Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 25/3/2023 – Vehicle-free days in cities

Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis and metro on vehicle-free days. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Bài mẫu

In several urban areas, the implementation of vehicle-free days within city centers has sparked debates regarding its overall impact. This initiative aims to restrict private cars, trucks, and motorcycles from accessing these zones, promoting the utilization of public transportation like buses, taxis, and metros. I believe the drawbacks of these vehicle-free days surpass the benefits.

Advocates of vehicle-free days assert numerous compelling advantages. Firstly, such initiatives contribute significantly to reducing air pollution levels in congested city centers. The absence of vehicular emissions during these periods enhances air quality, leading to a healthier environment and potentially mitigating health issues associated with pollution. Additionally, by encouraging the use of public transport, these days promote a more sustainable and eco-friendly mode of commuting, thereby reducing the carbon footprint. Furthermore, vehicle-free days facilitate a safer and more pedestrian-friendly urban environment, promoting physical activity and fostering community engagement.

However, I believe that there are more notable drawbacks to consider. One primary concern is the potential inconvenience caused to individuals reliant on private vehicles for their daily activities, especially those with limited access to or reliance on public transport. The restriction might lead to logistical challenges for businesses that heavily depend on transportation for their operations, potentially affecting productivity and economic activities within the city center. Moreover, the effectiveness of these vehicle-free days in reducing overall traffic congestion remains a subject of debate, as rerouting vehicles to alternative routes or areas outside the city center might exacerbate traffic in those locations.

In conclusion, while there are valid concerns about the overall benefits they bring to the environment, public health, and urban livability, I opine that the inconvenience and potential economic impacts of implementing vehicle-free days outweigh these upsides. 

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài 

 • Initiative (n): bắt nguồn từ
  Giải thích: a new plan or process to achieve something or solve a problem
  Ví dụ: The peace initiative was welcomed by both sides.
 • Vehicular emission (n): khí thải từ phương tiện giao thông
  Giải thích: pollutants released into the air from vehicles.
  Ví dụ: Strict regulations on vehicular emissions are essential to mitigate air pollution and its adverse effects on public health.
 • Mitigate (v): giảm nhẹ, làm dịu bớt
  Giải thích: to make something less harmful, unpleasant, or bad
  Ví dụ: It is unclear how to mitigate the effects of tourism on the island.
 • Mode of commuting (n): phương tiện giao thông
  Giải thích: means of transportation that individuals use for daily commuting.
  Ví dụ: Bicycles have become a popular and eco-friendly mode of commuting for many urban dwellers seeking a sustainable transportation option.
 • Pedestrian-friendly urban environment (n): môi trường đô thị thân thiện với người đi bộ
  Giải thích: an urban setting designed to accommodate and prioritize pedestrians, making it easy and safe for people to walk.
  Ví dụ: The city’s initiative to create wider sidewalks, pedestrian crossings, and green spaces aims to establish a pedestrian-friendly urban environment that encourages walking and enhances overall community well-being.
 • Community engagement (n): sự tương tác và tham gia của cộng đồng
  Giải thích: the active involvement, participation, and interaction of community members in various activities and decision-making processes.
  Ví dụ: Community engagement is crucial for the success of local initiatives
 • Logistical challenge (n): thách thức về hậu cần
  Giải thích: difficulties or problems related to the organization and coordination of complex logistical processes.
  Ví dụ: The expansion of the project faced logistical challenges due to the need to coordinate deliveries from multiple suppliers within a tight timeframe.
 • Exacerbate (v): làm trầm trọng thêm
  Giải thích: to make something that is already bad even worse
  Ví dụ: This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities.

Lược dịch tiếng Việt

Ở một số khu vực đô thị, việc thực hiện những ngày không xe cộ trong trung tâm thành phố đã gây ra những cuộc tranh luận về tác động tổng thể của nó. Sáng kiến này nhằm mục đích hạn chế ô tô, xe tải và xe máy tư nhân tiếp cận các khu vực này, thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi và tàu điện ngầm. Tôi tin rằng những hạn chế của những ngày không xe cộ này vượt qua những lợi ích.

Những người ủng hộ những ngày không xe cộ khẳng định có nhiều lợi ích thuyết phục. Thứ nhất, những sáng kiến như vậy góp phần đáng kể vào việc giảm mức độ ô nhiễm không khí ở các trung tâm thành phố đông đúc. Việc không có khí thải từ phương tiện giao thông trong những khoảng thời gian này giúp nâng cao chất lượng không khí, dẫn đến một môi trường trong lành hơn và có khả năng giảm thiểu các vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm. Ngoài ra, bằng cách khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ngày nay thúc đẩy một phương thức đi lại bền vững và thân thiện với môi trường hơn, từ đó giảm lượng khí thải carbon. Hơn nữa, những ngày không xe cộ sẽ tạo điều kiện cho môi trường đô thị an toàn hơn và thân thiện với người đi bộ hơn, thúc đẩy hoạt động thể chất và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Tuy nhiên, tôi tin rằng có nhiều nhược điểm đáng chú ý hơn cần xem xét. Mối quan tâm chính là sự bất tiện tiềm ẩn gây ra cho các cá nhân phụ thuộc vào phương tiện cá nhân cho các hoạt động hàng ngày của họ, đặc biệt là những người có khả năng tiếp cận hoặc phụ thuộc hạn chế vào phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế này có thể dẫn đến những thách thức về hậu cần cho các doanh nghiệp hoạt động phụ thuộc nhiều vào vận tải, có khả năng ảnh hưởng đến năng suất và hoạt động kinh tế trong trung tâm thành phố. Hơn nữa, hiệu quả của những ngày không xe cộ này trong việc giảm ùn tắc giao thông nói chung vẫn còn là một chủ đề tranh luận, vì việc định tuyến lại các phương tiện đến các tuyến đường hoặc khu vực thay thế bên ngoài trung tâm thành phố có thể làm trầm trọng thêm tình trạng giao thông ở những địa điểm đó.

Tóm lại, mặc dù có những lo ngại chính đáng về lợi ích tổng thể mà chúng mang lại cho môi trường, sức khỏe cộng đồng và khả năng sống ở đô thị, tôi cho rằng sự bất tiện và tác động kinh tế tiềm tàng của việc thực hiện những ngày không xe cộ vượt xa những mặt tích cực này.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng