Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 3/6/2023 – Table about Water use

The table below shows water use for different purposes in four countries. The use of water by four different countries (%).
Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

Bài mẫu

The table provides a comparison of water consumption across four different countries for agricultural, industrial, and domestic purposes.

Predominantly, Egypt and Saudi Arabia direct the largest portion of their water supply towards agricultural activities while the largest water consumer in Canada is industry. 

In Egypt, over 80% of the water is utilized for agricultural purposes, with a minimal allocation to both industrial and domestic sectors, each accounting for 10% or less. Similarly, in Saudi Arabia, agricultural consumption represents 64%, followed by a significantly smaller percentage for industrial use, leaving a mere 6% for domestic purposes.

Conversely, Canada’s water distribution primarily favors industrial activities, with a significant 70% allocation to this sector. This greatly surpasses the water proportion dedicated to residential use (20%) and agricultural usage (10%). In contrast, New Zealand’s water consumption is more evenly distributed between industry and agriculture, each accounting for approximately 45% of the water supply, while domestic use represents a smaller 10% portion.

Từ vựng tốt trong bài

 • Predominantly (adv): phần lớn, chủ yếu là
  Giải thích: mostly or mainly
  Ví dụ: She is predominantly a dancer, but she also sings.
 • Utilize (v): sử dụng, tận dụng
  Giải thích: to use something in an effective way
  Ví dụ: The investment strategy is utilized by experienced multinationals.
 • A minimal allocation (n): sự phân bố nhỏ/ tối thiểu
  Giải thích: the smallest possible distribution or assignment
  Ví dụ: The team decided on a minimal allocation of resources to address the urgent issue.
 • Represent (v): đại diện, tượng trưng
  Giải thích: to show or describe something or someone
  Ví dụ: He represents himself as an expert, but he knows nothing.
 • Mere (adj): nhỏ
  Giải thích: used to emphasize that something is not large or important
  Ví dụ: A mere 2 per cent of their budget has been spent on publicity.
 • Surpass (v): vượt qua, vượt trội
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: The company has surpassed its rival in terms of revenue.
 • Dedicated (adj): dành riêng
  Giải thích: designed to be used for one particular purpose
  Ví dụ: Investing in dedicated bike lanes will encourage more bicycle commuter.
 • Evenly distribute (v): phân bố đồng đều
  Giải thích: to distributed or spread uniformly across a given area or among a group
  Ví dụ: The charity ensured that the donations were evenly distributed among the different regions affected by the disaster.

Lược dịch tiếng Việt

Bảng này cung cấp sự so sánh về mức tiêu thụ nước ở bốn quốc gia khác nhau cho mục đích nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

Chủ yếu, Ai Cập và Ả Rập Saudi hướng phần lớn nguồn cung cấp nước của họ vào các hoạt động nông nghiệp trong khi nước tiêu thụ nước lớn nhất ở Canada là ngành công nghiệp.

Ở Ai Cập, hơn 80% lượng nước được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, với sự phân bổ tối thiểu cho cả khu vực công nghiệp và sinh hoạt, mỗi khu vực chiếm 10% hoặc ít hơn. Tương tự, ở Ả Rập Saudi, tiêu dùng nông nghiệp chiếm 64%, tiếp theo là tỷ lệ nhỏ hơn đáng kể cho sử dụng công nghiệp, chỉ còn lại 6% cho mục đích sinh hoạt.

Ngược lại, việc phân phối nước của Canada chủ yếu ưu tiên cho các hoạt động công nghiệp, với mức phân bổ đáng kể 70% cho lĩnh vực này. Con số này vượt xa tỷ lệ nước dành riêng cho mục đích sinh hoạt (20%) và sử dụng trong nông nghiệp (10%). Ngược lại, mức tiêu thụ nước của New Zealand được phân bổ đồng đều hơn giữa công nghiệp và nông nghiệp, mỗi ngành chiếm khoảng 45% nguồn cung cấp nước, trong khi sử dụng trong sinh hoạt chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 10%.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng