Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 4/11/2023 – Study in a group or alone

Some people think that it is more effective for students to study in a group, while others believe that it is better for them to study alone. Discuss both views and give your own opinion.

Brainstorming 

Studying in a group:

 • Shared knowledge and perspectives: Group study allows the exchange of ideas, knowledge, and perspectives among members, providing a broader understanding of the subject matter.
 • Motivation and accountability: Studying in a group can boost motivation as members can encourage and support each other, fostering a sense of accountability to contribute and participate actively in discussions and tasks.
 • Improved social skills: It can enhance social skills and communication abilities as students interact, debate, and explain concepts to each other.

Studying alone:

 • Personalized pace: Studying alone allows students to set their own pace without being influenced by others, catering to individual learning speeds and preferences.
 • Less distraction: Some students find studying alone less distracting compared to group settings, allowing them to concentrate better without external interruptions.
 • Independence and self-discipline: Studying alone promotes self-discipline and independence in managing study schedules and focusing solely on individual academic goals.

Sample 

Studying methods vary from person to person, and the debate between studying in a group or alone has been ongoing. Both approaches possess unique benefits that cater to different learning styles and preferences. This answer will delve into both perspectives before presenting my personal view. 

Studying in a group offers numerous advantages. Firstly, it promotes the exchange of ideas, knowledge, and perspectives among members, leading to a more comprehensive understanding of the subject matter. Collaborating with peers often sheds light on various viewpoints, enhancing critical thinking and problem-solving skills. Additionally, group study fosters motivation and accountability. Interacting with fellow students can be highly motivating as members encourage and support each other, cultivating a sense of responsibility to actively engage in discussions and tasks. This collective effort often leads to a deeper understanding of complex concepts.

Conversely, studying alone provides its own set of merits. Firstly, it allows individuals to set their own pace, tailoring study sessions to suit their learning speeds and preferences. This personalized approach enables students to delve into subjects at their comfort level, ensuring thorough comprehension. Furthermore, studying alone nurtures self-discipline and independence. Managing study schedules independently fosters self-discipline and helps individuals focus solely on their academic objectives. This method encourages students to take charge of their learning, leading to better time management skills and a greater sense of autonomy.

In my opinion, both group study and individual study have their distinct advantages. I think the ideal approach might not be exclusive to one method but rather a balanced combination of both, as different subjects or learning contexts may demand varying study approaches. Flexibility in adapting to diverse study methods can best cater to the multifaceted requirements of learning and academic success.

New words

 • Cater to (v): phục vụ, cung cấp
  Giải thích: to satisfy a need or to provide what is wanted or needed by a particular person or group
  Ví dụ: Internet shopping caters to every conceivable need.
 • Accountability (n): trách nhiệm
  Giải thích: the fact of being responsible for what you do and able to give a satisfactory reason for it, or the degree to which this happens
  Ví dụ: Accountability is important these days, and managers aren’t always willing to adopt risky strategies.
 • Cultivate (v): trau dồi
  Giải thích: to try to develop and improve something
  Ví dụ: She has cultivated an image as a tough negotiator.
 • Tailor (v): điều chỉnh cho phù hợp
  Giải thích: to make or prepare something following particular instructions
  Ví dụ: We tailor any of our products to your company’s specific needs.
 • Solely (adv): một cách đơn độc
  Giải thích: only and not involving anyone or anything else
  Ví dụ: The product’s success cannot be attributable solely to the ads.
 • Take charge of (v): chịu trách nhiệm
  Giải thích: to accept responsibility for something and have control over it
  Ví dụ: She took charge of the project and made sure it was finished on time.
 • Autonomy (n): quyền tự chủ
  Giải thích: the ability to make your own decisions without being controlled by anyone else
  Ví dụ: The government gave individuals greater autonomy in their own lives
 • Exclusive (adj): dành riêng, độc quyền
  Giải thích: limited to only one person or group of people
  Ví dụ: He gave an exclusive interview to the Times from his home in California.

Translation into Vietnamese

Phương pháp học tập của mỗi người là khác nhau và cuộc tranh luận giữa việc học nhóm hay học một mình vẫn đang diễn ra. Cả hai phương pháp đều có những lợi ích độc đáo phục vụ cho các phong cách và sở thích học tập khác nhau. Bài này sẽ đi sâu vào cả hai quan điểm trước khi trình bày quan điểm cá nhân của tôi.

Học nhóm mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng, kiến thức và quan điểm giữa các thành viên, dẫn đến sự hiểu biết toàn diện hơn về chủ đề. Hợp tác với các đồng nghiệp thường làm sáng tỏ nhiều quan điểm khác nhau, nâng cao tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, học nhóm còn thúc đẩy động lực và trách nhiệm. Tương tác với các bạn sinh viên có thể mang lại động lực cao khi các thành viên khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm để tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận và nhiệm vụ. Nỗ lực tập thể này thường dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm phức tạp.

Ngược lại, việc học một mình mang lại những giá trị riêng. Thứ nhất, nó cho phép các cá nhân thiết lập tốc độ của riêng mình, điều chỉnh các buổi học cho phù hợp với tốc độ và sở thích học tập của họ. Cách tiếp cận cá nhân hóa này cho phép học sinh đi sâu vào các môn học ở mức độ thoải mái, đảm bảo khả năng hiểu thấu đáo. Hơn nữa, việc học một mình nuôi dưỡng tính tự giác và tính độc lập. Việc quản lý lịch trình học tập một cách độc lập sẽ thúc đẩy tính tự giác và giúp các cá nhân chỉ tập trung vào mục tiêu học tập của mình. Phương pháp này khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm về việc học của mình, dẫn đến kỹ năng quản lý thời gian tốt hơn và ý thức tự chủ cao hơn.

Theo tôi, cả học nhóm và học cá nhân đều có những ưu điểm riêng biệt. Tôi nghĩ cách tiếp cận lý tưởng có thể không chỉ dành riêng cho một phương pháp mà là sự kết hợp cân bằng của cả hai, vì các môn học hoặc bối cảnh học tập khác nhau có thể yêu cầu các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tính linh hoạt trong việc thích ứng với các phương pháp học tập đa dạng có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đa dạng về học tập và thành công trong học tập.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng