Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 7/1/2023 – Line graph about overseas visitors

The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The chart presents a comparative analysis of three categories of foreign tourist visits to a specific European nation from 1987 to 2007.

In general, there was a consistent increase in the number of tourists across all three locations throughout the specified period. Coastal areas witnessed the highest influx of foreign tourists in almost all the period. 

The year 1987 marked the arrival of over 40,000 foreign tourists to the nation’s coastal regions. However, this figure experienced a decline, dropping to approximately 35,000 visitors by 1992. The numbers then surged significantly, peaking at over 75,000 visitors by 2007. Conversely, visits to mountainous locations started at the second highest level of 20,000, progressing to over 30,000 in 1997. Thereafter, this figure stayed unaltered towards 2002 before a modest increment to about 38,000 in 2007. 

The volume of international tourists visiting the country’s lakes saw consistent growth over the initial fifteen years, reaching a pinnacle of 75,000 visitors in 2002. Subsequently, there was a substantial decline in visitation, plummeting to 50,000 by the year 2007.

Từ vựng tốt trong bài

 • Influx (n): sự chảy vào, sự tràn vào, dòng (người…) đi vào
  Giải thích: the fact of a large number of people or things arriving at the same time
  Ví dụ: The hotel has received a large influx of guests.
 • Mark (v): đánh dấu, ghi dấu
  Giải thích: to make a mark on something or someone
  Ví dụ: Make sure you don’t mark the walls while you’re moving the furniture around.
 • Surge (v): tăng nhanh
  Giải thích: to increase suddenly and strongly
  Ví dụ: The company’s profits have surged.
 • Progress (v): phát triển, tiếp diễn
  Giải thích: to continue gradually
  Ví dụ: As the war progressed, more and more countries became involved.
 • Unaltered (adj): còn nguyên, không bị thay đổi
  Giải thích: that has stayed the same or not been changed
  Ví dụ: The museum has remained unaltered for a very long time.
 • A modest increment (n): một sự tăng nhỏ
  Giải thích: a slight or modest increase, often referring to a small amount or degree.
  Ví dụ: Employees received a modest increment in their salaries, reflecting the company’s financial constraints.
 • Reach a pinnacle of (v): đạt đến đỉnh
  Giải thích: to achieve the highest point or level in something.
  Ví dụ: After years of hard work, she finally reached a pinnacle of success in her career.
 • Plummet (v): lao xuống, giảm mạnh
  Giải thích: to fall very quickly and suddenly
  Ví dụ: House prices have plummeted in recent months.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ trình bày một phân tích so sánh ba loại chuyến thăm của khách du lịch nước ngoài đến một quốc gia châu Âu cụ thể từ năm 1987 đến năm 2007.

Nhìn chung, số lượng khách du lịch ở cả ba địa điểm đều tăng đều trong suốt khoảng thời gian quy định. Các khu vực ven biển chứng kiến lượng khách du lịch nước ngoài đổ vào cao nhất trong hầu hết thời gian.

Năm 1987 đánh dấu sự xuất hiện của hơn 40.000 du khách nước ngoài đến các vùng ven biển của đất nước. Tuy nhiên, con số này đã suy giảm, giảm xuống còn khoảng 35.000 du khách vào năm 1992. Con số này sau đó tăng lên đáng kể, đạt đỉnh trên 75.000 du khách vào năm 2007. Ngược lại, số lượt du khách đến các địa điểm miền núi bắt đầu ở mức cao thứ hai là 20.000, tiến tới hơn 30.000 ở 1997. Sau đó, con số này không thay đổi cho đến năm 2002 trước khi tăng nhẹ lên khoảng 38.000 vào năm 2007.

Lượng khách du lịch quốc tế đến thăm các hồ của đất nước đã tăng trưởng đều đặn trong 15 năm đầu tiên, đạt đỉnh cao 75.000 du khách vào năm 2002. Sau đó, lượng du khách sụt giảm đáng kể, giảm mạnh xuống còn 50.000 vào năm 2007.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng