Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 3/6/2023 – Care for Old people

If old people are no longer physically, mentally or financially able to look after themselves, younger family members should be legally responsible for supporting them. To what extent do you agree or disagree?

Paraphrasing

 • old people = the old = senior citizens = seniors = the elderly
 • physically, mentally or financially able to do ST = incapable of doing ST due to physical, mental or financial constraints  = face physical, mental or financial challenges
 • look after = take care of = provide care for = support = provide support/ assistance
 • younger family members = the young = younger relatives = the young generations = youngsters 
 • SB be legally responsible for =  Sb be legally bound to = ST be the legal responsibility of SB = SB be obliged to = SB bear the responsibility of = SB mandatorily offers support to 

Brainstorming 

 • Introduction: Agree 

BD1: 

 • Cultural Norms: Many cultures place a strong emphasis on filial piety, where taking care of elderly parents is considered a moral duty.
 • Emotional Well-being: Family support can provide emotional comfort and a sense of belonging, which is crucial for the mental well-being of older individuals.

BD2: Counter-argument: 

 • Some people oppose legal responsibility of young people to support older relatives 

Explain: professional caregiving facilities or services may be better equipped to provide specialized care for elderly individuals. 

Refusal: family support provides a unique level of emotional connection and comfort family members often have a deeper understanding of their elderly relatives’ preferences, routines, and histories, which can enhance the quality of care provided 

 • Conclusion: Agree 

Sample 

It is argued that younger family members should be legally accountable for looking after elderly relatives who are no longer physically, mentally, or financially capable of caring for themselves. I agree with this notion because of the deep-seated cultural norms and the crucial role family support plays in the emotional well-being of older individuals. 

Many people are in favor of legal responsibility for young family members. Firstly, it is deeply rooted in cultural norms, particularly the concept of filial piety. In many societies, especially in Asia, there exists a strong belief that it is the moral duty of children to care for their aging parents. This tradition exhibits the interdependence of generations and highlights the profound respect and gratitude children owe to their parents. Secondly, the emotional well-being of elderly individuals is significantly enhanced when they receive care and support from their own family members. 

Some might oppose the legal obligation of young family members to care for older relatives. They posit that professional caregiving facilities or services may be better equipped to provide specialized care for elderly individuals. From my perspective, while these facilities undoubtedly have their merits, they often fall short in replicating the level of personal care and emotional support that family members can offer. Family members also possess an intimate understanding of their elderly relatives’ preferences, routines, and histories. This familiarity leads to a more personalized and enriching caregiving experience, ensuring that the elderly receive not only physical care but also emotional sustenance.

In conclusion, I firmly advocate for legal measures that uphold this cherished tradition of familial care for the elderly because the practice aligns with deep-seated cultural values and recognizes the profound impact of family support on the emotional well-being of older individuals that cannot be replaced by professional caregiving facilities.

New words

 • Filial piety (n): lòng hiếu thảo
  Giải thích: the idea that parents, grandparents, and older people should be treated with honour and respect
  Ví dụ: When filial piety and respect for parents and teachers is expanded, it becomes compassion.
 • Interdependence (n): sự phụ thuộc lẫn nhau
  Giải thích: the fact of depending on each other
  Ví dụ: The conference discussed the possibility of regional economic interdependence.
 • Fall short in (v): thiếu, thất bại trong
  Giải thích: to fail to reach an amount or standard that was expected or hoped for, causing disappointment
  Ví dụ: August car sales fell short of the industry’s expectations.
 • Intimate (adj): thân mật, riêng tư
  Giải thích: having, or being likely to cause, a very close friendship or personal or sexual relationship
  Ví dụ: The restaurant has a very intimate atmosphere.
 • Sustenance (n): quá trình duy trì cái gì
  Giải thích: emotional or mental support
  Ví dụ: When her husband died, she drew sustenance from/she found sustenance in her religious beliefs.
 • Uphold (v): duy trì, giữ gìn
  Giải thích: to arrange something or a collection of things so that it can be seen by the public
  Ví dụ: Family photographs were displayed on the wall.
 • Familial care (n): chăm sóc gia đình
  Giải thích: care of a child, parent, grandparent, or sibling, or the step relations of any of these persons, or care of a Domestic Partner
  Ví dụ: Familial care involves providing support and assistance to family members in need, such as taking care of an elderly parent or looking after a sick sibling.
 • Align with (v):đồng ý giúp đỡ
  Giải thích: to agree with a person or an organization and work with them or support their ideas
  Ví dụ: The company has a commitment to align itself closely with specialty retailers.

Translating into Vietnamese

Một số người cho rằng các thành viên trong gia đình trẻ tuổi nên phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc chăm sóc các người thân cao tuổi không còn khả năng tự quản lý bản thân về mặt vật lý, tinh thần, hoặc tài chính. Tôi đồng ý với quan điểm này vì những chuẩn mực văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng của sự hỗ trợ từ gia đình đối với hạnh phúc tinh thần của những người lớn tuổi.

Nhiều người ủng hộ trách nhiệm pháp lý đối với thành viên trẻ trong gia đình. Thứ nhất, nó ăn sâu vào các chuẩn mực văn hóa, đặc biệt là quan niệm về lòng hiếu thảo. Ở nhiều xã hội, đặc biệt là ở châu Á, tồn tại một niềm tin mãnh liệt rằng việc chăm sóc cha mẹ già là nghĩa vụ đạo đức của con cái. Truyền thống này thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thế hệ và nêu bật lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc mà con cái có được đối với cha mẹ. Thứ hai, hạnh phúc tinh thần của người cao tuổi được nâng cao đáng kể khi họ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ từ chính những người thân trong gia đình mình.

Một số người có thể phản đối nghĩa vụ pháp lý của các thành viên trẻ trong gia đình là phải chăm sóc những người thân lớn tuổi. Họ thừa nhận rằng các cơ sở hoặc dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp có thể được trang bị tốt hơn để cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người cao tuổi. Theo quan điểm của tôi, trong khi những cơ sở này không thể phủ nhận những ưu điểm của họ, họ thường thiếu khả năng tái tạo mức độ chăm sóc cá nhân và hỗ trợ tinh thần mà các thành viên trong gia đình có thể cung cấp. Các thành viên trong gia đình cũng có sự hiểu biết sâu sắc về sở thích, thói quen và lịch sử của những người thân lớn tuổi của họ. Sự quen thuộc này dẫn đến trải nghiệm chăm sóc cá nhân hóa và phong phú hơn, đảm bảo rằng người cao tuổi không chỉ nhận được sự chăm sóc về thể chất mà còn được nuôi dưỡng về mặt tinh thần.

Tóm lại, tôi kiên quyết ủng hộ các biện pháp pháp lý nhằm phát huy truyền thống chăm sóc gia đình dành cho người cao tuổi được trân quý này vì hoạt động này phù hợp với các giá trị văn hóa sâu sắc và thừa nhận tác động sâu sắc của sự hỗ trợ của gia đình đối với sức khỏe tinh thần của những người lớn tuổi là điều không thể chấp nhận được. được thay thế bằng các cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng