Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 28/10/2023 – Space travel

Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?

Paraphrasing 

 • Space travel = space tourism = space exploration = to send tourists into space = private citizens venture beyond Earth’s atmosphere
 • possible = be within our reach = a potential frontier in travel and adventure = be now on the cusp of becoming a reality
 • in the future = in the years ahead 

Brainstorming 

(Đây là dạng câu hỏi Opinion question, và cách trả lời dễ nhất là balanced view: xu hướng trên vừa có lợi, vừa có hại)

Body 1: Positive aspects

 • Economic growth: The emergence of space tourism could create a new, multibillion-dollar industry. This could lead to job creation, economic growth, and potentially increased investments in related sectors. 
 • Inspiration and education: Space tourism could inspire new generations of scientists, engineers, and explorers. The awe-inspiring experience of space travel could motivate more students to pursue careers in STEM fields. 

Body 2: Negative aspects

 • Environmental impact: The emissions and environmental footprint of space travel, particularly rocket launches, could have adverse effects on Earth’s atmosphere and climate. This includes the release of greenhouse gases and other pollutants. 
 • Safety concerns: Space travel, especially in its early stages, may involve significant risks. Accidents or failures in space tourism ventures could result in loss of life and significant setbacks for the industry. 
 • Inequality and accessibility: Space tourism is likely to be an expensive endeavor, which may limit access to only the wealthiest individuals or nations. This could exacerbate existing inequalities in access to opportunities and resources. 
 • Ethical considerations: There may be ethical dilemmas associated with space tourism, such as potential conflicts over space resources, preservation of celestial bodies, and the impact on extraterrestrial environments.

Sample

The prospect of sending tourists into space is now within our reach, and many anticipate the emergence of a burgeoning tourism industry in the years ahead. While there will be repercussions on our climate and safety, I believe this is a justifiable trade-off for the prosperity and inspiration it could bring to future generations. 

One of the most significant advantages of space tourism is it has the potential to evolve into a multibillion-dollar industry. Many people, particularly prominent figures in the business realm, harbored a curiosity and aspiration for such an experience. Once orbital flights become a regular offering and are accessible to these individuals, they would be willing to invest substantially in space travel. Furthermore, space tourism stands to ignite the imaginations of new generations of engineers. The concept of space travel was once confined to the realm of fantasy until Neil Armstrong took those historic steps on the moon’s surface. This achievement spurred millions of aspiring engineers and scientists to reach for new heights in space technology.

However, space tourism is not without its challenges and potential downsides. Firstly, space tourism carries potentially severe implications for Earth’s climate. The emission of soot from rockets has the capacity to elevate temperatures in the vicinity of launch sites. Research indicates that this phenomenon extends to the polar regions, resulting in rising sea levels and contributing to global warming. Additionally, safety concerns cannot be overlooked. Space travel, especially in its early stages, carries inherent risks. Accidents or failures during space tourism ventures could result in loss of life and significant setbacks for the industry. Ensuring the safety of passengers and crew members will be a paramount consideration for any space tourism initiative.

In conclusion, space tourism holds great promise for economic growth, inspiration, and education. However, it also raises important concerns regarding its environmental impact and safety.

New words

 • Anticipate (v): đón đợi, mong ngóng
  Giải thích: to imagine or expect that something will happen
  Ví dụ: We anticipated the day we would have a holiday.
 • Repercussion (n): hậu quả
  Giải thích: the effect that an action, event, or decision has on something, especially a bad effect
  Ví dụ: Any decrease in tourism could have serious repercussions for the local economy.
 • Trade-off (n): đánh đổi, sự trao đổi
  Giải thích: a balancing of two opposing situations or qualities, both of which are desired
  Ví dụ: The tradeoff in a democracy is between individual liberty and an orderly society.
 • Realm (n): lĩnh vực
  Giải thích: an area of interest or activity
  Ví dụ: Her interests are in the realm of practical politics.
 • Harbor (v): nuôi dưỡng (ý nghĩ, ý chí…)
  Giải thích: to think about or feel something, usually over a long period
  Ví dụ: There are those who harbour suspicions about his motives.
 • Aspiration (n): sự khát vọng
  Giải thích: something that you hope to achieve
  Ví dụ: She has aspiration to become a singer.
 • Ignite (v): đốt cháy
  Giải thích: to cause a dangerous, excited, or angry situation to begin
  Ví dụ: The fuel spontaneously ignites because of the high temperature and pressure.
 • Elevate (v): nâng lên
  Giải thích: to raise something or lift something up
  Ví dụ: The platform was elevated by means of hydraulic legs.
 • In the vicinity of (n): gần, xấp xỉ
  Giải thích: approximately
  Ví dụ: The club is believed to have paid in the vicinity of €3 million for Domingo.
 • Significant setbacks (n): rủi ro đáng kể
  Giải thích: major obstacles or hindrances that have a notable negative impact on progress or success.
  Ví dụ: The economic recession caused significant setbacks for many businesses, leading to layoffs and financial struggles.

Translating into Vietnamese

Viễn cảnh đưa khách du lịch vào vũ trụ hiện nằm trong tầm tay của chúng ta và nhiều người dự đoán sự xuất hiện của ngành du lịch đang phát triển trong những năm tới. Mặc dù sẽ có những tác động đến khí hậu và sự an toàn của chúng ta, nhưng tôi tin rằng đây là sự đánh đổi chính đáng để có được sự thịnh vượng và nguồn cảm hứng mà nó có thể mang lại cho các thế hệ tương lai.

Một trong những lợi thế quan trọng nhất của du lịch vũ trụ là nó có tiềm năng phát triển thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Nhiều người, đặc biệt là những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, luôn nuôi dưỡng sự tò mò và khao khát được trải nghiệm như vậy. Khi các chuyến bay quỹ đạo trở thành dịch vụ thường xuyên và những cá nhân này có thể tiếp cận được, họ sẽ sẵn sàng đầu tư đáng kể vào du hành vũ trụ. Hơn nữa, du lịch vũ trụ còn khơi dậy trí tưởng tượng của các thế hệ kỹ sư mới. Khái niệm du hành vũ trụ từng bị giới hạn trong lĩnh vực tưởng tượng cho đến khi Neil Armstrong thực hiện những bước đi lịch sử đó trên bề mặt mặt trăng. Thành tựu này đã thúc đẩy hàng triệu kỹ sư và nhà khoa học đầy tham vọng vươn tới những tầm cao mới trong công nghệ vũ trụ.

Tuy nhiên, du lịch vũ trụ không phải là không có những thách thức và nhược điểm tiềm ẩn. Thứ nhất, du lịch vũ trụ tiềm ẩn những tác động nghiêm trọng đối với khí hậu Trái đất. Việc phát thải hợp chất đen từ tên lửa có khả năng làm tăng nhiệt độ ở khu vực lân cận bãi phóng. Nghiên cứu chỉ ra rằng hiện tượng này kéo dài đến các vùng cực, dẫn đến mực nước biển dâng cao và góp phần làm trái đất nóng lên. Ngoài ra, không thể bỏ qua những lo ngại về an toàn. Du hành vũ trụ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, tiềm ẩn những rủi ro cố hữu. Tai nạn hoặc thất bại trong các dự án du lịch vũ trụ có thể dẫn đến thiệt hại về nhân mạng và những hậu quả đáng kể cho ngành. Đảm bảo an toàn cho hành khách và thành viên phi hành đoàn sẽ là mối quan tâm hàng đầu đối với bất kỳ sáng kiến du lịch vũ trụ nào.

Tóm lại, du lịch vũ trụ hứa hẹn rất nhiều về tăng trưởng kinh tế, nguồn cảm hứng và giáo dục. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những lo ngại quan trọng về tác động và sự an toàn đối với môi trường.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng