Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 5/8/2023 – Traffic and transport problems

The best way to solve traffic and transportation problems is to encourage people to live in cities rather than suburbs and the countryside. To what extent do you agree or disagree?

Paraphrasing 

 • traffic and transportation problems = issues 
 • to encourage people to live in cities rather than suburbs and the countryside = to encourage urban residency over suburban and rural areas = to encourage city living as opposed to residing in suburbs and rural areas
 • the best way to solve = the most effective strategy to address/ mitigate/ alleviate …. = the most ultimate/ optimal solution/ measure for …

Brainstorming 

BD1: supporting encouraging city living: 

 • Point: Infrastructure development
  Explain: Cities often have better transportation systems, including public transit
  Result: less rely on private transport, alleviate traffic congestion. 
 • Point: Proximity to work and amenities

Explain: Living in cities reduces commute times, making it convenient and practical for individuals to access workplaces, schools, and essential services.  

BD2: Opposing the belief that it is the best solution

 • Point: Overcrowding and strain on resources

Explain: Encouraging more people to live in cities might strain existing infrastructure and resources
Result: leading to overcrowding →facing transportation challenges (congestion)

 • Point: Balancing urban development with sustainable suburban and rural growth

Explain1: rural areas: better road infrastructure + shared transportation services → enhance mobility and connectivity

Explain2: urban areas: smart city technologies + traffic management solutions

viết → reduce congestion in city centers

Sample 

Encouraging people to reside in cities rather than suburbs and the countryside is often considered the most effective solution to alleviate traffic and transportation issues. I partially concur with this view because beside several profound merits, the idea of solely promoting urban living overlooks potential challenges related to overcrowding and resource strain.  

I enunciate the idea that city living is a good method to handle traffic and transport issues. Firstly, the superior transportation systems available in cities, notably robust public transit networks. This better-developed public transport reduces reliance on private vehicles and subsequently alleviates traffic congestion. Secondly, the close proximity of residences to workplaces, schools, and vital services in cities substantially curtails commute times. This convenience not only benefits individuals but also contributes to decongesting urban roads, thereby lessening traffic snarls.

However, I do not believe that promoting city living is the ultimate solution to transportation problems because of certain challenges. Encouraging a mass exodus to cities may lead to overcrowding, placing immense pressure on existing resources and infrastructure. This congestion could exacerbate transportation challenges, defeating the initial purpose of encouraging urban settlement. A more holistic approach involves balancing urban development with sustainable growth in suburban and rural areas. Rural regions can benefit from improved road infrastructure and shared transportation services, enhancing mobility and connectivity. Simultaneously, urban areas can leverage smart city technologies and advanced traffic management solutions to reduce congestion in city centers.

In conclusion, while I agree that encouraging city living presents advantages in terms of infrastructure and proximity to amenities, solely relying on this approach might lead to overcrowding and strain on resources, exacerbating transportation challenges. An effective strategy involves a balanced approach, combining even population distribution with enhanced infrastructure and technological innovations in both regions to address traffic and transportation issues comprehensively.

New words

 • Alleviate (v): giảm bớt
  Giải thích: to make something bad such as pain or problems less severe
  Ví dụ: The drugs did nothing to alleviate her pain/suffering. 
 • Concur with (v): đồng tình
  Giải thích: to agree or have the same opinion
  Ví dụ: The new report concurs with previous findings.
 • Strain (n): sự căng thẳng
  Giải thích: a force or influence that stretches, pulls, or puts pressure on something, sometimes causing damage
  Ví dụ: The dispute has put a strain on their friendship.
 • Enunciate (v): đề ra, nói ra, phát biểu
  Giải thích: to express and explain a plan or principle clearly or formally
  Ví dụ: In the speech, the leader enunciated his party’s proposals for tax reform.
 • Robust (adj): mạnh mẽ
  Giải thích: strong and unlikely to break or fail
  Ví dụ: Exports will continue to be bolstered by the robust economy.
 • Proximity (n): sự lân cận
  Giải thích: the state of being near in space or time
  Ví dụ: The site is in close proximity to motorways and an airport.
 • Curtail (v): rút ngắn
  Giải thích: to stop something before it is finished, or to reduce or limit something
  Ví dụ: With all the snow, our daily walks have been severely curtailed.
 • Decongest (v):  làm cho hết tắc đường, làm cho thông thoáng
  Giải thích: to ease crowding or clogging in (an area)
  Ví dụ: The new driving restrictions are being introduced in a bid to decongest the city.
 • Exodus (n): sự rời đi
  Giải thích: the movement of a lot of people from a place
  Ví dụ: There has been a mass exodus from Paris to the country in the summer.
 • Place immense pressure on (v): gây áp lực lên
  Giải thích: to apply significant force, stress, or demands, causing intense pressure on someone or something.
 • Ví dụ:  The tight deadline and high expectations placed immense pressure on the team to deliver exceptional results.
 • Exacerbate (v): làm trầm trọng thêm
  Giải thích: to make something that is already bad even worse
  Ví dụ: This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities.
 • Urban settlement (n): địa bàn đô thị
  Giải thích: a populated area characterized by a high density of human structures, infrastructure, and living spaces.
  Ví dụ: New York City is a prominent example of a large and dynamic urban settlement.
 • Leverage (v): tận dụng
  Giải thích: to use something that you already have in order to achieve something new or better
  Ví dụ: We can gain a market advantage by leveraging our network of partners.

Translation into Vietnamese

Khuyến khích người dân cư trú ở các thành phố thay vì ngoại ô và nông thôn thường được coi là giải pháp hiệu quả nhất để giảm bớt các vấn đề về giao thông và vận tải. Tôi đồng tình một phần với quan điểm này vì bên cạnh một số giá trị sâu sắc, ý tưởng thúc đẩy cuộc sống đô thị đã bỏ qua những thách thức tiềm ẩn liên quan đến tình trạng quá tải và căng thẳng về tài nguyên.

Tôi đưa ra ý tưởng rằng cuộc sống ở thành phố là một phương pháp tốt để giải quyết các vấn đề giao thông và vận tải. Thứ nhất, hệ thống giao thông ưu việt hiện có ở các thành phố, đặc biệt là mạng lưới giao thông công cộng mạnh mẽ. Phương tiện giao thông công cộng phát triển tốt hơn này làm giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và sau đó giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Thứ hai, sự gần gũi của nơi cư trú với nơi làm việc, trường học và các dịch vụ quan trọng trong thành phố làm giảm đáng kể thời gian đi lại. Sự tiện lợi này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần giảm ùn tắc đường đô thị, từ đó giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Tuy nhiên, tôi không tin rằng việc thúc đẩy cuộc sống ở thành phố là giải pháp tối ưu cho các vấn đề giao thông vì những thách thức nhất định. Khuyến khích một cuộc di cư ồ ạt đến các thành phố có thể dẫn đến tình trạng quá tải, gây áp lực to lớn lên các nguồn lực và cơ sở hạ tầng hiện có. Sự tắc nghẽn này có thể làm trầm trọng thêm những thách thức về giao thông, làm thất bại mục đích ban đầu là khuyến khích định cư đô thị. Một cách tiếp cận toàn diện hơn liên quan đến việc cân bằng giữa phát triển đô thị với tăng trưởng bền vững ở khu vực ngoại thành và nông thôn. Các khu vực nông thôn có thể được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng đường bộ được cải thiện và các dịch vụ vận tải dùng chung, tăng cường khả năng di chuyển và kết nối. Đồng thời, các khu đô thị có thể tận dụng công nghệ thành phố thông minh và các giải pháp quản lý giao thông tiên tiến để giảm ùn tắc ở trung tâm thành phố.

Tóm lại, mặc dù tôi đồng ý rằng việc khuyến khích cuộc sống ở thành phố mang lại lợi ích về cơ sở hạ tầng và sự gần gũi với các tiện nghi, nhưng việc chỉ dựa vào cách tiếp cận này có thể dẫn đến tình trạng quá tải và căng thẳng về tài nguyên, làm trầm trọng thêm những thách thức về giao thông. Một chiến lược hiệu quả bao gồm một cách tiếp cận cân bằng, kết hợp sự phân bổ dân số đồng đều với cơ sở hạ tầng được nâng cao và đổi mới công nghệ ở cả hai khu vực để giải quyết các vấn đề giao thông và vận tải một cách toàn diện.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng