Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 29/7/2023 – Banning mobile phones

The use of mobile phones is as antisocial as smoking. Smoking is banned in certain places so mobile phones should be banned like smoking. To what extent do you agree or disagree?

Brainstorming 

Agree:

 • Disruption of social interactions: Mobile phone usage can indeed lead to antisocial behavior by distracting individuals from real-life interactions. People engrossed in their phones often ignore the people around them, hindering meaningful social connections.
 • Public etiquette: Similar to smoking, phone usage in public places can be disruptive and inconsiderate. Loud phone conversations or playing audio without headphones can disturb others, just like secondhand smoke affects non-smokers.
 • Safety concerns: Using phones while walking, driving, or in other situations can pose safety hazards, akin to the risks associated with smoking in public areas. Both activities can distract individuals from their surroundings and potentially lead to accidents.

Disagree:

 • Different nature of activities: While both activities might have negative impacts, they are fundamentally different. Smoking poses direct health risks to both the smoker and those exposed to secondhand smoke, whereas mobile phone usage does not pose the same health hazards to others.
 • Necessity of communication: Mobile phones are essential for communication and are often used for emergencies or important matters. Banning them entirely could hinder people’s ability to stay connected, especially in critical situations.
 • Regulation and guidelines: Implementing guidelines or regulations about phone usage in certain areas rather than an outright ban might be more effective. For instance, creating designated phone-use zones or enforcing rules on noise levels could be beneficial.

Sample 

Mobile phones have become an integral part of modern society, and their ubiquitous usage raises debates similar to those surrounding public smoking. Some argue that mobile phone usage is as antisocial as smoking and should be banned in certain places. I oppose the recommendation for several reasons. 

Advocates of banning mobile phones in public spaces liken their impact to smoking in various aspects. Firstly, they argue that excessive phone usage disrupts social interactions. People engrossed in their phones often ignore the people around them, hindering meaningful real-life interactions and contributing to a decline in face-to-face communication. Moreover, the manner in which phones are used in public spaces can be disruptive and inconsiderate, similar to the effects of secondhand smoke. Loud phone conversations or playing audio without headphones can disturb others, leading to discomfort or annoyance, just like secondhand smoke affects non-smokers.

However, there are dissenting opinions regarding the proposal to ban mobile phones in certain places akin to smoking bans. I think while mobile phone usage can cause disruptions, it differs significantly from smoking due to the lack of direct health risks posed to others. Furthermore, mobile phones are crucial for communication, especially in emergencies or essential matters. A complete ban could hinder people’s ability to stay connected and seek help when needed, potentially causing more harm than good. Instead of an outright ban, I suggest implementing regulations or guidelines for phone usage in public areas. Creating designated phone-use zones or enforcing rules on noise levels could mitigate disruptions without infringing on people’s communication needs.

In conclusion, while mobile phone usage shares some characteristics with public smoking in terms of disruption, a complete ban may not be a viable solution. I recommend regulated usage guidelines or designated zones could be better because it minimizes disruptions and allows essential communication.

New words

 • Ubiquitous  (n): có mặt khắp nơi, rất phổ biến
  Giải thích: seeming to be everywhere
  Ví dụ: Leather is very much in fashion this season, as is the ubiquitous denim.
 • Hinder (v): cản trở, gây trở ngại
  Giải thích: to limit the ability of someone to do something, or to limit the development of something
  Ví dụ: He will not hinder anything useful nor allow anything harmful.
 • Inconsiderate  (adj): không chu đáo
  Giải thích: not thinking or worrying about other people or their feelings
  Ví dụ: Our neighbours are very inconsiderate – they’re always playing loud music late at night.
 • Secondhand smoke  (n): phục hồi
  Giải thích: unwanted smoke that people breathe in from cigarettes, etc. that other people are smoking
  Ví dụ: hút thuốc bị động
 • Dissenting  (adj): bất đồng
  Giải thích: showing a strongly different opinion on a particular question, especially an official suggestion or plan, a legal decision, or a popular belief
  Ví dụ: There are dissenting opinions among the members.
 • Akin to  (adj): tương tự như
  Giải thích: having some of the same qualities
  Ví dụ: They speak a language akin to French.
 • Infringe on  (v): vi phạm
  Giải thích: If something infringes on/upon someone’s rights or freedom, it takes away some of their rights or limits their freedom
  Ví dụ: He occasionally infringes the law by parking near a junction.

Translation into Vietnamese

Điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại và việc sử dụng phổ biến của chúng làm dấy lên những cuộc tranh luận tương tự như xung quanh việc hút thuốc ở nơi công cộng. Một số người cho rằng việc sử dụng điện thoại di động cũng phản xã hội như hút thuốc và nên bị cấm ở một số nơi. Tôi phản đối đề xuất này vì nhiều lý do.

Người ủng hộ việc cấm điện thoại di động ở nơi công cộng đánh giá tác động của chúng giống như việc hút thuốc trong nhiều khía cạnh. Thứ nhất, họ cho rằng việc sử dụng điện thoại quá mức sẽ làm gián đoạn các tương tác xã hội. Những người mải mê sử dụng điện thoại thường phớt lờ những người xung quanh, cản trở những tương tác có ý nghĩa trong cuộc sống thực và góp phần làm suy giảm khả năng giao tiếp mặt đối mặt. Hơn nữa, cách sử dụng điện thoại ở không gian công cộng có thể gây rối và thiếu chu đáo, tương tự như tác động của khói thuốc thụ động. Nói chuyện lớn trên điện thoại hoặc phát âm thanh mà không đeo tai nghe có thể làm phiền người khác, dẫn đến khó chịu hoặc khó chịu, giống như việc hút thuốc thụ động ảnh hưởng đến những người không hút thuốc.

Tuy nhiên, có những ý kiến ​​bất đồng liên quan đến đề xuất cấm điện thoại di động ở một số nơi giống như cấm hút thuốc. Tôi nghĩ mặc dù việc sử dụng điện thoại di động có thể gây gián đoạn nhưng nó khác biệt đáng kể so với việc hút thuốc do không gây ra rủi ro trực tiếp cho sức khỏe của người khác. Hơn nữa, điện thoại di động rất quan trọng trong việc liên lạc, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp hoặc những vấn đề thiết yếu. Lệnh cấm hoàn toàn có thể cản trở khả năng duy trì kết nối và tìm kiếm trợ giúp khi cần của mọi người, có khả năng gây hại nhiều hơn là có lợi. Thay vì cấm hoàn toàn, tôi đề nghị thực hiện các quy định hoặc hướng dẫn sử dụng điện thoại ở khu vực công cộng. Tạo các khu vực sử dụng điện thoại được chỉ định hoặc thực thi các quy tắc về mức độ tiếng ồn có thể giảm thiểu tình trạng gián đoạn mà không ảnh hưởng đến nhu cầu liên lạc của mọi người.

Tóm lại, mặc dù việc sử dụng điện thoại di động có một số đặc điểm giống với việc hút thuốc ở nơi công cộng về mặt gây gián đoạn, lệnh cấm hoàn toàn có thể không phải là giải pháp khả thi. Tôi khuyên bạn nên sử dụng các nguyên tắc sử dụng được quy định hoặc các khu vực được chỉ định có thể tốt hơn vì nó giảm thiểu sự gián đoạn và cho phép liên lạc cần thiết.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng