Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 27/5/2023 – Line graph about the price of bananas

The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The provided line graph illustrates the price fluctuations of bananas in four distinct countries: Japan, France, Germany, and the USA from 1994 to 2004.

Overall, Japan consistently held the highest banana prices, while the USA maintained the lowest prices. Additionally, barring the USA, all countries witnessed significant price variations over the ten-year period.

In Japan, the banana cost initiated at $1.80/kg in 1994, peaked at $2.80 in the subsequent year, and then declined to $2.00 by 1996. From 1996 to 2000, prices oscillated between $1.90 and $2.20 before dipping to approximately $1.50 in 2001. Thereafter, prices surged to $2.10 in the following year and notably escalated to $2.50 by the end of the period. Conversely, the price of bananas in America remained relatively steady, hovering around $1.10 throughout the entire decade after an increase from $0.70 in 1994.

France and Germany commenced at $1.60 and $1.40, respectively. However, the former remained relatively stable until 1997, whereas the latter varied between $1.20 and $1.50. Subsequently, both countries followed a relatively similar fluctuating trend, but since 2002, while France plunged to a low of $1.00 before a partial recovery to $1.60 by the conclusion of the period, Germany stayed almost unaltered at around $1.25.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • Variation (n): sự thay đổi, biến đổi
  Giải thích: a change in amount or level
  Ví dụ: In this climate there will be great variations in temperature throughout the day.
 • Initiate (v): bắt đầu
  Giải thích: to cause something to begin
  Ví dụ: Hague initiated a series of reforms of the Conservative Party.
 • Oscillate (v): dao động
  Giải thích: to move repeatedly from one position to another
  Ví dụ: Her moods oscillated between depression and elation.
 • Dip (v): giảm, đi xuống
  Giải thích: to go down to a lower level
  Ví dụ: As you turn the corner, the road dips suddenly.
 • Hover (v): ổn định
  Giải thích: to stay at or near a particular level
  Ví dụ: Inflation is hovering at three percent.
 • Plunge (v): lao xuống
  Giải thích: to move or fall suddenly forward, down, or into something
  Ví dụ: Her car plunged off the cliff.
 • A partial recovery (n): sự phục hồi một phần
  Giải thích: a limited or incomplete recovery, indicating improvement but not a full return to the previous state
  Ví dụ: The stock market experienced a partial recovery after the initial decline, but it did not reach the pre-crash levels.
 • Unaltered (adj): không thay đổi
  Giải thích: that has stayed the same or not been changed
  Ví dụ: The museum has remained unaltered for a very long time.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ đường được cung cấp minh họa sự biến động giá chuối ở bốn quốc gia riêng biệt: Nhật Bản, Pháp, Đức và Hoa Kỳ từ năm 1994 đến năm 2004.

Nhìn chung, Nhật Bản liên tục giữ giá chuối cao nhất, trong khi Mỹ duy trì mức giá thấp nhất. Ngoài ra, ngoại trừ Mỹ, tất cả các quốc gia đều chứng kiến sự biến động giá đáng kể trong khoảng thời gian 10 năm.

Tại Nhật Bản, giá chuối bắt đầu ở mức 1,80 USD/kg vào năm 1994, đạt đỉnh 2,80 USD trong năm tiếp theo và sau đó giảm xuống còn 2,00 USD vào năm 1996. Từ năm 1996 đến năm 2000, giá chuối dao động trong khoảng từ 1,90 USD đến 2,20 USD trước khi giảm xuống khoảng 1,50 USD vào năm 2001. Sau đó , giá đã tăng lên 2,10 USD trong năm tiếp theo và đáng chú ý là tăng lên 2,50 USD vào cuối giai đoạn này. Ngược lại, giá chuối ở Mỹ vẫn tương đối ổn định, dao động quanh mức 1,10 USD trong suốt cả thập kỷ sau khi tăng từ 0,70 USD vào năm 1994.

Pháp và Đức có giá khởi điểm lần lượt là 1,60 USD và 1,40 USD. Tuy nhiên, đồng tiền trước vẫn tương đối ổn định cho đến năm 1997, trong khi đồng tiền sau dao động trong khoảng từ 1,20 USD đến 1,50 USD. Sau đó, cả hai quốc gia đều có xu hướng biến động tương đối giống nhau, nhưng kể từ năm 2002, trong khi Pháp giảm xuống mức thấp 1,00 USD trước khi phục hồi một phần lên 1,60 USD vào cuối giai đoạn này, thì Đức hầu như không thay đổi ở mức khoảng 1,25 USD.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng