Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 27/5/2023 – Social skills vs Good qualifications

Some employers are giving increased importance to employing people with good social skills in addition to good qualifications. Do you agree or disagree that social skills are as important as good qualifications for success in a job?

Bài mẫu

In contemporary workplaces, there is a growing emphasis on the significance of social skills alongside qualifications for achieving success in a job. I firmly believe that social skills hold equal importance as qualifications, as they contribute significantly to fostering a conducive work environment, enhancing productivity, and driving professional growth.

To commence, possessing good qualifications is undeniably crucial as it showcases an individual’s academic or technical expertise, which serves as the foundation for performing job-specific tasks. However, social skills complement these qualifications by enabling effective communication, collaboration, and interpersonal relations within a professional setting. In today’s collaborative work environments, the ability to work in teams, resolve conflicts, and convey ideas persuasively is as vital as possessing technical knowledge or academic qualifications. Employees with strong social skills often demonstrate adaptability, empathy, and leadership qualities, fostering an inclusive and productive workplace culture.

Moreover, social skills are pivotal in roles that involve direct interactions with clients or stakeholders. Proficiency in communication and relationship-building allows employees to comprehend client needs, negotiate effectively, and provide exceptional customer service. In sales or client-facing roles, individuals with superior social skills can build rapport, which is crucial for customer satisfaction and long-term business success. However, it would be remiss to disregard the significance of qualifications. Technical expertise, academic achievements, and specialized skills are fundamental for performing job-specific tasks efficiently. These qualifications provide the necessary knowledge and proficiency required in a particular field, laying the groundwork for professional competence.

In conclusion, while qualifications are essential for demonstrating expertise in a specific domain, social skills are equally imperative for effective communication, collaboration, and relationship-building within a workplace. The integration of good qualifications with strong social skills is indispensable for thriving in today’s diverse and dynamic work environments, thereby affirming the equal importance of both factors for achieving success in a job.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Từ vựng tốt trong bài

 • Alongside  (preposition/adv): cùng với
  Giải thích: next to, or together with
  Ví dụ: The new pill will be used alongside existing medicines.
 • Productivity  (n): năng suất
  Giải thích: the rate at which a company or country makes goods, usually judged in connection with the number of people and the amount of materials necessary to produce the goods
  Ví dụ: Productivity can be improved by using modern technology.
 • Commence  (v): bắt đầu
  Giải thích: to begin something
  Ví dụ: Unfortunately, he commenced speaking before all the guests had finished eating.
 • Showcase  (v): trưng bày, giới thiệu, thể hiện
  Giải thích: to show the best qualities or parts of something
  Ví dụ: The main aim of the exhibition is to showcase British design.
 • Technical expertise  (n): sự thành thạo kỹ thuật
  Giải thích: specialized knowledge and skills in a particular technical field
  Ví dụ: The emerging surgeon soon realizes that technical expertise in the operating theatre is only pan of a successful outcome.
 • Serve as the foundation for  (v): làm nền tảng cho
  Giải thích: to act as the basis or support for
  Ví dụ: Strong communication skills serve as the foundation for effective collaboration in a team setting.
 • Complement  (v): bổ sung
  Giải thích: to make something else seem better or more attractive when combining with it
  Ví dụ: Strawberries and cream complement each other perfectly.
 • Adaptability  (n): khả năng thích ứng
  Giải thích: an ability or willingness to change in order to suit different condition
  Ví dụ:  The new employee was praised for his adaptability to different situations.
 • Inclusive  (adj): bao gồm, toàn diện
  Giải thích: including everything or all types of people
  Ví dụ: The governments want to reach a settlement that is as inclusive as possible.
 • Relationship-building  (n): việc xây dựng mối quan hệ
  Giải thích: the process of establishing and cultivating connections with others
  Ví dụ: Successful leaders prioritize relationship-building to create a positive and collaborative work environment.
 • Build rapport  (v): xây dựng mối quan hệ tốt
  Giải thích: to develop a positive and harmonious relationship with someone
  Ví dụ: The salesperson worked hard to build rapport with clients, leading to increased trust and successful business partnerships.
 •  Lay the groundwork for  (v): làm nền tảng cho
  Giải thích: to establish the initial foundation or preparation for something
  Ví dụ: The research conducted by the team laid the groundwork for the development of a groundbreaking new technology.

Lược dịch tiếng Việt

Trong các môi trường làm việc hiện đại, người ta ngày càng chú trọng đến tầm quan trọng của các kỹ năng xã hội bên cạnh trình độ chuyên môn để đạt được thành công trong công việc. Tôi tin chắc rằng các kỹ năng xã hội có tầm quan trọng ngang bằng với bằng cấp, vì chúng góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy môi trường làm việc thuận lợi, nâng cao năng suất và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp.

Đầu tiên, việc sở hữu trình độ chuyên môn tốt là điều không thể phủ nhận vì nó thể hiện chuyên môn kỹ thuật hoặc học thuật của một cá nhân, làm nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công việc. Tuy nhiên, các kỹ năng xã hội bổ sung cho những bằng cấp này bằng cách cho phép giao tiếp, hợp tác và quan hệ giữa các cá nhân hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp. Trong môi trường làm việc hợp tác ngày nay, khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết xung đột và truyền đạt ý tưởng một cách thuyết phục cũng quan trọng như việc sở hữu kiến thức kỹ thuật hoặc trình độ học vấn. Những nhân viên có kỹ năng xã hội tốt thường thể hiện khả năng thích ứng, sự đồng cảm và phẩm chất lãnh đạo, thúc đẩy văn hóa làm việc hòa nhập và hiệu quả.

Hơn nữa, kỹ năng xã hội đóng vai trò then chốt trong các vai trò liên quan đến tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc các bên liên quan. Sự thành thạo trong giao tiếp và xây dựng mối quan hệ cho phép nhân viên hiểu được nhu cầu của khách hàng, đàm phán hiệu quả và cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Trong vai trò bán hàng hoặc giao tiếp với khách hàng, những cá nhân có kỹ năng xã hội vượt trội có thể xây dựng mối quan hệ, điều này rất quan trọng để mang lại sự hài lòng của khách hàng và thành công kinh doanh lâu dài. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua tầm quan trọng của bằng cấp. Chuyên môn kỹ thuật, thành tích học tập và kỹ năng chuyên môn là nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công việc một cách hiệu quả. Những bằng cấp này cung cấp kiến thức và trình độ cần thiết trong một lĩnh vực cụ thể, đặt nền tảng cho năng lực chuyên môn.

Tóm lại, trong khi bằng cấp là cần thiết để thể hiện kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể thì các kỹ năng xã hội cũng không kém phần quan trọng để giao tiếp, hợp tác và xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc. Việc tích hợp trình độ chuyên môn tốt với kỹ năng xã hội vững chắc là điều tất yếu để phát triển trong môi trường làm việc đa dạng và năng động ngày nay, từ đó khẳng định tầm quan trọng như nhau của cả hai yếu tố để đạt được thành công trong công việc.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Onlinesách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng