Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 23/3/2024 – Higher salaries for senior managers

Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries than the other workers in a company. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

In contemporary organizations, a hierarchical salary structure often dictates significantly higher remuneration for senior managers compared to other employees. Advocates of this disparity argue that such differential pay scales are justifiable and beneficial. I wholeheartedly support this viewpoint, and I will elucidate my stance in the subsequent discussion.

The rationale behind advocating higher salaries for managerial roles lies in the unique qualifications and responsibilities associated with these positions. Senior managers typically possess extensive experience, having ascended through various organizational levels, demonstrating loyalty and acquiring profound expertise along the way. They are entrusted with critical decision-making, negotiation, and problem-solving tasks, alongside overseeing the welfare of numerous employees and ensuring organizational growth and profitability. Therefore, compensating them more generously than regular staff is not only fair but also serves as recognition of their exceptional skills and onerous duties.

Moreover, maintaining a significant salary disparity between senior managers and other employees serves to incentivize and motivate the workforce. Monetary compensation is a primary motivator for employees, and the prospect of salary growth often fuels their dedication and performance. When junior staff witness the lucrative rewards enjoyed by their superiors, it inspires them to strive for excellence and aspire to ascend the organizational hierarchy. Conversely, a policy of salary parity would diminish the incentive for employees to excel, leading to reduced morale and productivity across the organization.

In conclusion, I staunchly advocate for the continuation of a hierarchical salary structure, wherein senior managers receive substantially higher remuneration than other employees. This approach not only acknowledges the unique qualifications and burdens associated with managerial roles but also serves as a potent motivator for organizational success and employee advancement.

Từ vựng tốt trong bài

 • a hierarchical salary structure = differential pay scales = salary disparity (n): cấu trúc lương theo tầng lớp, sự chênh lệch về lương
  Giải thích: a hierarchical salary structure refers to a system where employees receive different levels of pay based on their position, rank, or seniority within an organization.
  Ví dụ: In many companies, there is a hierarchical salary structure where executives earn significantly more than entry-level employees, leading to salary disparity within the organization.
 • significantly higher remuneration for senior managers =  higher salaries for managerial roles = compensating people with leadership roles more generously = lucrative rewards towards superiors = senior managers receive substantially higher remuneration than other employees (n): mức lương cao hơn cho vai trò quản lý
  Giải thích: the practice of paying employees who hold management positions more than those in non-managerial roles due to their increased responsibilities, decision-making authority, and specialized skills.
  Ví dụ: At the company, employees in managerial roles, such as department heads or team leaders, receive higher salaries compared to non-managerial staff to reflect their leadership responsibilities and expertise.
 • be entrusted with = be responsible for = be accountable for = be in charge of (adj): chịu trách nhiệm
  Giải thích: to have control and authority over something or someone and the duty of taking care of it, him, or her
  Ví dụ: The leader team is directly responsible for the day-to-day operations of the business.
 • wholeheartedly = staunchly = completely (adv): hết lòng
  Giải thích: in a way that is completely enthusiastic and without any doubt
  Ví dụ: Both groups are wholeheartedly in favour of the changes.
 • elucidate my stance (v): giải thích rõ quan điểm của tôi
  Giải thích: to clarify or explain one’s position or viewpoint in a clear and detailed manner
  Ví dụ: During the debate, I will elucidate my stance on environmental conservation by providing scientific evidence and real-life examples to support my argument.
 • possess extensive experience (v): sở hữu nhiều kinh nghiệm
  Giải thích: to have a significant amount of knowledge, skills, and practical understanding in a particular field or area due to a long period of exposure or involvement
  Ví dụ: The job applicant possesses extensive experience in project management, having successfully led numerous large-scale projects for multinational companies over the past decade.
 • onerous (adj): nặng nhọc
  Giải thích: difficult to do or needing a lot of effort
  Ví dụ: She found the duties of motherhood onerous.
 • monetary compensation (n): khoản bồi thường tiền bạc
  Giải thích: payment in the form of money provided to an individual as remuneration, reimbursement, or settlement for a service, loss, or expense incurred
  Ví dụ: After the accident, the insurance company offered monetary compensation to cover the medical expenses and vehicle repairs of the injured party.
 • fuel their dedication and performance (v): kích thích sự tận tụy và hiệu suất
  Giải thích: provide encouragement, support, or incentives that motivate individuals to work diligently and perform well in their tasks or roles
  Ví dụ: The company’s recognition program and employee development opportunities help fuel their dedication and performance, leading to increased productivity and job satisfaction.
 • strive for excellence (v): phấn đấu vì sự xuất sắc
  Giải thích: to make continuous efforts to achieve the highest standards of quality, performance, or achievement in one’s endeavors
  Ví dụ: Our company culture encourages employees to strive for excellence in everything they do, whether it’s delivering exceptional customer service or developing innovative products.
 • a potent motivator (n): một yếu tố động viên mạnh mẽ
  Giải thích: something that strongly drives or inspires individuals to take action or achieve their goals
  Ví dụ: Recognition and praise from supervisors can be a potent motivator for employees to maintain high levels of productivity and job performance.

Lược dịch tiếng Việt

Trong các tổ chức hiện đại, cơ cấu lương theo cấp bậc thường đưa ra mức thù lao cao hơn đáng kể cho các nhà quản lý cấp cao so với các nhân viên khác. Những người ủng hộ sự chênh lệch này cho rằng thang lương chênh lệch như vậy là chính đáng và có lợi. Tôi hết lòng ủng hộ quan điểm này và sẽ làm rõ lập trường của mình trong cuộc thảo luận tiếp theo.

Lý do đằng sau việc ủng hộ mức lương cao hơn cho vai trò quản lý nằm ở trình độ chuyên môn và trách nhiệm đặc biệt gắn liền với các vị trí này. Các nhà quản lý cấp cao thường có nhiều kinh nghiệm, đã thăng tiến qua nhiều cấp độ tổ chức khác nhau, thể hiện sự trung thành và đạt được kiến thức chuyên môn sâu sắc trong quá trình làm việc. Họ được giao các nhiệm vụ ra quyết định, đàm phán và giải quyết vấn đề quan trọng, bên cạnh việc giám sát phúc lợi của nhiều nhân viên và đảm bảo sự phát triển và lợi nhuận của tổ chức. Vì vậy, việc trả lương cho họ một cách hào phóng hơn so với nhân viên bình thường không chỉ là công bằng mà còn là sự ghi nhận những kỹ năng đặc biệt và nhiệm vụ nặng nề của họ.

Hơn nữa, việc duy trì sự chênh lệch đáng kể về lương giữa các nhà quản lý cấp cao và các nhân viên khác nhằm khuyến khích và động viên lực lượng lao động. Bồi thường bằng tiền là động lực chính cho nhân viên và triển vọng tăng lương thường thúc đẩy sự cống hiến và hiệu suất của họ. Khi nhân viên cấp dưới chứng kiến những phần thưởng hấp dẫn mà cấp trên của họ được hưởng, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho họ phấn đấu đạt đến sự xuất sắc và khao khát thăng tiến trong hệ thống phân cấp của tổ chức. Ngược lại, chính sách ngang bằng về lương sẽ làm giảm động cơ khuyến khích nhân viên vượt trội, dẫn đến giảm tinh thần và năng suất trong toàn tổ chức.

Tóm lại, tôi kiên quyết ủng hộ việc tiếp tục cơ cấu lương theo cấp bậc, trong đó các quản lý cấp cao nhận được mức lương cao hơn đáng kể so với các nhân viên khác. Cách tiếp cận này không chỉ thừa nhận những trình độ chuyên môn và gánh nặng đặc biệt liên quan đến vai trò quản lý mà còn đóng vai trò là động lực mạnh mẽ cho sự thành công của tổ chức và sự thăng tiến của nhân viên.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng