Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 23/3/2024 – Bar charts protein and calorie intake

The charts below show the protein and calorie intakes of people in different parts of the world.

Bài mẫu

The bar chart illustrates a comparison of the average protein and calorie consumption among populations in four distinct regions worldwide. 

It is apparent that North American individuals not only consume the highest quantities of protein and calories but also exceed the recommended intake levels. 

In terms of protein consumption, citizens in India and East Africa consume approximately 30g of protein each, with nearly equal divisions between two protein sources: animal products and others. In stark contrast, North America leads with an average protein intake of 80g, surpassing the ideal quantity by over 10g and nearly doubling the intake of Latin American individuals, who consume around 45g. Interestingly, the majority, approximately three-quarters, of protein intake in both North America and Latin America is derived from animal sources. 

Regarding calorie absorption, the recommended level stands at 3000g, a threshold exceeded by North American consumers by 500g. Latin American people have their calorie intake very close to the ideal level, at roughly 2750g. Conversely, individuals in India and East Africa exhibit notably lower figures, at about 2000g and 2350g on average.

Từ vựng tốt trong bài

 • consumption (n): sự tiêu thụ, sự tiêu dùng
  Giải thích: the act of using, eating, or drinking something
  Ví dụ: We need to cut down on our fuel consumption by having fewer cars on the road.
 • apparent (adj): rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được
  Giải thích: able to be seen or understood
  Ví dụ: Her unhappiness was apparent to everyone.
 • equal division (n): phân chia bình đẳng
  Giải thích: the fair and equitable distribution of resources, responsibilities, or benefits among individuals or groups
  Ví dụ: In our team, tasks are assigned based on each member’s strengths and workload is divided into equal divisions to ensure everyone contributes effectively to the project.
 • in stark contrast: khác biệt rõ ràng
  Giải thích: a significant and clear difference or opposition between two things
  Ví dụ: The modern architecture of the new building stands in stark contrast to the historical charm of the surrounding neighborhood.
 • surpass (v): hơn, vượt trội hơn
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: His time for the 100 metres surpassed the previous world record by one hundredth of a second.
 • double (v): gấp đôi
  Giải thích: to become twice as much or as many, or to make something twice as much or many
  Ví dụ: The government aims to double the number of students in higher education within 25 years.
 • three-quarters: 3/4
  Giải thích: a quantity or proportion that is equal to 75% of a whole
  Ví dụ: Three-quarters of the students in the class passed the exam with flying colors, demonstrating their hard work and dedication to their studies.
 • derive from (v): bắt đầu từ
  Giải thích: to come from something
  Ví dụ: The English word “olive” is derived from the Latin word “oliva”.
 • threshold (n): bước đầu, ngưỡng cửa
  Giải thích: the level or point at which you start to experience something, or at which something starts to happen
  Ví dụ: He earns £400 a month, well below the threshold for paying tax.
 • very close to: rất gần với
  Giải thích: a short distance or a small difference between two things or concepts
  Ví dụ: The company’s revenue for this quarter was very close to exceeding last year’s record, demonstrating steady growth in its financial performance.
 • conversely (adv): một cách đối lập
  Giải thích: in an opposite way
  Ví dụ: The staff of any organisation are its best ambassadors or conversely may be its worst.
 • exhibit notably (v): thể hiện rõ ràng
  Giải thích: to demonstrate or display something in a way that is particularly noticeable or remarkable
  Ví dụ: The new employee exhibited notably strong problem-solving skills during the team’s brainstorming session, impressing both colleagues and supervisors alike.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ minh họa sự so sánh mức tiêu thụ protein và calo trung bình giữa các nhóm dân cư ở bốn khu vực khác nhau trên toàn thế giới.

Rõ ràng là người dân Bắc Mỹ không chỉ tiêu thụ lượng protein và calo cao nhất mà còn vượt quá mức khuyến nghị.

Về mức tiêu thụ protein, người dân ở Ấn Độ và Đông Phi mỗi người tiêu thụ khoảng 30g protein, với sự phân chia gần như bằng nhau giữa hai nguồn protein: sản phẩm động vật và các nguồn khác. Ngược lại, Bắc Mỹ lại dẫn đầu với lượng tiêu thụ protein trung bình là 80g, vượt mức lý tưởng hơn 10g và gần gấp đôi lượng tiêu thụ của những người Mỹ Latinh, những người tiêu thụ khoảng 45g. Điều thú vị là phần lớn, khoảng 3/4 lượng protein tiêu thụ ở cả Bắc Mỹ và Mỹ Latinh đều có nguồn gốc từ động vật.

Về khả năng hấp thụ calo, mức khuyến nghị là 3000g, ngưỡng mà người tiêu dùng Bắc Mỹ vượt quá 500g. Người Mỹ Latinh có lượng calo tiêu thụ rất gần với mức lý tưởng, khoảng 2750g. Ngược lại, các cá nhân ở Ấn Độ và Đông Phi có số liệu thấp hơn đáng kể, trung bình khoảng 2000g và 2350g.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng