệt để nuôi dưỡng các vận động viên hàng đầu hơn là đầu tư vào các cơ sở thể thao chung mà mọi người đều có thể tiếp cận. Theo quan điểm của tôi, mặc dù việc thúc đẩy các địa điểm đào tạo chuyên biệt có thể nâng cao năng lực thể thao của một quốc gia nhưng nó cũng có những tác động bất lợi đối với sự tham gia và hòa nhập rộng rãi hơn của cộng đồng.

Về mặt tích cực, các trung tâm đào tạo chuyên biệt đóng vai trò là lò luyện kim để mài giũa kỹ năng của các vận động viên ưu tú để thi đấu ở cấp độ cao nhất trên trường quốc tế. Những cơ sở này cung cấp trang thiết bị hiện đại, huấn luyện cá nhân và các chương trình đào tạo tập trung phù hợp với nhu cầu cụ thể của các vận động viên hàng đầu. Do đó, các quốc gia chú trọng đến các trung tâm này thường chứng kiến thành tích được cải thiện trong các sự kiện thể thao quốc tế, giành được huy chương và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc. Thành công như vậy có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ theo đuổi sự xuất sắc trong thể thao và có thể kích thích ý thức về thành tích và bản sắc đất nước.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng bộc lộ những nhược điểm đáng kể. Bằng cách tập trung nguồn lực chủ yếu vào các cơ sở đào tạo ưu tú, việc tiếp cận thể thao trở nên hạn chế đối với công chúng. Mô hình loại trừ này có khả năng ngăn cản sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động thể chất và cản trở sự phát triển thể thao của người dân. Hơn nữa, việc chỉ tập trung vào các cơ sở chuyên biệt có thể làm lu mờ những lợi ích toàn diện của thể thao ngoài thành tích cao. Thể thao đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự gắn kết xã hội, thúc đẩy sự hòa nhập và dạy các kỹ năng sống có giá trị như tinh thần đồng đội và tính kỷ luật.

Tóm lại, trong khi việc nhấn mạnh vào các cơ sở đào tạo chuyên biệt giúp nâng cao thành tích thể thao quốc tế của một quốc gia, bản chất độc quyền của cách tiếp cận này có thể làm giảm khả năng tiếp cận của công chúng với các cơ sở thể thao và làm suy giảm những lợi ích toàn diện của thể thao đối với xã hội.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng