Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 28/10/2023 – Maps about a plan to redevelop an industrial site

The diagrams below give information about a plan to redevelop an industrial site.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Bài viết mẫu:

The provided maps illustrate the proposed transformation of an industrial zone.

The most significant change entails the conversion of the industrial zone into a new residential space. This results in the removal of office spaces and a factory to make way for the construction of housing units and various amenities for the future residents. 

Currently, the industrial area is bounded by Chimney Road to the north, Swallow Street to the south, Pie Walk to the right, and Toe Lane to the left. The entrance and reception area are currently situated in the northern section. In the southeastern corner, there is an existing factory, while the parking and storage facilities are located in the west. Additionally, six offices and a canteen are positioned in the southern part.

As per the proposed plan, the entrance and reception area will be replaced with residential spaces, which will include three double-bedroom houses accessible through communal gardens. On the eastern side of the site, it is anticipated that the factory will be substituted with apartment buildings, strategically positioned adjacent to the newly constructed parking area. In the western section, three-bedroom and four-bedroom houses are slated to replace the existing structures, while the plan suggests transforming the current offices and canteen into parking garages.

Từ vựng hay trong bài:

 • Entail (v): bao gồm, cần phải làm gì đó
  Giải thích: to make something necessary, or to involve something
  Ví dụ: Such a large investment inevitably entails some risk.
 •  Make way for (v): nhường chỗ cho
  Giải thích: to provide a space or an opportunity for something else
  Ví dụ: Some beautiful old buildings were torn down to make way for the new parking garage.
 • Amenity (n): dịch vụ tiện nghi
  Giải thích: something, such as a swimming pool or shopping centre, that is intended to make life more pleasant or comfortable for the people in a town, hotel, or other place
  Ví dụ: The council has some spare cash, which it proposes to spend on public amenities.
 • Bound (v): giới hạn, phạm vi
  Giải thích: to mark or form the limits of
  Ví dụ: The town is bounded on one side by a river.
 • Facility (n): cơ sở vật chất
  Giải thích:  a place, especially including buildings, where a particular activity happens
  Ví dụ: The community center has some of the newest equipment and best facilities in town.
 • Anticipate (v): dự đoán trước
  Giải thích: to imagine or expect that something will happen
  Ví dụ: We had one or two difficulties along the way that we didn’t anticipate.
 • Substitute (v): thay thế
  Giải thích: to use something or someone instead of another thing or person
  Ví dụ: You can substitute the wheat flour with almond flou
 • Strategically (n): về mặt chiến lược
  Giải thích: someone who officially belongs to a particular country
  Ví dụ: All foreign nationals were advised to leave the country following the outbreak of civil war.
 • Adjacent to (adj): liền kề, gần
  Giải thích: very near, next to, or touching
  Ví dụ: They lived in a house adjacent to the railway.
 • Slate (v): dự kiến sẽ xảy ra
  Giải thích: to be expected to happen in the future or to be expected to be or do something in the future
  Ví dụ: Jeff is slated to be the next captain of the team.

Lược dịch Tiếng Việt:

Bản đồ minh họa sự chuyển đổi được đề xuất của một khu công nghiệp.

Sự thay đổi quan trọng nhất liên quan đến việc chuyển đổi khu công nghiệp thành một khu dân cư mới. Điều này dẫn đến việc loại bỏ không gian văn phòng và một nhà máy để nhường chỗ cho việc xây dựng các căn hộ và tiện ích đa dạng cho cư dân tương lai.

Hiện tại, khu công nghiệp được bao bọc bởi Đường Chimney ở phía bắc, Phố Swallow ở phía nam, Pie Walk ở bên phải và Toe Lane ở bên trái. Khu vực lối vào và lễ tân hiện nằm ở phần phía Bắc. Ở góc đông nam, hiện tại có một nhà máy, trong khi bãi đậu xe và kho bãi được đặt ở phía tây. Ngoài ra, có sáu văn phòng và một căng tin được đặt ở phía Nam.

Theo kế hoạch đề xuất, khu vực lối vào và lễ tân sẽ được thay thế bằng không gian dân cư, bao gồm ba ngôi nhà hai phòng ngủ có lối vào qua vườn chung. Ở phía đông của khu đất, dự kiến nhà máy sẽ được thay thế bằng các tòa nhà chung cư, có vị trí chiến lược liền kề với khu vực đỗ xe mới được xây dựng. Ở khu phía Tây, các ngôi nhà ba phòng ngủ và bốn phòng ngủ được lên kế hoạch thay thế các công trình hiện có, trong khi kế hoạch đề xuất chuyển các văn phòng và căng tin hiện tại thành nhà để xe.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng