Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 6/5/2023 – Higher salaries for directors

Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people believe it is necessary, but others think that it is unfair. Discuss both these views and give your own opinions.

Sample

The disparity in remuneration between top-level directors in major corporations and their ordinary employees has ignited debates regarding its necessity and fairness. While some contend that substantial salaries for directors are crucial, others perceive this as an unjust practice. This essay will discuss both perspectives and offer a personal opinion on the matter.

There is a prevalent belief that the vast salary discrepancies between directors and regular employees are inherently unfair. Critics argue that such disparities contribute to widening income inequality, creating a sense of injustice within the workplace. While employees at the bottom of the hierarchy often work diligently to ensure the company’s day-to-day operations, their significantly lower wages in comparison to top executives can foster feelings of undervaluation and demotivation.

In my view, I align with the perspective that argues for higher salaries for top-level directors. Competitive compensation for directors is pivotal in securing the services of highly skilled and experienced professionals who can navigate complex business landscapes and steer companies toward growth. Offering substantial salaries is a pragmatic strategy to ensure that organizations can attract and retain top talent, fostering leadership capabilities that contribute significantly to the company’s overall success. Moreover, this approach helps maintain competitiveness in the market, allowing companies to thrive in a dynamic business environment.

In conclusion, the debate surrounding the considerable wage gap between directors and ordinary employees hinges on the necessity of attracting top talent versus the fairness of income distribution within organizations. I firmly believe that competitive remuneration for directors is crucial to secure and retain top-tier talent, leading to enhanced organizational success in the long term.

Từ vựng tốt trong bài

 • Remuneration (n): tiền công
  Giải thích: payment for work or services
  Ví dụ: She demanded adequate remuneration for her work
 • Discrepancy (n): sự khác biệt
  Giải thích: a difference between two things that should be the same
  Ví dụ: The committee is reportedly unhappy about the discrepancy in numbers.
 • Income inequality (n): bất bình đẳng thu nhập
  Giải thích: disparity in the distribution of income among individuals or groups within a society
  Ví dụ: Income inequality is a pressing social issue, as the wealthiest 1% often earns a disproportionately large share of the total income compared to the rest of the population.
 • Injustice (n): sự bất công
  Giải thích: (an example of) a situation in which there is no fairness and justice
  Ví dụ: They spend years fighting against poverty and injustice.
 • Hierarchy (n): hệ thống cấp bậc; thứ bậc, tôn ti
  Giải thích: a system in which people or things are arranged according to their importance
  dụ: He rose quickly through the political hierarchy to become party leader.
 • Undervaluation (n): sự đánh giá thấp
  Giải thích: the act of deciding or saying that something is less valuable or important than it really is
  Ví dụ: Their offer is a gross undervaluation of our shares.
 • Align with (v): đồng tình
  Giải thích: to agree with a person or an organization and work with them or support their ideas
  Ví dụ: The company has a commitment to align itself closely with specialty retailers.
 • Navigate (v): tìm hướng đi, định hướng
  Giải thích: to lead a company, activity, etc. in a particular direction, or to deal effectively with a difficult situation
  Ví dụ: We help new home-buyers navigate the complex and often confusing process of purchasing a property.
 • Steer toward (v): chèo lái, hướng dẫn
  Giải thích: to guide something in the direction of someone or something
  Ví dụ: The farmer steered the tractor toward the sheriff, who had come to talk to the farmer.
 • Pragmatic (adj): thực tế, thực dụng
  Giải thích: solving problems in a sensible way that suits the conditions that really exist now, rather than obeying fixed theories, ideas, or rules
  Ví dụ: In business, the pragmatic approach to problems is often more successful than an idealistic one.
 • Thrive (v): phát triển
  Giải thích: to grow, develop, or be successful
  Ví dụ: His business thrived in the years before the war.
 • Hinge on (v): phụ thuộc rất nhiều
  Giải thích: If one thing hinges on another, the first thing depends on the second thing or is very influenced by it
  Ví dụ: The prosecution’s case hinged on the evidence of a witness who died before the trial.
 • Top-tier (adj): quan trọng nhất, lớn nhất
  Giải thích: of the highest level or quality
  Ví dụ: The nation’s top-tier business schools exceeded their expected sales growth this year.

Lược dịch tiếng Việt

Sự chênh lệch về thù lao giữa các giám đốc cấp cao trong các tập đoàn lớn và nhân viên bình thường của họ đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về sự cần thiết và công bằng của nó. Trong khi một số người cho rằng mức lương lớn đáng kể cho các giám đốc là rất quan trọng thì những người khác lại cho rằng đây là một hành vi bất công. Bài luận này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề này.

Có một niềm tin phổ biến rằng sự chênh lệch lớn về lương giữa giám đốc và nhân viên bình thường là không công bằng. Các nhà phê bình cho rằng sự chênh lệch như vậy góp phần làm gia tăng bất bình đẳng về thu nhập, tạo ra cảm giác bất công tại nơi làm việc. Trong khi các nhân viên ở cấp thấp nhất thường làm việc chăm chỉ để đảm bảo hoạt động hàng ngày của công ty, mức lương thấp hơn đáng kể của họ so với các giám đốc điều hành cấp cao có thể nuôi dưỡng cảm giác bị đánh giá thấp và mất động lực.

Theo quan điểm của tôi, tôi đồng tình với quan điểm tranh luận về mức lương cao hơn cho các giám đốc cấp cao nhất. Mức lương cạnh tranh cho các giám đốc là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ cho các chuyên gia có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, những người có thể điều hướng các bối cảnh kinh doanh phức tạp và lèo lái các công ty theo hướng phát triển. Đưa ra mức lương cao là một chiến lược thực tế để đảm bảo rằng các tổ chức có thể thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo góp phần đáng kể vào thành công chung của công ty. Hơn nữa, cách tiếp cận này giúp duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường, cho phép các công ty phát triển mạnh trong môi trường kinh doanh năng động.

Tóm lại, cuộc tranh luận xung quanh khoảng cách lương đáng kể giữa giám đốc và nhân viên bình thường xoay quanh sự cần thiết của việc thu hút nhân tài hàng đầu và sự công bằng trong phân phối thu nhập trong các tổ chức. Tôi tin chắc rằng mức thù lao cạnh tranh cho các giám đốc là rất quan trọng để đảm bảo và giữ chân nhân tài hàng đầu, giúp nâng cao thành công của tổ chức về lâu dài.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng