Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 4/3/2023 – A gap year

Some students take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Discuss the advantages and disadvantages of this.

Bài mẫu

Taking a gap year after completing high school has become an increasingly popular choice for students, offering a period for work, travel, or personal development. This practice carries both distinct advantages and disadvantages, influencing students’ personal growth and future endeavors, which will be clarified in this essay.

On the positive side, a gap year presents an unparalleled opportunity for individuals to gain practical experiences and broaden their horizons. Engaging in work placements or internships allows students to acquire real-world skills, enhance their employability, and explore potential career paths. Moreover, traveling during this time exposes young individuals to diverse cultures, fostering a greater understanding of the world and promoting personal development. The break from formal education often revitalizes students, encouraging them to return to academia with renewed motivation and clearer academic goals.

However, there are potential drawbacks associated with taking a gap year. One concern is the risk of students losing academic momentum or falling out of touch with their studies. The break in structured education might make it challenging for some individuals to reintegrate into academic routines, potentially leading to a loss of momentum and decreased academic performance upon returning to formal education. Furthermore, there could be financial implications as taking a gap year may involve expenses related to travel or living costs, creating barriers for some students from less privileged backgrounds.

In conclusion, while taking a gap year after high school offers a range of opportunities for personal and professional development, it also poses challenges related to academic continuity and financial considerations.

Từ vựng tốt trong bài

 • Unparalleled (adj): không thể sánh kịp, không gì bằng, tuyệt vời, chưa từng có
  Giải thích: having no equal; better or greater than any other
  Ví dụ: It was an unparalleled opportunity to develop his career.
 • Practical experiences (n): trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế
  Giải thích: real-world and beneficial experiences in the process of learning or working.
  Ví dụ: Internships and hands-on projects provide students with practical experiences that complement theoretical knowledge gained in the classroom.
 • Broaden one’s horizon (v): mở rộng tầm nhìn
  Giải thích: to expand and enrich one’s perspective or knowledge.
  Ví dụ: Traveling to different countries can broaden one’s horizon by exposing them to diverse cultures, traditions, and ways of life.
 • Employability (n): khả năng tuyển dụng
  Giải thích: the skills and abilities that allow you to be employed
  Ví dụ: There will no longer be jobs for life, but employability for life.
 • Revitalize (v): đem lại sức sống mới
  Giải thích: to give new life, energy, activity, or success to something
  Ví dụ: Japanese investment has revitalized this part of Britain.
 • Academic momentum (v): sự tiến triển trong học tập, đà học tập
  Giải thích: the positive progression and motivation in academic pursuits.
  Ví dụ: Consistent study habits and high grades contribute to maintaining strong academic momentum throughout the school year.
 • Out of touch : lạc hậu, không hiểu biết về tình hình thực tế, không nắm bắt được ý định của người khác
  Giải thích: not in tune with current trends or unaware of others’ perspectives.
  Ví dụ: The older manager seemed out of touch with the preferences of the younger employees, leading to communication challenges within the team.
 • Reintegrate into (v): tái hoà nhập
  Giải thích: restore to a position as a part fitting easily into a larger whole
  Ví dụ: It can be difficult for an offender to be reintegrated into the community
 • Privileged (adj): có đặc quyền, quyền lợi
  Giải thích: having special rights or advantages that only a small number of people have
  Ví dụ: Shareholders may have privileged access to important information.
 • Poses challenges (v): đặt ra những thách thức
  Giải thích: to presents difficulties or issues that need to be addressed
  Ví dụ: Implementing a new technology often poses challenges for employees who need to adapt to the changes in their workflow.

Lược dịch tiếng Việt

Nghỉ một năm sau khi hoàn thành bậc trung học đã trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến đối với học sinh, mang lại khoảng thời gian để làm việc, du lịch hoặc phát triển cá nhân. Cách thực hành này mang cả những ưu điểm và nhược điểm riêng biệt, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và những nỗ lực trong tương lai của học sinh, điều này sẽ được làm rõ trong bài viết này.

Về mặt tích cực, nghỉ một năm mở ra một cơ hội không giới hạn cho cá nhân để có được những kinh nghiệm thực tế và mở rộng tầm nhìn của họ. Tham gia vào các vị trí làm việc hoặc thực tập cho phép sinh viên có được các kỹ năng thực tế, nâng cao khả năng có việc làm và khám phá các con đường sự nghiệp tiềm năng. Hơn nữa, việc đi du lịch trong thời gian này giúp các cá nhân trẻ tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới và thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Việc tạm dừng giáo dục chính quy thường tiếp thêm sinh lực cho sinh viên, khuyến khích họ quay trở lại học viện với động lực mới và mục tiêu học tập rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, có những hạn chế tiềm ẩn liên quan đến việc nghỉ một năm. Một mối lo ngại là nguy cơ sinh viên mất đà học tập hoặc mất liên lạc với việc học. Sự gián đoạn trong giáo dục có cấu trúc có thể khiến một số cá nhân gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập với thói quen học tập, có khả năng dẫn đến mất động lực và giảm kết quả học tập khi quay trở lại giáo dục chính quy. Hơn nữa, có thể có những tác động về mặt tài chính vì việc tham gia một năm nghỉ có thể liên quan đến các chi phí liên quan đến chi phí đi lại hoặc sinh hoạt, tạo ra rào cản đối với một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tóm lại, mặc dù việc nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp trung học mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức liên quan đến việc liên tục học tập và cân nhắc về tài chính.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng