Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 22/7/2023 – Research into family history

Some people argue that we should do research into our family history. Others agree with the view that we should focus on the present and future generations.Discuss both these views and give your own opinion.

Brainstorming

Researching family history: 

 • Preserving heritage: Researching family history helps preserve cultural heritage, traditions, and ancestral knowledge. 
 • Emotional connection: It fosters a sense of belonging and connection to one’s roots and ancestors. 
 • Understanding lineage: It provides insights into familial traits, behaviors, and values, aiding in understanding one’s identity and personality development.
 • Learning from History: Studying family history allows individuals to learn from the experiences, successes, and mistakes of ancestors. 

Focusing on present and future generations: 

 • Progress and development: Emphasizing present and future generations encourages forward-thinking, innovation, and progress. 
 • Adaptability and flexibility: Concentrating on the present and future helps individuals adapt to changing circumstances and prepares them for evolving challenges. 
 • Utilizing resources: Channeling efforts toward current and future needs allows for the efficient allocation of resources to address contemporary issues. 
 • Creating legacies: By concentrating on the future, individuals can work towards leaving impactful legacies and shaping the world for coming generations

Sample

In today’s era, there is an ongoing debate regarding the significance of delving into one’s family history as opposed to concentrating efforts on present and future generations. While some advocate for exploring ancestral roots, others emphasize the importance of prioritizing the needs of current and forthcoming generations. This essay will delve into the merits of both perspectives before positing a balanced viewpoint. 

On the one hand, researching family history bears multifaceted advantages. By unearthing the past, individuals gain insights into their cultural heritage and ancestral traditions. This exploration fosters a profound sense of belonging and identity, forging emotional connections with the past. Moreover, delving into family lineage offers valuable lessons from ancestors’ experiences, aiding in personal growth and character development. Learning from historical accounts and familial narratives can instill a stronger sense of responsibility and morality in individuals, enabling them to appreciate the significance of values passed down through generations. 

Conversely, focusing on present and future generations is equally vital. Prioritizing current and future needs is essential for societal progress and development. It enables individuals to channel resources, knowledge, and efforts towards addressing contemporary challenges. In a rapidly evolving world, adapting to change and envisioning a sustainable future is imperative. This forward-thinking approach cultivates innovation, enabling individuals to steer progress and development in diverse fields such as technology, healthcare, and environmental conservation. 

In conclusion, while researching family history offers a sense of identity and moral lessons, focusing on the needs of present and future generations is crucial for societal progression. Striking a balance between preserving heritage and addressing contemporary challenges is essential for creating a harmonious and prosperous future.

New words

 • As opposed to  (v): phản đối, đối lập
  Giải thích: completely different, disagreeing with somethin
  Ví dụ: I’d prefer to go in May, as opposed to September.
 • Bear advantage  (v): nắm ưu thế
  Giải thích: to hold a favorable or advantageous position in
  Ví dụ: The company’s innovative marketing strategy helps it bear advantage in a competitive market.
 • Unearth  (v): khám phá, khai quật
  Giải thích: to discover proof or some other information, especially after careful searching
  Ví dụ: A private detective has unearthed some fresh evidence.
 • Gain insights into  (v): hiểu  biết sâu sắc về
  Giải thích: to gain an accurate and deep understanding of something
  Ví dụ: Interviewers will ask questions about you to gain insight into your personality, and to determine whether you’re a fit for both the job and the company.
 • Forge  (v): tạo dựng
  Giải thích: to make or produce something, especially with some difficulty
  Ví dụ: The accident forged a close bond between the two families.
 • Family lineage  (n): dòng họ gia đình
  Giải thích: the line of descent or ancestry within a family
  Ví dụ: Family lineage traces the ancestral connections and heritage passed down from generation to generation.
 • Familial narrative  (n): truyền thống gia đình
  Giải thích: the way through which children and adolescents connect across generations to create self- identity
  Ví dụ: The familial narrative recounted the challenges and triumphs that shaped the family’s history over the years.
 • Instill a stronger sense of  (v): thấm nhuần tinh thần về
  Giải thích: to gradually introduce and encourage the development of a stronger sense of something
  Ví dụ: Reading diverse literature can instill a stronger sense of empathy and understanding in individuals.
 • Channel  (v): chuyển hướng tập trung
  Giải thích: to direct something into a particular place or situation
  Ví dụ: A lot of money has been channelled into research in that particular field.
 • Envision (v): hình dung
 • Giải thích: to imagine or expect something to happen, appear, etc. in a particular way
 • Ví dụ: We envision an equal society, free of poverty and disease.
 • Steer progress  (v): định hình sự phát triển
  Giải thích: to guide or direct the course of progress
  Ví dụ:  Effective leadership is crucial to steer progress in a team or organization.
 • Strike a balance  (v): đạt được sự cân bằng
  Giải thích: to find a satisfactory compromise between different elements
  Ví dụ: It’s important to strike a balance between work and personal life for overall well-being.

Translation into Vietnamese

Trong thời đại ngày nay, có một cuộc tranh luận đang diễn ra liên quan đến tầm quan trọng của việc đào sâu vào lịch sử gia đình của một người thay vì tập trung nỗ lực vào các thế hệ hiện tại và tương lai. Trong khi một số người ủng hộ việc khám phá nguồn gốc tổ tiên, những người khác lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai. Bài này sẽ đi sâu vào giá trị của cả hai quan điểm trước khi đưa ra một quan điểm cân bằng.

Một mặt, việc nghiên cứu lịch sử gia đình mang lại nhiều lợi ích. Bằng cách khai quật quá khứ, các cá nhân có được cái nhìn sâu sắc về di sản văn hóa và truyền thống tổ tiên của họ. Cuộc khám phá này thúc đẩy cảm giác sâu sắc về sự thuộc về và bản sắc, tạo nên những kết nối cảm xúc với quá khứ. Hơn nữa, việc đi sâu vào dòng dõi gia đình mang lại những bài học quý giá từ kinh nghiệm của tổ tiên, hỗ trợ cho sự trưởng thành cá nhân và phát triển tính cách. Học hỏi từ những câu chuyện lịch sử và những câu chuyện gia đình có thể thấm nhuần ý thức trách nhiệm và đạo đức mạnh mẽ hơn ở các cá nhân, giúp họ đánh giá cao tầm quan trọng của các giá trị được truyền qua nhiều thế hệ.

Ngược lại, việc tập trung vào thế hệ hiện tại và tương lai cũng quan trọng không kém. Ưu tiên các nhu cầu hiện tại và tương lai là điều cần thiết cho sự tiến bộ và phát triển xã hội. Nó cho phép các cá nhân hướng các nguồn lực, kiến thức và nỗ lực để giải quyết các thách thức đương đại. Trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng, việc thích ứng với sự thay đổi và hình dung về một tương lai bền vững là điều bắt buộc. Cách tiếp cận có tư duy tiến bộ này thúc đẩy sự đổi mới, cho phép các cá nhân định hướng tiến bộ và phát triển trong các lĩnh vực đa dạng như công nghệ, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn môi trường.

Tóm lại, trong khi nghiên cứu lịch sử gia đình mang lại ý thức về bản sắc và bài học đạo đức, việc tập trung vào nhu cầu của thế hệ hiện tại và tương lai là rất quan trọng cho sự phát triển của xã hội. Tạo sự cân bằng giữa bảo tồn di sản và giải quyết những thách thức đương đại là điều cần thiết để tạo ra một tương lai hài hòa và thịnh vượng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng