Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 27/1/2024 – Living away from family while at university

In some countries, students live with their family while studying at a university. In other countries, students attend university in another city.  Do you think the advantages of living away from the family home while attending university outweigh the disadvantages?

Paraphrase

to live with their family 

 • reside with their family.
 • dwell in the same household as their family.
 • share a residence with their family.
 • inhabit a home alongside their family.

living away from the family home while attending university

 • Residing independently during university education.
 • Staying apart from the family residence while pursuing a degree.
 • Living autonomously while enrolled in university.
 • Domiciling separately from the family home while at university.

Sample

In various nations, students confront the pivotal choice of either residing with their families while pursuing a university education or embracing independent living in a different city. Although both options present distinctive advantages and drawbacks, I firmly contend that the merits of living away from the family home during university studies outweigh the disadvantages.

On the one hand, independent living during student life entails several challenges. The first drawback is the potential onset of homesickness and emotional stress stemming from the detachment from one’s familial support system and accustomed surroundings. The emotional toll caused by this separation can significantly impact the overall well-being of students. Furthermore, the financial implications associated with renting accommodation and meeting daily expenses pose a formidable challenge, particularly for students from economically constrained backgrounds.

On the other hand, I posit that an autonomous life while at university offers more advantages. Firstly, domiciling separately from the family home cultivates a profound sense of autonomy and self-reliance among students. This independence facilitates the development of life skills, including budgeting, time management, and problem-solving, all of which are pivotal for personal and professional growth. Another benefit of studying away from home is the conducive environment it creates for academic focus and concentration. The university setting fosters an atmosphere conducive to learning, with fewer distractions compared to a family environment.

In conclusion, while the decision to live away from the family home during university studies leads to challenges, such as homesickness and financial strain, I contend that the overarching benefits of personal development and academic concentration make it an advantageous choice.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

New words

 • Confront (v): đương đầu, đối đầu, đối mặt
  Giải thích: to face, meet, or deal with a difficult situation or person
  Ví dụ: As she left the court, she was confronted by angry crowds who tried to block her way.
 • Onset  (n): sự bắt đầu, sự khởi đầu
  Giải thích: the beginning of something
  Ví dụ: We have to get the roof fixed before the onset of winter.
 • Homesickness  (n): nỗi nhớ nhà
  Giải thích: the feeling of being unhappy because of being away from home for a long period
  Ví dụ: She saw a counsellor to discuss her homesickness.
 • Emotional stress  (n): ccăng thẳng cảm xúc
  Giải thích: mental tension or strain resulting from adverse or demanding circumstances affecting one’s emotions.
  Ví dụ: Dealing with a breakup can cause emotional stress, leading to feelings of sadness and anxiety.
 • Stem from  (v): bắt nguồn từ
  Giải thích: to start or develop as the result of something
  Ví dụ: Their disagreement stemmed from a misunderstanding.
 • Detachment  (n): tính độc lập, sự tháo gỡ, biệt đội
  Giải thích: a group of soldiers who are separated from the main group in order to perform a particular duty
  Ví dụ: A military detchment was sent to the island to provide support.
 • Pose a formidable challenge  (v): đặt ra một thách thức đáng kể
  Giải thích: to present a difficult challenge that is difficult to overcome.
  Ví dụ: Climbing Mount Everest poses a formidable challenge even for experienced climbers.
 • Autonomous  (adj): tự chủ
  Giải thích: independent and having the power to make decisions for yourself
  Ví dụ: The company’s divisions, which have been largely autonomous up to now, will be centralized under the newly appointed CEO.
 • Domicile  (v): ở tại, định chỗ ở tại (nơi nào)
  Giải thích: to treat a specified country as a permanent home.
  Ví dụ: Residents could have been be domiciled here well before.
 • Cultivate  (v): trau dồi, nuôi dưỡng, tu dưỡng (nhằm cải thiện tốt lên)
  Giải thích: to try to develop and improve something
  Ví dụ: She has cultivated an image as a tough negotiator.
 • Conducive to  (adj): có lợi
  Giải thích: providing the right conditions for something good to happen or exist
  Ví dụ: Such a noisy environment was not conducive to a good night’s sleep.

Translation

Ở nhiều quốc gia khác nhau, sinh viên phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng là sống cùng gia đình trong khi theo học đại học hoặc sống tự lập ở một thành phố khác. Mặc dù cả hai lựa chọn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng biệt, tôi khẳng định chắc chắn rằng lợi ích của việc sống xa gia đình trong thời gian học đại học sẽ lớn hơn những bất lợi.

Một mặt, cuộc sống tự lập trong suốt cuộc đời sinh viên kéo theo một số thách thức. Hạn chế đầu tiên là khả năng xuất hiện nỗi nhớ nhà và căng thẳng về cảm xúc bắt nguồn từ sự tách rời khỏi hệ thống hỗ trợ gia đình và môi trường xung quanh quen thuộc. Những tổn thương về mặt tinh thần do sự chia ly này gây ra có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của học sinh. Hơn nữa, những tác động tài chính liên quan đến việc thuê chỗ ở và đáp ứng các chi phí hàng ngày đặt ra một thách thức lớn, đặc biệt đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Mặt khác, tôi thừa nhận rằng cuộc sống tự chủ khi học đại học mang lại nhiều lợi thế hơn. Thứ nhất, việc sống tách biệt với gia đình nuôi dưỡng ý thức tự chủ và tự lực sâu sắc của sinh viên. Sự độc lập này tạo điều kiện cho sự phát triển các kỹ năng sống, bao gồm lập ngân sách, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề, tất cả đều đóng vai trò then chốt cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Một lợi ích khác của việc học xa nhà là môi trường thuận lợi mà nó tạo ra cho sự tập trung trong học tập. Môi trường đại học nuôi dưỡng một bầu không khí thuận lợi cho việc học tập, ít bị xao lãng hơn so với môi trường gia đình.

Tóm lại, mặc dù quyết định sống xa gia đình trong thời gian học đại học dẫn đến những thách thức, chẳng hạn như nỗi nhớ nhà và căng thẳng về tài chính, nhưng tôi cho rằng lợi ích bao trùm của việc phát triển cá nhân và tập trung học tập khiến nó trở thành một lựa chọn có lợi.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng